Кайта келүү
 Конъюнктура: 02 - 06 июль


Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы отурумунда тёмёнкъ маселелер кароого алынып, ал боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

· Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптарга ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё.(коммерцциялык банктар үчүн

· Коммерциялык банктардын жана микрофинансылык уюмдардын кърёёлък мълк менен иштёё тартиби жёнъндё

· «Депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптары жёнъндё» нускоо тууралуу 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым укуктук актыларына толуктоолорду  

киргизъъ тууралуу 

· «Коммерциялык банктардагы видеобайкоолор жёнъндё» Тартиптин долбоору 

 

Тёмёнкъ БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензилар берилген

 

1. Жеке ишкер Сарбашев Эркенбай Мамановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 2-июлунда 4997 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 3014 номеринде каттоодон ёткёртългён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё 132-2-ъй

2. Жеке ишкер Усманов Абдумахамат Рахимжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-июлунда 4998 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 3015 номеринде каттоодон ёткёртългён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 266-ъй

3. Жеке ишкер Кенжетаев Анарбай Токтобаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-июлунда 4999 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары , Сарыгулов атындагы кёчё н/ж, "Кёктём" СК

4. Жеке ишкер Асанова Гюльнара Орозбаевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 5-июлунда 5000 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 3016 номеринде каттоодон ёткёртългён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары , Горький атындагы кёчё, 27/1-ъй, "Вефа" СБ

5. Жеке ишкер Джорупбеков Муса Казакбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-октябрында 4778 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 3017 номеринде каттоодон ёткёртългён. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ 275-ъй

6. Жеке ишкер Джуманазаров Марат Тургуновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 6-июлунда 5001 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 3018 номеринде каттоодон ёткёртългён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 166-ъй

7. "МКК "Ишеним капитал" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 7-июлундагы 462 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй областы, Ысык-Ата району, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, 68-ъй

 

Тёмёнкъ БФКМдердин къбёлъктёръ/лицензиялары кайтарып алынган, жокко чыгарылган

 

1. 2012-жылдын 3-июлунан тартып МКК "Кредит Жардам" ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2009-жылдын 4-мартында берилген 194 къбёлък, уюштуруучунун чечимине жана МККнын 2012-жылдын 12-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги:Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 254-ъй

2. 2012-жылдын 3-июлунан тартып МКК "Экстра-кредит" ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2010-жылдын 12-декабрында берилген 329 къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 28-июнундагы чечимине жана МККнын 2012-жылдын 3-июлундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Тъп району, Тъп айылы, Элебаев атындагы кёчё, н/ж ( "Береке"кафесинин имараты); 

3. 2012-жылдын 3-июлунан тартып МКК "Баррэл" ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2011-жылдын 27-июлунда берилген 388 къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 2-июлундагы чечимине жана МККнын 2012-жылдын 3-июлундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Москва кёчёсъ, 162/16; 

4. 2012-жылдын 4-июлунан тартып МКК "Альянс Капитал" ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2011-жылдын 6-июнундагы берилген 371 къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 2-июлундагы чечимине жана МККнын 2012-жылдын 4-июлундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ыссык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё, 53-ъй (экинчи кабат); 

5. 2012-жылдын 6-июлунан тартып МКК "Каракол-Капитал" ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2009-жылдын 10-ноябрында берилген 248 къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 5-июлундагы чечимине жана МККнын 2012-жылдын 6-июлундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Ленин атындагы кёчё, 135-ъй 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын (БТС) кёрсёткъчтёръ 

 

 

анын ичинде  

Клиринг системасы  

анын ичинде  

Клиринг системасы  

Клиринг системасы  

кёлёмъ

сом 

кёлёмъ

сом 

кёлёмъ

сом 

кёлёмъ

сом 

кёлёмъ

сом 

кёлёмъ

сом 

2012-жылдын 02-июлунан тартып 06июлуна чейинки мезгил ъчън кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил

БТС тёлёмдёрънън ълъшъ (%)  

14 165 979 490,98 

42 087 

1 399 521 915,70 

39 181 

12 766 457 575,28 

2 906 

анын ичинде (%): 

100,0 

100,0 

9,9 

93,1 

90,1 

6,9 

ББПБнын таза позициялары  

  

  

  

  

  

  

БКдан жёнётългёндёр  

0,1 

2,0 

1,0 

2,1 

0,0 

0,0 

БКга тъшкёндёр  

21,1 

8,8 

17,9 

9,3 

21,5 

1,2 

СФдан жёнётългёндёр  

13,2 

29,4 

11,1 

31,4 

13,5 

2,2 

СФга тъшкёндёр  

0,6 

6,1 

6,4 

6,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

0,4 

5,3 

4,0 

5,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр  

Абсолюттук маани 

12 954 114043,75 

43 538 

1 351 491 325,91 

40 632 

11 602 622 717,85 

2 906 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён айдагы орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ  

Абсолюттук маани 

1 211 865 447,23 

-1 451 

48 030 589,79 

-1 451 

1 163 834 857,43 

9,4 

-3,3 

3,6 

-3,6 

10,0 

0,0 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

 

Карата абал боюнча  

По состоянию на  

29.06.2012 

06.07.2012 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарды эске албаганда)  

Общее количество выпущенных карт (без учета перевыпущенных

134 392 

135 044 

Pos-терминалдардын саны:  

- банктарда   

- соода тъйъндёръндё   

Количество pos-терминалов

- в банках  

- в торговых точках  

 

725 

464 

261 

 

726 

465 

261 

Банкоматтардын саны 

Количество банкоматов 

212 

214