Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы: Акыркы жылдары орун алган тышкы жана ички таасирлерге карабастан, калайык-калктын улуттук валютага карата ишеними сакталып калган жана чыьдалууда.  

 

Улуттук валюта курсу тышкы сыяктуу эле, ички таасирлерден турган кёптёгён факторлордон улам ёзгёръъгё дуушар болот. Товарлар жана кызмат кёрсётъълёр менен соода жъргъзъъ шарттарын, акча которуулардан тъшъълёр, капиталдын жылышы ж.б. тышкы себептерден болуп саналат.  

Акыркы беш жыл аралыгында тёлём теьдеминин къндёлък эсебинин сальдосунун тартыштыгынын орточо мааниси 352,4 млн. АКШ доллары чегинде катталган. Бул, товарлар жана кызмат кёрсётъълёр экспортунан тъшъълёр, мигранттардын акча которуулары, товарлар жана кызмат кёрсётъълёр импортунун жана резидент эместердин кирешелерине тёлёёлёрдън ордун толук жаба албай жатат дегенди тъшъндърёт. Акчалай которуулардан тышкары къндёлък эсептин тартыштыгын каржылоо, чет ёлкё инвестицияларын тартуунун жана мамлекеттик тышкы насыялардын (займдардын) эсебинен жъзёгё ашырылат. Кёп жылдардан бери тёлём теьдеминин капитал менен операциялар жана финансылык операциялар эсебинин сальдосу оь тъптёлъъ менен акыркы беш жыл ичинде 542,0 млн. АКШ доллары чегиндеги орточо мааниге ээ болуп келген. Ушунун ёзъ ёлкёгё капиталдын таза агымын чагылдырат. Мында ёлкёдён капиталдын олуттуу агылып чыгышы байкалган эмес.  

Калайык-калктын улуттук валютага карата ишеними сомдун курсунун туруктуулугунун ички кёрсёткъчтёрънън бири болуп саналат, ал эми депозиттердин ёсъш арымы анын сандык кёрсёткъчъ катары кызмат кылат. Акыркы жылдары орун алган тышкы жана ички таасирлерге карабастан, калктын улуттук валютага карата ишеними сакталып калуу менен улам чыьдалууда. Улуттук валютадагы депозиттер кёлёмъ 2012-жылдын 1-январынан тартып 1-июлуна чейинки аралыкта 20,3 пайызга ёскён, ал эми 2010-жылдагыга салыштырганда 2011-жылдагы ёсъш, 18,2 пайыз чегинде катталган эле.  

Жогоруда белгиленген факторлорду эске алганда Улуттук банктын акча-кредит саясаты, сомдун курсуна турукташтыруучу таасирин тийгизип келет.  

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар берилген

1. Жеке ишкер Корчагин Василий Павловичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 8-августунда №5034 лицензия берилген, каттоо №3034. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 148-1; 

2. "АлтынКумИнвест" ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 9-августунда №5035 лицензия берилген, каттоо №3035. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Батыр кёчёсъ, 3 а, кв. 23. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларын системалуу търдё бузууга жол бергендигине байланыштуу, тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин къбёлъктёръ кайтарылып алынган

 

1. МКК "MONEY TRUST" (МАНИ ТРАСТ) ЖЧКсына 2005-жылдын 16-августунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №34 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №94 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё, 134, 2-кабат; 

2. МКК "Прайм-финанс" ЖЧКсына 2007-жылдын 20-июлунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №84 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №93 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 132; 

3. МКК "ПиК и Компани" ЖЧКсына 2007-жылдын 25-сентябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №94 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №84 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 4А; 

4. МКК "Бизнес центр Кредит" ЖЧКсына 2008-жылдын 19-июнунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №141 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №74 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманалиев атындагы, 103; 

5. МКК "Бек-Ай" ЖЧКсына 2008-жылдын 18-июлунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №146 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №79 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, мкр. Тунгуч, 15-1; 

6. МКК "Айдай-Кредит" ЖЧКсына 2008-жылдын 28-ноябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №177 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №95 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чуйков кёчёсъ, 124; 

7. МКК "Кредитный двор" ЖЧКсына 2008-жылдын 1-декабрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №179 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №92 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л. Толстой кёчёсъ, 148; 

8. МКК "Кредитка" ЖЧКсына 2009-жылдын 24-февралында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №192 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №78 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 147/4; 

