Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2007 жылдын 10 саны 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 7-августунда 

каттоодон өткөн. Каттоо номери 78-07 

 

Бишкек шаары 

2007-жылдын 11-июлу N 34/3 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК 

БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

"Кредиттик регистр жөнүндөгү

жобону бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, "Кредиттик регистр жөнүндө" жобонун долбоорун карап көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 3, 7-статьяларына, 30-статьянын 2-пунктунун 3-пунктчасына жана 43-статьясына, "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамдын 58-статьясынын 7-пунктуна таянуу менен токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган "Кредиттик регистр жөнүндө" жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Банктык көзөмөл башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Коммерциялык банктар, "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсы, "Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча Финансы компаниясы" жоопкерчилиги чектелген коому жана микрофинансылык компаниялар кредиттик маалыматтарды берүү боюнча ички ченемдик актыларын, бул токтом күчүнө киргенден кийинки үч ай ичинде, ага ылайык келтиришсин. 

5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

6. Маалымат системасы боюнча Координациялык комитеттин 2007-жылдын 10-апрелиндеги "Кредиттик регистр" программалык камсыздоосун даяр түрүндө сатып алуу чечими жактырылсын. 

7. Жумушчу тобу, Улуттук банктын маалымат системасын 2007-жылда өнүктүрүү бюджетин корректировкалоодо буга тиешелүү сарптоолорду эске алуу максатында, "Кредиттик регистр" автоматтык системасына карата техникалык тапшырмаларды иштеп чыксын. 

8. Маалымат системасы башкармалыгы Банктык көзөмөл башкармалыгы менен бирдикте бюджетти корректировкалоо маселесин Улуттук банк Башкармасынын кароосуна коюшсун. 

9. Маалымат системасы башкармалыгы Кредиттик регистрди түзүү боюнча жумушчу тобу менен бирдикте "Кредиттик регистр" программалык камсыздоосун сатып алууга тиешелүү иш-чараларды жүргүзсүн. 

10. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын Төрагасы М.Алапаев 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 7-августунда каттоодон өткөн. Каттоо номери 78-07 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 11-июлундагы 

N 34/3 токтому менен 

бекитилген 

 

Кредиттик регистр жөнүндө 

ЖОБО 

 

1. Жалпы жоболор 

2. Кредиттик каттоонун максаттары жана милдеттери 

3. Кредиттик регистрди түзүүдө жана жүргүзүүдө тараптардын укуктары жана милдеттери 

4. Кредиттик регистрди түзүү жана жүргүзүү үчүн банктар тарабынан кредиттик маалыматты берүү тартиби 

5. Кредиттик регистрди түзүү боюнча мамилелердин катышуучуларынын жоопкерчилиги 

1-тиркеме. 

 

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан. Банктык көзөмөлдү жүзөгө ашыруунун натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу максатында, Улуттук банктан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин (ФКМ) насыя алуучулары боюнча борбордоштурулган электрондук маалымат базасын пайдалануу менен республиканын банк тутумундагы системалык кредиттик тобокелдикти төмөндөтүү аталган жобонун максаты болуп саналат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан бардык коммерциялык банктардын, "Эсептешүү-сактык компаниясы" (ЭСК) ачык акционердик коомунун, "Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" жоопкерчилиги чектелген коомунун (Финансы компаниясы) жана Микрофинансылык компаниялардын (МФК) ишине аталган жобонун аракеттери таркатылат. 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Бул Жободо пайдаланылуучу түшүнүктөр: 

кредиттер - коммерциялык банктар, ЭСК, Финансы компаниясы жана МФК тарабынан кайтарып берүү, төлөөгө жөндөмдүүлүк, мөөнөттүүлүк шарттарында берилген насыя каражаттары (ссудалар, лизингдер, ошондой эле овердрафт, факторинг, форфейтинг түрүндө берилгеи (векселдерди же башка карыздык милдеттенмелерди эсепке алуу жолу менен) кредиттер, коюлган аккредитивдер жана кредиттердин башка түрлөрү); 

кредиттик маалыматты алуучу - ушул Жобого жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, көзөмөл максатында кредиттик маалыматтарды жыйнап чогултууга, сактоого жана пайдаланууга укуктуу болгон ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (Улуттук банк); 

кредиттик маалыматты берүүчү - Кыргыз Республикасында иш алып барган, ошондой эле ушул Жобого ылайык кредиттик регистрди түзүү жана жүргүзүү үчүн кредиттик маалыматты берүүчү бардык коммерциялык банктар, "ЭСК" ААК, "Финансы компаниясы" ЖЧК жана МФК (мындан ары банктар жана башка ФКМ); 

кредиттик маалымат - Улуттук банкка электрондук түрдө жана электрондук цифралык колтамгалар менен тастыкталып берүүчү тарабынан жөнөтүлгөн кредиттер жөнүндө маалымат; 

кредиттик маалыматтын субъекти - аларга карата кредиттик маалымат түзүлгөн жеке адам же юридикалык жак; 

кредиттик тарых - кредиттик маалыматтын субъекти жөнүндө кредиттик маалыматтын топтому; 

кредиттик регистр - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан түзүлгөн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жайгашкан, банк тутумунун жана башка финансы-кредит мекемелеринин насыя алуучулары боюнча маалыматты камтыган борбордоштурулган маалымат базасы. Кредиттик регистрди түзүү жана жүргүзүү - Улуттук банк тарабынан ушул Жобого ылайык кредиттик маалыматтарды берүүчүлөрдөн алынган кредиттик маалыматты сактоо, мониторингдөө, тактоо жана жаңыртуу боюнча башкы банк жүзөгө ашыра турган аракет же аракеттер топтому; 

шарттуу жана мүмкүн болуучу милдеттенмелер - орду толтурулбаган аккредитивдер, чыгарылган же тастыкталган гарантиялар жана кепилдиктер. 

 

2. Кредиттик каттоонун максаттары 

жана милдеттери 

 

2.1. Банктык көзөмөлдү жүзөгө ашыруунун натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу максатында, Улуттук банктан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин (ФКМ) насыя алуучулары боюнча борбордоштурулган электрондук маалымат базасын пайдалануу менен республиканын банк тутумундагы системалык кредиттик тобокелдикти төмөндөтүү кредиттик регистрди түзүүнүн жана жүргүзүүнүн максаты болуп саналат. 

2.2. Кредиттик регистрди түзүү жана жүргүзүү боюнча мамилелердин катышуучулары болуп кредиттик маалыматты берүүчүлөр жана кредиттик маалыматты алуучулар саналышат. 

2.3. Кредиттик регистрдин милдеттери: 

2.3.1. банктардын жана башка ФКМ бардык ссуда алуучуларынын бирдиктүү маалымат базаларын түзүү

2.3.2. банктардын жана башка ФКМ кредит портфелине иликтөөлөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү

2.3.3. банктар жана башка ФКМ боюнча ар кандай көрсөткүчтөр боюнча кредиттик маалыматтарды алуу, иргөө жана комбинациялоо, мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетто кредит боюнча отчетторду генерирлөө мүмкүндүгү

2.3.4. кредиттерди камсыз кылууга мониторинг; 

2.3.5. Банктардын жана башка ФКМ кредит портфелине жеринде инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүгө чейин жана ошол учурда алдынала баа берүү

2.3.6. Улуттук банктын инспекторлору тарабынан банктын кредит портфелин текшерүүгө убактылуу сарптоолорду азайтуу, текшерүүнүн сапатын жакшыртуу жана текшерилген кредиттердин үлүшүн көбөйтүү

2.3.7. Тышкы көзөмөлдү жүзөгө ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, кредиттик тобокелдиктерге, насыя алуучулардын байланыштуулугуна жана күрөөлөргө баа берүү

2.3.8. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун кредит портфелине байланыштуу бөлүктөрүн даярдоого жана толтурууга банктардын убактылуу сарптоолорун кыскартуу; 

2.4. Кредиттик регистрден алынган маалыматтар көзөмөлдүн майнаптуулугун жогорулатуу, ошондой эле банк тутумундагы системалуу кредиттик тобокелдиктерди төмөндөтүү максатында гана пайдаланылууга тийиш. Кредиттик регистрдин маалымат базаларына карата мүмкүндүк өтө чектелүү жана Улуттук банктын ички ченемдик документтери менен жөнгө салынат. 

 

3. Кредиттик регистрди түзүүдө жана 

жүргүзүүдө тараптардын укуктары 

жана милдеттери 

 

3.1. Кредиттик маалыматты алуучу төмөндөгүлөргө укуктуу: 

- кредиттик маалыматты берүүчүдөн кредиттик регистрди түзүүчү маалыматты толук жана так, ушул Жободо каралгандай көлөмдө жана тартипте берүүсүн талап кылууга (1-тиркеме); 

- кредиттик тарыхты тиешелүү түзүүгө

- Жободо каралган максаттарды жүзөгө ашыруу үчүн ушул кредиттик регистрдин маалыматтарын пайдалануу. 

3.2. Кредиттик маалыматты алуучу төмөндөгүлөрдү жүзөгө ашырууга тийиш: 

- кредиттик регистрден алынган маалыматтарды Жободо аныкталган максаттардын чегинде гана пайдаланууну; 

- маалыматтын купуялуулугун сактоону; 

- кредиттик регистрдин маалымат базасына жана тиешелүү маалымат системасына карата санкцияланбаган шартта кирүүдөн ишенимдүү коргонууну камсыз кылууну; 

- кредиттик маалыматты түзүү үчүн кредиттик маалыматты берүүчүлөргө "Кредиттик регистр" адистештирилген программалык камсыз кылууну берүүнү жана орнотууну камсыз кылуу, зарылчылыкка жараша банктын же башка ФКМ кызматкерлерин аталган программалык камсыз кылууну пайдалана ала турган деңгээлге жеткирүү боюнча окутуу. 

3.3. Кредиттик маалыматты берүүчү төмөнкүлөргө укуктуу: 

- кредиттик маалыматты алуучудан берилүүчү маалыматты аталган Жобого ылайык пайдаланууну талап кылуу; 

- менчик кредит портфелин системалаштыруу, мониторингдөө жана иликтөөгө алуу жана өз кредит портфелинин чегинде башка кредиттик отчетторду түзүү үчүн "Кредиттик регистр" адистештирилген программалык камсыз кылууну пайдалануу. 

3.4. Кредиттик маалыматты берүүчү төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырууга тийиш: 

- кредиттик регистрге маалыматты ушул Жободо жана Улуттук банктын башка ченемдик укуктук актыларында каралгандай шарттарда, көлөмдө жана тартипте берүүнү

- кредиттик регистрге маалыматты кредиттик маалыматтын субъекти жөнүндө колдо болгон маалыматтарга ылайык так берүүнү

- "Кредиттик регистрге" адистештирилген программалык камсыз кылууну орнотуу жана иштетүү үчүн тиешелүү талаптарга жооп берүүнү компьютердик техниканы бөлүп берип, программа менен иштөө жана маалыматтарды берүү үчүн эмгек ресурстарын камсыз кылуу; 

- программалык камсыз кылуунун сакталышын камсыз кылууга, программалык камсыз кылууну таркатпоого жана көчүрмөлөбөөгө тийиш жана ушул Жободо каралган максаттарда гана пайдаланууга тийиш. 

