Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары»журналынын № 2 саны 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 20-декабрындагы N 51/2 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн 51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

2. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2\5 токтому

3. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 10/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2\6 токтому

4. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы 20/1 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2\7 токтому

5. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 10/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2\8 токтому

6. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 10/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Овернайт" кредити жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2/9 токтому

7. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2/15 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү" жөнүндө токтому

8. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-февралындагы 3/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы 8/2 "Милдеттүү резервдер жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2013 жылдын 20-декабрындагы № 51\2 токтому 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон ёткёрългён 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

 

Тёлём системалары башкармалыгынын Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча маалыматын карап кёръп, ченемдик укуктук актыларга ылайык келтиръъ, улуттук валютадагы нак эмес каражаттар агымына анализдёёлёрдъ жъргъзъъ жана алардын ачык-айкындуулугун камсыз кылуу ъчън кёрсёткъчтёрдъ системага салууну ёркъндётъъ максатында, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7, 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон ёткёртългён 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторунун 4 бёлъмъ “Бюджеттик эмес мекемелердин товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” жана 5 бөлүмү “Банк операциялары” (тиркелген) жаңы редакциясында бекитилсин.  

2. Тёлём системалары башкармалыгы Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторунун андан ары белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон ёткёртълъшъ ъчън Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жёнётсън.  

3. Юридика башкармалыгы: 

· токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

· расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы ъчън Кыргыз Респубикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебинде, Пакеттик клиринг системасында жана Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасында тёлёмдёрдън коддорунун маалымдамасына тиешелъъ ёзгёртъълёрдъ киргизишсин.  

6. Тёлём системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигин жана республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Тёрагасынын орун басары Жеенбаева Б.Ж. айымга ыйгарылсын

 

Төрага Асанкожоева З. М

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын  

«20» - декабрындагы № 51\2 токтомуна тиркеме  

 

Улуттук банк Башкармасы 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомуна  

ёзгёртъълёр:  

 

 

1. Бюджеттик эмес мекемелердин товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмү төмөнкү редакцияда бекитилсин

40000000 

Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр 

41000000 

Товарлар үчүн төлөөлөр 

41010000 

Тамак-аш азыктары жана тирщщ малдар 

41010100 

Тирщщ малдар 

41010200 

Эт жана эт азыктары 

41010300 

Сщт азыктары жана жумурткалар 

41010400 

Балык, рак сыяктуулар, омурткасыздар жана аларданжасалган даярдыктар 

41010500 

Дан ёсщмдщктёрщ жана алардан жасалган продуктылар 

41010600 

Жашылча-жемиштер 

41010700 

Кант, кант жана бал кошулуп жасалган азыктар 

41010800 

Кофе, чай, какао жана алар аралаштырып жасалган таттуу азыктар 

41010900 

Мал щчщн тоюттар (тартылбаган шактан тышкары) 

41011000 

Ар кандай тамак-аш азыктары жана препараттар 

41019000 

Башка категорияларда камтылбаган, башкалар 

41020000 

Суусундуктар жана тамеки 

41020100 

Суусундуктар 

41020200 

Тамекилер 

41030000 

Отундан тышкары, азык-тщлщк болбогон чийки заттар 

41030100 

Терилер, иштетилбеген булгаарылар, таралбаган тыбыт 

41012000 

Май алынуучу урук, май алынуучу мёмёлёр 

41030200 

Накта каучук (синтетикалык каучук жана регенерирленген резина менен бирге) 

41030300 

Тыгындар жана жыгач материалдар 

41030400 

Кагаз массасы жана макулатура 

41030500 

Текстиль буласы (топс жана башка таралбаган жщндёрдён тышкары), алардын калдыктары (жип же кездме боло элек калдыктар) 

41030600 

Жер семирткичтер щчщн сырьелор, 41060600 төлөө кодуна киргендерден тышкары жана минералдык сырье (көмүр, нефть жана баалуу таштардан башка) 

41030700 

Металл кендери жана металл сыныктары 

41030900 

Башка категорияларда камтылбаган ёсщмдщк жана табигый башка сырьелук материалдар 

41040000 

Минерал отуну, майлоочу майлар жана ушундай эле материалдар 

41040100 

Кёмщр, кокс жана брикеттер 

41040200 

Мунай, мунай заттары жана ушундай эле башка материалдар 

41040300 

Жаратылыш газы жана жасалма газ 

41040400 

Электр тогу 

41050000 

Малдын жана ёсщмдщк майлары, тоъ майлар жана момдор 

41050100 

Малдын майлары, тоъ майлары 

41050200 

Ёсщмдщк майлары жана тоъ майлар, чийки заттар 

41050300 

Малдын жана ёсщмдщктщн иштетилген майлары жана тоң майлар; Малдан жана ёсщмдщктён алынган момдор; жана башка техникалык аралашмалар, малдын жана ёсщмдщктщн майларынан жана тоъ майларынан жасалган препараттар 

41060000 

Башка категорияда камтылбаган химиялык заттар жана ушундай эле продуктылар 

41060100 

Органикалык химиялык заттар 

41060200 

Органикалык эмес химиялык заттар 

41060300 

Сырдоочу жана ийлёёчщ ийлёёчщ заттар 

41060400 

Медициналык жана фармацевтикалык продуктылар 

41060500 

Эфир майлары, резиноиддер жана парфюмердик заттар, туалет препараттар, жуучу жана жылтыратуучу нерселер 

41060600 

Жер семирткичтер 

41060700 

Баштапкы формадагы пластмассалар 

41060800 

Баштапкы эмес формадагы пластмассалар 

41060900 

Башка категорияда камтылбаган химиялык материалдар жана продуктылар 

41070000 

Материалдын тщрщ боюнча классификацияланган, ёнёр жай товарлары 

41070100 

Башка категорияга камтылбаган булгаары жана булгаарыдан жасалган буюмдар жана ийленген аъ-терилер 

41070200 

Башка категорияда камтылбаган, резина буюмдар 

41070300 

Тыгындан жана жыгачтан жасалган буюмдар (эмеректен тышкары) 

41070400 

Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар 

41070500 

Башка категорияга камтылбаган, текстиль жиптери, кездемелер, даяр буюмдар жана ушундай эле продукция 

41070600 

Башка категорияда камтылбаган кен болбогондордон алынган продукция 

41070700 

Чоюн жана болот 

41070800 

Тщстщщ металлдар 

41070900 

Башка категорияга камтылбаган металлдан жасалган буюмдар 

41080000 

Машиналар жана транспорттук жабдуулар 

41080100 

Энергогенератордук машиналар жана жабдуулар 

41080200 

Конкреттщщ тармактарга атайын багытталган машиналар 

41080300 

Металлдарды иштеп чыгуу щчщн машиналар 

41080400 

Башка категорияда камтылбаган, ёнёр жайына атайын каралбаган машиналар жана жабдуулар жана алардын тетиктери 

41080500 

Кеъсе машиналары маалыматтарды автоматтык тщрдё иштеп чыгуучу жабдуулар  

41080600 

Электр байланыш жана щн жаздыруу щчщн аппаратуралар жана жабдуулар  

41080700 

Башка категорияда камтылбаган, электр машиналары, аппаратар жана приборлор, жана алардын электр тетиктери (башка категорияларда камтылбаган тиричилик электр аспаптарынын электр эмер тетиктерин камтыйт) 

41080800 

Автомобилдер (аба подушкасы менен транспорттук каражаттарды камтыйт) 

41080900 

Башка транспорттук жабдыктар 

41090000 

Ар кандай даяр буюмдар 

41090100 

Башка категорияларда камтылбаган блоктук имараттар; арматуралар жана суу ёткёрмё-канализациялык, жылуулук берүүчү жана жарык берщщчщ жабдууларды бекиткичтер 

41090200 

Щй эмеректери жана алардын тетиктери; шейшептер, матрацтар, алар щчщн таканчыктар, жаздыктар жана ушундай эле жумшак эмеректер 

41090300 

Жол жщрщщ буюмдары, баштыктар жана ушундай эле контейнерлер 

41090400 

Кийим-кечелер жана аларга тиешелщщ буюмдар 

41090500 

Бут кийим 

41090600 

Башка категорияга камтылбаган илимий жана контролдук аспаптары жана аппараттары 

41090700 

Башка категорияга камтылбаган, сщрёткё тартуучу аппаратуралар, жабдуулар жана оптикалык буюмдар; сааттар  

41090800 

Башка категорияда камтылбаган ар кандай даяр буюмдар 

41100000 

Башка категорияларга кирбей калган товарлар 

41100100 

Тщрщ боюнча классификацияланбаган почта пакеттери  

41100200 

Тщрщ боюнча классификацияланбаган атайын операциялар жана товарлар 

41100300 

Монетардык эмес алтын (алтын кендеринен жана кошулмаларынан башка) 

42000000 

Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр 

42100000 

Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр 

42110000 

Иш сапарына кеткен чыгашалар 

42111000 

Өлкө ичинде иш сапарына кеткен чыгашалар 

42111100 

Транспорттук чыгашалар 

42111200 

Мейманкана чыгашалары 

42111200 

Бир күндүк чыгашалар 

42111900 

Башка чыгашалар 

42112000 

Чет өлкөлөргө иш сапарына кеткен чыгашалар 

42112100 

Транспорттук чыгашалар 

42112200 

Мейманкана чыгашалары 

42112300 

Бир күндүк чыгашалар 

42112900 

Башка чыгашалар 

42120000 

Коммуналдык кызмат жана байланыш кызмат көрсөтүүлөр 

42121000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

42121100 

Муздак суулар жана агын суулар 

42121200 

Электрэнергиясы үчүн төлөмдөр 

42121300 

Жылытуу жана ысык суу менен камсыз кылуу үчүн төлөмдөр 

42121400 

Газ үчүн төлөөлөр 

42121500 

Лифт үчүн төлөөлөр 

42121600 

Таштандылардын ташылып кетүүсү үчүн төлөмдөр 

42121700 

Туракжайды техникалык тейлөө үчүн төлөөлөр 

42121999 

Башка кызматтар үчүн төлөөлөр 

42122000 

Байланыш кызматы 

42122100 

Интернет түйүнүн кызматы 

42122200 

Почта-телеграфтык жөнөтүүлөр  

42122300 

Телеграф кызматы 

42122400 

Радио жана кабелдик телевизиондук байланыш - радио жана телевизиондук программаларынын пакетин кабелдик байланыш аркылуу берүү кызматтары  

42122500 

Телевизиондук, радио программаларын берүүлөрдү трансляциялоо кызматтары 

42122600 

Телефон жана факсимиль байланышынын кызматтары 

42122700 

Уюлдук телефон байланыш кызматтары 

42122800 

Фельдъегер жана курьердик мекемелердин кызматтары 

42122900 

Башка байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 

42130000 

Ижара төлөмү 

42131000 

Ижара төлөмү 

42131100 

Имараттарды жана жайларды ижарага алуу 

42131200 

Жабдууларды жана шаймандарды ижарага алуу 

42131300 

Транспорт каражаттарын ижарага алуу 

42131400 

Транспорт каражаттарын экипажы менен ижарага алуу 

42131500 

Аба транспорт каражаттарын оператору менен ижарага алуу 

42131600 

Авторанспорт каражаттарын айдоочусу менен ижарага алуу 

42131900 

Башка мүлктү ижарага алуу 

42140000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

42141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

42141110 

Авто унаа менен жүк ташуу 

42141120 

Авто унаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

42141190 

Башка авто унаа кызматтары 

42141210 

Темир жол транспорттук каражаты менен жүк ташуу 

42141220 

Темир жол транспорттук каражаты менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

42141290 

Башка темир жол кызматтары 

42141310 

Аба транспорт каражаттары менен жүк ташуу 

42141320 

Аба транспорт каражаттары менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

42141390 

Башка аба транспорт каражаттарынын кызматтары 

42141410 

Түтүк аркылуу транспорт 

42141510 

Аэропортторду пайдалануу боюнча кызматтар (аэропорттордогу жүргүнчүлөр үчүн кызматтар жана аэродромдордогу жер үстүндөгү кызматтар, учуу жана конуу жайларды пайдалануу камтуу менен, жүктөрдү жөнгө салуудан тышкары 

42141520 

Абада учууну башкаруу боюнча кызматтар (абада учуучу транспорттун учуусун, жакындашын, конуусун жана жерден учуусун башкаруу кызматтары, аэропорттордо жайгашкан радардык станциялардын кызматтары) 

