Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2010 жылдын 4 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010- жылдын 12-мартындагы № 6/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата коюлган талаптар жёнъндё” жобону бекитъъ тууралуу” токтому; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы № 8/2 “Милдеттъъ камдар жёнъндё” жобону бекитъъ тууралуу токтому; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 31- мартындагы № 9/2 “ 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 31- мартындагы № 9/3 “Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27- майындагы № 25/8 “Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду” ЖЧК сынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ тууралуу” токтомуна ёзгёртъънъ киргизъъ тууралуу токтому; 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12.036\2 токтому 

"Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата коюлган талаптар жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу” 

 

1. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамдын 7-жана 43-статьяларына жана "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамдын 3-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкар Кароого сунушталган "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата коюлган талаптар жёнъндё" жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 3-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 29-декабрында 125-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 33/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата коюлган талаптар жёнъндё" жобо тууралуу» токтому къчън жоготту деп таанылсын

3. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

4. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

5. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо Башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

масы токтом кылат

 

Улуттук банк Башкармасынын  

«12» мартындагы 6\2 

токтомуна карата тиркеме 

 

"Кыргыз Республикасынын коммерциялык 

банктарынын финансылык отчетторду 

тъзъъсънё талаптар жёнъндё" жобо 

 

 

 

1. Жалпы жоболор 

2. Финансылык отчеттуулукка жана анын компонентине жалпы талаптар 

3. Финансылык отчеттуулукту беръъ жана жарыялоо тартиби жана мёёнёттёръ 

4. Къндёлък, ар айлык жана чейрек сайын берилъъчъ финансылык отчеттор, аларды беръъ тартиби жана мёёнёттёръ 

5. Къндёлък болжолдуу баланска жалпы талаптар 

6. Финансылык абал жёнъндё отчет  

7. Чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчет  

8. Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет 

9. Ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчет  

10. Финансылык отчетко карата тъшъндърмё 

11. Салыштыруу ъчън алынган мезгилдин эь эле баштапкы абалы боюнча финансылык абалы жёнъндё отчет 

12. Корутунду жоболор 

 

 

1. Жалпы жоболор  

 

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" жана "Бухгалтердик эсепке алуу жёнъндё" мыйзамдарына ылайык финансылык отчеттун компонентин, мазмунун жана анын коммерциялык банктар, Кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча Финансы компаниясы, Банктарды рефинансылоонун атайын фонду (мындан ары текст боюнча - банк) тарабынан тъзълъшънън, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына (мындан ары- Улуттук банк) берилишинин негизги эрежелерин аныктайт.  

Консервациялоо режиминде турган банк да, убактылуу жетекчилик астында турган банк да финансылык отчеттуулугун ушул Жобого ылайык даярдап беръъгё тийиш. 

2. Банктардын финансылык отчеттуулугу банктын финансылык абалын, анын ишинин финансылык жыйынтыктарын жана акча каражаттарынын жылышын объективдъъ търдё беръъгё жана ал Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык келъъгё тийиш.  

3. Банктын финансылык отчеттуулугу отчеттук мезгил ичинде банк тарабынан жъзёгё ашырылган иштин финансылык абалынын структурага салынгандыгын жана анын финансылык натыйжасын чагылдырат. 

Бул Жобо жоюулуп жаткан жана банкроттук процессинде турган банктар тарабынан колдонулбайт

4. Банктардын финансылык отчеттуулугунун максаты болуп тёмёнкълёр саналат: 

- банктын экономикалык чечимдерди кабыл алуу учурунда керектёёчълёрдън кеьири чёйрёсънё пайдалуу болгон финансылык абалы, анын ишинин финансылык натыйжалары жана акча каражаттарынын жылышы жёнъндё маалыматтарды беръъ

- банк жетекчилигине ишенип берилген ресурстардын тескёёгё алынышынын натыйжалары жёнъндё маалыматтарды беръъ

Бул максаттарга жетъъ ъчън финансылык отчеттуулук банктын тёмёнкъ кёрсёткъчтёръ жёнъндё маалыматтарды беръъгё тийиш

а) активдер жёнъндё

б) милдеттенмелер жёнъндё

в) ёздък капитал жёнъндё

г) пайдаларды жана чыгымдарды кошо алганда, кирешелер жана чыгашалар жёнъндё

д) ээлик кылуучулардын тёлёмдёръ жана ээлик кылуучуларга бёлъштъърълёр жёнъндё

е) акча каржаттарынын жылышы жёнъндё

5. Банктын Директорлор Кеьеши тарабынан бекитилген анын эсепке алуу саясатында банктын финансылык отчеттуулугун тъзъънън тартиби камтылууга тийиш

6. Банк жетекчилиги банктын финансылык отчеттуулугунун ёз убагында жана туура даярдалышын жана Улуттук банкка мёёнётъндё берилишин камсыз кылууга тийиш. Эгерде банк, отчетту беръъ тартибин жана мёёнётън бузуу менен так эмес маалыматтарды сунуштаса, ошондой эле отчетторду жарыялоода мыйзам актыларында белгиленген талаптар сакталбаса, анда банкка жана анын жетекчилигине карата Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган таасир этъъ чаралары колдонулат. 

 

2. Финансылык отчеттуулукка жана анын 

компонентине карата жалпы талаптар  

 

7. Банктын финансылык отчеттуулугу тёмёнкъ компоненттерден турат: 

1) финансылык абал жёнъндё отчет

2) чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчет; 

3) ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчет

4) акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет

5) финансылык отчетко карата тъшъндърмё

6) эь алгачкы салыштыруу ъчън алынган мезгилдин эь эле баштапкы абалы боюнча финансылык абал жёнъндё отчет. 

8. Финансылык отчеттуулукту жарыялоодо анын ар бир формасы башка маалыматтардан бёлънъп кёрсётълъшъ зарыл. 

9. Финансылык отчеттуулуктун ар бир компоненти так аныкталууга тийиш. Отчетто камтылган маалыматтарды жеткиликтъъ тъшънъъ ъчън эгерде бул зарыл болсо, тёмёнкъ маалыматтар улам кайталанылып берилет: 

- отчет берип жаткан банктын аталышы же анын башка идентификациялык белгилери

- берилген финансылык отчеттуулук ёзънчё банкты же компаниялардын тобун камтый алуусу

- отчеттук мезгилдин бъткён кънъ же финансылык отчеттуулуктун тиешелъъ компоненттерин же тъшъндърмёлёрдъ камтыган мезгил

- сунуштоо валютасы; 

-финансылык отчеттуулукта суммаларды беръъ учурунда колдонулуучу тегеректёё деьгээли.  

10. Финансылык отчеттуулукту тъзъъ учурунда банк жетекчилиги банктын ёз ишин андан ары улантуу жёндёмдъълъгънё баа беръъгё тийиш. Банк финансылык отчеттуулукту банкты жоюу же анын ишин токтотуу болжолдонгон учурларды эске албаганда, иш ъзгълтъксъздъгънё жол беръънън негизинде тъзъъгё тийиш. Эгерде, жетекчилик ёз пикирин тъзъъ процессинде банктын келечекте ёз ишин андан ары жъзёгё ашыруу жёндёмдъълъгънё кыйла шектенъънъ туудурушу мъмкън болгон жагдайларга же шарттарга байланыштуу олуттуу аныкталбагандык кырдаалынын орун алып тургандыгы жёнъндё кабардар болсо, анда бул кырдаалдар финансылык отчеттуулукта (компоненттерде) ачык кёрсётълъъгё тийиш. 

Эгерде финансылык отчеттуулук иш ъзгълтъксъздъгънё жол беръънън негизинде тъзълбёсё, бул факт, отчеттуулук тъзългён негиз жана эмне ъчън банк ъзгълтъксъз иштеген банк катары эсептелбей тургандыгынын себеби сыяктуу эле, ачык кёрсётълъъгё тийиш 

11. Банк, финансылык отчеттуулукту акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетту эске албаганда, кошуп эсептёё ыкмасын пайдалануу менен тъзъъгё тийиш. 

12. Финансылык отчеттуулуктун максатында, коммерциялык банктар ъчън отчеттук мезгил болуп календардык жылдын 1-январынан тартып 31-декабрды кошо алгандагы аралык саналат. 

1-октябрга чейин жаьыдан тъзългён банк ъчън алгачкы отчеттук жыл болуп, анын мамлекеттик каттоодон ёткён кънънён тартып 31-декабрды кошо алгандагы аралык эсептелет. 

