Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары” 

журналынын 2007 жылдын 8 саны 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 

каттоодон өткөн. Каттоо номери N 66-07 

 

Бишкек шаары 

2007-жылдын 30-майы N 28/3 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын 

жана финансы-кредит мекемелеринин бухгалтердик 

эсепке алуу эсептер планынын жаңы 

редакциясын бекитүү тууралуу" 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаңы редакциясынын долбоорун карап көрүү менен токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаңы редакциясы (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирге бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын (ФОЭС) талаптары Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаңы редакциясынын жоболорунун алдында артыкчылыктуу абалга ээ. 

5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

6. Бул токтом күчүнө кирген учурдан тартып, төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган, N 22/1, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 101-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык баш тардын жана финансы-кредит мекемелеринин бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтому; 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 6-февралында 12-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 43/6 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы N 22/1 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 101-05 номериндеги) Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата Тиркемеге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому; 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 14-февралында кабыл алынган N 7/3, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 19-мартында 28-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы N 22/1 "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын төрагасы М.Алапаев 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 

каттоодон өткөн. Каттоо номери N 66-07 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 30-майындагы 

N 28/3 токтому менен 

бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана 

финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуунун 

ЭСЕПТЕР ПЛАНЫНЫН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ 

 

1-класс. Активдер 

10000-топ. Накталай акча каражаттары 

10100-топ. Корреспонденттик эсептер 

10200-топ. Баалуу металлдар 

10300-топ. Төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар 

10400-топ. Соодалык карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар 

10500-топ. Сатууга жарактуу карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар 

10600-топ. Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттер 

10700-топ. Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине кредиттер 

10800-топ. РЕПО келишими боюнча операциялар 

10900-топ. Кардарларга кредиттер 

11000-топ. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам (резерв) 

11100-топ. Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер 

11200-топ. Банктын менчигиндеги жана башкалар (жана башка менчиги) 

11300 Инвестициялар жана финансылык катышуу 

11400-топ. Баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11500-топ. Жана башка активдер 

11600-топ. Комиссиондук кирешелер 

11700-топ. Банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде банктар аралык депозиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11800-топ. Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11900-топ. Кардарлардын кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

2-класс. Милдеттенмелер 

20000-топ. Кардарлардын эсептешүүүндөлүк) эсептери жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

20100-топ. Корреспонденттик эсептер 

20200-топ. Жеке адамдардын депозиттери 

20300-топ. Кардарлардын мөөнөттүү депозиттери 

20400-топ. Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелеринен кредиттер 

20500-топ. Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери 

20600-топ. Кайтарым РЕПО-келишими боюнча операциялар 

20700-топ. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан алынган кредиттер 

20800-топ. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынан эсептери жана кредиттери 

20900-топ. Башка милдеттенмелер жана кредиттер 

21000-топ. Төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

21100-топ. Жана башка милдеттенмелер 

21200-топ. Комиссиялык чыгашалар 

21300-топ. Кошуп эсептелген комиссиялар боюнча чегерилген милдеттенмелер 

4-класс. Капитал 

40100-топ. Камдар (резервдер) 

40200-топ. Бөлүштүрүлбөгөн пайда 

6-класс. Кирешелер 

60000-топ. Карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер 

60100-топ. Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттер боюнча пайыздык киреше 

60200-топ. Өндүрүш финансы инструменттери менен (сальдо) жүргүзүлгөн операциялардан киреше 

60300-топ. Кайра баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым) 

60400-топ. РЕПО-келишими операциялары боюнча пайыздык киреше 

60500-топ. Кредиттер боюнча пайыздык кирешелер 

60600-топ. Комиссиондук кирешелер 

60700-топ. Баалуу металлдар менен операциялардан кирешелер (сальдо) 

60800-топ. Инвестициялардан жана соодалык операциялардан кирешелер (сальдо) 

60900-топ. Четөлкө валютасы менен операциялардан киреше (сальдо) 