 

4. Кредиттик регистрди түзүү жана 

жүргүзүү үчүн банктар тарабынан 

кредиттик маалыматты 

берүү тартиби 

 

Кредиттик регистрди түзүү жана жүргүзүү үчүн банктар жана башка ФКМ тарабынан берилген бардык кредиттер, шарттуу жана мүмкүн болуучу милдеттенмелер боюнча, ошондой эле алардын ар бир айдын биринчи числосуна карата абалынын өзгөрүүсү тууралуу маалыматты, "Кредиттик регистр" автоматташтырылган система ишке киргизилген учурдан тартып, Улуттук банкка ай сайын берүүгө тийиш. 

4.1. Эмгек акы долбоорлорунун чегинде берилген кредиттерди, б.а. банктардын кардарларына айлык эмгек акы чегиндеги кредиттерди эске албаганда, банктар тарабынан кредиттик регистрге бериле турган маалымат төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш: 

1) кредиттик маалыматтын субъекти боюнча (юридикалык жактар үчүн толук аталышы, уюштуруу укуктук формасы, жайгашкан жери, юридикалык жак катары мамлекеттик каттоо номери жана күнү, ИУЖК коду, салык төлөөчү катары каттоо номери, жетекчинин аты-жөнү, салык төлөөчү катары алардын каттоо номери); 

жеке адамдар үчүн - аты-жөнү, туулган жылы, жайгашкан жери, аталышы жана ким экендигин билдирген документтин реквизиттери, ошондой эле юридикалык жак болуп түзүлбөй эле ишкердик менен алектенүүчү жеке адамдар үчүн Салык төлөөчү катары идентификациялык номери (СИН) жана ИУЖК коду; 

2) банкта кредиттик маалыматтын субъекти тарабынан алынган кредиттер боюнча маалыматтар (кредиттин суммасы, ал тарабынан алынган кредит, шарттуу жана мүмкүн болуучу милдеттенмелер боюнча карыздын жалпы суммасы; берүү күнү, кредиттерди төлөө күнүн (график боюнча жана иш жүзүндө), ошондой эле шарттуу жана мүмкүн болуучу милдеттенмелер боюнча маалыматтар; 

3) кредиттик маалыматтын субъекти тарабынан кредит боюнча милдеттенмени аткаруусу жөнүндө толук маалымат; 

4) бардык берилген кредиттердин, шарттуу жана мүмкүн болуучу милдеттенмелердин учурдагы абалынын өзгөрүүсү жөнүндө маалыматтар; 

5) отчеттук мезгил ичинде берилген кредиттер, шарттуу жана мүмкүн болуучу милдеттенмелер боюнча маалыматтар; 

6) ушул эле мезгилде баланстан алынып салынган кредиттер, шарттуу жана мүмкүн болуучу милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар; 

7) ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык талап кылынуучу башка маалымат. 

Эмгек акы долбоорлорунун чегинде берилген кредиттер боюнча маалымат кредиттердин жалпы суммасы боюнча (улуттук валютага карата эсептөөдө) жана алардын саны боюнча гана берилет. 

4.2. Банктар жана башка ФКМ кредиттик регистрди түзүү жана жүргүзүү үчүн маалыматты Улуттук банкка отчеттук айдан кийинки айдын 12-числосунан кечиктирбестен берүүгө тийиш. 

4.3. Насыя алуучу менен жаңы кредиттик келишимди түзүүдө, кредиттик маалымат "Кредиттик регистр" адистештирилген программалык камсыз кылуу маалымат базасына Улуттук банктын ченемдик документтери жана ушул Жобого карата 1-тиркемеде каралган талаптарга ылайык көлөмдө жана тартипте киргизилүүгө тийиш. 

4.4. Улуттук банкка ушул Жобого ылайык берилген маалымат банктар жана башка ФКМ тарабынан электрондук маалымат базасы түрүндө сакталууга тийиш. Сактоо мөөнөтү банктын жана башка ФКМдин ички жоболору менен аныкталат. Сактоонун минималдуу мөөнөтү 3 жыл. 

4.5. Ушул Жобого ылайык Банктар жана башка ФКМ тарабынан берилген маалымат Улуттук банкта борбордоштурулган электрондук маалымат базасы түрүндө сакталат. Сактоо мөөнөтү Улуттук банктын ишинде түзүлүүчү Документтердин колдонуудагы тизмесине ылайык, сактоо мөөнөтүн көрсөтүү менен белгиленет. 

 

5. Кредиттик регистрди түзүү боюнча 

мамилелердин катышуучуларынын 

жоопкерчилиги 

 

5.1. Кредиттик маалыматтын субъекти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кредиттик маалымат берүүчүгө берилүүчү маалыматтын толук экендиги жана тактыгы үчүн жоопкерчиликтүү болот. 

5.2. Кредиттик маалыматтын субъектинен алынган жана банктар жана башка ФКМ тарабынан Улуттук банкка берилүүчү маалыматтын өз убагында берилиши, аныктыгы жана толук экендиги үчүн банктын же башка ФКМдин аткаруу органынын жетекчиси түздөн-түз жоопкерчиликтүү болот. 

5.3. Банк же башка ФКМ тарабынан ушул Жобонун шарттары бузулган учурда, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды жана санкцияларды колдонууга укуктуу. 

5.4. Кредиттик маалыматты алуучу кредиттик маалыматты таркаткандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандай жоопкерчилик тартат. 

 

 

Кредиттик регистр жөнүндө 

жобого карата 1-тиркеме 

 

┌────────────┐ 

┌────────────┤Насыя алуучу├──────────┐ 

└────────────┘ │ 

V V 

┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ 

Юридикалык жак Жеке адам │ 

└─────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ 

1. Насыя алуучу жөнүндө маалымат 1. Насыя алуучу жөнүндө маалымат │ 

- Юр.жактын толук аталышы - Аты-жөнү │ 

- Юр.жак-н дар-и, резидент- - Туулган жылы │ 

резид-т эмес - СИН же ИУЖК коду - жеке │ 

- ИУЖК коду же СИН ишкерлер үчүн │ 

- Насыя алууч-н башкаруу чеч-н - Паспорттук маалыматтары │ 

кабыл ал-га таасир. эт-ү аткар-у - Насыя алууч-н банк м-н │ 

кыз-т адам-ы жөн. маалымат байланыштуулугу (бар болсо, │ 

(паспорттук маалымат) банкка кат-уу пайызы) │ 

- Насыя алууч-н банк м-н 2. Камсыз кылуу жөнүндө маалымат │ 

байланыштуулугу (бар болсо, - Күрөө, гарантия, кепилдик ж.б. │ 

банкка катышуу пайызы) 3. Кепилдик берүүчү, гарант │ 

2. Камсыз кылуу жөнүндө маалымат (1-пунктка ылайык) жөнүндө │ 

- Күрөө, гарантия, кепилдик же маалымат │ 

ж.б. 4. Күрөө жөнүндө маалымат │ 

3. Кепилдик бер-ү, гарант жөн-ө - Күрөөнүн аталышы │ 

маалымат (1-пунктка ылайык) - Күрөөнүн юридикалык дареги │ 

4. Күрөө жөнүндө маалымат - Күрөө-н тиеш. каттоодон │ 

- Күрөөнүн аталышы │өткөн-ү (ооба, жок) │ 

- Күрөөнүн юридикалык дареги - Кайра кар-нун акыркы күн-ө │ 

- Күрөө-н тиеш. катт-н өткөн-ү карата баа берүү наркы (күнү │ 

(ооба, жок) менен) │ 

- Кайра кар-нун акыркы күн-ө - Кайра кар-нун акыркы күн-ө │ 

карата баа берүү наркы (күнү карата рыноктук наркы (күнү │ 

менен) менен) │ 

- Кайра кар-нун акыркы күн-ө - Күрөөнүн сакталган жери │ 

карата рыноктук наркы (күнү (ошондой эле, күрөөгө пломба │ 

менен) коюлгандыгы) │ 

- Күрөөнүн сакталган жери - Күрөөгө мониторинг (кайра │ 

(ошондой эле, күрөөгө пломба баалоонун акыркы күнү жана │ 

коюлгандыгы) жаңы баа берүү наркы) │ 

- Күрөөгө мониторинг (кайра - **Эгерде күрөө берүүчү ж-а │ 

баалоонун акыркы күнү жана жабы насыя алуучу ар кайсы адамдар │ 

баа берүү наркы) болсо, күрөө берүүчү жөнүндө │ 

- ** Эгерде күрөө берүүчү ж-а 1-пунктаа ылайык маалымат. │ 

насыя алуучу ар кайсы адамдар 5. Кредиттин максаттуу багыты │ 

болсо, күрөө берүүчү жөнүндө - Кредитти жайгаштыруу тармагы │ 

1-пунктка ылайык маалымат. - Насыя алуучунун тармагы │ 

5. Кредиттин максаттуу багыты - Максаттуу пайдал-га мониторинг │ 

- Кредитти жайгаштыруу күнү үнү) │ 

- Насыя алуучунун иш тармагы 6. Кредиттин суммасы │ 

- Максаттуу пайда-га мониторинг - Кредиттин баштапкы суммасы сом │ 

үнү) менен (кредит четөлкө валют. │ 

6. Кредиттин суммасы берилген болсо, сумма берилген │ 

- Кредиттин баштапкы суммасы сом валют-н номиналында көрсөт-т) │ 

менен (кредит четөлкө валют. - Отчеттук күнгө карата (негиз. │ 

берилген болсо, сумма берилген сумма кошуп эсептелген %) │ 

валют-н номиналында көрсөт-т) 7. Кредитти берүү күнү │ 

- Карыздын отчеттук күнгө карата 8. Төлөөнүн алгачкы күнү │ 

калдыгы (негизги сумма жана 9. Кредит боюнча пайыздык чен │ 

кошуп эсептелинген %) жана төлөө шарттары │ 

7. Кредитти берүү күнү 10. Пролонгация │ 

8. Төлөөнүн алгачкы күнү - Пролонгациянын саны │ 

9. Кредит боюнча пайыздык чен - Пролонгациянын акыркы күнү │ 

жана төлөө шарттары - Төлөө шарттарындагы өзгөрүүлөр │ 

10. Пролонгация 11. Реструктуризация │ 

- Пролонгациянын саны - Нег-и сумм-н жана күндүн │ 

- Пролонгациянын акыркы күнү │өзгөрүүсү │ 

- Төлөө шарттарындагы өзгөрүүлөр - Пайыздык чендин өзгөрүүсү │ 

11. Реструктуризация - Башка шарттардын өзгөрүүсү │ 

- Негизги сумманын жана күндүн 12. Мөөнөтүн өткөрүп жиберүү │ 

│өзгөрүүсү - Негизги сумманы (күндөрдө жана │ 

- Пайыздык чендин өзгөрүүсү сумма) │ 

- Башка шарттардын өзгөрүүсү - Пайыз боюнча (күндөрдө жана │ 

12. Мөөнөтүн өткөрүп жиберүү сумма) │ 

- Негизги сумманы (күндөрдө жана 13. Классификация │ 

сумма) 14. * Сурап билүү маалыматы │ 

- Пайыз боюнча (күндөрдө жана (насыя алууну тарабынан так эмес │ 

сумма) маалымат берүү ж.б.) │ 

13. Классификация 15. Алынып салынган кредиттер │ 

14. *Сурап билүү маалыматы (сотко берилгенби же андай │ 

(насыя алуучу тарабынан так эмес эмеспи? │ 

маалымат берүү ж.б.) Күрөө арестте турабы же андай │ 

15. Алынып салынган кредиттер эмеспи?) │ 

(Сотко берилгенби же андай │ 

эмеспи? Күрөө аресте турабы же │ 

андай эмеспи?) │ 

└─────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 

3 сентября 2007 года. Регистрационный номер 82-07 

 

г.Бишкек 

от 25 июля 2007 года N 36/5 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении проекта "Инструкции о порядке 

заполнения платежных документов" 

 

Принимая во внимание внедрение новых технологий и инструментов по проведению безналичных расчетов, в целях определения форм платежных инструментов и порядка заполнения платежных документов, руководствуясь статьями 7, 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить представленный проект "Инструкции о порядке заполнения платежных документов" (прилагается). 

