Кайта келүү
 Конъюнктура: 04 - 08 июнь


 

Улуттук банктын ёкълдёръ ЕврАзЭСке кирген ёлкёлёрдън борбордук (улуттук) банктарынын жетекчилер кеьешинин 26-отурумуна катышышты.  

 

Отурумда, ЕврАзЭСке кирген ёлкёлёрдън банк секторун ёнъгъъ келечектери, чекене тёлём кызмат кёрсётъъ рыногунда катышуучуларынын ишин жёнгё салуу механизмдерин жана принциптерин ёьчёйлёштъръъ боюнча сунуштар, ошондой эле бул ёлкёлёрдън жеке адамдарынын чегара аркылуу акча которуулары жёнъндё маселелер кароого алынды.  

Катышуучулар ЕврАзЭСке кирген ёлкёлёрдё финансылык кызмат кёрсётъълёрдён пайдалануучулардын укугун коргоо чёйрёсъндё тажрыйба алмашуу жана аны талкуулоого кызыкдар экендигин билдиришти. Отурумдун жыйынтыгында, мыйзамдык, ченемдик укуктук базаны ёркъндётъъ жана финансылык кызмат кёрсётъълёрдён пайдалануучулардын укугун коргоо чёйрёсъндё алдыькы тажрыйбаларды ишке киргизъъ боюнча иштерди улантуу сунуш кылынды.  

Мындан тышкары отурумда, Координациялык кеьештин акча белгилерди жасоо, нумизматикалык рынокту ёнъктъръъ, эстелик жана коллекциялык монеталарды чыгаруу жана жасалма акча жасоочуларга каршы аракет кёръъ маселелери боюнча отчету кабыл алынды.  

 

 

Экономика боюнча Швейцария мамлекеттик секретариатынын делегациясы (SECO) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына иш сапар менен келип кетти. 

 

Дъйнёлък банктын Кыргызстандын финансы секторун ёнъктъръъ боюнча келечекке каралган долбоорунун алкагында, кёмёк кёрсётъъ маселесин талкуулоо, SECO делегациясынын ёлкёбъздън башкы банкына келген иш-сапарынын максаты болгон. Мындан тышкары, Дъйнёлък банк жана SECO донорлору тарабынан Улуттук банкка грант сунушталып, бул каражаттарды банктын маалыматтык-коммуникациялык технологиялар системасын жаьыртууга жана банк секторун, ошондой эле БФКМдердин ишине кёзёмёлдъктъ жогорулатуу ъчън ченемдик-укуктук жана методологиялык базаны иштеп чыгууга жумшоо пландаштырылып жаткандыгы тууралуу сёз козголгон.  

SECOнун ёкълдёръ белгилегендей, учурда бул долбоорду Дъйнёлък банк менен макулдашуу процесси жъръъдё, анда техникалык маселелер чечилип, кёбънчё долбоордун аткарылышына жъргъзългён мониторингдин индикаторлору аныкталат. 

Улуттук банктын Тёрагасы, Экономика боюнча Швейцария мамлекеттик секретариатынын делегациясынын ёкълдёрънё бир катар долбоорлорду каржылоодо кёмёк кёрсёткёндъгъ ъчън ыраазычылыгын билдирди, мында бул долбоорлорду SECOнун колдоосуз жъзёгё ашырууга мъмкън эмес эле. Булар Чек ара жанында сооданы жана ёлкёдё баа тъзъъ механизмдерин изилдёё, Мамлекеттик карызды тескёё, Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун ёнъктъръъ, ошондой эле финансылык программалоо/моделдештиръъ жана макроэкономикалык болжолдоолор боюнча долбоорлор.  

 

МААЛЫМАТ ЪЧЪН 

Экономика боюнча Швейцария мамлекеттик секретариаты (SECO) бул, экономикалык саясатка кирген бардык олуттуу маселелер боюнча федералдык ёкмёттък экспертиза жъргъзъъ борбору. Негизги милдети - экономикалык саясатты жёнгё салуу аркылуу туруктуу экономикалык ёсъштъ камсыз кылуу.  

SECOнун экономикалык ёсъш боюнча директораты Швейцария ёнъгъъ жана кызматташуу башкармалыгы (SDC) менен биргеликте ёнъгъп келе жаткан ёлкёлёр, Чыгыш Европа жана Борбордук Азия менен, ошондой эле Евросоюздун он жаьы мамлекети менен иш алып барууда, мында алар рыноктук экономикага жана демократияга ётъъ, узак мёёнёткё каралган саясый жана экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу жагында кёмёк кёрсётёт. 

