Кайта келүү

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 28-ноябрындагы № 45/8 токтому 

 

 

 

 

 

Микрофинансылык уюмдарга карата талаптар жөнүндө  

 

Ишкердикти өнүктүрүүгө дем берүү жана республика калкынын иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатуу максатында, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 3, 4, 7-статьяларына, “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 2, 16, 17, 33-статьяларына жана “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө” мыйзамынын 35-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Микрофинансылык уюмдардын кредиттөө боюнча операциялары ыйгарым укуктуу орган/уставда аныкталган адам тарабынан бекитилген ички кредит саясатына ылайык ишке ашырылууга тийиш.  

Кредиттик саясатта эң аз дегенде төмөнкүлөр каралган негизги жоболор чагылдырылышы зарыл:  

- кредит портфелин топтоодо “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 2-статьясына ылайык, бизнести өнүктүрүүгө кредит бөлүүгө артыкчылык берүү

- кредит портфелинин жалпы көлөмүнө карата алардын үлүшүн көрсөтүү менен кредиттөө багыты; 

- карызгер айлык чогуу алгандагы кирешесинин 40% ашпаган бөлүгүн кредитти айлык төлөөгө жумшай тургандыгын камтыган керектөө кредитинин максималдуу суммасын эсептөө зарылдыгы; 

- карызгердин кредит боюнча карызынын ордун толук өлчөмдө жабууга же айыптык санкцияларды кармап калуусуз төлөө графигинен озуу менен төлөө укугу.  

2. Бардык микрофинансылык уюмдар кардарлар менен кредиттик келишиминде карызгердин кредит боюнча карызын толук көлөмдө мөөнөтүнөн мурда жаба алууга же айыптык төлөм кармалуусуз, графиктен озуу менен төлөө укугун чагылдырууга милдеттүү.  

3. Юридика башкармалыгы:  

- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтында жарыяласын; 

- токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

 

5. Микрофинансылык уюмдар ички кредиттик саясаттарын ушул токтом күчүнө киргенден кийинки 1 ай ичинде ушул токтомдун талаптарына ылайык келтиришсин.  

6. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык уюмдарды жана Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын тааныштырсын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.  

 

Төрага Асанкожоева З.М. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын  

21-декабрындагы 50\7 токтому 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 6-майында 73-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №14/2 Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаңы редакциясы тууралуутоктом менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу Эрежелерине төмөнкү толуктоолор киргизилсин

5-пунктка

- 5.3.3-пунктчанын төртүнчү абзацындагы “Улуттук банктан лицензия алышкандеген сөздөрдөн кийин “, КСФКнын капиталына инвестицияларды эске албагандадеген сөздөр менен толукталсын

- төмөнкү мазмундагы 5.3.4-пунктча менен толукталсын

«5.3.4. Кредиттик союздун же өз ара байланыштуу кредиттик союздардын КСФКнын капиталына инвестицияларынын суммасы, КСФКнын уставдык капиталынын 10 пайызынан ашпоого тийиш

Өз ара байланыштуу кредиттик союздар деп, жалпы тике же кыйыр контролдук алдында турган кредиттик союздарды түшүнүү зарыл.  

Жалпы тике же кыйыр контролдук деп, жеке адамдын же юридикалык жактын, кредиттик союздун үлүштүк капиталына катышуусунан көз карандысыз, кредиттик союздун жетекчилигине же саясатына өз алдынча же башка жактар менен биргелешип таасир эте алуу мүмкүнчүлүгүн түшүнүү зарыл.”. 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-июлундагы N30/14 токтому менен бекитилген «Адистештирилген финансы-кредит мекемеси «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө» жобонун 6-главасы күчүн жоготкон катары таанылсын. 

1. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Адистештирилген финансы-кредит мекемеси «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, Кредиттик союздар жана кооперативдер улуттук ассоциациясын тааныштырсын.  

1. Юридика башкармалыгы

- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтында жарыяласын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.  

5. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

 

Төрага Асанкожоева З.М. 

