Кайта келүү
 Конъюнктура: 09 - 13 апрель


 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11-апрелиндеги отурумунда тёмёнкъ маселелер каралып, тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

· «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жыл жыйынтыгы боюнча таза пайдасын бёлъштъръъ жёнъндё» 16/2; 

· «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорун къчън жоготкон катары таануу жёнъндё» 16/5.  

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Эргешова Хатичахан Сатыбалдиевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 11-апрелинде 4898 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 2 алмашуу бюросунун мурдагы жайы

2. Жеке ишкер Полотов Самидин Матановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 11-апрелинде 4899 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, номери жок, 6"А" алмашуу бюросу, (Келечек базарынын жанында); 

3. Жеке ишкер Умарбеков Джоомарт Мусаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 11-апрелинде 4900 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, номери жок, 6"А" алмашуу бюросу, (РК "Аманбанк" ААКсынын Ош филиалынын жанында); 

4. Жеке ишкер Токтошева Эльвира Аскарбековнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 11-апрелинде 4901 лицензия берилген, каттоо 2942. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 122; 

5. Жеке ишкер Курманбаев Гулжигит Автандиловичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-апрелинде 4902 лицензия берилген, каттоо 2943. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» оюн-зоок комплекси, ортонку катар, 21 алмашуу бюросу

6. Жеке ишкер Какеев Зарылбек Медеркуловичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-апрелинде 4903 лицензия берилген, каттоо 2944. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ош базары, Киев кёчёсъ, 233; 

7. Жеке ишкер Самаков Канатбек Бейшеналиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 13-апрелинде 4904 лицензия берилген, каттоо 2945. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин кёчёсъ, 2-23; 

8. Жеке ишкер Гаппарова Саниям Розыахуновнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 13-апрелинде 4905 лицензия берилген, каттоо 2946. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 182-11; 

9. МКК «РАХАТ» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 10-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 447 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук району, Шопоков шаары, Машиностроительная кёчёсъ, номери жок

 

 

Катышуучунун 2012-жылдын 12-мартындагы чечимине ылайык жана 2012-жылдын 9-апрелиндеги МККнын ётънъчънън негизинде МКК "К.У.Б. КРЕДИТ" ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2009-жылдын 19-мартында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 198 къбёлъгъ 2012-жылдын 12-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кумбель бурулушу, 31 «а»

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

2012-жылдын 9-апрелинен 13-апрелине чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде 

12 681 247 192,51 

45 484 

1 480 332 569,07 

42 432 

11 200 914 623,44 

3 052 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

11,7 

93,3 

88,3 

6,7 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,9 

1,3 

2,1 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

20,3 

6,9 

17,7 

7,4 

20,7 

1,2 

БК кириш  

16,2 

37,2 

17,5 

39,7 

16,0 

3,0 

СФ чыгыш  

0,02 

0,4 

0,2 

0,4 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

1,1 

8,8 

9,2 

9,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

11 164 419 556,90 

45 570 

1 280 543 790,85 

42 942 

9 883 875 766,05 

2 628 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

1 516 827 635,61 

-86 

199 788 778,22 

-510 

1 317 038 857,39 

424 

13,6 

-0,2 

15,6 

-1,2 

13,3 

16,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

карата абал боюнча 

2012-жылдын 6-апрелине карата карата 

2012-жылдын 13-апрелине карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда

127 243 

127 868 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

718 

458 

260 

 

718 

458 

260 

Банкоматтардын саны 

173 

177