SECO мындан тышкары, макроэкономикалык саясатта жъргъзългён реформаларга, соода жана инвестицияларды ёркъндётъъ жагында инфраструктура программаларына жана долбоорлоруна колдоо кёрсётъъ боюнча чаралар менен камсыз кылат. Кызматташуунун маанилъъ принциптеринен болуп ишенимдъъ башкаруу жана жеке ресурстарды мобилдештиръъ саналат. Бул уюм Дъйнёлък банктын тобу жана регионалдык ёнъгъъ банктары менен биргеликте кёп тараптуу финансылык жардам кёрсётъъ боюнча программаларына олуттуу салым кошууда.  

 

Швейцария, Кыргыз Республикасынын ёнъгъшънё 1994-жылдан тартып кёмёк кёрсётъп келъъдё. Бул ёнъгъъ уюмдарынын алгачкы миссиялары 1993-жылдан башталган. Кыргыз Республикасынын жана Швейцариянын ёкмёттёръ ортосунда кызматташуу жёнъндё расмий келишимге 1994-жылдын 14-ноябрында кол коюлган. 1995-жылы Швейцария Кыргызстанды ёнъктъръъдё колдоо кёрсётъъ боюнча артыкчылыктуу ёлкё экендигин жарыялаган. 1997-жылы Бишкекте Швейцариянын кызматташтык бюросу ачылып, азыркы учурга чейин эки агенттик (Швейцария ёнъгъъ жана кызматташуу башкармалыгы (SDC) жана Экономика боюнча Швейцария мамлекеттик секретариаты (SECO)) долбоорлорду жъзёгё ашырып келъъдё. 

Бул долбоорлордун жалпы жылдык бюджети 13-14 млн. АКШ долларына жакынды тъзёт. Акыркы 17 жыл ичинде Швейцария Кыргызстанга 250 млн. АКШ долларына жакын ёлчёмдё колдоо кёрсётъп, кёптёгён долбоорлор жергиликтъъ ёнёктёштёр, эл аралык уюмдар, Швейцария бейёкмёт уюмдары жана компаниялары тарабынан жъзёгё ашырылууда.  

 

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ боюнча Евразия тобу Кыргызстандын прогресс жёнъндё отчетун кабыл алды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары Заир Чокоев баштап келген Улуттук банктын кызматкерлери Евразия тобунун 16-пленардык отурумуна катышып келишти. Ага ФАТФ, ЭВФ, Дъйнёлък банктын, МАНИВЭЛдин ёкълдёръ, ошондой эле Търкия, Италия, Германия, АКШ, Испания, Швейцария, Франция жана Люксембург мамлекеттеринин финансылык чалгындоо бёлъмдёрънън мъчёлёръ да катышышты. 

Москва шаарында кыргыз делегациясы, ФАТФнын эл аралык кызматташуу тобунун Кыргыз Республикасынын улуттук системасынын абалын иликтёёгё алуунун жыйынтыгы боюнча отчетунун жъзёгё ашырылышынын жъръшъ тууралуу маалымат берген. Бул отчетто 2012-жылдын январь айынан апрель айына чейинки мезгил аралыгы камтылган. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасы тарабынан 2011-жыл жана 2012-жылдын 1-чейреги аралыгында ПФТЭ/ЛОД талаптарынын сакталышы жагында кёзёмёлдък ишинин статистикасы сунушталган. Жолугушуунун катышуучулары тарабынан ФАТФнын кёптёгён сунуштары боюнча Кыргызстанда алгылыктуу иштер жъргъзълъп жаткандыгы белгиленген. ФАТФнын жаьы кёрсётмёлёрънё ылайык ушул багытта кабыл алынган улуттук мыйзамдарды мындан ары ёркъндётъъ боюнча биздин ёлкёгё кошумча кёрсётмёлёр берилген. 

Натыйжада, Кыргыз Республикасынын отчетун Евразия тобунун пленардык отурумунун мъчёлёръ кабыл алып, Кыргызстанды кёчётългён мониторингге которуу маселесин кароо чечими да кабыл алынды. Кийинки отчет Евразия тобунун ушул жылдын октябрь айында ётълъъчъ 17-пленардык отурумунда каралат.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ФАТФнын сунуштарын, атап айтканда банктардын жана банктык эмес финансы-кредит мекемелердин ишине кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашырууда Кыргыз Республикасынын тиешелъъ мыйзам талаптарынын сакталышы маселесине айрыкча кёьъл бурулат.  