1-октябрдан кийин жаьыдан тъзългён банк ъчън алгачкы отчеттук жыл болуп, анын мамлекеттик каттоодон ёткён кънънён тартып 31-декабрды кошо алгандагы мезгил эсептелет. 

13. банктын отчеттук мезгили ёзгёръп жана финансылык отчеттуулук бир жылдан узагыраак же ага жетпеген мезгил ъчън бериле турган ёзгёчё учурларда, банк, финансылык отчеттуулукта камтылган мезгилге кошумча тёмёнкълёрдъ да ачып кёрсётъъгё тийиш: 

- отчеттук мезгилден айрымаланган ётё узак же ётё кыска мезгилди пайдалангандыгынын себебин; 

- финансылык отчеттуулукта берилген суммаларды толук салыштырууга болбой тургандыгынын фактысын

14. Окшош статьялардын ар бир олуттуу классы финансылык отчеттуулукта ёзънчё кёрсётълъъгё тийиш. Банк, эгерде тиешелъъ эмес мънёздёгъ же багыттагы статьялар олуттуу эмес болуп саналбаган шартта, аларды ёзънчё сунуштоого милдеттъъ. Эгерде кайсыл бир статья олуттуу болуп саналбаса, анда ал башка статьялар менен финансылык отчеттуулукта же болбосо Тъшъндърмёлёрдё бириктирилет. Ал эми статья финансылык отчеттуулуктарда аны ёзънчё беръъ ъчън анчалык олуттуу болбосо, анда ал финансылык отчеттуулукка карата Тъшъндърмёлёрдё чагылдырууга тийиш. 

Финансылык отчеттуулукту тъзъъ максатында статьялардын олуттуулугу, банктын финансылык отчеттуулугун тъзъъ тартибинде банк тарабынан ёз алдынча аныкталат жана финансылык отчеттуулуктун тъшъндърмёлёръндё чечмеленип берилет.  

15. Финансылык отчеттуулуктун мазмуну жана формалары бир отчеттук мезгилден экинчисине карата ырааттуулук менен колдонулат (ырааттуулук принциби). 

16. Финансылык отчеттордо статьяларды классификациялоо жана беръъ тёмёнкъ учурларды эске албаганда, бир мезгилден экинчисине чейин сакталууга тийиш: 

- банк ишнин мънёзънън кыйла ёзгёрълъшънън же анын финансылык отчеттуулугун кайрадан карап чыгуу натыйжасында, эь алгылыктуусу маалыматты башкача сунуштоо же тандоонун жана эсепке алуу саясатын колдонуу критерийлерин эске алуу менен башкача классификациялоо болот;  

- сунуштоодо ФОЭСтин стандарттары ёзгёръълёрдъ талап кылат

17. Эгерде ФОЭС тарабынан башкасына уруксат берилбесе же талап кылынбаса, бухгалтердик отчеттуулуктун ар бир сандык кёрсёткъчтёръ боюнча ёткён отчеттук жылдын салыштырмалуу кёрсёткъчтёръ келтирилъъгё тийиш. Эгерде бул, ошол мезгилдеги финансылык отчеттуулукту тъшънъъ ъчън жёндъъ болсо салыштырмалуу маалыматтар баяндоо жана тъшъндърмё беръъ бёлъгъндё камтылууга тийиш. 

18. Эгерде, финансылык отчеттуулукта статьяларды кёрсётъъ же классификациялоо ёзгёртългён болсо, салыштыруу суммалары учурдагы мезгилдегиге ылайык келтиръъ максатында кайрадан классификацияланууга (эгерде муну иш жъзъндё аткаруу мъмкън эмес болуп саналбаса) тийиш. Мындан тышкары, ар бир статьянын же кайрадан классификацияланган статьялардын классынын мънёзъ, суммасы, ошондой эле кайрадан классификациялоону жъргъзълъшънън себеби ачып кёрсётълъъгё тийиштъъ. Эгерде, салыштыруу суммаларын кайрадан классификациялоо иш жъзъндё мъмкън болбосо, банк тиешелъъ суммалардын кайрадан классификациялоосу жъргъзълбёгён себебин жана кайрадан классификациялоо учурунда мъмкън болгон корректировкалоолордун киргизишинин мънёзън ачып кёрсётъъгё тийиш.  

19. Финансылык отчеттуулукка банк Башкармасынын Тёрагасы жана башкы бухгалтери кол коюп, ал банктын мёёръ менен къбёлёндърълъъгё тийиш

20. Финансылык отчеттуулуктун формаларында, отчеттуулук тъзългён кънгё карата алар боюнча операциялар жъргъзълбёгён статьяларда "нёл" деген сандык маани кёрсётълёт. 

21. Эгерде, белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык келишимдерде башкасы белгиленбесе, банктын финансылык отчеттуулугу Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында тъзълъъгё тийиш. 

22. Финансылык отчеттуулуктагы каталарды оьдоолор, 18-пунктта кёрсётългён адамдардын колтамгалары менен тастыкталып, оьдоо киргизилген кънъ кёрсётълёт. 

 

3. Финансылык отчеттуулукту беръъ жана 

жарыялоо тартиби жана мёёнёттёръ 

 

23. Финансылык отчеттуулукту аудитордук корутунду менен бирге жарыялоого жана кошумча жарыялоо, аудитордук текшеръъ аяктап жана финансылык отчеттуулук бекитилгенден кийин, отчеттук жылдан кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирилбестен жъзёгё ашырылат. 

Банктын финансылык отчеттуулугу, бардык формалары, финансылык отчеттуулукка карата тъшъндърмёлёрдъ жана аудитордук корутундуну кошо алганда, китепче търъндё басылып чыгарылууга тийиш. 

24. Банктын финансылык отчеттуулугунун бир нускасы, аудитордук корутундусунун кёчърмёсъ менен бирге бекитилген учурдан кийинки 10 жумуш кънъ ичинде, бирок отчеттук жылдан кийинки жылдын 15-апрелинен кечиктирбестен Улуттук банкка берилет. 

25. Банкта (башкы офисте, филиалдарда жана аманат кассаларында) финансылык отчеттуулук пайдалануучулар ъчън толук кёлёмъндё жеткиликтъъ болууга жана алардын талабы боюнча таанышуу ъчън берилип турууга тийиш. 

26. Финансылык отчеттуулуктун формаларын (отчеттук жылдын 31-декабрь кънънън акырына карата Финансылык абалы жёнъндё отчет, мезгил ичинде Чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчет, Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет жана Ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчет) аудитордук корутундусу менен бирге кошумча жарыялоо жалпыга маалымдоо каражаттарында мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жъзёгё ашырылууга тийиш. Финансылык отчеттуулуктун пайдалануучуларга кеьири таркатылышын жана жеткиликтъълъгън камсыз кылуу максатында, финансылык отчеттуулуктун формаларын аудитордук корутундусу менен бирге жарыялоо ъчън банк, жалпыга маалымдоо каражаттарын тандоону жъзёгё ашыра алат. Жарыялоо ушул Жободо аныкталган мёёнёттёрдё жана тартипте жъзёгё ашырылат. 

Мында, финансылык отчеттуулук жана ага карата тъъндърмёлёр менен толук кёлёмъндё банктын башкы офисинде, филиалдарында, аманат кассаларында таанышууга боло тургандыгы жёнъндё шилтемелер милдёттъъ търдё кёрсётълъъгё тийиш. 

Финансылык отчеттуулуктун жарыялангандыгы жёнъндё маалыматтар, жарыяланган материалдын кёчърмёсън кошо тиркёё менен жарыялангандан кийинки 3 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка берилъъгё тийиш. 

 

4. Къндёлък, ар айлык жана чейрек сайын 

берилъъчъ финансылык отчеттор, аларды 

беръъ тартиби жана мёёнёттёръ 

 

27. Финансылык отчеттуулукту беръъдён жана жарыялоодон тышкары коммерциялык банктар тёмёнкълёрдъ да берип турууга тийиш

- къндёлък болжолдуу балансты

- ар айлык финансылык абал жёнъндё отчет, чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчет (ар айлык финансылык отчеттуулук); 

- чейрек сайын берилъъчъ финансылык абал жёнъндё отчет, чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчет, акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет жана ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчет (чейрек сайын берилъъчъ финансылык отчеттуулук). 