2. Управлению платежных систем совместно с Юридическим отделом в установленном порядке провести государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 

 

Опубликовано в журнале "Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики", N 10/2007 

 

4. Признать утратившими силу следующие нормативные акты: 

- "Правила заполнения унифицированной формы платежного поручения", утверждены постановлением Правления НБКР N 6/9 от 25 января 2002 года; 

- "Правила заполнения формы мемориального ордера", утверждены постановлением Правления НБКР N 12/8 от 6 марта 2002 года; 

- "Правила заполнения формы "Объявления на взнос наличными", утверждены постановлением Правления НБКР N 3/5 от 5 февраля 2003 года. 

5. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и ОАО "Расчетно-сберегательная компания". 

6. После опубликования зарегистрированного нормативного правового акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и дата). 

7. Управлению платежных систем в установленном порядке провести регистрацию платежных документов в Национальном институте стандартов и метрологии Кыргызской Республики. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Иманкулову Ч.К. 

 

Председатель Правления Национального 

банка Кыргызской Республики М.Алапаев 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген 

 

Төлөм документтерин толтуруу эрежелери жөнүндө 

Нускоо 

 

1. Жалпы жоболор 

2. Төлөм документтерин толтуруу боюнча талаптар 

3. Төлөм каражаттарынын формалары жана аларды толтуруу тартиби 

4. Тараптардын жоопкерчилиги 

1-тиркеме. Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын формасы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 

2-тиркеме. Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын формасы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 

3-тиркеме. Жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары жана анын реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 

4-тиркеме. Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары жана анын реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 

5-тиркеме. Мемориалдык ордердин бланкынын форматы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 

6-тиркеме. Накталай төлөмгө билдирменин формасы жана анын реквизиттерин толтуруунун тартиби 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Төлөм документтерин толтуруу эрежелери жөнүндө Нускоо (мындан ары Нускоо) төмөнкү документтерге ылайык иштелип чыккан: 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 9-сентябрындагы N 420/21/4 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында нак эмес эсептешүүлөр жөнүндө" жобого; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы N 5/10 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында майда чекене жана дайыма өткөрүлүүчү төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын электрондук төлөм документтеринин жана билдирменин форматтарын толтуруу эрежелерине" (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2006-жылдын 23-мартында 25-06 номеринде каттоодон өткөрүлгөн). 

1.2. Аталган нускоодо пайдаланылуучу терминдер жана аныктамалар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 9-сентябрындагы N 420/21/4 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында нак эмес эсептешүүлөр жөнүндө" Жободо келтирилген терминдерге жана аныктамаларга ылайык келет. 

1.3. Аталган нускоо төлөм документтеринин формаларын жана алардын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартибин аныктайт. Нускоо ошондой эле банктардын ички операцияларын эсепке алууга багытталган төлөм документтери үчүн минималдуу талаптарды аныктайт (мемориалдык ордер жана накталай төлөмдөргө билдирме). 

1.4. Төлөм документтери Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютадагы төлөмдөрдүн бардык түрлөрүн өткөрүү үчүн юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан пайдаланылат. 

1.5. Кагаз жүзүндөгү төлөм документтери Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан бекитилген тартипте, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 1999-жылдын 9-ноябрындагы N 62 токтому менен бекитилген жана Метрология жана стандарттардын Улуттук институтунда 1999-жылдын 1-декабрында 11 номеринде каттоодон өткөрүлгөн "Башкаруу документтеринин мамлекеттик классификаторуна" камтылган бланкта таризделет. 

1.6. Төлөм документтеринин бланктары басмаканаларда же компьютерлерди пайдалануу менен даярдалып чыгарылат. 

 

2. Төлөм документтерин толтуруу боюнча талаптар 

 

2.1. Кагаз жүзүндөгү төлөм документтери төмөнкүчө толтурулат: 

а) кара түстөгү шрифт менен жазуучу же электрондук эсептөөчү машиналары менен; 

б) техникалык таасирлерге туруштук бере алган, кара, көк же сыя көк түстөрүн камтыган калем сап менен. 

2.2. Төлөм документтерине колтамгалар кара, көк же сыя көк түстөрүн камтыган калемсап менен коюлат. Банктын мөөрүнүн жана штампынын оттиски даана байкалып турууга тийиш. Колтамгалар, мөөрлөр жана штамптар алар үчүн белгиленген гана тилкеге коюлууга тийиш. 

2.3. Төлөм документтерин толтурууда реквизиттердин тексттик жана цифралык маанилеринин аларды коюу үчүн белгиленген тилкеден чыгып кетүүсүнө жол берилбейт. Реквизиттердин мааниси кыйынчылыксыз окулууга тийиш. 

2.4. Төлөм документтеринде оңдоолорго, булгоого, тазалоого, ошондой эле оңдоочу суюктуктарды пайдаланууга жол бербейт. 

2.5. Төлөм документтеринин форматтары белгиленген параметрлерге ылайык келүүгө тийиш. Алардын жайгашуусун сактоодо белгиленген өлчөмдөн 5 мм көп болбогон четтөөлөргө жол берилет. Эсептешүү документтеринин бланктарынын арткы беттери таза бойдон калууга тийиш. 

2.6. Төлөм документтери мыйзамга ылайык төлөм каражаттарын алууга чейин төлөөчүдөн акча каражаттарын которуу боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн бардык тиешелүү реквизиттерди камтууга тийиш. 

2.7. Электрондук төлөм документтерин берүүдө төлөөчү банк банк менен кардардын ортосунда келишимдин шарттарына, ошондой эле төлөөчү банктын ички ченемдик документтерине жана жол-жоболоруна ылайык төлөм документтерин алгандыгын тастыктайт. 

2.8. Төлөм документтеринин реквизиттеринин туура толтурулушу үчүн төлөмдү демилгелеген тарап жооптуу болот. 

2.9. Төлөөчүнүн банкы төлөм документтерин төлөөгө кабыл алууда анын Кыргыз Республикасынын ченемдик документтери тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келе тургандыгын текшерет. Аларды толтуруу боюнча талаптарга ылайык келбеген формада толтурулуп, берилген төлөм документтери кабыл алынбайт. 

2.10. Төлөм документтери банк тарабынан мыйзамдарда же банк эсептери келишими тарабынан каралган мөөнөттө аткарылат. 

 

3. Нак эмес эсептешүүлөр формасы жана төлөм 

документтерин колдонуу тартиби 

 

3.1. Төлөм документтеринин формалары 

 

Нак эмес эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда нак эмес эсептешүүлөрдүн кредиттик жана дебеттик формалары колдонулат, алар пайдалануу максаттарына жараша, төмөнкүдөй топторго бөлүнөт: 

а) төлөмдөрдү банктар аралык деңгээлде өткөрүү үчүн (төлөм тапшырмасы, тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы); 

б) кардар-банк деңгээлинде пайдаланылуучу документтер (кириш-чыгыш жыйынтык ведомость тапшырмалар жана тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость тапшырмалар); 

в) ички операцияларды эсепке алуу үчүн стандартташтырылган төлөм документтери (мемориалдык ордер, нак төлөөгө билдирүү). 

 

3.2. Төлөм тапшырмаларынын өңчөйлөштүрүлгөн формаларын пайдалануу менен эсептешүүлөр 

 

3.2.1. Алуучунун бул же башка банкта ачылган эсебине жөнөтүүчүнүн эсебинен акча каражаттарынын белгилүү бир суммасына чегерүү төлөм тапшырмаларынын өңчөйлөштүрүлгөн формасы пайдалануу менен жүзөгө ашырылат. 

3.2.2. Сатылып алынган товарлар жана жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр үчүн юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан байланыш ишканалары аркылуу эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда, финансы органдары тарабынан бюджетке кирешелерди кайтарууда акцептелген төлөм тапшырмаларынын мыйзам тарабынан аныкталган эрежелерине жана тартибине ылайык акцептелген төлөм тапшырмалары пайдаланылышы мүмкүн. 

3.2.3. Төлөм тапшырмасы төмөнкүдөй реквизиттерди камтууга тийиш: 

а) төлөм документинин аталышы; 

б) формалардын коду; 

в) документтин иреттик номери; чыгарылган жылы, күнү, айы; 

г) эсептешүү күнү

д) жөнөтүү ыкмалары; 

е) төлөөчүнүн аталышы, анын эсебинин номери, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН), Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан иштелип чыккан "Ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификаторуна" ылайык төлөөчүнүн коду(ОКПО); 

ж) социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо (юридикалык жактар үчүн) номери, идентификациялык (жеке адамдар үчүн) номери; 

з) төлөөчүнүн банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, төлөөчү банктын БИК (банктык идентификациялык коду); 

и) каражаттарды алуучунун аталышы, анын эсептеринин номери; 

к) алуучунун банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, алуучу банктын БИК (банктык идентификациялык коду); 

л) төлөм багыты; 

м) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 13-декабрындагы N 39/9 токтому менен бекитилген жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 19-январында 6-07 номеринде каттоодон өткөрүлгөн "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна" ылайык төлөм коду; 

н) төлөмдүн колжазма жана цифра менен көрсөтүлгөн суммасы; 

о) ыйгарым укуктуу адамдардын колтамгалары (колтамгасы) жана мөөрдүн оттиски (белгиленген учурларда). 

3.2.4. Өңчөйлөштүрүлгөн төлөм тапшырмаларынын формасы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 1-тиркемеде берилген. 

 

3.3. Авторизацияланган тике дебеттөө жолу менен төлөмдөр 

 

3.3.1. Авторизацияланган тике дебеттөө жолу менен төлөмдөр банктардын кардарлары тарабынан утурумдук (коммуналдык ишканалардын эсептери боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр) жана башка төлөмдөрдү өткөрүү үчүн суммаларды төлөөнүн катталган графиги менен (камсыздандыруу төлөмдөрү, ипотека ж.б.) пайдаланылат. 

3.3.2. Авторизацияланган тике дебеттөө жолу менен төлөм кардардын жана анын банкынын ортосундагы келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат, ага ылайык кардар өзү жок болуп калган учурда, берилген товарлар, аткарылган иштер же жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө кардардын банк эсебине карата анын эсебинен акча каражаттарын алуучунун берген буйруусунун негизинде алып салууга, жогоруда келишимге тиешелүү документтерди тиркөө менен алдынала макулдук берет. 

3.3.3. Алуучунун банкынан төлөм системасы аркылуу келип түшүүчү тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы төлөөчүнүн банкы үчүн төлөөчүнүн эсебинен акча каражаттарын алып салуу жана белгиленген күнү эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат. 

