Кайта келүү

 Конъюнктура: 16 - 20 июль


 

Улуттук банктын Тёрагасы З.Асанкожоева менен К.Беддис башчылык кылган Эл аралык валюта фондусунун (ЭВФ) Жакынкы Чыгыш жана Борбордук Азия ёлкёлёрънън Департаментинин жумушчу миссиясы ортосунда жолугушуу болуп ёттъ. Съйлёшъълёрдън жъръшъндё Кыргызстандагы къндёлък абал, тактап айтканда, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого каршы аракеттенъъ чёйрёсъндё мыйзам актыларын ёркъндётъъ, микрокаржылоо секторун ёнъктъръъ жана башка маселелер да кароого алынды. ЭВФ ёкълдёрънън иш сапарынын максаты, ЭВФ тарабынан колдоого алынган ётъп жаткан жылдын сентябрь айына пландаштырылган кеьейтилген кредиттёё механизминин (ЕСФ) чегинде экономикалык программанын аткарылып жатышын ъчънчъ жолу баяндап беръъ ъчън зарыл материалдарды даярдоо болду. 

Миссия ёз ишин Бишкек шаарында 2012-жылдын 20-июлуна чейин улантмакчы.  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Мирюсупов Миролим Мирсобировичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 16-июлунда №5013 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён району, Борбордук базары (къръч сатылуучу катарда); 

2. Жеке ишкер Абдулхамедов Мухторжон Мухаммаджановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 16-июлунда №5014 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён району, Борбордук базары (къръч сатылуучу катарда); 

3. Жеке ишкер Абдулхамидов Абдусалам Ташпулатовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 16-июлунда №5015 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён району, Борбордук базары (бут кийим сатылуучу катарда); 

4. Жеке ишкер Нематжон угли Мухаммадга нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 16-июлунда №5016 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён району, Борбордук базары (къръч сатылуучу катарда); 

5. Жеке ишкер Джолдошбаев Абдурашид Галиахпаровичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 17-июлунда №5017 лицензия берилген, каттоо №3021. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан-Датка атындагы кёчё, 300; 

6. Жеке ишкер Джолдошбаева Динара Султанбековнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 17-июлунда №5018 лицензия берилген, каттоо №3022. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан-Датка атындагы кёчё, 324; 

7. Жеке ишкер Лянко Александр Александровичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 17-июлунда №5019 лицензия берилген, каттоо №3023. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй пр. 162-15; 

8. Жеке ишкер Сыдыкова Роза Мачиновнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 18-июлунда №5020 лицензия берилген, каттоо №3024. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 163 "а"; 

9. Жеке ишкер Зулинов Уткирбек Марипжановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 20-июлунда №5021 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Араван айылы, Б.Айдаров атындагы кёчё, 3; 

10. Жеке ишкер Кубижанов Хабибилла Атажановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 20-июлунда №5022 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Карасу району, Кызыл-Кыштак айылы, Катта-Терек 17; 

11. Жеке ишкер Хайбулин Руслан Абдурашидовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 20-июлунда №5023 лицензия берилген, каттоо № 3025 жана 3026. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ж.Жолу кёчёсъ, 166. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин къбёлъгъ/лицензиясы жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

 

1. МКК "РУМКЕН" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 10-февралында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №433 къбёлъгъ, 2012-жылдын 10-июлундагы №2 протоколунун чечимине ылайык, 2012-жылдын 13-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура району, Кызыл-Адыр айылы, 50 лет Киргизии кёчёсъ, номери жок; 

2. МКК "Эрнур-Капитал" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2011-жылдын 21-июнунда берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №379 къбёлъгъ, 2012-жылдын 10-июлундагы №2 протоколунун чечимине ылайык, 2012-жылдын 16-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Оторбаев кёчёсъ, № 225; 

3. МКК "Мега-Кредит" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2006-жылдын 20-ноябрында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №62 къбёлъгъ, 2012-жылдын 16-июлундагы уюштуруучунун чечимине ылайык, 2012-жылдын 18-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков кёчёсъ, 36. 

 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 16-июлунан 20-июлуна чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

13 001 004376,59 

43 547 

1 639 470 057,99 

40 486 

11 361 534 318,60 

3 061 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

12,6 

93,0 

87,4 

7,0 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,8 

0,7 

1,9 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

15,7 

8,1 

25,5 

8,5 

14,3 

2,1 

БК кириш  

14,4 

39,2 

19,2 

42,0 

13,7 

2,8 

СФ чыгыш  

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,2 

2,7 

1,9 

2,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

12 954 114 043,75 

43 538 

1 351 491 325,91 

40 632 

11 602 622 717,85 

2 906 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

46 890 332,84 

287 978 732,08 

-146 

-241 088 399,25 

155 

0,4 

0,02 

21,3 

-0,4 

-2,1 

5,3 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 13-июлуна карата 

2012-жылдын 20-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

135 551 

136 282 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

728 

467 

261 

 

767 

506 

261 

Банкоматтардын саны 

216 

217