28. Ай сайын жана чейрек сайын берилъъчъ финансылык отчеттор тёмёндё келтирилген мезгил аралыгы боюнча тъзълъъгё тийиш: 

- ётъп жаткан мезгил аралыгынын акырына карата жана отчеттук мезгилден мурдагы финансы жылынын ушул эле мезгили ъчън жана мурдагы отчеттук финансылык жылдын акырына карата абалга ылайык, финансылык абал жёнъндё отчетту

- ётъп жаткан финансылык жыл ъчън жыйынтыгы ёсъп турган учурдагы мезгил аралыгы ъчън отчеттук мезгилден мурдагы жылдын ушундай эле мезгил аралыгына салыштырганда чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетту; 

- отчеттук мезгилден мурдагы финансы жылынын ушул эле мезгили ъчън отчет менен салыштырганда, учурдагы финансы жылынын ёткён мезгил ичиндеги акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетту; 

- отчеттук мезгилден мурдагы финансы жылынын ушул эле мезгили ъчън отчет менен салыштырганда учурдагы финансы жылынын ёткён мезгили ъчън жыйынтыгы ёсъп турган ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчет. 

 

29. Бардык банктар тарабынан къндёлък болжолдуу баланс кийинки жумуш кънъ саат 8.00дан тартып 9.00гё чейин электрондук цифралык кол тамга менен тастыкталган электрондук търдё Улуттук банкка берилет. 

30. Ай сайын берилъъчъ финансылык абал жана чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчеттор (ай сайын берилъъчъ финансылык отчеттуулук) кийинки айдын 10 кънънён кечиктирбестен кардарлар ъчън банктын (башкы офистин, филиалдардын, аманат кассаларынын) маалымат тактасында жайгаштырылууга тийиш. 

Эгерде бир ай ичинде, банктын финансылык абалына олуттуу таасирин тийгизген же тийгизиши мъмкън болгон операциялар жъзёгё ашырылган болсо, анда банк бул жагдайды ачык-айкын кёрсётъъсъ зарыл. 

31. Чейрек сайын берилъъчъ финансылык абал жана чогуу алгандагы кирешелер, акча каражаттарынын жылышы жёнъндё жана ёздък капиталдагы ёзгёртъълёр жёнъндё отчеттор чейректик айдан кийинки айдын 30-кънънён кечиктирилбестен банктын веб-сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жарыяланууга тийиш.  

Мында, жарыялоодо ушул Жобонун 27-пунктунда кёрсётългён чейректик финансылык отчеттуулук менен толук кёлёмъндё банктын башкы офисинде, филиалдарында жана аманат кассаларында таанышууга боло тургандыгы жёнъндё шилтеме милдеттъъ търдё келтирилъъгё тийиш. 

Банк, финансылык отчеттуулуктун пайдалануучуларга кеьири таркатылышын жана жеткиликтъъ болушун камсыз кылуу максатында, чейректик отчеттуулукту жарыялоо ъчън жалпыга маалымдоо каражаттарын тандоону жъзёгё ашырат

Эгерде чейрек ичинде, банктын финансылык абалына олуттуу таасирин тийгизген же тийгизиши мъмкън болгон операциялар жъзёгё ашырылган болсо, анда банк толук чейректик финансылык отчеттуулукта ушул жагдайларды ачып кёрсётъъсъ зарыл. 

Жарыяланган материалдын кёчърмёсън кошо тиркёё менен жарыялангандыгы жёнъндё маалымат жарыялангандан кийинки 3 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка берилъъгё тийиш

Банктын финансылык отчеттуулугун пайдалануучулары, ушул Жобонун 27-пунктунда келтирилген чейректик финансылык отчеттуулукту толук кёлёмъндё окуп таанышуу ъчън алуу мъмънчълъгънё ээ болууга тийиш, банк (башкы офис, филиалдар, аманат кассалары), ушуга байланыштуу отчетту пайдалануучулардын биринчи эле талап кылуусу боюнча толук кёлёмъндё токтоосуз беръъсъ зарыл. 

 

5. Къндёлък болжолдуу баланска жалпы талаптар 

 

 

32. Банк, къндёлък болжолдуу балансты тъзъъ учурунда тёмёнкълёрдъ чагылдырууга тийиш: 

- баланстык эсептерди; 

- баланстык эсептердин топтору боюнча жыйынтыктарды; 

-баланстык эсептердин класстары боюнча жыйынтыктарды; 

- "Бёлъштърълбёгён пайда" бёлъгъндё суммардык кирешени, суммардык пайыздык чыгашаны жана суммардык операциялык чыгашаны; 

- финансылык отчеттуулуктун элементтери: банктын капиталы, милдеттенмелери жана капиталы, ошондой эле активдери боюнча жыйынтыктарды; 

- активдер менен милдеттенмелер жана капитал суммасынын ортосундагы ажырымдын жоктугун чагылдырылган "айрыма" контролдук сабын; 

- кирешелер жана чыгашалар сальдосун. 

33. Къндёлък болжолдуу баланс, ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык келтирилген форма боюнча берилет. 

Къндёлък болжолдуу баланстын формасынын аталышы тёмёнкъчё берилсин "20___- жылдын "___"________ (кошо алганда) карата къндёлък болжолдуу балансы". Мында, отчеттук къндън акырына карата кън кёрсётъъгё тийиш. 

 

6. Финансылык абал жёнъндё отчет 

 

34. Финансылык абал жёнъндё отчетто, активдер жана пассивдер алардын салыштырмалуу ливидъълъгън чагылдырган тартипте, мънёзъ боюнча топтоштурулат (ливидъълъгън кемъъ деьгээли же тёлёё мёёнётъ боюнча). 

35. Активдин статьясы финансылык абал жёнъндё отчеттогу милдеттенмелер статьясы менен ёз ара чегерилишъъгё же тескерисинче, аткарылышы ФОЭС тарабынан талап кылынган же уруксат берилген учурлардан тышкары, Тъшъндърмёлёрдёгъ бул фактылар ачып кёрсётълъъгё тийиш эмес. 

36. Финансылык абал жёнъндё отчетто Улуттук банк, башка банктар, акча рыногундагы башка ёнёктёштёр жана кредиторлор, карыз алуучулар менен ёз ара мамилелери, алардын бири-бирине кёзкарандылыгы боюнча туура тъшънък беръъ ъчън ёзънчё чагылдырылууга тийиш. 

37. Финансылык абал жёнъндё отчетто банктарга жана кардарларга кредиттер жана финансылык ижара боюнча, банк тарабынан берилген кредиттердин номиналдык суммасын, алар боюнча тъзългён РППУнун ёлчёмън жана банктын кредиттеринин таза наркын милдеттъъ търдё кёрсётъъ зарыл. 

38. Банк, финансылык абал жёнъндё отчетто же ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчетто же болбосо Тъшъндърмёлёрдё тёмёнкъ маалыматтарды ачып кёрсётъъгё тийиш

а) акционердик капиталдын ар бир классы ъчън

-чыгарууга уруксат берилген акциялардын саны

-чыгарылган жана толук тёлёнгён, ошондой эле чыгарылган, бирок толук тёлёнбёгён акциялардын саны

-акциялардын номиналдык наркы же номиналдык наркка ээ эмес акцияларды кёрсётъъ

-мезгилдин башына жана акырына карата жъгъртъъдёгъ акциялардын санын тууралоо

-тиешелъъъ класс менен байланыштуу болгон укуктар, артыкчылыктар жана чектёёлёр, анын ичинде дивиденддерди бёлъштъръъгё жана капиталды тёлёёгё карата чектёёлёр

- банктын, банк же анын туундуу же ассоциацияланган компаниялары тарабынан кармап калуучу акциялары

- шарттарды жана суммаларды кошо алганда, опциондун же сатуунун келишимдери боюнча чыгаруу ъчън камга коюлган акциялар; 

б) ёздък капитал чегинде ар бир камдын мънёзън жана максаттарын кёрсётъъ

39. Банк, финансылык абал жёнъндё отчетто же ага карата Тъшъндърмёлёрдё ушул банктын операцияларына ылайык классификацияланган ар бир берилген статьялардын андан аркы классчаларын ачып кёрсётъъгё тийиш.  

40. Финансылык абал жёнъндё отчетто банктарга жана кардарларга кредиттерден жана финансылык ижарадан тышкары бардык активдер нетто-негизинде чагылдырылууга тийиш (алар боюнча тиешелъъ РППУну минуска чыгаруу менен). Кредиттер жана финансылык ижара номиналда активдердин бул топтору боюнча тъзългён РППУну кёрсётъъ менен чагылдырылат.  

Кредиттер жана финансылык ижара ушул Жобонун 37-пунктуна ылайык кёрсётълёт.  