 

МААЛЫМАТ ЪЧЪН 

 

ЕАГ ФАТФ (FATF) тиби боюнча аймактык топ - ПОД/ФТ боюнча Евразия тобу. Бул топко тёмёнкъ тогуз мамлекет кирет: Беларусия, Индия, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Търкмёнстан жана Ёзбекстан. Евразия тобу ФАТФнын ассоциацияланган мъчёсъ болуп саналат.  

Байкоочу статусу 14 мамлекетке жана 18 эл аралык жана аймактык уюмдарга сунушталган.  

Евразия тобунун ишкердиги, ФАТФнын стандарттарына ылайык келген ПОД/ФТнын укуктук жана институционалдык негиздерин тъзъъдё мамлекеттик аймактарга кёмёк кёрсётъъгё багытталган. 

Бул ишкердиктин алкагында Евразия тобу ФАТФнын ыкмасынын негизинде ёз мамлекетинде ПОД/ФТ улуттук системасына ёз ара баа беръънъ жъргъзёт, арам акчанын изин жашыруу жана терроризмди каржылоо типологиясын иликтейт жана Топтун мъчёлёръ-мамлекеттерде кадрларды окутууну кошо алганда, техникалык жактан колдоо кёрсётъъ программаларын ишке ашырат.  

ПОД\ФТ - терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ 

 

Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары Заир Чокоев Кыргызстанда микрокаржылоону 2011-2015-жылдары ёнъктъръъ стратегиясы боюнча маалыматтык отурумга катышкан

 

Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън, Улуттук банктын, бизнес-ассоциацияларынын жана финансы секторунун ёкълдёръ катышкан бул иш-чаранын максаты - Кыргызстанда микрокаржылоону 2011-2015-жылдары ёнъктъръъ стратегиясын жъзёгё ашыруу маселелерин талкулоо болду.  

Улуттук банктын Тёрагасы, МФУ кардарларынын ёз тёлёмдёрън ачык-айкындуу жъргъзгёндъгънё карабастан, микрокаржылоо секторунда кайра кредит алуу, негизсиз жогору пайыздык чендер, кърёёгё тиешелъъ маселелер сыяктуу проблемалар орун алып жаткандыгын белгиледи. 

Тёраганын орун басары З. Чокоев ошондой эле, «Мамлекет бул рынокту тъптёё ъчън шарттарды тъзгён жана ал эч кандай финансылык колдоосуз мыйзам базасынын чегинде калыптанган. Бирок учурда ал тобокелдиктерди азайтуу максатында айрым чектёёлёрдъ киргизъънъ талап кылган ёнъгъъ баскычында турат. Биринчи кезекте, микрофинансылык компаниялардын капиталына карата талаптарды жогорулатуу, экинчиден каттоодон ётъъ мезгилинде сунушталган документтерге талаптарды къчётъъ жана ъчънчъдён компаниялардын ишинде мыйзам талаптарынын сакталышына, ошондой эле керектёёчълёрдън укугунун сакталышына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу зарыл» деп белгиледи. Мындан тышкары ал, Улуттук банк пайыздык чендердин ёлчёмдёрън чектесе да, бул проблемаларды чечъъгё мъмкън эместигин, тескерисинче бул мыйзам чегинен тышкары съткордуктун ёсъшънё алып келээрин белгилеп кетти.  

«Бул тажрыйба дъйнёдё ийгиликке жетишкен эмес. Биз кредиттер боюнча пайыздык чендерди чектей алабыз, бирок кийинки кънъ эле буга чейин айтылгандардын бардыгы орун алышы мъмкън болгон башка бир рынок пайда болот. Албетте, пайыздык чендер негизсиз жогору болбошуна кёз салышыбыз керек жана мында калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга ёзгёчё кёьъл буруу талап кылынууда. Кёпчълък учурда, карызгерлер кандай шарттарда кредит алып жатышкандыгын толук тъшънъшпёйт. Ал эми биз кредиторлордон кредиттин наркы жёнъндё, анын ичинде эффективдъъ пайыздык чендин эсептелиши тууралуу маалыматтардын толук ачык кёрсётълъшън талап кылабыз», - деп Тёраганын орун басары ёз сёзън аяктады.  

