Кайта келүү
 Конъюнктура: 06 - 10 февраль


 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Рустамов Турсунбек Мусаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 6-февралында 4839 лицензия берилген, каттоо 2892. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 172, "777" алмашуу бюросу

2. Жеке ишкер Уразов Марат Сапарбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 6-февралында 4840 лицензия берилген, каттоо 2893. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119, "Интер-Т" алмашуу бюросу

3. Жеке ишкер Банников Петр Анатольевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 6-февралында 4841 лицензия берилген, каттоо 2894 жана 2895. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков атындагы кёчё, 119/3, ("Элита" дъкёнъ) жана Чъй проспектиси, 100 ("Серебряный Век" дъкёнъ); 

4. Жеке ишкер Орозалиев Нуржан Бейшенбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 7-февралында 4842 лицензия берилген, каттоо 2896. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150, ("Насип" алмашуу бюросу); 

5. МКК "Сфера плюс" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 9-февралында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 432 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё, номерсиз ъй (Ак-Тилек базары); 

6. МКК "РУМКЕН" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 10-февралында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 433 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги:Талас областы, Кара-Буура району, Кызыл-Адыр айылы, Кыргызстанга 50 жыл кёчёсъ, номерсиз ъй

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

 

1. 2009-жылдын 15-декабрындагы жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё МКА "Оомат-Кел" коомдук фондусунун №185 эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё лицензиясы 2012-жылдын 6-январындагы МКАнын иш-аракетин токтотуу жёнъндёгъ уюштуруучулардын жыйынын №2 протоколуна ылайык, 2012-жылдын 7-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Базар-Коргон району, Кызыл-Ъькър айылы, А.Рахманов атындагы кёчё, 11; 

2. 2012-жылдын 7-февралындагы "Нафиса" кредиттик союзунун жалпы жыйынынын протоколунун жана 2012-жылдын 9-февралындагы кредиттик союздун арызынын негизинде, 2002-жылдын 12-мартындагы катышуучулардан аманат пайды сатып алуу аркылуу алардын акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга; КСнын катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё №338 лицензиясы 2012-жылдын 10-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Араван району, Тепе-Коргон айылы.  

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 6-январынан 10-февралына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

12 883 994 933,87 

34 106 

1 002 790 304,09 

31 903 

11 881 204 629,78 

2 203 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

7,8 

93,5 

92,2 

6,5 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,1 

1,6 

1,2 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

24,4 

6,4 

12,1 

6,6 

25,5 

2,1 

БК кириш  

16,4 

32,6 

16,2 

34,7 

16,5 

2,2 

СФ чыгыш  

0,02 

0,8 

0,2 

0,8 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,6 

8,1 

8,0 

8,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

8 499 139 777,54 

33 269 

998 160 414,00 

31 072 

7 500 979 363,54 

2 197 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

4 384 855 156,33 

837 

4 629 890,09 

831 

4 380 225 266,24 

51,6 

2,5 

0,5 

2,7 

58,4 

0,3 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 4-февралына карата 

2012-жылдын 10-февралына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

122 328 

122 614 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

687 

457 

230 

687 

457 

230 

Банкоматтардын саны 

164 

164