Кайта келүү
 Конъюнктура: 02 - 06 апрель


 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Исмаилов Нурлан Абышовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-апрелинде №4884 лицензия берилген, каттоо №2936. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Орто-Сай базары (Съйёркулов менен Донецкая кёчёлёрънън кесилишинде, «Сотел» павильону); 

2. Жеке ишкер Рослякова Маргарита Александровнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-апрелинде №4885 лицензия берилген, каттоо №2937. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Съйёркулов атындагы кёчё, "Оберон" соода оюн-зоок комплекси, №11-павильон; 

3. Жеке ишкер Айтматова Мухаббат Темербулатовнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-апрелинде №4886 лицензия берилген, каттоо №2938. Юридикалык дареги: Чъй оболасты, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, 74 («Народный» дъкёнъ); 

4. Жеке ишкер Осоров Тутан Тешебаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-апрелинде №4887 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, номери жок («Келечек» базарынын жанында); 

5. Жеке ишкер Кадыров Айбек Батырбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-апрелинде №4888 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, номери жок («Келечек» базарынын жанында "Тынчтык" кичи базары); 

6. Жеке ишкер Абдыкалыкова Миргъл Жапаровнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-апрелинде №4889 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, номери жок («Келечек» базарынын жанында "Тынчтык" кичи базары); 

7. Жеке ишкер Эргешева Манзура Бакировнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-апрелинде №4890 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-суу шаары, Туратали базары, 0-катар, 6-контейнер; 

8. Жеке ишкер Жапаркулов Канат Жапаркуловичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 5-апрелинде №4891 лицензия берилген, каттоо №2939. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас кёчёсъ 38, кв.28; 

9. Жеке ишкер Збоева Наталья Анатольевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 5-апрелинде №4892 лицензия берилген, каттоо №2940. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бейшеналиева кёчёсъ, 31; 

10. Жеке ишкер Эсеналиев Кубанычбек Каныбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 5-апрелинде №4893 лицензия берилген, каттоо №2941. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 288; 

11. Жеке ишкер Чокоев Улукбек Акбаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 5-апрелинде №4894 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, номери жок («Келечек» базарынын жанында); 

12. Жеке ишкер Маниева Нурийла Асановнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 5-апрелинде №4895 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, номери жок («Келечек» базарынын жанында); 

13. Жеке ишкер Токтошев Меримбек Жеентаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 5-апрелинде №4896 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён шаары, Манас кёчёсъ, 32 (РК «Аманбанк» ААКсынын аманат кассасынын жанында); 

14. Жеке ишкер Жамалидин уулу Кумарбекке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 6-апрелинде №4897 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Масалиев атындагы кёчё, 44а («ЮниКредитБанк» ААКсынын аманат кассасынын жанында, Келечек базары); 

15. МКК «Нью-Тех» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 3-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №444 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Шуллер атындагы кёчё, номерсиз, "Кадыр-Ата" соода комплекси, 2-кабат

16. МКК «Максимум» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 4-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №445 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 45/16; 

17. МКК «БАРПЫ-КРЕДИТ» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 6-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №446 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов атындагы кёчё, 59 («Сымбат» соода ъйънън имаратында). 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 2-апрелинен 6-апрелине чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

14 409 882 891,79 

40 984 

1 289 623 626,97 

37 996 

13 120 259 264,82 

2 988 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

8,9 

92,7 

91,1 

7,3 

анын ичинде 

(%): 

 

 

 

 

 

 

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,7 

1,0 

1,9 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

21,9 

7,7 

15,7 

8,2 

22,5 

1,4 

БК кириш  

17,9 

32,1 

12,5 

34,4 

18,4 

2,7 

СФ чыгыш  

0,5 

5,8 

5,2 

6,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,4 

4,8 

4,6 

5,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

11 164 419 556,90 

45 570 

1 280 543 790,85 

42 942 

9 883 875 766,05 

2 628 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

3 245 463 334,89 

-4 586 

9 079 836,12 

-4 946 

3 236 383 498,77 

360 

29,1 

-10,1 

0,7 

-11,5 

32,7 

13,7 

 

 

Элкарт улуттук системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 2-апрелине карата 

2012-жылдын 6-апрелине карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

126 896 

127 243 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

718 

458 

260 

718 

458 

260 

Банкоматтардын саны 

172 

173