Кайта келүү

Мазмуну 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелдеги № 18\8 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё” токтому

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25.04 № 18\9  «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» токтому; 

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18.05 № 19\6Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жёнгё салынган банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди беръъсънё карата талаптар жёнъндё “токтому; 

 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18.05 № 19\7Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизъъ жёнъндё “токтому; 

 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-майындагы №21\1 «Микрофинансылык уюмдардын иши жёнъндё»токтому; 

 

6. Редакциялык тактоолор; 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25.04 № 18\8 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё» жобого сунушталган толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

3. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 35-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/6 токтому менен бекитилген «Белгилъъ бир критерийлерге жооп берген, кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине» толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жарыялансын. 

5. Ушул токтом расмий жарыялангандан кийин Юридика башкармалыгы аны Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

6. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

7. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларды тааныштырсын. 

8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2012 ж. 25.04 18\8 токтомуна тиркеме 

 

 

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

I. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин

1. Жобонун 7-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 7.2 жана 7.3-пункттары менен толукталсын

7.2. Банк кърёё менен камсыздалбаган кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу ченемин эсептёёдён, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё жободо чагылдырылган, чогуу жоопкерчиликтъъ топторду кредиттёё боюнча шарттар жана критерийлер сакталган шартта, чогуу жоопкерчиликтъъ топтун мъчёлёрънън кепилдиги астында берилген кредиттерди алып салууга укуктуу. 

7.3. Эгерде чогуу жоопкерчиликтъъ топтун мъчёлёрънё берилген кредиттердин кёлёмъ банктын кредит портфелинде 50 жана андан кёбърёёк пайызды тъзсё, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан тартылган депозиттердин максималдуу кёлёмъ, банктын таза суммардык капиталындагы ёлчёмънън 100 пайыздан ашпоого тийиш.  

  

II. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. «Банктын банктык кредиттерди сунуштоо боюнча ишин уюштуруу» деп аталган 4-главанын

- 30 пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«- чогуу жоопкерчиликтеги топтун мъчёлёрънън кепилдиги. Мында чогуу жоопкерчиликтеги топ (мындан ары-ЧЖТ) дегенден улам, пайда алууга багытталган экономикалык ишти жъзёгё ашырышкан жеке адамдардын-катышуучулардын (кеминде 3 адам) ыктыярдуу биригъъсън тъшънъъгё болот, мында ЧЖТнын мъчёлёръ топтун ар бир мъчёсънън милдеттенмесинин аткарылышына чогуу кепил болушат жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарына ылайык, алынган кредиттик каражаттардын кандай жагдай болбосун толугу менен кайтарылып берилишине жооп беришет.

- 51-пунктундагы

- «субсидиардык» деген сёз «чогуу» деген сёзгё алмаштырылсын

- «(микрофинасылык уюмдар үчүн гана)» деген сёздёр алып салынсын

- тёмёнкъ редакциядагы 61-1, 61-2, 61-3 пункттар менен толукталсын

«61-1. Банк, тёмёнкъ учурларда гана ЧЖТнын мъчёлёрънън кепилдиги менен кредиттерди беръъгё (мындан ары-топтук кредиттер) укуктуу

· банктын Директорлор кеьеши тарабынан жактырылган топтук кредиттёё боюнча саясатты (кредиттик саясаттын курамдык бёлъгъ болушу мъмкън) жана башка ченемдик укуктук актылары (билдиръълёрдъ кароо/жактыруу/баш тартуу жол-жоболору, топтук кредиттёё процесси, мониторинг, топтук кредиттерди классификациялоо ) болсо. Бул саясатта кредит, тёлёё графигине ылайык кредит боюнча тёлёмдёрдън ордун жабууга кирешеси жеткиликтъъ болгон адамдарга бериле тургандыгы чагылдырылууга тийиш. Банктын топтук кредиттер боюнча ишти жёнгё салуучу ички документтеринде банк продуктусунун ушул търънё мънёздъъ болгон потенциалдуу тобокелдиктер берилип, ошондой эле бул тобокелдиктерди тёмёндётъънън жана топтук кредиттердин жогорку кайтарымдуулугун камсыз кылуунун ыкмалары да каралууга тийиш

· банк топтук кредиттерди беръъ ниетин кат жъзъндё Улуттук банк менен макулдашкандан кийин

· кредиттёёнън бул секторунда иш тажрыйбасы бар, квалификациялуу кызматкери болгон шартта. 