3.3.4. Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы төмөнкү реквизиттерди камтууга тийиш: 

а) төлөм документинин аталышы; 

б) документтин иреттик номери; чыгарылган жылы, күнү, айы; 

в) төлөмдү иштеп чыгуу күнү

г) төлөөчүнүн аталышы, анын банктагы эсебинин номери, анын акча каражаттарын алуучу уюмдагы өздүк эсебинин номери, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН), Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан иштелип чыккан "Ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификаторуна" (ОКПО) ылайык төлөөчүнүн коду; 

д) социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөөдө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо (юридикалык жактар үчүн) номери, идентификациялык (жеке адамдар үчүн) номери; 

е) төлөөчүнүн банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, төлөөчү банктын БИК (банктык идентификациялык коду); 

ж) каражаттарды алуучунун аталышы, анын эсептеринин номери; 

з) алуучунун банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, алуучу банктын БИК (банктык идентификациялык коду); 

и) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 13- декабрындагы N 39/9 токтому менен бекитилген жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 19-январында 6-07 номеринде каттоодон өткөрүлгөн "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна" ылайык төлөм коду; 

к) төлөмдүн багыты 

л) төлөмдүн жазуу жана цифра менен көрсөтүлгөн суммасы; 

м) ыйгарым укуктуу адамдардын колтамгалары (колтамгасы) жана мөөрдүн оттиски (белгиленген учурларда). 

3.3.5. Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын формасы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 2-тиркемеде берилген. 

 

3.4. Төлөмдөр жөнүндө жыйынтык ведомость 

 

Төлөмдөр жөнүндө маалыматты камтыган жыйынтык ведомость ишкана тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген талаптарды сактоо менен электрондук түрдө түзүлөт жана аткаруу үчүн агент банкка берет. Төлөмдүн түрүнө жараша 1) жыйынтык ведомость - тапшырманын форматы жана 2) тике дебеттөө боюнча жыйынтык ведомость - тапшырманын форматы. 

3.4.1. Жыйынтык ведомость-тапшырма. 

а) Жыйынтык ведомость-тапшырма бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине эмгек акыларын, пенсияларды, жөлөк пулдарды жана төлөмдөрдүн башка түрлөрүн төлөө, ошондой эле почта аркылуу калктын нак түрдөгү төлөмдөрдү төлөөсү тууралуу маалыматты утурумдук кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуларга берүү үчүн пайдаланылат. 

б) Төлөмдөрдү жүзөгө ашыруучу уюм төлөмдөр жөнүндө маалыматты камтыган жыйынтык ведомосттун кириш файлын Ехсеl же Dbf форматында электрондук түрдө агент банкка кайра өзгөртүп түзүү жана клиринг борборуна жөнөтүү үчүн берет. Жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары жана анын реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 3-тиркемеде берилген. 

в) Эсептешүүлөрдү жүргүзүүдөн жана алуучу кардардын эсебине суммаларды чегерүүдөн кийин алуучу банк тарабынан аткарылган жана аткарылбаган төлөмдөр жөнүндө жыйынтык ведомость-тапшырманын тиешелүү чыгыш файлы түзүлөт жана ишканаларды ички эсепке алууну жүргүзүү үчүн ишканага жөнөтүлөт. 

3.4.2. Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-төлөм тапшырмасы 

а) Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырма "тике дебеттөө" каражаттарын пайдалануу менен жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр үчүн утурумдук төлөмдөрдү жыйноо боюнча алуучулар тарабынан пайдаланылат. 

б) "Тике дебеттөө" каражаттарын пайдалануу менен алардын кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөөчү кардар үчүн калкка кызмат көрсөтүүчү ишканалар кардарлардын төлөмдөрү жөнүндө маалыматты камтыган тике дебеттөөгө жыйынтык ведомосттун кириш файлын Ехсеl же Dbf форматындагы электрондук түрдө агент банкка түзүү жана клиринг борборуна жөнөтүү үчүн берет. Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары жана анын реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 4-тиркемеде берилген. 

в) Акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүүдөн жана калкка кызмат көрсөтүүчү ишканалардын эсебине суммалар чегерилгенден кийин алуучу банк тарабынан төлөөчүнүн аткарылган жана аткарылбаган төлөмдөр жөнүндө тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын тиешелүү чыгыш файлы түзүлөт жана кардардын дебеттик карызын салыштырып текшерүү жана кайра эсептөө үчүн калкка кызмат көрсөтүүчү ишканаларга жөнөтүлөт. 

 

3.5. Мемориалдык ордер 

 

3.5.1. Мемориалдык ордердин формасы бардык финансы-кредит мекемелери тарабынан гана ички операцияларды жүргүзүүдө жана эсепке алууда гана колдонулат. 

3.5.2. Мемориалдык ордер минимум катары төмөнкү реквизиттерди камтууга тийиш: 

а) төлөм документинин аталышы; 

б) форманын коду; 

в) документтин иреттик номери, чыгарылган жылы, күнү, айы; 

г) төлөөчүнүн аталышы, анын эсебинин номери, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН); 

д) төлөөчүнүн банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, төлөөчү банктын БИК (банктык идентификациялык код); 

е) каражаттарды алуучунун аталышы, анын эсептеринин номери; 

ж) алуучунун банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, төлөөчү банктын БИК (банктык идентификациялык код); 

з) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 13- декабрындагы N 39/9 токтому менен бекитилген жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 19-январында 6-07 номеринде каттоодон өткөрүлгөн "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна" ылайык төлөм коду жана төлөмдүн багыты; 

и) төлөмдүн жазуу жана цифра менен көрсөтүлгөн суммасы; 

к) ыйгарым укуктуу адамдын (адамдардын) колтамгасы (колтамгалары) жана штамптын оттиски (белгиленген учурда). 

3.5.3 Мемориалдык ордердин бланкынын форматы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 5-тиркемеде берилген. 

 

3.6. Накталай төлөмгө билдирме 

 

3.6.1. Коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит мекемелери жеке адамдардан жана юридикалык жактардан "Накталай төлөмгө билдирме" кассалык документ боюнча (комплект: Билдирме, Квитанция, Ордер) улуттук валютадагы нак акча каражаттарын кабыл алат. Акча каражаттарын салгандан кийин Ордер финансы-кредит мекемесинин бухгалтериясына берилет, Билдирме финансы-кредит мекемесинин кассасында калтырылат, ал эми Квитанция акча каражаттарын салуучуда калтырылат. Финансы-кредит мекемелери "Накталай төлөмгө билдирмеге" кошумча реквизиттерди (логотип, чет тилдерин пайдалануу ж.б.) камтый алат. Накталай төлөмгө билдирменин бланкынын форматы А4 форматынын чегинен ашпоого тийиш. 

3.6.2. "Накталай төлөмгө билдирме" кассалык документ минимум төмөнкү милдеттүү реквизиттерди камтууга тийиш: 

а) кассалык документтин аталышы; 

б) кассалык документтин иреттик номери; 

в) ал толтурулган жыл, күнү, айы; 

г) нак акча каражаттарын салуучунун аталышы; 

д) "Ишканалардын, уюмдардын жана жеке ишкерлердин жалпы идентификациялык кодуна" (ОКПО) ылайык нак акча каражаттарын салуучунун идентификациялык коду; 

е) нак акча каражаттарын салуучунун идентификациялык салык номер (ИНН); 

ж) нак акча каражаттарын салуучунун Кыргыз Республикасынын Социалдык фондундагы каттоо номери; 

з) алуучунун банкынын аталышы жана кассалык эсебинин номери; 

и) каражаттарды алуучунун аталышы жана анын эсеп номери; 

к) төлөмдүн аталышы; 

л) төлөмдүн суммасы, жазуу жана цифра менен көрсөтүлгөн; 

м) нак акча каражаттарын салуучунун колтамгасы; 

н) финансы-кредит мекемесинин ыйгарым укуктуу адамдарынын (адамынын) колтамгасы; 

о) финансы-кредит мекемесинин мөөрүнүн оттиски. 

3.6.3. Накталай төлөмгө билдирменин формасы жана анын реквизиттерин толтуруунун тартиби 6-тиркемеде берилген. 

 

4. Тараптардын жоопкерчилиги 

 

4.1. Төлөм документинин реквизиттеринин маанисин туура толтурулушу үчүн төлөмдү демилгелөөчү тарап жоопкерчиликтүү болот. 

4.2. Төлөөчүнүн банкы төлөөгө карата төлөм документтерин кабыл алууда Кыргыз Республикасынын ченемдик актылары тарабынан белгиленген талаптарга анын ылайык келе тургандыгын текшерет. Аларды толтурууда талаптарга ылайык келбеген формада толтурулган документтер кабыл алынбайт. 

4.3. Системанын катышуучусу төлөм документтеринин жана билдирүүлөрдүн жөнөтүлгөн жана алынган файлдарынын архивдерин төлөм документтери үчүн мыйзамдар тарабынан белгиленген сактоо мөөнөтү чегинде сактоону камсыз кылат. 

4.4. Банктар өткөрүлүүчү төлөмдөрдүн коопсуздук жана купуялык шарттарынын сакталышы, төлөмдөрдү өткөрүүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген мөөнөтүн сактоо үчүн жоопкерчиликтүү болот. 

4.5. Төлөм системасынын катышуучуларынын ортосунда келип чыккан пикир келишпестиктер өзара алгылыктуу чечимдерге келүү максатында кызыктар тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет. 

4.6. Жөнгө салынбаган пикир келишпестиктер Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте чечилүүгө тийиш. 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

1-тиркеме 

 

Төлөм тапшырмасынын өңчөйлөштурүлгөн 

ФОРМАСЫ 

 

ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ (1) N __(2) Дата __(3) Жөнөтүү (4) Форма коду (5) 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ыкмасы Код формы ____ 

Способ 

отправле- 

ния _______ 

 

Дата расчета ___________(6) 

 

/ \┌──────────┬────────────┬───────────────────────┬──────┬──────────┐ 

8 ОКПО (8) Төлөөчү (7) / \Дебет (11) │ 

\ / Плательщик 9 Счет N │ 

/ \├──────────┤ \ /└──────┴──────────┤ 

8 ИНН (9) <────> <────────>│ 

\ / 13 59 │ 

/ \├──────────┤ │ 

8 Регистр. N(10) │ 

\ /СФКР │ 

/ \├──────────┤ Төлөөчүнүн банкы (12) │ 

8 БИК (13) Банк плательщика │ 

\ / │ 

/ \├──────────┴────────────┴───────────────────────┬──────┬──────────┤ 

<────────> <──────────> <────────────────────> Кредит(15) │ 

16 35 67 / \Счет N │ 

16 ├──────┼──────────┤ 

24 Алуучу Счет N │ 

Получатель (14) \ /└──────┴──────────┤ 

<────> <────────>│ 

13 59 │ 

\ /├──────────┬────────────┐ │ 

/ \БИК (17) Алуучунун банкы (16) │ 

8 Банк получателя │ 

\ /├──────────┴────────────┴───────────────────────┬──────┬──────────┤ 

/ \Суммасы сөз менен / \ │ 

Сумма прописью (18) 19 Сумма (19) │ 

19 │ 

\ / │ 

\ /├──────────┬────────────┬───────────────────────┴──────┴──────────┤ 

/ \Төлөө коду(20) <────────────────────> <────> <────────>│ 

8 Код 67 13 59 │ 

\ /платежа Төлөөнүн багыты (21) │ 

/ \├──────────┴────────────┘Назначение платежа │ 

<────────> <──────────> │ 

16 35 │ 

40 │ 

│ 

М.О. (22) Кол тамгасы (23) Төлөөчү банктын белгиси (24)│ 

М.П. Подписи Отметки банка-плательщика │ 

\ /└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

<─────────────────────────────────────────────────────────────────

190 

 

Размеры указаны в миллиметрах 

Өлчөмдөр миллиметр менен берилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

1-тиркеменин уландысы 

 

 

Төлөм тапшырмаларынын өңчөйлөштүрүлгөн 

формасынын реквизиттеринин маанисин толтуруу 

ТАРТИБИ 

 

