Кайта келүү

 Конъюнктура: 23 - 27 июль

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-июлундагы отурумунда тёмёнкъ маселелер каралып, тиешелъъ токтомдар кабыл алынган

ь Улуттук банк Башкармасынын № 30\14 «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы ААКсын» лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё жобо» тууралуу токтом

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасы З.Асанкожоева Дъйнёлък банктын Азербайджан,Казакстан, Кыргызстан, Польша, Сербия, Швейцария, Таджикистан, Туркменистан жана Ёзбекстан боюнча аткаруучу директору Йорган Фридэн менен жолугушту.  

Жолугушууда Дъйнёлък банктын Кыргыз Республикасында жъзёгё ашырып жаткан долбоорлору талкууга алынды. Кёбънчё, 2004-жылдын сентябрь айында жъзёгё ашырыла баштаган Кыргыз Республикасынын Ёкмётъ менен Дъйнёлък банк ортосунда кредиттик келишимге ылайык, бул эки тараптын «Тёлём жана банк системаларын модернизациялоо» биргелешкен долбоору тууралуу сёз болду. Бул келишим боюнча кредиттин суммасы 6,1 млн. СПЗ (болжолу менен 9,0 млн. АКШ долларын) тъзъп, анын ичинен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына 7,6 млн. АКШ доллары суммасында кредит бёлънъп берилген. 2012-жылдын 1-июлуна карата Улуттук банк бул суммадан 6,4 млн. АКШ долларын же 84,2% сарптаган.  

Кыргыз Республикасынын финансы секторун ёнъктъръъ боюнча дагы бир негизги долбоордун ётъп жаткан жылдын март айында Дъйнёлък банктын Директорлор кеьеши тарабынан жактырылгандыгы жана аны Кыргызстандын парламенти тарабынан ратификацияланышы мёёнётъ тууралуу маселе да кароого алынып, бул келишимдин алкагында Улуттук банктын кёзёмёлдък базасын жакшыртуу ъчън 1,5 млн. АКШ доллары суммасында грант бёлъъ пландаштырылууда.  

 

Маалымат ъчън  

 

Дъйнёлък банк (Реконструкциялоонун жана Ёнъктъръънън эл аралык банкы жана Ёнъктъръънън эл аралык ассоциациясы) Эл аралык валюта фондусу (ЭВФ) менен бир эле учурда, 1944-жылы Бириккен улуттар уюмунун (БУУ) Эл аралык Бреттон-Вуд Конференциясынын резолюциясына ылайык тъзългён. 1946-жылдан тартып Дъйнёлък банк БУУнун адистештирилген финансылык мекемеси катары иш алып барып келет. Ал Вашингтондогу штаб-квартираны жана Кыргыз Республикасындагы офисти кошо алганда, дъйнёнън 100 ёлкёсъндё офистерге ээ.  

Дъйнёлък банк, жакырчылыкты кыскартуу жана калктын жашоо деьгээлин жогорулатуу жагында иш алып барып келет.  

Дъйнёлък банктын Кыргыз Республикасындагы офисин 2010-жылдын август айынан тартып Александр Кремер жетектеп келет. 

Кыргыз Республикасынын атынан Банктын Башкармасы катары Кыргыз Республикасынын экономика жана инвестициялар боюнча вице-премьер-министри саналат.  

 

Дъйнёлък банк бардыгы болуп, 1992-жылдан бери Кыргызстанга 48 долбоор боюнча жалпы 1 066 млн. АКШ доллар суммасында кредит бёлъп берген. Алар жеьилдетилген, б.а. 40 жылга, жылдык 0,75% чен боюнча он жылга мёёнётън узартуу менен тёлёё шарттарында сунушталган. Ал эми грант-элемент 45% чегинде катталган.  

 

2012-жылдын 31-майына карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын Дъйнёлък банк алдында мамлекеттик тышкы карызы 657.3 млн. АКШ долларын тъзёт.  

 

Учурда Дъйнёлък банк, Кыргыз Республикасындагы 20 долбоорду каржылоо жагында иш алып барууда.  

 

Улуттук банк: «ФинансКредитБанк КАБ» ААКсынын Директорлор кеьешинин мурдагы тёрагасы М. Гафари мырзага Улуттук банк тарабынан эч кандай кысым жасалган эмес. 