 

61-2. Банк топтук кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченемин эсептёёнъ тёмёнкъ бардык шарттарды сактагандан кийин 61-3-пунктка ылайык жъзёгё ашырууга укуктуу

· банктын ЧЖТнын мъчёлёрънън кепилдиги менен топтук кредиттерди сунуштоо боюнча алгылыктуу тажрыйбасы 2 жылдан кем эмес болсо

· топтук кредиттердин ълъшъ топтук кредиттердин жалпы кёлёмъндё эки жыл ичинде 5% ашпаса.  

 

61-3. Кърёё менен камсыздалбаган кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченемин эсептёёдё ЧЖТнын мъчёлёрънън чогуу жоопкерчиликтери астында берилген, тёмёнкъ бардык критерийлерге жооп берген топтук кредиттери алынып салынат:  

· банк тарабынан кредиттик топтун ар бир ёзънчё мъчёсънё берилген кредиттин суммасы  150 000 сомдон ашпайт, ал эми ЧЖТга берилген кредиттин чогуу алгандагы суммасы 1 500 000 сомго чейинкини тъзёт

· банктан кредит алышкан ЧЖТнын катышуучулары банктын аффилирленген жактары же инсайдерлери болуп саналышпайт

· банк, топтук кредиттерге карата активдердин атайын классификациясын жана белгилъъ бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине ылайык, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёрдъ колдонот.  

 

III. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 токтому менен бекитилген «Белгилъъ бир критерийлерге жооп берген, кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине» тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин:  

 

1.Жобонун 2-пунктунун 2.2-пунктчасы тёмёнкъ редакциядагы 2.2-пунктча менен толукталсын

«2.2. Атайы классификация чогуу жоопкерчиликтъъ топтун кепилдиги астында чогуу жоопкерчиликтъъ топтун мъчёлёрънё берилген кредиттерге карата колдонулууга тийиш.». 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25.0418\9 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кёзёмёл блогунун бёлъмдёрънън кайра ёзгёртъп тъзълъшънё байланыштуу ошондой эле банктардын жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишин жёнгё салуу, кёзёмёлдёё жана лицензиялоону жёнгё салган ченемдик укуктук базаларды талапка ылайык келтиръъ максатында, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыялансын. 

3. Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Токтом жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

5. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо бакшкармалыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, алмашуу бюролорду, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън

 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 24-апрелиндеги № 18\9 токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына карата ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банк ишин лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) жобонун бътъндёй тексти боюнча ар башка жёндёмё мъчёлёръндё берилген «Банктарды лицензиялоо бёлъмъ» деген сёздёр, тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндёгъ «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын Лицензиялоо бёлъмъ» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

2) жобонун 20.3-пунктунун 4-пунктчасынын 2-абзацындагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 27-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 3-июнунда 68-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №12/8 «Резидент эмес банктын ёз филиалына капитал бёлъъ тартибин» бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Резидент эмес банктын ёз филиалына капитал бёлъъ тартибине» тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) тартиптин 2.1-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

3. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит мекемелери милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктар милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) жобонун 6.5.-пунктунун экинчи абзацындагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгынын Тышкы кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын

 

4. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 94-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жёнъндё нускоонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жёнъндё нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) нускоонун 3.7-пунктунун «в» пунктчасынын 3-кичи пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

5. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 4-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 15-мартында 30-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №2/2 «Жеринде барып инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё нускоону» бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Жеринде барып инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) нускоонун 1.3.-пунктундагы «ыйгарым укуктуу орган (Банктык кёзёмёл башкармалыгы)» деген сёздёр «кёзёмёлдъктън ыйгарым укуктуу бёлъмдёръ Тышкы кёзёмёл башкармалыгы жана Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