┌──┬──────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┐ 

N Аталышы Тилке боюнча түшүнүк берүү Төлөөчүү │ 

тарабынан тилкени│ 

милдетүү │ 

толтурууга талап │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

1 Төлөм Төлөм документинин аталышы Ооба │ 

тапшырмасы │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

2 N Документтин иреттик номери Ооба │ 

көрсөтүлөт │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

3 Күнү Төлөм тапшырмасын түзүү күнү Ооба │ 

көрсөтүлөт.Жылы, күнү айы- │ 

цифралар менен (ЖЖЖЖ.КК.АА │ 

форматында) же жыл (толук) жана │ 

число араб цифрасы, айы жазуу │ 

менен. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

4 Жөнөтүү Почта же телеграф тарабынан Ооба │ 

ыкмасы төлөмдөрдү жүзөгө ашырууга │ 

берилген төлөм тапшырмаларында │ 

тиешелүүлүгүнө жараша "почта" же │ 

"телеграф" менен деген белги │ 

коюлат. Башка учурларда тилке │ 

толтурулбайт. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

5 Форманын коду "Башкаруу документацияларынын Ооба │ 

мамлекеттик классификаторуна" │ 

ылайык төлөм документинин │ 

формасынын коду көрсөтүлөт. Төлөм │ 

тапшырмасынын бланкын даярдоодо │ 

автоматтуу коюлат. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

6 Эсептешүү күнү│үнү" тилкеси боюнча белгиленгенОоба │ 

эрежелер боюнча төлөөчүнүн │ 

кардарынын эсебинен акча │ 

каражаттарын төлөөчү банк │ 

тарабынан алып салуу күнү │ 

көрсөтүлөт. Мында эсептөө күнү │ 

төлөм тапшырмасын түзүү күнүнөн │ 

беш күнгө ашпоого тийиш. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

7 Төлөөчү "Статистикалык бирдиктердин Ооба │ 

бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна" │ 

ылайык каражаттарды төлөөчүнүн │ 

аталышы көрсөтүлөт. "Юридикалык │ 

жактарды мамлекеттик каттоонун │ 

тартиби жөнүндө" Жободо │ 

бекитилген жалпы кабыл алынган │ 

кыскартууларга жол берилет (АК, │ 

ЖЧК ж.б.), Эгерде төлөөчү жеке │ 

адам болсо анын аты-жөнү │ 

көрсөтүлөт. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

8 ОКПО Төлөөчүнүн идентификациялык коду │ 

Ишканалардын жана уюмдардын │ 

жалпы республикалык │ 

классификаторуна ылайык │ 

көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасы- │ 

нын "Мамлекеттик статистика │ 

жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын │ 

аймагында ишкердик жүзөгө ашырып │ 

жатышкан жеке адамдарды │ 

мамлекеттик каттоо жөнүндө" │ 

мыйзамдарынын негизинде Кыргыз │ 

Республикасынын мамлекеттик │ 

статистика органдары тарабынан │ 

ыйгарылат. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

9 ИНН Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз │ 

1999-жылдын 26-февралындагы N 104Республикасынын │ 

"Салык төөлөчүнүн экономикалык аймагында │ 

ишти жүзөгө ашырууда экономикалык │ 

идентификациялык салык номерин ишкердикти │ 

колдонуу жөнүндө" токтомуна жүзөгө ашырып │ 

ылайык салык төлөөчүнүн жатышкан бардык │ 

идентификациялык номери юридикалык │ 

(14 белги) көрсөтүлөт жактар жана жеке │ 

эгерде ыйгарылган болсо. адамдар тарабынан│ 

милдеттүү түрдө │ 

толтурулууга │ 

тийиш. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

10Кыргыз Кыргыз Республикасынын Социалдык Социалдык │ 

Республикасы- фондунун каттоо номери камсыздандырууга │ 

нын Социалдык (юридикалык жак үчүн), төлөмдөрдү │ 

Фондунун идентификациялык номери (жеке төлөөдө милдеттүү│  

каттоо N адамдар) көрсөтүлө. түрдө толтуруу │ 

зарыл │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

11Төлөөчү банк "Статистикалык бирдиктердин Ооба │ 

бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна" │ 

ылайык төлөөчүнүн банкынын │ 

аталышы жана жайгашкан жери │ 

көрсөтүлөт. Банктын уставында │ 

бекитилген кыскартууларга жол │ 

берилет. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

12Дебет эсеп N Төлөөчүнүн банктагы эсебинин Ооба │ 

номери көрсөтүлөт. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

13БИК Төлөөчүнүн банкынын БИК (банктык Ооба │ 

идентификациялык код) көрсөтүлөт. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

14Алуучу "Статистикалык бирдиктердин Ооба │ 

бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна" │ 

ылайык каражаттарды алуучунун │ 

аталышы көрсөтүлөт."Юридикалык │ 

жактарды мамлекеттик каттоонун │ 

тартиби жөнүндө" Жободо │ 

бекитилген жалпы кабыл алынган │ 

кыскартууларга жол берилет │ 

(АК, ААК ж.б.). │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

15Кредит Алуучунун банктагы эсебинин Ооба │ 

Эсеп N номери көрсөтүлөт. Акчаларды │ 

├──────────────┤которууда же алуучунун ├─────────────────┤ 

Эсеп N субэсебинде бар учурда банктын Жок │ 

тиешелүү белгилерин алардын │ 

экинчисине коюуну камсыз кылуу │ 

максатында эки тилке каралган. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

16Алуучу банк "Статистикалык бирдиктердин Ооба │ 

бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна" │ 

ылайык алуучу банктын аталышы │ 

жана жайгашкан жери көрсөтүлөт. │ 

Банктын уставында бекитилген │ 

кыскартууларга жол берилет. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

17БИК Алуучу банктын БИК (банктык Ооба │ 

идентификациялык код) көрсөтүлөт. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

18Сумма жазуу Төлөмдүн суммасы сом менен саптынОоба │ 

менен башынан тартып баш тамга аркылуу │ 

жазылат, мында "сом" деген │ 

("сомдор", "сомдун") сөз │ 

кыскартылбайт, тыйындар цифра │ 

менен көрсөтүлөт, "тыйын" │ 

("тыйындар", "тыйындардын") деген │ 

сөз дагы кыскартылбайт.Эгерде │ 

төлөмдүн суммасы бүтүндөй сомдор │ 

менен берилсе, анда тыйындарды │ 

көрсөтпөй коюуга болот. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

19Сумма Төлөмдүн суммасы сумма менен Ооба │ 

көрсөтүлөт, сомдор тыйындардан │ 

тире "-" белгиси менен бөлүнүп │ 

коюлат. Эгерде төлөмдүн суммасы │ 

бүтүндөй сом түрүндөгү жазуу │ 

менен туюндурулса, анда бул │ 

тилкеде төлөмдүн суммасы сом │ 

менен цифра түрүндө жана "-" │ 

белгиси коюлат. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

20Төлөмдүн коду бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн Ооба │ 

мамлекеттик классификаторун │ 

ылайык төлөм коду көрсөтүлөт. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

21Төлөм багыты Төлөмдүн багыты, товардын Ооба │ 

аталышы, аткарылган иштер, жүзөгө│ │ 

ашырылган кызмат көрсөтүүлөр, │ 

товардык документтердин, │ 

келишимдердин номери жана күнү, │ 

салыктар, ошондой эле тиешелүү │ 

башка маалыматтар көрсөтүлөт. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

22М.О. Төлөөчү тарабынан белгиленген Ооба │ 

│үлгүгө ылайык төлөөчүнүн мөөрүнүн │ 

оттиски мөөр ордуна коюлат. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

23Колтамга Төөлөчү тарабынан белгиленген Ооба │ 

│үлгүгө ылайык төлөөчүнүн │ 

финансылык документтерге колтамга │ 

коюуга ыйгарым укуктуу болгон │ 

адамынын (адамдарынын) │ 

колтамгалары. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

24Төлөөчү Төлөмдүн өткөрүлгөндүгүн Ооба │ 

банктын тастыктоо үчүн күнү, банктын │ 

белгилери кызматкеринин колтамгасы жана │ 

төлөөчү банктын штампы коюулат. │ 

└──┴──────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┘ 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

2-тиркеме 

 

ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ (1) 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЯМОЕ ДЕБЕТОВАНИЕ N ____(2) Дата ____(3) 

 

Дата обработки платежа ___________(4) 

 

/ \┌──────────┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────────┐ 

8 ОКПО (5) Төлөөчү / \Дебет (11) │ 

\ / Плательщик (9) Счет N │ 

/ \├──────────┤ 16 ├───────┼─────────┤ 

8 ИНН (6) Лицевой(12) │ 

\ / Счет N │ 

/ \├──────────┤ \ /└───────┴─────────┤ 

8 Регистр. N(7) <─────> <───────>│ 

\ /СФКР 13 59 │ 

/ \├──────────┤ Төлөөчүнүн банкы │ 

8 БИК (8) Банк плательщика (10) │ 

\ / │ 

/ \├──────────┴────────────┴───────────────────────┬───────┬─────────┤ 

/ \Кредит (14) │ 

Алуучу Счет N │ 

Получатель (13) 16 ├───────┼─────────┤ 

24 Счет N (15) │ 

\ /└───────┴─────────┤ 

<─────> <───────>│ 

13 59 │ 

\ /├──────────┬────────────┐ │ 

/ \БИК (16) Алуучунун банкы │ 

8 Банк получателя (17) │ 

\ /├──────────┴────────────┴───────────────────────┬───────┬─────────┤ 

/ \Суммасы сөз менен / \ │ 

Сумма прописью (18) 19 Сумма (19) │ 

19 │ 

\ / │ 

\ /├──────────┬────────────┬───────────────────────┴───────┴─────────┤ 

/ \Төлөө коду(20) <────────────────────> <─────> <───────>│ 

8 Код 67 13 59 │ 

\ /платежа Төлөөнүн багыты │ 

/ \├──────────┴────────────┘Назначение платежа (21) │ 

<────────> <──────────> │ 

16 35 │ 

47 │ 

│ 

М.О. (22) Кол тамгасы (23) │ 

М.П. Подписи │ 

\ /└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

<─────────────────────────────────────────────────────────────────

190 

 

Размеры указаны в миллиметрах 

Өлчөмдөр миллиметр менен берилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

2-тиркеменин уландысы 

 