7-класс. Пайыздык чыгашалар 

70000-топ. Депозиттер боюнча пайыздык чыгаша 

70100-топ. Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

70200-топ. Банктар аралык жайгаштыруулар боюнча пайыздык чыгаша 

70300-топ. Башка финанс-кредит мекемелеринин кредиттери боюнча пайыздык чыгаша 

70400-топ. Кайтарым РЕПО-келишими боюнча операциялардан пайыздык чыгаша 

70500-топ. Узак мөөнөттүү карыз боюнча пайыздык чыгаша 

70600-топ. Башка пайыздык чыгашалар 

70900-топ. Кредиттердин дисконту боюнча чыгашалар 

8-класс. Операциялык чыгашалар 

80000-топ. Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар 

80100-топ. Комиссиондук чыгашалар 

80200-топ. Амортизациялык чыгашалар 

80300-топ. Административдик чыгашалар 

80400-топ. Кредиттер жана классификацияланган активдер боюнча чыгашалар 

80500-топ. Операциялык башка чыгашалар 

80600-топ. Пайда салыгын жана менчикке салыкты кошпогондо, салыктар 

80700-топ. Пайда салыгы 

80800-топ. Күтүүсүз кирешелер жана чыгашалар 

9-класс. Баланстан тышкаркы эсептер 

90000-топ. Кредиттерди жана кредитти тике алмаштыруучуларды берүүгө милдеттенмелер 

90100-топ. Белгилүү бир бүтүмдөр боюнча банк тарабынан чыгарылган милдеттенмелер 

90200-топ. Баланстык эсептерде таанылбаган РЕПО келишимдер 

90300-топ. Хедждөө менен байланыштуу болбогон, мөөнөтү 1 жылдан ашкан четөлкө валюталары менен операциялар 

90400-топ. Хедждөө менен байланыштуу болбогон 1 жылга чейинки мөөнөттөгү четөлкө валюталары менен операциялар 

90500-топ. Валюталар бюнча позициялык эсептер 

90600-топ. Хедждөө менен байланыштуу болбогон четөлкө валютасы менен операцияларды кошпогондо, мөөнөтү 1 жылдан ашкан операциялар 

90700-топ. Хедждөө менен байланыштуу болбогон четөлкө валютасы менен операцияларды кошпогондо, мөөнөтү 1 жылга чейинки операциялар 

90800-топ. Карыздык кагаздарды чыгаруу боюнча кредиттик линиялар, андеррайтинг боюнча револьвердик линиялар 

90900-топ. Хедждөө менен байланыштуу болгон валюталык операциялар 

91000-топ. Хедждөө менен байланыштуу болгон пайыздык чен менен операциялар 

91100-топ. Банктын пайдасына милдеттенме 

91120-топ. Банктын кардарынын пайдасына үчүнчү жак тарабынан чыгарылган гарантиялар 

91190 топ. Банктын пайдасына башка милдеттенмелер 

92300-топ. Корректировкалоочу эсептер 

92400 топ. Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

92500-95000-топтор. Баланстан тышкаркы контр-эсептер 

92500-топ. Кредиттерди берүүгө милдеттенмелер жана кредитти тике алмаштыруучулар - контрэсептер 

92600-топ. Белгилүү бир бүтүмдөргө байланыштуу милдеттенмелер - контрэсептер 

92700-топ. Баланстык эсептерде таанылбаган РЕПО - келишимдер-контрэсептер 

93100-топ. Хедждөөгө байланышпаган четөлкө валютасындагы операциялардан тышкары, мөөнөтү 1 жылдан ашкан операциялар - контрэсептер 

93200-топ. Хедждөөгө байланышпаган четөлкө валютасындагы операциялардан тышкары, мөөнөтү 1 жылга чейинки операциялар - контрэсептер 

93300-топ. Башка милдеттенмелер, карыздык кагаздарды чыгаруу боюнча кредиттик линиялар, андеррайтинг боюнча револьвердик линиялар - контрэсептер 

