Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2007 жылдын 13 саны 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 

2-ноябрында каттоодон өткөн. Каттоо номери 103-07 

 

Бишкек шаары 

2006-жылдын 25-сентябры N 43/5 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Айкын убакыт ыргагында Эсептешүүлөрдүн гроссттук 

системасында электрондук билдирүүлөрдүн форматтарын 

жана аларды толтуруу эрежелерин бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын төлөм системасы боюнча ченемдик укуктук базаларды өркүндөтүүнүн чегинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, айкын убакыт ыргагында Эсептешүүлөрдүн гроссттук системасында электрондук билдирүүлөрдүн форматтарын жана аларды толтуруу эрежелерин карап көрүү менен токтом кылат: 

1. Айкын убакыт ыргагында Эсептешүүлөрдүн гроссттук системасында электрондук билдирүүлөрдүн форматтарын жана аларды толтуруу эрежелери (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Төлөм системалары башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты расмий жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын Төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-сентябрындагы 

N 43/5 токтому менен 

бекитилген 

 

Айкын убакыт ыргагында Эсептешүүлөрдүн гросттук 

системасында билдирүүлөрдүн форматтары 

(ГСРРВ) жана аларды толтуруу 

ЭРЕЖЕЛЕРИ 

 

Киришүү 

 

Бул документ Айкын убакыт ыргагында Эсептешүүлөрдүн Гросстук системасындагы (ГСРРВ) электрондук билдирүүлөрдүн форматтарын голтуруунун эрежелине түшүндүрмө берет. ГСРРВ системасында электрондук билдирүүлөрдүн форматы SWIFT форматына ээ жана SWIFT расмий сайтында "SWIFT пайдалануучуларына колдонмо" бөлүгүндө берилген. 

ГСРРВ системасынын электрондук билдирүүлөрү блоктук структурага ээ, ар бир блок фигуралуу каша менен бөлүнгөн жана номер менен идентификацияланат. 

{1: Негизги аталышы} 

{2: Тиркеменин аталышы} 

{3: Колдонуучунун тиркемесинин аталышы} 

{4: Текст бөлүгү

1, 2 жана 3-блоктор билдирүүлөрдүн жөнөтүүчүлөрү жана алуучулары фалуу маалыматты, 4-блок берилүүчү маалыматты камтыйт. 

Ар бир блок идентификатордон башталат - номер плюс символ ":" (кош текит). Төртүнчү блок маалымат тилкесин камтыйт. Тилке - ал үчүн маанилердин аныктамалары, түшүндүрмөлөрү жана берүүлөрү алдынала аныкталган маалыматтардын элементи. Маалыматтардын ар бир элементи бөлүнбөй турган "бирдикти көрсөтөт. Маалыматтын бирден ашык элементинен турган тилкеде элементтердин ар бирин тилкече түзөт. Тилке тилкенин идентификаторунан жана тилкенин маанисинен турат. Тилкенин идентификатору - ал анын кош чекит менен аяктаган номери. Тилкенин маанисинин аягы {CrLf:} символу менен аныкталат. Төртүнчү блоктогу акыркы тилке {CrLf:} символу менен аныктоого тийиш. Тилке чечүүчү сөздү камтышы мүмкүн. Тилкенин мааниси "{", {CrLf:}}, {CrLf:}} символдорунан башталбайт. 

Кабыл алынган белгилөөлөр: 

а - жазуу менен гана берилген тамгалар; 

n - цифралар гана; 

d - бөлчөк бөлүгүн камтыган сан (2 белги), бөлүгү бүтүн сандан үтүр менен ажыратылат; 

x - символдордун уруксат берилген топтомунан кайсы болбосун жол берилген символдор; 

9!n - тилкенин мааниси 9 цифрадан турат; 

9n - тилкенин мааниси 9 цифрадан ашпайт; 

60х - тилкенин мааниси 60 символдон жогору болбойт; 

5*50х - тилкенин мааниси 50 символдон 5 сапты түзөт; 

[ ] - кашаага алынган маалымат, көрсөтүүгө милдеттүү эмес; 

-> - тилкелердин кайталанма иреттүүлүгүнүн башталышы; 

------ тилкелердин кайталанма иреттүүлүгүнүн аягы; 

М - тэг (болуунун) статусунун тилкесинде - милдеттүү

О - тэг (болуунун) статусунун тилкесинде - милдеттүү эмес; 

 

ГСРРВ билдирүүлөрүндө көрсөтүүгө жол берилген символдордун тизмеси: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () , N % * . - _ / ? ! " ': + Space (Пробел

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

а б в г д е е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 

Каретканы которуунун (CR), сапты которуунун (LF) коду. 

 

Эскертүү: бул документ SWIFT форматтарына жана стандарттарын толук ылайык келүү менен түзүлгөн. Толтурулууга милдеттүү болбогон бир катар тилкелер ГСРРВ системасын алгачкы жүзөгө ашырууда колдонулбайт, бирок билдирүүлөрдү иштеп чыгуунун жана түзүүнүн жалпы кабыл алынган эрежелеринин өзгөргөн учурунда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгаленген стандарттардын жана эрежелердин өзгөрүүсүндө системанын кыйла кечеңдетилген версияларында колдонулушу мүмкүн. 

Электрондук билдирүүлөрдүн колдонууга зарыл болгон бардык тилкелери билдирүүнүн ар бир тибинин келтирилген мисалдарында көрсөтүлгөн. 

 

1. Билдирүүнүн аталыш блоктору 

 

1.1. 1-Блок - Негизги аталыш 

 

Билдирүүнүн негизги аталышы финансы билдирүүсүнүн 1-Блогунда камтылат жана бардык билдирүүлөрдө колдонулуучу жалгыз аталыш болот. Негизги аталыш кириш жана чыгыш билдирүүлөр үчүн бирдей форматта болот. Бирок, негизги аталыштагы маалымат кириш билдирүүсү болгон учурда жөнөтүүчү менен, чыгыш билдирүүсү болгон учурда алуучу менен байланышта болот. 

 

Кириш билдирүүсү үчүн негизги аталыштын мисалы: 

 

{1:F01BNKBIС00АХХХ2222123456} 

Компоненттер: 

┌───┬────┬────┬────────────────────────────┬─────┬────────────────────┐ 

{1:F 01 BANKBEBBAXXX 2222 123456} │ 

├───┼────┼────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────┤ 

(a)(b) (c) (d) (e) (f) │ 

└───┴────┴────┴────────────────────────────┴─────┴────────────────────┘ 

 

(а) Блоктун идентификатору - дайыма '1:' маанисин алып жүрөт. 

(Ь) Тиркеменин идентификатору - билдирүү кириш же чыгыш болгон алкак тиркемесин аныктайт. Мүмкүн болгон опциялар: 

F = FIN (финансы билдирүүлөрү) билдирүүлөрүнүн бардыгы, колдонуучу-колдонуучу; 

А = GРАны тейлөө боюнча билдирүүлөр; 

L = GРА кызматынын белгисин алып жүрөт; 

Бул маанилер автоматтык түрдө SWIFТ системасы жана колдонуучунун системалары менен берилет, бирок колдонуучу алардын бар экенин жана багыттарын билүүгө тийиш. 

(с) Кызматтын идентификатору - 2 цифра символун алып жүрөт. Ал кириш же чыгыш маалыматтарынын тибин аныктайт, жана билдирүүнүн тибин көрсөтөт: 

- Колдонуучу-колдонуучу билдирүүсү

- Системалык билдирүү

- Кызматтык билдирүү, мисалы, SELEСТ сыяктуу сессияны башкаруу командасы, же АСК/SАК/UАК сыяктуу логикалык тастыктамасы. 

Негизги колдонуучу опция - '01', GРА жана FIN сервистерине жана колдонуучулар ортосундагы билдирүүлөргө кирүүчү опция. Башка опциялар: '21' для подтверждения типа АСК/NАК, UАК/UNК тибин тастыктоо үчүн, '03' - SELЕСТ командасы үчүн, ж.б.у.с. 

Жактардын идентификатору - негизги аталышта көрсөтүлгөн 12 белгилүү финансы дареги кириш билдирүүлөрүндө жөнөтүүчүнүн жана чыгыш рилдирүүлөрүндө алуучунун идентификатору болуп эсептелет. 

(е) Сессиянын номери - билдирүү берилген убактагы сессияны аныктайт. Негизги алышта сессиянын 4 белгилүү номери колдонулат. 

(f) Катар номери - дайыма 6 цифрадан турат. ISN мааниси жөнөтүүчүнүн кириш рессиясы үчүн же OSN алуучунун күндөлүк чыгыш сессиясы үчүн колдонулат. 

Эскертүү

'L' тиркемесинин (мисалы LOGIN) идентификатору бар билдирүүлөрдө катар номер болбойт. Ошентсе да, оңдоолорду иштеп чыгууда ачкыч элемент болуп катар номер эсептелет. 

 

1.2. 2-Блок - Тиркеменин аталышы 

 

Финансы билдирүүлөрүнүн тиркемесинин аталышы билдирүү тууралуу 

маалыматты берет. 

Тиркеменин аталышы финансы билдирүүсүнүн 2-Блогунда берилген. Ал билдирүү FIN же GРА экенин жана тиркеменин аталышы кириш же чыгыш билдирүүсүнүн бөлүгү экенин аныктайт. 

Тиркеменин аталышы төмөндөгүдөй бөлүнүшү мүмкүн: 

- Кириш билдирүүсүнүн аталышы: 

- Чыгыш билдирүүсүнүн аталышы. 

 

1.2.1. Кириш билдирүүсүнүн аталышы 

 

Курамы жана мазмуну 

 

Кириш билдирүүлөрү үчүн тиркеменин аталышы билдирүүнүн тибин, аны алуучуну жана жөнөтүү ыкмасын аныктайт. 

Колдонуучу-колдонуучу кириш финансы билдирүүсүнүн тиркеме аталышынын мисалы: 

 

{2: I103BNKBIC00XXXXU3003} 

 

Компоненттер: 

┌───┬───┬────┬────────────────────────────────┬───┬───┬───────────────┐ 

{2:I 103 BNKBIC00ХХХХ U 3 003} │ 

├───┼───┼────┼────────────────────────────────┼───┼───┼───────────────┤ 

(a)(b)(c) (d) (e)(f)(g) │ 

└───┴───┴────┴────────────────────────────────┴───┴───┴───────────────┘ 

(а) Блоктун идентификатору - дайыма '2:' маанисин алып жүрөт. 

(Ь) Input/Оutput идентификатору - кириш билдирүүлөрү үчүн "Input/Оutput" идентификатору "I" маанисин алып жүрөт. 

(с) Билдирүүнүн тиби - кириш билдирүүсүнүн МТ-номерин аныктоочу 3 цифраны алып жүрөт. Жогоруда келтирилген мисал МТ 103 - бир жолку кардар төлөм билдирүүсүн көрсөтөт. 

(d) Алуучунун дареги - билдирүүнү алуучунун 12 белгилүү дарегин камтыйт. Ал билдирүү жөнөтүлгөн алуучуну аныктайт. 

(е) Билдирүүнүн артыкчылык берилүүчү багыты (приоритет) - финансы билдирүүлөрүнүн аталыштарында гана колдонулуучу бул символ билдирүү жеткирилүүчү артыкчылык берилген багытты аныктайт. Мүмкүн болгон маанилери: 

S = системалык 

U = мөөнөттүү 

N = нормалдуу 

'S' приоритети колдонуучу-система билдирүүлөрү үчүн колдонулушу керек; колдонуучу-колдонуучу билдирүүлөрү үчүн же 'U', же 'N' колдонулат. Бул белги жок болгон учурда, системалык билдирүү дайыма алгачкылардан болуп жеткирилет, андан кийин мөөнөттүү жана нормалдуу билдирүүлөргө орун берилет. 

(f) Жеткирүүнү карап көрүү - бул жерде колдонулбайт. 

(g) Аракет мезгили - бул жерде колдонулбайт. 

Бул тилкеде кечиктирилген билдирүүнүн (DLМ) акыркы бөлүгү билдирүү жеткирилген убакта колдонуучулар аралык FIN-билдирүүлөргө кошулуучу убакыт өткөндөн кийинки мезгил аныкталат. Мөөнөттүү билдирүүлөр үчүн бул маанини жеткирилбеген билдирүүлөрдүн бардыгы үчүн тиешелүү эскертүүлөр генерирленген убакыт мезгили көрсөтөт. 

Бул тилкенин мааниси: 'U' приоритети үчүн 003 (15 минут), жана 'N' приоритети үчүн 020 (100 минут). Аракет мезгили жеткирүү мониторинги суралган убакта аныкталат (1 же 3 опциялары мөөнөттүү төлөмдөр үчүн, 2 опциясы нормалдуу төлөмдөр үчүн). Эгер жеткирүү мониторинги суралбаган болсо, жана аракет мезгили аныкталса, билдирүү Н25 ката коду менен болгон "NАК" (жеткирүүнү тастыктоосуз) билдирүүсү болуп саналат. 

GРА кириш билдирүүсүнүн тиркемесинин аталышы FIN билдирүүсүндөгү аталышка окшош болот, GРА билдирүүсү атайын приоритети, жеткирүү мониторинги жана аракет мезгили менен аныкталбаган учурдан кездерден сырткары. 

 

1.2.2. Чыгыш билдирүүсүнүн аталышы 

 

Курамы жана мазмуну 

 

Тиркеме аталышы чыгыш билдирүү үчүн билдирүүнүн тибин, ким тарабынан жана качан жөнөтүлүүдө, качан жеткирилгенин аныктайт. 

FIN билдирүүсүнүн чыгыш тиркемесинин аталыш курамы: 

Чыгыш билдирүүсүнүн тиркеме аталышынын мисалы: 

 

{2: O1031200010103ВNКВIС00АХХХ22221234560101031201N} 

 

Компоненттер: 

┌────┬───┬────┬─────┬─────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┐ 

{2: O 103 1200 010103BNKBIC00AXXX2222123456 010103 1201 N │ 

├────┼───┼────┼─────┼─────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┤ 

(a) (b)(c) (d) (e) (f) (g) (h) │ 

└────┴───┴────┴─────┴─────────────────────────────┴───────┴─────┴─────┘ 

 

(а) Блоктун идентификатору - тиркеме дайыма '2:' маанисин алып жүрөт. 

(Ь) Input/Output идентификатору - чыгыш билдирүүсү үчүн "Input/Output" идентификатору 'О' маанисин алып жүрөт. 

(с) Билдирүүнүн тиби - 3 цифрадан турат, алар чыгыш билдирүүсүнүн МТ-номерин аныктайт. Мисал катары МТ 103 - Кардар төлөмү тибиндеги билдирүүнү кароого болот. 

(d) Убакыт - убакыт (ССММ) жөнөтүүчүнүн локалдуу убагы менен туюнтулат. Эгер билдирүү системалык болсо, анда кирүү убагы - бул Гринвич боюнча убакытка (GМТ) ылайык билдирүү генерирленген убакыт. 

(е) Жөнөтүүчүнүн идентификатору - ар бир кириш билдирүүсү жөнөтүүчүнүн уникалдуу идентификатору менен белгиленген. Бул идентификатор 28 символдон турган сапты элестетет, анда жөнөтүүчү билдирүүнү жөнөткөн күн, жөнөтүүчүнүн толук дареги, сессиянын номери жана билдирүүнүн катар номери камтылат. 

Чыгыш билдирүүсү система тарабынан генерирленген болсо, системалык МIR псевдо (жалган)-логикалык терминалдын (РLТ) дарегин көрсөтөт, мисалы, билдирүүнү системанын ичинде генерирлеген жөнөтүүчүнү аныктоочу программалардын атайын топтому DҮLRХХХХХХХХ. Көрсөтүлгөн МIR билдирүүсүнүн күнү Гринвич (GМТ) боюнча билдирүү генерирленген күн болуп эсептелет. 

(f) Жеткирүү күнү - күн (ККААЖЖ), бул алуучу тарабынан билдирүүнү кабыл алган локалдуу күн. 

(g) Жеткирүү убагы- убакыт (ССММ), бул алуучу тарабынан билдирүүнү кабыл алган локалдуу убакыт. 

(h) Билдирүүнүн приоритети - финансы билдирүүлөрү үчүн гана колдонулат, финансы билдирүүсүнүн чыгыш тиркеме аталышынын маанисин кайталайт. 

GРА билдирүүсүнүн чыгыш аталышы, GРА билдирүүсүнүн приоритетин эсептебегенде, анын FIN билдирүүсүндөгү эквивалентине окшош. 

 

1.3. З-Блок - Колдонулуучу билдирүүнүн аталышы 

 

Бул блок колдонуучулар ортосундагы финансы билдирүүлөрү үчүн милдеттүү эмес. Ал колдонуучуга атайын билдирүүдө өз жеке таянчык көрсөтмөсүн коюу мүмкүндүгүн берет. 

Колдонуучунун аталышы билдирүүнү жөнөтүүчү тарабынан гана белгиленет, эгер ал белгиленген болсо, чыгыш билдирүүсүнүн көчүрмөсүндө дайыма көрсөтүлөт. Колдонуучунун аталышынын окшош бөлүктөрү байланыштырылган системалык билдирүүлөрдө жана тастыктамаларда кайталанып турат. 

3-Блок банк приоритетин аныктоочу 113-тэгди жана колдонуучунун референси болгон 108-тэгди камтышы ыктымал. Колдонуучунун аталышындагы колдонуучунун референсинин бөлүгү билдирүүнү калыбына келтирүүдө тандоо критерийлеринин бир катары колдонулушу мүмкүн. 

Милдеттүү болбогон 103 жана 115 тилкелери 3-блокто FIN-copy сервиси үчүн колдонулат. Тилкелердин жайгашуу тартиби төмөнкүчө: 103, 113, 108 жана 115. Милдеттүү болбогон 119 тилкеси айрым билдирүүлөрдүн 3-блогуна текшерүүнүн ар түрдүү эрежелери колдонулуп жатканын аныктоо үчүн киргизилиши ыктымал. 119 тилкесиндеги макулдашылган код сөздөрү кайсы FIN текшерүү эрежелери колдонулуп жатканын көрсөтөт. Эгер 119 тилкеси берилген болсо, ал 108 тилкесинен кийин жайгаштырылат. 

 

Финансы билдирүүсү үчүн колдонуучунун аталышынын мисалы: 

 

{3:{113:хххх}{108:аЬсdеfgh12345678}} 

 

Компоненттер: 

┌────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ 

{3: {113:xxxx} {108:abcdefgh12345678}} │ 

├────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

(a) (b) (c) │ 

└────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ 

(а) Блоктун идентификатору - дайыма '3:' маанисин алып жүрөт. 

(Ь) Банк приоритети - 113 тилкеси банк приоритетинин милдеттүү эмес 4 белгилүү кодун аныктайт. 113 тилкесинин мааниси эки же андан ашык катышуучулар ортосунда макулдашылат. 

(с) Билдирүүнү колдонуучунун референси (МUR) - 108 тилкеси эркин форматтагы тилкени аныктайт, анда колдонуучу тилкенин референсин сунушталган символдор топтомунан алып 16 символго чейин аныктай алат. 

Эгер бул референс 108 тилкесинде аныкталбаган болсо, система ТRNди системанын байланыштырылган билдирүүлөрүн оңдоо жана тастыктоо үчүн колдонот. ТRN колдонуучулар ортосундагы FIN-билдирүүнүн текст бөлүгүндө 20 тилкесинде же 20С:SЕМЕ тилкесинде камтылат. Ошондой болсо да, 108 жана 20 же 20С:SЕМЕ тилкелериндеги синтаксистин айырмачылыктарынан улам ТRN майда тамгалардан жазылган убакта оңдоо критерийи катары колдонулбайт. 