┌──┬──────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┐ 

N Аталышы Тилке боюнча түшүнүк берүү Төлөөчү │ 

тарабынан тилкени│ 

милдетүү │ 

толтурууга талап │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

1 Тике Документтин аталышы Ооба │ 

дебеттөөгө │ 

төлөм │ 

тапшырмасы │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

2 N Тике дебеттөөгө карата төлөм Ооба │ 

тапшырмасы (ТТ) документинин │ 

номери көрсөтүлөт │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

3 Күнү Тике дебеттөөгө карата ТТ түзүү Ооба │ 

күнү көрсөтүлөт. Жылы, күнү │ 

айы,алар менен (ЖЖЖЖ. КК. АА │ 

форматында) же жыл (толук) жана │ 

число араб цифрасы, айы жазуу │ 

менен. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

4 Төлөмдөрдү үнү" тилкеси боюнча алуучу Ооба │ 

иштеп чыгуу банк тарабынан көрсөтүлөт. │ 

күнү Төлөмдү иштеп чыгуу күнү болуп │ 

банктардын таза позицияларын │ 

алдынала эсептөөгө камтылган, │ 

төлөм системасы тарабынан иштеп │ 

чыгууга кабыл алынган күн │ 

саналат. Мында төлөмдү иштеп │ 

чыгуу күнү тике дебеттөөгө төлөм │ 

тапшырмасын түзүү күнүнөн үч │ 

күнгө ашпоого тийиш. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

5 ОКПО Төлөөчүнүн идентификациялык коду-Кыргыз │ 

"Ишканалардын жана уюмдардын Республикасынын │ 

жалпы республикалык аймагында │ 

классификаторуна" ылайык экономикалык │ 

көрсөтүлөт. Кыргыз ишкердикти жүзөгө│ 

Республикасынын "Мамлекеттик ашырып жатышкан │ 

статистика жөнүндө" мыйзамынын бардык юридикалык│ 

9-статьясынын, "Кыргыз жактар жана жеке │ 

Республикасынын аймагында адамдар тарабынан│ 

ишкердикти жүзөгө ашырып жатышканмилдеттүү түрдө │ 

жеке адамдарды мамлекеттик каттоотолтурулууга │ 

жөнүндө" мыйзамынын тийиш │ 

13-статьясынын (1998-жылдын │ 

2-июлундагы N 404) негизинде │ 

Кыргыз Республикасынын │ 

мамлекеттик статистика органдары │ 

тарабынан ыйгарылат. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

6 ИИН Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз │ 

1999-жылдын 26-февралындагы Республикасынын │ 

N 104 "Салык төлөөчүнүн аймагында │ 

экономикалык ишти жүзөгө ашыруудаэкономикалык │ 

идентификациялык салык номерин ишкердикти жүзөгө│ 

колдонуу жөнүндө" токтомуна ашырып жатышкан │ 

ылайык салык төлөөчүнүн бардык юридикалык│ 

идентификациялык номери жактар жана жеке │ 

(14 белги) көрсөтүлөт. адамдар тарабынан│ 

милдеттүү түрдө │ 

толтурулууга │ 

тийиш │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

7 Кыргыз Кыргыз Республикасынын Социалдык Социалдык │ 

Республикасы- Фондунун каттоо номери камсыздандырууга │ 

нын (юридикалык жак үчүн), төлөмдөрдү │ 

Социалдык идентификациялык номери (жеке төлөөдө │ 

Фондунун адамдар) көрсөтүлөт. милдеттүү түрдө │ 

каттоо N толтуруу зарыл │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

8 БИК Төлөөчү банктын БИК (банктык Ооба │ 

идентификациялык код) көрсөтүлөт. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

9 Төлөөчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ооба │ 

1992-жылдын 14-июлундагы N 324 │ 

токтому менен бекитилген │ 

"Статистикалык бирдиктердин │ 

бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна" │ 

ылайык акча каражаттарын төлөөчү │ 

кардардын аталышы көрсөтүлөт. │ 

Кыргыз Республикасынын Юстиция │ 

министрлиги тарабынан 1999-жылдын │ 

24-августунда кабыл алынган │ 

N 85 "Юридикалык жактарды │ 

мамлекеттик каттоонун тартиби │ 

жөнүндө" Жободо бекитилген │ 

жалпы кабыл алынган кыскартуу- │ 

ларга жол берилет (ААК, ЖЧК │ 

ж.б, Эгерде төлөөчү жеке адам │ 

болсо анын аты-жөнү көрсөтүлөт. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

10Төлөөчүнүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ооба │ 

банкы 1992-жылдын 14-июлундагы │ 

N 324-токтомунун негизинде │ 

"Статистикалык бирдиктердин │ 

бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна" │ 

ылайык төлөөчү банктын аталышы │ 

көрсөтүлөт. Банктын уставында │ 

бекитилген кыскартууларга │ 

жол берилет. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

11Дебет эсеп N Алуучу кардардын төлөөчү Ооба │ 

банктагы эсебинин номери. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

12│Өздүк эсеп N Төлөөчү кардардын акча Ооба │ 

каражаттарын алуучу уюмдагы │ 

│өздүк эсеби │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

13Алуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ооба │ 

1992-жылдын 14-июлундагы N 324 │ 

токтому менен бекитилген │ 

"Статистикалык бирдиктердин │ 

бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна" │ 

ылайык акча каражаттарын │ 

алуучунун уюмунун аталышы │ 

көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасы- │ 

нын Юстиция министрлиги │ 

тарабынан 1999-жылдын │ 

24-августунда кабыл алынган N 85 │ 

"Юридикалык жактарды мамлекеттик │ 

каттоонун тартиби жөнүндө" Жободо │ 

бекитилген жалпы кабыл алынган │ 

кыскартууларга жол берилет │ 

(ААК, ЖЧК ж.б) │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

14N кредит Алуучу уюмдун алуучунун Ооба │ 

эсеби банкындагы эсебинин номери. │ 

│ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

15N эсеп Тилке субэсепти көрсөтүүгө Ооба │ 

каралган. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

16БИК Алуучу банктын банктык Ооба │ 

идентификациялык коду көрсөтүлөт. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

17Алуучунун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ооба │ 

банкы 1992-жылдын 14-июлундагы N 324 │ 

токтому менен бекитилген │ 

"Статистикалык бирдиктердин │ 

бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна" │ 

ылайык алуучу банктын аталышы │ 

көрсөтүлөт. Уставда бекитилген │ 

кыскартууларга жол берилет. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

18Сумма жазуу Төлөмдүн суммасы сом менен саптынОоба │ 

менен башынан тартып баш тамга аркылуу │ 

жазылат, мында "сом" деген │ 

("сомдор", "сомдун") сөз │ 

кыскартылбайт, тыйындар цифра │ 

менен көрсөтүлөт, "тыйын" │ 

("тыйындар", "тыйындардын") деген │ 

сөз дагы кыскартылбайт. Эгерде │ 

төлөмдүн суммасы бүтүндөй сомдор │ 

менен берилсе, анда тыйындарды │ 

көрсөтпөй коюга болот. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

19Сумма Төлөмдүн суммасы цифра менен Ооба │ 

көрсөтүлөт, сомдор тыйындардан │ 

тире "-" белгиси менен бөлүнүп │ 

коюлат. Эгерде төлөмдүн суммасы │ 

бүтүндөй сом түрүндөгү жазуу │ 

менен туюндурулса, анда бул │ 

тилкеде төлөмдүн суммасы сом │ 

менен цифра түрүндө жана "=" │ 

белгиси коюлат. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

20Төлөмдүн коду Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн Ооба │ 

мамлекеттик классификаторуна │ 

ылайык төлөм коду көрсөтүлөт. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

21Төлөм багыты Төлөмдүн багыты, тике дебеттөөгө Ооба │ 

келишимдин номери жана күнү, │ 

товардын аталышы, аткарылган │ 

иштер, жүзөгө ашырылган кызмат │ 

көрсөтүүлөр, келишимде │ 

көрсөтүлгөнгө ылайык товардык │ 

документтердин тизмеси,ж.б. │ 

көрсөтүлөт. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

22М.О Мөөр орду. Каражаттарды Ооба │ 

төлөөчүнүн эсебин жүргүзүүчү │ 

банктын структуралык бөлүмүнүн │ 

аткаруучусунун штампынын оттиски │ 

коюлат. │ 

├──┼──────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

23 Колтамгалар Төлөөчү банктын ыйгарым укуктуу Ооба │ 

адамдарынын: каражаттарды │ 

төлөөчүнүн эсебин жүргүзүүчү │ 

банктын структуралык бөлүмүнүн │ 

аткаруучусунун жана контролерунун │ 

колтамгалары (колтамгасы). │ 

└──┴──────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┘ 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

3-тиркеме 

 

Жыйынтык ведомость-тапшырманын 

электрондук файлдарынын формалары 

 

а) Excel форматында. 

 

Excel форматындагы жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлы эки блоктон турат: 

- биринчи блокто файлдагы бардык төлөмдөргө тиешелүү маалымат камтылат; 

- экинчи блок ар бир өзүнчө төлөмдүн реквизиттерин камтыйт; 

- Жыйынтык ведомость-тапшырманын кириш файлындагы 52А тилке биринчи блокто, жыйынтык ведомость-тапшырманын чыгыш файлындагы экинчи блокто толтурулат. 

 

┌───────┬──────┬────┬──────┬───────┬──────────┬──────┐ 

Билди- Төлөм-Эсе-Жалпы NUM Төлөм Жөнө- │ 

рүүдүн пте-сумма (файлдажөнөт-нүн түү- │ 

түрү түрү шүү (файл-төлөм- банкынын чү│ 

күнү│да- дөрдүн БИК банкы-│ 

гы)(*)саны) нын │ 

аталы-│ 

шы │ 

├───────┼──────┼────┼──────┼───────┼──────────┼──────┤ 

23 32А 32А 72 52А 52А │ 

├───────┼──────┼────┼──────┼───────┼──────────┼──────┤ 

3!n 16х 6!n 15d 10n 6!n 5*50х│ 

├───────┼──────┼────┼──────┼───────┼──────────┼──────┤ 

102 │ 

├───────┼──────┼────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼───┬──────┬─────┬ 

Төлөм- Жөнө- INN OKPO SFOND SUB (жө- LS FIOЖөнө- Тө- │ 

дүн түүчү- нөт-чүн түүчү лөм- │ 

коду нүн суб-кат-н кар- дүн │ 

(клас- карда- коду) дардынсум- │ 

сифик. рынын ата- ма- │ 

боюнча)эсеби лышы сы(*)│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

├───────┼──────┼────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼───┼──────┼─────┼ 

26Т 50К 50К 50К 50К 50К 50К 50К 50К 32В │ 

├───────┼──────┼────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼───┼──────┼─────┼ 

8!n 16!n 14!n 8!n 14х 6!n 20х 50х 5*50х 15d │ 

├───────┼──────┼────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼───┼──────┼─────┼ 

└───────┴──────┴────┴──────┴───────┴──────────┴──────┴───┴──────┴─────┴ 

┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐ 

Тө- Жөнө-Тө- Алуу-Алуу-SCHETSUB PNP Алуу-Тө- DNUMDDATE│ 

лөм-түүчү│лөм-чу чу (алуу-(пен-чу-н лөм-н(ал-(ал- │ 

дү банк-дү кар- кар- чунун сио- кар- дета-гач-гачкы│ 

жө- тын алу-дар- дар- суб- нер- дар- лы кы доку-│ 

нө- ата- учу дын дын каты- дин ын (ба- до- мент-│ 

түү-лышы бан-ата- эсеби шуучу-пер- ата- гыты)ку- тин │ 

чү ктынлышы сунун сон лышы мен-дата-│ 

бан- БИК коду) но- ттинсы │ 

ктын мери но- │ 

БИК мери │ 

┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤ 

52А 52А 57А57А 59 59 59 59 59 70 77В 77В │ 

┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤ 

6!n 5*50х 6!n5*50х 16!n 16!n 6!n 14!n 5*50х10*5010х 6!n │ 

┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤ 

┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┘ 

(*) бөлчөк суммада үтүр менен 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

3-тиркеменин уландысы 

 

б) Dbf форматында 

 

Dbf форматындагы жыйынтык ведомость-тапшырма ар бир төлөм үчүн өзүнчө жазуу менен толтурулат. Биринчи жазуу SUM_FILE жана KOL_PLT толтурулган тилкелерди гана камтууга тийиш, биринчи жазуу үчүн калган тилкелер толтурулбайт. Экинчи жазуудан тартып, ар бир төлөм жөнүндө маалымат толтурулат жана алар үчүн SUM_FILE жана KOL_PLT тилкеси толтурулбайт. 

