Кайта келүү
 Конъюнктура: 16 - 21 январң


 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-январындагы отурумунда төмөнкү маселелер каралып, анда аларга тиешелүү токтомдор кабыл алынган:  

· Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-апрелинде 38-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн, 2009-жылдын 11-мартында кабыл алынган №12/6 «Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу» (№2\1) 

· «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик-укуктук актылары жөнүндө» (№2\2) 

 

Кыргыз Республикасында 2011-жылдын IV чейреги ичинде  

нак акча жүгүртүүлөрүнүн абалы жөнүндө  

 

· 2012-жылдын 1-январына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 49 866,9 млн. сомду түзгөн, анын ичинен 2 541,6 млн. сом коммерциялык банктардын кассасында, ал эми калгандары - банк системасынан тышкары катталган (өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда, 6 576,6 млн. сомго же 15,2 пайызга көбөйгөн).  

· 2011-жылдын IV чейреги ичинде коммерциялык банктардын кассасына жалпысынан республика боюнча 128 240,5 млн. сом келип түшкөн, бул 2010-жылдын IV чейрегине караганда 35 489,4 млн. сомго же 38,3 пайызга көп. 

· 2011-жылдын IV чейрегинде коммерциялык банктардын кассасынан 129 443,2 млн. сом берилген, ал эми бул 2010-жылдын IV чейрегине салыштырганда 34 938,1 млн. сомго же 37,0 пайызга көбүрөөк.  

· Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча каражаттарынын кайтарымдуулугу 2011-жылдын IV чейрегинде 99,1 пайызды түзгөн (2010-жылдын IV чейрегиндеги көрсөткүчкө салыштырганда 1.0 пайыздык пунктка көбөйгөн). 

· Областтар боюнча 2011-жылдын IV чейреги ичинде коммерциялык банктардын кассаларына нак акча каражаттарынын кайтарымдуулугу 1-таблицада келтирилген:  

 

пайыздарда  

 

2010-жыл 

2011-жыл 

Четтөө  

Республика боюнча бардыгы болуп  

98,1 

99,1 

1,0 

Бишкек шаары 

108,7 

110,9 

2,2 

Баткен областы 

69,6 

76,9 

7,3 

Жалал-Абад областы 

78,1 

82,9 

4,8 

Ысык-Көл областы 

75,9 

77,0 

1,1 

Нарын областы 

63,1 

62,8 

-0,3 

Ош областы 

69,4 

58,1 

-11,3 

Ош шаары 

107,0 

105,2 

-1,8 

Талас областы 

61,1 

66,9 

5,8 

Чүй областы 

107,5 

98,1 

-9,4 

 

Төмөнкү банктык эмес финансы мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/күбөлүктөр берилген

 

1. Жеке ишкер Акымбаев Айбек Сеитбековичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 16-январында 4832 лицензия берилген, каттоо 2888. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы көчө, 150, АБ «Султан» 

2. «МКА «Балыкчы Финанс» коомдук фондусуна жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөө үчүн 2012-жылдын 18-январында эсептик каттоодон өткөртүлгөндүгү жөнүндө 199 күбөлүк берилген. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Балыкчы шаары, Фрунзе көчөсү, 252. 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

көлөмү, 

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү, 

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 16-21-январына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

9 444 237 430,84 

35 250 

1 189 402 969,37 

32 483 

8 254 834 461,47 

2 767 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%) 

100,0 

100,0 

12,6 

92,2 

87,4 

7,8 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,2 

0,7 

1,3 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

6,9 

2,3 

6,2 

2,4 

6,9 

1,2 

БК кириш  

17,8 

38,0 

25,4 

41,1 

16,8 

1,5 

СФ чыгыш  

0,02 

0,3 

0,2 

0,3 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

3,1 

2,5 

3,3 

0,0 

0,0 

өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде 

16 155 509 255,52 

50 333 

1 698 190 259,08 

46 865 

14 457 318 996,43 

3 468 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде 

-6 711 271 824,68 

-15 083 

-508 787 289,71 

-14 382 

-6 202 484 534,96 

-701 

-41,5 

-30,0 

-30,0 

-30,7 

-42,9 

-20,2 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 14-январына карата 

2012-жылдын 21-январына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

121 291 

121 609 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода түйүндөрүндө 

683 

457 

226 

683 

457 

226 

Банкоматтардын саны 

164 

164