42141530 

Абада учуучу транспортко көмөкчү кызматтар (комиссионныйлар, жүк жүктөө жана түшүрүү, майда ремонт жумуштары жана башкалар

42141540 

Автобус станцияларынын жана авто унаа коюучу жайлардын кызматтары 

42141550 

Автомагистралдарды, көпүрөлөрдү, тунелдерди пайдалануу боюнча кызматтарды көрсөтүү 

42141560 

Жүк сактоочу жана пакгауздардын кызматтары 

42141900 

Башка транспорт каражаттары менен ташуу кызматтары 

42151000 

Башка кызмат көрсөтүүлөр 

42151100 

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр 

42151200 

Консультанттардын кызмат көрсөтүүлөрү 

42151300 

Коргоо кызмат көрсөтүүлөр 

42151400 

Маалымат технологиялары жагында кызмат көрсөтүүлөр 

42151500 

Банктык кызмат көрсөтүүлөр 

42151600 

Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр 

42151700 

Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр 

42151800 

Камсыздандыруу кызмат көрсөтүүлөрү 

42151810 

Камсыздандыруу окуясы болгон учурдагы камсыздандыруу боюнча төлөп берүүлөр 

42151900 

Контракт боюнча көрсөтүлгөн башка кызматтар 

42151910 

Курулуш жумуштары 

42151920 

Жол курулуш жумуштары 

42151930 

Турак үйлөрдү, имараттарды жана курулмаларды куруу 

42151940 

Кен чыккан жерлерди геологиялык изилдөө 

42151950 

Жарнама айланасындагы жана рыноктун түзүлүшүн билүү кызматтары 

42151960 

Гонорар 

42151990 

Башка категорияларга кирбей калгандар 

42152000 

Мүлктөрдү, машиналарды жана жабдууларды утурумдук ремонттоо 

42152110 

Имараттарды жана жайларды утурумдук ремонттоо 

42152120 

Курулмаларды утурумдук ремонттоо 

42152130 

Жабдууларды жана шаймандарды утурумдук ремонттоо 

42152140 

Эмеректерди утурумдук ремонттоо 

42152150 

Компьютердик жабдууларды жана офистик оргтехниканы утурумдук ремонттоо 

42152190 

Башка утурумдук ремонт иштери 

42152200  

Автотранспорттук каражаттарды утурумдук ремонттоо 

42152210  

Жеңил авто унааларды утурумдук ремонттоо 

42152220  

Автобустарды жана микроавтобустарды утурумдук ремонттоо 

42152230  

Жүк ташуучу авто унааларды утурумдук ремонттоо 

42152290  

Башка транспорттук каражаттарды утурумдук ремонттоо 

42152310  

Өндүрүш механизмдерин жана жабдууларын утурумдук ремонттоо 

42157320  

Дыйкан чарба механизмдерин жана жабдууларын утурумдук ремонттоо 

42157390  

Башка механизмдерди жана жабдууларды утурумдук ремонттоо 

42153000 

Мүлктөрдү тиешелүү абалда күтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

42153100 

Имараттарды жана жайларды тиешелүү санитардык абалда күтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

42153200 

Тарыхый жана маданий эстеликтерди реставрациялоо 

42153900 

Имараттарды, жайларды жана башка мүлктөрдү күтүүгө байланыштуу жана башка кызмат көрсөтүүлөр 

42154000 

Билим берүү чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр боюнча төлөөлөр 

42154100  

Мамлекеттик окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр 

42154110  

Мамлекеттик жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр 

42154120  

Мамлекеттик орто окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр 

42154130  

Муниципалдык мектепте билим алуу үчүн төлөөлөр 

42154140  

Муниципалдык бала бакчаларына баруу үчүн төлөөлөр 

42154200  

Мамлекеттик эмес менчик окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр 

42154210  

Мамлекеттик эмес менчик жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр 

42154220  

Мамлекеттик эмес орто окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр 

42154230  

Мамлекеттик эмес менчик мектептерде билим алуу үчүн төлөөлөр 

42154240  

Мамлекеттик эмес менчик бала бакчаларына төлөөлөр 

42154300  

Мамлекеттик эмес мекемелердин персоналын окутуу үчүн төлөөлөр  

42154900  

Билим берүү чөйрөсүндө сунушталган башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр 

42156000 

Саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр 

42156100 

Мамлекеттик эмес дарылоо мекемелеринде медициналык, стоматологиялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр 

42157000 

Мүлктөрдү, машиналарды жана жабдууларды капиталдык ремонттоо 

42157100 

Туракжай имараттарын капиталдык ремонттоо 

42157110 

Квартираларды капиталдык ремонттоо 

42157120 

Үйлөрдү капиталдык ремонттоо 

42157130 

Башка имараттарды жана жайларды капиталдык ремонттоо 

42157200 

Автотранспорттук каражаттарды капитальдык ремонттоо 

42157210 

Жеңил автомобилдерди капиталдык ремонттоо 

42157220 

Автобустарды жана микроавтобустарды капиталдык ремонттоо 

42157230 

Жүк ташуучу машиналарды капиталдык ремонттоо 

42157290 

Башка транспорт каражаттарын капиталдык ремонттоо 

42157310 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды капиталдык ремонттоо 

42157320 

Айылчарба механизмдерин жана жабдууларын капиталдык ремонттоо 

42157390 

Башка механизмдерди жана жабдууларды капиталдык ремонттоо 

42158000 

Соттун чечими боюнча аткаруу документтерин төлөөлөр 

42158100 

Алименттер 

42158200 

Соттун чечими боюнча аткаруу документтерин башка төлөөлөр 

42159000 

Башка кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөргө байланыштуу чыгашалар 

42159100 

Архитектуралык, инженердик жана башка техникалык кызматтар 

42159200 

Дыйкан жана токой чарбаларына тиешелүү кызматтар 

42159300 

Мергенчилик жана балык уулоого тиешелүү кызматтар 

42159400 

Тоо кен казуу жана кайра иштетип чыгаруу чөйрөсүндөгү кызматтар 

42159500 

Маданият жана эс алуу чөйрөсүндөгү кызматтар 

42159600 

Башка трансферттер - көргөзмөлөрдө, ярмаркаларда, мелдештерде катышуу үчүн которуулар 

42159700 

Мүчөлүк акыларды төлөө 

42159800 

Өкүлчүлүк чыгашалары 

42159900 

Башка статьяларга кирбеген башка чыгашалар 

43000000 

Активдер үчүн төлөмдөр 

43100000 

Негизги каражаттарды сатып алуу боюнча төлөмдөр 

43110000 

Туракжай имараттарын жана жайларын сатып алуу 

43112000 

Квартираларды сатып алуу 

43113000 

Үйлөрдү сатып алуу 

43119000 

Жана башка имараттарды жана жайларды сатып алуу 

43200000 

Транспорт каражаттарын сатып алуу боюнча төлөмдөр 

43210000 

Жеңил автомобилдерди сатып алуу 

43220000 

Автобустарды жана микроавтобустарды сатып алуу 

43230000 

Жүк ташуучу машиналарды сатып алуу 

43290000 

Башка транспорт каражаттарын сатып алуу 

43310000 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

43311000 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

43312000 

Айылчарба механизмдерин жана жабдууларын сатып алуу 

43319000 

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

43410000 

Эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу боюнча төлөмдөр 

43411000 

Эмеректерди сатып алуу 

43412000 

Компьютердик жабдууларды сатып алуу 

43413000 

Шаймандарды сатып алуу 

43419000 

Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 

43500000 

Материалдык эмес активдерди сатып алуу боюнча төлөмдөр 

43510000 

Материалдык эмес активдерди сатып алуу  

43520000 

Автордук укуктарды жана петенттерди сатып алуу 

43530000 

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу 

44000000 

Жумушчулардын эмгегин төлөөлөр 

44001100 

Эмгек акы 

44001200 

Келишим боюнча аванстык төлөмдөр 

44001300 

Үстөк акылар 

44001400 

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 

44001900 

Жана башка төлөөлөр 

45000000 

Социалдык жактан камсыз кылуу боюнча пособиелер жана пенсиялар 

45010000 

Мамлекеттик эмес пенсиондук фонддун пенсиялары 

46000000 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызмат көрсөтүүлөрү 

46001100 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызмат көрсөтүүлөрү 

46001200 

Басмаканалардын кызмат көрсөтүүлөрү 

46001300 

Жарнама-басмаканалык кызмат көрсөтүүлөр 

46001900 

Жана башка кызмат көрсөтүүлөр 

 

2. “Банк операциялары” 5-бөлүмү төмөнкү редакцияда бекитилсин

 

50000000  

Банк операциялары 

51000000  

Депозиттер боюнча операциялар 

51100000  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы депозиттер боюнча операциялар 

51110000  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы депозиттер боюнча операциялар 

51111000  

- Улуттук банкка депозиттерди жайгаштыруу боюнча 

51112000  

- Улуттук банктагы депозиттер боюнча пайыздарды төлөө боюнча 

51113000  

- Улуттук банктагы депозиттерди алуу боюнча 

51119000  

- Улуттук банктагы депозиттер боюнча жана башка операциялар 

51200000  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча операциялар 

51210000  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча операциялар 

51211000  

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттерин жайгаштыруу боюнча 

51212000  

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү 

51213000  

- Кыргыз Республикасынын депозиттеринин алынышына тиешелүү 

51219000  

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча башка операциялар 

51300000  

Банктар аралык депозиттер боюнча операциялар 

51310000  

Банктар аралык депозиттер боюнча операциялар 

51311000  

- банктар аралык депозиттерди жайгаштыруу боюнча 

51312000  

- банктар аралык депозиттер боюнча пайыздарды төлөп берүү боюнча 

51313000  

- банктар аралык депозиттерди алуу боюнча 

51319000  

- банктар аралык депозиттер боюнча жана башка операциялар 

51400000  

Кардарлардын депозиттери боюнча операциялар 

51410000  

Резидент кардарлардын депозиттери боюнча операциялар 

51411000  

Резидент уюмдардын депозиттери боюнча операциялар 

51411100  

- резидент уюмдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча 

51411200  

- резидент уюмдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү 

51411300  

- резидент уюмдардын өз депозиттерин алуусуна тиешелүү 

51411900  

- резидент уюмдардын башка депозиттери боюнча 

51412000  

Резидент жеке адамдардын депозиттери боюнча операциялары (жеке резидент ишкерлерди камтыйт) 

51412100  

- резидент жеке адамдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча (жеке резидент ишкерлерди камтыйт) 

51412200  

- резидент жеке адамдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (жеке резидент ишкерлерди камтыйт) 

51412300  

- резидент жеке адамдардын өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (жеке резидент ишкерлерди камтыйт) 

51412900  

- резидент жеке адамдардын башка депозиттери боюнча (жеке резидент ишкерлерди камтыйт) 

51420000  

Резидент эмес кардарлардын депозиттери боюнча операциялар 

51421000 

Резидент эмес уюмдардын депозиттери боюнча операциялар 

51421100 

- резидент эмес уюмдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча 

51421200 

- резидент эмес уюмдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү 

51421300 

- резидент эмес уюмдардын өз депозиттерин алуусуна тиешелүү 

51421900 

- резидент эмес уюмдардын башка депозиттери боюнча 

51422000 

Резидент эмес жеке адамдардын депозиттери боюнча операциялары (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)  

51422100 

- резидент эмес жеке адамдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт) 

51422200 

- резидент эмес жеке адамдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт) 

51422300 

- резидент эмес жеке адамдардын өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт) 

51422900 

- резидент эмес жеке адамдардын башка депозиттери боюнча (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт) 

51500000 

Башка финансы-кредиттик мекемелердин депозиттери боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары) 

51510000 

Башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин депозиттери боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары) 

51511000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин депозиттерин жайгаштыруу боюнча (коммерциалык банктардан тышкары) 

51512000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары

51513000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары

51519000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин башка депозиттери боюнча (коммерциалык банктардан тышкары) 

51520000 

Башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин депозиттери боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары) 

51521000 

- башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин депозиттерин жайгаштыруу боюнча (коммерциалык банктардан тышкары) 

51522000 

- башка резидент эмес финансы-кредиттик с мекемелердин депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары

51523000 

- башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары) 

51529000 

- башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин башка депозиттери боюнча (коммерциалык банктардан тышкары) 

