Кайта келүү
 Конъюнктура: 28 май - 01 июнь


 

2012-жылдын 29-майында Улуттук банк Башкармасынын отурумунда «Микрофинансылык уюмдардын иши жёнъндё» токтом (№22/1) кабыл алынган, ошондой эле 2012-жылдын 1-чейреги ъчън акча-кредит саясаты жёнъндё жана 2012-жылдын 1-чейреги ъчън Кыргыз Республикасынын Тёлём системасынын абалы жёнъндё отчеттор кароого алынган;  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Кушбаков Болотбек Шукуровичке (2012-жылдын 28-майында №4956 лицензия) берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району, Кочкората шаары, "Маржанбак" базары, 1-катар; 

2. Жеке ишкер Муминов Муроджон Хамиджановичке (2012-жылдын 28-майында №4957 лицензия) берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базары, («Мариям» ательесинин жанында); 

3. Жеке ишкер Эралиев Махаматжанга (2012-жылдын 29-майында №4958 лицензия) берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары, мурунку катардагы №4 пункт; 

4. Жеке ишкер Муратов Кумарбек Калыбековичке (2012-жылдын 29-майында №4959 лицензия) берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары, №10 алмашуу бюросу; 

5. Жеке ишкер Муталипов Дильшат Раимжоновичке (2012-жылдын 29-майында №4960 лицензия) берилген, каттоо номерлери №2985, 2986. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 182 ("Рубин" зергер борбору) жана Чъй проспектиси, 98 ("Рубин" зергер борбору); 

6. Жеке ишкер Джолдошбаев Талант Галиакпаровичке (2012-жылдын 29-майында №4961 лицензия) берилген, каттоо номерлери №2987. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, 276; 

7. Жеке ишкер Юнусов Муса Топчубаевичке (2012-жылдын 29-майында №4962 лицензия) берилген, каттоо номерлери №2988. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чимкентская кёчёсъ, 1 (батыш автобекетинин тъндък тарабы); 

8. Жеке ишкер Джолдошбаев Галиакпар Эрбаевичке (2012-жылдын 29-майында №4963 лицензия) берилген, каттоо номерлери №2989. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, 276; 

9. Жеке ишкер Абдуллаева Гулсара Хабибуллаевнага (2012-жылдын 31-майында №4964 лицензия) берилген, каттоо номерлери №2990, 2991. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, М.Горький атындагы кёчё, 1г. жана А.Токомбаев атындагы кёчё 21/1. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелеринин жана алмашуу бюролорунун лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

 

1. МКК "Инаят Дирхам" ЖЧКсына 2008-жылдын 1-декабрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №182 къбёлъгъ, катышуучулардын жалпы жыйынын 2012-жылдын 28-майындагы №1 протоколуна жана МККнын 2012-жылдын 22-майындагы арызына ылайык, 2012-жылдын 28-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Конкино кёчёсъ, 57/14; 

2. МКК "ЭрИБак" ЖЧКсына 2008-жылдын 19-сентябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №156 къбёлъгъ, катышуучулардын 2012-жылдын 28-майындагы №4 чечимине жана МККнын 2012-жылдын 28-майындагы арызына ылайык, 2012-жылдын 29-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Дербишев кёчёсъ, 181; 

3. МКК "Кёл-толкуну" ЖЧКсына 2010-жылдын 4-мартында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №275 къбёлъгъ, катышуучунун 2012-жылдын 29-майындагы (номери катталган эмес) чечимине жана МККнын 2012-жылдын 29-майындагы арызына ылайык, 2012-жылдын 29-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, 247; 

4. МКК "Ийгилик-Капитал" ЖЧКсына 2010-жылдын 24-июнунда жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №298 къбёлъгъ, катышуучунун 2012-жылдын 29-майындагы №1 чечимине жана МККнын 2012-жылдын 28-майындагы арызына ылайык, 2012-жылдын 29-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ак-Суу району, Теплоключенко айылы, Ленин атындагы кёчё, номери жок; 

5. Жеке ишкер Тойчубек кызы Керезге нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-мартында берилген №4875 лицензиясы, лицензия ээсинин 2012-жылдын 30-майындагы ётънъчънё ылайык 2012-жылдын 30-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144; 

6. МКК "Калык-Бай" ЖЧКсына 2007-жылдын 30-августунда жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №90 къбёлъгъ, коомдун катышуучусунун 2012-жылдын 14-февралындагы чечимине жана МККнын 2012-жылдын 30-майындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ арызына ылайык, 2012-жылдын 31-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Н.Исанов атындагы кёчё, 8. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Грусс системасы 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 28-майынан 1-июнуна чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

13 782 134 220,47 

47 058 

1 403 828 632,30 

43 754 

12 378 305 588,17 

3 304 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,2 

93,0 

89,8 

7,0 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,3 

0,5 

1,4 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

18,9 

10,7 

20,2 

11,2 

18,8 

3,4 

БК кириш  

18,9 

30,6 

14,2 

32,6 

19,5 

4,1 

СФ чыгыш  

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

2,8 

2,7 

3,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

12 085 215 566,66 

43 711 

1 281 189 646,12 

40 963 

10 804 025 920,54 

2 749 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши 

Абсолюттук мааниде 

1 696 918 653,81 

3 347 

122 638 986,18 

2 791 

1 574 279 667,63 

555 

14,0 

7,7 

9,6 

6,8 

14,6 

20,2 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Карата абал боюнча 

2011-жылдын 30-декабрына карата 

2012-жылдын 14-январына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

 

131797 

132 246 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

722 

461 

261 

 

723 

462 

261 

Банкоматтардын саны 

194 

196