9. МКК "Бек-Инвест" ЖЧКсына 2009-жылдын 6-майында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №207 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №80 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Аламъдън району, Лебединовка айылы, Кырман кёчёсъ, № 451; 

10. МКК "АЙГЕР-М КРЕДИТ" ЖЧКсына 2009-жылдын 6-майында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №207 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №82 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чъй району, Чъй айылы, Межевая кёчёсъ, №27; 

11. МКК "Быстрый Кредит" ЖЧКсына 2009-жылдын 9-июлунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №225 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №71 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас кёчёсъ, 101/1; 

12. МКК "ЖБК и Партнеры" ЖЧКсына 2009-жылдын 21-июлунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №227 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №77 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 4 мкр.40, кв.29; 

13. МКК "ABRiD Capital" (АБРиД Капитал) ЖЧКсына 2009-жылдын 4-сентябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №235 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №72 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 194, кв.5; 

14. МКК "ДЭК" ЖЧКсына 2009-жылдын 24-сентябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №239 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №69 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Исанов атындагы кёчё № 2 г, кв. № 7; 

15. МКК "Адис-кредит" ЖЧКсына 2009-жылдын 9-октябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №243 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №81 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кузнечная крепость кёчёсъ, 49; 

16. МКК "Акбарали-МКК" ЖЧКсына 2010-жылдын 16-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №279 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №83 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук району, Новопавловка айылы, Гагарин атындагы кёчё, № 12; 

17. МКК "Аркеш" ЖЧКсына 2010-жылдын 2-июнунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №293 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №73 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдумомунов атындагы кёчё, 116; 

18. МКК "Кредит Плюс" ЖЧКсына 2010-жылдын 28-июнунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №299 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №85 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Купянская кёчёсъ, 5; 

19. МКК "Асыл Капчык" ЖЧКсына 2010-жылдын 3-августунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №304 къбёлъгъ, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларын системалуу търдё бузууга жол бергендигине байланыштуу Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №87 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Аламедин-1 мкр., 83-4; 

20. МКК "Алтын-Нур" ЖЧКсына 2010-жылдын 18-августунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №307 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №90 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Ысык-Ата району, Кант шаары, Шолохов кёчёсъ, 30; 

21. МКК "Байлык-Финанс" ЖЧКсына 2011-жылдын 10-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №346 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №96 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Аламедин-1 мкр., 58-2; 

22. МКК "Энесай Инвест" ЖЧКсына 2011-жылдын 5-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №354 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №88 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Майрам кёчёсъ, 56/1; 

23. МКК "Байболот" ЖЧКсына 2011-жылдын 26-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №361 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №76 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чъй району, Чъй айылы, Береговая кёчёсъ, № 17; 

24. МКК "Батыр Кредит" ЖЧКсына 2011-жылдын 23-майында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №369 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №71 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бейшеналиева кёчёсъ, 23; 

25. "МКК "Киреше Ордо" ЖЧКсына 2011-жылдын 21-июлунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №386 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №91 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй пр. 59, кв.2; 

26. МКК "ЖенилКредит" ЖЧКсына 2011-жылдын 5-сентябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №393 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №68 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 7 мкр., 2-58; 

27. МКК "Zaem plus" (Заем Плюс) ЖЧКсына 2011-жылдын 21-сентябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №394 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №86 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Толстой кёчёсъ, № 103.; 

28. МКК "МиР" ЖЧКсына 2011-жылдын 27-сентябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №397 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №89 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Юнусалиев атындагы кёчё, Суеркулов бурулушу, «Кулун-Ата» базары, Администрациянын имаратында

29. "МКК "MicroFinance" (МикроФайненс) ЖЧКсына 2011-жылдын 30-ноябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №417 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №97 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Орто-Сай базары, Орто-Сай соода ъйъ, №8;  

30. МКК "ABC&Company" (ЭйБиСи жана Компани) ЖЧКсына 2003-жылдын 10-ноябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №14 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №100 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Орозбеков атындагы кёчё, 112; 

31. МКК "АИТЭ" ЖЧКсына 2009-жылдын 2-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №193 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №108 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё, 119, а-417; 

32. МКК "Инвестком-Капитал" ЖЧКсына 2009-жылдын 16-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №197 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №99 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас пр., 61-121; 

33. МКК "ББ-Кредит" ЖЧКсына 2009-жылдын 8-декабрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №258 къбёлъгъ Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №107 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Ленин кёчёсъ, № 354, кв.25; 