51600000 

Башка финансы-кредиттик мекемелердеги депозиттер боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары) 

51610000 

Башка финансы-кредиттик резидент мекемелердеги депозиттер боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары) 

51611000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерде депозиттерди жайгаштыруу боюнча (коммерциалык банктардан тышкары) 

51612000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердеги депозиттер боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары

51613000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары) 

51619000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин башка депозиттери боюнча (коммерциалык банктардан тышкары) 

51620000 

Банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердеги депозиттер боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары) 

51621000 

- банктарда жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерде депозиттерди жайгаштыруу боюнча (коммерциалык банктардан тышкары) 

51622000 

- банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик с мекемелердеги депозиттер боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары) 

51623000 

- банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердеги өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары

51629000 

- банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердеги башка депозиттер боюнча (коммерциалык банктардан тышкары) 

51900000  

Депозиттер боюнча жана башка операциялар 

52000000  

Кредиттер боюнча операциялар 

52100000  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттери боюнча операциялар 

52110000  

"Овернайт" кредиттери боюнча операциялар 

52111000  

- "овернайт" кредиттерин берүү боюнча 

52112000  

- "овернайт" кредиттери боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө тиешелүү 

52113000  

- "овернайт" кредиттери боюнча пайыздарды төлөө боюнча 

52114000  

- "овернайт" кредиттерине тиешелүү жана башка операциялар 

52120000  

Акыркы инстанция кредиттерин берүү боюнча операциялар 

52121000  

- акыркы инстанция кредиттерин берүү боюнча 

52122000  

- акыркы инстанция кредиттери боюнча негизги суммаларды төлөөлөргө тиешелүү 

52123000  

- акыркы инстанция кредиттери боюнча пайыздарды төлөөлөргө тиешелүү 

52124000  

- акыркы инстанция кредиттерин берүү боюнча 

52130000  

Башка кредиттерди берүү боюнча операциялар 

52131000  

- башка кредиттерди берүү боюнча 

52132000  

- башка кредиттер боюнча негизги суммаларды төлөөлөргө тиешелүү 

52133000  

- башка кредиттер боюнча пайыздарды төлөөлөргө тиешелүү 

52134000  

- башка кредиттерди берүүлөргө тиешелүү жана башка операциялар 

52140000  

Бир күн ичинде кредиттерди берүү боюнча операциялар 

52141000  

- бир күн ичинде кредиттерди берүү боюнча 

52142000  

- бир күн ичинде берилген кредиттер боюнча негизги суммаларды төлөөлөргө тиешелүү 

52144000  

- бир күн ичинде берилген кредитти "овернайт" кредитине пролонгациялоо боюнча 

52145000  

- бир күн ичинде берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар 

52150000  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттери боюнча жана башка операциялар 

52200000  

Банктар аралык кредиттер боюнча операциялар 

52210000  

Банктар аралык кредиттерди берүү боюнча операциялар 

52211000  

- МКВны күрөөгө коюу астында 

52212000  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын күрөөгө коюу астында 

52213000  

- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) күрөөгө коюу астында 

52214000  

- мамлекеттик башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында 

52215000  

- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында 

52216000  

- чет өлкө валюталарын күрөөгө коюу астында 

52217000  

- башка күрөөлөр алдында 

52218000  

- күрөөсүз 

52219000  

- жана башкалар 

52220000  

Банктар аралык кредиттер боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү операциялар 

52221000  

- МКВны күрөөгө коюу астында 

52222000  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын күрөөгө коюу астында 

52223000  

- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) күрөөгө коюу астында 

52224000  

- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында 

52225000  

- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында 

52226000  

- четөлкө валюталарын күрөөгө коюу астында 

52227000  

- башка күрөөлөр алдында 

52228000  

- күрөөсүз 

52229000  

- жана башкалар 

52230000  

Банктар аралык кредиттер боюнча негизги суммаларды төлөөгө тиешелүү операциялар 

52231000  

- МКВны күрөөгө коюу астында 

52232000  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын күрөөгө коюу астында 

52233000  

- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) күрөөгө коюу астында 

52234000  

- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында 

52235000  

- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында 

52236000  

- четөлкө валюталарын күрөөгө коюу астында 

52237000  

- башка күрөөлөр алдында 

52238000  

- күрөөсүз 

52239000  

- жана башкалар 

52300000  

Кардарлардын кредиттери боюнча операциялар  

52310000  

Резидент кардарлардын кредиттери боюнча операциялар  

52311000  

Резидент уюмдардын кредиттери боюнча операциялар 

52311100  

- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча 

52311200 

- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү 

52311300  

- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча негизги суммаларды төлөөгө тиешелүү 

52311900 

- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча башка операциялар 

52312000  

Резидент жеке адамдардын кредиттери боюнча операциялар (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)  

52312100 

- жеке адамдарга кредиттерди берүү боюнча (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)  

52312200 

- жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча пайыздардын төлөнүшүнө тиешелүү (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)  

52312300 

- жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө тиешелүү (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)  

52312900 

- жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)  

52320000 

Резидент эмес кардарларга кредиттерди берүү боюнча операциялар 

52321000 

Резидент эмес уюмдарга кредиттерди берүү боюнча операциялар 

52321100 

- резидент эмес уюмдарга кредиттерди берүү боюнча 

52321200 

- резидент эмес уюмдарга берилген ипотекалык кредиттер боюнча пайыздардын төлөнүшүнө тиешелүү 

52321300 

- резидент эмес уюмдарга берилген кредиттер боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө тиешелүү 

52321900 

- резидент эмес уюумдарга берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар 

52322000  

Резидент эмес жеке адамдардын кредиттери боюнча операциялар (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт) 

52322100 

- резидент эмес жеке адамдарга кредиттерди берүү боюнча (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт) 

52322200 

- резидент эмес жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча пайыздардын төлөнүшүнө тиешелүү (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт

52322300 

- резидент эмес жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө тиешелүү (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт) 

52322900 

- резидени эмес жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт) 

52400000 

Башка финансы-кредиттик мекемелерге кредиттерди берүү боюнча операциялар 

52410000 

Башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча операциялар 

52411000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча операциялар 

52412000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү 

52413000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча негизги суммасын төлөөгө тиешелүү 

52419000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча жана башка операциялар 

52420000 

Резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге кредиттерди берүү боюнча операциялар 

52421000 

- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге кредиттерди берүү боюнча  

52422000 

- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге берилген кредиттер боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү 

52423000 

- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге берилген кредиттердин негизги суммаларын төлөөгө тиешелүү 

52429000 

- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар 

52900000 

Кредиттер боюнча жана башка операциялар 

53000000 

Чет өлкө валютасы жана баалуу металлдар менен операциялар 

53100000  

Чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча операциялар 

53110000  

Чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча операциялар 

53111000  

- Улуттук банктын соодалык-маалыматтык электрондук системасында чет өлкө валюталарын 

53112000  

- Улуттук банктын соодалык-маалыматтык электрондук системасынан тышкары чет өлкө валюталарын 

53113000  

- нак чет өлкө валюталарын 

53114000  

- чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча курстук айырма 

53119000  

- чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча жана башка операциялар 

53200000  

Валюталык СВОП операциялары 

53210000  

Валюталык СВОП операциялары 

53221100  

- баштапкы валюталык СВОП операция 

53221200  

- бүткөрүлгөн валюталык СВОП операциялары боюнча негизги суммалардын кайтарылышы 

53221300  

- бүткөрүлгөн валюталык СВОП операциялары боюнча пайыздарды төлөө 

53221400  

- валюталык СВОП операциялары боюнча жана башка операциялар 

53300000  

Чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар менен операциялар 

53310000  

Чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар менен операциялар 

53311000  

- чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча 

53312000  

- чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү 

53319000  

- чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар менен жана башка операциялар 

53320000  

Чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар менен жана башка операциялар 

53400000 

Баалуу металлдар менен операциялар 

53410000 

Баалуу металлдарды сатып алуу 

53411000 

Алтын сатып алуу 

53419000 

Башка баалуу металлдарды сатып алуу 

54000000  

Баалуу кагаздар менен операциялар 

54100000  

Мамлекеттик казына векселдери менен операциялар 

54101000  

Мамлекеттик казына векселдери (МКВ) менен операциялар 

54101100  

- аукциондо МКВны сатып алуу 

54101300  

- МКВны төлөө 

54101600  

- Улуттук банктын электрондук-соода системасындагы экинчилик рыногунда мамлекеттик казына векселдери менен операциялар боюнча таза позиция 

54101700  

- Улуттук банктын электрондук-соода системасынан тышкары, экинчилик рыногунда МКВны сатып алуу-сатуу боюнча операциялар 

54101800  

- Улуттук банктын электрондук-соода системасынан тышкары, экинчилик рыногунда МКВы менен баштапкы "РЕПО" операциялары 

54101900  

- Улуттук банктын электрондук-соода системасынан тышкары, экинчилик рыногунда МКВы менен жыйынтыктоочу "РЕПО" операциялары 

54101990  

- Мамлекеттик казына векселдери менен башка операциялар 

54200000  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын баалуу кагаздары менен операциялар 

54201000  

Улуттук банктын ноталары менен операциялар 

54201100  

- ноталарды аукциондо сатып алуу 

54201200  

- Улуттук банктын ноталарын төлөө 

54201300  

- Улуттук банктын электрондук-соода системасында ноталар менен операциялар боюнча таза позиция 

54201400  

- Улуттук банктын электрондук соода системасынан тышкары, экинчилик рыногунда ноталарды сатып алуу-сатуу 

54201500  

- Улуттук банктын электрондук-соода системасынан тышкары, экинчилик рыногунда Улуттук банктын ноталары менен баштапкы "РЕПО" операциялары 

54201600  

- Улуттук банктын электрондук-соода системасынан тышкары, экинчилик рыногунда Улуттук банктын ноталары менен жыйынтыктоочу "РЕПО" операциялары 

54201900  

- Улуттук банктын ноталары менен жана башка операциялар 

54300000  

Мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) менен операциялар 

54301000  

Мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) менен операциялар 

54301100  

- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) төлөө 

54301200  

- мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) боюнча пайыздарды төлөө 

54301300  

- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) экинчилик рыногунда сатып алуу-сатуу операциялары 

54301400  

- мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) менен баштапкы "РЕПО" операциялары 

54301500  

- мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) менен жыйынтыктоочу "РЕПО" операциялары 

54301900  

- мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) менен жана башка операциялар 

54400000  

Мамлекеттик казына облигациялары менен операциялар 

54401000  

Мамлекеттик казына облигациялары (МКО) менен операциялар 

54401100  

Аукциондордо МКО сатып алуу 

54401200  

МКО төлөө 

54401300  

Экинчилик рыногунда МКО сатып алуу-сатуу 

54401400  

Экинчилик рыногунда МКО менен баштапкы РЕПО операциялары 

54401500  

Экинчилик рыногунда МКО менен жыйынтыктоочу РЕПО операциялары 

54401900  

МКО менен башка операциялар 

54500000  

Мамлекеттик башка баалуу кагаздар менен операциялар 

54501000  

Мамлекеттик башка баалуу кагаздар менен операциялар 

54501100  

- мамлекеттик башка баалуу кагаздарды төлөө 

54501200  

- мамлекеттик башка баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

54501300  

- мамлекеттик башка баалуу кагаздарды экинчилик рыногунда сатып алуу-сатуу боюнча операциялар 

54501400  

- мамлекеттик башка баалуу кагаздар менен баштапкы "РЕПО" операциялар 

54501500  

- мамлекеттик башка баалуу кагаздар менен жыйынтыктоочу "РЕПО" операциялар 

54501600  

- башка мамлекеттик баалуу кагаздар менен башка операциялар 

54501700  

- биринчилик рыногунда Кыргыз Фондулук Биржасы аркылуу жайгаштырылган мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар 

54501800  

- Кыргыз Фондулук Биржасы аркылуу жайгаштырылган мамлекеттик баалуу кагаздарды төлөөлөр 

54501900  

- экинчилик рыногунда Кыргыз Фондулук Биржасы аркылуу жайгаштырылган мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар 