 

Маалымат ъчън 

 

Микрокаржылоону 2011-2015-жылдары ёнъктъръъ стратегиясы Улуттук банктын жана бизнес ассоциацияларынын демилгеси боюнча иштелип чыгып, Ёкмёт менен Улуттук банктын 2012-жылдын 28-февралындагы биргелешкен токтому менен бекитилген. Кыргызстандын экономикалык жигердъъ калкына сапаттуу финансылык кызмат кёрсётъълёрдён пайдалануу мъмкънчълъгън бул стратегиянын негизги максатынан. Стратегиянын талабын ишке ашыруу микрофинансылык кызмат кёрсётъъ рыногун ёнъктъръъ сыяктуу эле, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга жана керектёёчълёр укугун коргоо механизмдерин ёркъндётъъгё ёбёлгё тъзёт. Бул стратегияда ошондой эле, инвестициялык жагдайды жакшыртуу жана бул уюмдар сунуштаган кызмат кёрсётъъ чёйрёсън кеьейтъъ сыяктуу маанилъъ багыттар да камтылган. 

 

 

БФКМдер ишинде орун алган тобокелдиктерди басаьдатуу зарылчылыгы Улуттук банктын жетекчилигинин Эл аралык донор уюмдарынын ёкълдёръ жана ири БФКМдердин жетекчилери менен болгон жолугушууда талкууланган  

 

Микрокаржылоо рыногунун ёнъктъръъдёгъ терс тенденциялар жана бул сектордо туруктуулукка жетишъъ, кредиторлордун сыяктуу эле карызгерлердин таламын коргоо максатында, Улуттук банк тарабынан кёрългён чаралар тууралуу сёз болду. Кёбънчё, пайыздык чени орточо рыоноктук ченден олуттуу ашкан МФУлардын ишин токтотуу жана Улуттук банктын тиешелъъ ченемдик-укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу сёз болгон

Улуттук банктын жетекчилигинин сёзъ донор уюмдардын ёкълдёрънън кызуу талкуулоосун жаратып, катышуучулардын ой-пикирлери ортого салынып, бардык суроолорго жооптор берилген  

Тёрага, ёлкёбъздё МФУларды ёнъктъръъгё кёмёк кёрсётъп жатышкандыгы ъчън катышуучуларга ыраазычылыгын билдиръъ менен бардык катышуучуларды бул маселе боюнча конструктивдъъ диалогго чакырган. МФУлардын ишиндеги тобокелдиктерди тёмёндётъъ боюнча бардык сунуштар кароого алынып, мъмкън болушунча эске алынаары белгиленген.  

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

o Ломбард "Богат-71" КЖКсына (кошумча жоопкерчиликтъъ коом) нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-июнунда №4965 лицензия берилген, каттоо №2992. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ш.Баатыр атындагы кёчё, "Мадина" базары, аялдама жанындагы комплекс; 

o Жеке ишкер Мамонтов Александр Анатольевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-июнунда №4966 лицензия берилген, каттоо №2993. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 147, «Алтын» дъкёнъ; 

o Жеке ишкер Джолдошалиев Марлис Райнисовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-июнунда №4967 лицензия берилген, каттоо №2994. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146; 

o Жеке ишкер Печурин Сергей Николаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-июнунда №4968 лицензия берилген, каттоо №2995. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, 18, «Арго» алмашуу бюросу; 

o Жеке ишкер Матисаев Акылбек Курбаналиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-июнунда №4969 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен району, Самаркандек айылы, борбордук базары; 

o Жеке ишкер Козубаев Кенеш Боронбаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-июнунда №4970 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев атындагы кёчё, "Айбек Базары" ЖЧКсы (борбордук дарбазасы); 

o Жеке ишкер Шамшиев Шерали Аманкуловичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-июнунда №4971 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, "Айбек Базары" ЖЧКсы (борбордук дарбазасы); 

o Жеке ишкер Мусабеков Абдиваит Абдыкеримовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-июнунда №4972 лицензия берилген, каттоо №2996. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146; 

o Жеке ишкер Токтоназаров Нуралы Токеновичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 5-июнунда №4973 лицензия берилген, каттоо №2997. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин кёчёсъ, 2-10/11; 

o Жеке ишкер Сарсенбаев Алтынбек Албыспаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 6-июнунда №4974 лицензия берилген, каттоо №2998. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин атындагы кёчё, 524 "А"; 

o Жеке ишкер Саутова Оргуль Шираздановнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 6-июнунда №4975 лицензия берилген, каттоо №2999. Юридикалык дареги: Чъй областы, Панфилов р-ну, Ленин атындагы кёчё, 526; 

o Жеке ишкер Колбай уулу Саламатка нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 8-июнунда №4976 лицензия берилген, каттоо №3000. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144; 

o Жеке ишкер Жаманкулов Ерлан Медетбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 8-июнунда №49777 лицензия берилген, каттоо №3001. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кулатов атындагы кёчё, 8, "РеалСтрой" соода борбору

