Кайта келүү
 Конъюнктура: 09 - 13 июль


Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11-июлунда болуп ёткён отурумунда тёмёнкъ маселелер кароого алынып, тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

· «Улуттук банктын «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жёнъндё отчету» басылмасы тууралуу» жобонун долбоору жёнъндё; 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык уюмдардын ишин жёнгё салган айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу; 

· «Тике банктык кёзёмёлдък жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу; 

· «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы тууралуу» жобого ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу; 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелердин ишинде сактоо мёёнётън кёрсётъъ менен тъзълъъчъ негизги документтердин тизмегине ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы: Микрофинансылык уюмдардын кардарларынын коммерциялык займдар жана ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык чендерди жылдык 10% чейин тёмёндётъъ талаптарын рынок экономикасы шартында аткаруу мъмкън эмес. 

 

Бъгънкъ къндё кредиттер боюнча тъптёлгён пайыздык чендердин деьгээли кредиттик ресурстарга болгон (банктардын кредит портфели 2011-жылы ичинде 18% же 4 831,0 млн. сомго, БФКМдердин кредит портфели 45% же 4 550,4 млн. сомго кёбёйгён) жогорку деьгээлдеги керектёёнън орун алышы, инфляция деьгээли, республикада кредит рейтингинин тёмёндъгънён улам, ёлкёлък тобокелдиктердин, ошондой эле микрофинансылык уюмдарга сунушталган кредит продуктулары боюнча тобокелдиктердин да жогорку деьгээлде экендиги менен шартталган.  

Ушул жагдайларды эске алып, микрофинансы секторунда пайыздык чен ёлчёмдёрън ъстъртён чектеп коюу, кёптёгён МФУлардын рыноктон чыгып кетишине алып келет. Кредиттёёнъ кыскарышы, мына ушул уюмдардын кредиттик продуктулардан пайдаланган ишкерлердин ишине да терс таасирин тийгизип, алар формалдуу эмес кредиторлордон, анын ичинде жеке съткорлордон карыз алууга мажбур болушат. Ал эми алардын кызматтары алда канча кымбатка турат.  

Мындан тышкары, жёнгё салуунун рыноктук эмес механизмдерин колдонуу Кыргыз Республикасынын микрофинансылык секторун ёнъктъръъ ъчън ёз ресурстарын багыттап жаткан тышкы инвесторлор ъчън да алгылыксыз болуп саналат.  

Ушуга байланыштуу Улуттук банк, пайыздык чендердин деьгээли мамлекеттик контролдуктун басымы алдында эмес, чечим кабыл алууда суроо-талап жана сунуш деьгээли негизги факторлордон болгон рыноктук инструменттер аркылуу аныкталууга тийиш деп эсептейт.  

Кыргызстанда пайыздык чендерди олуттуу тёмёндётъъ, макроэкономикалык туруктуулук сакталып турган шартта жана инвестицияларды же арзан, узак мёёнёткё каралган кредиттик ресурстарды тартуу учурунда гана мъмкън.  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. "Бай-Кут" ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 9-июлунда №5002 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен шаары, Нургазыев кёчёсъ, номери жок, Борбордук базарынын дарбазасы; 

2. Жеке ишкер Путилина Ольга Ивановнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 10-июлунда №5003 лицензия берилген, каттоо №3019. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 93; 

3. Жеке ишкер Ганижанов Казимжанга нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-июлунда №5004 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, Борбордук базар, №1 алмашуу бюросу; 

4. Жеке ишкер Ахмедов Равшанбек Анваржановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-июлунда №5005 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, Борбордук базар, №7 алмашуу бюросу; 

5. Жеке ишкер Сидиков Олимжон Эминжановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-июлунда №5006 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, Борбордук базар, №2 алмашуу бюросу; 

6. Жеке ишкер Ахунжанов Махамадвали Хабибуллаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-июлунда №5007 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, С.Алимбаев атындагы кёчё, №8; 

7. Жеке ишкер Джоробаев Равшанжон Ибрагимжановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-июлунда №5008 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары («Нооруз» кафесинин жанында); 

8. Жеке ишкер Пратов Хайрулло Эминжоновичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-июлунда №5009 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, №4 жай; 

9. Жеке ишкер Хажикурбанов Мадаминжон Сурожидиновичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-июлунда №5010 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, №6 жай; 

10. Жеке ишкер Моминов Октамжон Маматгазиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-июлунда №5011 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, С.Алимбаев атындагы кёчё, №7; 

11. Жеке ишкер Токтогулова Гулбарчын Шаршенбековнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 13-июлунда №5012 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 165-1; 

12. МКК "Шериктеш Финанс" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 9-июлунда эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №463 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары, 41; 

13. "МКК "Актандай" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 11-июлунда эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №464 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев кёчёсъ, 57. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин къбёлъгъ/лицензиясы жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

 

1. "Бардин-Ата" кредитик союзуна ёз катышуучуларынан аманат пайды сатып алуу аркылуу алардан акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга; КСнын катышуучуларынан мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё 1998-жылдын 27-августунда берилген №58 лицензиясы, кредиттик союздун катышуучуларынын 2012-жылдын 29-июнундагы жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу тууралуу №3 протоколунун чечимине ылайык, 2012-жылдын 6-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо району, Казарман айылы, Ленин атындагы кёчё, 83; 

2. "Ырыскы Кредит" микрокредиттик агенттиги мекемесине жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 25-январында эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 200 къбёлъгъ, катышуучунун 2012-жылдын 9-июлундагы ёзън-ёзъ жоюу тууралуу чечимине жана МКАнын 2012-жылдын 10-июлундагы ётънъчънё ылайык, 2012-жылдын 10-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Гагарин атындагы кёчё 3, кв.8. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 9-июлунан 13-июлуна чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

12 604 039 104,46 

44 171 

1 443 951 136,42 

40 970 

11 160 087 968,04 

3 201 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

11,5 

92,8 

88,5 

7,2 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,8 

1,2 

2,0 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

11,2 

5,8 

13,7 

6,1 

10,8 

1,4 

БК кириш  

19,9 

39,2 

18,8 

42,1 

20,1 

2,2 

СФ чыгыш  

0,03 

0,7 

0,3 

0,7 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

1,1 

8,8 

10,0 

9,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

12 954 114 043,75 

43 538 

1 351 491 325,91 

40 632 

11 602 622 717,85 

2 906 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-350 074 939,29 

633 

92 459 810,51 

338 

-442 534 749,81 

295 

-2,7 

1,5 

6,8 

0,8 

-3,8 

10,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 6-июлуна карата 

2012-жылдын 13-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

135 044 

135 551 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

726 

465 

261 

 

728 

467 

261 

Банкоматтардын саны 

214 

216