54600000  

Башка баалуу кагаздар менен операциялар 

54601000  

Башка баалуу кагаздар менен операциялар 

54601100  

- биринчилик рыногунда башка баалуу кагаздарды сатып алуу 

54601200  

- башка баалуу кагаздарды төлөө 

54601300  

- башка баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

54601400  

- акциялар боюнча дивиденддер 

54601500  

- экинчилик рыногунда башка баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча операциялар 

54601600  

- экинчилик рыногунда башка баалуу кагаздар менен баштапкы "РЕПО" операциялары 

54601700  

- экинчилик рыногунда башка баалуу кагаздар менен жыйынтыктоочу "РЕПО" операциялары 

54601900  

- башка баалуу кагаздар менен жана башка операциялар 

54700000  

Чет өлкөлөрдө чыгарылган баалуу кагаздар 

54710000  

Чет өлкөлөрдө чыгарылган баалуу кагаздар 

54720000  

Финансылык деривативдер 

54721000  

- капиталга катышууну камсыз кылган баалуу кагаздар, облигациялар, карыздык милдеттенмеллер, МКВ, МКМ жана чет мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган башка баалуу кагаздардан тышкары, акча рыногунун баалуу кагаздары 

54722000  

- МКВ, МКМ жана чет мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган башка баалуу кагаздар, туунду жана экинчилик финансылык инструменттер (каражаттар) 

54723000  

- чет өлкөлөрдө чыгарылган башка баалуу кагаздар 

54724000 

- опциондор (валюталык, пайыздык, товардык), фьючерстер, варранттар жана валюталык же пайыздык своп жөнүндөгү келишимдер сыяктуу инструменттер 

54800000  

Баалуу кагаздар менен башка операциялар 

55000000  

Мүнөздүү төлөмдөр, эсептешүүлөр жана которуулар, областтык башкармалыктар менен операциялар жана жүгүртүү кассасынын операциялары, финансылык санкциялар 

55100000  

Мүнөздүү төлөмдөр 

55101000  

Гуманитардык жардамдар боюнча төлөмдөр 

55102000  

Кайрымдуулук жардамдарын көрсөтүү 

55103000  

Филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каржылоо 

55104000  

Филиалдар жана өкүлчүлүктөр тарабынан каражаттардын кайтарылышы 

55105000  

Банктардын корреспонденттик эсептери боюнча транзиттик которуулар 

55106000  

Нетто-позициялар боюнча эсептешүүлөр 

55107000  

Гарантиялык төлөм (взнос

55108000  

Гарантиялык төлөмдүн (взнос) кайтарылышы 

55109000  

Жеке үй курулушуна, чарбалык жайларга ссудаларды берүү жана ломбарддардын операциялары 

55110000  

Берилген займдын кайтарылышы 

55111000  

Кардарларга артыкча чегерилген акча каражаттарынын кайтарылышы 

55112000  

Уюмдун жабылышы (жоюлушу) учурунда бир эсептешүү эсебинен экинчи эсептешүү эсебине (укук өтүүчүгө) сальдону которуу 

55113000  

Уюм тарабынан социалдык фондуга компенсациялардын, пенсиялардын жана майыптык үчүн жөлөкпулдарды которуулар 

55114000  

Өндүрүштө пайдаланылган КММ 

55115000 

Дивиденддерди төлөө 

55116000 

Гранттар 

55117000 

Мүчөлүк төлөмдөр 

55118000 

Демөөрчүлүк жардам 

55120000  

Башка которуулар 

55200000  

Төлөмдөр жана которуулар 

55201000  

Банктар аралык которуулар 

55202000  

Активдер менен алмашуу 

55203000  

Эсепти толуктоо 

55204000  

Эсепти тейлегендик үчүн төлөө 

55205000  

Валютаны нак акчага айландыруу үчүн төлөө 

55206000  

Банктар аралык клиринг системасынын операторунун кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөөлөр 

55207000  

Гросс үчүн төлөөлөр 

55208000  

Милдеттүү камдык (резервдик) талаптарды сактагандык төлөмдөр 

55209000  

Милдеттүү камдык (резервдик) талаптарды сактагандык үчүн компенсациялар 

55210000  

Туура эмес же артыкча чегерилген акча каражаттарынын суммасын кайтаруу 

55211000  

Төлөм тапшырмасында реквизиттердин туура эмес көрсөтүлүшүнө байланыштуу акча каражаттарынын кайтарылышы (сторно) 

55212000  

Казыналыктын күндөлүк эсебинин сальдосун жабуу 

55213000  

Туунду компанияларга инвестициялар 

55214000  

Акча которуу системалары аркылуу каражаттарды которуу 

55299000  

Башка төлөмдөр жана которуулар 

55300000  

Областтык башкармалыктар жана жүгүртүү кассасы менен операциялар 

55301000  

Областтык башкармалыктардын кассаларын толуктоо 

55302000  

Областтык башкармалыктар аркылуу корреспонденттик эсептерди толуктоо 

55303000  

Нак акча каражаттарын кассага төгүү 

55304000  

Кассадан нак акча каражаттарын алуу 

55305000  

Кассаны кайрадан эсептеп чыгууда нак акча каражаттарынын жетпей калуусу 

55306000  

Кассаны кайрадан эсептеп чыгууда нак акча каражаттарынын артып калуусу 

55307000  

Областтык башкармалыктар менен башка операциялар 

55308000  

Областтык башкармалыктардын коммерциалык банктарынын операциондук кассаларын акчалай толуктоо операциялары 

55309000  

Областтык башкармалыкта нак акча жеткирүү учурунда форс-мажордук кырдаалдарда акча каражаттарын артка кайтаруу 

55310000  

Кассадагы жана башка операциялар 

55400000  

Финансылык санкциялар 

55401000  

Туумдар 

55402000  

Айыптык төлөөлөр 

55403000  

Неустойкалар 

55410000  

Башка финансылык санкциялар 

55500000  

Башка мүнөздүү төлөөлөр 

55501000  

Башка мүнөздүү төлөөлөр 

55600000 

Инвестициялар жана финансылык катышуу 

55601000 

- инвестициялар жана банктарда финансылык катышуу  

55602000 

- инвестициялар жана башка финансылык-кредиттик мекемелерде финансылык катышуу  

55603000 

- инвестициялар жана финансылык эмес уюмдарда финансылык катышуу 

55609000 

башка инвестициялар жана финансылык катышуу 

 

 

3. Төлөм документтеринде Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун (ТЖМК) коддорун толтуруу эрежелеринин 2.5. пунткун төмөнкү редакцияда берилсин “Төлөм документинин өлөм багыты" тилкесинде төлөмдүн демилгечиси алардын негизинде акча которуу жана/же төлөм ишке ашырылган документтердин реквизиттерин толук жана так көрсөтүү менен (келишим N, келишим түзүлгөн күндү, Аты-жөнүн, мамлекеттик бюджетке төлөмдөр болгон учурда айыл өкмөттөрүнүн жана шаар башкармалыктарынын коддору) конкреттүү операциянын мазмунун көрсөтүүгө тийиш”

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2014-жылдын 29-январындагы № 2\5 токтому 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» 

Жобону бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 5, 7 жана 28-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» Жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.  

3. Токтом, расмий жарыялангандан тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.  

 

Төрага Асанкожоева З.М.  

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын   

Улуттук банк Башкармасынын  

2014-жылдын 29 январындагы № 2\5 токтому менен бекитилген  

 

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

жети күндүк кредити жөнүндө” жобо 

 

I. Жалпы жоболор 

1. “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети (7) күндүк кредити жөнүндө” бул жободо, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (Улуттук банк) лицензия алышкан коммерциялык банктарга (Банк/банктар) кыска мөөнөттүү ликвидүүлдүктү колдоо үчүн Улуттук банк тарабынан жети күндүк мөөнөткө кредит берүү тартиби аныкталган.  

2. Жети күндүк кредит, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамына, ушул Жобого жана Улуттук банк менен Банктын ортосунда түзүлгөн жети күндүк кредит жөнүндө Башкы келишимге (Башкы келишим) ылайык берилет. Башкы келишимдин типтүү формасы ушул Жобого карата 1-тиркемеде келтирилген. 

3. Жети күндүк кредит, Банктын кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүгүн колдоо максатында Улуттук банк тарабынан аукциондо аныкталган пайыздык чен жана/же жарыялаган катталган пайыздык чен боюнча, улуттук валютада, жети календардык күн мөөнөтүндө, күрөөлүк камсыздоо алдында Банктарга сунушталат. 

4. Жети күндүк кредит боюнча аукционго катышуу үчүн минималдуу пайыздык чен жана/же катталган пайыздык чен Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан, жүзөгө ашырылып жаткан акча-кредит саясатынын максаттарына жана милдеттерине жараша белгиленет.  

5. Банктын жети күндүк кредитти кайтарып берүү боюнча милдеттенмеси күрөө менен камсыздалат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн баалуу кагаздары жана ноталары күрөө катары колдонулат. Камсыздоо көлөмүнүн жетиштүүлүгүнө карата талап (пайыздык мааниде) Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталат. Күрөө катары Улуттук банкка сунушталган камсыздоо предмети кайра күрөөгө коюлушу же үчүнчү жакка күрөөгө берилиши мүмкүн эмес.  

 

II. Колдонулган атоолор жана түшүнүктөр 

6. Жети күндүк кредит бул Улуттук банк тарабынан аукциондо аныкталган пайыздык чен жана/же жарыяланган катталган пайыздык чен боюнча аукциондук негизде (Улуттук банктын демилгеси боюнча) жана/же туруктуу жөнгө салынган негизде (банктардын демилгеси боюнча) күрөөлүк камсыздоо алдында, Улуттук банктын Банкка сом түрүндө, 7 календардык күн мөөнөтүндө берген кредити. 

7. Депозитарий Кыргыз Республикасындагы юридикалык жак, ал мамлекеттик баалуу кагаздардын эсебин жүргүзүүнү, сактоону жүзөгө ашырат жана аларга менчик укугунун өтүшүн каттап, тастыктайт. 

8. «Депо» эсебинин инвестициялык суб-балансы (теңдеми) Банкка менчик укугунда таандык болгон мамлекеттик баалуу кагаздардын эсебин жүргүзүү жана сактоо үчүн Банктын Депозитарийде ачылган «депо» эсебинин суб-балансы (теңдеми). 

9. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети -  бул, Улуттук банктын ликвиддүүлүктү утурумдук тескөөгө алуу боюнча оперативдүү чечимдерин иштеп чыгуу жана кабыл алуу негизги иш максатынан болгон коллегиалдуу органы.  

10. Жети күндүк кредит жөнүндө Башкы келишим (Башкы келишим) бул, Улуттук банк менен Банк ортосунда түзүлгөн келишим. Анда Улуттук банк тарабынан Банкка ликвиддүүлүктү колдоого кредиттик ресурстардын берилишинин жалпы шарттары жана тартиби, ошондой эле мында келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу тартиби аныкталат. Башкы келишим ушул Жобого карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн форма боюнча жана Банк ушул Жобонун 12-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга жооп берген учурда түзүлөт.   

 

III. Жети күндүк кредитти берүү шарттары 

11. Жети күндүк кредит мөөнөтүндө төлөө, төлөөгө жөндөмдүүлүк, кайтарымдуулук жана камсыздоо шарттары алдында сыяктуу, кредиттөөнүн жалпы принциптерин сактоо менен берилет. 

12. Жети күндүк кредитти алуу үчүн Банк:  

-Банк операцияларын жүргүзүү укугуна Улуттук банктын лицензиясына ээ болууга тийиш; 

-Банк, ишти тескөөгө алуу боюнча убактылуу жетекчилик, консервация, санация, реабилитация, банкроттук жана башка негиздер боюнча өз эрки менен жана мажбурлап жоюу режиминде болбошу зарыл. Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими болгон шартта гана, убактылуу жетекчилик режиминде турган Банкка жети күндүк кредит берилиши мүмкүн

-Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинин болушу; 

-Улуттук банк менен кол коюлган Башкы келишимдин болушу; 

-Мурда алынган жети күндүк кредиттер жана аларга чегерилген пайыздар боюнча Улуттук банк алдында мөөнөтүндө төлөнбөгөн акчалай милдеттенмесинин болбошу; 

-Улуттук банк алдында башка кредиттер жана алар боюнча пайыздарга тиешелүү мөөнөтүндө төлөнбөгөн акчалай милдеттенмесинин болбошу; 

-Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп берген, жетиштүү күрөөлүк камсыздоонун болушу; 

-Банктар аралык коммуникациялык түйүнгө кошулуусу; 

-Банктын атынан кредиттик ресурстарды алуу билдирмесине кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдардын кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн жоопкерчиликтүү адамдарынын тизмесинин Улуттук банкка берилиши;  

-Банк эсептериндеги каражаттарды тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдардын кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эки карточканын Улуттук банкка берилиши.  