41. "Финансылык абал жёнъндё отчеттун» формасынын аталышын тёмёнкъчё беръъ зарыл

"20_-жылдын "_"_______ (кошо алганда) финансылык абал жёнъндё отчет". Мында, айдын, чейректин, жылдын акырына карата кън кёрсётълсън

 

7. Чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчет 

 

42. Банктар кирешелердин жана чыгашалардын бардык статьяларын тёмёнкъчё беръъгё милдеттъъ

а) чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё бир отчетто (айкалышытырылган отчет); же болбосо  

б) эки ёзънчё отчеттордо

- пайдалар жана чыгымдар жёнъндё отчетто (ал, ёзънё пайдалардын жана чыгымдардын компоненттерин камтыйт); 

- чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетто, ал пайдалардын жана чыгымдардын кёрсёткъчънён башталуу менен башка чогуу алгандагы кирешелердин компоненттерин камтыйт

Эгерде, отчетту экинчи ыкманы (ёзънчё отчеттордо беръъ) колдонуу менен беръъ учурунда, пайдалар жана чыгымдар жёнъндё отчет тъздён-тъз чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчеттон мурда берилъъгё тийиш.  

43. Чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетто банк ишинин натыйжасында келип чыккан кирешелер жана чыгашалар алардын мънёзъ боюнча топтоштурулууга жана кирешелердин жана чыгашалардын негизги търлёрън чагылдырууга тийиш. 

44. Банк, чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетто милдеттъъ търдё мезгил ичинде пайдаларды же чыгымдарды бёлъштъръъгё тиешелъъ статьяларды ачып кёрсётъъсъ зарыл

а) мезгил ичинде тёмёнкълёргё тиешелъъ болгон пайдалар же чыгымдар

- катышуунун контролдуксуз ълъшънё

- башкы компаниянын ээлерине

б) мезгил ичинде тёмёнкълёргё тиешелъъ болгон суммардык чогуу алгандагы кирешелер

- катышуунун контролдуксуз ълъшънё; 

- башкы компаниянын ээлерине. 

45. Тёмёнкъ учурларды эске албаганда, кирешелер жана чыгашалар статьялары ёз ара чегеришъъгё жатпайт: 

а) ФОЭС муну талап кылат же буга уруксат берет, же 

б) ушул эже ушул сыяктуу жагдайлардын натыйжасында келип чыккан пайдалар, чыгымдар же кошо чыгымдалган чыгашалар олуттуу болуп саналбайт. Мындай суммалар топтоштурулууга жана чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетто ушул Жобонун 14-пунктуна ылайык чагылдырылууга тийиш. 

46. Эгерде, кирешелер жана чыгашалар статьялары олуттуу болуп саналса, анда банк, чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё ёзънчё отчетто же финансылык отчеттуулукка карата Тъшъндърмёлёрдё алардын мънёзън жана ёлчёмън ачып кёрсётъъсъ зарыл.  

47. Банк, ётё эле чоь статьяларды кирешелер жана чыгашалар статьяларында да, чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетто да, пайдалар жана чыгымдар жёнъндё ёзънчё отчетто да (эгерде, мындай бериле турган болсо), Тъшъндърмёлёрдё да беръъгё тийиш эмес

48. Банк, ёз ишинин финансылык натыйжаларын тъшънъъ ъчън маанилъъ болгон шарттарда, милдеттъъ търдё чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетто жана пайдалар жана чыгымдар жёнъндё ёзънчё отчетто (эгерде ушундай бериле турган болсо) кошумча статьяларды, бёлъктёрдън аталышын жана аралык суммаларды беръъгё тийиш.  

49. Банк, кайрадан классификацияланган корректировкалоолорду кошо алганда, чогуу алгандагы башка кирешелердин ар бир компоненти боюнча пайдага карата салыктын ёлчёмън чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетто же болбосо Тъшъндърмёлёрдё ачып кёрсётъъсъ зарыл.  

Ошондой эле, чогуу алгандагы башка кирешелер компонентине тийешелъъ болгон кайрадан классификациялоо боюнча корректировкалоолор да милдеттъъ търдё ачып кёрсётълъъгё тийиш.  

50. Банк, чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетто же Финансылык отчеттуулукка карата тъшъндърмёлёрдё кирешелердин мънёзънё негизденген классификацияны пайдалануу менен кирешелер боюнча иликтёёлёрдъ (анализдёёлёрдъ) беръъсъ зарыл. 

51. Банк, чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетто же Тъшъндърмёлёрдё беръънън ишенимдъълъгънё жана ётё маанилъъ маалыматты бере тургандыгына жараша чыгашалардын мънёзънё же болбосо алардын банк ичинде багытталышына негизделген классификацияны колдонуу менен пайдаларда же чыгымдарда таанылган чыгашалардын иликтёёлёрън беръъгё тийиш. Мындай иликтёё эки ыкманын бирёёсън колдонуу менен берилет

- чыгашалардын мънёзъ боюнча

- чыгашалар багыты же сатуунун ёздък наркы боюнча

Чыгашаларды багыты боюнча классификациялаган банк, амортизацияга чыгашаларды жана кызматкерлерге сыйакыларды беръъгё чыгашаларды кошо алганда, чыгашалардын мънёзъ жёнъндё кошумча маалыматты ачып кёрсётъъгё милдеттъъ

52. Чогуу алгандагы башка кирешелер жёнъндё ёзънчё отчетто, ошондой эле тёмёнкълёргё туура келген мезгил ичинде чогуу алгандагы жалпы кирешелердин иликтёёлёрън тёмёнкълърдъ келтиръъ зарыл

а) катышуунун контролдуксуз ълъшънё

б) башкы компаниянын ээлеринин ълъшънё

53. Чогуу алгандагы жалпы кирешелер жёнъндё отчетто пайдалардын жана чыгымдардын тиешелъъ иликтёёлёрън беръъ, ошондой эле акцияларга пайдалар жёнъндё маалыматты ачып кёрсётъъ зарыл. Ал эми ёзънчё эки отчетторду беръъ учурунда бул маалымат пайдалар жана чыгымдар жёнъндё отчетто ачып кёрсётъъ зарыл

54. Банк, чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчетто же Финансылык отчеттуулукка карата тъшъндърмёлёрдё анда камтылган мезгил аралыгында жарыяланган же сунуш кылынган акцияларга дивиденддердин суммасын кёрсётъъгё тийиш. 

55. «Чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё» отчеттун формасынын аталышы "20_-жылдын "_"________ (кошо алганда) чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё отчет" деп берилсин. Мында, айдын, чейректин, жылдын акырына карата кън кёрсётълсън

 

8. Акча каражаттарынын жылышы 

жёнъндё отчет 

 

56. Банктын акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетто аларды операциялык, инвестициялык же финансылык иш боюнча классификациялоо аркылуу бир мезгил ичинде акча каражаттарынын жана акча каражаттарынын эквиваленттеринин жылышы жёнъндё маалыматтар камтылууга тийиш. 

57. Банк, акча каражаттарынын курамын жана анын эквивалентин аныктоого жана аларды финансылык отчеттуулукта ачып кёрсётъъгё тийиш. Мындан тышкары банк, акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетто берилген суммаларды, финансылык абал жёнъндё отчетто келтирилген эквиваленттик статьялар менен салыштырып текшеръъгё тийиш. 

58. Банк, акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетту тъзъъ ъчън банктык операциялардын търлёрън аныктап алуусу зарыл, ал тёмёнкълёргё алып келет

- операциялык иштин натыйжасында акча каражаттарынын жылышына; 

- инвестициялык ишкердиктин натыйжасында акча каражаттарынын жылышына; 

- финансылык иштин натыйжасында акча каражаттарынын жылышына. 

59. Банк, тике же кыйыр ыкмаларды пайдалануу менен операциялык иштин акча каражаттарынын жылышын кёрсётё алат. 

Банктарга акча каражаттарынын келечектеги агымына баа беръъ ъчън зарыл болгон маалыматтарды камсыз кылуучу катары, акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетту беръъ ъчън тике ыкманы пайдалануу сунуш кылынат. 

60. Банкка отчетто, операциялык, инвестициялык жана финансылык ишкердиктен акча каражаттарынын жылышын нетто-ыкмасы боюнча же ФОЭСтин "Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё" деп аталган 7-стандартында каралган учурларда, дъьънён акчалай тъшъълёр же тёлёмдёр търъндё чагылдыруу сунуш кылынат. 

61. Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетто, тёмёнкълёргё байланыштуу болгон акча каражаттарынын жылышы ёзънчё ачып кёрсётълъъгё тийиш

а) тёлёнгён же алынган пайыздарга жана дивиденддерге

б) пайдадан алынуучу салыкка байланыштуу тъшъълёргё;  

в) туундуу, ассоциацияланган жана биргелешкен компанияларга инвестицияларга;  

г) туунду компанияларды жана башка структуралык бёлъмдёрдъ сатып алуу жана сатууга

Ар бир ушундай тъшъълёр же тёлёмдёр ФОЭСтин "Акча каражаттардын жылышы жёнъндё" деп аталган 7-стандартынын талаптарына ылайык классификацияланышы зарыл. 

62. Жъзёгё ашыруу учурунда акча каражаттарын жана алардын эквиваленттерин пайдаланууну талап кылбаган инвестициялык жана финансылык операциялар, ушундай инвестициялык же финансылык ишкердик жёнъндё бардык тиешелъъ маалыматты камтый алгандай негизде финансылык отчеттуулукка карата Тъшъндърмёлёрдё берилъъгё тийиш. 

63. «Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё» отчеттун формасынын аталышы "20_-жылдын "_"________ (кошо алганда) акча каражаттарынын жёлёшё жёнъндё отчет" деп берилсин. Мында, чейректин, жылдын акырына карата кън кёрсётълсън. 

 

 

9. Ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчет  

 

64. Банк, ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчетту финансылык отчеттуулуктун ёзънчё формасы катары беръъгё жана бул отчетто тёмёнкълёрдъ ачып кёрсётъъгё тийиш: 

а) башкы компаниянын ээлерине жана катышуунун контролдуксуз ълъшънё тиешелъъ корутунду суммаларды ёз-ёзънчё кёрсётъъ менен мезгил ичиндеги суммардык чогуу алгандагы кирешени

б) ёздък капиталдын ар бир компоненти бул, ретроспективдъъ колдонуунун же ретроспективдъъ кайрадан эсептёёнън таасир этъъсъ. Мында, эсепке алуу саясатында келип чыккан ёзгёръълёр боюнча жана каталарды оьдоодон улам, ёздък капиталдын ар бир компонентин суммардык корректировкалоо боюнча маалыматты ёзънчё ачып кёрсётъъ зарыл.  

в) ээлик кылуучулардын салымдарын жана ээлик кылуучуларга бёлъштъръънъ ёзънчё белгилёё менен ээлик кылуучулар менен операциялардын суммалары

г) мезгилдин башына жана акырына карата ёздък капиталдын ар бир компонентинин баланстык наркын тёмёнкълёр менен шартталган ар бир ёзгёръънъ ёзънчё ачып кёрсётъъ менен тууралоо

-пайдалар же чыгымдар менен

-чогуу алгандагы кирешелердин ар бир статьясы боюнча

- ээлик кылуучулар тарабынан салымдарды жана менчик ээлерине тёлёп берилген тёлёёлёрдъ жана контролдукту жоготууга алып келбей турган туундуу компанияларда катышуу ълъшънън ёзгёръшън ёзънчё кёрсётъъ менен ушундай сыяктуу чыккан ээлик кылуучулар менен операциялар

65. Банк, Ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчетто же ага карата Тъшъндърмёлёрдё тёмёнкълёрдъ беръъгё тийиш: 

а) ээлик кылуучулар менен капиталдык мънёздёгъ операциялар жана аларга бёлъштъръълёр;  

б) мезгил ичинде ээлик кылуучуларга бёлъштъръълёр катары таанылган дивиденддердин суммасы жана акцияга карата кайра эсептёёдё тиешелъъ сумма

в) мезгилдин башына жана отчеттук кънгё карата топтолгон пайданын же чыгымдын сальдосу жана мезгил ичиндеги ёзгёръълёр

66. «Ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё» отчеттун формасынын аталышы «20__-жылдын "_"_________ (кошо алганда) карата ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчет" деп берилсин. Мында, чейректин, жылдын акырына карата кън кёрсётълсън

 

10. Финансылык отчетко карата түшүндүрмө тилкат 

 

 

67. Банктын Финансылык отчетко карата түшүндүрмө тилкатында тёмёнкълёр камтылууга тийиш: 

а) олуттуу операциялар жана жагдайлар ъчън банк тарабынан тандалып алынган жана колдонулган финансылык отчеттуулукту жана конкреттъъ эсепке алуу саясатын даярдоо принциптери жёнъндё маалыматтарды беръъгё

б) эгерде бул маалымат финансылык отчеттуулукта бериле элек болсо, банк ишинде ФОЭСти ар бир колдонууда жана Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамында талап кылынган маалыматтарды ачып кёрсётъъгё

в) финансылык отчеттуулуктун ёзъндё берилбеген, бирок берилген кайсыл болбосун отчеттуулуктун търлёрън тъшънъъ ъчън зарыл болгон кошумча маалыматты ачып кёрсётъънъ камсыз кылууга

68. Банк, Финансылык отчеттуулукка карата тъшъндърмёдё пайдалануучулар аны оьой тъшънъъ жана тёмёнкълёрдъ кошо алганда, башка банктардын финансылык отчеттуулугуна салыштыруу мъмкънчълъгън бере турган тартипте сунушталат

а) эсепке алуу саясаты тарабынан колдонулуучу олуттуу аспекттердин кыскача берилиши

б) ушундай отчеттордо тиешелъъ отчеттор жана статьялар тъзългён тартипте, финансылык абал жёнъндё, пайдалар жана чыгымдар жёнъндё отчеттордо, чогуу алгандагы кирешелер жёнёъндё (эгерде мындай бериле турган болсо), ошондой эле ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё жана акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчеттордо берилген статьялар боюнча коштомо маалыматтарды

в) тёмёнкълёрдъ кошо алганда, маалыматты башкача ачып кёрсётъълёр

-шарттуу милдеттенмелер;  

-финансылык инструменттер менен байланыштуу келип чыккан тобокелдиктер (кредиттик тобокелдик, ликвиддъълък тобокелдиги, рыноктук тобокелдик); 

-пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык активдер жана милдеттенмелер

-сатуу ъчън каралган финансылык активдер

-амортизациялык нарк боюнча баа берилген финансылык милдеттенмелер

- сатуу ъчън каралган инвестициялар

-кредиттер жана дебитордук карыз

-кредиттер жана дебитордук карыз боюнча чыгымдар

-кърёёлък камсыздоо

-банк тарабынан алынган кърёё жана башка кредитти камсыздоо формалары;  

- «байланыштуу» болгон тараптар менен операциялар

- хеджирлёёнън бардык търлёръ боюнча

- финансылык эмес маалымат боюнча

69. Банк, тёмёнкълёрдъ кошо алганда, жарыяланган финансылык отчеттуулукта берилбеген маалыматты ачып кёрсётъъгё тийиш

а) банктын туруктуу жайгашкан жери, юридикалык формасы жана анын юридикалык дареги ( же иш алып барган негизги орду, эгерде ал юридикалык даректен башка болсо); 

б) банктын операцияларынын мънёзънън берилиши

в) башкы компаниянын жана тъпкъ топтун башкы компаниясынын аталышы

г) кызматкерлердин мезгилдин аягындагы саны же отчеттук мезгилдин ичинде алардын орточо саны

70. Банк Финансылык отчеттуулукка карата тъшъндърмёлёрдё тёмёнкълёрдъ ачып кёрсётъъгё милдеттъъ

а) финансылык отчеттуулукту жарыялоого бекитъъгё чейин сунуш кылынган, бирок отчеттук мезгилдин ичинде ээлик кылуучуларга бёлъштъръъ катары таанылбаган же жарыяланган дивиденддердин суммасы жана акцияга кайра эсептёёдё тиешелъъ сумманы

б) артыкчылык берилген кумулятивдик акциялар боюнча таанылбаган кайсыл болбосун дивиденддердин суммасы.  