 

2. Билдирүүлөр типтери 

 

2.1. Билдирүүлөрдүн негизги типтери 

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

Төлөм тиби SWIFT Билдирүүлөрдүн форматы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Катышуучунун кардарлар төлөмдөрү МТ102иМТ103 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Катышуучулар ортосундагы төлөмдөр МТ202 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Кыргыз Республикасынын Улуттук МТ102,МТ103иМТ202 │ 

Банк төлөмдөрү │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

ВСS сырткары, клиринг эсептөөлөрү МТ298 SТ201 │ 

боюнча (NSI) клиринг палаталарынан │ 

суроо-талап │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Гросстук эсептөөлөр боюнча (GSI) МТ298 SТ201 │ 

башка системалардан, мисалы, │ 

баалуу кагаздар боюнча тоорук │ 

системалардан нускоо │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резерв боюнча суроо-талап (башка МТ298 SТ210 │ 

системадан) │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резервдерди башкаруу (башка МТ298 SТ211 │ 

системадан) │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Кредитти (ILF) башка системадан МТ298 SТ218 │ 

берүү суроо-талабы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

NSI/GSI (ГСРРВ) суроо-талабына МТ298 SТ251 │ 

жооп │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резерв боюнча суроо-талапка жооп МТ298 SТ260 │ 

(ГСРРВ) │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резервдерди башкарууну тастыктоо МТ298 SТ261 │ 

(ГСРРВ) │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Кредитти (ILF) берүү суроо- МТ298 SТ268 │ 

талабына жооп │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Дебеттөө тууралуу тастыктоо МТ900 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Кредиттөө тууралуу тастыктоо МТ910 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Эсептин абалы тууралуу көчүрмө МТ950 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

ВСSдан NSI МТ971 (ГСРРВ үчүн │ 

модификацияланган формат) │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

ГСРРВ МТ998 катасына ВСS жообу МТ996 (ГСРРВ үчүн │ 

модификацияланган формат) │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

ВСS резервдери/(ГСРРВ)/ ВСS жообу МТ998 (ГСРРВ үчүн │ 

модификацияланган формат) │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Эркин форматтагы билдирүү МТ999 │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 

2.2. Билдирүүнүн агымдары 

 

2.2.1. ГСРРВдан GLге 

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

Транзакция SWIFТ форматы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

PАСS күн ичиндеги транзакциялар МТ102 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

PАСS күн ичиндеги транзакциялар МТ10З │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

PАСS күн ичиндеги транзакциялар МТ202 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

PАСS күн ичиндеги транзакциялар МТn98/SМТ012 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

PАСS күн ичиндеги транзакциялар МТn98/SМТ212 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

РАСS күн аяктагандагы МТ950/МТ941 │ 

транзакциялар │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

SЕТS күн аяктагандагы МТ941 │ 

транзакциялар │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 

2.2.2. GLден ГСРРВга 

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

Транзакция SWIFТ форматы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

РАСS күн ичиндеги транзакциялар MT103 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

РАСS күн ичиндеги транзакциялар МТ202 │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 

2.2.3. ГСРРВдан ВСSге 

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

Транзакция SWIFТ форматы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резерв тууралуу маалымат МТ998 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Таза позициялар эсептөөлөрүн МТ971 │ 

│өткөрүү тууралуу маалымат │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 

2.2.4. ВСSден ГСРРВга 

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

Транзакция SWIFТ форматы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резервди белгилөөгө жооп МТ998 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резерв файлындагы катага жооп МТ996 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Таза позицияларды эсептөөгө МТ971 │ 

суроо-талап │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

Эскертүү: МТ998, МТ996, МТ971 билдирүүлөрүнүн форматы Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын Башкармалыгынын 02.03.2006-жылдагы N 5/10 токтому менен жана КР Юстиция министрлигинде бекитилген "Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасындагы төлөм документтеринин жана билдирүүлөрүнүн электрондук форматтарын толтуруу эрежелери" документинде көрсөтүлгөн. 

 

2.2.5. ГСРРВдан Тоорук/Клиринг Системасына 

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

Транзакция SWIFТ форматы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

NSI/GSI талабына жооп МТ298 SТ251 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резерв тууралуу маалымат суроо- МТ298 SТ260 │ 

талабына жооп │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резервди башкаруу жана күрөөнү МТ298 SТ261 │ 

ишке ашыруу боюнча суроо-талапка │ 

жооп │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Кредитти (ILF) берүү тууралуу МТ298 SТ268 │ 

суроо-талапка жооп │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 

2.2.6. Тоорук/Клиринг Системасынан ГСРРВга 

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

Транзакция SWIFТ форматы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

NSI/GSI суроо-талабы МТ298 SТ201 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резерв тууралуу маалымат МТ298 SТ210 │ 

суроо-талабы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Резервди башкаруу МТ298 SТ211 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Кредитти (ILF) берүү суроо-талабы МТ298 SТ218 │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 

2.2.7. ГСРРВдан Катышуучуга 

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

Транзакция SWIFТ форматы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Жыйынтыктоочу кредиттик төлөм МТ102 │ 

тапшырмасы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Кардар кредиттик төлөм тапшырмасы МТ10З │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Банктар аралык кредиттик төлөм МТ202 │ 

тапшырмасы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

МТ102, МТ10З төлөм тапшырмаларына МТ198/SМТ012 │ 

жооп │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

MТ202 төлөм тапшырмасына жооп МТ298/SМТ012 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Негизги эркин форматтагы билдирүү МТ298/SМТ999 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Дебеттөө тууралуу тастыктоо МТ900 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Кредиттөө тууралуу тастыктоо МТ910 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Эсеп абалы тууралуу көчүрмө МТ950 │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Эркин форматтагы билдирүү МТ999 │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 

2.2.8. Катышуучудан ГСРРВга 

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

Транзакция SWIFТ форматы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Жыйынтыктоочу кредиттик төлөм МТ102 │ 

тапшырмасы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Кардар кредиттик төлөм тапшырмасы МТ10З │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Банктар аралык кредиттик төлөм МТ202 │ 

тапшырмасы │ 

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

Эркин форматтагы билдирүү МТ999 │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 

3. Система билдирүүлөрүнүн форматтарына түшүндүрмө (4-блок) 

 

МТ102 - Жыйынтыктоочу кредиттик төлөм тапшырмасы 

 

Багыты 

Бул төлөм билдирүүсүнүн тиби жөнөтүүчү кардар финансы мекемесинин пайдасына же ал тарабынан башка алуучу кардар финансы мекемесинин пайдасына жөнөтүлөт. 

Билдирүүнүн бул тибинин жардамы менен банк-алуучута алуучу кардардын эсебин түз, же башка финансы институттарын тартуу менен кредиттөө сурооталабы жөнөтүлөт. 

Билдирүүнүн бул тиби финансы мекемелери ортосундагы бир нече төлөм тапшырмаларын өткөрүүдө колдонулат. 

МТ 102 билдирүүсү үч ырааттуулуктан (баскычтан) турат: 

А Жалпы маалымат - бир гана нускада берилүүчү, В ырааттуулугунда көрсөтүлгөн, бардык транзакцияларга тиешелүү маалыматты камтыган ырааттуулук. 

В Транзакция деталдары - кайталануучу ырааттуулук. Бул ырааттуулуктун ар бир кирүүсү ар бир айрым транзакция үчүн деталдарды берүүдө колдонулат. 

С Төлөм деталдары - төлөм тууралуу маалыматты камтыган, бир гана нускада көрсөтүлгөн ырааттуулук. 

 

Форматты спецификация 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилке Тилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┼──┤ 

Милдеттүү ырааттуулук А Жалпы маалымат │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┼──┤ 

М 20 Файл референси 16х 1 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 23 Төлөм түрү 16x 2 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 51А Мекеме-жөнөтүүчү [/1!a][/34x] 3 │ 

8!n[3!n] │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 50a Кардар-жөнөтүүчү A же К 4 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 52а Банк-жөнөтүүчү А, В же С 5 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 26Т Транзакция тибинин коду 3!с 6 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 77В Катышуучулар тууралуу маалымат 3*35х 7 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 71А Которуу төлөөсүнүн деталдары 3!а 8 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 36 Валютанын курсу 12d 9 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

----> Милдеттүү кайталануучу ырааттуулук В Транзакция деталдары │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

М 21 Транзакция референси 16х 10│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 32В Транзакдия суммасы 3!а15d 11│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 50a Кардар жөнөтүүчү А же К 12│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 52а Банк-жөнөтүүчү А, В же С 13│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 57а Банк-алуучу А же С 14│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 59а Кардар-алуучу А же тамгасыз15│ 

опция │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 70 Которуу жөнүндө маалымат 4-35х 16│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 26Т Транзакдия тибинин коду 3!с 17│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 77В Катышуучулар тууралуу маалымат 3*35х 18│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 33В Валюта жана транзакция суммасы 3!а15d 19│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 71А Которуу төлөнүүсүнүн деталдары 3!а 20│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

----> │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

О 71F Которуунун жөнөтүүчү аркылуу төлөнүшү 3!а15d 21│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

---- │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

О 71G Которуунун алуучу аркылуу төлөнүшү 3!а 15d 22│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 36 Валюта курсу 12d 23│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

---- Милдеттүү ырааттуулук С Төлөм деталдары │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

М 32А Эсептөө күнү, валюта, сумма 6!n3!a15d 24│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 19 Бардык транзакциялардын жалпы суммасы 17d 25│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 71G Алуучунун бардык чыгымдарынын суммасы 3!а15d 26│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

----> │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O 13С Убакыт индикатору /8с/41n1!х4!n27│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

---- │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O 53а Банк-жөнөтүүчүнүн корреспонденти А же С 28│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 54А Банк-алуучунун корреспонденти [/1!а][/34х] 29│ 

8!n[3!n] │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 72 Төлөмдүн багыты 6*35х 30│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

М - милдеттүү О - милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Колдонуу эрежелери: 

 

С1 

Эгер С ырааттуулугунда 19 тилкеси бар болсо, анда анын мааниси 32Внын бардык тилкелериндеги маанилердин суммасына барабар болушу керек. 

 

С2 

71G, 32В жана 32 А тилкелериндеги валюта коду билдирүүнүн бул тилкелериндеги бардык маанилерде дал ушундай болушу керек. 

 

СЗ 

50 тилкеси А ырааттуулугунда же В ырааттуулугунун ар бир билдирүүсүндө көрсөтүлүшү керек, бирок ал бир убакта эки ырааттуулукта тең көрсөтүлүшү же көрсөтүлбөй калышы туура эмес. 

 

С4 

71А тилкеси А ырааттуулугунда же В ырааттуулугунун ар бир билдирүүсүндө көрсөтүлүшү керек, бирок эки ырааттуулукта тең бир убакта көрсөтүлүп же көрсөтүлбөй калбашы керек (Ката коду: D20). 

 

С5 

Эгер 52а, 26Т же 77В тилкеси А ырааттуулугунда катышса, анда бул тилке В ырааттуулугунун биринде да катышпоосу керек. 52а, 26Т же 77В тилкеси каалагандай В ырааттуулугунда бар болсо, анда бул тилке А ырааттуулугунда катышпоого тийиш (Ката коду: D18). 

 

С6 

32В тилкесиндеги валюта кодунан айырмаланган ЗЗВ валюта коду тилкесин камтыган каалагандай В ырааттуулугу бар болсо 36 тилкеси (А ырааттуулугундагы же В ырааттуулугундагы) билдирүүгө катышуусу зарыл, бардык башка учурларда 36 тилкеси билдирүүгө киргизилбейт. 

36 тилкеси зарыл болгон кезде (А ырааттуулугундагы же В ырааттуулугундагы), ар бир 36 тилкеси А ырааттуулугунда көрсөтүлүп, каалагандай В ырааттуулугунда көрсөтүлбөшү керек, же бул тилке валютанын айырмаланган коддорун камтыган 32В жана ЗЗВ тилкелерин алып жүрүүчү В ырааттуулугуна катышып жана А ырааттуулугунда же башка В ырааттуулугунда көрсөтүлбөшү керек. 

 

С7 

Эгер 23 тилкеси СНОВ кодун алып жүрсө, анда эсеп номери 59а тилкесинде көрсөтүлбөшү керек. Бардык башка учурларда бул тилке милдеттүү болуп саналат. 

Мисалдар: 

Туура Туура эмес 

:23:СНQВ(СrLf) :23:СНQВ(СrLf) 

:59:ххххх(СrLf) :59:/ххххх(СrLf) 

ххххх(СrLf) 

:23:СRЕDIТ(СrLf) :23:СRЕDIТ(СrLf) 

:59:/ххххх(СrLf) :59:ххххх(СrLf) 

ххххх(СrLf) ххххх(СrLf) 

:23:СRТSТ(СrLf) :23:СRТSТ(СrLf) 

:59:/ххххх(СrLf) :59:ххххх(СrLf) 

ххххх(СrLf) ххххх(СrLf) 

 

С8 

Эгер жөнөтүүчүнүн жана алуучунун БИКинде мамлекет коду төмөнкү тизмеде берилген болсо: АD, АТ, ВЕ, ВV, СН, СY, СZ, DЕ, DК, ЕЕ, ЕS, FI, FR, GВ, GF, GI, GP, GR, HU, IE, IS, IТ, LI, LТ, LU, LV, МС, МQ, МТ, NL, N0, РL, РМ, РТ, RЕ, SЕ, SI, SJ, SК, SМ, ТF жана VА, 33В тилкеси ар бир В ырааттуулугунда милдеттүү болот, башка кезде ЗЗВ милдеттүү эмес болуп саналат. 

Эскертүү: 10-эрежени караңыз 

 

С9 

Эгер А ырааттуулугундагы 71А тилкеси ОUR кодун алып жүрсө, анда 71F тилкесине уруксат берилбейт, жана 71G тилкеси каалагандай В ырааттуулугунда милдеттүү эмес болуп саналат. 

Эгер В ырааттуулугундагы 71А тилкеси ОUR кодун алып жүрсө, анда 71F тилкесине уруксат берилбейт, жана 71G тилкеси ошол эле В ырааттуулугунда милдеттүү эмес болуп саналат. 

Эскертүү: С4 жана С9 эрежесин караңыз (С4 эрежеси С9 эрежесине салыштырмалуу артыкчылыкка ээ) 

Эгер А ырааттуулугундагы 71А тилкеси SНА кодун алып жүрсө, анда 71F тилкелери милдеттүү эмес, жана 71G тилкесине В ырааттуулугунун биринде да уруксат берилбейт. 

Эгер В ырааттуулугундагы 71А тилкеси SНА кодун алып жүрсө, анда 71F тилкелери милдеттүү эмес, жана 71G тилкесине ушул эле В ырааттуулугунда уруксат берилбейт. 

Эскертүү: С4 жана С9 эрежесии караңыз (С4 эрежеси С9 эрежесине салыштырмалуу артыкчылыкка ээ) 

Эгер А ырааттуулугундагы 71А тилкеси BEN кодун алып жүрсө, анда В ырааттуулугунун ар биринде минимум катары 71F тилкесинин бирөө милдеттүү болот, жана 71G тилкесине уруксат берилбейт. 

Эгер В ырааттуулугундагы 71А тилкеси BEN кодун алып жүрсө, анда ушул эле В ырааттуулугунда минимум катары бир 71F тилкеси милдеттүү болот, жана 71G тилкесине уруксат берилбейт. 

Эскертүү: С4 жана С9 эрежесин караңыз (С4 эрежеси С9 эрежесине салыштырмалуу артыкчылыкка ээ) 

 

С10 

Эгер В ыраатдуулугунда 71F тилкеси (жок дегенде бирөө) же 71G тилкеси анда 33В тилкеси ушул эле В ырааттуулугунда милдеттүү болот. 

(1) 71F жана 71G тилкелеринин экөө тең уруксат берилбеген комбинацияда көрсөтүлсө, С9 эрежесин караңыз. 

 

С11 

Эгер В ырааттуулугунда 71G тилкеси көрсөтүлсө, анда 71G тилкеси С ырааттуулугунда милдеттүү болот. 

 

С12 

Катышуучунун (системанын) БИКу пайдаланылган бардык тилкелерде төмөнкү түрдө колдонулат: 6!п2!n 

мында 

6!n - Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын ченемдик документтерине ылайык 6 белгилүү БИК номери 

2!n - маани бербеген эки нөл "00" 

 

Суммалары боюнча байланышкан тилкелерди Колдонуу Эрежелери 

 

Сумманын: ЗЗВ, 32В, 36, 71G, 71F, 19 жана 32А тилкелеринин ортосунда мамиле бар, ал логикалык жактан төмөнкү формулаларда туюнтулушу ыктымал: 

Ар бир В ырааттуулугу үчүн, 

36 тилкесиндеги алмашуу курсу менен жөнгө салынган 33 В тилкесинин ар бир суммасы, 

минус Жөнөтүүчүнүн 71F тилкелериндеги сарптоолору 32В тилкесиндеги операциялык суммага барабар болот. 

32В тилкелериндеги бардык төлөмдөрдүн суммасы 19 тилкесиндеги жалпы суммага барабар болот. 

В ырааттуулугундагы 71G тилкелериндеги Алуучунун бардык сарптоолорунун суммасы Алуучунун С ырааттуулугунда 71G тилкесиндеги жалпы сарптоолоруна барабар болот. 

19 тилкесиндеги жалпы сумма (же 32В тилкелериндеги бүтүмдөрдүн суммасы) плюс Алуучунун С ырааттуулугунун 71G тилкесиндеги жалпы чыгымдары 32А тилкесиндеги жалпы банк аралык которуулардын суммасына барабар болот. 

Жогоруда эскертилген тилкелердин статусу С5, С6, С8, С9, С10 жана С11 эрежелерине баш ийүүсү керек. Эгер тилке катышпаса, анда ал текшерүүдө көңүлгө алынбашы керек. Эгер 71F тилкеси бир жолудан көп кездешсе, бул тилкенин бардык маалыматтары текшерүүдө эске алынышы керек. 

 

Тилкелерди спецификациялоо 

 

1. 20-тилке: Файл референси 

 

Формат. 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө

Бул тилке билдирүүнү жөнөтүүчү тарабынан ушул билдирүүнү бир мааниде идентификациялоо үчүн берилген билдирүүнүн референсин аныктайт. 

Эреже: 

Бул тилке слэш '/' менен башталып же аяктабашы жана катар кетүүчү '//' слэши болбошу керек. 

Бул референс каалагандай байланыштуу тастыктоодо же көчүрмөдө көрсөтүлүшү керек, мисалы МТ900 "Дебет жөнүндө тастыктоо" жана/же МТ950 "Эсеп боюнча көчүрмө". 

Файл референси ар бир файл үчүн уникалдуу болушу керек жана сурооталап коюу, токтотуу ж.б. учурларда колдонулуучу файлдын идентификаторунун жана транзакцияны идентификациялоонун бөлүгү болуп саналат. 

 

2. 23-тилке: Төлөм түрү 

 

Формат. 16х 

Статус. Милдеттүү 

Түшүндүрмө

Бул тилке банк операциясынын тибин идентификациялайт. 

Эреже: 

Бул тилке төмөнкү коддорду алып жүрүшү мүмкүн: 

СНQВ билдирүү бенефициарга чек чыгаруу жолу менен төлөнө 

тургандыгы тууралуу маалыматты камтыйт. 

СRЕDIТ билдирүү жөнөтүүчү жана алуучунун ортосундагы эки тараптуу 

макулдашууга ылайык төлөнүүчү кредиттик төлөм тууралуу 

маалыматты камтыйт. 

СRТSТ билдирүү тест чөйрөсүндөгү кредиттик төлөм тууралуу 

маалыматты камтыйт. 

SРАҮ билдирүү SWIFТРау тейлөө деңгээлине ылайык иштелип чыгуучу 

кредиттик төлөм тууралуу маалыматты камтыйт. 

 

3. 51А тилкеси: Мекеме-жөнөтүүчү 

 

Формат. [/1!a][/34x] (Жактын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

Статус. Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө

Бул тилке билдирүүнү жөнөтүүчүнү идентификациялайт 

 

4. 50а тилкеси: Кардар-жөнөтүүчү 

 

Формат: 

А опциясы [/34х] (Эсеп) 

8!п[3!п] (БИК) 

К опциясы [/34х] (Эсеп) 

4*35х (Аталышы жана дареги) 

Статус. СЗ эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке В ырааттуулугунда аныкталган бардык билдирүүлөрдүн жөнөтүүчүсүн идентификациялайт. 

Эреже: 

50 тилкеси же А ырааттуулугунда, же В ырааттуулугунун ар бир билдирүүсүндө көрсөтүлүшү керек, бирок эч качан эки ырааттуулукта болбоосу зарыл, ошондой эле бир мезгилде эки ырааттуулукта тең жок болбоосу керек. 

Эгер кардар-жөнөтүүчүнүн эсебинин номери бар болсо, ал "Эсеп" тилкечесинде камтылышы керек. 

 

5. 52а тилкеси: Банк-жөнөтүүчү 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Жактын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

В опциясы [/1!а][/34х] (Жактын идентификатору) 

[35х] (Жайгашкан жери) 

С опциясы /34х (Жактын идентификатору) 

Статус. С5 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилкени банк-жөнөтүүчү аныктайт 

Эреже: 

Эгер 52а, 26Т же 77В тилкелери А ырааттуулугунда катышса, анда бул тилке В ырааттуулугунун биринде да катышпоого тийиш. Эгер 52а, 26Т же 77В тилкелери каалагандай В ырааттуулугунда катышса, анда бул тилке А ырааттуулугунда катышпоого тийиш. 

А опциясына артыкчылык берилет. 

 

6. 26Т тилкеси: Транзакция тибинин коду 

 

Формат. 3!с 

Статус. С5 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке В ырааттуулугундагы бардык транзакциялардын мүнөзүн, максатын жана себебин аныктайт, мисалы, эмгек айлыгы, пенсиялар же дивиденддер. Бул маалымат мыйзам аркылуу бекитилген кардар-алуучуну транзакциянын мүнөзү жөнүндөгү маалымат менен камсыз кылуу сурооталаптарына арналган. 

Эреже: 

Бул тилкеде ЕUROSTАТ "Төлөм балансын чогултуу системалары үчүн коддор" тизмесиндеги коддорду колдонууга болот. 

 

7. 77В тилкеси: Катышуучулар жөнүндө маалымат 

 

Формат: 3*35х (Түшүндүрмө

Саптардын форматы төмөнкүдөй болушу мүмкүн: 

1-сап /8а/2!а[//Кошумча маалымат] (Коду)(Өлкөнүн коду) 

үшүндүрмө

2-3-саптар [//Кошумча маалыматтын уландысы] (Түшүндүрмө

Статус. С5 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчүнүн жана алуучунун өлкөлөрүндөгү жөнгө салуучу органдар аныктаган маалыматты камтыйт. 

Эреже: 

Бул тилке эки слэштин ортосунда жайгашкан төмөнкү коддорду камтыйт (('/'): 

ВЕNЕFRЕS Кардар-алуучунун жайгашкан жери 

ORDERRES Кардар-жөнөтүүчүнүн жайгашкан жери 

 

8. 71А тилкеси: Которууларды төлөө деталдары 

 

Формат: 

А опциясы 3!а (Коду) 

Статус: С4 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке В ырааттуулугунда жайгашкан бардык транзакцияларга кеткен сарптоолор ким тарабынан төлөнөөрү тууралуу маалыматты камтыйт. 