13. Жети күндүк кредитти берүү Улуттук банк тарабынан төмөнкү ыкмаларда ишке ашырылат: 

-аукциондук негизинде жана/же

-туруктуу жөнгө салынган негизинде

 

 

IV. Аукциондук негизде жети күндүк кредитти алууга билдирмени тариздөө жана сунуштоо тартиби 

14. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети аукциондун параметрлерин жана аны өткөрүү шарттарын, сунушталуучу кредиттик ресурстардын көлөмүн, минималдуу пайыздык ченин, билдирменин минималдуу көлөмүн мезгил-мезгили менен аныктап турат.  

15. Жети күндүк кредитти алуу үчүн аукционго катышууга билдирме банктар тарабынан Башкы келишимге карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн формага ылайык, документ түрүндө Улуттук банкка берилет. Билдирме калың конвертке салынып, чапталган түрүндө берилүүгө тийиш. Банк аукционго бир гана билдирме бере алат. 

16. Банктын билдирмеси, аукцион өткөрүлгөн күнү саат 9:00дө 12:00гө чейин Улуттук банкка сунушталууга тийиш. Билдирмелерди кабыл алуу мөөнөтү бүткөндөн кийин банктар билдирмелерди бере алышпайт/өзгөртө алышпайт. Мында, билдирмелер кайтарылгыс болуп саналат.   

17. Билдирменин ар бир бети Банктын атынан кредиттик ресурстарды алууга билдирмеге кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы менен күбөлөндүрүлүүгө жана Банктын мөөрү басылууга тийиш. Билдирмеде, ал берилген күн, Банктын аталышы, аукцион өткөрүлгөн күн, кредиттик каражаттардын зарыл көлөмү, сунушталган пайыздык чен милдеттүү түрдө камтылууга тийиш. Мында, банктын билдирмесинин көлөмү аукционго коюлган кредиттик ресурстардын жалпы көлөмүнөн жогору болбоого тийиш.  

18. Билдирмеде кредиттин суммасы, пайыздык чен, күрөөнүн суммасы тууралуу маалымат Башкы келишимге карата 1-тиркемедеги формага ылайык, күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу кагаздар ырааттуу чагылдыруу менен көрсөтүлүүгө тийиш.    

19. Документ түрүндөгү билдирмелер Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 1-кабатында орнотулган ящикке салынат. Банк, билдирме берилген күндү жана убактысын көрсөтүү менен билдирменин берилгендигин тиешелүү журналда каттоого тийиш.    

20. Пайыздык чендери Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдуу пайыздык ченден жогору же ага барабар болгон билдирмелерге аукционго катышууга жол берилет. 

21. Банктын ушул Жобонун 12-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келбеши, ал өтүнгөн кредиттин суммасын берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналат. Улуттук банк, билдирмелери аукционго кирбей калган банктарга алардын себептерин көрсөтүү менен аукцион өткөрүлгөндөн кийинки жумушчу күнүнөн кечиктирбестен кат жүзүндө маалымдайт.  

22. Туура эмес толтурулган же таризделген, ошондой эле убактысында берилбеген билдирмелер жараксыз катары таанылат жана аукционго киргизилбейт.    

23. Улуттук банк, билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат.   

24. Улуттук банк аукционду өткөрүп, анын жыйынтыгын чыгарат, мында: 

-Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төрагасынын же аны алмаштырган адамдын чечими менен кредиттик ресурстардын көлөмү келип түшкөн билдирменин жалпы көлөмүнө жараша кыскартылышы мүмкүн. Аукционго экиден аз катышуучу катышкан шартта, ал өткөрүлбөгөн катары таанылат;  

-билдирмелер, эң жогорку пайыздык чендеги билдирмелерден тартып сунушталган кредиттик ресурстардын жалпы өлчөмү толук бөлүштүрүлгөнгө чейин кабыл алынат. Аукционго уруксат алган билдирмелер максималдуу чектен тартып, ошол аукционго коюлган кредиттик ресурстар толук бөлүштүрүлгөнгө чейин сунушталган пайыздык чендердин деңгээли боюнча ранжирленет (чектөө ченине чейин). Мында, чектөө чени боюнча бир нече билдирме келип түшкөн болсо, анда кредиттик ресурстарды ошол билдирмелер ортосунда бөлүштүрүү пропорционалдуу негизде ишке ашырылат.  

-Улуттук банктын аукционунда банктар тарабынан алынган кредиттик ресурстар билдирмелерде көрсөтүлгөн чендер боюнча, бирок Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечиминде белгиленген пайыздык ченден төмөн эмес, сунушталат. 

25. Аукционго уруксат алган билдирмелерди Улуттук банкта иштеп чыгуу аукцион өткөрүлгөн күнү саат 13:00дөн 15:00гө чейин ишке ашырылат.  

26. Аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен төмөнкү формула боюнча эсептелинет: 

мында P аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен, pi канааттандырылган лоттордун пайыздык чени, qi - канааттандырылган лоттордун көлөмү

27. Улуттук банк аукциондун расмий жыйынтыгын аукцион өткөрүлгөн күнү саат 16:00гө чейин өз веб-сайтында жарыялайт жана аукциондун катышуучуларына анын жыйынтыгы тууралуу билдирмелерди жөнөтөт (Башкы келишимге карата 3-тиркеме). 

28. Жети күндүк кредитти берүү ушул Жобонун 44-пунктуна ылайык, жетиштүү күрөөлүк камсыздоо болгон шартта, Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарын чегерүү аркылуу ишке ашырылат. Банктын билдирмесинде көрсөтүлгөн, мамлекеттик баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк камсыздоо, Банктын «депо» эсебинин инвестициялык суб-балансында болууга тийиш.  

29. Жети күндүк кредит аукцион өткөрүлгөн күндөн кийинки жумуш күнү саат 12:00 чейин берилет. Кредитти берүү учурунда Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн мамлекеттик баалуу кагаздарды Жобонун 44-пунктуна ылайык, кредиттин аукциондо канааттандырылган суммасынын өлчөмүндө Банктын инвестициялык эсебинен анын «депо» эсебинин күрөөлүк суб-балансына которот. 

V. Туруктуу жөнгө салынган негизде жети күндүк кредитти алууга билдирмени тариздөө жана берүү тартиби 

30. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети катталган пайыздык ченди кошо алганда, туруктуу жөнгө салынган негизде бериле турган кредиттин параметрлерин жана аны берүү шарттарын мезгил-мезгили менен аныктап турат.  

31. Туруктуу жөнгө салынган негизде жети күндүк кредитти алуу үчүн Банк, жумуш күн ичинде саат 9:00дөн 15:00гө чейин кредит алууга билдирмени белгиленген форма (Башкы келишимге карата 2-тиркеме) боюнча толтурулган документ түрүндө Улуттук банкка сунуштоого тийиш. Билдирмелерди кабыл алуу мөөнөтү бүткөндөн кийин банктар билдирмелерди бере алышпайт/өзгөртө алышпайт. Мында, билдирмелер кайтарылгыс болуп саналат.   

32. Билдирменин ар бир бети Банктын атынан кредиттик ресурстарды алууга билдирмеге кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы менен күбөлөндүрүлүүгө, Банктын мөөрү басылууга тийиш. Билдирмеде милдеттүү түрдө ал берилген күн, Банктын аталышы, кредиттик каражаттардын зарыл көлөмү, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген пайыздык чен көрсөтүлүүгө тийиш.  

33. Билдирмеде кредиттин суммасы, пайыздык чени, күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган күрөө суммасына тиешелүү маалыматтар, күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу кагаздарды ырааттуу чагылдыруу менен Башкы келишимге карата 2-тиркемедеги формага ылайык көрсөтүлүүгө тийиш.    

34. Документ түрүндөгү билдирмелер Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 1-кабатында орнотулган ящикке салынат. Банк, билдирме берилген күндү жана убактысын көрсөтүү менен билдирменин берилгендигин тиешелүү журналда каттоого тийиш

35. Банктын ушул Жобонун 12-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келбеши, ал өтүнгөн кредиттин суммасын берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналат. Улуттук банк, билдирмелер алынгандан кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен, кредит берүүдөн баш тартуу себептерин кат жүзүндө Банктарга маалымдоого тийиш.   

36. Туура эмес толтурулган же таризделген билдирмелер, ошондой эле убактысында берилбеген билдирмелер анык эмес катары таанылат.    

37. Улуттук банк, билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат.   

38. Жети күндүк кредитти берүү, ушул Жобонун 44-пунктуна ылайык, жетиштүү күрөөлүк камсыздоо болгон шартта, Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарын чегерүү аркылуу ишке ашырылат. Банктын билдирмесинде күрөөлүк камсыздоо болуп көрсөтүлгөн мамлекеттик баалуу кагаздар анын «депо» эсебинин инвестициялык суб-балансында болууга тийиш.  

39. Жети күндүк кредит Банк билдирме сунуштаган күндөн кийинки жумуш күнү саат 12:00 чейин берилет. Кредитти берүү учурунда Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн мамлекеттик баалуу кагаздарды Банктын инвестициялык эсебинен «депо» эсебинин күрөөлүк суб-балансына которот. 

VI. Жети күндүк кредит боюнча пайыздардын суммасын эсептөө 

 

40. Аукционго катышуу үчүн минималдуу пайыздык чендин өлчөмү жана/же жети күндүк кредит боюнча чен Улуттук банктын веб-сайты аркылуу Банкка тааныштырылат. 

41. Жети күндүк кредиттин суммасына пайыздарды эсептөө, жыл ичиндеги 360 күндү эске алуу менен кредитти айкын пайдаланган мезгил үчүн төмөнкүдөй формула боюнча жүргүзүлөт: 

Р = (С х I х Т) /360/100, мында: 

Р кредит боюнча пайыз

С- жети күндүк кредиттин суммасы (сом); 

I жети күндүк кредиттин чени (жылдык %); 

Т кредит берилчү мөөнөт (күндөр менен) 

42. Банк жети күндүк кредитти пайдаланган айкын календардык күндөрдү эсептөөдө, мыйзамдарда белгиленген же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан дем алыш жана майрам күндөрү катары жарыяланган күндөр да эске алынат. 

 

VII. Жети күндүк кредиттин камсыздоосу 

43. Күрөөлүк камсыздоо күрөөгө коюулушу же үчүнчү жакка күрөөгө берилиши мүмкүн эмес.   

44. Күрөөлүк камсыздоонун (күрөөлүк) бааланган наркы, талап кылынган кредиттин суммасына жараша, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген мааниден төмөн болбоого тийиш (пайыздык туюндурулушунда).  

45. Жети күндүк кредит боюнча күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган мамлекеттик баалуу кагаздар төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

-Банкка менчик укугунда таандык болууга; 

-Банктын башка милдеттенмелери жүктөлбөгөн болууга; 

-Банктын Депозитарийдеги “депо” эсебинин инвестициялык суб-балансында сакталууга жана эсепке алынууга тийиш; 

-Мамлекеттик баалуу кагаздарды төлөө мөөнөтү берилген кредиттин төлөө мөөнөтү келип жеткенден кийин кеминде эки жумуш күнүн түзөт. 

46.   Күрөөлүк камсыздоонун Улуттук банктын камсыздоого карата коюлган талаптарына ылайык келбеши, жети күндүк кредиттин суралып жаткан суммасын берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналат. 

47. Банк, Башкы келишим боюнча өз милдеттенмелерин талаптагыдай аткара албай калган учурда Улуттук банк, өз талаптарын күрөөгө коюлган мүлктөн соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүү жана Башкы келишимде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган шарттарга жана талаптарга ылайык, күрөө предметин соттук эмес тартипте сатып өткөрүү аркылуу, күрөөлүк мүлктүн эсебинен  толук көлөмдө канааттандырып алууга укуктуу.  

VIII. Кредитти төлөө жана күрөөлүк камсыздоону бошотуу тартиби 

48. Жети күндүк кредиттин негизги суммасын жана ага чегерилген пайыздарды төлөө, Банк тарабынан кредит берилген күндөн жети календардык күн өткөндөн кийин, операциялык күндүн регламентине ылайык акча каражаттарын Улуттук банктын эсебине которуу аркылуу ишке ашырылат.  

