Кайта келүү
 Конъюнктура: 30 апрелъ - 4 май


 

2012-жылдын 30-апрелинде Улуттук банктын Эксперттик форумунун кезектеги отуруму болуп, ага мурдагыдай эле Улуттук банктын ёкълдёрънён тышкары Ёкмёттё, Жогорку Кеьеште, коммерциялык тъзъмдёрдё, коомдук уюмдарда, жогорку окуу жайларында ж.б. иштеген республиканын эь мыкты экономисттери жана финансисттери катышкан. 

Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары, учурдагы акча-кредит саясатына тиешелъъ маалыматты иш-чаранын катышуучуларынын кароосуна сунуштап, талкуунун жъръшъндё эксперттер Улуттук банктын ишине алгылыктуу баа беръъ менен тъптёлгён экономикалык жагдайдын шартында акча-кредит сяасатынын таасирин къчётъп, катуулатуу туура чечимден болгондугун белгилешкен.  

Форумдун форматы актуалдуу экономикалык, монетардык, фискалдык маселелерди жана финансы секторунда орун алып жаткан кёйгёйлёр гана талкууланбастан, ёлкёдё жакынкы аралыкта макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча сунуштарды иштеп чыгууга мъмкън болгондой алгылыктуу жагдайда иш алып барууга катышуучуларга ёбёлгё тъзгён.  

 

 

 

2012-жылдын 4-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Борбордук банктын 20 жылдыгына арналган аукцион ёткёрълъп, анда 118 200 сом суммасына 26 нумизматикалык монеталар сатылган.  

Ал эми коллекциондук нумизматикалык монеталарга карата коллекционерлердин жана нумизматтардын талабын канааттандыруу максатында 2012-жылдын 3-майында къмъш монеталарды сатуу аукциону ёткёрългён.  

Аукционго Улуттук банк тарабынан эркин сатууга коюлбаган тёмёнкъ монеталар сунушталган: ««Манас» эпосуна 1000 жыл», «Хан-Тенгри», «Архар», «Эдельвейс», «Улуттук валютага 10 жыл», «Шанхай кызматташуу уюму», «Ташрабат», «Улуу Жеьишке 60 жыл», «Ёзгён архитектуралык комплекси».  

Бардыгы болуп 18 лот боюнча 26 нумизматикалык монеталар сатууга коюлган. Лоттордун баштапкы баасы 53 500 сомду тъзъп, 118 200 сом суммасына монеталар сатылган.  

Аукциондун жигердъъ катышуучуларына сыйлыктар, ал эми эь биринчи сатып алуучуга жана эь кымбат лоттун ээсине 20 сом номиналындагы акрил блоктору тапшырылган. Мындан тышкары, эь кёп сандагы лоту сатып алган жигердъъ катышуучу «Кыргызстандын нумизматикалык мурасы» альбомуна жана циркуляциялык коллекциялык монеталардын «VIP-жыйнагына» ээ болду.  

 

№ лота 

Лоттун аталышы 

Баштапкы баасы (сом) 

Аукциондук баасы (сом

1-лот 

1 къмъш монета: ««Манас» эпосуна 1000 жыл» 

2000 

5100 

2-лот 

1 къмъш монета: «Хан-Тенгри» 

2000 

6000 

3-лот 

1 къмъш монета: «Архар» 

2000 

5700 

4-лот 

1 къмъш монета: «Эдельвейс» 

2000 

6700 

5-лот 

1 къмъш монета: «Ташрабат» 

2000 

4100 

6-лот 

1 къмъш монета: «Улуттук валютага 10 жыл» 

2000 

6000 

7-лот 

1 къмъш монета: «Шанхай кызматташуу уюму» 

2500 

4700 

8-лот 

1 къмъш монета: «Ёзгён архитектуралык комплекси»  

2000 

3300 

9-лот 

1 къмъш монета: «Улуу Жеьишке 60 жыл» 

2000 

2400 

10-лот 

1 къмъш монета: «Улуттук валютага 10 жыл» (1 даана)  

2000 

5300 

11-лот 

2 къмъш монеталары:  «Архар» (1 даана), «Эдельвейс» (1 даана). 

4000 

10500 

12-лот 

2 къмъш монеталары: ««Манас» эпосуна 1000 жыл» (1 даана), «ШОС» (1 даана).  

 4500 

11800 

13-лот 

2 къмъш монеталары: «Хан-Тенгри» (1 даана), «Ташрабат» (1 даана).  