71. Финансылык отчеттуулукка карата тъшъндърмёлёр системага салынган търдё берилъъгё тийиш. Финансылык отчеттуулуктун компоненттеринин ар бир статьясы боюнча (Финансылык абал жёнъндё отчет, Чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё, Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет жана Ёздък капиталдагы ёзгёръълёр жёнъндё отчеттор) Тъшъндърмёлёрдё ага тиешелъъ болгон кайсыл болбосун маалыматтарына утурлама шилтемелер келтирилъъсъ зарыл

72. Банктын Финансылык отчеттуулугуна карата тъшъндърмёлёрдё эсепке алуу саясатынын бёлъгъ тёмёнкълёрдъ чагылдырууга тийиш: 

а) финансылык отчеттуулукту даярдоо ъчън пайдаланылган баа беръълёрдън негизин (же негиздерин); 

б) финансылык отчеттуулукту туура тъшънъъ ъчън олуттуу мааниге ээ болгон эсепке алуу саясатынын аспекттерин

Кошумча маалыматтарды ачып кёрсётъъ диаграммалардын, аналитикалык таблицалардын, графиктердин жана ёткён жана отчеттук мезгилдер ъчън маалыматтардын кёчърмёсънънън жардамы менен жъзёгё ашырылышы мъмкън.  

 

11. Салыштыруу ъчън алынган мезгилдин башталышына карата абал боюнча финансылык абал жёнъндё отчет 

 

73. Салыштыруу ъчън алынган мезгилдин башталышына карата абал боюнча финансылык абал жёнъндё отчет, банк эсептик саясатты ретроспективдъъ негизде колдонгон же ёз финансылык отчеттуулугунда ФОЭСке ылайык статьяларды ретроспективдъъ кайра эсептёёнъ же кайра классификациялоону жъргъзгён учурда тъзълёт.  

 

12. Корутунду жоболор 

 

74.Финансылык отчетто берилген маалыматтардын аныктыгы ъчън банк Башкармасынын Тёрагасы жооптуу болот

75. ФОЭСке киргизилген ёзгёртълёр жана толуктоолор жарыяланып, колдонууга киргизилсе, алар банк тарабынан Жобого кошумча катары колдонулсун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё талаптар жёнъндё" жобого карата 1-тиркеме 

 

 

КЪНДЁЛЪК БОЛЖОЛДУУ БАЛАНС 

ХХХХ жылдын «_»__________ карата 

__________________________________________________________________ 

(банктын аталышы жана анын жайгашкан жери) 

 

Ёлчёё бирдиги: сом

Эсептин № 

Эсептин аталышы  

Къндън башына карата калдык  

Жъгъртъъ 

Къндън акырына карата калдык  

Дебет боюнча 

Кредит боюнча 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСС 1 АКТИВДЕР 

 

10000 топ Акча каражаттары  

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

... топ  

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

11500 топ Башка активдер 

 

N... эсеп  

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

Бардыгы болуп активдер _______________________________________ 

 

 

 

 

 

КЛАСС 2 МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР 

 

 

20000 топ Талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер  

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

топ 

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

21100 топ Башка милдеттенмелер 

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

Бардыгы болуп милдеттенмелер __________________________________ 

 

КЛАСС 4 КАПИТАЛ 

 

40000 топ Капиталдын эсеби 

 

N... эсеп 

N... эсеп 

Жыйынтыгында: 

 

... топ 

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

40100 топ Камдар 

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

40200 топ Бёлъштърълбёгён пайда 

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

60000 Суммардык киреше 

70000 Суммардык пайыздык чыгаша  

80000 Суммардык операциялык чыгаша  

Жыйынтыгында: 

 

40300 топ Сатылып алынган ёздък акциялар  

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

Бардыгы болуп капитал ____________________________________ 

 

Бардык болуп милдеттенмелер жана капитал _________________  

 

Баланс 

 

Бардык болуп активдер ______________________________________ 

Бардык болуп милдеттенмелер жана капитал __________________ 

Айырмасы_________________________________________________ 

 

КЛАСС 6 КИРЕШЕЛЕР 

 

60000 топ Карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык киреше  

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

... топ 

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

61000 топ Башка кирешелер  

 

N... эсеп  

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

60000 Суммардык киреше Бардыгы болуп: ___________________ 

 

КЛАСС 7 ПАЙЫЗДЫК ЧЫГАШАЛАР 

 

70000 топ Депозиттер боюнча пайыздык чыгашалар  

 

N... эсеп 

N... эсеп  

… 

Жыйынтыгында: 

 

70600 топ Башка пайыздык чыгашалар  

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

Суммардык пайыздык чыгаша Бардыгы болуп: _________________ 

 

КЛАСС 8 ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГАШАЛАР  

 

80000 топ Персоналды кътъъгё кеткен чыгашалар 

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

80900 топ Кътълбёгён кирешелер жана чыгашалар  

 

N... эсеп 

N... эсеп 

… 

Жыйынтыгында: 

 

Суммардык операциялык чыгаша Бардыгы болуп: _______________ 

 

Кирешелердин жана чыгашалардын сальдосу Бардыгы болуп: _________ 

 

_____________________________банк Башкармасынын Тёрагасы  

 

_______________________________банктын башкы бухгалтери 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19.038\2 токтому 

 

«Милдеттъъ камдар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 22- жана 43-статьяларынын талабына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кароого сунушталган «Милдеттъъ камдар жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Коммерциялык банктарга милдеттъъ камдардын кёлёмън азайтуу максатында, «Милдеттъъ камдар жёнъндё» бекитилген жобонун 2.3.-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан чыгарылган жана коммерциялык банктын менчигиндеги тёлёёгё чейинки мёёнётъ бир жылдан ашык, милдеттенмесиз баалуу кагаздарды пайдалануу укугу сунушталсын. Мындай баалуу кагаздарды милдеттъъ камдарды сактоо эсебине чегеръъ, милдеттъъ камдык талаптарды аткаруу учурундагы 15 пайыздык дисконт менен баланстык нарк боюнча жъзёгё ашырылат. Милдеттъъ камдардын кёлёмън азайтуу максатында, мамлекеттик баалуу кагаздарды пайдалануу учурундагы чектёё коэфициенти, коммерциялык банктын милдеттъъ камдарынын кёлёмънън 50 пайызынан ашпаган ёлчёмдё белгиленсин.  

3. Милдеттъъ камдык талаптарды сактабагандыгы ъчън коммерциялык банктан Улуттук банктын базалык мезгил аралыгындагы орточо эсептик ченинен ъч эселенген ёлчёмдё тёлём кармала тургандыгы белгиленсин. 

4. Тёмёнкълёр къчън жоготту деп таанылсын: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2001-жылдын 14-мартындагы №5/5 «Милдеттъъ камдык талаптар жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы тууралуу» токтому; 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 26-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 31-декабрында 157-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №42/3 «Милдеттъъ камдык талаптар жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы тууралуу» токтом; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 2-февралындагы №4/3 «Милдеттъъ камдык талаптарды эсептёёдё валюталык депозиттерди конвертирлёё ъчън колдонулган АКШ долларынын алмашуу курсу тууралуу». 

5. Милдеттъъ камдарды эсептёё тизмесине кирген валюта милдеттенмелерин эсептёё ъчън чет ёлкё валюталарынын алмашуу курсу жана милдеттъъ камдарды эсептёё ъчън колдонулган Улуттук банктын чет ёлкё валюталарынын депозиттери 2010-жылдын 31-майынан тартып Улуттук банктын учурдагы расмий курстарынын деьгээлинде белгиленсин. 

6. Токтом 2010-жылдын 31-майынан тартып къчънё кирет. 

7. Расмий търдёё жарыялангандан кийин Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

8. Экономика башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын структуралык бёлъмдёрън жана коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

9. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

                 Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2010 жылдын 19.03 

8\2 токтому менен бекитилген 

   

 

Милдеттъъ резервдер жёнъндё жобо  

1. Жалпы жоболор 

1.1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамына ылайык иштелип чыккан жана коммерциялык банктарга милдеттъъ резервдерди Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында (мындан ары - Улуттук банк) депондоштуруу боюнча талаптарды белгилейт, милдеттъъ резервдердин ёлчёмън, коммерциялык банктар тарабынан милдеттъъ резервдик талаптардын аткарылыш тартибин жана аткарылбагандыгы ъчън санкцияларды аныктайт.  

 

1.2. Милдеттъъ резервдер бул, Улуттук банк тарабынан белгиленген шартта, коммерциялык банктар Улуттук банкка депондоштурууга милдеттъъ болгон акча каражаттар.  

 

Милдеттъъ резервдик талаптар (мындан ары - МРТ) бул, Улуттук банкка милдеттъъ резервдерди депондоштуруу боюнча коммерциялык банкка карата талаптар.  

 

Эсептешъъ базасы бул, коммерциялык банктын анын депозиттик жана башка эсептеринде эске алынган, сом жана валюта търъндёгъ милдеттери.  

 

Милдеттъъ резервдердин ёлчёмъ эсептешъъ базасынан пайыздарда Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат. 