o Жеке ишкер Нестерова Вера Александровнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 8-июнунда №4978 лицензия берилген, каттоо №3002. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев атындагы кёчё, 104 «а»; 

o Жеке ишкер Нестеров Сергей Алексеевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 8-июнунда №4979 лицензия берилген, каттоо №3002 жана 3003. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев-Кулиев кёчёлёрънън кесилишинде, "У Сергея" алмашуу бюросу; 

o Жеке ишкер Алиева Айгуль Нажимидиновнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 8-июнунда №4980 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Балыкчы шаары, Фрунзе кёчёсъ, 136-ъй; 

o МКК "Береке-Инвест" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 6-июнунда эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №459 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Нарын областы, Жумгал району, Чаек айылы, Э.Матыев кёчёсъ, 155 в; 

o "МКК "Эффект финанс" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 7-июнунда эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №460 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тунгуч мкр., 62. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин къбёлъгъ/лицензиясы жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

 

1. МКК "Алиюю" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2007-жылдын 13-апрелинде берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №79 къбёлъгъ, 2012-жылдын 1-июнундагы катышуучунун чечимине жана 2012-жылдын 1-июнундагы МККнын ётънъчънё ылайык, 2012-жылдын 4-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё 28/5; 

2. МКК "Бектан капитал LTD" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2008-жылдын 12-декабрында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 184 къбёлъгъ, 2012-жылдын 31-майындагы уюштуруучулардын жалпы жыйынынын №1 протоколуна жана 2012-жылдын 4-июнундагы МККнын ётънъчънё ылайык, 2012-жылдын 4-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы,Жети-Ёгъз р-ну, Байсеркеев атындагы кёчё, 56; 

3. МКК "Сандугаш" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2010-жылдын 9-февралында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №269 къбёлъгъ, 2012-жылдын 4-июнундагы уюштуруучунун №1 чечимине жана 2012-жылдын 4-июнундагы МККнын ётънъчънё ылайык, 2012-жылдын 4-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё 8/2; 

4. МКК "Акчайым" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2010-жылдын 10-июнунда берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №374 къбёлъгъ, 2012-жылдын 4-июнундагы уюштуруучунун чечимине жана 2012-жылдын 4-июнундагы МККнын ётънъчънё ылайык, 2012-жылдын 4-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё 57; 

5. "Тулекабыл-Ата" МКАсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2007-жылдын 14-сентябрында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №144 къбёлъгъ, 2012-жылдын 29-майындагы уюштуруучулардын жалпы жыйыныны №2 протоколуна жана 2012-жылдын 1-июнундагы МКАнын ётънъчънё ылайык, 2012-жылдын 4-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз р-ну, Жонбулак айылы, Иманалиев атындагы кёчё, 1; 

6. "Биз-Эл" кредиттик союзуна КСнын катышуучуларынан мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё; катышуучулардан аманат пайды сатып алуу аркылуу алардан акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга берилген №538 лицензиясы, 2012-жылдын 31-майындагы кредиттик союздун уюштуруучулар жыйынынын протоколунун негизинде, 2012-жылдын 4-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Эриктуу айылы, Борбордук кёчёсъ, номери жок;  

7. Жеке ишкер О.В. Суконкинага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-августунда №4744 лицензия жеке ишкер О.В. Суконкинанын 2012-жылдын 5-июнундагы арызына ылайык 2012-жылдын 6-июнуна тартып жокка чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, номерсиз, «Элита» дъкёнъ.  

 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 4-июнунан 8-июнуна чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

13 657 103 103,87 

42 918 

1 451 087 165,66 

40 345 

12 206 015 938,21 

2 573 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,6 

94,0 

89,4 

6,0 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

2,6 

0,9 

2,8 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

14,9 

7,6 

13,2 

7,9 

15,1 

1,5 

БК кириш  

20,6 

32,2 

13,5 

34,0 

21,5 

3,0 

СФ чыгыш  

0,7 

6,1 

6,2 

6,5 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,6 

6,4 

5,6 

6,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

13 105 735 795,62 

44 757 

1 394 357 737,39 

41 814 

11 711 378 058,24 

2 943 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

551 367 308,25 

-1 839 

56 729 428,27 

-1 469 

494 637 879,97 

-370 

4,2 

-4,1 

4,1 

-3,5 

4,2 

-12,6 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 1-июнуна карата 

2012-жылдын 8-июнуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

132 246 

 

133 099 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

723 

462 

261 

 

719 

458 

261 

Банкоматтардын саны 

196 

209