34. МКК "Байсан-ЮМН" ЖЧКсына 2010-жылдын 30-январында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №266 къбёлъгъ Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №105 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чъй областы, Чъй району, Чъй айылы, Ново-Покровская кёчёсъ, № 25 В; 

35. МКК "Байтерек" ЖЧКсына 2010-жылдын 8-июнунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №296 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №104 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Карабалта шаары, Жайыл батыр кёчёсъ, № 78; 

36. МКК "Адил Кредит" ЖЧКсына 2010-жылдын 15-сентябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №314 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №101 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 4 мкрн. 33-42; 

37. МКК "Башат-Кредит" ЖЧКсына 2011-жылдын 14-мартындагы эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №348 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №103 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Карабалта шаары, Труд кёчёсъ, №117; 

38. МКК "Голд Капитал" ЖЧКсына 2011-жылдын 4-октябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №400 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №98 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Дубавицкий кёчёсъ, 120, кв.1; 

39. МКК "Позитив-Финанс" ЖЧКсына 2011-жылдын 26-октябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №405 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №106 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Темиров атындагы кёчё, 30; 

40. МКК "Алпейим-Кредит" ЖЧКсына 2011-жылдын 10-ноябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №410 къбёлъгъ, Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №102 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо атындагы кёчё, 1/5-6; 

41. МКА "Алтын-Казына и Ко" 2007-жылдын 24-сентябрындагы эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё № 145 къбёлъгъ, Улуттук банктын Ысык-Кёл областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 8-августундагы №7 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 8-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё, номери жок ("Ак-Тилек базары); 

42. МКК "Капитал-АБЭ" ЖЧКсына 2009-жылдын 15-сентябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №237 къбёлъгъ, Улуттук банктын Ысык-Кёл областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 10-августундагы №9 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 10-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ысык-Кёл району, Чолпон-Ата шаары, Cоветская кёчёсъ, 62 б; 

43. МКА "Нур-Илеби" коомдук фондусуна 2009-жылдын 17-августунда эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №178 къбёлъгъ, Улуттук банктын Ысык-Кёл областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 10-августундагы №9 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 10-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Саруу айылы, Жээренбай ажы атындагы кёчё, 61. 

 

Өзүн- ёзъ жоюу чечиминин негизинде тѳмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин күбөлүктѳрү жокко чыгарылган

1."МКК "Бай- Эмир" ЖЧКсына 2011-жылдын 29-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 363 күбѳлүгү, уюштуруучулардын 2012-жылдын 19-июлундагы жыйынынын 2 протоколунун негизинде 2012-жылдын 27-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Ж.Бакиев атындагы кёчёсъ,11; 

 

2.МКА "Мин-Булак-Береке" ЖЧКсына 2009-жылдын 4-сентябрындагы эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №179 къбёлъгъ, МКАнын жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу тууралуу 2012-жылдын 31-июлундагы №1 протоколуна ылайык, 2012-жылдын 7-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын району, Куйбышев айылы, Насип-Ата кёчёсъ, 44; 

3.МКК "Ишеним-кредит" ЖЧКсына 2009-жылдын 20-ноябрында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №253 къбёлъгъ, МККнын уюштуруучусунун 2012-жылдын 8-августундагы №1 чечимине ылайык, 2012-жылдын 9-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Таш-Кумыр кёчёсъ, Осмонбеков атындагы кёчё, 37; 

 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 6-августунан 10- августуна чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

13 218 760462,13 

42 059 

1 432 498 410,45 

39 175 

11 786 262 051,68 

2 884 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,8 

93,1 

89,2 

6,9 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,8 

1,0 

1,9 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

14,2 

6,7 

14,2 

7,1 

14,3 

1,0 

БК кириш  

13,0 

38,0 

17,6 

40,6 

12,4 

2,5 

СФ чыгыш  

0,03 

1,0 

0,3 

1,0 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,8 

7,8 

7,5 

8,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

13 499 272 147,22 

46 442 

1 519 807 470,60 

43 364 

11 979 464 676,62 

3 078 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-280 511 685,09 

-4 383 

-87 309 060,15 

-4 189 

-193 202 624,94 

-194 

-2,1 

-9,4 

-5,7 

-9,7 

-1,6 

-6,3 

 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

 

… карата абал боюнча  

2012-жылдын 3-августуна карата 

2012-жылдын 10-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

137551 

138 846 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

775 

514 

261 

 

787 

526 

261 

Банкоматтардын саны 

223 

226