Эреже: 

Бул тилке төмөнкү коддорду камтышы мүмкүн: 

ВЕN бардык операциялык сарптоолор кардар-алуучу тарабынан 

аткарылат. 

ОUR бардык операциялык сарптоолор кардар-жөнөтүүчү 

тарабынан аткарылат. 

SНА жөнөтүүчү жактан операциялык сарптоолорду 

кардар-жөнөтүүчү, алуучу жактан операциялык 

сарптоолорду кардар-алуучу аткарат. 

 

9. 36 тилкеси: Валюта курсу 

 

Форматы: 12d (Курсу) 

Статус. С6 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө

Бул тилке В ырааттуулугундагы ЗЗВ тилкелеринде жайгашкан бардык транзакциялар кайсы алмашуу курсуна ылайык конвертацияланаарын аныктайт. 

Эреже: "Курс" маанисинин бүтүн саны минимум 1 цифрадан турушу керек. 

Ондук үтүр милдеттүү жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилген. 

Бул тилке валютаны конвертациялоо жөнөтүүчү тараптан ишке ашырылып жаткан убакта колдонулат. 

 

10. 21 тилкеси: Транзакция референси 

 

Формат. 16х 

Статус. Милдеттүү 

Түшүндүрмө

Бул тилке В ырааттуулугунда жайгашкан ар бир индивидуалдуу билдирүүнүн референсин аныктайт. 

Эреже: 

Бул тилке "/" белгисинен башталып же аяктабашы керек жана катар кетүүчү эки '//' слэш блегиси болбошу керек. 

Суроо-талаптарга, токтотууларга ж.б. байланышкан транзакцияларда 20 тилкесинин "Файлдын референси" мазмуну бул тилкенин мазмунун менен бирдикте транзакцияны идентификациялоону камсыздайт. 

 

11. 32В тилкеси: Транзакция суммасы 

 

Формат: 

3!а15d (Валюта коду) (Суммасы) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчү алуучуга жөнөткөн индивидуалдуу транзакциянын суммасын камтыйт 

Эреже: 

Биринчи 3 символ ISО стандартындагы валюта кодун камтыйт. Сумманын бүтүн бөлүгү кеминде бир цифрадан турушу керек. Ондук үтүр ',' милдеттүү жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилет. Үтүрдөн кийин кетүүчү цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифралардын максималдуу санынан ашпоого тийиш. 

Транзакция суммасы, сарптоолорду эске алуу менен (71А тилкеси), банк-алуучунун кардар-алуучуга чегерилчү сумманы аныктоосу үчүн негиз болот. 

71А тилкесинин маанисине көз каранды болуу менен 32 В тилкесинин мааниси төмөнкүчө болушу мүмкүн: 

- эгер 71А тилкеси ОUR маанисин камтыса, анда бул тилкеде көрсөтүлгөн сумма толугу менен кардар-алуучуга чегерилет, анткени бүт чыгымдар алдын ала кардар-жөнөтүүчү тарабынан төлөнгөн 

- эгер 71А тилкеси SНА маанисин камтыса, анда кардар-алуучу ала турган сумма банк-алуучу өз сарптоолорун алып таштаган сумманын көрсөтүлүшү катары аныкталат. 

- эгер 71А тилкеси ВЕN маанисин камтыса, анда кардар-алуучу ала турган сумма көрсөтүлгөн сумма минус банк-жөнөтүүчүнүн чыгымдары минус банкалуучунун чыгымдары аныкталат. 

 

12. 50а тилкеси: Кардар-жөнөтүүчү 

 

Формат: 

А опциясы [/34х] (Эсеп) 

8!n[3!n] (БИК) 

K опциясы [/34х] (Эсеп) 

4*35х (Аталышы жана дареги) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке транзакциянын кардар-жөнөтүүчүсүн идентификациялайт 

Эреже: 

Эгер кардар-жөнөтүүчүнүн эсебинин номери көрсөтүлгөн болсо, анда ал "Эсеп" тилкечесинде толтурулушу керек 

 

13. 52а тилкеси: Банк-жөнөтүүчү 

 

Формат: 

А опциясы [/1!a][/34x] (Жактын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

В опциясы [/1!a][/34x] (Жактын идентификатору) 

[35х] (Жайгашкан орду) 

С опциясы /34х (Жактын идентификатору) 

Статус. С5 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке банк-жөнөтүүчүдөн айырмаланган, анын тапшырмасы менен банк-жөнөтүүчү транзакцияны даярдаган финансы мекемесин аныктайт. 

Эреже: Эгер 52а, 26Т же 77В тилкелери А ырааттуулугуна катышса, анда бул тилке В ырааттуулугунун бирөөндө да катышпоосу керек. Эгер 52а, 26Т же 77В тилкелери каалагандай В ырааттуулугуна камтылса, анда бул тилке А ырааттуулугунда катшпоосу керек. 

А опциясына артыкчылык берилет. 

 

14. 57а тилкеси: Банк-алуучу 

 

Форматы: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Жактын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

С опциясы /34х (Жактын идентафикатору) 

Статус. Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ушул эле ырааттуулукта аныкталган кардар-алуучуну тейлеген банк-алуучудан айырмаланган финансы мекемесин идентификациялайт. 

Эреже: 

А опциясына артыкчылык берилет. 

 

15. 59а тилкеси: Кардар-алуучу 

Форматы: 

А опциясы [/34х] (Эсеп) 

8!n[3!n] (БИК) 

! Тамгасыз опция [/34х] (Эсеп) 

4*3 5х (Аталышы жана дареги) 

Статус. Милдеттүү 

Түшүндүрмө. Бул тилке билдирүүнүн акыркы алуучусун идентификациялайт 

 

16. 70-тилке: Которуу тууралуу маалымат 

 

Формат: 4*35х (Түшүндүрмө

Статус. Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке жеке транзакциянын деталдарын камтыйт. 

Эреже: 

Тилке төмөнкү коддорду камтышы мүмкүн: 

INV инвойс (күнү, таянуу жана түшүндүрмө менен). 

IРI байланыштуу эларалык төмөлдү аныктоочу уникалдуу таянуу 

(20 символго чейин). 

RFВ кардар-алуучу үчүн таяныч (16 символго чейин). 

RОС кардардын таянуулары. 

 

17. 26Т тилкеси: Транзакция тибинин коду 

 

Формат: 3!с 

Статус: С5 эрежелерине ылайык пайдаланылат 

Түшүндүрмө: Бул тилке эмге акы, пенсиялар, дивиденддер сыяктуу транзакциялардын мүнөзүн, максатын жана себебин идентификациялайт. Бул маалымат алуучу кардарды транзакция мүнөзү жөнүндө маалымат менен камсыз кылууга мыйзам тарабынан белгиленген суроо-талаптарга багытталган. 

Эреже: 

Бул тилкеде ЕUROSTАТ "Төлөм балансын жыйноо системасы үчүн коддор" тизмесинин коддору пайдаланылат. 

 

18. 77В тилке: Катышуучулар жөнүндө маалымат 

 

Формат: 3*35х (Түшүндүрмө

Саптын форматы төмөнкүдөй болушу мүмкүн: 

1-сап /8а/2!а[//Кошумча маалымат] (Код) (Өлкөнүн коду) 

үшүндүрмө

2-3-саптар [//Кошумча маалыматтын уландысы] (Түшүндүрмө

Статус. С5 эрежелерине ылайык пайдаланылат 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчү жана алуучу турган өлкөлөрдүн жөнгө салуу органдары тарабынан аныкталуучу маалыматты камтыйт 

Эреже: 

Бул тилке эки слэштин ("/") ортосунда жайгашкан төмөндөгү коддорду камтыйт: 

BENEFRES Алуучу кардардын жайгашкан жери 

ORDERESS Жөнөтүүчү кардардын жайгашкан жери 

 

19. ЗЗВ тилкеси: Транзакция валютасы жана суммасы 

 

Формат: 3!а15d (Валютанын коду) (Сумма) 

Статус. С8 жана С10 эрежелерине ылайык пайдаланылат 

Түшүндүрмө: Бул тилке транзакция валютасын жана суммасын камтыйт. 

Эреже: Валютанын коду 18О стандартында болууга тийиш. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. 

Эгерде 33 тилкеси билдирүүдө камтылган болсо, ал кийинки тарапка өзгөрүүсүз өткөрүлүп берилүүгө тийиш. 

Бул тилке, качан валютаны конвертациялоо же алмашуу жөнөтүүчү тарабында аткарылып жатса колдонулууга тийиш. 

 

20. 71А тилкеси: Которууларды төлөө деталдары 

 

Формат: 

Опция А 3!а (Код) 

Статус. С4 эрежесине ылайык пайдаланылат 

Түшүндүрмө: Бул тилке В ырааттуулугунда жайгашкан бардык транзакцияны ким сарптай тургандыгы жөнүндө маалыматты камтыйт. 

Эреже: Бул тилке төмөнкү коддорду камтыйт: 

BEN алуучу кардар бардык операциялык сорптоолорду өзүнө алат. 

OUR бардык операциялык сорптоолорду жөнөтүүчү кардар өзүнө алат. 

SНА жөнөтүүчү тараптагы операциялык сарптоолорду жөнөтүүчү 

кардар өзүнө алат, алуучу тараптагы операциялык 

сарптоолорду алуучу кардар өзүнө алат. 

 

21. 71F тилкеси : Жөнөтүүчү тарабынан которууга төлөө 

 

Формат: 3!а15d (Валюта коду) (Сумма) 

Статус. С9 эрежесине ылайык пайдаланылат 

Түшүндүрмө: Бул кайталануучу тилке жөнөтүүчү жана мурдагы банктар операциялык чынжырчага алып салган сарптоолордун валютасын жана суммасын камтыйт. 

Эреже: Валютанын коду ISО стандартында болууга тийиш. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. 

Жөнөтүүчүнүн сарптоосуна алып салуудан кийинки таза сумма 32 В тилкесинде аныкталат. 

Бул тилке операциялык чынжырчага мурдагы банктар тарабынан салынган сарптоолордун валютасын жана суммасын алуу үчүн кайталанат. Сарптоолор анда транзакция суммаларынан алына турган тартипте белгиленүүгө тийиш. Башкача айтканда, бул тилкенин биринчи берилиши операциялык чынжырчадагы өзүнүн сарптоолорунан алып салган биринчи банктын сарптоолорун аныктайт, бул тилкенин акыркы берилиши жөнөтүүчүнүн срптоолорун көрсөтөт. 

 

22. 710 тилкеси: Алуучу тарабынан которууну төлөө 

 

Формат: 3!а15d (Валюта коду) (Сумма) 

Статус: С9 эрежелерине ылайык пайдаланылат 

Түшүндүрмө: Бул тилке алуучу жумшай турган сарптоолрдун валютасын жана суммасын камтыйт. 

Эреже: Валютанын коду 15О стандартында болууга тийиш. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. 

Алуучунун сарптоолору алуучуга тунуктук үчүн эмес, С ырааттуулугунда аныкталган алуучунун чыгымдарынын жалпы суммасын эсептөөнү же текшерүүнү жеңилдетүү үчүн жөнөтүлүп турат. 

 

23. 36-тилке: Валюта курсу 

 

Формат: 12d (Курсу) 

Статус. С6 эрежесине ылайык колдонулат. 

Түшүндүрмө

Бул тилке В ырааттуулугунун ЗЗВ тилкелериндеги бардык транзакциялар кайсы алмашуу курсуна ылайык конвертацияланаарын аныктайт. 

Эреже: 

"Курс" маанисинин бүтүн саны минимум 1 цифрадан турууга тийиш. 

Ондук үтүр милдеттүү жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилген. 

Бул тилке валютаны конвертациялоо жөнөтүүчү жак тарабынан ишке ашырылган убакта колдонулат. 

 

24. 32А тилкеси: Эсептөө күнү, валюта, суммасы 

 

Формат: 6!nЗ!а15d (Күнү) (Валютанын коду) (Суммасы) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке күндү, валюта кодун жана төлөм суммасын камтыйт. 

Эреже: 

Күнү ККААЖЖ түрүндө көрсөтүлүшү керек. 

Валюта коду ISО стандартында көрсөтүлүшү керек. Сумманын бүтүн бөлүгү кеминде 1 цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр милдеттүү жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилет. Үтүрдөн кийин кетүүчү цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифралардын максималдуу санынан ашпоого тийиш. 

Эгер 71А тилкеси ОUR маанисин камтыса, бул тилке 19 жана 71G тилкелеринде жайгашкан сумманын маанилеринин жалпы суммасын камтыйт. 

Эгер 71А тилкеси SНА же ВЕN маанисин камтыса, бул тилке 32В тилкелеринин бардыгында жайгашкан сумманын маанилеринин жалпы суммасын камтыйт. 

 

25. 19-тилке: Бардык транзакциялардын жалпы суммасы 

 

Формат: 17d (Суммасы) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке В ырааттуулугунун ар бир билдирүүсүндөгү 32В тилкелеринин бардык төлөмдөрүнүн суммасын камтыйт. 

Эреже: 

Сумманын бүтүн бөлүгү кеминде 1 цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр милдеттүү жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилет. Үтүрдөн кийин кетүүчү цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифралардын максималдуу санынан ашпоого тийиш. Бул тилке маанилердин суммасынын суммасы 32А тилкесинде аныкталган транзакция суммаларынан айырмаланган учурда гана колдонулат, башкача айтканда В ырааттуулугундагы бир же андан көп транзакциялар 71А тилкесиндеги сарптоолор опциясын камтышат. 

 

26. 71G тилкеси: Алуучунун бардык сарптоолорунун жалпы суммасы 

 

Формат: 3!а15d (Валюта коду) (Суммасы) 

Статус. С11 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке валютакодун жана алуучунун сарптоолорунун жалпы суммасын камтыйт. 

Эреже: 

Валюта коду ISО стандартында болууга тийиш. Сумманын бүтүн бөлүгү кеминде 1 цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр милдеттүү жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилет. Үтүрдөн кийин кетүүчү цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифралардын максималдуу санынан ашпоого тийиш. 

Эгер 71G тилкеси С ырааттуулугунда көрсөтүлгөн болсо, анда сумма нөлгө барабар болбошу керек. 

Эгер 71А тилкеси OUR маанисин камтыса же А ырааттуулугунда болсо, же бир же андан көп жолу В ырааттуулугунда болсо, анда бул тилке алдын ала төлөнгөн жана банк аралык эсептешүүлөр суммасына киргизилген сарптоолор суммасын аныктайт. 

Эгер же А ырааттуулугунда, же В ырааттуулугунун бардык берилиштеринде жайгашкан 71А тилкеси ВЕИ же SНА маанисин камтыса, анда бул тилке тунуктук (ачыктык) үчүн же эсептөө суроолорунда колдонулбашы керек. 

 

27. 13С тилкеси: Убакыт индикатору 

 

Формат: 6!n4!n1!х4!n (Күнү) (Убагы) (Белгиси) (Жылышуусу) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул кайталануучу тилке төлөм билдирүүсүн иштеп чыгууга байланышкан убакыттын бир же бир нече индикаторун камтыйт. 

Эреже: 

Бул тилкеде эки слэш '//' белгилеринин ортосунда жайгашкан төмөнкү коддор катышышы ыктымал: 

СLSTIМЕ борбордук банктагы СLS эсебин кредиттөө операциясын 

тастыктоо менен өткөрүүчү, Борбор-европа убагы 

форматында туюнтулган убак (СЕT). 

RNCTIMEЕ ТАRGЕТ системасы боюнча өтүп жаткан төлөм борбордук 

алуучу банкта төлөнө турган, Борбор-европа убагы 

форматында (СЕТ) туюнтулган убак. 

SNDTIME ТАFGЕТ системасы боюнча өтүп жаткан төлөм борбордук 

жөнөтүүчү банкта дебеттелген, Борбор-европа убагы 

форматында туюнтулган убак (СЕТ). 

"Убакыт" тилкечеси ССММ форматындагы убакыттьш туура маанисин камтьшы керек. 

"Белги" тилкечеси '+' же '-' маанисин камтыйт. 

"Убакыт жылышуусу" ССММ форматында туюнтулат, мында саат компоненти (СС) ООдөн 23кө чейинки, жана минута компоненти (ММ) 00дөн 59га чейинки маанини камтыйт. 

Убакыт туюнтулган убакыт зонасы UТС (ISО 8601 стандартындагы Жалпы координацияланган убакыт) колдонуу менен берилиши керек. 

Мисал: Эгер Лондондогу финансы мекемеси СLS банкына 09.15 СЕТке чейин каражаттар түшөөрү аныкталган СLS банкына байланышкан төлөм билдирүүсүн 5-январң күнү жөнөтсө

Убакыт төмөнкүдөй жазылат: 

:13С:/СLSТIМЕ/0915+0100 

мында 

0915 - бул СLS банкына каражаттар келип түшө турган убакыт. Мында CLSTIME СЕТ катары аныктоо тууралуу келишим түзүлгөн. 

+0100 - бул январь айындагы (кышкы убакыт) UТС убакытына салыштырмалуу СЕТ убакытынын жылышуусу. 

Эгер ушундай эле төлөм билдирүүсү 10-июну (жайкы убакыт) күнү жөнөтүлсө, анда убакыт индикатор төмөнкүдөй түрдө жазылат: 

:13С:/ СLSТIMЕ/0915+0200 

 

UТСке салыштырмалуу убакыт жылышуулары БИКтер маалымат китепчесинин жашыл секциясында чыгарылган. 

 

28. 53а тилкеси: Банк-жөнөтүүчүнүн корреспонденти 

 

Формат: 

А опциясы [/1!a][/34x] (Тараптын 

8!n[3!n] идентификатору) 

(БИК) 

С опциясы /34х (Эсеп) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: зарыл болгон учурда, бул тилке ал аркылуу жөнөтүүчү алуучуга сарптоолорду кайтарып бере турган жөнөтүүчүнүн же башка финансы мекемесинин эсебин же филиалын аныктайт. 

Эреже: 

А опциясы артыкчылык берилген болуп саналат. 

С опциясы эсептин номери аныкталууга тийиш болгон учурда гана пайдаланылууга тийиш. Жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы транзакциялардын валютадагы эсептер боюнча бир нече жолку тике мамилелер болгондо жана бул эсептердин биринин эсеби дебеттелүүгө жана кредиттелүүгө тийиш болгон компенсациялар үчүн колдонула турган учурларда, 53а тилкесинде белгиленүүгө тийиш. 

Жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы транзакциялардын валютасындагы эсептер боюнча эч кандай тике мамилелер болбосо (же алуучунун филиалы 54А тилкесинде берилсе), анда 53а тилкеси болууга тийиш. 

Эгер 53а тилкеси болсо жана жөнөтүүчүнүн филиалын камтыса, ордун жабуунун билдирүү зарылчылыгы бүтүмдүн валютасынан, жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы мамиледен жана 54А тилкесинин маанисинен көзкаранды, эгер алар бар болсо. 

Эгер компенсацияны камсыз кылып жаткан финансы мекемеси жөнөтүүчүнүн корреспонденти жана алуучунун филиалы болуп саналса жана жөнөтүүчү ордун жабуунун билдирүү алуучунун филиалына жөнөтүүгө ниеттенип жатса, алуучунун филиалы 53а тилкесинде берилиши мүмкүн. Бул учурда алуучу 53а тилкесинде көрсөтүлгөн өз филиалы аркылуу төлөйт. 

Калган башка учурларда, 53а тилкеси бар болсо, ордун жабуунун билдирүү, башкача айтканда МТ 202/203 же анын SWIFT эмес эквивалентин 53а тилкесинде идентификацияланган финансы мекемесине жөнөтүү керек. 

53а жана 54А тилкелерин пайдалануу жана интерпретациялоо бардык учурларда бүтүмдүн валютасы жана бул валютага карата жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы тиешелүү мамилелер менен аныкталган. 

 

29. 54А тилкеси: Банк-алуучунун корреспонденти 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

8!п[3!п] идентификатору) 

(БИК) 

С опциясы /34х (Эсеп) 

Статус. Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: зарыл болгон учурда, бул тилке алуучунун же башка финансы мекемесинин өз каражаттарына жеткиликтүүлүгүнө ээ боло турган филиалын аныктайт 

Эреже: 

53а жана 54А тилкелеринин жок болушу транзакциянын валютасында жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы эсептер боюнча өзүнчө тике мамилелер колдонула тургандыгын түшүндүрөт. 

54А тилкеси алуучунун филиалын камтыган жана 53а тилкеси жок болгон же 53а тилкеси алуучунун филиалы тарабынан тейленүүчү жөнөтүүчүнүн эсебин камтыган учурларда алуучу анын филиалынан компенсация алат. 

Эгерде 54А тилкеси алуучунун филиалын жана 53а тилкеси жөнөтүүчүнүн филиалын камтыса, алуучу анын филиалынан компенсация алат же транзакциянын валютасынан жана жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы мамилелерден көзкаранды түрдө анын филиалдары аркылуу төлөйт. 

Калган башка учурларда, 54А тилкеси алуучунун филиалын камтыса, алуучу 54А тилкесинде көрсөтүлгөн анын филиалы аркылуу төлөйт. 

Жөнөтүүчүнүн филиалы 54А тилкесинде берилбөөгө тийиш. 

