Кайта келүү
 Конъюнктура: 04 - 11 май


Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Атыканова Гульнара Алымсеитовнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 7-майында №4937 лицензия берилген, каттоо №2973. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин кёчёсъ, ъй №4, 3 кв.; 

2. Жеке ишкер Койлиев Махамад Тургуновичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 8-майында №4938 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базары, ("Мариям" ательесинин маьдайында); 

3. Жеке ишкер Каримкулов Полотжан Туланбаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 8-майында №4939 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базары, (болжолу менен "Мариям" ательесинин маьдайында);  

4. Жеке ишкер Разаков Эркин Парпиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 11-майында №4940 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, "Айбек-Базары" ЖЧКсы, борбордук дарбазасы

5. Жеке ишкер Разаков Толкун Парпиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 11-майында №4941 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, "Айбек-Базары" ЖЧКсы, борбордук дарбазасы

6. МКК "Акжалгасын-2" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 10-майында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №457 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Заводская кёчёсъ, 1. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемесинин къбёлъгъ жокко чыгарылды:  

 

1. МКК "Эл-Тирек" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2010-жылдын 10-февралында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №270 къбёлъгъ, 2012-жылдын 7-майындагы катышуучулардын жалпы жыйынынын протоколуна жана 2012-жылдын 8-майындагы МККнын ётънъчънё ылайык, 2012-жылдын 8-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Манас кёчёсъ, 214. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 7-майынан 11-майына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

11 464 799 571,55 

36 667 

1 109 649 375,12 

34 182 

10 355 150 196,43 

2 485 

БТС тёлёмдё-ръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

9,7 

93,2 

90,3 

6,8 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,9 

1,5 

2,1 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

18,5 

7,8 

12,6 

8,3 

19,2 

0,9 

БК кириш  

15,4 

35,6 

18,1 

38,0 

15,1 

2,7 

СФ чыгыш  

0,05 

1,7 

0,5 

1,9 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,8 

8,0 

8,5 

8,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

12 085 215 566,66 

43 711 

1 281 189 646,12 

40 963 

10 804 025 920,54 

2 749 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-620 415 995,11 

-7 044 

-171 540 271,00 

-6 781 

-448 875 724,11 

-264 

-5,1 

-16,1 

-13,4 

-16,6 

-4,2 

-9,6 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 4-майына карата 

2012-жылдын 11-майына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

129 961 

 

130 294 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

720 

459 

261 

 

720 

459 

261 

Банкоматтардын саны 

191 

191