2) нускоонун 1.5.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы жана Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

3) нускоонун 1.9.-пунктундагы тёмёнкъ саптар

- Банктык кёзёмёл башкармалыгы; 

- Тышкы кёзёмёл бёлъмъ; 

- Банктарды инспектирлёё бёлъмъ; 

- Жоюлуп жаткан банктардын ишине мониторинг жъргъзъъ бёлъмъ; 

- Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы; 

- Кёзёмёл методологиясы бёлъмъ; 

- Банктарды лицензиялоо бёлъмъ; 

- Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы. 

деген саптар тёмёнкълёргё алмаштырылсын: 

- Тышкы кёзёмёл башкармалыгы

- Банктар ишине тышкы кёзёмёл бёлъмъ;  

- Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин ишине тышкы кёзёмёл бёлъмъ;  

- Жыйынтыктоочу отчет жана анализдёё бёлъмъ  

- Инспектирлёё башкармалыгы 

- Банктарды инспектирлёё бёлъмъ

- Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин ишине инспектирлёё бёлъмъ;  

- Айрым операцияларга экспертиза жъргъзъъ бёлъмъ;  

- Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы; 

- Кёзёмёл методологиясы бёлъмъ; 

- Лицензиялоо бёлъмъ; 

- Финансылык продуктылар методологиясы бёлъмъ  

4) нускоонун 1.10.-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«1.10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишине кёзёмёлдък, алардын иш ёзгёчёлъгън эске алуу менен Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин ишине тышкы кёзёмёл бёлъмъ тарабынан Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин ишине инспектирлёё бёлъмъ менен биргеликте жъзёгё ашырылат». 

5) нускоонун 3.8.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

6) нускоонун 4.4.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылып, «банктык кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган» деген сёздёр «кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

7) нускоонун 5.1.-пунктундагы «Тышкы кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёр «Банктарга тышкы кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

8) нускоонун 8.3. 8.5.-пункттарындагы «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр» «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

9) нускоонун 9.2.-пунктундагы «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

10) нускоонун 10.2.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё, «Тышкы кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёр «Банк ишине тышкы кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

11) нускоонун 11.1.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё, ал эми «Банктык кёзёмёл башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алуучу» жана «Банктык кёзёмёл башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган» деген сёздёр «кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алуучу» жана «кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

6. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номеринде каттоодон ёткёртългён №42/1 «Кыргыз Республикасында нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) жобонун 6-тиркемесинин биринчи абзацындагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

7. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 27-июлунда кабыл алынган №40/4 «Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) жобонун 33-пунктундагы «Башкарманын мъчёсъ тарабынан» деген сёздёр «Тёраганын орун басары тарабынан» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

2) жобонун 46-пунктундагы «Улуттук банк Башкармасынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёлдък башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсън» деген сёздёр «Тёраганын кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарын» деген сёздёргё алмаштырылсын;  

3) жобого карата кошо тиркелген 5-тиркемесиндеги «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

8. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерге карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) жалпы жоболордун экинчи абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусу» ЖАК» жана «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фондусу» ЖАК жана» деген сёздёр алынып салынсын.  

2) жобонун 1.4.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы/Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы /Тышкы кёзёмёл башкармалыгы/Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

3) жобонун 1.5.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

4) жобонун 2.1.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

5) жобонун 6.9.2.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы жана/же Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы жана/же Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы жана/же Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

6) жобонун 6.9.4.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы же Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы же Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы же Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» дегенге алмаштырылсын; 

7) жобонун 5.1.2., 5.1.4., 6.7.1., 6.8.5. жана 6.11.4.пунктарындагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

8) бътъндёй текст боюнча «тъздён-тъз тескёёгё алган» деген сёздёрдён кийинки тиешелъъ жёндёмёдёгъ «банктык» деген сёздёр алынып салынсын. 