 

Финансы-кредит мекемелеринде кызмат орундарын ээлеген жарандарды камакка алуу жана камактан бошотуу Улуттук банктын иш чёйрёсънё кирбейт. Бул, укук коргоо органдарынын компетенциясына тиешелъъ.  

«ФинансКредитБанк КАБ» ААКсына тике банктык кёзёмёлдъктън киргизилиши, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 30-беренесинин талабынын бузулушу, б.а. бул банктын жаьы акционерлери Кыргыз банкынын акцияларын сатып алуу ъчън жумшалган акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жёнъндё толук маалыматты Улуттук банкка бербегендиги менен шартталган

Улуттук банк кёз карандысыз мамлекеттик мекеме болуп саналгандыктан, Кыргыз Республикасынын банк тутумунун туруктуулугунун сакталышы ъчън жоопкерчиликтъъ жана финансылык кызматтардан пайдалануучулардын таламын коргоого милдеттъъ. Улуттук банктын коммерциялык банктарга, анын ичинде аталган «ФинансКредитБанк КАБ» ААКсына карата бардык аракеттери Кыргыз Республикасынын мыйзам чегинде гана ишке ашырылып келген жана мындан ары да ишке ашырыла берет.  

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2012-жылдын 4-июлунда Улуттук банк Башкармасынын №28/8 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор тууралуу» токтом кабыл алынгандыгын коммерциялык банктарга, микрофинансылык компанияларга, кредиттик союздарга жана алмашуу бюролоруна» маалымдайт. Кёрсётългён толуктоолордо кёбънчё, текшеръъ учурунда Улуттук банктын кызматкерлерине аудио- жана видеожаздыруу жабдуулары орнотулбаган жайларды сунуштоо талаптары белгиленген. Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларынын толуктоолорунда кёрсётългён Улуттук банктын талаптарынын милдеттъъ търдё аткарылышы камсыз кылынсын.  

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Абасов Расим Мустафага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-июлунда №5024 лицензия берилген, каттоо №3027. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй пр., 125; 

2. Жеке ишкер Ченцов Олег Викторовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-июлунда №5025 лицензия берилген, каттоо № 3028. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 124; 

3. «Колибри» ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-июлунда №5026 лицензия берилген, каттоо № 3029. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары, 38 «а»; 

4. Жеке ишкер Садыров Арген Жапаровичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 25-июлунда №5027 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл обл., Каракол шаары, номерсиз ъй (Горький атындагы кёчёнън кесилиши); 

5. Жеке ишкер Гаипов Анварбек Тургуновичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-июлунда №5028 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кия шаары, Асаналиев атындагы кёчё, "Айбек Базары" ЖЧКсы (борбордук дарбазасынын жанында); 

6. МКК "ББ Успех" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 27-июлунда эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №465 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Борончиев атындагы кёчё, 30. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин къбёлъгъ/лицензиясы жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

 

1. МКА «Рысбек Ата Айкол» коомдук бирикмесине 2010-жылдын 12-мартында эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №188 къбёлъгъ, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгынын №3 чечиминин негизинде 2012-жылдын 26-июлунан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас р-ну, Кёпърё-Базар айылы, Султан уулу Камчыбек атындагы кёч, д. 1. 

2. МКК "Милена Кредит" ЖЧКсына 2010-жылдын 21-сентябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №318 къбёлъгъ, уюштуруучунун №2 чечимине ылайык 2012-жылдын 27-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ысык-Кёл району, Григорьевка айылы, Шелухин атындагы кёчё, 56. 

 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 23-июлунан 27-июлуна чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

12 539 385 840,66 

48 719 

1 413 471 883,65 

46 072 

11 125 913 957,01 

2 647 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

11,3 

94,6 

88,7 

5,4 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,4 

0,5 

1,5 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

12,2 

7,2 

17,9 

7,5 

11,4 

1,2 

БК кириш  

19,4 

36,2 

16,5 

38,1 

19,8 

3,3 

СФ чыгыш  

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,1 

1,4 

1,3 

1,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

12 954 114 043,75 

43 538 

1 351 491 325,91 

40 632 

11 602 622 717,85 

2 906 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-414 728 203,09 

5 181 

61 980 557,74 

5 440 

-476 708 760,84 

-259 

-3,2 

11,9 

4,6 

13,4 

-4,1 

-8,9 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 20-июлуна карата 

2012-жылдын 27-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

136 282 

136 924 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

767 

506 

261 

 

767 

506 

261 

Банкоматтардын саны 

217 

219