49. Жети күндүк кредит жана ага чегерилген пайыздар Банк тарабынан толук көлөмүндө төлөнүүгө тийиш, бөлүп төлөөгө жол берилбейт.  

50. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө күнү майрам күнүнө, иштебеген күнгө же дем алыш күнгө туура келип калса, анда кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө кийинки жумуш күнү ишке ашырылат

51. Банк жети күндүк кредиттин негизги суммасы жана ага чегерилген пайыздар боюнча милдеттенмесин өз учурунда жана толук аткарган шартта Улуттук банк күрөөнү бошотууну кийинки жумуш күнү ишке ашырат

52. Күрөөлүк камсыздоо бошотулган учурда Улуттук банк мамлекеттик баалуу кагаздарды Банктын күрөөлүк эсебинен «депо» эсебинин инвестициялык суб-балансына которот. 

53.  Банк тарабынан кредитти жана ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө боюнча милдеттенмеси белгиленген мөөнөттө толук аткарылбаса же аткарылбаган шарттаУлуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу:   

- Банктын улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинен кредитти төлөө эсебине анын негизги суммасына, ал боюнча чегерилген пайыздарга жана айыптык төлөмдөргө барабар өлчөмдөгү акча каражаттарын акцепсиз тартипте эсептеп алып коюуга.  

-Ушул Жобого, Башкы келишимге ылайык, күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүнүн эсебинен кредиттин, ага чегерилген пайыздардын, айыптык төлөмдөрдүн ордун соттук эмес тартипте жабууга.  

54. Кредиттин негизги суммасы, ага чегерилген пайыздар жана айыптык төлөмдөр боюнча Банктын мөөнөтүндө жабылбаган милдеттенмелерин аткаруу тартиби, ушул Жобого карата Башкы келишимде аныкталган. 

 

IX. Корутутунду жоболор 

55. Улуттук банк тарабынан Бул Жобого жети күндүк кредиттерди берүү операцияларын өркүндөтүүгө багытталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 7-күндүк кредити жөнүндө” жобого карата 1-тиркеме 

 

ЖЕТИ күндүк КРЕДИТ ЖӨНҮНДӨ БАШКЫ КЕЛИШИМ 

№________________ 

 

Бишкек шаары «_____»___________20____-ж. 

 

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын жана 20__ “__”_________№__ буйруктун негизинде иш алып барган _____________________________ бир тараптан жана мындан ары «Банк» деп аталуучунун атынан, Уставдын негизинде иш алып барган __________________________________ экинчи тараптан, мындан ары биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредиттери жөнүндө» жобого (мындан ары Жобо) таянуу менен төмөнкүлөр боюнча жети күндүк кредит жөнүндө Башкы келишимди (мындан ары Башкы келишим) түзүштү

 

1. Келишим предмети 

1.1. Банкка Улуттук банк тарабынан жети күндүк кредиттин берилиши шарттарын жана тартибин аныктоо, ошондой эле мында келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу ушул Башкы келишимдин предмети болуп саналат. 

 

2. Кредит берүү шарттары 

2.1. Банк Жобого жана ушул Башкы келишимге ылайык жети күндүк кредит алууга укуктуу.  

2.2. Жети күндүк кредит алуу жана төлөө тартиби Жобо жана ушул Башкы келишим аркылуу жөнгө салынат. 

2.3. Банк жети күндүк кредитти алуу үчүн Жобонун талаптарына жооп берүүгө тийиш. 

2.4. Жети күндүк кредит Банктын улуттук валютадагы кыска мөөнөттөгү ликвиддүүлүгүн колдоо максатында, Улуттук банк жарыялаган пайыздык чен боюнча мамлекеттик баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк камсыздоо алдында, ылайыктуу жумуш күн ичинде, берилген күндөн баштап 7 календардык күнүнөн кечиктирбестен төлөө шартында берилет.  

2.5. Жети күндүк кредит боюнча пайыздык чен өлчөмү Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталат жана ал тууралуу Улуттук банктын расмий веб-сайтында жарыяланат.  

2.6. Жети күндүк кредитти берүү, күрөөлүк камсыздоо сунушталган шартта Банктан билдирмени алган күндөн кийинки жумуш күнү анын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарын чегерүү аркылуу ишке ашырылат. Кредит берүү учурунда Улуттук банк күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу кагаздарды Банктын инвестициялык эсебинен анын “депо” эсебинин күрөөлүк суб-балансына которот. 

 

3. Жети күндүк кредиттин камсыздоосу  

3.1. Жети күндүк кредитти кайтарып берүү боюнча Банктын милдеттенмеси күрөө менен камсыздалат. Күрөөлүк камсыздоо ушул Башкы келишимдин 3.3-пунктунда аныкталган талаптарга ылайык келүүгө тийиш. 

3.2. Күрөөлүк камсыздоонц үчүнчү жакка күрөөгө коюуга же кайра күрөөгө коюуга болбойт. 

3.3. Жети күндүк кредиттин камсыздоосу катары сунушталган, мамлекеттик баалуу кагаз түрүндөгү күрөө төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

-Банкка менчик укугунда таандык болууга

-Банктын башка милдеттенмелери жүктөлбөгөн болууга

-Банктын Депозитарийдеги “депо” эсебинин инвестициялык суб-балансында сакталууга жана эсепке алынууга; 

-Мамлекеттик баалуу кагаздарын төлөө мөөнөтү берилген кредиттин төлөө мөөнөтү келип жеткенден кийинки кеминде 2 жумуш күнүн түзүүгө тийиш. 

 

4. Жети күндүк кредитти төлөө шарттары 

4.1. Жети күндүк кредиттин негизги суммасын жана ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө, ушул Жобого ылайык ишке ашырылат.  

4.2. Жети күндүк кредиттин негизги суммасы жана ал боюнча пайыздарга тешелүү милдеттенмесин Банк өз учурунда жана толук аткарган шартта Улуттук банк, мамлекеттик баалуу кагаз түрүндөгү күрөөнү кийинки жумуш  күнү бошотууга тийиш.  

4.3. Улуттук банк күрөөлүк камсыздоону бошотуп берүү учурунда мамлекеттик баалуу кагаздарды Банктын күрөө эсебинен анын «Депо» эсебинин инвестициялык суб-балансына которот

4.4. Жети күндүк кредиттин орду жабылган күнү Банк, кредиттин негизги суммасын жана ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө үчүн зарыл болгон суммадагы каражатты Улуттук банктын эсебине которот. 

4.5. Ушул Башкы келишимге ылайык Банкка сунушталган жети күндүк кредит мөөнөтүндө төлөнбөсө, Улуттук банк кредиттин негизги суммасын, ал боюнча чегерилген пайыздарды жана айыптык төлөмдөрдү Банктын корреспонденттик эсебинен акцептсиз тартипте эсептеп алып коёт. Мында, Банктын корреспонденттик эсебинде кредиттин негизги суммасынын, ал боюнча чегерилген пайыздардын жана айыптык төлөмдөрдүн ордун жабуу үчүн акча каражаттары жетишсиз болсо, анда Улуттук банк кредитти, ага кошуп эсептелинген пайыздарды жана айыптык төлөмдөрдү күрөө предметинен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өндүрүүнү жүргүзүү аркылуу төлөттүрүп алат.    

4.6. Улуттук банктын бардык талаптарын канааттандыруудан кийин калган, күрөө предметин сатып өткөрүүдөн алынган сумма, Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине которулат.  

 

5. Тараптардын жоопкерчилиги  

5.1. Банк, жети күндүк кредит боюнча өз милдеттенмелери үчүн ушул кредитти алууга берген билдирмелерде (1, 2-тиркемелер), Жобого жана ушул Башкы келишимге ылайык толук жоопкерчилик тартат. 

5.2. Жети күндүк кредит боюнча милдеттенмелер өз учурунда аткарылбаса, Банк ар бир төлөбөгөн күн үчүн кредиттин сумасынан 0,1% өлчөмүндө айыптык төлөм төлөйт. 

5.3. Банк Жобонун жана ушул Башкы келишимдин талаптарын бузууга жол бергендигинин натыйжасында дуушар болгон чыгымдар үчүн Улуттук банк жоопкерчилик тартпайт. 

5.4. Улуттук банк Жобого жана Башкы келишимге ылайык Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине берилген кредиттер боюнча акча каражаттарынын суммасынын өз убагында жана толугу менен чегерилишине, ошондой эле Банк кредит жана ал боюнча чегерилген пайыздар жагында өз милдеттенмелерин өз учурунда жана толугу менен аткарган шартта, күрөөлүк камсыздоонун өз учурунда бошотулуп берилиши үчүн жоопкерчиликтүү болот. Эгерде, Банктын корреспонденттик эсебине улуттук валютадагы кредиттик каражаттар өз учурунда жана/же толугу менен чегерилбесе, Улуттук банк Банкка мөөнөтүндө төлөнбөгөн милдеттенменин суммасынан 0,1% өлчөмүндө туум төлөп берүүгө тийиш.   

5.5. Тараптар, Жобого жана ушул Башкы келишимге ылайык, өз кызматкерлеринин жети күндүк кредитти берүү жана аны төлөөгө байланыштуу операциялар боюнча иш- аракеттеринин талапка ылайыктуулугу, өз учурунда аткарылышы жана купуялуулуктун сакталышы үчүн толук жоопкерчиликтүү болушат. 

 

6. Талаш маселелереди чечүү  

6.1. Ушул Башкы келишимдин талабын аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан маселелер жана пикир келишпестиктер, өз ара алгылыктуу чечимди иштеп чыгуу максатында сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салынууга тийиш. 

6.2. Жөнгө салынбаган талаш маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте чечилет. 

7. Башка шарттар 

7.1. Башкы келишимдин шарттары Тараптардын макулдугу боюнча толукталышы жана өзгөртүлүшү мүмкүн. 

7.2. Башкы келишимге карата бардык толуктоолор жана өзгөртүүлөр, эгерде алар кат жүзүндө толтурулуп тараптар кол койгон шартта, анык болуп саналат. 

7.3. Башкы келишим, Тараптардын ар бири үчүн бирден, бирдей юридикалык күчкө ээ эки (2) анык нускада түзүлгөн. Келишимдин бир нускасы Улуттук банкта сакталат, экинчиси Банкка берилет. 

 

8. Келишимди колдонуу мөөнөтү жана аны токтотуу тартиби 

8.1. Башкы келишим, эки Тарап ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет жана бир жыл аралыгында колдонулат. Башкы келишимди токтотуу, алынган жети күндүк кредитти кайтарып берүү жана ушул келишимде каралган күрөө шарттарын аткаруу боюнча Банктын милдеттенмесин токтотпойт.  

8.2. Башкы келишим, эгерде Тараптардын бири келишимдин колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин бир календардык ай мурда кат жүзүндө аны токтотуу ниетин билдирбесе, кийинки календардык жылга узартылган катары эсептелет.  

8.3. Улуттук банк жети күндүк кредит инструментин колдонууну токтоткон шартта, Башкы келишим да дароо токтотулат. Бул учурда Улуттук банк жети күндүк кредитти берүүнү токтоткондугу тууралуу Банкка алдын ала маалымдого тийиш. 

8.4. Улуттук банк, Банкка алдын ала маалымдоосуз эле төмөнкү учурларда ушул Башкы келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу: 

-Банк тарабынан Жобонун жана ушул Башкы келишим шарттарын бузууга жол берилсе; 

- Улуттук банк тарабынан Банкка берилген банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиялары кайтарылып алынса; 

-Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, юридикалык жак катары Банктын иши токтотулса; 

-Банк банкрот деп жарыяланса; 

-ушул Башкы келишимдин 2.3- пунктунун талабы Банк тарабынан сакталбаса. 