 

9. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 18-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 29-апрелинде 59-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым бир търлёрън жъзёгё ашырган уюмдардын, алардын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым бир търлёрън жъзёгё ашырган уюмдардын, алардын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) жобонун 1.2-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы, Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

10. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №22/4 «Тике банктык кёзёмёл жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы тууралуу» токтому менен бекитилген «Тике банктык кёзёмёл жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) «Банктык кёзёмёл башкармалыгы, Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген (1)-шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: (1) «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы». 

 

11. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 3-ноябрында 131-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №36/5 «Банк ишин тескёёгё алуу боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Банк ишин тескёёгё алуу боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) жобого карата «Банктык кёзёмёл башкармалыгы/Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» (2) шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: «(2) Тышкы кёзёмёл башкармалыгы». 

 

12. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/3 «Коммерциялык банктарга жана депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга карата консервация чарасын колдонуу жёнъндё» токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктарга жана депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга карата консервация чарасын колдонуу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) жобого карата «Банктык кёзёмёл башкармалыгы/Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» (1) шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: «(1) Тышкы кёзёмёл башкармалыгы». 

 

13. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 28-декабрында кабыл алынган №51/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча» нускоону бекитъъ жёнъндё» токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин:  

а) нускоонун 16-пунктунун «д» пунктчасынын 3-кичи пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

14. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) жобонун 17-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

15. Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 14-декабрындагы №34/9 «Коммерциялык банктын ишеним боюнча тескёёгё алуу операцияларын жёнгё салуу эрежелери жёнъндё» токтому менен бекитилген Коммерциялык банктын ишеним боюнча тескёёгё алуу операцияларын жёнгё салуу эрежелерине тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) эреженин 11.3-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

2) эрежеге карата 4-тиркемедеги «Банктык кёзёмёл башкармалыгынын Методология жана кёзёмёлдък бёлъмъ, тел. 22 36 68» деген сёздёр алынып салынсын.  

 

16. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №36/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетторду тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетторду тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин:  

1) жобонун 1.1-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусу тарабынан» деген сёздёр алынып салынсын. 

2) жобонун 3.2-пунктундагы «,Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фонду» деген сёздёр алынып салынсын. 

3) жобонун 3.5-пункту алынып салынсын. 

 

17. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №14/2 «Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жёнгё салуу эрежелеринин жаьы редакциясы тууралуу» токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жёнгё салуу эрежелерине тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) 6.1-пунктунда: 

- биринчи абзацтагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

- экинчи абзацтагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

б) 6.2-пунктунда: 

- «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

- экинчи абзацтагы 6.2 саны 6.3. санына алмаштырылсын. 

в) 6.3-пункту 6.4-пункт катары саналсын. 

г) 7.1-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

18. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 23-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 21-апрелинде 45-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №7/5 «Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин:  

1) жобонун 2.6-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

2) жобонун бътъндёй тексти боюна «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

19. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 16-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 20-февралында 6-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №3/3 «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) жобонун бътъндёй тексти боюнча ар башка жёндёмё мъчёлёръндё берилген «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр, тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндёгъ «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

20. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 11-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2002-жылдын 25-октябрында 135-02 номеринде каттоодон ёткёртългён №37/2 «Кыргыз Республикасында микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди тъзъъ жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди тъзъъ жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин:  

1) жобонун 2.16-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

2) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

3) жобонун 5.4., 6.3., 7.5., 7.7.пункттарындагы ар кандай жёндёмё мъчёлёръндё берилген «Улуттук банк Башкармасынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсъ» деген сёздёр тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндё «Улуттук банктын Тёрагасынын Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

4) жобого карата кошо тиркелген 5-тиркемеде «Башкарманын мъчёсъ» деген сёздёр «Тёраганын орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

21. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 5-мартында 27-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/1 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

а) жобонун 4.2-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

б) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

в) жобого карата кошо тиркелген 7-тиркеменин 2-пунктунун, жобонун 4.11., 5.2.-пунктчаларындагы «Улуттук банк Башкармасынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсъ» деген сёздёр «Улуттук банктын Тёрагасынын Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