┌────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬────┬─────────┬────┬───┬───────┬ 

SUM_FILEKOL_PLTTY- TY- DA- T52AT52A_NAMET26TT50T50_INN│ 

PE_MSGPE_PLTTE_VAL │ 

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────────┼────┼───┼───────┼ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 │ 

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────────┼────┼───┼───────┼ 

└────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────────┴────┴───┴───────┴ 

┬────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬────────┬────┬───┬─────────┬ 

T50_OKPOT50_SFONDT50_SUBT50_LST50_FIOT50_NAMET32BT57T57_NAME │ 

│ 

┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────┼───┼─────────┼ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 │ 

┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────┼───┼─────────┼ 

┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────┴───┴─────────┴ 

┬───┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───┬─────┬─────────┬──────────┐ 

T59T59_SCHETT59_SUBT59_PNPT59_NAMET70T70_1T77B_DNUMT77B_DDATE│ 

│ 

┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───┼─────┼─────────┼──────────┤ 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 │ 

┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───┼─────┼─────────┼──────────┤ 

┴───┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───┴─────┴─────────┴──────────┘ 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

3-тиркеменин уландысы 

 

Жыйынтык ведомость-тапшырманын файлындагы 

реквизиттердин маанисин толтуруу 

ТАРТИБИ 

 

┌─────────────┬──────────┬───────────────────┬─────────┬──────────────┐ 

Excel форматы Тилке Dbf форматы Милдеттүү│ Толтурууга │ 

├─────┬───────┤ б-ча ├─────────┬─────────┤ түрдө карата │ 

ТилкеФормат түшүнүк Тилке Формат толтуруу- эскертүү │ 

берүү га │ 

талаптар │ 

(ооба, │ 

жок) │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

32А 15d Жалпы SUM_FILE Nume- ооба Бул файлда │ 

сумма ric(15,2) бардык │ 

(файлда) төлөмдөрдүн │ 

жыйынтык │ 

суммасы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

72 10n Файл-гы KOL_PLT Nume- ооба Бул файлда │ 

төл-н саны ric(10,0) төлөмдөрдүн │ 

саны │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

3!n Билдирүү- TYPE_MSG Nume- ооба 102 дайыма │ 

нүн түрү ric(3,0) толтурулат. │ 

│ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

23 16х Төлөмдүн TYPE_PLT Charac- ооба Эгерде │ 

түрү ter(16) валюталоо күнү│ 

- CREDIT DATA │ 

менен болсо, │ 

төлөмдөрдү │ 

жүргүзүүдө │ 

CREDIT дайыма │ 

толтурулат. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

32А 6!n Эсептешүү DATE_VAL Nume- ооба Эсептешүү күнү│ 

күнү ric(6,0) көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

52А 6!n Төлөм T52A Nume- ооба Нак эмес │ 

жөн-ү ric(6,0) эсептешүүлөр- │ 

банктын дүн банктар │ 

БИК аралык │ 

системасында │ 

банктык │ 

идентификация-│ 

лык коддордун │ 

стандарттарына│ 

жана банк │ 

эсебинин │ 

бирдиктүү │ 

стандарттарына│ 

ылайык төлөмдү│ 

жөнөтүүчүнүн │ 

банкынын БИК. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

52А 5*50x Жөнөтүүчү T52A_NAMECharac- ооба Төлөмдү │ 

банктын ter(250) жөнөтүүчү │ 

атал. банктын толук │ 

аталышы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

26Т 8!n Төлөм кодуT26T Nume- ооба Бекитилген │ 

(классифи- ric(8,0) Төлөм │ 

тор б-ча) жүгүртүлүшүнүн│ 

мамлекеттик │ 

классификато- │ 

рунан ылайык │ 

багыты боюнча │ 

төлөмдүн │ 

цифралык коду │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 16!n Жөнөтүүчү T50 Charac- ооба Андан төлөмдөр│ 

кардардын ter(16) жүргүзүлүп │ 

эсеби жаткан │ 

кардардын │ 

эсептешүү │ 

эсеби │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 14!n INN T50_INN Charac- ооба Жөнөтүүчүнүн │ 

ter(14) кардарынын ИНН│ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 8!n OKPO T50_OKPO Nume- ооба Жөнөтүүчүнүн │ 

ric(8,0) кардарынын │ 

ОКПО коду │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 14x SFOND T50_SFONDCharac- ооба Жөнөтүүчүнүн │ 

ter(14) кардарынын │ 

СФонд номери │ 

көрсөтүлөт. │ 

│ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 6!n SUB T50_SUB Nume- ооба Бул тилке │ 

өнөт-чү- ric(6,0) суб-катышуучу-│ 

нүн нун │ 

суб-кат-н катышуусунда │ 

коду) гана │ 

("Кыргызпочта-│ 

сы" │ 

мамлекеттик │ 

ишканасы, │ 

СФ райбөлүмдө-│ 

рү, │ 

Казначейство- │ 

нун │ 

райбөлүмдөрү, │ 

калкка │ 

туракжай │ 

коммуналдык │ 

кызмат │ 

көрсөтүүчү │ 

ишканалар) │ 

толтурулат. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 20х LS T50_LS Charac- ооба │Өздүк эсеп - │ 

ter(20) туракжай │ 

коммуналдык │ 

кызмат │ 

көрсөтүүлөрү │ 

│үчүн │ 

төлөмдөрдө │ 

гана │ 

толтурулат. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 50х FIO T50_FIO Charac- ооба Аты-жөнү - │ 

ter(50) туракжай │ 

коммуналдык │ 

кызмат │ 

көрсөтүүлөрү │ 

│үчүн │ 

төлөмдөрдө │ 

гана │ 

толтурулат. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 5*50х Жөнөтүүчү-T50_NAME Charac- ооба Төлөмдү │ 

нүн ter(250) жөнөтүүчүнүн │ 

кардарынын кардарынын │ 

аталышы толук аталышы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

32В 15d Төлөмдүн T32B Nume- ооба Ар бир акча │ 

суммасы ric(15,2) каражаттарын │ 

алуучу боюнча │ 

төлөмдөрдүн │ 

суммасы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

57А 6!n Төлөмдү T57 Nume- ооба Нак эмес │ 

алуучунун ric(6,0) эсептешүүлөр- │ 

банкынын дүн банктар │ 

БИК аралык │ 

системасында │ 

банктык │ 

идентифика- │ 

циялык │ 

коддордун │ 

стандарттарына│ 

жана банк │ 

эсебинин │ 

бирдиктүү │ 

стандарттарына│ 

ылайык төлөмдү│ 

алуучу банктын│ 

БИК коюлат. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

57А 5*50х Алуучунун T57_NAME Charac- ооба Төлөмдү алуучу│ 

банкынын ter(250) банктын толук │ 

аталышы аталышы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 16!n Алуучунун T59 Nume- ооба Акча │ 

кардарынын ric(16,0) каражаттарын │ 

эсеби алуучу │ 

кардардын │ 

эсептешүү │ 

эсеби │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 16!n SCHET T59_SCHETNume- ооба Акчаларды │ 

ric(16,0) которууда │ 

банктын │ 

тиешелүү белги│ 

коюсу үчүн │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 6!n SUB T59_SUB Nume- ооба BCS/X суб │ 

(алуучун-н ric(6,0) катышуучу │ 

суб-каты- жөнүндө │ 

шуучусунун маалыматына │ 

коду) ылайык │ 

системанын │ 

суб-катышуу- │ 

чусунун коду │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 14!n PNP T59_PNP Charac- ооба Пенсионердин │ 

(пенсио- ter(14) Кыргыз │ 

нердин Республикасы- │ 

персонифи- нын Социалдык │ 

кациялык фонду │ 

номери) тарабынан │ 

ыйгарылган │ 

персонифика- │ 

циялык номери │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 5*50х Алуучунун T59_NAME Charac- ооба Бекитилген │ 

кардарынын ter(250) келишимдерге │ 

аталышы ылайык, акча │ 

каражаттарын │ 

алуучу │ 

кардардын │ 

толук аталышы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

70 10*50 Төлөмдүн T70 Charac- ооба Бул тилке │ 

деталдары ter(250) төлөмдөрдү │ 

(багыты) ├─────────┼─────────┼─────────┤деталдаштыруу-│ 

T70_1 Charac- ооба га │ 

ter(250) багытталган, │ 

б.а. │ 

төлөөлөрдүн │ 

мезгил │ 

аралыгы, төлөө│ 

формасы │ 

(контракт │ 

боюнча, │ 

келишимге │ 

ылайык, │ 

жасаган ишине │ 

жараша) же │ 

аталган │ 

төлөмгө │ 

тиешелүү башка│ 

маалымат │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

77В 10х Баштапкы T77B_DNUMCharac- Да Акча │ 

документ- ter(10) каражаттарын │ 

тин номери төлөөчү кардар│ 

тарабынан │ 

берилген │ 

алгачкы │ 

документтин │ 

номери │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

77B 6!n Дата T77B_DDA-Nume- ооба Акча │ 

первичногоTE ric(6,0) каражаттарын │ 

документа төлөөчү кардар│ 

тарабынан │ 

берилген │ 

алгачкы │ 

документтин │ 

күнү │ 

көрсөтүлөт. │ 

└─────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

4-тиркеме 

 

Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын 

электрондук файлдарынын формалары 

 

а) Excel форматында. 

 

Excel форматындагы тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлы эки блоктон турат: 

- биринчи блокто файлдагы бардык төлөмдөргө тиешелүү маалымат камтылат. 

- экинчи блок ар бир өзүнчө төлөмдөрдүн реквизиттерин камтыйт. 

- Жыйынтык ведомость-тапшырманын кириш файлындагы 52А тилке биринчи блокто, жыйынтык ведомость-тапшырманын чыгыш файлындагы экинчи блокто толтурулат. 

┌───────┬──────┬─────┬──────┬───────┬────────┬──────┐ 

Билди- Төлөм-ИштепЖалпы NUM Төлөмдү Жөнө- │ 

рүүдүн чыгуусумма (файл- жөнө- түү- │ 

түрү түрү күнү (файл-дагы түүчүчү│ 

да- төлөм- банкы-н банкы-│ 

гы)(*)дүн БИК нын │ 

саны) аталы-│ 

шы │ 

├───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤ 

23Е 30 32В 72 52А 52А │ 

├───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤ 

3!n 16х 6!n 15d 10n 6!n 5*50х│ 

├───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤ 

104 │ 

├───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┼────┬──────┬─────┬ 

Төлөм- Жөнө- SCHETжөнө- Жөнөт-нТөлөм Жө- Тө- Төлөм Алуу-│ 

дүн түү- түүчү-кар- жөнөт-н нөт-н лөм алуу- чунун│ 

коду чү нүн дар-н банкынынбанк-нсум-чу-н бан- │ 

(клас- кар- суб аталышыБИК ата- масыбанкы-кынын│ 

сифика-дардын ка- лышы нын ата- │ 

тор эсеби тыш-н БИК лышы │ 

б-ча) (акча SUB │ 

кара- код │ 

жат- │ 

тарын │ 

алуучу │ 

├───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┼────┼──────┼─────┼ 

26Т 50К 50К 50К 50К 52К 52К 32В 57А 57А │ 

├───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─── ┼──────┼─────┼ 

8!n 16!n 16!n 6!n 5*50х 6!n 5*50х 15d 6!n 5*50х│ 

├───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┼────┼──────┼─────┼ 

└───────┴──────┴─────┴──────┴───────┴────────┴──────┴────┴──────┴─────┴ 

┬──────┬─────┬────┬─────┬─────┬───┬────────┬────────┬────────┬────────┐ 

Алуу- INN ИУЖКSFONDАлуу-LS Алуучу- Төлөмдүн DNUM DDATE │ 

чунун чу-н нун деталы (алгачкы(алгачкы│ 

карда- суб- кардары-(багыты)док-н док-н │ 

рынын ка- нын номери) күнү) │ 

эсеби тыш-н аталышы │ 

SUB │ 

коду │ 

│ 

│ 

│ 

│ 

┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

59 59 59 59 59 59 59 70 77B 77B │ 

┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

16!n 14!n 8!n 14x 6!n 20x 5*50x 10*50x 10x 6!n │ 

┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

┴──────┴─────┴────┴─────┴─────┴───┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 

(*) бөлчөк суммада үтүр менен 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

4-тиркеменин уландысы 

 

б) Dbf форматында 

 

Dbf форматындагы тиеке дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырма ар бир төлөм үчүн өзүнчө жазуу менен толтурулат. Биринчи жазуу SUM_FILE жана KOL_PLT толтурулган тилкелерди гана камтууга тийиш, биринчи жазуу үчүн калган тилкелер толтурулбайт. Экинчи жазуудан тартып, ар бир төлөм жөнүндө маалымат толтурулат жана алар үчүн SUM_FILE жана KOL_PLT тилкеси толтурулбайт. 