Ошондой эле 53а тилкесинде көрсөтүлгөн жөнөтүүчүнүн же башка финансы мекемесинин филиалы алуучу үчүн тейлөөчү эсеп болуп саналса, 54А тилкеси болбоого тийиш. 

Алуучунун филиалынан тышкары, башка финансы мекемесинин аталышын камтыган 54А тилкесинен мурда 53а тилкеси болууга тийиш; алуучу 54А тилкесинде көрсөтүлгөн финансы мекемеси аркылуу төлөйт. 

53а жана 54А тилкелерин пайдалануу жана интерпретациялоо транзакциянын валютасында жана бул валютага карата жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы тиешелүү мамилелерде аныкталган бардык учурларда болот. 

 

30. 72-тилке: Төлөмдүн багыты 

 

Формат: 6*35 

1-сап 3!а8!nЗ!а14!nЗ!а2!n 

2-сап 3!а8!nЗ!а16!nЗ!а21n 

3-6- саптар //Төлөмдүн багыты (Түшүндүрмө

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: бул тилке төлөм жөнүндө кошумча маалыматты камтыйт 

Эреже: 

Бул тилке төмөнкү коддорду камтыйт: 

/Р/ - төлөм жүгүртүлүшүнүн классификаторуна ылайык төлөм коду (8 цифра); 

/I/ - ИНН коду (14 цифра); 

/F/ - жөнөтүүчүнүн регионунун коду (2 цифра); 

/Е/ - ОКПО коду (14 цифра); 

/S/ - Социалдык фонддо катышуучунун номери (16 цифра); 

/Т/ - алуучунун регионунун коду (2 цифра). 

Мисал: 

1-сап /Р/12345678/I/12345678901234/F/01 

2-сап /Е/12345678/S/1234567890123456/Т/01 

3-6-саптар Төлөмдүн багыты 

Мисал: 

{1:F0110200100АХХХ0000038735}{2:I102INSTBIC0ХХХХN}{4: 

:20:геflП 

:23:СRЕDIТ 

:50K:/545345567891231 

"Алмаз" АКУ 

:52А: 10200100 

:21:rr1 

:32В:КG2, 

:57А:/5892155342349545 

10300100 

:59:/4543534345678912 

"Крона" ЖИ 

:71А:SНА 

:21:rr2 

:32В:КGS3, 

:57А:/2255599834456456 

10500100 

:59:/222288855453545б 

"Сигнал" ААК 

:71А:SНА 

:32А:070515КGS5, 

:72:/Р/12345678/I/12345678901234/F/01 

/Е/12345678/S/1234567890123456/Т/01 

//АТКАРЫЛГАН ИШ ҮЧҮН КОТОРУУ 

-} 

 

3.2. МТ103 - Кардардык кредитшк төлөм тапшырмасы 

 

МТ103 форматынын билдирүүлөрүн алар колдонулган бизнес-процесстерге көзкаранды түрдө төмөнкүдөй үч ар кыл учурларда алмашуу үчүн пайдаланууга болот. 

1. МТ103 билдирүүсүнүн негизги түшүндүрмөсү - бул 77Т (конверттин ичиндеги) тилкесинен тышкары, кардардык кредиттик төлөм тапшырмаларын алмашууну жүргүзүүгө мүмкүндүк берген жалпы багыттын билдирүүсү

2. МТ103+ форматынын билдирүүсү - бул жалпы багыттагы билдирүү, башкача айтканда аны менен пайдалануу үчүн Пайдалануу Билдирүүлөрүнүн Тобунда (Меssаgе User Gruр (МUG) каттоодон өтүү талап кылынбайт. Бул билдирүү тике иштеп чыгуунун каражаттары боюнча МТ103 форматынын тилкелеринин жана опцияларынын тыюу салынган жыйындысын пайдалануу менен кардардык кредиттик төлөм тапшырмаларын алмашууну жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. МТ103+ билдирүүсү МТ103 негизги форматынын орун берилген көптүгү болуп саналат жана МТ103 төн кийин өзүнчө документтелет. 

3. Пайдалануу Билдирүүлөрүнүн Тобунун (MUG) Которуулары жөнүндө кеңейтилген Маалымат өзүнүн жазылуучуларына которуулар жөнүндө маалыматтын кеңейтилген көлөмүн камтыган 77Т тилкесин пайдалануу менен МТ103 форматынын билдирүүлөрү менен алмашууга мүмкүндүк берет. Которуу жөнүндө бул маалымат менен SWIFT эмес форматта тандалма алмашууну жүргүзүүгө болот, мисалы ЕDIFACT же АNSI-Х12. 

Которуулар жөнүндө кеңейтилген маалыматты (9000 символго чейин) алмашуу үчүн МТ103 билдирүүнү колдонууну каалаган Жөнөтүүчүлөр жана Алуучулар Пайдалануу Билдирүүлөрүнүн Тобунун (МMUG) Которуулары жөнүндө Кеңейтилген маалыматты алуу үчүн катталууга тийиш. 

 

Багыты 

 

Бул билдирүүнүн тиби Жөнөтүүчү Кардардын пайдасына же финансы мекемеси тарабынан, кардар-алуучунун финансы мекемесинин пайдасына тикелей же корреспондент(тер) аркылуу жөнөтүлөт. 

Билдирүүнүн бул тиби жөнөтүүчүнүн банкынын көзкарашында кардаржөнөтүүчү же кардар-алуучу же алардын экөө тең финансы мекемеси болуп саналбаган, каражаттарды которуу боюнча нускоону берүү үчүн пайдаланылат. 

 

Форматтын спецификациясы 

 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилке Тилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┴─────────────┼──┤ 

M 20 Жөнөтүүчүнүн референси 16х 1 │ 

├──────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──┤ 

----> │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O 13С Убакыт индикаторү /8с/4!n1!х4!n2 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

---- │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

M 23В Төлөмлүн түрү 4!с 3 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

----> │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O 23Е Операция коду 4!с[/30х] 4 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

---- │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O 26Т Транзакиия тибинин колу 3!с 5 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 32А Эсептешүү күнү, валюта, төлөм суммасы 6!nЗ!а15d 6 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О ЗЗВ Транзакция валютасы жана суммасы 3!а15d 7 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 36 Валюта курсу 12d 8 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 50а Кардар - жөнөтүүчү А же К 9 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 51А Жөнөтүүчү уюм [/1!а][/34х] 10│ 

8!п[3!п] │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 52а Банк-жөнөтүүчү А же D 11│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 53а Банк-жөнөтүүчүнүн корреспонденти А, В же D 12│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 54а Банк-алуучунун корреспонденти А, В же D 13│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 55а сарптоолорду толтуруу боюнча аралык уюмА, В же D 14│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 56а Уюм-ортомчу А, С же D 15│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 57а Банк-алуучу А, В, С же D 16│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 59а Кардар-алуучу А же тамгасыз17│ 

опция │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 70 Которуу жөнүндө маалымат 4*35х 18│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 71А Которууларды төлөөдөгү тактыктар 3!а 19│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

----> │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O 71F Жөнөтүүчүнүн которууларга төлөөсү 3!а15d 20│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

---- │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O 71G Алуучунун которууларга төлөөсү 3!а15d 21│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 72 Төлөмдүн багыты 6*35х 22│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 77В Катышуучулар тууралуу маалымат 3*35х 23│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 77Т Конверттин камтышы 9000z 24│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

М = Милдеттүү О = Милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Колдонуу эрежеси 

 

С1 

Эгер билдирүүдө ЗЗВ тилкеси берилсе жана бул тилкеде валюта коду 32А тилкесиндеги валюта кодунан айырмаланып турса, 36 тилкеси берилүүгө тийиш, болбосо 36 тилкеси жол берилбеген болуп саналат. 

 

С2 

Эгер өлкөлөрдүн коддору жөнөтүүчүнүн жана алуучунун БИК төмөнкү тизмеде болушса: АD, АТ, ВЕ, ВV, СН, СҮ, СZ, DЕ, DК, ЕS, ЕЕ, FI, FR, GB, GF, GI, GР, GR, HU, IЕ, IS, IТ, LI, LТ, LU, LV, МС, МQ, MT, NL NO, РL, РМ, РТ, RЕ, SЕ, SI, SJ, SК, SМ, ТF аnd! VА, анда бул учурда ЗЗВ тилкеси милдеттүү болуп саналат, болбоду дегенде ЗЗВ тилкеси милдеттүү эмес болуп саналат. 

Эскертүү: Ошондой эле С16 пайдалануу эрежелерин карагыла. 

 

C3 

Эгер 23В тилкеси SPRI кодун камтыса, 23Е тилкеси SDVA, ТЕLВ, РНОВ, INТС коддорун гана камтышы мүмкүн. 

Эгер 23В тилкеси SSТD оr SРАҮ коддорунун бирин камтыса, 23Е тилкеси колдонулбоого тийиш. 

 

С4 

Эгер 23В тилкеси SPRI, SSТD же SРАҮ коддорунун бирин камтыса, 53а тилкеси D опциясы менен колдонулбоого тийиш. 

 

С5 

Эгер 23В тилкеси SРКI, SSТD же SРАҮ коддорунун бирин камтыса жана 53а сеси В опциясы менен берилсе, 53В тилкесинде тараптын идентификатору берилүүгө тийиш. 

 

С6 

Эгер 23В тилкеси SPRI, SSTD же SРАҮ коддорунун бирин камтыса, 54а тилкеси A опциясы менен гана колдонулууга тийиш. 

 

C7 

Эгер 55а тилкеси берилген болсо, 53а жана 54а эки тилке да берилүүгө тийиш. 

 

С8 

Эгер 23В тилкеси SРRI, SSТD же SРАҮ коддорунун бирин камтыса, 55а тилкеси А опциясы менен гана колдонулууга тийиш. 

 

С9 

Эгер 56а тилкеси берилген болсо, 57а талкеси да берилүүгө тийиш. 

 

С10 

Эгер 23В тилкеси SРRI кодун камтыса, 56а тилкеси берилбөөгө тийиш. 

Эгер 23В тилкеси SSТD же SРАҮ коддорунун бирин камтыса, 56а тилкеси же А опциясы менен, же С опциясы менен пайдаланылышы мүмкүн. Эгер С опциясы пайдаланылса, ал клирингдик кодду камтууга тийиш. 

 

C11 

Эгер 23В тилкеси SРRI, SSТD же SРАҮ коддорунун бирин камтыса, 57а тилкеси А, С же Б опциялары менен колдонулушу мүмкүн. Б опциясында 1 тилкече ("Тараптын идентификатору") берилүүгө тийиш. 

 

С12 

Эгер 23В тилкеси SРRI, SSТD же SРАҮ коддорунун бирин камтыса, "Кардаралуучу" 59а тилкесинде 1 ("Эсеп") тилкече милдеттүү болуп саналат. 

 

С13 

Эгер кайсы болбосун 23Е тилкеси СНQВ кодун камтыса, "Кардар-алуучу" 59а тилкесинде 1 ("Эсеп") тилкече жол берилбеген болуп саналат. 

 

С14 

70 жана 77Т тилкелери өзара четтетүүчү болуп саналышат. Ошентип, эгер билдирүүдө 70 тилкеси бар болсо, 77Т тилкеси жол берилбеген болуп саналат жана тескерисинче. 

 

С15 

Эгер 71А тилкеси ОUR маанисин камтыса, 71Р тилкеси жол берилбеген болуп саналат жана 71О тилкеси милдеттүү эмес болуп саналат. 

Эгер 71А тилкеси SНА маанисин камтыса, 71Р тилкеси(лери) милдеттүү эмес болуп саналат(саналышат) жана 71С тилкеси жол берилбеген болуп саналат. Эгер 71А тилкеси ВЕN маанисин камтыса, минимум катары 71Р тилкесинин бир берилиши милдеттүү болуп жана 71С тилкеси жол берилбеген болуп саналат. 

 

С16 

Эгер 71Р тилкеси (минимум катары бир жолу) же 710 тилкеси берилсе, ЗЗВ тилкеси милдеттүү болуп саналат, антпесе ЗЗВ тилкеси милдеттүү эмес болуп саналат. 

1-эскертүү: 71Р жана 71С эки тилкелеринин берилиши С15 эрежеси менен жөнгө салынат. 

2-эскертүү: ЗЗВ тилкесин берүү С2 эрежеси менен жөнгө салынат. 

 

С17 

Эгер 56а тилкеси берилбесе, ТЕLI же РНОI маанилерин камтышы мүмкүн болгон 23Е тилкеси болбоого тийиш. 

 

С18 

Эгер 57а тилкеси берилбесе, ТЕLЕ же РНON маанилерин камтышы мүмкүн болгон 23Е тилкеси болбоого тийиш. 

 

С19 

71G жана 32А тилкелеринде валюта коддору бирдей болууга тийиш. 

- Эгер экөө тең, Жөнөтүүчү жана Алуучу Которуулардын Кеңейтилген Маалыматын алууга катталган учурунда гана 77Т тилкеси пайдаланылышы мүмкүн. Экөө тең: Жөнөтүүчү жана Алуучу 77Т тилкесин пайдалануу менен МТ103 форматынын билдирүүлөрүн берүүдө макулдукка ээ болуулары тийиш. Эгер бул тилке колдонулса, Жөнөтүүчү билдирүүнүн пайдалануучу башында заголовка 119 тилкеде RЕМIТ мааниси менен кодду текшерүү желегин белгилөөгө тийиш. Эгер 77Т тилкеси жок болсо, текшерүү кодунун мааниси RЕМIТ болбоого тийиш. 

- 72 тилке структураланган, башкача айтканда коддолгон маалыматтарды камтыган учурда гана болушу мүмкүн. 

 

Төлөмдөрдүн суммаларынын тилкелерин пайдалануу эрежелери 

 

Өзара байланыштуу ЗЗВ, 36, 71G, 71F жана 32А тилкелерде болгон төлөмдөрдүн суммаларынын ортосунда өзара байланыш бар, ал төмөнкүдөй формулада логикалык жактан чагылдырылышы мүмкүн: 

36 тилкесинде валютанын курсуна ылайык көрсөтүлгөн; 

ЗЗВ тилкесинде тапшырманын суммасы; 

плюс 710 тилкесинде алуучунун которууларга төлөөсү

минус 71Р тилкесинде(леринде) жөнөтүүчүнүн которууларга төлөөсү 32А тилкесинде банктар аралык төлөмдүн суммасын түзөт. 

Жогоруда аталып кеткен тилкелердин болуусу С1, С2, С15 жана С16 тилкелердин шарттарынын эрежелеринен көзкаранды болот. Эгер кайсы бир тилкелер жок болсо, анда ал формулада эсепке алынбоого тийиш. Эгер 71F тилкеси бир жолудан көп болсо, анда бул тилкенин бардык кирүүлөрү формулада эсепке алынууга тийиш. 

 

Тилкелердин спецификациясы 

 

1. 20-тилке: Жөнөтүүчүнүн референси 

 

Формат. 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө

Бул билдирүүнү бир маанилүү идентификациялоо үчүн бул тилке жөнөтүүчү тарабынан ыйгарылган референсти аныктайт. 

Эреже: 

Бул тилке '/' слэши менен башталбайт жана аяктабайт, ирети менен келген '//' слешти камтыбоого тийиш. 

Бул референс "Дебеттөө жөнүндө тастыктоо" МТ900 жана/же "Эсеп боюнча көчүрмө" МТ950 өңдүү кайсы болбосун байланыштуу тастыктоодо же көчүрмөдө МүМКүН. 

 

2. 13С тилкеси: Убакыт индикатору 

 

Формат: 6!n4!n1!х4!n (Күнү) (Убакыты) (Белгиси) (Убакыт аралыгы) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул кайталануучу тилке төлөм билдирүүсүн иштеп чыгуу менен байланыштуу убакыттын бир же бир нече индикаторлорун аныктайт. 

Эреже: 

Бул тилкеде эки слештин '//' ортосунда жайгашкан төмөнкү коддор болушу мүмкүн: 

CLSTIME - Борбордук-европа убакытынын форматында чагылдырылган 

тастыктоо менен борбордук банктагы СLS эсебин кредиттөө 

операциясын жүргүзүүгө керек болгон убакыт. 

RNCTIME - ТАRGET системасы боюнча өтүүчү төлөм Борбордук-европа 

убакытынын (СЕТ) форматында чагылдырылган, борбордук 

банк-алуучуда төлөнүүгө тийиш болгон убакыт. 

SNDTIME - ТАRGET системасы боюнча өтүүчү төлөм Борбордук-европа 

убакытынын (СЕТ) форматында чагылдырылган, борбордук 

банк-жөнөтүүчүдө дебеттелүүгө тийиш болгон убакыт. 

"Убакыт" тилкечеси ССММ (ЧЧММ) форматында убакыттын туура маанисин камтууга тийиш. 

"Белги" тилкечеси '+' же '-' маанисин камтууга тийиш. 

"Убакыт аралыгы" тилкечеси сааттык компоненти 00 дөн 23 кө чейинки маанини жана мүнөттүк компоненти 00 дөн 59га чейинки маанини камтууга тийиш болгон ССММ (ЧЧММ) форматында чагылдырылат. 

Убакыт чагылдырылган Мезгил зонасы UТС колдонуу менен берилүүгө тийиш (жалпы координацияланган убакыт - ISО 8601 стандартында). 

Мисал: Эгер анда каражаттар СLS банкына 09.15 ке СЕТ чейин келип түшөрү аныкталган, СLS банкы менен байланыштуу төлөм билдирүүсүн Лондондогу финансы мекемеси 5-январда жөнөтсө

 

Убакыт төмөнкү түрдө жазылат: 

 

:13С:/СLSТIМЕ/0915+0100 

 

бул жерде 

0915 - СLS-банкка каражаттар келип түшүүгө тийиш болгон убакыт. Ошону менен СLSТIМЕ дын СЕТ катары аныкталышына келишим түзүлгөн. 

+0100 - бул январдагы (кышкы мезгилде) UТС убактысына салыштырмалуу СЕТ убакытын жылдыруу. 

Эгер ушундай эле төлөм билдирүүсү 10-июнда (жайкы мезгилде) жөнөтүлсө, анда убакыт индикатору төмөнкүдөй түргө ээ болот: 

:13С:/СLSТIME/0915 + 0200 

UТС карата Мезгилдик жылдыруулар БИКтердин маалыматынын жашыл секциясында жарыяланган. 

 

3. 23В тилкеси: Төлөмдүн түрү 

 

Формат. 4!с 

Статус. Милдеттүү 

Түшүндүрмө

Бул тилке банк операцияларынын тибин идентификациялайт. 

Эреже: 

Бул тилке төмөнкүдөй коддорду камтышы мүмкүн: 

СRED - эгер SWIFТ тейлөө деңгээли - негизги маани жок болгон учур- 

да, кредиттик билдирүү

СRТS - тесттик чөйрөдө кредиттик билдирүү

SРАҮ - SWIFTРаy тейлөө деңгээлине ылайык иштелип чыгууга тийиш 

болгон кредиттик билдирүү

SPRI - Тейлөөнүн артыкчылыктуу деңгээлине ылайык иштелип чыгууга 

тийиш болгон кредиттик билдирүү

SSTD - Тейлөөнүн стандарттык деңгээлине ылайык иштелип чыгууга ти- 

йиш болгон кредиттик билдирүү

 

4. 23Е тилкеси: Операциянын коду 

 

Формат. 4!с[/30х] (Нускоонун коду) (кошумча маалымат) 

Статус. СЗ эрежесине ылайык колдонулат. 

Түшүндүрмө: Бул тилке көрсөтмөнү аныктайт 

Эреже: 

Бул тилке төмөнкүдөй коддорду камтышы мүмкүн: 

SDVA Төлөм ошол эле күнү аткарылууга тийиш; 

INTC Төлөм бир компаниянын ичиндеги төлөм болуп саналат, башкача 

айтканда бир топко тиешелүү болгон эки компаниянын ортосунда- 

гы төлөм; 

REPA Төлөм электрондук төлөмдүн байланыштуу референсине ээ; 

CORT Соода төлөмү, башкача айтканда четөлкө валютасын, баалуу ка- 

газдарды сатып алуу-сатуу боюнча бүтүм; 

HOLD Кардар - алуучу телефон чалат; идентификациядан кийин төлөйт; 

СНQB Кардар-алуучуга төлөм чек менен гана. 59 тилкесинде кардардын 

эсебинин милдеттүү эмес мааниси болбоого тийиш; 

РНОВ Алуучу менен телефон аркылуу байланышыңыз; 

ТЕLB Алуучу менен телекоммуникациянын натыйжалуу каражаттарынын 

жардамы менен байланышыңыз; 

РНОN Уюмдун эсебин телефон аркылуу билдириңиз; 

ТЕLЕ Уюмдун эсебин телекоммуникациянын натыйжалуу каражаттарынын 

жардамын колдонуу менен билдириңиз; 

РНОI Аралык уюмду телефон аркылуу билдириңиз; 

ТЕLI Аралык уюмду телекоммуникациянын натыйжалуу каражаттарынын 

жардамын колдонуу менен билдириңиз. 

 

Текшерүү эрежеси: 

Кошумча маалымат төмөнкү коддор үчүн гана колдонулат: РHON, РНОВ, РНОI, ТЕLЕ, ТЕLВ, ТЕLI, НОLD же RЕРА. 