 

1.3. Милдеттъъ резервдер акча-кредит саясатынын инструменттеринин бири болуп саналат жана Улуттук банк тарабынан акча топтомдорунун кёлёмънън регулятору, банктык кредит жана ликвиддъълъккё суроо-талап катары колдонулат

 

1.4. Милдеттъъ резервдердин ёлчёмъ акча-кредит саясатынын максаттары ъчън ёзгёртълъшъ мъмкън. Эсептик базанын курамына кирген милдеттенмелердин ар кандай кеатегориялары ъчън ар кандай пайыздык маанилер белгиниши мъмкън.  

 

1.5. Милдеттъъ резервдерди депондоштуруу коомерциялык банктар акча каражаттарын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине жайгаштыруусу търъндё жъзёгё ашырылат.  

1.6. Коммерциялык банктар МРТны ушул Жобонун 3.6-пункттарында каралган учурларды эске албаганда, банктык операцияларды жъргъзъъгё лицензиянын аракеттенъъсъ мезгилинде аткарууга милдеттъъ.  

2. Милдеттъъ резервдерди эсептёё тартиби 

2.1. Милдеттъъ резервдер жума сайын, аптанын биринчи жумушчу кънъндё эсептелет жана ёткён жуманын орточо эсептик базасынын жана Улуттук банк тарабынан белгиленген милдеттъъ резервдердин ёлчёмънън негизинде аныкталат. Милдеттъъ резервдердин белгиленген мааниси ётъп жаткан жумуш аптасынын аралыгында колдонууда болот. Эсептик базага кирген валюта милдеттенмелеринин сомдук эквиваленти Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген курс боюнча эсептелет. 

 

2.2. Милдеттъъ резервдердин кёлёмън аныктоодо эсептик база, коммерциялык банк тарабынан милдеттъъ резервдерди эсептёё ъчън пайдаланылган, Улуттук банктагы депозиттик эсебине жайгаштырылган чет ёлкё валютасындагы каражаттардын суммасына азаят. Улуттук банктагы милдеттъъ резервдерди эсептёё ъчън пайдаланылган чет ёлкё валютасындагы депозиттердин сомдук эквиваленти, Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген курс боюнча эсептелет.  

 

2.3. Милдеттъъ резервдердин кёлёмъ коммерциялык банктын менчигинде турган мамлекеттик баалуу кагаздар портфелинин эсебинен азаюусу мъмкън. Мамлекеттик баалуу кагаздардын търъ, наркы жана МРТны аткарууда аларды пайдалануу боюнча чектёёлёр Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат жана бекитилет. 

 

2.4. Милдеттъъ резервдер тёмёнкъ формула боюнча эсептелет:

Мында

мында ОРт ётъп жаткан жумадагы милдеттъъ резервдер

УРт ётъп жаткан жумада азайтылган милдеттъъ резервдер

ОБт-1 коммерциялык банктын ёткён жуманын ар бир кънъ ъчън эсептик базага кирген милдеттенмелери

Ат-1 коммерциялык банктын активдери, алардын суммасына Улуттук банк Башкармасынын чечими боюнча, ёткён жуманын ар бир кънъ ъчън эсептик база кыскарат; 

Н Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген милдеттъъ резервдердин ченеми;  

Бт-1 бул, коммерциялык банктын Улуттук банк Башкармасынын чечими боюнча ёткён жуманын ар бир кънъ ъчън милдеттъъ резервдердин кёлёмъ алардын суммасына кыскарып отурган активдери

дт-1 милдеттъъ резервдерди эсептёёдё кабыл алынган, ёткён жумадагы ар бир иш кънънън саны

к Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген Б кёрсёткъчън пайдалануу боюнча чектёё коэфициенти 

2.5. Ушул Жобонун 2.4-пунктуна ылайык жъргъзългён, коммерциялык банктын жетекчисинин колтамгасы менен къбёлёндърългён эсеп, 1-тиркемеге ылайык форма боюнча, жума сайын, аптанын биринчи иш кънъндё саат 12.00го чейин Улуттук банка берилет. Эсеп ёз убагында берилбеген, ошондой эле так эмес маалыматтар берилген шартта, коммерциялык банк Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.  

 

2.6. МРТнын аткарылышын контролдоо эки жумалык базалык мезгилдин акырында жъргъзълёт. Эгерде, бътъндёй алганда базалык мезгил ичинде коммерциялык банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги каражаттардын суммасы менен милдеттъъ резервдердин ёлчёмънън ортосундагы айырма оь болуп же нёлгё барабар болгон шартта, МРТ аткарылды деп таанылат. Ушул Жобонун 2.3-пункту колдонулган шартта, эгерде, бътъндёй алганда базалык мезгил ичинде коммерциялык банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги каражаттардын суммасы менен милдеттъъ азайтылган резервдердин ёлчёмънън ортосундагы айырма оь же нёлгё барабар болгон шартта, МРТ аткарылды деп таанылат. МРТны аткаруу учурунда коммерциялык банкка милдеттъъ резервдердин депондоштурулгандыгы ъчън тёлём чегерилет. Андай болбосо, банк МРТны бузган шартта, МРТны сактабагандыгы ъчън ушул Жобонун 3-бёлъгъндё аныкталган шарттарга ылайык андан тёлём кармалып калат.  

 

2.7. Милдеттъъ резервдердин Улуттук банкта депондоштурулгандыгы ъчън тёлёмдън ёлчёмъ Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген компенсациянын ченинин жана милдеттъъ резервдердин кёлёмънън негизинде, Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет.  

 

2.8. Эсептешъъ Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар менен расмий търдё белгиленген дем алыш жана майрам къндёръ жъргъзълбёйт

3. Эсептешъънън жана милдеттъъ резервдик талаптарды аткарбагандыгы 

ъчън тёлём ёндъръънън тартиби 

 

3.1. МРТны аткарбагандыгы ъчън тёлёмдън суммасы Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген, МРТны сактабагандыгы ъчън тёлём ченинин жана базалык мезгил ичинде коммерциялык банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги каражаттардын суммасынын милдеттъъ резервдерден (азайтылган милдеттъъ резервдер) терс четтёёсънън негизинде эсептелет.  

 

3.2. МРТны сактабагандыгы ъчън тёлём тёмёнкъ формула боюнча эсептелет:

мында Пн милдеттъъ резервдерди сактабагандыгы ъчън тёлём;  

Ос Улуттук банктагы корреспонденттик эсептин милдеттъъ резервдерден (азайтылган милдеттъъ резервдер) орточо къндък четтёёсъ; 

Сп Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген, МРТны сактабагандыгы ъчън тёлёмдън чени;  

Д базалык мезгилдин иш кънънън саны.  

МРТны сактабагандыгы ъчън тёлёмдън суммасын эсептёё мисалы 2-тиркемеде келтирилген

3.3. МРТны сактабагандыгы ъчън тёлём ёндъръъ, эгерде коммерциялык банктын Улуттук банк менен корреспонденттик мамилелери жёнъндё келишимде башкасы каралбаса, тиешелъъ билдиръъ жёнётългёндён кийинки экинчи иш кънъ, акцепсиз тартипте жъзёгё ашырылат. 

 

3.4. Банк тарабынан МРТнын сакталбагандыгы, ошол банкта максаттуу текшеръълёрдъ жъргъзъъ ъчън негиз болушу мъмкън. Улуттук банктын банктык кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашырган структуралык бёлъмъ текшеръънън жыйынтыгы боюнча, ошол коммерциялык банктагы абал жёнъндё корутундусун тиешелъъ чечим кабыл алуусу ъчън Улуттук банктын жетекчилигине берет. 

 

3.5. МРТнын ырааттуу търдё (бир эле жолу эмес) же ъч айдын ичинде бир нече жолу бузулушу, ошол банкка тике банктык кёзёмёл режимин же убактылуу жетекчиликти киргизъъ ъчън негиз болушу мъмкън. 

 

3.6. Коммерциялык банкта тике банктык кёзёмёл же убактылуу жетекчилик иштеп турган мезгилде, эгерде, Улуттук банк Башкармасынын тиешелъъ токтомунда башкасы каралбаса, МРТны сактабагандыгы ъчън тёлём чегерилбейт. 