 

┌────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬────┬─────────┬────┬───┬───────┬ 

SUM_FILEKOL_PLTTY- TY- DA- T52AT52A_NAMET26TT50T50_INN│ 

PE_MSGPE_PLTTE_VAL │ 

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────────┼────┼───┼───────┼ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 │ 

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────────┼────┼───┼───────┼ 

└────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────────┴────┴───┴───────┴ 

┬────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬────────┬────┬───┬─────────┬ 

T50_OKPOT50_SFONDT50_SUBT50_LST50_FIOT50_NAMET32BT57T57_NAME │ 

│ 

┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────┼───┼─────────┼ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 │ 

┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────┼───┼─────────┼ 

┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────┴───┴─────────┴ 

┬───┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───┬─────┬─────────┬──────────┐ 

T59T59_SCHETT59_SUBT59_PNPT59_NAMET70T70_1T77B_DNUMT77B_DDATE│ 

│ 

┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───┼─────┼─────────┼──────────┤ 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 │ 

┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───┼─────┼─────────┼──────────┤ 

┴───┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───┴─────┴─────────┴──────────┘ 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

4-тиркеменин уландысы 

 

Жыйынтык ведомость-тапшырманын файлындагы 

реквизиттердин маанисин толтуруу 

ТАРТИБИ 

 

┌─────────────┬──────────┬───────────────────┬─────────┬──────────────┐ 

Excel форматы Тилке Dbf форматы Милдеттүү│ Толтурууга │ 

├─────┬───────┤ б-ча ├─────────┬─────────┤ түрдө карата │ 

Тилкеформат түшүнүк Тилке формат толтуруу- эскертүү │ 

берүү га │ 

талаптар │ 

(ооба, │ 

жок) │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

32А 15d Жалпы SUM_FILE Nume- ооба Бул файлда │ 

сумма ric(15,2) бардык │ 

(файлда) төлөмдөрдүн │ 

жыйынтык │ 

суммасы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

72 10n Файл-гы KOL_PLT Nume- ооба Бул файлда │ 

төл-н саны ric(10,0) төлөмдөрдүн │ 

саны │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

3!n Билдирүү- TYPE_MSG Nume- ооба 104 дайыма │ 

нүн түрү ric(3,0) толтурулат. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

23 16х Төлөмдүн TYPE_PLT Charac- ооба Төлөө учурунда│ 

түрү ter(16) AUTH - тике │ 

дебеттөө │ 

дайыма │ 

толтурулат. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

32А 6!n Иштеп DATE_VAL Nume- ооба Документти │ 

чыгуу күнү│ ric(6,0) ЖЖЖЖККАА │ 

форматында │ 

иштеп чыгуу │ 

күнү. │ 

Эсептешүү күнү│ 

төмөнкү │ 

формула б-ча │ 

аныкталат: │ 

Эсептешүү │ 

күнү = иштеп │ 

чыгуу күнү + │ 

банктар │ 

аралык │ 

эсептешүү │ 

мөөнөтүнүн │ 

узартылышы. │ 

Эсептешүү күнү│ 

- 5 күндөн көп│ 

эмес. Мөөнөтүн│ 

узартуу - 2 │ 

күн. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

52А 6!n Төлөм T52A Nume- ооба Нак эмес │ 

жөн-үн ric(6,0) эсептешүүлөр- │ 

банкынын дүн банктар │ 

БИК аралык │ 

системасында │ 

банктык │ 

идентификация-│ 

лык коддордун │ 

стандарттарына│ 

жана банк │ 

эсебинин │ 

бирдиктүү │ 

стандарттарына│ 

ылайык төлөмдү│ 

жөнөтүүчүнүн │ 

банкынын (акча│ 

каражаттарын │ 

алуучунун) │ 

БИК. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

52А 5*50x Жөнөтүүчү-T52A_NAMECharac- ооба Төлөмдү │ 

нүн ter(250) жөнөтүүчү │ 

банкынын банктын (акча │ 

атал. каражаттарын │ 

алуучунун) │ 

толук │ 

аталышы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

26Т 8!n Төлөм кодуT26T Nume- ооба Бекитилген │ 

(классифи- ric(8,0) Төлөм │ 

тор б-ча) жүгүртүлүшүнүн│ 

мамлекеттик │ 

классификато- │ 

рунан ылайык │ 

багыты боюнча │ 

төлөм коду │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 16!n Жөнөтүү- T50 Nume- ооба Кардардын │ 

чүн-н ric(16,0) (акча │ 

кардарынын каражаттарын │ 

эсеби алуучунун) │ 

эсептешүү │ 

эсеби │ 

көрсөтүлөт, │ 

ал электрондук│ 

таблицаны │ 

толтуруп, │ 

агент банкка │ 

берет. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 16!n SCHET T59_SCHETNume- ооба Банктын │ 

ric(16,0) тиешелүү │ 

белгилери үчүн│ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 6!n SUB T59_SUB Nume- ооба BCS/Х │ 

өнөт-чү- ric(6,0) суб-катышуучу │ 

нүн (акча │ 

суб-кат-н каражаттарын │ 

коду) алуучунун) │ 

жөнүндө │ 

маалыматына │ 

ылайык │ 

системанын │ 

суб-катышуучу-│ 

сунун коду │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

50К 5*50х Жөнөтүүчү-T50_NAME Charac- ооба Төлөмдү │ 

нүн ter(250) жөнөтүүчү │ 

кардарынын кардардын │ 

аталышы (акча │ 

каражаттарын │ 

алуучунун) │ 

толук аталышы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

32В 15d Төлөмдүн T32B Nume- ооба Ар бир акча │ 

суммасы ric(15,2) каражаттарын │ 

төлөөчү боюнча│ 

төлөм суммасы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

57А 6!n Төлөмдү T57 Nume- ооба Нак эмес │ 

алуучу-н ric(6,0) эсептешүүлөр- │ 

банкынын дүн банктар │ 

БИК аралык │ 

системасында │ 

банктык │ 

идентифика- │ 

циялык │ 

коддордун │ 

стандарттарына│ 

жана банк │ 

эсептеринин │ 

бирдиктүү │ 

стандарттарына│ 

ылайык акча │ 

каражаттарын │ 

төлөөчү │ 

банктын (акча │ 

каражаттарын │ 

алуучунун) │ 

БИК коюлат. │ 

Төлөөчүнүн │ 

банкы тике  

дебеттөө │ 

боюнча төлөмдү│ 

тастыктайт │ 

жана төлөмдү │ 

│өткөрүүнүн │ 

мүмкүн же │ 

мүмкүн │ 

эместиги │ 

жөнүндө │ 

тастыктаманы │ 

системага │ 

берет. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

57А 5*50х Алуучун-н T57_NAME Charac- ооба Акча │ 

банкынын ter(250) каражаттарын │ 

аталышы төлөөчү │ 

банктын толук │ 

аталышы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 16!n Алуучун-н T59 Charac- ооба Акча │ 

кардарынын ter(16) каражаттарын │ 

эсеби төлөөчү │ 

кардардын, │ 

кызмат │ 

көрсөтүүлөр │ 

│үчүн төлөөгө │ 

талаптарды │ 

алуучунун │ 

эсептешүү │ 

эсеби │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 14!n INN T50_INN Charac- ооба Акча │ 

ter(14) каражаттарын │ 

төлөөчүнүн INN│ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 8!n OKPO T50_OKPO Nume- ооба Акча │ 

ric(8,0) каражаттарын │ 

төлөөчүнүн │ 

ОКПО коду │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 14x SFOND T50_SFONDCharac- ооба Тиешелүү │ 

ter(14) классификатор-│ 

го ылайык акча│ 

каражаттарын │ 

төлөөчүнүн СФ │ 

идентификация-│ 

лык коду │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 6!n SUB T59_SUB Nume- ооба BCS/X суб │ 

(алуучу ric(6,0) катышуучу │ 

суб-каты-н (акча │ 

коду) каражаттарын │ 

төлөөчү) │ 

жөнүндө │ 

маалыматына │ 

ылайык │ 

системанын │ 

суб-катышуу- │ 

чусунун коду │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 20х LS T50_LS Charac- ооба │Өздүк эсеп-ту-│ 

ter(20) ракжай-комму- │ 

налдык кызмат │ 

көрсөтүүлөр │ 

│үчүн төлөөдө │ 

гана │ 

толтурулат. │ 

Төлөөчүгө │ 

төлөөгө │ 

берилген │ 

документке │ 

ылайык анын │ 

│өздүк эсеби │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

59 5*50х Алуучу-н T59_NAME Charac- ооба Бекитилген │ 

кардарынын ter(250) келишимдерге │ 

аталышы ылайык акча │ 

каражаттарын │ 

алуучу │ 

кардардын │ 

толук аталышы │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

70 10*50 Төлөмдүн T70 Charac- ооба Бул тилке │ 

деталдары ter(250) төлөмдөрдү │ 

(багыты) ├─────────┼─────────┼─────────┤деталдаштыруу-│ 

T70_1 Charac- ооба га │ 

ter(250) багытталган, │ 

б.а. │ 

төлөөлөрдүн │ 

мезгил │ 

аралыгы, төлөө│ 

формасы │ 

(контракт │ 

боюнча, │ 

келишимге │ 

ылайык, │ 

жасаган ишине │ 

жараша) же │ 

аталган │ 

төлөмгө │ 

тиешелүү башка│ 

маалымат │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

77В 10х Баштапкы T77B_DNUMCharac- Да Төлөөчүгө │ 

документ- ter(10) төлөөгө │ 

тин номери берилген │ 

алгачкы │ 

документтин │ 

номери │ 

көрсөтүлөт. │ 

├─────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤ 

77B 6!n Дата T77B_DDA-Nume- ооба Төлөөчүгө │ 

первичногоTE ric(6,0) төлөөгө │ 

документа берилген │ 

алгачкы │ 

документтин │ 

күнү │ 

көрсөтүлөт. │ 

└─────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы 

N 36/5 токтому менен 

бекитилген Төлөм документтерин 

толтуруу тартиби жөнүндө 

нускоого карата 

5-тиркеме 

 

Мемориалдык ордердин формасы 

 

 

МЕМОРИАЛДЫК ОРДЕР N (1) Дата (2) Форма коду (3) 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