Эгер бул тилке кайталанса, коддор төмөнкүдөй тартипте берилүүгө тийиш: 

SDVA 

INTC 

REPA 

CORT 

HOLD 

CHQB 

РНOB 

ТЕLB 

РНОN 

ТЕLE 

PHOI 

TELI 

Эгер бул тилке бир жолудан көп колдонулса, коддордун төмөнкүдөй комбинацияларына жол берилбейт: 

SDVA менен HOLD 

SDVA менен CHQB 

INTC менен HOLD 

INTC менен CHQB 

REPA менен HOLD 

REPA менен CHQB 

REPA менен СОRТ 

CORT менен СHQB 

HOLD менен CHQB 

PHOB менен TELB 

PHON менен TELE 

PHOI менен TELI 

Эгер бул тилке кайталанса, бирдей коддук сөз бир жолудан ашык берилбөөгө тийиш. 

 

5. 26Т тилкеси: Транзакция тибинин коду 

 

Формат: 3!с 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке В иреттүүлүгүндө эмгек акы, пенсиялар же дивиденддер өңдүү бардык транзакциялардын мүнөзүн, максатын жана себебин аныктайт. Бул маалымат транзакциянын мүнөзү жөнүндө маалымат менен кардаралуучуну мыйзам тарабынан белгиленген талаптар менен камсыз кылуу үчүн дайындалган. 

Эреже: 

Бул тилкеде ЕUROSТАТ "Төлөм балансынын топтоо системасы үчүн коддор" змесинен коддор колдонулушу мүмкүн. 

 

6. 32А тилкеси: Эсептешүү күнү, валюта, төлөм суммасы 

 

Формат: 6!nЗ!а15d (Күнү) (Валюта коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке күндү, валюта кодун жана төлөмдүн суммасын камтыйт. 

Эреже: 

Күнү ККААЖЖ (ГГММДД) түрүндө берилүүгө тийиш. 

Валюта коду ISО стандартында болууга тийиш. Сумманын бүтүн бөлүгү эң аз дегенде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилет. Үтүрдөн кийин келүүчү цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифралардын максималдуу санынан ашпоого тийиш. 

 

7. ЗЗВ тилкеси: Транзакциянын валютасы жана суммасы 

 

Формат: 3!а15d (Валюта коду) (Сумма) 

Статус: С2 жана С16 эрежелерине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке транзакциянын валютасын жана суммасын камтыйт. 

Сумманын мааниси маалымат максаттары үчүн дайындалган жана бардык шерациялык чынжырча аркылуу өзгөрүлбөй транспорттолууга тийиш. 

Эреже: Валюта коду ISО стандартында болууга тийиш. Сумманын бүтүн бөлүгү эң аз дегенде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилет. Үтүрдөн кийин келүүчү цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифралардын максималдуу санынан ашпоого тийиш. 

Эгер ЗЗВ тилкеси билдирүүдө кездешсе, ал кийинки тарапка өзгөрүлбөй берилүүгө тийиш. 

Валюта конвертациясы же алмашуу жөнөтүүчү тарапта жүргүзүлсө, бул тилке болууга тийиш. 

 

8. 36-тилке: Валюта курсу 

 

Формат: 12d (Курс) 

Статус: С1 эрежесине ылайык колдонулат. 

Түшүндүрмө

Бул тилке ЗЗВ тилкесинде аныкталган төлөмдүн суммасын конвертациялоо үчүн валюта курсун аныктайт. 

Эреже: "Курс" маанисинин санынын бүтүн бөлүгү минимум катары 1 цифраны камтууга тийиш. Ондук үтүр милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилген. 

Валюта конвертациясы же алмашуу жөнөтүүчү тарапта жүргүзүлсө, бул тилке берилүүгө тийиш. 

 

9. 50а тилкеси: Кардар-жөнөтүүчү 

 

Формат: 

А опциясы [/34х] (Эсеп) 

8!n[3!n] (БИК) 

К опциясы [/34х] (Эсеп) 

4*35х (Аталышы жана дареги) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке транзакциянын кардаржөнөтүүчүсүн идентификациялайт 

Эреже: 

Эгер кардар-жөнөтүүчүнүн эсебинин номери берилсе, ал "Эсеп" тилкечесинде болууга тийиш. 

 

10. 51А тилкеси: Жөнөтүүчү уюм 

 

Формат: [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө

Бул тилке билдирүүнүн жөнөтүүчүсүн идентификациялайт 

Эреже: 

өнөтүүчүнүн референси" 20 тилкесинин мазмуну бул тилкенин мазмуну менен бирге сурамдар, токтотуулар ж.б. үчүн колдонулуучу билдирүүлөрдү идентификациялоону камтыйт. 

 

11. 52а тилкеси: Банк-жөнөтүүчү 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

8!n[3!n] идентификатору) (БИК) 

D опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

[4*35х] идентификатору) 

(Аталышы жана дареги) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке кардар-жөнөтүүчүнүн финансы уюмун, ал жөнөтүүчүнүн уюмунан айырмаланган учурда аныктайт. 

Эреже: 

52 тилкесинде камтылган коддук маалымат билдирүүнү алуучуда айкын түшүнүккө ээ болууга тийиш. 

А опциясы жогору бааланган болуп саналат. 

D опциясы банк-жөнөтүүчү БИКке ээ болбогон учурда колдонулат. 

 

12. 53а тилкеси: Банк-жөнөтүүчүнүн корреспонденти 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

8!п[3!п] идентификатору) 

(БИК) 

В опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

[35х] идентификатору) 

(Жайгашкан орду) 

D опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

4*35х идентификатору) 

(Аталышы жана дареги) 

Статус: С4, С5, С7 эрежелерине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: зарыл болгон учурда, бул тилке жөнөтүүчү ал аркылуу алуучуга сарптоолордун ордун толтуруп бере турган, алуучунун же башка финансы мекемесинин эсебин же филиалын аныктайт. 

Эреже: 

А опциясы жогору бааланган болуп саналат. 

Жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы транзакциялардын валютадагы эсептер боюнча бир нече жолку тике мамилелер болгондо жана бул эсептердин биринин эсеби дебеттелүүгө жана кредиттелүүгө тийиш болгон компенсациялар үчүн колдонула турган учурларда, "Тараптын идентификатору" В опциясын гана колдонуу менен 53а талкесинде белгиленүүгө тийиш. 

Жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы транзакциялардын валютасындагы эсептер боюнча эч кандай тике мамилелер болбосо (же алуучунун филиалы 54А тилкесинде берилсе), анда 53а тилкеси болууга тийиш. 

Эгер 53а тилкеси болсо жана жөнөтүүчүнүн филиалын камтыса, ордун жабуунун билдирүүсүнүн зарылчылыгы бүтүмдүн валютасынан, жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы мамиледен жана 54А тилкесинин маанисинен көзкаранды, эгер алар бар болсо. 

Эгер компенсацияны камсыз кылып жаткан финансы мекемеси жөнөтүүчүнүн корреспонденти жана алуучунун филиалы болуп саналса жана жөнөтүучү ордун жабуунун билдирүүсүн алуучунун филиалына жөнөтүүгө ниеттенип жатса, алуучунун филиалы 53а тилкесинде берилиши мүмкүн. Бул учурда алуучу 53а тилкесинде көрсөтүлгөн өз филиалы аркылуу төлөйт. 

Калган башка учурларда, 53а тилкеси бар болсо, ордун жабуунун билдирүүсү, башкача айтканда МТ 202/203 же анын SWIFT эмес эквивалентин 53а тилкесинде идентификацияланган финансы мекемесине жөнөтүү керек. 

53а жана 54А тилкелерин пайдалануу жана интерпретациялоо бардык учурларда бүтүмдүн валютасы жана бул валютага карата жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы тиешелүү мамилелер менен аныкталган. 

 

13. 54А тилкеси: Банк-жөнөтүүчүнүн корреспонденти 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

В опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

[35х] (Жайгашкан орду) 

Б опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

4*35х (Аталышы жана дареги) 

Статус: С6, С7 эрежелерине ылайык колдонулат. 

Түшүндүрмө: бул тилке алуучунун же башка финансы мекемесинин өз каражаттарына жеткиликтүүлүгүнө ээ боло турган филиалын аныктайт 

Эреже: 

А опциясы жогору бааланган болуп саналат. 

В опциясы жайгашкан ордунун түшүндүрмөсү менен гана колдонулууга тийиш. 

Эгер 53а тилкесинде аныкталгандан башка финансы уюму аркылуу алуучунун филиалында каражаттарга жеткиликтүүлүк болсо, анда бул финансы уюму, башкача айтканда, сарптоолордун ордун толтуруу боюнча аралык уюм 54а тилкесинде аныкталууга тийиш жана 55а тилкеси алуучунун филиалын камтууга тийиш. 

54А тилкеси алуучунун филиалын камтыган жана 53а тилкеси болбогон же 53а талкеси алуучунун филиалы тарабынан тейленүүчү жөнөтүүчүнүн эсебин камтыган учурларда, алуучу анын филиалынан компенсация алат. 

Эгер 54А тилкеси алуучунун филиалын жана 53а тилкеси жөнөтүүчүнүн филиалын камтыса, алуучу анын филиалынан компенсация алат же транзакциянын валютасына жана жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы мамилелерге көзкаранды түрдө анын филиалы аркылуу төлөөлөрдү жүргүзөт. 

54А тилкеси алуучунун филиалын камтыган, калган башка учурларда, алуучу 54А тилкесинде көрсөтүлгөн анын филиалы аркылуу төлөөлөрдү жүргүзөт. 

Жөнөтүүчүнүн филиалы 54А тилкесинде берилбөөгө тийиш. 

Эгер 53а тилкесинде көрсөтүлгөн жөнөтүүчүнүн же башка финансы мекемесинин филиалы алуучу үчүн тейлөөчү эсеп болуп саналса, 54А тилкеси болбоого тийиш. 

Алуучунун филиалынан тышкары, башка финансы мекемесинин аталышын камтыган 54А тилкесинен мурда 53а тилкеси болууга тийиш; алуучу 54А тилкесинде көрсөтүлгөн финансы мекемелери аркылуу төлөөлөрдү жүргүзөт. 53а жана 54А тилкелерин пайдалануу жана интерпретациялоо транзакция валютасында аныкталган жана бул валютага карата жөнөтүүчү менен алуучунун ортосундагы тиешелүү мамилелердин бардык учурларында болот. 

 

14. 55А тилкеси: Сарптоолордун ордун толтуруу боюнча аралык уюм 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

В опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

[35х] (Жайгашкан жери) 

Б опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

4*35х (Аталышы жана дареги) 

Статус: С8 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке 53а тилкесинде аныкталгандан башка финансы уюму аркылуу бул филиалда каражаттарга жеткиликтүү болгондо, алуучунун филиалын аныктайт. 

Эреже: 

А опциясы жогору бааланган болуп саналат. 

 

15 . 56А тилкеси: Уюм-ортомчу 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

С опциясы /34х (Тараптын идентификатору) 

Б опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

4*35х (Аталышы жана дареги) 

Статус: С10 эрежесине ылайык колдонулат. 

Түшүндүрмө: Бул тилке алардын эсеби менен алуучунун эсебинин ортосунда транзакция өтүүгө тийиш болгон финансы уюмун аныктайт. 

Эреже: 

А опциясы жогору бааланган болуп саналат. 

D опциясы аталышын жана дарегин аныктоо зарылчылыгы болгондо, башкача айтканда жөнгө салуучу органдардын талаптарына ылайык колдонулууга тийиш. 

 

16. 57а тилкеси: Банк-алуучу 

 

Формат: 

А опциясы [/1!a][/34x] (Тараптын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

В опциясы [/1!a][/34x] (Тараптын идентификатору) 

[35х] (Жайгашкан орду) 

С опциясы /34х (Тараптын идентификатору) 

D опциясы [/1!a][/34x] (Тараптын идентификатору) 

4*35х (Аталышы жана дареги) 

Статус: С9 жана С11 эрежелерине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке кардар-алуучунун эсебин тейлеген банк-алуучудан башка финансы уюмун аныктайт. 

Эреже: 

А опциясы жогору бааланган болуп саналат. 

D опциясы аталышын жана дарегин аныктоо зарылчылыгы болгондо, башкача айтканда жөнгө салуучу органдардын талаптарына ылайык колдонулууга тийиш. 

 

17. 59а тилкеси: Кардар- алуучу 

 

Формат: 

А опциясы [/34х] (Эсеп) 

8!n (БИК) 

Тамгасыз [/34х] (Эсеп) 

опция 4*35х (Аталышы жана дареги) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке билдирүүнүн акыркы алуучусун идентификациялайт 

 

18. 70-тилке: Которуу жөнүндө маалымат 

 

Формат: 4*35х (Түшүндүрмө

Статус: С14 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке жеке транзакциянын деталдарын же кардар-алуучуга берүүгө зарыл болгон деталдарды камтыган башка билдирүүнүн референсин камтыйт. 

Эреже: 

Тилке төмөнкүдөй коддорду камтышы мүмкүн: 

INV - инвойс (күнү, шилтемеси жана түшүндүрмөсү менен); 

IPI - байланыштуу эларалык төлөмдү аныктоочу уникалдуу шилтеме (20 

символго чейин); 

RFB - кардар-алуучу үчүн шилтеме (16 символго чейин); 

RОС - кардардын шилтемелери. 

Бул тилкеде көрсөтүлгөн маалымат кардар-алуучу үчүн гана дайындалган, башкача айтканда бул маалымат алуучу тарабынан берилүүгө тийиш. Эгер алар кош слэш '//' менен бөлүнсө, бир нече жолку шилтемелер колдонулушу мүмкүн. Код бир эле ошол түрдүн эки референсинин ортосунда кайталанбоого тийиш. 

 

19. 71А тилкеси: Которууларды төлөөнүн деталдары 

 

Формат: 

А опциясы 3!а (Код) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке кайсы тарап транзакцияны иштеп чыгаруу үчүн төлөөнү жүргүзө тургандыгы жөнүндө маалыматты камтыйт. 

Эреже: Бул тилке төмөнкүдөй коддордун бирин камтышы мүмкүн: 

ВЕN - бардык сарптоолорду кардар-алуучу тартат; 

ОUR - бардык сарптоолорду кардар-жөнөтүүчү тартат; 

SНА - жөнөтүүчү тараптагы сарптоолорду кардар-жөнөтүүчү тартат, 

алуучу тараптагы сарптоолорду кардар-алуучу тартат. 

 

20. 71Р тилкеси: Жөнөтүүчүнүн которууларга төлөөсү 

 

Формат: 3!а15d (Валюта коду) (Сумма) 

Статус: С15 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул кайталануучу тилке операциялык чынжырчада жөнөтүүчү жана мурдагы банктар чыгарган сарптоолордун валютасын жана суммасын камтыйт. 

Эреже: 

Валюта коду 15О стандартына ылайык келүүгө тийиш. Сумманын бүтүн бөлүгү эң аз дегенде бир цифрадан турат. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилет. Үтүрдөн кийин келүүчү цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифралардын максималдуу санынан ашпоого тийиш. Бул тилкелер айкындуулук ойломдордон берилген. 

Жөнөтүүчүнүн сарптоолорун алып салгандан кийин таза сумма 32А тилкесинде аныкталат. 

Алуучу үчүн операциялык чынжырчада мурдагы банктар тарабынан келтирилген сарптоолордун валютасын жана сумманы аныктоо үчүн бул тилке кайталанышы мүмкүн. 

Cарптоолор транзакциянын суммасынан алынган, алып салган тартибинде белгиленүүгө тийиш. Башкача айтканда, бул тилкенин биринчи берилиши өзүнүн сарптоолорун биринчи алып салгандан кийин, операциялык чынжырчадагы биринчи банктын сарптоолорун аныктайт; бул тилкенин акыркы берилиши ар дайым жөнөтүүчүнүн сарптоолорун көрсөтөт. 

 

21. 71G тилке: Алуучунун которууларга төлөөсү 

 

Формат: 3!а15d (Валюта коду) (Сумма) 

Статус: С15 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке транзакцияны иштеп чыгууга алуучунун сарптоолорунун валютасын жана суммасын аныктайт. 

Эреже: 

Валюта коду 15О стандартына ылайык келүүгө тийиш. Сумманын бүтүн бөлүгү эң аз дегенде бир цифрадан турат. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилет. Үтүрдөн кийин келүүчү цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифралардын максималдуу санынан ашпоого тийиш. 

Эгер 710 тилкеси берилсе, андагы сумманын мааниси нөлгө барабар болбоого тийиш. 

Эгер 71А тилкеси "ОUR" маанисин камтыса, бул тилке алдынала төлөнгөн сарптоолор жана банктар аралык транзакциянын жалпы суммасына камтылган. 

 

22. 72-тилке: Төлөмдүн багыты 

 

Формат: 6*35 

1-сап 3!а8!nЗ!а14!nЗ!а2!n 

2-сап 3!а8!nЗ!а16!nЗ!а2!n 

3-6-саптар //Төлөмдүн багыты (Түшүндүрмө

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: бул тилке төлөм жөнүндө кошумча маалыматты камтыйт 

Эреже: 

Бул тилке төмөнкүдөй коддорду камтыйт: 

/Р/ - төлөм жүгүртүлүшүнүн классификаторуна ылайык төлөмдүн коду (8 цифра); 

/I/ - ИНН коду (14 цифра); 

/F/ - жөнөтүүчүнүн регионунун коду (2 цифра) /Е/ - ОКПО коду (14 цифра); 

/S/ - катышуучунун Социалдык фонддогу номери (16 цифра); 

/Т/ - алуучунун регионунун коду (2 цифра). 

Мисал: 

1-сап /Р/12345678/I/12345678901234/F/01 

2-сап /Е/12345678/S/1234567890123456/Т/01 

3-6-саптар // Төлөмдүн багыты 

 

23. 77В тилкеси: Катышуучулар тууралуу маалымат 

 

Формат: 3*35х (Түшүндүрмө

Саптардын форматы төмөнкүдөй болушу мүмкүн: 

1-сап /8а/2!а[//Кошумча маалымат] (Код) (Өлкөнүн коду) 

үшүндүрмө

2-3-саптар [//Кошумча маалыматтын 

уландысы] (Түшүндүрмө

Статус: С5 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчүнүн жана алуучунун өлкөлөрүндө жөнгө салуучу органдар тарабынан аныкталуучу маалыматты камтыйт. 

Эреже: 

Бул тилке эки слештин '/' ортосунда жайгашкан төмөнкү коддорду камтышы мүмкүн: 

ВЕNEFRES Кардар-алуучунун жайгашкан орду; 

RDERRES Кардар-жөнөтүүчүнүн жайгашкан орду. 

 

24. 77Т тилкеси: Конверттин камтышы 

 

Формат: 3!а15d (Валютанын коду) (Сумма) 

Статус: С14 эрежесине ылайык колдонулат 

Түшүндүрмө: Бул тилке ар түрдүү форматтардагы маалыматты камтышы мүмкүн. Тилкенин мазмуну кардар-жөнөтүүчү менен кардар-алуучунун ортосундагы эки тараптуу келишимдин негизинде аныкталат. 

Эреже: 

Эки слэштин ('/') ортосунда жайгашкан төмөнкү коддордун бири пайдаланылышы мүмкүн: 

АNSI тилкенин мазмуну АNSI/Х12 форматында берилген; 

NАRR тилкенин мазмуну эркин текст менен берилген; 

SWIF тилкенин мазмуну бул билдирүүнүн 70 тилкесинде берилген 

структурага ылайык келет, башкача айтканда, эгер ал кош слэш 

'//' менен бөлүнгөн болсо, бир нече жолку шилтемелер колдону- 

лушу мүмкүн. Коддор бир эле ошол түрдүн эки шилтемесинин ор- 

тосунда кайталанбоого тийиш; 

UEDI тилкенин мазмуну UN-ЕDIFACT форматында берилген. Маалымат 

тилкенин калган бөлүгүн иштеп чыгуу үчүн бардык зарыл маалы- 

матты камтыган UNH-сегментинен башталат. 

 

Мисал: 

{1:Р0110200100АХХХ0000000072}{2:110350100100ХХХХN}{4: 

:20:раy2 

:23В:CRED 

:32А:070515КG51, 

:50К:/1123456789234234 

мех буюмдарынын заводу 

:52А:10200100 

:57А:/4567893453456346 

10300100 

:59:/1234563877474338 

Кыргызтелеком АК 

:71А:SНА 

:72:/Р/12345678/I/12345678901234/F/01 

/Е/12345678/S/1234567890123456/Т/01 

//БАЙЛАНЫШ КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮ ҮЧҮН ТӨЛӨӨ 

 

3.3. МТ 202 Банктар аралык төлөм тапшырмасы 

 

Багыты 

 

Бул билдирүү финансы мекемесинин пайдасына же ал тарабынан Алуучунун башка финансы мекемесине тикелей же корреспондент(тер) аркылуу жөнөтүлөт. 

Бул билдирүү Алуучунун финансы мекемесине акча каражаттарын которуу жөнүндө буйрук үчүн колдонулат. 

Бул билдирүү анын эсептери боюнча акча каражаттарын которуу үчүн Жөнөтүүчүнүн эсептерин тейлеген финансы мекемесине жөнөтүлүшү мүмкүн. Ошондой эле бул билдирүү Алуучунун финансы мекемеси тарабынан тейленген Жөнөтүүчүнүн эсебин дебеттөө үчүн финансы мекемесине жөнөтүлүшү жана 57а тилкесинде (банк-алуучу) көрсөтүлгөн мекемеде Жөнөтүүчү ээлик кылган эсепти кредиттөөсү мүмкүн. 