 

9. Тараптардын юридикалык дареги жана реквизиттери 

«Улуттук банк» «Банк» 

 

720040 Кыргыз Республикасы Кыргыз Республикасы 

Бишкек ш., Т.Үмөталиев атындагы көчө., 101 Бишкек ш., _____________ көч., 

Улуттук банктын эсебинин № Улуттук банктагы корреспонденттик  

эсебинин № 

 

(кызматы) (кызматы)  

___________________ ____________________ 

(Аты-жөнү, кол тамгасы) (Аты-жөнү, кол тамгасы)  

МО МО  

Жети күндүк кредит жөнүндө Башкы келишимге карата 1-тиркеме 

ЖЕТИ КҮНДҮК КРЕДИТ БОЮНЧА АУКЦИОНГО КАТЫШУУГА 

20__-ЖЫЛДЫН «_____» __________ №______ БИЛДИРМЕ 

 

Банк _________________________________________________  

(Банктын аталышы)  

 

1. Ушул аркылуу Банк _____________________________________________ сом суммасындагы  

(суммасы сан менен жана жазуу жүзүндө

кредит алуу үчүн жети күндүк кредит боюнча аукционго катышууга билдирме жөнөтөт.  

2. Мында, Банк кредиттик каражаттар боюнча төмөнкү ченди сунуштайт:   

Кредит боюнча чен ________ % жылдык

Берилген күнү ______________  

Төлөө күнү _______________       

3. Кредиттик камсыздоо катары ________________________________сом суммасында  

(суммасы сан менен жана жазуу жүзүндө)  

 

мамлекеттик баалуу кагаздар күрөөгө берилет, анын ичинде:   

 

№ 

Мамлекеттик баалуу кагаздардын түрү 

Эмиссиясы 

Төлөө күнү 

Саны (даана) 

Номинал боюнча сумма (сом менен) 

1  

   

   

   

   

   

... 

 

 

 

 

 

   

Жыйынтыгында:  

   

   

   

   

  

  (Банктын аталышы)     

(Кызматы)  

   _________________  

 (кол тамгасы)      

            МО  

 

 

 

 

 

 

 

Жети күндүк кредит жөнүндө Башкы келишимге карата 2-тиркеме 

  

ЖЕТИ КҮНДҮК КРЕДИТТИ  АЛУУГА 

20__-ЖЫЛДЫН «_____»________ №______ БИЛДИРМЕ  

 

Банк _________________________________________________  

(Банктын аталышы)  

1. _______________________________________________________________сом  

(сумма цифра менен жазуу түрүндө

 

суммасында жети күндүк кредит берүүнү өтүнөт.  

Жети күндүк кредит боюнча чен:______ % жылдык  

Берилген күнү ______________  

Төлөө күнү_______________       

2. Жети күндүк кредит боюнча пайыздардын суммасы ____________________________________сом.  

(сумма цифра жана жазуу түрүндө)  

 

3. Кредитти камсыздоо катары күрөөгө ________________________________сом суммасында  

(сумма цифра жана жазуу түрүндө)  

 

мамлекеттик баалуу кагаздар күрөөгө берилет, анын ичинде:  

 

№ 

Мамлекеттик баалуу кагаздардын түрү 

Эмиссиясы 

Төлөө күнү 

Саны (даана) 

Номинал боюнча сумма (сом менен) 

1  

   

   

   

   

   

... 

 

 

 

 

 

   

Жыйынтыгында:  

   

   

   

   

 

(Банктын аталышы)     

(Кызматы)  

   _________________  

 (кол тамгасы)      

            МО  

Жети күндүк кредит жөнүндө Башкы келишимге карата 3-тиркеме 

 

 

(Банктын аталышы) 

БИЛДИРҮҮ 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы , 20___-жылдын “ ___” _________ жети күндүк кредит боюнча өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча Сиздин билдирмеңиз төмөнкү көлөмдөрдө канааттандырылгандыгын билдирет: 

Банктын билдирмеси 

Берилген күнү 

Ордун жабуу  күнү 

Суммасы (сом) 

% чени 

 

 

 

 

 

Начальниги  

(колу) (аты-жөнү

 

 

Аткаруучу, телефону 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы № 2/6 токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна толуктоолорду  

жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 5, 26 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин.  

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

3. Токтом 2014 жылдын 17-февралынан тартып күчүнө кирет. 

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.  

 

Төрага Асанкожоева З.М.  

 

 

Тиркеме 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 29-январындагы № 2\6 токтомуна 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна толуктоолор 

жана өзгөртүүлөр 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/11 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

Жогору көрсөтүлгөн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө Жободогу

1. 4 пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4. Улуттук валютада депозиттик операциялар Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими боюнча жүргүзүлөт.»; 

2. 9 пунктундагы «жылышы» деген сөз «чегерүү» деген сөзгө алмаштырылсын; 

3. төмөнкү мазмундагы 11.1.пункт менен толукталсын:  

«11.1. «Овернайт» депозити» бул, Катышуучу тарабынан корреспонденттик эсептен улуттук валютадагы акча каражаттарынын суммасын 1 (бир) түн ичинде Улуттук банктын тиешелүү эсебине чегерүү боюнча депозиттик операция. Чегерилген пайыздарын эске алуу менен улуттук валютадагы акча каражаттарынын суммасын кайтарып берүү Улуттук банк тарабынан Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине депозиттик операция аяктаган күнү ишке ашырылат.»; 

4. 12 пунктундагы «Депозиттик операциялардын мөөнөтү» деген сөздөрдөн кийин «,овернайт депозитин эске албаганда» деген сөздөр кошулсун; 

5. төмөнкү мазмундагы 13.1. пункт менен толукталсын:  

«13.1. «Овернайт» депозити боюнча пайыздарды чегерүү үчүн 1 (бир) күн эсепке алынат жана ал жыл ичиндеги 360 күн санына жараша жөнөкөй пайыздар формуласы боюнча жүргүзүлөт. Эгерде, “овернайт” депозити жуманын жана/же майрам алдындагы акыркы күнү келишилсе, анда пайыздарды чегерүү мөөнөтү календардык күндөрдө туюндурулган жана «овернайт» депозити келишилген күндөн кийинки күндөн тартып «овернайт» депозити кайтарылып берилгенге чейинки күндү кошо алганда, эсептелген убакыт аралыгы катары эсептелинет.»; 

6. 16 пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«16. Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети ушул жобонун 4-пунктуна ылайык, төмөнкүдөй шарттарды аныктайт: 

Депозиттик операция түрү

- максималдуу пайыздык чен боюнча аукцион; 

- катталган пайыздык чен боюнча аукцион; 

- «овернайт» депозити. 

Депозиттик операция параметрлери: 

- пайыздык чен (максималдуу/катталган жана «овернайт депозитинин чени) 

- акча каражаттарынын көлөмү, мында «овернайт» депозити боюнча көлөм  

чектелбейт; 

- депозиттик операция мөөнөтү»; 

7. 25 пунктундагы «Депозиттик операциялардын мөөнөтү» деген сөздөрдөн кийин «,овернайт депозитин эске албаганда,» деген сөздөр кошулсун; 

8. 29 пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«29. Катышуучу «овернайт» депозитине жана катталган пайыздык чен боюнча аукционго 1 (бир) гана, ал эми максималдуу пайыздык чен боюнча аукционго 5 (бештен) көп эмес билдирме бере алат. Мындан көбүрөөк билдирме берилген учурда Катышуучунун кийинки билдирмелери четке кагылат жана кабыл алынбайт.»; 

9. 30 пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«30. Катталган пайыздык чен боюнча аукцион өткөрүлгөн шартта, ага Катышуучулардын Улуттук банк тарабынан жарыяланган катталган пайыздык чени боюнча билдирмелерине жол берилет жана билдирмелер салыштырма салмагына пропорционалдуу негизде канааттандырылат.»; 

10. 31 пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«31. Максималдуу пайыздык чен боюнча аукцион өткөрүлгөн шартта, Катышуучулардын төмөнкү пайыздык чен же Улуттук банк жарыялаган максималдуу пайыздык ченге барабар билдирмелерине жол берилет. Мында, Катышуучулардын эң аз (Улуттук банк жарыялаган максималдуу пайыздык ченден төмөн) пайыздык чендеги сунуштарды камтыган билдирмелери биринчи кезекте канааттандырылат. Ошентип, билдирмелерди канааттандыруу, сунушталган эң төмөнкү пайыздык чен боюнча ишке ашырылып, андан ары Улуттук банктын максималдуу пайыздык ченине чейин, өсүш тартибинде ишке ашырылат. Эгерде, Катышуучулардын билдирмелеринде сунушталган пайыздык чендер дал келип калса, билдирмелер салыштырмалуу салмагына жараша, пропорционалдуу негизде канааттандырылат.»; 

11. 32 пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«32. «Овернайт» депозитин ишке ашыруу учурунда саат 15:00 дөн 16:00 чейин Катышуучулардын Улуттук банк тарабынан жарыяланган «овернайт» депозитинин чени боюнча билдирмелерине жол берилет.»; 

12. 35 пункту төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: 

«Овернайт» депозити боюнча акча каражаттарын эсептен алып салуу АТСте саат 16.00 дон 17.00 чейин ишке ашырылат.»; 

13. 36 пунктундагы «депозиттик операция» деген сөздөр «, анын ичинде «овернайт» депозити боюнча АТСте саат 09.00 дон 09.30га чейин» деген сөздөр менен толукталсын.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы № 2/7 токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобону  

бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин. 

7. Юридика башкармалыгы: 

- токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

8. Токтом, расмий жарыялангандан тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

9. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

10. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.  

 

Төрага Асанкожоева З.М.  

 

Тиркеме 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын”29”- январындагы № 2\7 токтомуна 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

жогору көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө Жободогу

- 26 пунктундагы үчүнчү жана төртүнчү абзацтары күчүн жоготкон катары саналсын; 

- 34 пунктундагы экинчи сүйлөмдөгү “Башка катышуучулардын билдирмелери” деген сөздөр “институционалдык инвесторлордун билдирмелери” деген сөздөргө аламаштырылсын; 

- 35 пункту “атаандаша албаган сунушу менен” деген сөздөрдөн кийин “, институционалдык инвесторлордон тышкары,” деген сөздөр менен толукталсын; 

- 39 пунктагы “Бир кардардан” деген сөздөрдөн кийин “жана/же институционалдык инвестордон” деген сөздөр менен толукталсын; 

- 1-Тиркемесинин 2.1.2 жана 2.1.3 подпунктары күчүн жоготкон катары саналсын. 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2/8 токтому 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу,  

жүгүртүү жана төлөө жөнүндө Жобону бекитүү тууралуутоктомуна өзгөртүүлөрдү  

жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин

12. Юридика башкармалыгы: 

- токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.  

13. Токтом, расмий жарыялангандан тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

14. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

15. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.  

 

Төрага Асанкожоева З.М. 

 

Тиркеме 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 29-январындагы № 2\8 токтомуна 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

жогору көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө Жободогу

- 9 пунктуКыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги деген сөздөрдөн кийин “(Тиркеме 1,2.)” деген сөз менен толукталсын;  

- 11 пунктундагы чыгаруу көлөмүн,” деген сөздөрдөн кийин максималдуу кирешелүүлүгүн,” деген сөздөр менен толукталсын;  

- 17-пункту “Максималдуу кирешелүүлүк аукцион өткөрүлгөн датанын эсептик ченине бара бар аныкталат.” деген сүйлөм менен толукталсын;  

- 30-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

“30. Эгерде аукциондо бир катышуучу катышса, аукцион өткөрүлбөй ал эми эмиссия жайгаштырылбай калган катары таанылат.”

- 41-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

41. Билдирмеде көрсөтүлгөн баалуу кагаздын кирешелүүлүгү, Жобонун 17 пунктуна ылайык аукциондун датасына карай аныкталган максималдуу кирешелүүлүктөн ашып чыкпаш керек.”. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2/9 токтому 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/7 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынОвернайт” кредити жөнүндө Жобону бекитүү тууралуутоктомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

16. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/7 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынОвернайт” кредити жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин

17. Юридика башкармалыгы: 

- токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.  

18. Токтом, расмий жарыялангандан тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

19. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

20. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.  

 

Төрага Асанкожоева З.М.  

