Кайта келүү
 Конъюнктура: 27 февраль - 02 март


Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 27-февралындагы отурумунда «2011-жыл ъчън акча-кредит саясаты жёнъндё отчет тууралуу» токтом кабыл алынган (№ 9\1) жана 2011-жылдын 4-чейреги ъчън Кыргыз Республикасынын тёлём системасынын абалы жёнъндё отчет кароого алынган.  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Хасанов Максуджан Маннобжановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 28-февралында 4853 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0-катар, 2-пункт

2. Жеке ишкер Мамазаитов Абдурахмонго нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 28-февралында 4854 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Араван району, Араван айылы, Ош 3000 кёчёсъ, номерсиз (автобекеттин жанында); 

3. Жеке ишкер Набиев Музаффар Абдуганиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 28-февралында 4855 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Араван району, Араван айылы, Ош 3000 кёчёсъ, номерсиз (автобекеттин жанында); 

4. Жеке ишкер Арлиева Ирина Тамтуровнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 28-февралында 4856 лицензия берилген, каттоо 2903. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, 54, «Каныкей» дъкёнъ

5. Жеке ишкер Кудряшова Валентина Алексеевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 28-февралында 4857 лицензия берилген, каттоо 2904. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, номерсиз, (борбордук базар, "Евросеть" дъкёнъ); 

6. Жеке ишкер Тургумбаев Кыргызбай Коенбаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 1-мартында 4858 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району, Кочкор-Ата шаары, Октябрь кёчёсъ, номерсизЭлиза» базарына тъштък тарабынан киребериш жеринде, 1-катар, 4-жай); 

7. Жеке ишкер Тешабаев Патийдин Тохтасиновичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 2-мартында 4859 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Араван району, Араван айылы, Ош 3000 кёчёсъ, номерсиз (автобекеттин жанында); 

8. Жеке ишкер Машрабов Мурадилжон Садиковичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 2-мартында 4860 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Араван району, Араван айылы, Чарбак кёчёсъ, 59; 

9. МКК "Тамерлан" ААКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 28-февралында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 435 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Б.Осмонов атындагы кёчё, 107-б

10. МКК "Айкёл-Дос" ААКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 29-февралында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 436 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Зеленая кёчёсъ, 26; 

11. МКК "Бай Казына" ААКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 2-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 437 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Балыкчы шаары, Ысык-Кёл кёчёсъ 268/43; 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

 

1. №1 катышуучунун 2012-жылдын 29-февралындагы чечимине жана МККнын 2012-жылдын 29-февралындагы ётънъчънё ылайык, 2008-жылдын 19-мартында МКК "Олжоке" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №120 къбёлъгъ 2012-жылдын 29-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Алымбеков атындагы кёчё, 1а/40; 

2. Бир жылдан ашык убакыт ичинде микрокредиттерди беръъ иштери жъргъзълбёгёндъгънё байланыштуу 2012-жылдын 29-февралындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №59 чечиминин негизинде, 2004-жылдын 25-июнунда МКА "Микрокредиттёёнън жарандык фонду" коомдук фондусуна жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №66 къбёлъгъ, 2012-жылдын 2-мартынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 114-430; 

3. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчеттун берилбегендигине байланыштуу, 2012-жылдын 29-февралындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №60 чечиминин негизинде 2008-жылдын 25-мартында МКК "LEGAL TRUST INVEST" (ЛЕГАЛ ТРАСТ ИНВЕСТ) ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №122 къбёлъгъ, 2012-жылдын 2-мартынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 170 а, 24-бёлмё; 

4. Бир жылдан ашык убакыт ичинде микрокредиттерди беръъ иштери жъргъзълбёгёндъгънё байланыштуу, 2012-жылдын 29-февралындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №66 чечиминин негизинде, 2008-жылдын 30-октябрында МКА "Ишеним" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №171 къбёлъгъ 2012-жылдын 2-мартынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 150; 

5. Бир жылдан ашык убакыт ичинде микрокредиттерди беръъ иштери жъргъзълбёгёндъгънё байланыштуу, 2012-жылдын 29-февралындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №65 чечиминин негизинде, 2009-жылдын 20-августунда МКК "Карабалта-Кредит" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №233 къбёлъгъ 2012-жылдын 2-мартынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Килем токуучулар кварталы, 9/37; 

6. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчеттун берилбегендигине байланыштуу, 2012-жылдын 29-февралындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №61 чечиминин негизинде, 2010-жылдын 2-декабрында МКК "АРИЕТ КРЕДИТ" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №324 къбёлъгъ 2012-жылдын 2-мартынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Эгинчиев кёчёсъ, 7; 

7. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчеттун берилбегендигине байланыштуу, 2012-жылдын 29-февралындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №62 чечиминин негизинде, 2010-жылдын 30-декабрында МКК "Капитал-Инвест" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №331 къбёлъгъ 2012-жылдын 2-мартынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул кёчёсъ, 75/1; 

8. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчеттун берилбегендигине байланыштуу, 2012-жылдын 29-февралындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №63 чечиминин негизинде, 2011-жылдын 3-февралында МКК "Дилде-Кенч" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №339 къбёлъгъ 2012-жылдын 2-мартынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кулиев кёчёсъ, 251/2; 

9. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчеттун берилбегендигине байланыштуу, 2012-жылдын 29-февралындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №64 чечиминин негизинде, 2011-жылдын 16-февралында МКК "KoKy financial corporation" (КоКи файненшиал корпорейшн) ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №340 къбёлъгъ 2012-жылдын 2-мартынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Исанов атындагы кёчё, 105 "А", 18-батир; 

10. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчеттун берилбегендигине байланыштуу, 2012-жылдын 29-февралындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №67 чечиминин негизинде, 2011-жылдын 10-мартында МКК "Батыр-Айкол" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №347 къбёлъгъ 2012-жылдын 2-мартынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Москва району, Беловодск айылы, Фрунзе кёчёсъ, № 165. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 27-февралынан 2-мартына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

14 182 623 630,65 

59 044 

1 549 442 656,50 

56 011 

12 633 180 974,15 

3 033 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,9 

94,9 

89,1 

5,1 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

0,7 

0,7 

0,7 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

19,8 

7,7 

18,4 

7,9 

19,9 

2,6 

БК кириш  

17,0 

29,4 

14,9 

30,9 

17,3 

1,4 

СФ чыгыш  

0,4 

1,7 

3,6 

1,8 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

2,5 

2,9 

2,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

11 097 839 260,94 

39 856 

1 148 581 597,60 

37 388 

9 949 257 663,35 

2 468 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

3 084 784 369,71 

19 188 

400 861 058,90 

18 624 

2 683 923 310,80 

565 

27,8 

48,1 

34,9 

49,8 

27,0 

22,9 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 24-февралына карата 

2012-жылдын 2-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

123 823 

124 669 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

692 

457 

235 

693 

457 

236 

Банкоматтардын саны 

164 

164