93500-топ. Хедждөөгө байланыштуу, пайыздык чендер менен операциялар - контрэсептер 

93600-топ. Банктын кардарларынын пайдасына үчүнчү жактан алынган гарантиялар - контр эсептер 

94900-топ. Башка баланстан тышкаркы статьялар - контрэсептер 

95000-99000 топтор. Системадан тышкаркы эсептер 

1-тиркеме. Эсептердин түшүндүрмөсү 

2-тиркеме. Каржылоонун ислам принциптерин колдонууга киргизүү боюнча алгачкы долбоорду жүзөгө ашыруунун чегинде "Экобанк" ААКсы үчүн Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуунун Эсептер Планына карата толуктоолор 

2.1-тиркеме. Эсептер боюнча түшүндүрмөлөр 

 

1-класс. Активдер 

 

10000-топ. Накталай акча каражаттары 

 

10001 Жүгүртүү кассасындагы банкноттор жана монеталар 

10002 Сактык кассаларындагы банкноттор жана монеталар 

10003 Жолдогу банкноттор жана монеталар 

10004 Банкоматтардагы банкноттор жана монеталар 

 

10100-топ. Корреспонденттик эсептер 

 

10101 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсептер 

10102 Банк - резидент эместердеги корреспонденттик эсептер 

 

10200-топ. Баалуу металлдар 

 

10201 Баалуу металлдар 

10202 Жолдогу баалуу металлдар 

 

10300-топ. Төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар 

 

10301 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар 

10302 10301 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10303 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу мамлекеттик баалуу кагаздар 

10304 10303 эсебинде эске алынган, мамлекеттик баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10311 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар 

10312 10311 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10321 Четөлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар 

10322 10321 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10331 Коммерциялык банктар - резиденттер тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар 

10332 10331 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10341 Коммерциялык банктар - резидент эместер тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар 

10342 10341 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

10400-топ. Соодалык карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар 

 

10401 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн соодалык карыздык баалуу кагаздары 

10402 10401 эсебинде эсепке алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10403 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган соодалык мамлекеттик карыздык баалуу кагаздар 

10404 10403 эсебинде эсепке алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10411 Жергиликтүү бийлик органдарынын соодалык карыздык баалуу кагаздары 

10412 10411 эсебинде эсепке алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10421 Четөлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, соодалык карыздык баалуу кагаздар 

10422 10421 эсебинде эсепке алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10431 Коммерциялык уюмдардын-резиденттердин соодалык карыздык баалуу кагаздары 

10432 10431 эсебинде эсепке алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10441 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин соодалык карыздык баалуу кагаздары 

10442 10441 эсебинде эсепке алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10451 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин соодалык үлүштүк баалуу кагаздары 

10452 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин соодалык үлүштүк баалуу кагаздары 

10461 Резиденттердин соодалык баалуу кагаздарынын адилет наркын корректировкалоо 

10462 Резидент эместердин соодалык баалуу кагаздарынын адилет наркын корректировкалоо 

 

10500-топ. Сатууга жарактуу карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар 

 

10501 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сатууга жарактуу карыздык баалуу кагаздары 

10502 10501 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10503 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган сатууга жарактуу мамлекеттик карыздык баалуу кагаздар 

10504 10503 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10511 Жергиликтүү бийлик органдарынын сатууга жарактуу карыздык баалуу кагаздары 

10512 10511 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10521 Четөлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, сатууга жарактуу карыздык баалуу кагаздар 

10522 10521 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10531 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин сатууга жарактуу карыздык баалуу кагаздары 

10532 10531 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10541 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин сатууга жарактуу карыздык баалуу кагаздары сатууга жарактуу карыздык баалуу кагаздар 

10542 10541 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

10551 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин сатууга жарактуу үлүштүк баалуу кагаздар 

10552 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин сатууга жарактуу үлүштүк баалуу кагаздары 