 

Форматтын спецификациясы 

 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилке Тилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 20 Биллирүүнүн референси 16х 1 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 21 Байланыштүү референс 16х 2 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

----> │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O 13С Убакыт индикатору /8с/4!n1!х4!n3 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

---- │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

M 32А Эсептешүү күнү, валюта, төлөмдүн 6!nЗ!а15d 4 │ 

суммасы │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 52а Банк-жөнөтүүчү А же D 5 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 53а Банк-жөнөтүүчүнүн корреспонденти А, В же D 6 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 54а Банк-алуучунун корреспонденти А, В же D 7 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 56а Уюм-ортомчу А же D 8 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 57а Банк-алуучу А, В же D 9 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 58а Алуучу уюм А же В 10│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 72 Төлөмдүн багыты 6*35х 11│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

М - милдеттүү О - милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Колдонуу эрежеси: 

- транзакцияга катышкан бардык тараптар финансы мекемелери болууга тийиш. 

- банк-жөнөтүүчүнүн жана банк-алуучунун ортосундагы акча которуулар ар дайым башка транзакцияга кирет. Бул транзакция 21 тилкесинде көрсөтүлүүгө тийиш. 

- эгер банк-жөнөтүүчү банк-алуучудан эсепти банк-алуучу тарабынан тейленген банк-жөнөтүүчүдө дебеттөөнү жана өзүнүн эсептеринин бирин 57а тилкесинде көрсөтүлгөн финансы мекемесинде кредиттөөнү сураганды кааласа, 58А тилкеси кредиттелүүчү эсептин номерин жана банк-жөнөтүүчүнүн аталышын камтууга тийиш. 

- эгер банк-жөнөтүүчү банк-алуучудан банк-жөнөтүүчү ээлик кылган, бирок банк-алуучу тарабынан тейленген эки эсептердин ортосунда акча каражаттарын которууну сураганды кааласа, анда бул учурда 53В тилкеси дебеттелүүчү эсептин номерин, ал эми 58А тилкеси кредиттелүүчү эсептин номерин, ошондой эле банкжөнөтүүчүнүн аталышын көрсөтүүгө тийиш. 

 

Тилкелердин спецификациясы 

 

1. 20-тилке: Билдирүүнүн референси 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке Жөнөтүүчү тарабынан берилген жана билдирүүнү уникалдуу идентификациялоо үчүн багытталган референсти камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16га чейинки символду камтышы мүмкүн. Бул тилке слэш '/' символу менен башталбайт жана аяктабайт, ошондой эле ирети менен кош слэшти '//' (Ката коду: Т26) камтыбоого тийиш. 

 

2. 21-тилке: Байланыштуу референс 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке байланыштуу транзакциянын референсин камтыйт. 

Эреже: 

Эгер жөнөтүүчү транзакциянын демилгечиси болуп саналбаса, ал эми бул тилке билдирүүдө болсо, анда NONREF коду бул тилкенин мааниси болууга тийиш. 

Тилкенин мааниси 16га чейинки символду камтышы мүмкүн. Бул тилке слэш '/' символу менен башталбайт жана аяктабайт, ошондой эле ирети менен кош слэшти '//' камтыбоого тийиш. 

Эгер МТ103 "Кардардык кредиттик төлөм тапшырмасы" байланыштуу билдирүү болуп саналса, анда тилке ушул МТЮЗ билдирүүсүнүн 20 тилкесинин маанисин камтыйт. 

 

3. 13С тилкеси: Убакыт индикатору 

 

Формат: 6!n4!n1!х4!n (Күнү) (Убакыты) (Белгиси) (Жылышуу) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Кайталануучу бул тилке төлөм билдирүүсүн иштеп чыгуу менен байланышкан убакыттын бир же бир нече индикаторлорун аныктайт. 

Эреже: 

Бул тилкеде эки слэштин '//' ортосунда жайгашкан төмөнкүдөй коддор болушу мүмкүн: 

CLSTIME - Борбордук-европа убакытынын (СЕТ) форматында чагыддырыл- 

ган тастыктоо менен борбордук банктагы СLS эсебин кре- 

диттөө операциясын жүргүзүүгө керек болгон убакыт. 

RNCTIME - ТАRGEТ системасы боюнча өтүүчү төлөм Борбордук-европа 

убакытынын (СЕТ) форматында чагылдырылган, борбордук 

банкалуучуда төлөнүүгө тийиш болгон убакыт. 

SNDTIME - ТАRGET системасы боюнча өтүүчү төлөм Борбордук-европа 

убакытынын (СЕТ) форматында чагылдырылган, борбордук 

банк-жөнөтүүчүдө дебеттелген убакыт. 

 

"Убакыт" тилкечеси ССММ (ЧЧММ) форматында убакыттын туура маанисин камтууга тийиш. 

"Белги" тилкечеси '+' же '-' маанисин камтууга тийиш. 

"Убакыт аралыгы" тилкечеси сааттык компоненти 00 дөн 23 кө чейинки маанини жана мүнөттүк компоненти 00 дөн 59га чейинки маанини камтууга тийиш болгон ССММ (ЧЧММ) форматында чагылдырылат. 

Убакыт чагылдырылган Мезгил зонасы UТС колдонуу менен берилүүгө тийиш (жалпы координацияланган убакыт -ISO 8601 стандартында). 

Мисал: Эгер анда каражаттар СLS банкына 09.15 ке СЕТ чейин келип түшөрү аныкталган, СLS банкы менен байланыштуу төлөм билдирүүсүн Лондондогу финансы мекемеси 5-январда жөнөтсө

Убакыт төмөнкү түрдө жазылат: 

:13С:/СLSTIME/0915+0100 

бул жерде 

0915 - СЬ5-банкка каражаттар келип түшүүгө тийиш болгон убакыт. Ошону менен СLSTIME дын СЕТ катары аныкталышына келишим түзүлгөн. 

+0100 - бул январдагы (кышкы мезгилде) UТС убактысына салыштырмалуу СЕТ убакытын жылдыруу. 

Эгер ушундай эле төлөм билдирүүсү 10-июнда (жайкы мезгилде) жөнөтүлсө, анда убакыт индикатору төмөнкүдөй түргө ээ болот: 

:13С:/СLSТIМЕ/0915+0200 

UТС карата Мезгилдик жылдыруулар БИКтердин маалыматынын жашыл секциясында жарыяланган. 

 

4. 32А тилкеси: Эсептешүү күнү, валюта, төлөм суммасы 

 

Формат: !nЗ!а15d (Күнү) (Валюта коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке күндү, валюта кодун жана төлөмдүн суммасын камтыйт. 

Эреже: 

Күнү ККААЖЖ (ГГММДД) түрүндө берилүүгө тийиш. 

Валюта коду ISO стандартында болууга тийиш. Сумманын бүтүн бөлүгү эң аз дегенде бир цифрадан турат. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна киргизилет. Үтүрдөн кийин келүүчү цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифралардын максималдуу санынан ашпоого тийиш. 

 

5. 52а тилкеси: "Банк-жөнөтүүчү 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

D опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

[4*35х] (Аталышы жана дареги) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке кардар-жөнөтүүчүнүн финансы уюмун, ал жөнөтүүчү уюмдан айырмаланган учурда аныктайт. 

Эреже: 

Бул тилке алуучу уюмга жөнөтүлүүгө тийиш. 

52 тилкесинде камтылган коддук маалымат билдирүүнү алуучуда айкын түшүнүккө ээ болууга тийиш. 

А опциясы артыкчылык берилген болуп саналат. 

D опциясы жөнөтүүчү уюм БИКке ээ болбогон учурда колдонулат. 

 

6. 53а тилкеси: Банк-жөнөтүүчүнүн корреспонденти 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

В опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

[35х] (Жайгашкан орду) 

D опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

4*35х (Аталышы жана дареги) 

Статус: С4, С5, С7 эрежелерине ылайык пайдаланылат 

Түшүндүрмө: бул тиешелүү болгон учурда, бул тилке жөнөтүүчүнүн же башка финансы мекемесииин эсебин же филилалын аныктайт, ал аркылуу жөнөтүүчү алуучунун сарптоолорунун ордун толтуруп берет, 

Эреже: 

А опциясы алгылыктуу болуп саналат. 

Жөнөгүүчүнүн жана алуучунун ортосундагы транзакция валютасындагы эсептер боюнча көп жакту тике катыштар болгон жана бул эсептердин бири компенсациялоо үчүн пайдаланууга тийиш болгон учурда, дебеттеле же кредиттеле турган эсеп "Тараптардын идентификатору" опциясында гана пайдалануу менен 53а тилкесинде белгиленүүгө тийиш. Жөнөтүүчүнүн жана алуучунун ортосундагы транзакция валютасындагы эсептер боюнча көп жактуу тике катыштар болгон болсо (же алуучунун филиалы 54 А тилкесинде берилсе), анда 53а тилкеси болууга тийиш. 

Эгерде 53а тилкеси бар болуп жөнөтүүчүнүн филиалын камтыса, ордун толтуруу билдирүүсүндө зарылчылык жөнөтүүчүнүн жана алуучунун ортосундагы бүтүмдүн жана мамилелердин жана бул көрсөтүлгөн болсо, 54А тилкесинин маанисинин ортосундагы валютадан көзкаранды. 

Алуучунун филиалы 53а тилкесинде берилиши мүмкүн, эгерде компенсацияны камсыз кылуучу финансы мекемеси жөнөтүүчүнүн корреспонденти жана алуучунун филиалы болуп саналса, жөнөтүүчү алуучунун филиалына ордун жабу билдирүүсүн жөнөтүү ниетинде болот. Мындай учурда алуучу 53а тилкесинде көрсөтүлгөн анын филиалы аркылуу төлөйт. 

53а тилкeси бар болгон бардык учурда ордун жабу билдирүүсү, б.а. МТ 202/203 же анын SWIFT эквиваленти болбосо 53 а тилксинде идентификацияланган финансы мекемесине жөнөтүлүүгө тийиш. 

Эгерде 53В тилкеси уюмдун филиалы жайгашкан шаарды көрсөтүү үчүн пайдаланылса, ал дайыма жөнөтүүчүнүн филиалы болууга тийиш. 

53а жана 54а тилкелердин жок экендиги жөнөтүүчүнүн жана алуучунун ортосундагы эсептер боюнчао тике мамиелелер транзакция валютасында пайдаланыла тургандыгын билдирет. 

53а жана 54 А тилкелерин пайдалануу жана интерпретациялоо бардык учурларда бул валюта боюнча жөнөтүүчүнүн жана алуучунун ортосундагы тиешелүү мамилелер менен аныкталган. 

 

7. 54а тилкеси: Банк-алуучунун корреспонденти 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

8!n[3!n] идентификатору) 

(БИК) 

В опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

[35х] идентификатору) 

(Жайгашкан жери) 

Б опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

4*35х идентификатору) 

(Аталашы жана дареги) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке анда алуучу өз каражаттарын ала ала турган алуучунун филиалын же башка финансы мекемесин аныктайт 

Эреже: 

53а жана 54а тилкелеринин жок экендиги жөнөтүүчүнүн жана алуучунун ортсунда эсептер боюнча тике мамилелер транзакция валютасында пайдалана тургандыгын билдирет. 

54А тилкеси алуучунун филиалын камтыса жана 53а филиалы жок болсо же 53а тилкеси алуучунун филиалы тарабынан тейленүүчү жөнөтүүчүнүн эсебин камтыган болсо, алуучу компенсацияны анын филиалынан алат. 

Эгерде 54А тилкеси алуучунун филиалын жана 53а тилкеси жөнөтүүчүнүн филиалын камтыса, алуучу алуучу компенсацияны анын филиалынан алат же жөнөтүүчүнүн жана алуучунун ортосундагы транзакциялардын жана мамилелердин валютасына жараша анын филиалы аркылуу төлөйт. 

54А тилкеси алуучунун филиалын камтыган бардык башка учурларда, алуучу 54А тилксинде көрсөтүлгөн анын филиалы аркылуу төлөйт. 

Жөнөтүүчүнүн филиалы 54А тилкесинде көрсөтүлүүгө тийиш эмес. 

Эгерде жөнөтүүчүнүн же башка финансы мекемесинин 53а тилксинде көрсөтүлгөн филиал алуучу үчүн тейлөөчү эсеп болуп саналса 54А тилкеси бар болууга тийиш эмес. 

Алуучунун филиалынан тышкары башка финансы мекемесинин аталышын камтыган 54А тилкесинен мурда 53а тилкеси келүүгө тийиш; алуучу 54А тилксинде көрсөтүлгөн анын филиалы аркылуу төлөйт. 

53а жана 54 А тилкелерин пайдалануу жана интерпретациялоо бардык учурларда бул валюта боюнча жөнөтүүчүнүн жана алуучунун ортосундагы тиешелүү мамилелер менен аныкталган. 

 

Опция А алгылыктуу болуп саналат. 

 

8. 5ба тилкеси: Уюм-ортомчу 

 

Формат: 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

8!n[3!n] идентификатору) 

(БИК) 

D опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

4*35х идентификатору) 

(Аталышы жана дареги) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке анын эсеби менен алуучунун эсебинин ортосунда транзакция өткөрүлүүгө тийиш болгон финансылык уюмду камтыйт. 

Эреже: 

А опциясы качан бул мүмкүн болгон учурда дайыма пайдаланылууга тийиш; 

D опциясы өзгөчө б.а. тараптар БИК пайдлануу менен көрсөтүлө албаган учурларда пайдаланылууга тийиш. 

 

9. 57а талкеси: Банк-алуучу 

 

Формат: А, В же Б опциясы 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

8!n[3!n] идентификатору) 

(БИК) 

В опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын 

[35х] идентификатору) 

(БИК) 

D опциясы [/1!а][/34х] (Тараптардын 

4*35х идентификатору) 

(Аталышы жана дареги) 

Статус: Милдеттүү эмес, бирок 56а тилке бар болсо, 57а тилкеси да болууга тийиш. 

Түшүндүрмө: Бул тилке финансы уюмун, ал кардар-алуучунун төлөгөн же кредиттеген алуучу уюмдан айырмаланган учурунда камтыйт. 

Эреже: 

А опциясын ал мүмкүн болгондо, ар дайым колдонууга болот. 

D опциясын зарыл болгон учурларда гана колдонууга болот, башкача айтканда тарап БИКти колдонуу менен көрсөтүлбөгөндө

 

10. 58а тилкеси: Уюм-алуучу 

 

Формат: А же D опциялары 

А опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

8!n[3!n] (БИК) 

Б опциясы [/1!а][/34х] (Тараптын идентификатору) 

4*35х (Аталышы жана дареги) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке мекеме-жөнөтүүчү тарабынан которулган акча каражаттарынын негизги алуучусу катары көрсөтүлгөн финансы мекемесин аныктайт. 

Эреже: Жөнөтүүчү 57а тилкесинде көрсөтүлгөн мекеменин ээси болуп, же өзү ээси болгон жана алуучу тейлеген эки эсептин ортосунда акча каражаттарын которууда, жөнөтүүчү алуучудан бир же бир нече эсепти кредиттөөнү сураса, А опциясын кредиттин эсебин жана Жөнөтүүчүнүн аталышын көрсөтүүдө колдонууга болот. 

А опциясын колдонууга мүмкүн болгон шарттын бардыгында колдонууга болот. 

D опциясын айрым гана кырдаалда колдонуу керек, б.а. БИКти колдонуу менен жакты көрсөтүү мүмкүн болбогон учурда. 

 

11. 72-тилке: Төлөмдүн багыты 

 

Формат: 6*35 

1-сап 3!а8!nЗ!а14!nЗ!а2!n 

2-сап 3!а8!nЗ!а16!nЗ!а2!n 

3-6-саптар //Төлөм багыты (Түшүндүрмө

Статус: Милдеттүү 

Эреже: 

Бул тилке төмөнкү коддорду камтыйт: 

/Р/ - төлөм жүгүртүүсүнүн классификаторуна ылайык төлөм коду (8 цифра); 

/I/ - ИНН коду (14 цифра); 

/F/ - жөнөтүүчүнүн регионунун коду (2 цифра); 

/Е/ - ОКПО коду (14 цифра); 

/S/ - катышуучунун Социалдык фонддогу номери (16 цифра); 

/Т/ - алуучунун регионунун коду (2 цифра). 

Мисал: 

1-сап /Р/12345678/I/12345678901234/F/01 

2-сап /Е/12345678/S/1234567890123456/T/01 

3-6-саптар //Төлөм багыты 

Мисал: 

{1:F0110200100АХХХ0000000076} {2 :120250100100ХХХХN} {4 : 

:2 0:раy4 

:21:rr7 

:32А:070515КGS1, 

:52А:10200100 

:57А:/4453789475646546 

10300100 

:58Б:/5644567894446456 

ООО "Заря" 

:72:/Р/12345678/I/12345678901234/F/01 

/Е/12345678/S/1234567890123456/Т/01 

//21.01.2007-ЖЫЛЫ N 13-56 КОНТРАКТКА 

//ЫЛАЙЫК АТКАРЫЛГАН ЖУМУШ ҮЧҮН 

-} 

 

3.4. МТ п98 SМТ 012 Төлөм тапшырмасына жооп 

 

Багыты 

 

Бил билдирүү төлөм тапшырмасын Жөнөтүүчүгө жооп берүү үчүн колдонулат. Ал ийгиликтүү аткарылган транзакциянын тастыктоосу катары да, эмне үчүн транзакция бүткөрүлбөй калганы тууралуу түшүнүк берүүчү ката жөнүндө кеңири билдирүү да болушу мүмкүн. 

MT 198 жана МТ 298 билдирүүлөрүнүн эки тиби тең жалпы типке жана шмат тилкелеринин түшүндүрмөсүнө ээ, анын негизинде форматты спецификациялоодо бул эки билдирүү бирдей түшүндүрүлөт. Бул билдирүүлөрдүн ортосундагы негизги айырмачылык МТ 198 билдирүүсү МТ 10х форматындагы билдирүүлөр менен бирге гана, а МТ 298 билдирүүсү - МТ 20х форматтарындагы билдирүүлөргө жооп катары гана колдонулганында. 

 

Форматты спецификациялоо 

 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилке Тилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 20 Билдирүүнүн референси 16х 1 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 12 Билдирүүнүн типчеси 3!n 2 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 77Е Курамдык тилке 3 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 21 Байланыштырылган референс 16x 4 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 13D Күнү/Транзакция убагы 6!n4!n1!x4!n 5 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M M10 Жооптун коду 5!x 6 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 79 Ката түшүндүрмөсү 35*50x 7 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M КЕҮ Транзакциянын системалык коду 25х 8 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

М - милдеттүү О - милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Тилкелерди спецификациялоо 

 

1. 20-тилке: Билдирүү референси 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке Жөнөтүүчү белгилеген жана ушул МТ n98 билдирүүсүн уникалдуу идентификациялоого арналган референсти камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 символго чейин болушу мүмкүн. Бул тилке слэш '/' символунан башталып же аяктабашы керек, мындан сырткары катары менен кетүүчү эки слэш '//' белгиси болбошу керек. 

 

2. 12-тилке: Билдирүүнүн типчеси 

 

Формат: 3!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке МТ n98ге киргизилген билдирүү тибин камтыйт 

Эреже: Бул тилкенин мааниси 012 болушу керек. 

 

3. 77E тилкеси: Курамдык тилке 

 

Статус: Милдеттүү 

Эреже: Бул тилке эч кандай мааниге ээ болбошу керек. 

 

4.21 тилкеси: Байланыштуу референс 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке баштапкы төлөм билдирүүсүнүн референси алып жүргөн мааниге ээ болушу керек. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 символго чейин болушу мүмкүн. 

 

5. 13Б тилкеси: Күнү/Билдирүү түзүлгөн убакыт 

 

Формат: 6!n4!n1!х4!n (Күнү) (Убагы) (Белгиси) (Убакыт жылышуусу) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке билдирүүнүн Күнүн/Түзүлгөн камтыйт. 

Эреже: 

үнү) ККААЖЖ форматындагы күндүк туура маанисин камтышы зарыл; 

(Убагы) ССММ форматындагы убакыттын туура маанисин камтышы зарыл; 

(Белгиси) '+' же '-' болушу керек; 

(Убакыт жылышуусу) ССММ катары туюнтулат, мында саат компоненти (СС); 

00 дөн 23кө чейинки маанини, жана минута компоненти (ММ) ООдөн 59га чейинки маанини камтышы зарыл. 

Мисал: 

:-13D:0110231212+0200 деген 23-Октябрь 2001-жыл күнүн, GМТ +02:00 саат алкагында туюнтулган 21:12 убагын билдирет. 

 

6. М10 тилкеси: Жооп коду 

 

Формат: 5!х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке төлөм билдирүүсүнө болгон системанын жооп кодун камтыйт. 

Эреже: Бул тилке 5 символдон турушу керек. Бул тилкенин оң маанилери болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

LR000 - аракет ийгиликтүү аткарылды; 

LR002 - баштапкы суроо-талаптагы ката. 

 

7. 79-тилке: Ката түшүндүрмөсү 

 

Формат: 35*50х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Оригиналдуу төлөм билдирүүсүн (1-категория же 2- категория) иштеп чыгууда ката пайда болгон убакта бул тилке ката түшүндүрмөсүн камтыйт. 

Эреже: Бул тилке ар бири каалагандай 50 символдон турган 35 саптан турушу ыктымал. 

 

8. КЕҮ тилкеси: Транзакциянын системалык коду 

 

Формат: 25х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке ушул билдирүү генерирленген ГСРРВ системасынын транзакциясынын кодун камтыйт. 

