Кайта келүү
 Конъюнктура: 30 июлъ - 03 август


 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Ибрагимов Куттубек Керимбаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 30-июлунда №5029 лицензия берилген, каттоо № 3031. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150; 

2. Жеке ишкер Кутманалиева Динара Токтогуловнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 31-июлунда №5030 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Талас шаары, Сарыгулов атындагы кёчё, номери жок («Кёктём» соода ъйънън имаратында); 

3. Жеке ишкер Масалиев Бактыбек Мадалиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 1-августунда №5031 лицензия берилген, каттоо № 3032. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой кёчёсъ (Термечиков кёчёсънън кесилишинде); 

4. Жеке ишкер Миршакиров Куттубек Абдысатаровичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 1-августунда №5032 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Талас областы, Манас району, Ъч-Коргон айыл башкармалыгы ("Чон-Капка" бажы ёткёрмёсънън жанында); 

5. Жеке ишкер Данышманов Эмиль Маматкадыровичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 1-августунда №5033 лицензия берилген, каттоо №3033. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150; 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин къбёлъгъ/лицензиясы жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

1. "МКК "DONSSON FINANCE" (ДОНССОН ФИНАНС) ЖЧКсына 2011-жылдын 25-майында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №370 къбёлъгъ, уюштуруучулардын 2012-жылдын 24-июлундагы жыйынынын №2 протоколунун негизинде 2012-жылдын 27-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Семашко кёчёсъ, 2. 

2. МКК «И.Б.С.» ЖЧКсына 2010-жылдын 29-мартында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №282 къбёлъгъ, уюштуруучулардын 2012-жылдын 23-июнундагы чечиминин негизинде 2012-жылдын 30-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас району, Кёпърё-Базар айылы, Султан уулу Камчыбек атындагы кёчё, 1; 

3. МКК «Калый-Ата Финанс» ЖЧКсына 2011-жылдын 29-апрелинде берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №364 къбёлъгъ, уюштуруучунун 2012-жылдын 30-июлундагы №1 чечиминин негизинде 2012-жылдын 30-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён району, Жазы Айыл округу, Кара-Дыйкан айылы, Б. Жумаев кёчёсъ,14; 

4. МКК «Тунук Кредит» ЖЧКсына 2011-жылдын 20-июнунда берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №378 къбёлъгъ, уюштуруучулардын 2012-жылдын 1-августундагы №3 протоколунун чечиминин негизинде 2012-жылдын 3-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Ёмърбеков атындагы кёчё, №316; 

5. МКА «Развитие» коомдук фондусуна 2004-жылдын 5-августунда берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №67 къбёлъгъ, Улуттук банктын Ысык-Кёл областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №4 чечиминин негизинде 2012-жылдын 30-июлунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Гебзе кёчёсъ, 69-ъй, 15-кв.; 

6. МКА «Атакан-Ата» коомдук фондусуна 2010-жылдын 23-апрелинде берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №190 къбёлъгъ, Улуттук банктын Ысык-Кёл областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 30-июлундагы №6 чечиминин негизинде 2012-жылдын 30-июлунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Тон району, Бёкёнбаев айылы, Атакан атындагы кёчё, 55; 

7. МКК «Аль-Нур» ЖЧКсына 2010-жылдын 20-январында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №263 къбёлъгъ, Улуттук банктын Ысык-Кёл областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 30-июлундагы №5 чечиминин негизинде 2012-жылдын 30-июлунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Москва кёчёсъ, 38; 

8. МКК «Байсеит Ата» ЖЧКсына 2010-жылдын 29-июнунда берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №300 къбёлъгъ, Улуттук банктын Ысык-Кёл областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 30-июлундагы №5 чечиминин негизинде 2012-жылдын 30-июлунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев кёчёсъ, номери жок, "Айдай" кафеси; 

9. МКК «Нуржигит-Бек» ЖЧКсына 2009-жылдын 12-февралында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №190 къбёлъгъ, Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №4 чечиминин негизинде 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Ломоносов кёчёсъ, №7/1; 

10. МКК «Жанбосун» ЖЧКсына 2009-жылдын 28-июлунда берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №230 къбёлъгъ, Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №4 чечиминин негизинде 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура району, Кёк-Сай айылы, Ёмърбек кёчёсъ, 7; 

11. МКК «Арзан Капитал» ЖЧКсына 2011-жылдын 13-декабрында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №419 къбёлъгъ, Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №4 чечиминин негизинде 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Манас атындагы кёчё, 185; 

12. МКК «Абиль-Аина» ЖЧКсына 2010-жылдын 18-январында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №262 къбёлъгъ, Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы №4 чечиминин негизинде 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Манас атындагы кёчё, 98

13. МКК «MFRK» ЖЧКсына 2010-жылдын 2-апрелинде берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №285 къбёлъгъ, Улуттук банктын Нарын областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 1-августундагы чечиминин негизинде 2012-жылдын 1-августунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Нарын шаары, Чаначев кёчёсъ, 52. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 30-июлунан 3-августуна чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

15 220 187 933,44 

52 743 

1 770 196 265,38 

49 245 

13 449 991 668,06 

3 498 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

11,6 

93,4 

88,4 

6,6 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,4 

0,5 

1,5 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

20,1 

10,9 

23,4 

11,4 

19,6 

3,3 

БК кириш  

17,3 

34,6 

13,5 

36,8 

17,8 

3,2 

СФ чыгыш  

0,6 

5,0 

5,3 

5,4 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,4 

3,6 

3,4 

3,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

13 499 272 147,22 

46 442 

1 519 807 470,60 

43 364 

11 979 464 676,62 

3 078 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

1 720 915 786,22 

6 301 

250 388 794,78 

5 881 

1 470 526 991,44 

420 

12,7 

13,6 

16,5 

13,6 

12,3 

13,6 

 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча  

2012-жылдын 27-июлуна карата 

2012-жылдын 3-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

136 924 

137551 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

767 

506 

261 

 

775 

514 

261 

Банкоматтардын саны 

219 

223