4000 

8400 

14-лот 

2 къмъш монеталары: «Улуу Жеьишке 60 жыл» (1 даана), ««Манас» эпосуна 1000 жыл» (1 даана), 

4000 

6800 

15-лот 

2 къмъш монеталары: «Ташрабат» (1 даана), «Ёзгён архитектуралык комплекси» (1 даана). 

4000 

6100 

16-лот 

2 къмъш монеталары: «Улуттук валютага 10 жыл» (1 даана),  «ШОС» (1 даана). 

4500 

8400 

17-лот 

2 къмъш монеталары «Ёзгён архитектуралык комплекси» (1 даана),  «Эдельвейс» (1 даана).   

4000 

7300 

18-лот 

2 къмъш монеталары: ««Манас» эпосуна 1000 жыл» (1 даана), «Архар» (1 даана). 

4000 

9600 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Давидов Дмитрий Николаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 2-майында №4932 лицензия берилген, каттоо №2969. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 112; 

2. Жеке ишкер Султанов Алтынбек Аскарбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 2-майында №4933 лицензия берилген, каттоо №2970. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» соода-оюн-зоок комплекси, ортонку катар, №13-контейнер; 

3. Жеке ишкер Болотбеков Тынчтык Нурбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 2-майында №4934 лицензия берилген, каттоо №2971. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас проспектиси, 38/12; 

4. Жеке ишкер Абдуллаев Бабирбек Бурханджановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 2-майында №4935 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Н.Айтматова атындагы кёчё, номери жок (борбордук базарга мэрия тарабынан кире бериш жагынан 1-катар, сол жагынан 2-жай); 

5. Жеке ишкер Ибраймов Нурдин Накаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 3-майында №4936 лицензия берилген, каттоо №2972. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас проспектиси, 38/21; 

6. МКК "Назмир" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 30-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №455 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев кёчёсъ,14; 

7. "МКК "МИН БАЙ" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 2-майында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №456 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Термечиков атындагы кёчё, 4. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган

 

1. МКА "Шумкар" коомдук фондусуна 2010-жылдын 25-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №197 къбёлъгъ, микрокредиттерди беръъ боюнча ишин бир жылдан ашык убакыт жъзёгё ашырбагандыгына жана 2012-жылдын 1-январына карата мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчетту сунуштабагандыгына байланыштуу, 2012-жылдын 4-февралындагы Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын лицензиясын кайтарып алуу жёнъндё №1 чечимине ылайык, 2012-жылдын 4-февралынан тартып жокко чыгарылсын. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас району, Сасык-Булак айылы, А.Байдешов кёчёсъ, №19

2. Жеке ишкер Боронова Наргиза Камчыбековнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 6-октябрында берилген №4764 лицензиясы, алмашуу бюросунун ишинин токтогондугуна байланыштуу 2012-жылдын 30-апрелиндеги Н.К.Боронованын ётънъч катына ылайык, 2012-жылдын 30-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары (мурунку катар, №3 контейнер). 

3. МКК "Маанай" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 13-октябрында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №402 къбёлъгъ, 2012-жылдын 30-апрелиндеги МККнын уюштуруучусунун чечимине жана анын ётънъчънё ылайык 2012-жылдын 2-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Д.Дербишалиев атындагы кёчё, 181.  

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 30-апрелинен 4-майына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

11 576 785 468,90 

44 660 

1 347 424 681,99 

42 134 

10 229 360 786,91 

2 526 

БТС тёлёмдё-ръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

11,6 

94,3 

88,4 

5,7 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,6 

0,7 

1,7 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

21,3 

9,1 

20,1 

9,4 

21,5 

3,8 

БК кириш  

14,6 

28,7 

15,0 

30,3 

14,6 

2,9 

СФ чыгыш  

0,6 

4,2 

4,9 

4,4 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,5 

3,8 

4,3 

4,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

11 164 419 556,90 

45 570 

1 280 543 790,85 

42 942 

9 883 875 766,05 

2 628 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

412 365 912,00 

-910 

66 880 891,14 

-808 

345 485 020,86 

-102 

3,7 

-2,0 

5,2 

-1,9 

3,5 

-3,9 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 27-апрелине карата 

2012-жылдын 4-майына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

129 442 

129 961 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

720 

459 

261 

 

720 

459 

261 

Банкоматтардын саны 

189 

191