 

 

Постановление Правления НБКР № 50\7 от 21.12.12г. 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики 

 

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести дополнения в Правила регулирования деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 4 мая 2005 года №14/2 «О новой редакции Правил регулирования деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике», зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 06.05.2005 г., регистрационный номер 73-05, следующие дополнения: 

в пункте 5: 

- в четвертом абзаце подункта 5.3.3. после слова «лицензируемых НБКР» дополнить словами «, за исключением инвестиций в капитал ФККС»; 

- дополнить подпунктом 5.3.4. следующего содержания: 

«5.3.4. Сумма инвестиций кредитного союза или кредитных союзов, связанных между собой, в капитал ФККС не должна превышать 10% от уставного капитала ФККС.  

Под кредитными союзами, связанными между собой, понимаются кредитные союзы, которые находятся под общим прямым или косвенным контролем. 

Под общим прямым или косвенным контролем понимается возможность физического или юридического лица осуществлять определяющее влияние на руководство или политику кредитного союза единолично либо совместно с другими лицами независимо от участия в долевом капитале кредитного союза.». 

2. Признать утратившим силу главу 6 Положения о лицензировании, реорганизации и ликвидации специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2012 года N30/14. 

3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» и Национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов. 

4. Юридическому Управлению: 

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики; 

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л. 

 

Председатель Асанкожоева З.М.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын  

27-декабрындагы № 51\2 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Банктын уюштуруучулары (акционерлери) уставдык капиталды алгач тъзъъ учурундагы сыяктуу эле, анын ёлчёмън кийинчерээк кёбёйтъъдёгъ тартипти тактоо максатында Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё” мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» Жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын «27» декабрындагы № 51\2 

токтомуна тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банк ишин лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банк ишин лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

1. Жобонун 5.6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«Банктын уюштуруучулары (акционерлери) уставдык капиталды алгач түзүү учурунда сыяктуу эле, анын өлчөмүн кийинчерээк көбөйтүүдө да банк-резиденттердин же банктык эсептеринен которуу аркылуу акча каражаттарын уставдык капиталга нак эмес формада гана ишке ашырууга милдеттүү.  

Уставдык капиталды алгач түзүү учурунда сыяктуу эле, аны кийинки көбөйтүүдө акча каражаттарынын уюштуруучулар (акционерлер) үчүн башка жактар тарабынан салынышына жол берилбейт. Карыз алуу келишиминин алкагында алынган каражаттарды, кредиттерди же ага теңештирилген каражаттарды кошо алганда, уюштуруучунун (акционерлердин) каражаты Кыргыз Республикасына чет өлкө банктарынан (Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туунду банктарды башкы банктар аркылуу капиталдаштыруусун эске албаганда) которулган учурда, анда мындай банктар «Standard & Poor's» (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «ВВВ» категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге же Moody's Investors Service (АКШ) боюнча “ВВВ” категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге же Fitch-IBCA “ВВВ” категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге же Capital Intelligence, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), Rating & Investment Information (R&I) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган, ошондой эле кредиттик рейтингге ээ болууга тийиш.  

Ушул пункттун максаттарына жетишүү үчүн: 

1) Чет өлкө банктары дегенден улам, банктар-жөнөтүүчүлөрдү гана түшүнүү зарыл. Банк-корреспонденттер (транзиттик банктар, ортомчу банктар бул аныктамага кирбейт). 

2) Чет өлкө банктарынан түшкөн каражаттар капиталдаштырылып жаткан банктын аталышын көрсөтүү менен “Банктын уставдык капиталына салуу үчүн” төлөм багытына ээ болууга тийиш. 

3) Уюштуруучунун (акционердин) чет өлкө банкынан банк-резидентке түшкөн каражаттары аларды нак акчага айландыруу жана эсепке накталай түрдө салуу, конвентирлөө же башка банк резидентке же болбосо Улуттук банкка которуу учурунда банк-резиденттин банктык эсебинен уставдык капиталга көбөйтүү максатында салынган каражат катары каралышы мүмкүн эмес. 