 

 

Тиркеме 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 29 январындагы № 2\9 токтомуна 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/7 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын “Овернайт” кредити жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна 

өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/7 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын “Овернайт” кредити жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

жогору көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын “Овернайт” кредити жөнүндө Жободогу

- 4 пунктундагы “Улуттук банк Башкармасы” деген сөздөр “Улуттук банкынын Акчакредиттик жөнгө салуу комитети (мындан ары КДКР)” деген сөздөргө алмаштырылсын

- 5 пунктундагы “Улуттук банк Башкармасы” деген сөздөр КДКР” деген сөзгө алмаштырылсын; 

- 27 пунктундагы “Улуттук банк Башкармасы” деген сөздөр “КДКР” деген сөздгө алмаштырылсын; 

- 1-Тиркемесинин 2.5 пунктундагы Улуттук банк Башкармасы деген сөздөр Улуттук банкынын Акчакредиттик жөнгө салуу комитети деген сөздөргө алмаштырылсын. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк 

Башкармасынын 2013-жылдын 29 январындагы 2/15 токтому 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү” жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерин жетекчиликке алуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин:  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы №42/1 токтому менен кабыл алынган “Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндөжобо

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/5 токтому менен кабыл алынган “Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди көрүү максатында, Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролдукту уюштуруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо. 

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Мамлекеттик өнүктүрүү банкын жана алмашуу бюролорун, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.  

 

Төрага Асанкожоева З.М.  

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2014-жылдын «29» -январындагы № 2\15 токтомуна  

карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик токтомдоруна  

өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы токтому менен бекитилген №42/1 “Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

“Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобого: 

- жобонун бүтүндөй тексти боюнча “КРУБ" аббревиатурасы тиешелүү жөндөмөдө “Улуттук банк” деген сөздөргө алмаштырылсын. 

- 1.3-пункттун 12 абзацындаа “Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндөдеген сөздөрдөн кийин “(мындан ары “Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы) деген сөздөр менен толукталсын. 

- 1.3-пункттун 13-абзацы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Чектүү сумма бул “Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамга ылайык, операциянын (бүтүмдүн) 1 000 000 сомго барабар суммасы, анын чегинен чыккан учурда бул операция (бүтүм) “Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамга жана ушул Жобого ылайык милдеттүү түрдө ички контролдукка алынат.” 

- 1.3-пункту төмөнкү 14-абзац менен толукталсын: 

«Регистрациялык сумма бул 50 000 сомго барабар суммасы (же анын КРУБтун официалдуу курсу менен чет өлкө валютасына барабар суммасы) (алмашуу бюролору үчүн).». 

- 2.4-пункт төмөнкү мазмундагы 7-8-пунктчалар менен толукталсын

«7) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операциялары тууралуу, анын ичинде эгерде бул операциялар шектүү бүтүмдөр жана операциялар белгилерине кирген жагдайларда, ошондой эле эгерде ишке ашырылган операциянын суммасы чектүү суммага барабар же ашкан болсо, кардар тууралуу маалыматтарды Кардарлар менен операциялар жөнүндө маалыматтарды каттоо журналында (мындан ары Журнал) каттоого милдеттүү. Журнал номерленип, көктөлүп, ага банктын мөөрү коюлушу зарыл (1а-тиркемеси). Алмашуу пункттарында маалыматтын сакталышын камсыз кылган коопсуздук системасы орнотулган шартта журналды электрондук түрдө жүргүзүүгө жол берилет. Бул пунктчада көрсөтүлгөн маалымат кеминде беш жыл сакталышы зарыл; 

Ушул пункттун 7-пунктчасында белгиленген маалыматты операция ишке ашырылган күндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга сунуштоого милдеттүү.”.  

- 2.5-пункттун 27-28-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«27) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө да Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы токтому менен бекитилген №52/5 “Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында алмашуу бюролорунда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” жободо белгиленген талаптар сакталсын. 

28) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операциялары тууралуу, анын ичинде эгерде бул операциялар шектүү бүтүмдөр жана операциялар белгилерине кирген жагдайларда, ошондой эле эгерде ишке ашырылган операциянын суммасы чектүү суммага барабар же ашкан болсо, кардар тууралуу маалыматтарды Кардарлар менен операциялар жөнүндө маалыматтарды каттоо журналында (мындан ары Журнал) каттоого милдеттүү. Журнал номерленип, көктөлүп, ага юридикалык жактын мөөрү коюлушу зарыл (1а-тиркемеси). Алмашуу пункттарында маалыматтын сакталышын камсыз кылган коопсуздук системасы орнотулган шартта журналды электрондук түрдө жүргүзүүгө жол берилет. Бул пунктчада көрсөтүлгөн маалымат кеминде беш жыл сакталышы зарыл; 

- 2.7-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«2.7. Ушул Жобонун 2.5-пунктунун 1-6, 8-14,29, 30 -пунктчаларында көрсөтүлгөн талаптар ыйгарым укуктуу банктардын алмашуу пункттарына да таркатылат.”. 

- 3.10-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин

«3.10. Ыйгарым укуктуу банктар жана алардын алмашуу пункттары, алмашуу бюролор чет өлкө валютасын сатып алууда же сатууда сатылып алынган же сатылган чет өлкө валютасынын суммасынан көз карандысыз ишке ашырылган операцияны тастыктаган документ берүүгө милдеттүү, ошондой эле кардардын өтүнүчү боюнча көчүрүүчү кагаз менен сертификат-маалымкатты толтурууга тийиш (4-тиркеме). 

Алмашуу бюролору кандай болбосун операцияны жүргүзүүдө кассалык чек берүүгө милдеттүү.”; 

- 4-бөлүктүн биринчи абзацтагы “жана алмашуу пункту” деген сөздөр алынып салынсын, “жүргүзүп жатышат” деген сөз “жүргүзүп жатат” дегенге алмаштырылсын. 

- 4.2 -4.3-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин

«4.2. Кардарга берилүүчү улуттук валютанын суммасын эсептөөдө кассир сатылып алынган валюта тууралуу операцияларды каттоо журналында чагылдырат (эгерде кардар резидент эмес болсо, бул тууралуу журналга чагылдырат), операциянын ишке ашырылгандыгын тастыктаган документти даярдайт. Алмашуу бюросунда операция жүргүзүлгөн учурда, кассада чек басылып берилет. Кассир (жоопкерчиликтүү жумушчу) сертификат-маалымкатты Жобонун талаптарына ылайык тариздейт.  

4.3. Ишке ашырылган эсептешүүлөрдү текшергенден кийин кассир кардардын катышуусунда алардын аныктыгын текшерүү менен улуттук валютада тиешелүү сумманы берет. Ошондой эле операция алмашуу бюросунда ишке ашырылгандыгын тастыктаган документти кассалык чекти ага берет. Зарыл учурда - сертификат-маалымкат да берилет.”. 

- 4.5-4.6-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин

«4.5. Кардарга берилүүчү улуттук валютанын суммасын эсептөөдө кассир сатылган валюта тууралуу операцияларды каттоо журналында чагылдырат (эгерде кардар резидент эмес болсо, бул тууралуу журналга чагылдырат), операциянын ишке ашырылгандыгын тастыктаган документти даярдайт. Алмашуу бюросунда операция жүргүзүлгөн учурда, кассада чек басылып берилет. Кассир (жоопкерчиликтүү жумушчу) сертификат-маалымкатты Жобонун талаптарына ылайык тариздейт.  

4.6. Ишке ашырылган эсептешүүлөрдү текшергенден кийин кассир кардардын катышуусунда алардын аныктыгын текшерүү менен чет өлкө валютасында тиешелүү сумманы берет. Ошондой эле операция алмашуу бюросунда ишке ашырылгандыгын тастыктаган документти кассалык чекти ага берет. Зарыл учурда - сертификат-маалымкат да берилет.”. 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы токтому менен бекитилген №52/5 “Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында алмашуу бюролорунда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

“Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында алмашуу бюролорунда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” жлбого: 

 

- 4-пункту акыркы абзацына төмөнкү абзац толукталсын: 

«Регистрациялык сумма бул 50 000 сомго барабар суммасы (же анын КРУБтун официалдуу курсу менен чет өлкө валютасына барабар суммасы) (алмашуу бюролору үчүн).». 

- 4-пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын

«Чектүү сумма бул “Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамга ылайык, операциянын (бүтүмдүн) 1 000 000 сомго барабар суммасы, анын чегинен чыккан учурда бул операция (бүтүм) “Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамга жана ушул Жобого ылайык милдеттүү түрдө ички контролдукка алынат.” 

Верификация ички контролдукту жүргүзүү максатында алмашуу бюролору тарабынан жүзөгө ашырылган идентификациянын жыйынтыктарын талаптагыдай тактоо же текшерүү боюнча иш-чаралар. 

Экстремизм бул конституциялык түзүмдүн негиздерин күчкө салып өзгөртүүгө, коопсуздукту начарлатууга жана бийлик кылуу максатында ыйгарым укуктарды басып алууга жана ээлеп алууга, террористтик ишкердикти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Экстремисттик ишкердикке каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамында аныкталган башка мыйзамсыз иштерди жүзөгө ашыруу үчүн мыйзамсыз куралдуу күчтөрдү түзүүгө багытталган ишкердик.». 

Бенефициардык менчик ээси (пайда алуучу) бул

- акча каражаттарына же мүлккө менчик укугуна ээ жак жана кардар анын акча каражаттары же мүлкү менен операцияны (бүтүмдү) анын атынан жана/же анын эсебинен жүзөгө ашырат, жана/же  

- мындай жак жана кардар ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык, кардардын анын акча каражаттары же мүлкү менен операцияларды (бүтүмдөрдү) ишке ашыруусуна тике же кыйыр түрдө таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ жак жана/же 

- жыйынтыгында, акча каражаттары же мүлкү менен операция (бүтүм) анын пайдасына ишке ашырылып жаткан жак.  

- 5-пункттун 1) пунктчасынын экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кардарды идентификациялоодон тышкары алмашуу бюросу кардарды верификациялоону жүргүзүүгө жана бенефициардык менчик ээсин (пайда алуучуну) аныктоого Кыргыз Республикасынын ПФТ/ОД мыйзамдуулугу боюнча тийиш.”.  

- 5-пункттун 5) пунктчасындагы “кардарды идентификациялоо” деген сөздөр “кардарды идентификациялоону, верификациялоону жана иликтөөнү, ошондой эле бенефициардык менчик ээсин (пайда алуучуну) аныктоону,” дегенде алмаштырылсын. 

- 5-пункттун 8) пунктчасындагы «1 000 000 сом (чет өлкө валютасындагы эквивалентинде)» деген сөздөр “чектүү сумма” дегенге алмаштырылсын. 

- 7-пункттагы “кардардын идентификациялоо” деген сөздөр “кардарды идентификациялоону, верификациялоону жана иликтөөнү, ошондой эле бенефициардык менчик ээсин (пайда алуучуну) аныктоону,” дегенде алмаштырылсын. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук БанкБашкармасынын 2014-жылдын 17 февралындагы № 3/2 токтому 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 «Милдеттүү резервдер жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна  

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 22 жана 43-беренелеринин талабына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 «Милдеттүү резервдер жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлёр жана толуктоолор бекитилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Милдеттүү резервдер жөнүндө» жободо: 

- 2.6. пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.6. МРТ аткарылышына контролдук эки жумалык базалык мезгилдин бүтүшү боюнча ишке ашырылат. Эгерде коммерциялык банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги акча каражаттарынын калдыгы менен милдеттүү резервдердин өлчөмү ортосундагы базалык мезгил ичиндеги суммардык айырма оң же нөлгө барабар болсо, МРТ аткарылган катары таанылат. Андан тышкары, күндөлүк негизде коммерциялык банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги акча каражаттарынын калдыгы МРТ минималдык деңгээлден аз эмес болуш керек, бул минималдык деңгээл Улуттук Банктын өзүнчө чечими менен аныкталат. Эгерде андай болбосо, банк МРТны бузууга жол берген катары эсептелинип, андан төлөм кармалат. МРТнын аткарылышын эсептөө белгиленген форма боюнча ишке ашырылат. МРТны сактабагандыгы үчүн өндүрүлүп алынуучу төлөмдөрдүн суммасын эсептөө мисалдары 3-тиркемеде келтирилген.». 

- төмөнкү мазмундагы 3.2.1.-пункту менен толукталсын: 

«3.2.1. Эгерде, коммерциялык банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде акча каражаттарынын калдыгы милдеттүү резервдердин минималдык деңгээлинде сакталбаса, күндөлүк аткарылбаган четтөөлөр үчүн банктан Улуттук банктын учеттук ченинен үч эсе төлөм кармалат.». 

2. Милдеттүү резервдердин минималдык деңгээли ылайыктуу мезгилге аныкталган милдеттүү резервдердин суммасынан 80 пайыз болсун. 

3. Токтом расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.  

4. Юридика башкармалыгы бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн. 

 

Төрага Асанкожоева З.М.