 

  

  

Улуттук банк Башкармасы тарабынан ________-жылдын «___»_____ №____ 

токтому менен бекитилген, милдеттъъ резервдер 

жёнъндё жобого карата  

1- тиркеме 

  

Милдеттъъ резервдердин 

  

  

  

  

_________ тартып __________чейинки мезгил ичиндеги эсеби 

  

  

  

  

_______________________________   

  

  

  

  

(коммерциялык банктын аталышы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Милдеттери 

ПРБОнун 36-формасы боюнча калдык 

Жума ичинде 

  

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

  

  

  

  

  

  

Талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер  

  

  

  

  

  

  

Мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

КР Ёкмётънън жана жергиликтъъ бийлик органдарынын эсептери жана депозиттери 

  

  

  

  

  

  

Всего (1+2+3+4) 

  

  

  

  

  

  

Милдеттъъ резервдерди эсептёё ъчън пайдаланылган Улуттук банктагы чет ёлкё валютасындагы депозиттер 

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында (5-6) 

  

  

  

  

  

  

Эсептёёгё кабыл алынган МБКлардын кёлёмъ

  

  

  

  

  

  

 

Милдеттъъ резервдер**  

 

 

 

 

 

 

 Тъшъндърмё: *Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген, дисконт менен баланстык нарк 

**Милдеттъъ резервдер ушул Жобонун 2.4-пунктуна ылайык эсептелет 

Боелгон тилкелер толтурулбайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коммерциялык банктын жетекчисинин колтамгасы  

  

  

  

  

  

Мёёръ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан  

________-жылдын «___»_____ ____ 

токтому менен бекитилген, милдеттъъ резервдер 

жёнъндё жобого карата  

2 - тиркеме 

 

 

МРТны сактабагандыгы ъчън 

тёлёмдъ эсептёёгё мисал 

 

 

 

(сом търъндё) 

Отчеттук мезгил 

Улуттук банктагы корресп. эсеби 

Милдеттъъ резервдер  

Милдеттъъ резервдерден четтёё 

24.01.2010 

168 952 940 

154 305 490  

14 647 450  

25.01.2010 

147 247 200  

154 305 490  

-7 058 290  

26.01.2010 

136 899 974 

154 305 490  

-17 405 516  

27.01.2010 

155 680 540 

154 305 490  

1 375 050  

28.01.2010 

145 948 670  

154 305 490  

-8 356 820  

31.01.2010 

143 819 700  

146 427 840  

-2 608 140  

01.02.2010 

157 602 760 

146 427 840  

11 174 920  

02.02.2010 

126 051 430 

146 427 840  

-20 376 410  

03.02.2010 

145 100 880 

146 427 840  

-1 326 960  

04.02.2010 

163 569 190 

146 427 840  

17 141 350  

Жыйынтыгында  

  

  

-12 793 366 

Орточо къндък четёё 

  

-1 279 336 

МРТны сактабагандыгы ъчън тёлём 

2 665  

 

 

 

 

Милдеттъъ резервдерден четтёёнъ эсептёё формуласы:  

О=К-Р, где 

 

 

К - Улуттук банктагы корреспонденттик эсеби 

 

Р - милдеттъъ резервдер (азайтылган милдеттъъ резервдер

МРТны сактабагандыгы ъчън тёлёмдъ эсептёё формуласы:  

Пн =Ос*Сп/100/360*Д, мында 

 

 

Пн - милдеттъъ резервдерди сактабагандыгы ъчън тёлём 

    Ос - Улуттук банктагы корресп. эсептин милдеттъъ резервдерден орточо къндък четтёёсъ  

Сп - милдеттъъ резервдерди сактабагандыгы ъчън тёлём (бул учурда 7,5%) 

Д - базалык мезгилдин иш кънънън саны (бул учурда 10 кън.) 

 

 

 

 

Маалымат ъчън

 

 

 

МРТны сактабагандыгы ъчън тёлёмдън чени Улуттук банктын эсептик чени базалык мезгил ичиндеги ъч эселенген орто ёлчёмдё белгиленген  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 31.039\2 токтому 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредиттик мекемелерге карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7-43-статьяларына ылайык, Улуттук банк Башкармалыгы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредиттик мекемелерге карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин.  

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

 

 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2010-жылдын 31.03 

9\2 токтомуна карата тиркеме  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 

19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредиттик мекемелерге карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндёгъ» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №16/2 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредиттик мекемелерге карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндёгъ» жобого тёмёнкъ ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун бътъндёй тексти боюнча «Улуттук банк» деген сёз тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндё берилсин

2. «Жалпы жоболор» деген бёлъгъндё

экинчи абзац «коммерциялык банктарга карата» деген сёздёрдён кийин «, анын ичинде операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырышкан, «ислам терезесине» ээ банктарга, «Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусу» жабык акционердик коомуна, «Банктарды кайра каржылоонун адистештирилген фонду» жоопкерчилиги чектелген коомуна» деген сёздёр менен толукталсын;  

ъчънчъ абзац «аманатчылардын кызыкчылыктарын коргоо» деген сёздёрдён кийин тёмёнкъ мазмундагы биринчи шилтеме менен толукталсын:  

«Ушул жобонун бътъндёй тексти боюнча ислам банктары ъчън инвестициялык эсеп ээлери.». 

3. «Колдонулуучу таасир этъъ чаралардын усулдук негиздери» деген I-бёлъгъндё

1.1-пунктунун 1.1.2-пунктчасынын 8) абзацы «банктык операциялар» деген сёздёрдён кийин «, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъргъзългён операцияларды» деген сёздёр менен толукталсын

1.4-пунктунда «Банктык кёзёмёл башкармалыгы/Кёзёмёл метологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы же Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары» деген сёздёр «Банктык кёзёмёл башкармалыгы/ Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы же банктык кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын;  

4. «Таасир этъъ чаралары» деген II-бёлъгъндё

6.5-пунктунун 6.5.1-пунктчасынын а) абзацы «кредиттин жол берилген максималдуу ёлчёмъ ченеминин чегин» деген сёздёрдён кийин тёмёнкъ мазмундагы экинчи шилтеме менен толукталсын

«2 Ислам банктары ъчън бътъмдёрдън шарттары боюнча ислам банкы сунуштай турган акча каражаттары.»; 

6.6-пункттун 6.6.11.-пунктчасынын г) абзацындагы «депозиттер боюнча пайыздык чендер белгиленсин» деген сёздёр тёмёнкъ мазмундагы 3-шилтеме менен кошулсун: «3 Ислам банкына тиешелъъ учурда бул жобо, мудараба, кард хасан и вадиа йад даман келишимдеринин негизинде кардарлардын ислам банкында жайгаштырылган акча каражаттары боюнча кирешелъълъктън реалдуу нормасынан ашкан сыйакыларды тёлёёгё тыюу салынаарын тъшъндърёт». 

6.6-пунктунун 6.6.13-пунктчасынын г) абзацы «кредиттёёнъ» деген сёздён кийин тёмёнкъ мазмундагы тёртънчъ шилтеме менен толукталсын: «4 Ислам банктары ъчън бътъмдёрдън шарттары боюнча ислам банкы сунуштай турган акча каражаттары.»; 

6.11-пунктунун 6.11.5-пунктчасындагы «тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар» деген сёздёр «чогуу кирешелер» деген сёздёргё алмаштырылсын

7-бёлъктън 7.1-7.9-пункттары тиешелъълъгънё жараша 7.1-7.-11 пункттар деп саналсын.  

7-бёлъмдън 7.7-пункту «(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин 2005-жылдын 19-майындагы 16-05 номеринде каттоодон ёткён)» деген сёздёрдён кийин тёмёнкъ мазмундагы бешинчи шилтеме менен толукталсын: «5 Ислам банктары ъчън Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы N 41/4 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырылуучу операцияларды жъргъзъъчъ банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жёнъндё» нускоо»;  

Жобонун 1-тиркемеси тёмёнкъ мазмундагы 9-1-пункт менен толукталсын

«9-1. Шариат стандарттарына шайкеш келбеген операцияларды жъргъзъъ (ислам банктары ъчън гана).» 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 31.039\3 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 

«Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъънъ киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7-жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ тууралуу» токтомуна сунуш кылынган ёзгёртъъ (кошо тиркелет) бекитилсин.  

1. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

1. Юридикалык бёлъм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

1. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсын тааныштырсын

1. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 31.03 9\3 токтому менен бекитилген 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 

«Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъъ  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» жоопкерчилиги чектелген коомдун ишин жёнгё салуу эрежелерине тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин

- Эреженин 2.1.-пунктунун 2.1.2- пунктчасынын биринчи абзацында «10%» деген сан «20%» деген сан менен алмаштырылсын