г) жобого карата кошо тиркелген 7, 8-тиркемелердеги «Башкарманын мъчёсъ» деген сёздёр «Тёраганын орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

22. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 8-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 13-мартында №21-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №4/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) жобонун 1.5-пунктундагы жана жобого карата кошо тиркелген 2, 3-тиркемелердеги ар башка жёндёмё мъчёлёръндё берилген «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндёгъ «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

2) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

23. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 27-июнунда 90-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №16/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертъъ чаралары жана санкциялары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертъъ чаралары жана санкциялары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) жобонун 3.1-пунктундагы «Улуттук банк Башкармасынын Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишин кёзёмёлдёё боюнча бёлъмдън ишине тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсъ (мындан ары текст боюнча - Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ)» деген сёздёр «Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары (мындан ары текст боюнча - Тёраганын орун басары) деген сёздёргё алмаштырылсын.  

2) жобонун бътъндёй тексти боюнча «ар кандай жёндёмё мъчёлёръндё берилген  

«Башкарманын мъчёсъ» деген сёздёр тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндё «Тёраганын орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

24. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 28-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-августунда 87-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №19/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдарда тышкы аудит жъргъзъъгё карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) жобонун 3.6. жана 3.11.-пунктарындагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

25. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-январында кабыл алынган №1/1 «Аманаттарды тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын милдеттъъ камдык талаптары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Аманаттарды тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын милдеттъъ камдык талаптары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) жобонун 13-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

26. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/3 «Микрокредиттик компаниянын /микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген Микрокредиттик компаниянын /микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

а) жобонун 4.3-пунктундагы жана жобого карата кошо тиркелген 2-тиркемедеги «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын;  

2) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

27. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/3 «Микрокредиттик компаниянын /микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

а) жобонун 13-пунктундагы жана жобого карата кошо тиркелген 2-тиркемедеги «Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

б) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

28. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 25-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 6-июнунда 70-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №15/4 «Кыргыз Республикасында ссудалык-аманат, турак жай курулуш кассаларын лицензиялоо жёнъндё» убактылуу жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында ссудалык-аманат, турак-жай курулуш кассаларын лицензиялоо жёнъндё» убактылуу жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

а) жобонун 8-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

б) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

29. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 1999-жылдын 15-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 1999-жылдын 23-апрелинде 32 номеринде каттоодон ёткёртългён №31/8 «Банк мыйзамдары чёйрёсъндё административдик укук бузуулар жёнъндё иштерди кароо боюнча» нускоону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын органдары тарабынан банктык мыйзамдар чёйрёсъндё административдик укук бузууларга тиешелъъ иштерди кароо жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) нускоонун 1.2-пунктунун «а» пунктчасындагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

30. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнундагы №52/3 «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик консолидацияланган отчет жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик консолидацияланган отчет жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) жобого карата кошо тиркелген 2-тиркемедеги «Банктык кёзёмёл башкармалыгы/Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18.05 № 19\6 токтому 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жёнгё салынган банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди беръъсънё карата талаптар жёнъндё 

 

Улуттук банктан лицензия алып, иши ал тарабынан жёнгё салынган банктар жана башка финансы-кредит мекемелери тарабынан сунушталган банктык кызматтарды керектёёчълёрдън укуктарын коргоо, республиканын банк тутумунун ишинин натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдъълъгън камсыз кылуу максатында, ошондой эле карыз алуучулардан тъшкён кайрылууларды эске алып, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 3, 4, 7, 43-статьяларына, "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамынын 3, 4, 7, 35, 39, 39-1-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банктан лицензия алып, иши ал тарабынан жёнгё салынган бардык коммерциялык банктарга, микрофинансылык уюмдарга (микрофинансылык компанияларга, микрокредиттик компанияларга, микрокредиттик агенттиктерге), кредиттик союздарга жана адистештирилген финансы-кредит мекемелерине:  