10561 Коммерциялык уюмдардын сатууга жарактуу карыздык баалуу кагаздардын адилет наркын корректировкалоо 

10562 Резидент эместердин сатууга жарактуу баалуу кагаздарынын адилет наркын корректировкалоо 

 

10600-топ. Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттер 

 

10601 Банк-резиденттердеги банктар аралык депозиттер 

10602 Башка финансы-кредит мекемелериндеги - резиденттердеги депозиттер 

10603 Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги - резидент эместердеги банктар аралык депозиттер 

10604 Улуттук банктын депозиттери 

10609 Банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде күрөөдө турган финансы-кредит уюмдарындагы депозиттер 

 

10700-топ. Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине кредиттер 

 

10701 Банк - резиденттерде 30 күнгө чейинки мөөнөткө банктар аралык жайгаштыруулар 

10702 Башка финансы-кредит мекемелерине - резиденттерге 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар 

10703 Банк-резидент эместерге 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар 

10711 Банктарга-резиденттерге кредиттер 

10712 Башка финансы-кредит мекемелерине - резиденттерге кредиттер 

10713 Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине - резидент эместерге кредиттер 

 

10800-топ. РЕПО келишими боюнча операциялар 

 

10801 РЕПО келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар 

 

10900-топ. Кардарларга кредиттер 

 

10901 Коммерциялык уюмдарга жана жеке ишкерлерге - резиденттерге овердрафт кредиттери 

10902 Жеке адамдарга жана коммерциялык эмес уюмдар - резиденттерге овердрафт кредиттери 

10909 Резидент эмес кардарларга овердрафт кредиттери 

10911 Ипотекалык жана курулушка берилген кредиттерден тышкары, коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге кредиттер 

10912 Коммерциялык эмес уюмдар - резиденттерге ипотекалык кредиттер 

10913 Коммерциялык эмес уюмдар - резиденттерге курулушка кредиттер 

10914 Коммерциялык эмес уюмдар - резиденттерге кредиттер боюнча дисконттор 

10915 Ипотекалык жана курулушка берилген кредиттерден тышкары, коммерциялык уюмдарга - резиденттерге кредиттер 

10916 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер 

10917 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге курулушка кредиттер 

10918 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге кредиттер боюнча дисконттор 

10921 Ипотекалык жана курулушка берилген кредиттерден тышкары, жеке адамдарга - резиденттерге керектөө кредиттери 

10922 Жеке адамдар - резиденттерге ипотекалык кредиттер 

10923 Жеке адамдар - резиденттерге курулушка кредиттер 

10924 Жеке адамдар - резиденттерге кредиттер боюнча дисконттор 

10925 Кардарларга - резиденттерге финансылык ижара (лизинг) боюнча кредиттер 

10926 Кардарларга - резидент эместерге финансылык ижара (лизинг) боюнча кредиттер 

10927 Ипотекалык жана курулушка берилген кредиттерден тышкары, кардарларга - резидент эместерге кредиттер 

10928 Кардарларга - резидент эместерге ипотекалык кредиттер 

10929 Кардарларга - резидент эместерге курулушка кредиттер 

10931 Кардарларга - резидент эместерге кредиттер боюнча дисконт 

10999 Кредитти башка алмаштыруучулар 

 

11000-топ. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам (резерв) 

 

11001 Банктын активди төлөөгө кабыл алынган башка мүлкүнө потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам 

11002 Классификацияланган кредиттер жана кардарларга сунушталган лизингдер боюнча жалпы потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын кам 

11003 Классификацияланбаган кредиттер жана кардарларга сунушталган лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы кам 

11004 Классификацияланган кредиттер боюнча кошуп эсептелген пайыздарга жана кардарларга сунушталган лизингдер боюнча жалпы потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын кам 

11005 Классификацияланбаган кредиттер боюнча чегерилген пайыздарга жана кардарларга сунушталган лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы кам 

