Кайта келүү
 Конъюнктура: 12 - 16 март


Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 14-мартындагы отурумунда тёмёнкъ маселер каралып, аларга карата тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

· «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё: «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин эсептик саясатына карата талаптар жёнъндё» жобо, «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган коммерциялык банктардын эсептик саясатына карата талаптар жёнъндё» жобо (№11\2); 

· «Кыргыз Республикасынын тёлём системасы боюнча 2011-жыл ъчън отчету тууралуу» (№ 11\3). 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Кайыкова Венера Мусалиевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 12-мартында 4862 лицензия берилген, каттоо 2906. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» соода-оюн-зоок комплекси, ортоьку катар, 14 алмашуу бюросу

2. Жеке ишкер Эргешова Махпурат Бакировнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 13-мартында 4863 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базарная кёчёсъ, номерсиз ъй

3. Жеке ишкер Тимошкин Алексей Александровичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 15-мартында 4864 лицензия берилген, каттоо 2907, 2908, 2909, 2910. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Суеркулов кёчёсъ, «Оберон» базары 8 павильон, 31/32 павильон, 39 павильон, 5/25 павильон

4. Жеке ишкер Именов Иминджан Салимджановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 16-мартында 4865 лицензия берилген, каттоо 2911. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 266; 

5. МКК «Каражат Финанс» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 12-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 440 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, 61/11; 

 

№1 уюштуруучунун 2012-жылдын 1-февралындагы чечимине ылайык, 2008-жылдын 20-февралында МКК "Байтур финанс" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №112 къбёлъгъ, 2012-жылдын 12-мартынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Аламъдън району, Пригородное айылы, Серегин кёчёсъ, 5. 

 

отозваны свидетельства/лицензии следующих НФКУ: 

1. C 12.03.2012г. аннулировано свидетельство об учетной регистрации ОсОО МКК "Байтур финанс" № 112 от 20.02.2008г. на микрокредитование физических и юридических лиц согласно решению учредителя №1 от 01.02.2012г. Юридический адрес: Чуйская область, Аламудунский район, с.Пригородное, ул.Серегина, 5. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 12-мартынан 16-мартына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

11 968 854 404,50 

48 419 

1 514 226 745,26 

45 465 

10 454 627 659,24 

2 954 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%

100,0 

100,0 

12,7 

93,9 

87,3 

6,1 

анын ичинде 

(%): 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

0,8 

1,1 

0,9 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

15,1 

6,8 

20,1 

7,0 

14,4 

2,8 

БК кириш  

15,3 

40,8 

18,4 

43,3 

14,9 

1,3 

СФ чыгыш  

0,02 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

1,1 

7,8 

8,5 

8,3 

0,0 

0,0 

 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

11 097 839 260,94 

39 856 

1 148 581 597,60 

37 388 

9 949 257 663,35 

2 468 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

871 015 143,56 

8 563 

365 645 147,66 

8 078 

505 369 995,89 

486 

7,8 

21,5 

31,8 

21,6 

5,1 

19,7 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 9-мартына карата 

2012-жылдын 16-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

125 232 

125 720 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

693 

457 

236 

716 

502 

259 

Банкоматтардын саны 

170 

171