- эгерде кардардын-жеке адамдын карызынын ордун жабуунун эсебине кабыл алынган тёлёмдёр акчалай милдеттенмени аткаруу ъчън жетишсиз болсо, кредит келишиминде тёлёмдёрдъ кабыл алуунун тёмёнкъдёй тартиби караштырылсын: (1) негизги сумма; (2) акчалай милдеттенмени аткарууга кабыл алуу боюнча чыгымдар; (3) тёлёё графигине ылайык пайыздар; (4) ъстёк айып (айыптык тёлёмдёр, туумдар); 

- кардар-жеке адам менен тъзългён кредиттик келишимде карыздын негизги суммасы жана пайыздары боюнча тёлём мёёнётън ёткёръп жибергендиги ъчън ъстёк айып (айыптык тёлёмдёр, туумдар) боюнча пайыздын ёлчёмъ келишимде кёрсётългён кредит боюнча пайыздык ченден ашпаган чекте белгиленсин. Мында, чегерилген ъстёк айыптын (айып, туум) максималдуу суммасы негизги карыздын калдыгынын суммасынын 20 пайызынан ашпоого тийиш

1. Юридикалык башкармалыгы: 

- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштырсын; 

- токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

2. Токтом расмий жарыялангандан 15 кън ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды, «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укугу ёткён - адистештирилген финансы-кредит мекемесин жана кредиттик союздарды тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън

 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18.05 № 19\7 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кредиттик тобокелдиктерди тёмёндётъъ максатында, микрокаржылоо секторунда келип чыккан олуттуу карызды эске алып, ошондой эле бир финансы-кредит мекемесинин алдындагы карызды башка финансы-кредит мекмеси тарабынан берилген карыздык каражаттардын эсебинен жабуу иш тажрыйбасына жол бербёё ъчън Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьясына, «Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамынын 5 жана 9-статьяларына ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тёмёнкъ ченемдик укуктук актыларына сунушталган толуктоолор бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда № 95-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга карата тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё» жобого (толуктоолор кошо тиркелет)

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы №31/3 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам тъзъъсънън жалпы принциптери жёнъндё» убактылуу жобого (толуктоолор кошо тиркелет)

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде № 35-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/6 токтому менен бекитилген, Белгилъъ бир критерийлерге жооп берген, кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине (толуктоолор кошо тиркелет);  

- Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги №10/6 токтому менен бекитилген, «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо» жёнъндё жобого (толуктоолор кошо тиркелет); 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 27-июнунда 90-05 номеринде каттоодон ёткёртългён N16/3 токтому менен бекитилген, «Улуттук банк тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертъъ чаралар жана санкциялар жёнъндё» жобого (толуктоолор кошо тиркелет). 

2. Юридикалык башкармалыгы: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына ушул токтомду жарыяласын; 

- токтом расмий жарыялангандан кийин аны Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

3. Токтом расмий жарыялангандан кийин къчънё кирет. 

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды жана кредиттик союздарды тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2012-жылдын 18.05 19\7 токтомуна карата  

тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актыларына толуктоолор 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 токтому менен бекитилген, «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёр» жёнъндё жобонун 5.1.2-пункту тёмёнкъ мазмундагы бешинчи жана алтынчы абзацтар менен толукталсын: 

«- карыз алуучунун-жеке адамдын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринде актив боюнча тёлёнбёгён карызынын болушу; 

- карыз алуучунун жеке адамдын жана анын жубайынын, ата-энесинин жана балдарынын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринин алдындагы карызынын бир киреше булагынын эсебинен тёлёнъшъ».  

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы № 31/3 токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга кам тъзъъсънън жалпы принциптери жёнъндё» убактылуу жобонун 3.7-пункту тёмёнкъ мазмундагы бешинчи жана алтынчы абзацтар менен толукталсын:  

«-карыз алуучунун-жеке адамдын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринде актив боюнча тёлёнбёгён карызынын болушу; 

- карыз алуучунун жеке адамдын жана анын жубайынын, ата-энесинин жана балдарынын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринин алдындагы карызынын бир киреше булагынын эсебинен тёлёнъшъ».  

