Кайта келүү
 Конъюнктура: 23 - 28 январь


 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-январындагы отурумунда 2012-жылга экономикалык саясат жёнъндё Кыргыз Республикасынын Ёкмётъ менен Улуттук банктын биргелешкен билдиръъсъ каралып, анда тиешелъъ чечим кабыл алынган.  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы микрофинансылык уюмдарга жана кредиттик союздарга тёмёнкълёрдъ билдирет: Улуттук банктын расмий веб-сайтында, Ченемдик актылар/Банктык эмес финансы мекемелерин жёнгё салуу бёлъгъндё жаьы «Микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё», «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жана «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жоболору жайгаштырылган. Микрофинансылык компаниялар жана кредиттик союздар мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчетту 2012-жылдын экинчи чейрегинен тартып жаьы формада сунушташы зарыл. Микрокредиттик компаниялар жана микрокредиттик агенттиктер мезгил-мезгили менен чейрек сайын берилъъчъ регулятивдик отчетту 2012-жылдын ъчънчъ чейрегинен тартып жаьы формада сунушташы зарыл. 

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Зиньковская Наталья Леонидовнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-январында 4833 лицензия берилген, каттоо 2889. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, 129; 

2. Микрокредиттик агенттик "Ырыскы Кредит" мекемесине жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 18-январында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 200 къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Гагарин атындагы кёчё, 3, кв.8. 

3. "МКК "Нур Болот-Кредит" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 25-январында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 426 къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, М.Горький атындагы кёчё, 7;  

4. "МКК "ГлавКредит" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 26-январында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 427 къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, И.Раззаков атындагы кёчё, 7; 

5. МКК "Алтын-Сандык" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 28-январында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 428 къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Шадыманов атындагы кёчё, 17. 

 

МКК "Oracle (Оракл)" ЖЧКсынын 2009-жылдын 6-октябрында берилген №242 къбёлъгъ, уюштуруучулардын 2012-жылдын 23-январындагы чечиминин жана МККнын 2012-жылдын 26-январындагы ётънъчънън негизинде, 2012-жылдын 26-январынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, И.Ахунбаев атындагы кёчё, 49. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 23-28-январына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

10 080 614 993,89 

44 664 

1 165 853 987,35 

42 058 

8 914 761 006,54 

2 606 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

11,6 

94,2 

88,4 

5,8 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,05 

0,8 

0,4 

0,9 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

12,4 

4,5 

18,7 

4,7 

11,6 

1,6 

БК кириш  

14,3 

26,9 

15,6 

28,5 

14,1 

1,7 

СФ чыгыш  

0,004 

0,1 

0,04 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,2 

1,4 

1,5 

1,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

16 155 509 255,52 

50 333 

1 698 190 259,08 

46 865 

14 457 318 996,43 

3 468 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши 

Абсолюттук мааниде 

-6 074 894 261,63 

-5 669 

-532 336 271,73 

-4 807 

-5 542 557 989,89 

-862 

-37,6 

-11,3 

-31,3 

-10,3 

-38,3 

-24,9 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 21-январына карата 

2012-жылдын 28-январына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

121 609 

121 941 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

683 

457 

226 

686 

456 

230 

Банкоматтардын саны 

164 

164