Эреже: Бул тилке 25 каалагандай символго чейин камтышы ыктымал. 

Мисал: 

{1:F0150100100АХХХ0000000079} {2:1298ТЕSТВIС0ХХХХS} {4: 

:20:раy4 

:12:012 

:77Е: 

:21:раy4 

:13D:0705151246+0200 

:32В:КGSI, 

:М10:LR000 

:КЕҮ:20070515WO000300000001Р1 

-} 

 

3.5. МТ 298 5МТ 212 билдирүүсү 

 

Багыты 

Бул билдирүү эки катышуучу (эсептер) ортосунда нускоолорду берүүдө колдонулат 

 

Форматты спецификациялоо 

 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилке Тилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 20 Билдирүүнүн референси 16x 1 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 12 Билдирүүнүн типчеси 3!п_ I 3!n 2 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 77E Курамдык тилке 3 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M М02 Билдирүү түзүлгөн күн 8!n 4 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M M20 Операция коду 4!x 5 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M M99 Төлөм коду 6!n 6 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M M03 БИК/Катышуучунун эсеби [11х][/15х] 7 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M M03 БИК/Катышүүчүнүн эсеби 8 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

Валюта жана төлөм суммасы 9 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М М79 Транзакция деталдары 2*35х 10│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О МРТ Резерв тибинин коду 10х 11│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О М07 Транзакция түшүндүрмөсү 12│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

О 79 Төлөм түшүндүрмөсү 4*35х 13│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

М - милдеттүү О - милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Колдонуу эрежелери 

 

М0З тилкесинин биринчи пайда болушу катышуучунун эсебинин Дебетин, а экинчи жолу пайда болушу - катышуучунун эсебинин Кредитин камтыйт. Эгер которуу РАСS системасындагы эки эсептин ортосунда ишке ашырылып жатса, анда М0З тилкеси эсепти гана камтыйт. 

 

Тилкелерди спецификациялоо 

 

1. 20-тилке: Билдирүүнүн референси 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчү белгилеген жана ушул МТ n98 билдирүүсүн уникалдуу идентификациялоого арналган референсти камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 символго чейин болушу мүмкүн. Бул тилке слэш '/' символунан башталып же аяктабашы керек, мындан сырткары катары менен кетүүчү эки слэш '//' белгиси болбошу керек. 

 

2. 12-тилке: Билдирүүнүн кичи типчеси 

 

Формат: 3!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке МТ 298ге киргизилген билдирүүнүн тибин камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси болуп 212 алынышы керек. 

 

3. 77Е тилкеси: Курамдык тилке 

 

Статус: Милдеттүү 

Эреже: бул тилке эч кандай мааниге ээ болбошу керек. 

 

4. М02 тилкеси: Билдирүү түзүлгөн күн 

 

Формат: 8!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндөрмө: Бул тилке ушул билдирүүнүн түзүлгөн күнүн камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси туура 8 цифрадан болушу керек. Күн форматы болуп ККААЖЖЖЖ алынат, жана ага кадимки текшерүү жол-жобосу колдонулат. Күтүп жаткан күн мааниси гана колдоого алынат. 

 

5. М20 тилкеси: Операциялардын коду 

 

Формат: 4!х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке кабыл алуучу системада аткарылууга тийиш болгон операциялардын кодун камтыйт. 

Эреже: Аталган тилкенин мааниси туура 4 символду камтууга тийиш. Тилкенин мааниси болуп TRNF - каражаттарды эки катышуучунун ортосунда которуу саналат. 

 

6. М99 тилкеси: 

 

Формат: 6!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүнүк берүү: Бул тилке түзүлүүчү транзакциянын төлөмдөрүнүн кодун камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси туура 6 цифраны камтууга тийиш. 

 

7. МОЗ тилкеси:Катышуучунун БИК/эсеби 

 

Формат: [11х][/15х] (БИК) (Эсеп) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке катышуучунун эсебин дебеттөө же кредиттөө жөнүндө маалымат берүү үчүн пайдаланылат. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси БИК жагында 11 чейинки символду жана Эсеп жагында 15 чейинки символду камтыйт. 

11х - Катышуучунун слешти '/' камтууга тийиш болбогон БИК. 

15х - Эсептин номери. 

 

8. МОЗ тилкеси: Катышуучунун БИК/эсеби 

 

Формат: [11х][/15х] (БИК) (Эсеп) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке катышуучунун эсебин дебеттөө же кредиттөө жөнүндө маалымат берүү үчүн пайдаланылат. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси БИК жагында 11 чейинки символду жана Эсеп жагында 15 чейинки символду камтыйт. 

11х - Катышуучунун слешти '/' камтууга тийиш болбогон БИК. 

15х - Эсептин номери. 

 

9. 32-тилке: Төлөм валютасы жана суммасы 

 

Формат: 3!а15d (валютанын коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү 

Описание: Бул тилке төлөм валютасын жана суммасын камтыйт. 

Эреже: Алгачкы 3 символ 15О стандартындагы валюта кодун камтыйт. Сумманын бүтүндөй бөлүгү, кеминде, бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүрү ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. 

 

10. М79 тилкеси: Транзакция деталдары 

 

Формат: 2*35х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке демилгелөөчү системада орун алган транзакциялардын деталдарын камтыйт. Мисалы, транзакциянын демилгелөөчү системасы болуп ГСРРВ санала турган болсо, анда бул тилке транзакциянын кодун камтыйт. 

Эреже. Бул тилке ар бири 35 эркин символ боюнча 2 саптан турат. 

 

11. МКТ тилкеси: Резервдөө тибинин коду 

 

Формат: 10х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке резервдөө тибинин кодун камтыйт. 

 

12. М07 тилкеси: Транзакция коду 

 

Формат: 1!х[16х]//22!х[15d] (D/С белгиси) (Транзакциянын 

референси) (Транзакциянын коду) 

(Сумма) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ГСРРВ системасында орун алган транзакциялардын деталдарын камтыйт. 

 

13. 79-тилке: Төлөм боюнча түшүндүрмө 

 

Формат: 4*35х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүнүк берүү: Бул тилке ошол төлөмдүн деталдарын камтыйт. 

Эреже: Бул тилке ар бири 35 эркин символ боюнча 4 саптан турат. 

 

Мисал 

{1:Р0150100100АХХХ0000000000}{2:1298INSВIС0ХХХХS}{4: 

:20:1026513829 

:12:212 

:77Е: 

:М02:20070604 

:М20:ТRNF 

:М99:554433 

:М03:ТЕSТВIС1 

:М03:ТЕSТВIС0 

:32В:КGS1000000, 

:М79:20070604МТ000000000001 

:79:тесттик төлөм 

-} 

 

{1:F0150100100АХХХ0501000231}{2:О298024298031355555500АХХХ0241864762980 

3130029N}{4: 

:20:1026513829 

:12:212 

:77Е: 

:М02:20070604 

:М20:ТRNF 

:М99:554433 

:М03:ТЕSТВIС0 

:М03:ТЕSТВIС1 

:32В:КGS10, 

:М79:төлөмдүн кайтарылышы 

:79: келишимге ылайык 

-} 

 

3.6. МТ 298 5МТ 999 - Эркин форматтын негизги билдирүүсү 

 

Багыты 

Бул чыгыш билдирүү расписаниедеги жагдайларга, ошондой эле акыркы чек коюлган мөөнөттөрдөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу маалыматтар үчүн пайдаланылат. 

Жөнөтүүчү: ГСРРВ системасындагы БИК. 

Алуучу: Катышуучунун БИК 

 

Форматын спецификациясы 

 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилке Тилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 20 Билдирүүнүн референси 16х 1 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 12 Билдирүүнүн кичи тиби 3!n 2 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 77Е Тилкенин курамы 3 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 21 Байланыштуу референс 16х 4 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 13D Билдирүүнүн күнү /убактысы 6!n4!n1!х4!n 5 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 79 Эркин форматтын билдирүүсү 4*35х 6 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

М - милдеттүү О - милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Тилкелердин спецификациясы 

 

1. 20-тилке: Билдирүүнүн референси 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчү тарабынан берилген, МТ 298 маалыматын уникалдуу идентификациялоого багытталган референсти камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 чейинки символду камтыйт Бул тилке слэш '/' символу менен башталууга же аяктоого тийиш эмес, ошондой эле эки ырааттуу слэшти '/' да камтууга тийиш эмес. 

 

2. 12-тилке: Билдирүүнүн кичи тиби 

 

Формат: З!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке билдирүүнүн МТ 298 камтылган тиби камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси 999 болууга тийиш. 

 

3. 77Е тилкеси: Курамдык тилке 

 

Статус: Милдеттүү 

Эреже: Бул тилке бир дагы маанини камтууга тийиш эмес. 

 

4. 21-тилке: Байланыш референси 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке чыгыш тилкенин референсиндегидей эле маанини камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 чейинки символду камтууга тийиш. Бул тилке слэш '/' символу менен башталууга жана аяктоого тийиш эмес, ошондой эле эки ырааттуу слэшти '//' камтууга тийиш эмес. 

 

5. 13D тилкеси: Билдирүүнү түзүү күнү/убактысы 

 

Формат: 6!n4!n1!х4!n (Күнү) (Убактысы) (Белги)(Убакыт 

аралыгы) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке билдирүүнү түзүү күнүн/убактысын камтыйт. 

Эреже: 

үнү) ККААЖЖ форматындагы күндөрдүн туура маанисин камтууга тийиш; 

үнү) ССММ форматындагы убакыттын туура маанисин камтууга тийиш; 

(Белги) '+' же '-' болууга тийиш; 

(Убакыт аралыгы) ССММ, катары туюндурулат, сааттык компонент (СС) ООдөн 23кө чейинки маанини камтууга тийиш, минуталык компонент (ММ) ООдөн 59 чейинки маанини камтууга тийиш. 

Мисалы: 

:13D:0110231212+0200 төмөнкүлөрдү билдирет: күнү 23-октябры 2001, убактысы 21:12 сааттык алкакта туюндурулган GМТ+02:00. 

 

6. 79-тилке: Эркин форматтын билдирүүсү 

 

Формат: 4*35х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке эркин форматтын билидрүүсүн камтыйт. 

Эреже: Бул тилке ар бири 35 эркин символдон турган 4 саптан турат. ГСРРВ расписаниесиндеги өзгөрүүлөр тууралуу маалымдоо үчүн тилке форматка ээ болот: 

<жагдайлардын коду>/0[/<жаңы күн>/<жаңы убакыт>]. 

мында 

<жагдайдын коду> - жагдайлардын операторлор тарабынан өзгөртүлгөн, төмөндөгү маанилердин бирине ээ болууга тийиш болгон идентификатору. 

а) IСО - Initial Сutoff 

Ь) FСО - Final Сutoff 

с) ЕND - Setlement Еnd 

 

3.7. МТ 298 SМТ 201 - Таза позицияларды эсептөө боюнча нускоо 

(NSI) 

 

Багыты 

 

Бул кириш билдирүү таза ГРОССтук позицияларды эсептөөгө сурооталаптын ГСРРВ системасына берүү үчүн пайдаланылат. 

Жөнөтүүчү: Жөнөтүүчүнүн БИК 

Алуучу: ГСРРВ БИК 

 

Форматтын спецификациясы 

 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилке Тилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 20 Билдирүүнүн референси 16х 1 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 12 Билдирүүнүн кичи тиби 3!n 2 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 77Е Курамдык тилке 3 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M М02 Билдирүүнүн түзүү күнү 8!n 4 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O М99 Төлөмдүн коду 6!n 5 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

----> │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

M М0З Катышуучунун БИК/эсеби [11х][/15х] 6 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M М4D Дебеттин суммасы 3!а15d 7 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M М4С Кредиттин сумма 3!а15d 8 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

---- │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

M М4С Дебеттин жалпы суммасы 3!а15d 9 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M М4С Кредиттин жалпы суммасы 3!а15d 10│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O М79 Транзакпия деталдары 2*35х 11│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 79 Төлөмдун тушундурмөсу 4*35х 12│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

М - милдеттүү О - милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Колдонуу эрежелери 

Кайталанып жаткан ырааттуулукта эки тилке тең: дебеттин суммасы жана кредиттин суммасы көрсөтүлүүгө тийиш. Күндөлүк жазуу таза позицияларды жыйынтыктап эсептөөгө багытталбаган болсо, бул суммалардын бири нөлдүк мааниге ээ болот. Эгерде билдирүүдө эки бөлүк тең көрсөтүлсө, система бул билдирүүнү гросстук позицияларды эсептөө боюнча нускоо катары эсептейт. 

 

Тилкелердин спецификациясы 

 

1. 20-тилке: Билдирүүнүн референси 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчү тарабынан берилген жана МТ 298 билдирүүсүн уникалдуу идентификациялоого багытталган референсти камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 чейинки символду камтыйт. Бул тилке слэш '/' символдору менен башталууга жана аяктоого тийиш эмес, ошондой эле эки ырааттуу слэшти камтууга тийиш эмес. 

 

2. 12-тилке: Билдирүүнүн кичи тиби 

 

Формат: 3!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке билдирүүнүн МТ 298 камтылган тибин камтууга тийиш. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси 201 болууга тийиш. 

 

3. 77Е тилкеси: Курамдык тилке 

 

Статус: Милдеттүү 

Эреже: Бул тилке эч кандай маанини камтууга тийиш эмес. 

 

4. М02 тилкеси: Билдирүүнү түзүү күнү 

 

Формат: 8!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке аталган билдирүүнү түзүү күнүн камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси толук 8 цифраны камтууга тийиш. Күндүн форматы ККААЖЖЖЖ жана ага текшерүүнүн бардык кадимки жол-жоболору ылайыктуу. Учурдагы датанын мааниси гана колдоого алынат. 

 

5. М99-тилке: Төлөм коду 

 

Формат: 6!n 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ГСРРВ системасында түзүлүүчү транзакциялар төлөмүнүн кодун камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси 6 цифраны камтууга тийиш. Эгерде бул тилке жок болсо, анда белгиленген параметр боюнча система маалымат базасында табылган, транзакциянын (Net) ошол тибине жана ошол билдирүүнү жөнөтүүчү мекемеге тиешелүү биринчи мааниге барабар болгон төлөм кодун пайдаланат. 

 

6. М0З тилкеси: Катышуучунун БИК/эсеби 

 

Формат: [11х][/15х] (БИK) (Эсеп) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке катышуучу жөнүндө маалымат берүү үчүн пайдаланылат: БИК жана Эсеп номери. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси БИК боюнча 11 чейинки символду жана Эсеп жагында 15 чейинки символду камтууга тийиш. 

11х - Катышуучунун слэш '/' камтыбай турган БИК 

15х - Эсептин номери 

 

7. М4Б тилкеси: Дебеттин суммасы 

 

Формат: 3!а15d (Валютанын коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке төлөм жүзөгө ашырылууга тийиш болгон дебеттин валютасын жана суммасын камтыйт. 

Эреже: Алгачкы 3 символ 15О стандартындагы валюта кодун камтыйт. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифралардын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. Бул тилке нөлдүк маанини камтууга тийиш, мындай учурда ал төмөнкүдөй болот: 'АLLO,'. Эгерде бул тилке - нөлдүк мааниге ээ болсо, анда М4С тилкеси нөлдүк маанини камтууга тийиш эмес. 

 

8. М4С тилкеси: Кредиттин суммасы 

 

Формат: 3!а15d (Валюта) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке төлөм жүзөгө ашырылууга тийиш болгон кредиттин валютасын жана суммасын камтыйт. 

Эреже: Алгачкы 3 символ 15О стандартындагы валюталардын кодун камтыйт Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. Бул тилке нөлдүк мааниге ээ болот, мындай учурда ал төмөнкүдөй болот: 'АLLО,'. Эгерде бул тилке нөлдүк мааниге ээ болсо, анда М4D тилкеси нөлдүк маанини камтууга тийиш эмес. 

 

9. М4В тилкеси: Дебеттин жалпы суммасы 

 

Формат 3!а15d (Валютанын коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке дебеттин валютасын жана жалпы суммасын камтыйт. 

Эреже: Алгачкы 3 символ ISО стандартындагы валюта кодун камтыйт. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. 

 

10. М4А тилкеси: Кредиттин жалпы суммасы 

 

Формат: З!а15d (Валютанын коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке кредиттин валютасын жана жалпы суммасын камтыйт 

Эреже: Алгачкы 3 символ ISО стандартындагы валюталардын кодун камтыйт. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш 

 

11. М79 тилкеси: Транзакция деталдары 

 

Формат: 2*35х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке демилге көтөрүүчү системада орун алган транзакция деталдарын камтыйт. Бул тилкеде камтылган кайсы болбосун маалымат ал аркылуу ГСРРВ системасы жөнөтүүчүгө жооп берген жооп билдирүүдө камтылат. 

Эреже: Бул тилке ар бири 35 эркин символдон турган 2 чейинки саптан турат. 

 

12. 79-тилке: Төлөмгө түшүндүрмө 

 

Формат: 4*35х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке аталган төлөмдүн деталдарын камтыйт. 

Эреже: Бул тилке ар бири 35 эркин символ боюнча 4 саптан турат. 

Мисал: 

{1:F0150100100АХХХ0501000231}{2:О2980242980313INSTBIС0АХХХ02418647 629803130029N}{4: 

:20:NSI-ТЕST1 

:12:201 

:77Е: 

:М02:20070204 

:М99:660580 

:М03-ТЕSTВIС0 

:М4D:КGS1000000

:М4C:КGS0, 

:М03:ТЕSTВIС1 

:М4D:КGS0, 

:М4С:КGS500000, 

:М03:ТЕSТВIС2 

:М4D:КGS0, 

:М4С:КGS500000, 

:М4В:КGS1000000, 

:М4А:КGS1000000, 

:79:клирингдин жыйынтыгы боюнча таза позициялар 

-} 

 

3.8. МТ 298 5МТ 251 - Таза позицшларды эсептөө боюнча нускоого жооп (NSI) 

 

Багыты 

 

Бул чыгыш билдирүү ГСРРВ системасында жөнөтүүчүгө таза позицияларды эсептөө боюнча суроо-талапка жооп берүү үчүн пайдаланылат. Ал алгачкы МТ201 билдирүүнүн туура экендигине жараша тастыктоону /баш тартууну (аlk/nак) камтыйт. 

Жөнөтүүчү: ГСРРВ БИК 

Алуучу: мекеменин БИК 

 

Форматтын спецификациясы 

 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилке Тилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 20 Биллирүүнүн референси 16х 1 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 12 Биллирүүнүн кичи тиби 3!n 2 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 77Е Курамдык тилке 3 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 21 Байланыштуу референс 16х 4 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 13D Биллирүүнү түзүү күнү/убактысы 6!n4!n1!х4!n 5 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

----> │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

М M0З Катышуучунүн БИК/эсеби [11х][/15х] 6 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O М4D Дебеттин суммасы 3!а15d 7 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O М4С Кредиттин суммасы 3!а15d 8 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O М5Р Каталар коду 6!х 9 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 32В Транзакциянын жетпеген сумма 3!а15d 10│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O M4R Резервден сумма 3!а15d 11│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

│ 

---- │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O М79 Транзакция деталдары 12*35х 12│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O М5Т Каталар коду 6!х 13│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М M06 Жооптун коду 3!х 14│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

М - милдеттүү О - милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Колдонуу эрежелери 

Кайталанган ырааттуулук алгачкы SMT 201 билдирүүсүндө көрсөтүлгөн бир же бир нече бөлүктөрдө ката кетирилген учурда орун алат, мында М5Р тилкеси милдеттүү болуп саналат. Эгерде М5Р тилкеси кайталанган ырааттуулукта жок болгон болсо, анда бул билдирүү Таза Позицияларды (NSI) эсептөө боюнча нускоонун ийгиликтүү аткарылышы жөнүндө отчет (тастыктоо) болуп саналат. 

 

Тилкенин спецификациясы 

 

1. 20-тилке: Билдирүүнүн референси 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчү тарабынан берилген жана МТ 298 ошол билдирүүнү уникалдуу идентификациялоого багытталган референсти камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 чейинки символду камтыйт. Бул тилке слэш '/' символу менен башталууга же аяктоого тийиш эмес, ошондой эле эки ырааттуу слэшти '/' камтууга тийиш эмес. 

 

2. 12-тилке: Билдирүүнүн кичи тиби 

 

Формат: 3!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке билдирүүнүн МТ 298 камтылган тибин камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси болуп 251 саналууга тийиш. 

 

3. 77Е тилке: Курамдык тилке 

 

Статус: Милдеттүү 

Эреже: Бул тилке бир дагы маанини камтууга тийиш эмес. 

 

4. 21-тилке: Байланыштуу референс 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке билдирүүнүн SМТ201 -Таза позицияларды эсептөө боюнча нускоодо көрсөтүлгөн, ага аталган билдирүү тиешелүү болгон референсиндегидей эле, маанини камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 чейинки символду камтыйт. Бул тилке слэш '/' символу менен башталууга же аяктоого тийиш эмес, ошондой эле эки ырааттуу слэшти '/' камтууга тийиш эмес. 

 

5. 13D тилкеси: Билдирүүнү түзүү күнү/убактысы 

 

Формат: 6!n4!n1!х4!n (Күн) (Убакыт) (Белги) (Убакыт аралыгы) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке SМТ 251 билдирүүсүн түзүү күнүн/убактысын билдирет. 