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги № 10/6 токтому менен бекитилген, «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жёнъндё» жобонун 3.5-пункту тёмёнкъ редакциядагы «д» жана «е» пункттары менен толукталсын:  

д) карыз алуучунун-жеке адамдын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринде кредит(тер) боюнча тёлёнбёгён карызынын болушу; 

е) карыз алуучунунжеке адамдын жана анын жубайынын, ата-энесинин жана балдарынын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринин алдындагы карызынын бир киреше булагынын эсебинен тёлёнъшъ».  

 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 токтому менен бекитилген, «Кредиттердин белгилъъ бир критерийлерге жооп берген атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине» тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

а) 4.5-пункту «бир адамга» деген сёздён кийин» «ушул банкта/ФКМде» деген сёздёр менен толукталсын; 

б) тёмёнкъ мазмундагы 4.5.-1-пункт менен толукталсын: 

«Атайын классификация кардарда-жеке адамда ушул жана/же башка банкта/ФКМде белгиленген критерийлерге жооп берген бир нече кредити болгон шартта, бардык кредиттердин чогуу алгандагы ёлчёмъ 2.1-пункта кёрсётългён сандык чектен ашпаган учурда колдонулат. Мындай кредиттер шектъъ катары классификацияланууга тийиш». 

 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы N 16/3 токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертъъ чаралары жана санкциялар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

а) 3.3 -пункт тёмёнкъ мазмундагы тёртънчъ жана бешинчи абзацтар менен толукталсын: 

«- белгилъъ бир операцияларды токтотуу же чектёё; 

- лицензиянын же къбёлъктън аракетин токтотуу»; 

 

б) тёмёнкъ мазмундагы 3.5-1 пункт менен толукталсын: 

«3.5-1 Белгилъъ бир операцияларды токтотуу же чектёё, лицензиянын же къбёлъктън аракетин токтотуу жёнъндё чечим, ушул жобонун 3.7, 3.8-пукнттарында белгиленген кайсы болбосун учурда кабыл алынышы мъмкън»; 

 

в) 3.8-пункт тёмёнкъ мазмундагы жетинчи, сегизинчи, тогузунчу жана онунчу абзацтар менен толукталсын: 

«-Микрофинансылык уюмдардын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамында аныкталган иш максаттарынын бузулушу: жакырчылыкты жоюу ъчън микрокаржылоо боюнча жеткиликтъъ кызматтарды жъзёгё ашыруу, ишкердикти ёнъктъръъгё кёмёктёшъъ жана Кыргыз Республикасынын калкын социалдык мобилизациялоо; 

- монополияга каршы мыйзам талаптарынын бузулушу; 

- банктык кызмат кёрсётъълёр рыногунда банктык кызматтарды сунуштоонун жалпы шарттарына терс таасир тийгизъъ, ошондой эле керектёёчълёрдън укугун чектёё»; 

- банктын алгылыксыз тажрыйба катары мънёздёлгён, ишке катышуусу (1-тиркеме)»; 

 

г) 1-тиркеме тёмёнкъ мазмундагы 13-пункт менен толукталсын: 

«13. Кирешеси берилген микрокредитти тейлёё наркын жабууга жёндёмсъз экендигин билип туруп, МФУнун карыз алуучуга - жеке адамга микрокердит беръъсъ». 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 29-майындагы №21\1 токтому 

 

 

