Кайта келүү
 Конъюнктура: 26 - 30 март


2012-жылдын 30-мартында Улуттук банк Башкармасынын отурумунда тёмёнкъ маселелер кароого алынган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган:   

· «Кыргыз Республикасынын банк тутумун 2011-жыл ичинде ёнъктъръънън тенденциялары жёнъндё» ( 14\5); 

· «Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё нускоого» ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» (14\13). 

 

 

Коомчулукка маалымдоонун алкагында Улуттук банк, керектёё бааларынын индексинин 2011-жылы тъптёлгён деьгээли боюнча айрым бир тъшъндърмёлёрдъ берет

КБИнин динамикасына азык-тълък товарларына карата баалардын ёзгёръъсъ олуттуу таасирин тийгизъъдё, бул ёз кезегинде, дъйнёлък товардык-сырьелук рыноктордогу баалардын динамикасына жараша болот, анткени керектёёнън (анын ичинде азык-тълъктък) олуттуу ълъшъ импорттолуучу товарлар менен берилген

2011-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык инфляциянын 12 айлык мааниси 5,7 пайыз деьгээлинде тъптёлгён. Инфляциянын мындай кёрсёткъчтё тъптёлъшъ кёбънчё, дъйнёлък азык-тълък рынокторунда баалардын тёмёндёёсънън алкагында, негизги азык-тълък товарларына (нанга, тарууга, жемиштерге жана жашылчаларга, кантка) баанын тёмёндёёсъ менен шартталган, бул ёз кезегинде, ёндъръъчъ ёлкёлёрдё аталган азык-тълък товарлары боюнча мол тъшъмдън алынышы менен шартталган. Ушуга ылайык, акча-кредиттик жёнгё салуу чаралары менен катар эле, инфляциянын 2010-жылдагы 19,2 пайыздан 2011-жылы 5,7 пайызга чейин басаьдоосун шарттаган.  

 

 

2-таблица. Азык-тълък товарларына номиналдуу баалар 

(1 килограмм, литр, 10 даанасы ъчън сом търъндё.) 

 

 

 

Керектёё куржунунун тъзъмъндё ар търдъъ товарларга карата баалар ар кайсы багытта ёзгёрълъп турушу мъмкън, мисалы, унга баа тёмёндёсё, этке ёсёт, баалардын жалпы индекси кёбънчё, салмагы оор болгон товарлардын тобунун таасиринен улам ёзгёрёт, башкача айтканда, 2011-жылдагы ундун баасы боюнча жъргёндёй эле.  

КБИ бътъндёй экономика ъчън универсалдуу кёрсёткъч болуп саналат жана белгилъъ бир социалдык топтун керектёёсън же ёзънчё аймактын керектёёсън эске албайт. Мында, айрым топтордун керектёёсънън наркы КБИге пропорционалдуу эмес ёзгёръъсъ мъмкън жана кыйла кёп колдонулуучу товарларга жана/же бул топтордогу кызмат кёрсётъълёргё баалардын ёзгёръъсънё жараша болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине (БФКМдерге) жана алмашуу бюролоруна лицензиялар берилген

 

1. Жеке ишкер Джумагулова Гульнар Гемазаровнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-мартында 4876 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2925 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Горький атындагы кёчё, 137-ъй, (борбордук базар); 

2. Жеке ишкер Аргимбаев Улан Токтоналиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-мартында 4877 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2926 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок ш., Пушкин атындагы кёчё, 96-ъй (борбордук базар); 

3. Жеке ишкер Мырзалиев Сатаркул Сатыбалдиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-мартында 4878 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2927 номеринде катталган. Юридикалык дареги:Бишкек ш., Курманжан Датка кёчёсъ, 282-ъй

4. Жеке ишкер Колантай Генадий Петровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-мартында 4879 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2928 номеринде катталган. Юридикалык дареги :Бишкек ш., Москова кёчёсъ, 162-ъй, кв.4; 

5. Жеке ишкер Асаналиев Куттуубек Муканбетазимовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 28-мартында 4880 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2929, 2930 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Патриса Лумумбы атындагы кёчё, 54 б, "Кудайберген" автобазары башкы ётмёк жана 28/1 контейнер

6. Жеке ишкер Жусупов Эмилбек Жолчубековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 28-мартында 4881 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2931 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш, "Дордой" базары башкы ётмёк жана 16 контейнер

7. Жеке ишкер Сартпаев Каныбек Сагынбекович нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 29-мартында 4882 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2932 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Суеркулов атындагы кёчё, 3 кичи р-н, н/ж, 25 жана 24 ъйлёрдън ортосу.; 

8. "ЛТЖ-ЭКЮ" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 29-мартында 4883 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2933, 2934 жана 2935 номеринде катталган. Юридикалык дареги:: Бишкек шаары, Чимкент кёчёсъ 1-ъй (батыш автобекетинин тъштък тарабы, тъндък тарабы жана автобекеттин имараты). 

9. МКК "Нур Кут" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 29-мартындагы 443 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ 209-ъй

 

Жеке ишкер Тайбагаров Осман Жумагловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 16-декабрында берилген 4811 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Л. Толстой атындагы кёчё, 61-ъй (гъл саткан дъкён

 

Банктар аралык тёлёмдёр  

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын кёрсёткъчтёръ (БТС

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросстук система 

кёлёмъ

сом 

саны, даана 

кёлёмъ

сом 

кёлёмъ

сом 

саны, даана 

кёлёмъ

сом 

2012-жылдын 26 -мартынан 31-мартына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр (отчеттук 

Абсолюттук маани 

13 266 494 884,38 

66 889 

1 621 415 394,99 

63 776 

11 645 079 489,39 

3 113 

БТС тёлёмдёрдёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

12,2 

95,3 

87,8 

4,7 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,5 

0,6 

0,6 

0,0 

0,0 

БКдан жёнётългёндёр 

20,4 

8,9 

22,7 

9,1 

20,0 

3,2 

БКга тъшкёндёр 

15,2 

29,6 

14,1 

31,0 

15,4 

1,8 

СФдан жёнётългёндёр 

0,1 

0,2 

0,8 

0,2 

0,0 

0,0 

СФга тъшкёндёр 

0,4 

2,0 

2,9 

2,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

11 097 839 260,94 

39 856 

1 148 581 597,60 

37 388 

9 949 257 663,35 

2 468 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ 

Абсолюттук маани  

2 168 655 623,44 

27 033 

472 833 797,39 

26 389 

1 695 821 826,04 

645 

19,5 

67,8 

41,2 

70,6 

17,0 

26,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бир мезгилге карата абал боюнча  

23.03.2012 

30.03.2012 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарды эске алуусуз

126 261 

126 896 

pos-терминалдардын саны

алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё  

716 

457 

259 

718 

458 

260 

Банкоматтардын саны 

171 

172