Эреже: 

үнү) ККААЖЖ форматындагы күндөрдүн туура маанисин камтууга тийиш; 

(Убакыт) ССММ форматындагы убакыттын туура маанисин камтууга тийиш; 

(Белги) '+' же '-' болууга тийиш; 

(Убакыт аралыгы) ССММ, катары туюндурулат, сааттык компонент (СС) ООдөн 23кө чейинки маанини камтууга тийиш, минуталык компонент (ММ) ООдөн 59 чейинки маанини камтууга тийиш. 

Мисалы: 

13D:0110231212+0200 төмөнкүлөрдү билдирет: күнү 23 Октября 2001, убактысы 21:12 саатык алкакта туюндурулган GМТ +02:00. 

 

6. М0З тилкеси: Катышуучунун БИК/эсеби 

 

Формат: [11х][/15х] (БИК)Осеп) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке катышуучу жөнүндө маалымат берүү үчүн пайдаланылат: БИК жана эсептин номери. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси БИК жагында 11 чейинки жана Эсеп жагында 15 чейинки символдорду камтууга тийиш. 

Их - Катышуучунун слэш '/' камтууга тийиш болбогон БИК 

15х - Эсептин номери 

 

7. М4D тилкеси: Дебеттан суммасы 

 

Формат: 3!а15d (Валютанын коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ага төлөм жүзөгө ашырылууга тийиш болгон дебеттин валютасын жана суммасын камтыйт. 

Эреже: Алгачкы 3 символ ISО стандартындагы валюта кодун камтыйт. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр ',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. Эгерде бул тилке нөлдүк мааниге ээ болсо, анда М4С тилкеси нөлдүк маанини камтууга тийиш эмес (SМТ 201окшош). 

 

8. М4С тилкеси: Кредиттин суммасы 

 

Формат: 3!а15d (Валютанын коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке төлөм жүргүзүлүүгө тийиш болгон кредиттин валютасын жана суммасын камтыйт. 

Эреже: Алгачкы 3 символ ISO cтандартындагы валюта кодун камтыйт. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир. цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. Эгерде бул тилке нөлдүк мааниге ээ болсо, анда М4Б тилкеси нөлдүк маанини камтууга тийиш эмес (SМТ 201окшош). 

 

9. М5P тилкеси: Каталар коду 

 

Формат: 6!х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ага аталган билдирүү таяна турган SМ 201үчүн каталар кодун билдирет. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси 6 символдон турууга тийиш. Туура эмес болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

- INВI1С - туура эмес БИК 

- INVАСС - Катышуучунун туура эмес эсеби 

- INVCUR - Валютанын туура эмес коду 

- INSFND - акча каражаттары жетишсиз 

- INVDCA - дебиттин/кредиттин форматы, башкача айтканда, эгерде дебит нөлдүк эмес маанине ээ болсо, анда кредиттин мааниси толук нөлгө барабар же тескерисине болууга тийиш. 

- SUSРND - Катышуучу ГСРРВ системасынан чыгарылган. 

 

10. 32В тилкеси: Транзакциянын жетпеген суммасы 

 

Формат: 3!а15D (Валютанын коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Эсепте акча каражаттарынын жетишсиздиигне байланыштуу каталар келип чыккан учурда (М5Р тилкеси INSFND маанисин камтыйт), бул тилке сумманын ГСРРВ системасы тарабынан бул билдирүүнү түзүү учурунда көрсөтүлгөн транзакцияларды жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон маанисин камтыйт (аталган билдирүүнүн 13D тилкеси). 

Эреже: Алгачкы 3 символ ISO стандартындагы валюта кодун камтыйт. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. 

 

11. М4R тилкеси: Резервден сумма 

 

Формат: 3!а15с1 (Валюта коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ошол транзакцияны төлөө үчүн Клиринг Палатасы тарабынан ГСРРВ сңстемасынан алынган сумманы камтыйт. 

Эреже: Алгачкы 3 символ ISО стандартындагы валюта кодун камтыйт. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. 

 

12. М79 тилкеси: Транзакция деталдары 

 

Формат: 2*35х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке демилгелөөчү системада орун алган транзакция деталдарын камтыйт. Бул тилкеде камтылган кайсы болбосун маалымат ал аркылуу ГСРРВ системасы жөнөтүүчүгө жооп берген жооп билдирүүдө камтылат. 

Эреже: Бул тилке ар бири 35 эркин символдон турган 2 чейинки сап- 

тан турат. 

 

13. М5Т тилкеси: Каталар коду 

 

Формат: 6!х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ага аталган билдирүү таяна турган SМТ 201 үчүн каталар кодун билдирет. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси 6 символдон турууга тийиш. Төмөнкүлөр туура маани болуп саналат: 

- INVDBА - дебеттин туура эмес жалпы суммасы 

- INVCRА - кредиттин туура эмес жалпы суммасы 

- INVDСА - эгерде дебеттин жалпы суммасы кредиттин жалпы суммасына барабар болбосо дебиттин/кредиттин туура эмес суммасы. 

- INVMDT - билдирүүнүн туура эмес күнү 

- DUPREF - билдирүүнүн уникалдуу болбогон референси 

- QUPEND - Таза Позицияларды эсептөө боюнча нускоо эсепте каражаттардын жетишсиздигине байланыштуу күтүү кезегинде тургандыгын көрсөтөт 

- СANCEL - Таза Позицияларды эсептөө боюнча нускоону бир күн ичинде жокко чыгарууну көрсөтөт 

- SUSPND - Таза Позицияларды эсептөө боюнча нускоо ГСРРВ системасынан Катышуучунун чыгарылышына байланыштуу жокко чыгарылгандыгын көрсөтөт. 

- INSFND - Таза позицияларды эсептөө боюнча нускоо ГСРРВ системасынан Катышуучунун чыгарылышына байланыштуу жокко чыгарыла тургандыгын көрсөтөт 

- DNSREQ - оператор DNS суроо-талабынан байланыштуу эсептешүүлөр жүргүзүлбөй тургандыгын көрсөтөт. 

- INVICO - баштапкы өчүрүү (initial cutoff) жүргүзүлгөндүгүн көрсөтөт жана ошондуктан Таза позицияларды эсептөө боюнча нускоо ГСРРВ системасына келип түшпөйт. 

- INVTMЕ - туура эмес мезгил аралыгы: бул учурда ГСРРВ системасында Таза Позицияларды эсептөөгө суроо-талап аткарылбай калышы мүмкүн. 

 

14. М06 тилкеси: Жооптун коду 

 

Формат: 3!х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке SМТ 201 билдирүүсүнүен жыйынтыгын камтыйт. 

Эреже: Бул тилке 3 символдон турууга тийиш. Төмөнкүлөр туура маани болуп саналышат: 

- АСК - SМТ 201 билдирүү ийгиликтүү иштелип чыккан 

- NАК - SМТ 201 иштеп чыгууда кеминде бир ката кетирилген же Таза Позицияларды эсептөө боюнча нускоо жокко чыгарылган (NSI). 

 

Мисал: 

 

{1:F0150100100АХХХ0000038735}{2:1298INSTВIС0ХХХХN}{4: 

:20:nsЗ 

:12:251 

:77Е: 

:21:nsЗ 

:13D:0703291631+0200 

:М03:ТЕSТВ1С0 

:М4D:КGS99, 

:М4R:КGS5, 

:М03:ТЕSТВIС1 

:М4С:КGS99, 

:М4R:КGSO 

:М06:АСК 

-} 

3.9. МТ 298 SМТ 210 - Каражаттарды резервдөөгө суроо-талап 

 

Багыты 

Бул кириш билдирүү мекеменин атынан каражаттарды резервдөөгө суро- 

оталапты ГСРРВ системасына берүү үчүн пайдаланылат. 

Жөнөтүүчү: Мекеменин БИК 

Алуучу: ГСРРВ БИК 

 

Форматтын спецификациясы 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилкeТилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 20 Биллирүүнүн референси 16х 1 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 12 Билдирүүнүн кичи тиби 3!n 2 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 77Е Курамдык тилке 3 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М M02 Билдирүүнү түзүү күнү 8!n 4 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┼──┤ 

---> │ 

├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┼──┤ 

М M0З Катышуучүнун БИК/эсеби [11х][/15х] 5 │ 

├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──┤ 

--- │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O 79 Төлөмдүн түшүндүрмөсү 4*35х 6 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

М - Милдеттүү О - милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Тилкелердин спецификациясы 

 

1. 20-тилке: Билдирүүнүн референси 

 

Формат: 16х 

Статус Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчү тарабынан берилген жана МТ 298 ошол билдирүүнү уникалдуу идентификациялоого багытталган референсти камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 чейинки символду камтыйт. Бул тилке слэш '/' символу менен башталууга же аяктоого тийиш эмес, ошондой эле эки ырааттуу слэшти '/' камтууга тийиш эмес. 

 

2. 12-тилке: Билдирүүнүн кичи тиби 

 

Формат: 3!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке билдирүүнүн МТ 298 камтылган тибин камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси болуп 210 саналууга тийиш. 

 

3. 77Е тилкеси: Курамдык тилке 

 

Статус: Милдеттүү 

Эреже: Бул тилке эч кандай маанини камтууга тийиш эмес 

 

4. М02 тилкеси: Билдирүүнү түзүү күнү 

 

Формат: 8!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке аталган билдирүүнү түзүү күнүн камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси туура 8 цифраны камтууга тийиш. Күндүн форматы ККААЖЖ болот жана ага текшерүүнүн бардык кадимки жол-жоболору ылайыктуу. Күндөлүк датанын мааниси гана колдоого алынат. 

 

5. МОЗ тилкеси: Катышуучунун БИК/эсеби 

 

Формат: [11х][/15х] (БИК) (Эсеп) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке катышуучу жөнүндө маалыматты берүү үчүн пайдаланылат: БИК ижана Эсептин номери. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси БИК жагында 11 чейинки символду жана 

Эсеп жагында 15 чейинки символду камтууга тийиш. 

11х - Катышуучунун слэш '/' камтууга тийиш болбогон БИК 

15х - Эсептин номери. 

 

6. 79-тилке: Төлөмдүн түшүндүрмөсү 

 

Формат: 4*35х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ошол төлөмдүн түшүндүрмөсүн камыйт. 

Эреже: Бул тилке ар бир 35 эркин символ боюнча 4 сапты камтыйт. 

Мисал

{1:F0150100100АХХХ0501000231}{2:О2980242980313NSТВIС0АХХХ0241864 

7629803130029Ы}{4: 

:20:REPORTRQ1 

:12:210 

:77Е: 

:М02:20070927 

:М03:ТЕSТВIС0 

:М03:ТЕSТВIС1 

:М03:ТЕSТВIС2 

:79:КАРАЖАТТАРДЫ РЕЗЕРВДӨӨ 

-} 

 

3.10. МТ 298 SМТ 260 - Каражаттарды резервдөөгө суроо-талапка жооп 

 

Багыты 

Бул чыгыш билдирүү жөнөтүүчүгө каражаттарды резервдөөгө суроо-талап менен билдирүүгө жоопту берүү үчүн пайдаланылат. 

Жөнөтүүчү: ГСРРВ БИК 

Алуучу: Мекеменин БИК 

 

Форматтын спецификациясы 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилкеТилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 20 Билдирүүнүн референси 16х 1 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 12 Билдирүүнүн кичи тиби 3n 2 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 77Е Курамдык тилке 3 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 21 Билдирүүнү түзүү күнү 16х 4 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 13D Билдирүүнү түзүү күнү убактысы 6!n4!n1!х4!n 5 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

---> │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

M M0З Катышуучунун БИК/эсеби [11х] [/15х] 6 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 32В Катышуучунун резервинин суммасы 3!а15d 7 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O М5Р Каталар коду 6!х 8 │ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

--- │ 

├──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┤ 

O М5T Каталар коду 6!х 9 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M M06 Жооптор коду 3!х 10│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

М - милдеттүү О - милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Колдонуу эрежелери 

 

SМТ 210 түп нуска билдирүүсүндө көрсөтүлгөн бир же бир нече бөлүктөрдө ката болгон учурда гана "Каталар коду" М5Р кайталанган ырааттуулукта пайда болот. 

 

Тилкелердин спецификациясы 

 

1. 20-тилке: Билдирүүлөрдүн референси 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчү тарабынан берилген жана МТ 298 

ошол билдирүүнү уникалдуу идентификациялоого багытталган референс- 

ти камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 чейинки символду камтыйт. Бул тилке 

слэш '/' символу менен башталууга же аяктөого тийиш эмес, ошондой эле 

эки ырааттуу слэшти '/' камтууга тийиш эмес. 

 

2. 12-тилке: Билдирүүнүн кичи тиби 

 

Формат: 3!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке билдирүүнүн МТ 298 камтылган тибин камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси болуп 260 саналууга тийиш. 

 

3. 77Е тилкеси: Курамдык тилке 

 

Статус: Милдеттүү 

Эреже: Бул тилке эч кандай маанини камтууга тийиш эмес. 

 

4. 21-тилке: Байланыштуу референс 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке SМТ210 көрсөтүлгөн билдирүү референсиндегидей эле, маанини камтыйт - -Каражаттарды резервдөөгө суроо-талап, ага бул 

билдирүү тиешелүү

Эреже: Тилкенин мааниси 16 чейинки символду камтыйт. Бул тилке слэш '/' символу менен башталууга же аяктоого тийиш эмес, ошондой эле эки ырааттуу слэшти '/' камтууга тийиш эмес. 

 

5. 13Б тилкеси: Билдирүүнү түзүүнү күнү/убактысы 

 

Формат: 6!п4!п1!х4!п (Күн) (Убакыт) (Белги) (Убакыт аралыгы) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке SМТ 260 билдирүүсүн түзүү күнүн/убактысын камтыйт. 

Эреже: 

үнү) ККААЖЖ форматындагы күндөрдүн туура маанисин камтууга тийиш 

үнү) ССММ форматындагы убакыттын туура маанисин камтууга тийиш 

(Белги) '+' же '-' болууга тийиш 

(Убакыт аралыгы) ССММ, катары туюндурулат, сааттык компонент (СС) ООдөн 23кө чейинки маанини камтууга тийиш, минуталык компонент (ММ) ООдөн 59 чейинки маанини камтууга тийиш 

Мисалы: 

:13D:0110231212+0200 төмөнкүлөрдү билдирет: күнү 23-октябрь 2001жылдын, убактысы 21:12 сааттык алкакта туюндурулган GМТ +02:00. 

 

6. МОЗ тилкеси: Катышуучунун БИК/эсеби 

 

Формат: [11х][/15х] (БИК) (Эсеп) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке катышуучу жөнүндө маалымат берүү үчүн пайдаланылат: БИК эсептин номери. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси БИК жагында 11 чейинки жана Эсеп жагында 15 чейинки символдорду камтууга тийиш. 

11х - Катышуучунун слэш '/' камтууга тийиш болбогон БИК 

15х - Эсептин номери 

 

7. М4Б тилкеси: Дебеттин суммасы 

 

Формат: 3!а15d (Валютанын коду)(Сумма) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ага төлөм жүзөгө ашырылууга тийиш болгон дебеттин валютасын жана суммасын камтыйт. 

Эреже: Алгачкы 3 символ ISO стандартындагы валюта кодун камтыйт. Сумманын толук бөлүгү кеминде бир цифрадан турууга тийиш. Ондук үтүр',' милдеттүү болуп саналат жана тилкенин максималдуу узундугуна камтылат. Үтүрдөн кийинки цифранын саны көрсөтүлгөн валюта үчүн уруксат берилген цифранын максималдуу санынан артпоого тийиш. 

 

8. М5Р тилкеси: Каталар коду 

 

Формат: 6!х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ага бул билдирүү таяна турган SМ210 үчүн каталар кодун камтыйт. 

Эрежелер: Бул тилке 6 символдон турууга тийиш. Төмөнкүлөр туура мани болуп эсептелет: 

- INVBIС - туура эмес БИК 

 

9. М5Т тилкеси: Каталар коду Формат: 6!х 

 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке ага бул билдирүү таяна турган 5МТ2Ю үчүн каталар кодун камтыйт. 

Эрежелер: Бул тилке 6 символдон турууга тийиш. Төмөнкүлөр туура маани болуп эсептелет: 

-INVSND - Билдирүүнү туура эмес жөнөтүүчүөнөтүүчү Клиринг Пала- 

тасы болуп саналбайт) 

- INVMDT - билдирүү туура эмес жөнөтүлгөн күн 

- DUPREF - билдирүүнүн уникалдуу болбогон референси 

 

10. М06 тилкеси: Жооптор коду 

 

Формат: 3!х 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндүрмө: Бул тилке SМТ 210 чыгыш билдирүүсүнө жоопту камтыйт. 

Эреже: Бул тилке 6 символдон турууга тийиш. Төмөнкүлөр туура маани болуп эсептелет: 

АСК - SМТ 210 билдирүүсү ийгиликтүү иштелип чыккан 

- NАК - SМТ 210 иштеп чыгууда кеминде бир ката кетирилген. 

 

Мисал: 

 

{1:F0150100100АХХХ0000000104}{2:I298INSТВIС0ХХХХN}{4: 

:20:1234567890123456 

:12:260 

:77Е: 

:21:1234567890123456 

:13D:0703241754+0200 

:М03:ТESТВIС0 

:32В:КGS0, 

:М03:ТЕSТВIС1 

:32В:КGS200, 

:М03:ТЕSТВIС2 

:32В:КGS340, 

:М06:АСК 

-} 

 

3.11. МТ 298 5МТ 211 - Резервдерди тескөө боюнча билдирүү 

 

Багыты 

Бул билидирүү төмөнкү максаттарда пайдаланылат. 

- Резервди түптөөгө суроо-талап 

- Резервди бошотуу 

Жөнөтүүчү мекеменин БИК 

Алуучу: ГСРРВ БИК 

 

Спецификация формата 

 

┌──────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┐ 

СтатусТилкеТилкенин аталышы Формат N │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 20 Билдирүүнүн референси 16х 1 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

М 12 Билдирүүнүн кичи тиби 3!n 2 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M 77Е Курамдык тилке 3 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M М02 Билдирүүнү түзүү күнү 8!n 4 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M M20 Oперациянын коду 4!x 5 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M М99 Төлөмдүн коду 6!n 6 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

M MОЗ Катышуучунун БИК/эсеби [11х][/15х] 7 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 32В Резервдин суммасы 3!а15d 8 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O М79 Транзакпия деталлары 2*35х 9 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O МRТ Резервдөө тибинин коду 10х 10│ 

├──────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┤ 

O 79 Төлөм түшүндүрмөсү 4*35х 11│ 

├──────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┤ 

М - милдеттүү 0 - милдеттүү эмес │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Тилкелердин спецификациясы 

 

1. 20-тилке: Билдирүүлөрдүн референси 

 

Формат: 16х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке жөнөтүүчү тарабынан берилген жана МТ 298 

ошол билдирүүнү уникалдуу идентификациялоого багытталган референсти камтыйт. 

Эреже: Тилкенин мааниси 16 чейинки символду камтыйт.Бул тилке слэш '/' символу менен башталууга же аяктоого тийиш эмес, ошондой эле эки ырааттуу слэшти '/' камтууга тийиш эмес. 

 

2. 12-тилке: Билдирүүнүн кичи тиби 

 

Формат: 3!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке билдирүүнүн МТ 298 камтылган тибин камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси болуп 211 саналууга тийиш. 

 

3. 77Е тилкеси: Курамдык тилке 

 

Статус: Милдеттүү 

Эреже: Бул тилке бир дагы маанини камтууга тийиш эмес. 

 

4. М02 тилкеси: Билдирүү түзүлгөн күн 

 

Формат: 8!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке аталган билдирүүнү түзүү күнүн камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси туура 8 цифраны камтууга тийиш. Күндүн форматы ККААЖЖ болот жана ага текшерүүнүн бардык кадимки жол-жоболору ;- ьшайыктуу. Күндөлүк датанын мааниси гана колдоого алынат. 

 

5. М20 тилкеси: Операциянын коду 

 

Формат: 4!х 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке кабыл алуучу системада аткарылууга тийиш болгон операциялардьш кодун камтыйт. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси толук 4 символду камтууга тийиш. Төмөнкүлөр Туура болуп саналат: 

СRЕА - кабыл алуучу системага резервди берүүгө суроо-талап; 

RLSЕ - резервди бошотууга суроо-талап. 

 

6. М99 тилкеси: Төлөм коду 

 

Формат: 3!n 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке түзүлүүчү транзакциялардын төлөм кодун камтыйт. 

Эреже: тилкенин мааниси туура 3 цифраны камтууга тийиш. 

 

7. М0З тилкеси: Катышуучунун БИК/эсеби 

 

Формат: [11х][/15х] (БИК) (Эсеп) 

Статус: Милдеттүү 

Түшүндүрмө: Бул тилке катышуучу жөнүндө маалыматты берүү үчүн пайдаланылат: БИК жана Эсептин номери. 

Эреже: Бул тилкенин мааниси БИК жагында 11 чейинки символду жана Эсеп жагында 15 чейинки символду камтууга тийиш. 

11х - Катышуучунун слэш '/' камтууга тийиш болбогон БИК 

15х - Эсептин номери. 

 

8. 32 В тилкеси: Резервдин суммасы 

 

Формат: 3!а15d (Валютанын коду) (Сумма) 

Статус: Милдеттүү эмес 

Түшүндү