«Микрофинансылык уюмдардын иши жёнъндё» 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамынын, жакырчылыкты жоюу, калкты иш менен камсыз кылуу деңгээлин көтөрүү, ишкердикти өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын калкынын социалдык жактан жапырт тартылышына көмөк көрсөтүү үчүн микрофинансылоо боюнча жеткиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу микрофинансылык уюмдардын негизги иш максаты катары белгиленген 2-статьясынын талаптарынын ушул уюмдар тарабынан аткарылбай жатышын четтетъъ зарылчылыгынан улам, ошондой эле Улуттук банктан лицензия алып, иши ал тарабынан жёнгё салынган микрофинансылык уюмдарга карата калайык-калктын ишенимин жогорулатуу, финансы системасынын туруктуулугун сактоо, сунушталган кызматтардын керектёёчълёрън колдоого алуу жана алардын таламдарын коргоо максатында, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7, 43-статьяларына, "Микрофинансылык уюмдар жёнъндё" мыйзамынын 2, 5, 35-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Микрофинансылык уюмдар (микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар жана микрокредиттик агенттиктер) ёз ишинде «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамда аныкталган жакырчылыкты жоюу, калкты иш менен камсыз кылуу деңгээлин көтөрүү, ишкердикти өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын калкынын социалдык жактан жапырт тартылышына көмөк көрсөтүү үчүн микрофинансылоо боюнча жеткиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу максатын жетекчилике алышсын жана ёз уставдарында жана кредиттик саясаттарында ошол максатты жъзёгё ашыруу боюнча чараларды чечмелеп кёрсётъшсън.  

2. Микрофинансылык уюм тарабынан лицензия (къбёлък) алуу ъчън берилген уставда, кредиттик саясатта жана башка документтерде мыйзамда аныкталган максатка жетишъъ маселесин (чараларын) жёнгё салган жоболор камтылбаса, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензия жана/же каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлък берилбейт.  

3. Микрофинансылык уюм тарабынан берилген кредит боюнча пайыздык чен, кредит беръъ учурунда колдонулган декларацияланган (жарыяланган) эффективдъ пайыздык ченден ашпоого тийиш. 

4. Микрофинансылык уюмдар коммерциялык кредиттерди тартылган каражат катары "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё" мыйзамдын 2-статьясында белгиленген максатка ылайык келбеген шарттарда пайдаланууга тийиш эмес. 

 

Улуттук банк башкармасынын 2012-жылдын 

_____________ №____ токтомунун 2-барагы 

 

5. Микрофинансылык уюмдар коммерциялык банктардын кредитинин негизинде берилген микрокредиттер мыйзамда аныкталган максатта колдонула тургандыгынын жетиштъъ негиздемесине ээ болууга тийиш.  

6. Микрофинансылык уюмдар бир айлык мёёнёт ичинде кредит саясаттарын ушул токтомго ылайык келтиришсин. 

7. Иштеп жаткан микрофинансылык уюмдарга (микрофинансылык компанияларга, микрокредиттик компанияларга жана микрокредиттик агенттиктерге) ёз иштерин ушул токтомдун 1-пунктунун талабына ылайык келтиръъ сунушжолдомо берилсин.  

8. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет. 

9. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырсын

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

10. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен микрофинансылык уюмдарды тааныштырсын. 

11. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

Редакциялык тактоолор

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын нормативдик актылары” журналынын 2011 жылдын № 11 санында жана Улуттук банктын сайтында 2011 жылдын 16 декабрында жарык көргөн кыргызча текст так эмес берилгендигине байланыштуу: 

 

1. Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөөгө ашырылган операциялар жөнүндө” жобонун 58 пунктагы а) жана б) пунктчалар (49 бет) төмөнкү редакцияда окулсун: 

 

а) ФКМ, сатуучуга төлөп бериши зарыл жана агент катары кардардын эсебине товардын баасын чегерүүгө тийиш эмес

б) ФКМ сатуу жүзөгө ашырылгандыгына тиешелүү документтик тастыктоону сатуучудан алууга тийиш

 

1. Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөөгө ашырылган операциялар жөнүндө” жобонун 64 пунктагы биринчи сүйлөмү (52 бет) төмөндөгүдөй окулсун: 

 

ФКМ кардарга товарларды сатуу жөнүндө түзүлгөн келишим шарттарына ылайык, кардар келишимге ылайык ФКМге төлөөгө милдеттүү болгон суммадагы анын карызын тааныйт.