Кайта келүү
 Конъюнктура: 23 - 27 апрель


 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги отурумунда тёмёнкъ маселелер каралып, тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

· «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» 18\8; 

· «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» (кёзёмёл блогунун кайра ёзгёртълъп тъзълъшънё байланыштуу) 18\9; 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Мамбетова Нуруйла Садыковнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-апрелинде 4918 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали кёчёсъ, 0-катар, 10-алмашуу бюросу

2. Жеке ишкер Джусупбаева Айчурок Жапаровнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-апрелинде 4919 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали кёчёсъ, 0-катар, 1-алмашуу бюросу

3. Жеке ишкер Шерматов Равшанбек Камиловичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-апрелинде 4920 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базары ("Мариям" ательеси); 

4. Жеке ишкер Исабеков Нурлан Кубанычбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-апрелинде 4921 лицензия берилген, каттоо 2956. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Донецкая/Жукеев-Пудовкин кёчёлёрънън кесилишинде, "Ай-Бак" базары

5. Жеке ишкер Малетина Марина Станиславовнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 23-ноябрында 4796 лицензия берилген, кошумча алмашуу бюросунун каттоо 2957. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас проспектиси,9; 

6. Ломбард "Провид" кошумча жоопкерчиликтъъ коомуна нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-апрелинде 4922 лицензия берилген, каттоо 2958. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тунгуч микрорайону, 36, "Тунгуч" соода комплекси;  

7. Жеке ишкер Кунгурова Оксана Владимировнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-апрелинде 4923 лицензия берилген, каттоо 2959. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 166; 

8. Жеке ишкер Бухта Юлия Александровнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 24-апрелинде 4924 лицензия берилген, каттоо 2960 жана 2961. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Батыр шаары, 1-23-ъй жана Некрасов кёчёсъ, 92, «Джал» мкр.; 

9. Жеке ишкер Махмутов Шохратка нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 24-апрелинде 4925 лицензия берилген, каттоо 2962. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» базары, борбордук ётмё, 17-контейнер, А/Б

10. "Компания "Кама-Кыргызстан" ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 26-апрелинде 4926 лицензия берилген, каттоо 2963. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогула, 84-ъй, 1-кв.; 

11. Жеке ишкер Торогельдиева Айнагул Ормонбековнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 26-апрелинде 4927 лицензия берилген, каттоо 2964. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тынчтык проспектиси, 51-3; 

12. Жеке ишкер Даврушева Елена Алексеевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 26-апрелинде 4928 лицензия берилген, каттоо 2965. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119-ъй, 18-19-кв.; 

13. Жеке ишкер Турусбеков Аязбек Султанбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-апрелинде 4929 лицензия берилген, каттоо 2966. Юридикалык дареги: Чъй проспектиси, Кара-Балта шаары, «Жайыл-Базар» базары, Борбордук кёчёсъ, номери жок

14. Жеке ишкер Сентем 

15. ов Дмитрий Алексеевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-апрелинде 4930 лицензия берилген, каттоо 2967. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» базары, борбордук ётмё, 1-киоск

16. Жеке ишкер Сатаров Тахир Каримжановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-апрелинде 4931 лицензия берилген, каттоо 2968. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 148/3; 

17. МКК "Союз-КРЕДИТ" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 23-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 451 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул кёчёсъ, 93-104; 

18. МКК "ТРАМП кредит" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 24-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 452 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Б.Бейшеналиева атындагы кёчё, 20; 

19. "МКК "УДОБНЫЙ КРЕДИТ" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 26-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 453 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин кёчёсъ, 302/1. 

 

 

Тёмёнкъ БФКМдердин къбёлъктёръ/лицензиялары жокко чыгарылган

 

1. "Танацетум" кредиттик союзуна 2001-жылдын 4-сентябрында катышуучулардан аманат пайды сатып алуу аркылуу алардын акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга; КСнын катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё берилген 294 лицензиясы, 2012-жылдын 19-апрелиндеги 5 протоколунун негизинде 2012-жылдын 23-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Ленин кёчёсъ, 98, 26-кв.; 

2. МКК "Берекет-Кредит" ЖЧКсына 2010-жылдын 9-мартында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё 277 къбёлъгъ, 2012-жылдын 23-апрелиндеги МККнын катышуучуларыны чечимине жана 2012-жылдын 23-апрелиндеги МККнын жетекчисинин арызына ылайык 2012-жылдын 25-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён району, Ёзгён шаары, Ленин кёчёсъ,2; 

3. "Нурлан Аке" МКАсына 2007-жылдын 21-февралында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё 122 къбёлъгъ, 2012-жылдын 24-апрелиндеги катышуучулардын жалпы жыйынынын протоколуна жана 2012-жылдын 25-апрелиндеги директордун арызына ылайык 2012-жылдын 25-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Ибраев кёчёсъ, номери жок

4. "Нурлан-Ата" МКАсына 2008-жылдын 6-февралында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё 149 къбёлъгъ, 2012-жылдын 24-апрелиндеги катышуучулардын жалпы жыйынынын протоколуна жана 2012-жылдын 24-апрелиндеги МККнын жетекчисинин арызына ылайык 2012-жылдын 25-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ак-Суу району, Челпек айылы, Асанов атындагы кёчё, 18. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

2012-жылдын 23-апрелинен 27-апрелине чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде 

12 286 520 571,03 

50 446 

1 273 804 793,15 

47 742 

11 012 715 777,88 

2 704 

БТС тёлёмдёръндё-гъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,4 

94,6 

89,6 

5,4 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,3 

0,6 

1,4 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

12,9 

5,9 

16,5 

6,2 

12,5 

1,1 

БК кириш  

18,5 

29,7 

15,8 

31,2 

18,9 

3,8 

СФ чыгыш  

0,002 

0,04 

0,02 

0,05 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,2 

1,6 

2,0 

1,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

11 164 419 556,90 

45 570 

1 280 543 790,85 

42 942 

9 883 875 766,05 

2 628 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

1 122 101 014,13 

4 876 

-6 738 997,70 

4 800 

1 128 840 011,83 

76 

10,1 

10,7 

-0,5 

11,2 

11,4 

2,9 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

карата абал боюнча 

2012-жылдын 20-апрелине карата 

2012-жылдын 27-апрелине карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда

128 487 

129 442 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

718 

458 

260 

 

720 

459 

261 

Банкоматтардын саны 

189 

189