4) Карыз алуу келишиминде карыздык каражаттар банктын акцияларын сатып алуу үчүн гана каралган деп көрсөтүлүүгө тийиш». 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 

27-декабрындагы № 51\3 токтому 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым  ченемдик укуктук 

актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё  

 

Финансылык кызматтардан пайдалануучулардын укугун коргоо максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнщндё» мыйзамынын 7 жана 43статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тёмёнкъ ченемдик укуктук актыларына сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 27-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 29-сентябрында 119-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №33/4 токтом менен бекитилген «Банктык кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакы ёлчёмъ жёнъндё маалыматтарды таркатууда эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё жёнъндё» жобого.  

- Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого;  

2. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына жарыяласын; 

- бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын, Кыргызстандагы кредиттик союздар жана кооперативдер улуттук биримдигин, Кыргызстан кредиттик союздар жана кооперативдер ассоциациясын жана «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын тааныштырсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан 30 кън ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2012-жылдын 27-декабрындагы № 51\3 

токтому менен бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизъъ жёнъндё  

I. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы №33/4 токтому менен бекитилген «Банктык кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакы ёлчёмъ жёнъндё маалыматтарды таркатууда эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун 2-бёлъгънън экинчи абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Жылдык эффективдъъ пайыздык чен так, жылдык негизде, салыштырууга боло тургандай эсептелинген пайыздык чен. Аны эсептёёдё кредит алууга байланыштуу кардардын тёлёмдёръ же акча каражаттарын депозиттик эсепке жайгаштыргандыгы ъчън кардарга сый акы тёлёёгёбайланыштуу тёлёмдёр эске алынат.» 

2. Жобонун 3-бёлъгънън 3.3.-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«3.3. Кредитке байланыштуу депозит боюнча кардарга тёлёнъп берилген сый акы суммасын эске албаганда, кредит алууда жана ага байланыштуу банктын бардык кызматтарынан пайдаланууда кардардын тёлёмдёрънън жалпы суммасына тёмёнкълёр кирет:  

1) карыздын негизги суммасынын ордун жабууга жана кредит боюнча сый акыны тёлёёгё байланыштуу тёлёмдёр

2) тёлёмдёрдъ кечиктиргендиги ъчън айыптык тёлёмдъ, кредиттик келишим шарттарын сактабагандыгы ъчън айыптык тёлёмдъ эске албаганда, кредит алууга, аны тариздетъъгё жана тейлёёгё байланыштуу банктын пайдасына чегерилген тёлёмдёр (документтерди кароого алгандыгы ъчън тёлём, нак акча алгандыгы ъчън комиссия, банктык эсептерди тейлёё наркы ж.б.).»  

3. Жобонун 3-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 3.3.-1.-пункт менен толукталсын

«3.3.-1. Белгиленген кредиттик лимиттердин чегинде кредиттик тёлём карттарын пайдалануу менен берилген кредиттер боюнча жылдык эффективдъъ пайыздык ченди эсептёёдё тёмёнкълёр камтылбайт

- эсеп валютасынан айрымаланган валютада операцияларды жъргъзгёндъгъ ъчън комиссиялык тёлём (кредит берилген валюта)

- кредиттик карточканы чыгаруу жана тейлё, анын ичинде кредиттик карточка боюнча операцияларды токтотуу (кайра баштоо) ъчън комиссиялык тёлём

- кредиттин суммасын банкоматтан нак акчада алгандыгы ъчън комиссиялык тёлём.» 

4. Жобонун 4-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 4.1.-1.-пункт менен толукталсын: 

«4.1.-1. Эффективдъъ пайыздык чен ёлчёмъ жёнъндё маалыматтар менен катар эле, банктар, эгерде мындай тёлёмдёр боюнча кардардын милдеттери кредиттик келишим/каржылоо келишиминин шарттарынан улам келип чыкса, кредиттин (каржылоонун) абсолюттук маанидеги толук наркы жёнъндё маалыматты, кредиттин (каржылоонун) негизги суммасын, пайыздар (ъстёк акыны) комиссиялык жыйымдар ж.б. тёлёмдёр, анын ичинде ъчънчъ жактардын пайдасына колдонуудагы тарифтер боюнча тёлёмдёр жёнъндё маалыматтарды кардарга беръъгё тийиш.» 

