Кайта келүү
 Конъюнктура: 25 - 29 июнь


 

Тёмёнкъ БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензилар берилген: 

 

1. Жеке ишкер Суйундукова Уулман Абдимовляновнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 26-июнунда № 4994 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 3013 номеринде каттоодон ёткёртългён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 16-ъй; 

2. Жеке ишкер Шаршенов Мырсатай Амантаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 26-июнунда № 4995 лицензия берилген. Юридикалык дареги:: Талас областы, Талас шаары, Оторбаев атындагы кёчё, 227-ъй; 

3. Жеке ишкер Нурматов Шарип Олияровичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-июнунда № 4996 лицензия берилген. Юридикалык дареги:: Ош областы, Кара-Суу шаары, Ленин атындагы кёчё, н/ж, «Туратали» базары, 0 катар, 8 -пункт; 

4. "МКК "РосФинансКредит" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 28-июнундагы №461 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 49-ъй. 

 

Тёмёнкъ БФКМдердин къбёлъктёръ/лицензиялары кайтарып алынган, жокко чыгарылган: 

 

1. 2012-жылдын 25-июнунан тартып КФ "Бай-Капитал" МКАсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2006-жылдын 31-октябрында берилген №118 къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 1-июнундагы чечимине жана МКАнын 2012-жылдын 25-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Исанов атындагы кёчё,18-ъй; 

2. 2012-жылдын 27-июнунан тартып "МЖУ и Компании" ЖЧКсынын нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 21-ноябрындагы №4795 лицензия, алмашуу бюросу ишин токтоткондугуна байланыштуу жокко чыгарылган (негиздемеси: 2012-жылдын 25-июнундагы №23 арыз жана “МЖУ и Компаниии” ЖЧКсынын бирден бир катышуучусунун 2012-жылдын 25-июнундагы №6 чечими) . Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Р. Моминова атындагы кёчё, 130-ъй (Гранд Казиносу); 

3. 2012-жылдын 29-июнунан тартып МКК "Биллион" ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2007-жылдын 14-мартында берилген №72 къбёлък, уюштуруучулардын 2012-жылдын 25-июнундагы жалпы чогулушунан толтурулган протоколго жана МККнын 2012-жылдын 28-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Балыкчы шаары, Гагарин атындагы кёчё, 38-ъй; 

4. 2012-жылдын 29-июнунан тартып МКК "Бай-ПАЗ" ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2012-жылдын 28-октябрында берилген №1 къбёлък, уюштуруучулардын 2012-жылдын 28-июнундагы жалпы чогулушунан толтурулган протоколго жана МККнын 2012-жылдын 29-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол ш., Кыдыр Аке атындагы кёчё, 105/1 ъй; 

2012-жылдын 29-июнунан тартып МКК "М-“Касиет" ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2012-жылдын 28-октябрында берилген №1 къбёлък, уюштуруучулардын 2012-жылдын 28-июнундагы жалпы чогулушунан толтурулган протоколго жана МККнын 2012-жылдын 28-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, “Кумтёр” Соода ъйъ 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын (БТС) кёрсёткъчтёръ 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС  

анын ичинде  

Клиринг системасы  

кёлёмъ, 

сом  

саны, даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, даана 

2012-жылдын 25-июнунан тартып 30-июнуна чейинки мезгил ъчън кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук маани 

15 430 131 924,97 

54 814 

1 426 828 857,10 

51 281 

14 003 303 067,87 

3 533 

БТС тёлёмдёрънън ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

9,2 

93,6 

90,8 

6,4 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары  

0,1 

1,3 

0,7 

1,4 

0,0 

0,0 

БКдан жёнётългёндёр  

23,5 

10,8 

22,5 

11,5 

23,6 

1,4 

БКга тъшкёндёр  

19,2 

31,2 

14,4 

33,1 

19,7 

3,2 

СФдан жёнётългёндёр  

0,02 

0,1 

0,3 

0,1 

0,0 

0,0 

СФга тъшкёндёр  

0,2 

2,3 

2,6 

2,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

13 105 735 795,62 

44 757 

1 394 357 737,39 

41 814 

11 711 378 058,24 

2 943 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён айдагы орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ  

Абсолюттук маани 

2 324 396 129,35 

10 057 

32 471 119,71 

9 467 

2 291 925 009,63 

591 

17,7 

22,5 

2,3 

22,6 

19,6 

20,1 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

 

Карата абал боюнча  

22.06.2012 

29.06.2012 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарды эске албаганда)  

134 109 

134 392 

Pos-терминалдардын саны:  

- банктарда   

- соода тъйъндёръндё   

 

725 

464 

261 

 

725 

464 

261 

Банкоматтардын саны 

211 

212