5. Жобонун 4-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 4.1.-2.пункт менен толукталсын

«4.1.-2. Сунушталган кызматтар боюнча сыйакы ёлчёмъ жёнъндё маалыматтарды таркатууда (жарнамалык буклеттер, жол четиндеги такталар, баракчалар ж.б. аркылуу), анын ичинде жалпыга маалымат каражаттары аркылуу жайылтууда банктар, банкка кайрылууда кредит алууга/каржылоодон пайдаланууга байланыштуу кардардын чыгашаларын эске алуу менен кредиттин/каржылоонун толук наркы эсептелине тургандыгын белгилеп, кёрсётъъгё тийиш.» 

6. Жобонун 4-бёлъгънън 4.2.-пунктунун биринчи абзацындагы «операциялар» деген сёз «кызмат кёрсётъъ» дегенге алмаштырылсын.  

7. Жобонун 4-бёлъгънън 4.3.-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«Кызмат кёрсётъънъ сунуштоо боюнча кардар менен тъзългён, келишимдерде эффективдъъ пайыздык чен жана кредиттин/каржылоонун толук наркы компьютердик техникалык жабдуунун жардамы менен сан търъндё, ошондой эле башка сый акы чендери менен бир пунктта бирдей тамга менен, бирдей ёлчёмдё (курсив, тъсън ёзгёртъп, баса белгилёё менен) кёрсётълъъгё тийиш.  

Эгерде, банк, кредиттик келишимде, каржылоо келишиминде ушул тиркемеге тиешелъъ шилтеме келтирген болсо, кредит келишимине/каржылоо келишимине карата тиркемеде кредиттин/каржылоонун толук наркынын ёлчёмън кёрсётё алат.» 

II. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:  

1. Жобонун 4.2.ёлъгънън 39-пункту тёмёнкъ мазмундагы съйлёмдёр менен толукталсын: 

«Кардардын кредиттик келишим шарттарынан улам келип чыккан укуктары жана милдеттери ёзънчё бёлъктё чагылдырылууга тийиш. Бардык тиркемелер менен кошо кредиттик келишимде колдонулган тамга келишимдин бътъндёй тексти боюнча бирдей болушу зарыл. Тамганын ёлчёмъ кеминде 12.» 

2. Жобонун 4.2.-бёлъгънън 42-пунктунун ъчънчъ абзацынын экинчи съйлёмъ тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Банк мындай кызматтарды сунуштабаган учурларда, кардарларга маалым болушу ъчън келишим тъзългён кънгё карата ъчънчъ жактардын колдонуудагы тарифтерине ылайык мындай чыгашалардын наркын, алар ъчънчъ жактардын пайдасында жумшалгандыгын, ошондой эле бул эсептёёлёр келечекте ёзгёртълъшъ мъмкъндъгън кёрсётъъгё тийиш.» 

3. Жобонун 4.2.ёлъгънън 46-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«46. Бардык тиркемелери менен кошо кредиттик келишимдин ар бир барагына кардар кол коюусу зарыл.  

Банк кардардан тил кат алууга тийиш же кардар кредиттик келишимдин бардык шарттары менен таанышып чыккандыгын, келишимдин шарттары ага тъшънъктъъ жана аларга кардар макул экендигин тастыктоо менен кредиттик келишимге кол коюусу зарыл. 

Тил кат (алынган болсо) кардардын кредиттик таржымалына кёктёлёт.» 

4. Жобонун 4.2.ёлъгънън 47-пункту тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын:  

«Кардардын акча каражатын алгандыгы фактысы тиешелъъ документ менен тастыкталууга тийиш.» 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын  

27-декабрындагы № 51\4 токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 “Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-стаьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 “Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндөнускоону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1) 5-пункттун сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-сентябрындагы №55/9 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтомуна карата тиркеменин II бөлүгү”; 

2) 5-пункттун тогузунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-августундагы №34/4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтомуна карата тиркеменин II бөлүгү”. 

2. Токтом Улуттук банктын расмий сайтына жарыялансын. 

3. Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларды жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо кызматына жөнөтсүн.  

5. Токтом 2013-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.  

 

 

Төрага Асанкожоева З.М.