11006 Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы кам 

11007 Кредиттерден жана лизингдерден айырмаланган, башка активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы кам 

11008 Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген классификацияланган кредиттер боюнча жана кардарларга сунушталган лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын кам 

11009 Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген классификацияланбаган кредиттер боюнча чегерилген пайыздарга жана кардарларга сунушталган лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы кам 

11011 Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген классификацияланган кредиттер боюнча чегерилген пайыздарга жана кардарларга сунушталган лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын кам 

11012 Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген классификацияланбаган кредиттер боюнча чегерилген пайыздарга жана кардарларга сунушталган лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы кам 

 

11100-топ. Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер 

 

11101 Имараттар жана курулмалар 

11102 Имараттарга жана курулмаларга топтолгон амортизация 

11103 Курулуп жаткан (орнотулуп жаткан) негизги каражаттар 

11104 Финансылык ижарага (лизингге) алынган имарат жана курулмалар 

11105 Финансылык ижарага (лизингге) алынган имарат жана курулмаларга чегерилген амортизация 

11106 Санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн имараттары жана курулмалары 

11107 Санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн имараттарына жана курулмаларына чегерилген амортизация 

11108 Ижарага алынган менчикти ыңгайлаштырууга капиталдык салымдар 

11109 Ижарага алынган менчикти ыңгайлаштырууга топтолгон амортизация 

11111 Эмеректер жана жабдуулар 

11112 Эмеректерге жана жабдууларга топтолгон амортизация 

11113 Финансылык ижарага (лизингге) алынган эмеректер жана жабдуулар 

11114 Финансылык ижарага (лизингге) алынган эмеректерге жана жабдууларга чегерилген амортизация 

11115 Санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу жайларынын эмеректери жана жабдуулары 

11116 Санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу жайларынын эмеректерине жана жабдууларына чегерилген амортизация 

11117 Компьютердик жабдуулар жана программалык камсыздоолор 

11118 Компьютердик жабдуулар жана программалык камсыздоолорго чегерилген амортизация 

11119 Финансылык ижарага (лизингге) алынган компңютердик жабдуулар жана программалык камсыздоолор 

11121 Финансылык ижарага (лизингге) алынган компьютердик жабдууларга жана программалык камсыздоолорго чегерилген амортизация 

11131 Жер 

11132 Финансылык ижарага (лизингге) алынган жер 

11141 Банктын транспорту 

11142 Банктык транспортко чегерилген амортизация 

11143 Финансылык ижарага (лизингге) алынган транспорт 

11144 Финансылык ижарага (лизингге) алынган банктын транспортуна чегерилген амортизация 

11151 Материалдык эмес активдер 

11152 Материалдык эмес активдерге чегерилген амортизация 

 

11200-топ. Банктын менчигиндеги жана башкалар (жана башка менчиги) 

 

11201 Банктын карамагына өткөн кыймылсыз мүлктөр 

11202 Банктын карамагына өткөн башка активдер 

11203 Банктын жабылып калган филиалдарынын жана туунду компанияларынын мүлктөрү 

 

11300 Инвестициялар жана финансылык катышуу 

 

11301 Туунду банктарга инвестициялар жана финансылык катышуу 

11302 Банктардан тышкары, туунду финансы-кредит мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу 

11303 Туунду финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу 

11304 Ассоциацияланган банктарга инвестициялар жана финансылык катышуу 

11305 Банктардан тышкары, ассоциацияланган финансы-кредит мекемелерине инвестициялар жана финансылык катышуу 

11306 Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу 

 

11400-топ. Баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

11401 Улуттук банк тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11402 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11403 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11404 Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11411 Улуттук банк тарабынан чыгарылган соодалык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11412 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган соодалык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11413 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган соодалык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11414 Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган соодалык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11421 Улуттук банк тарабынан чыгарылган, сатуу үчүн жарактуу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11422 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, сатуу үчүн жарактуу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11423 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, сатуу үчүн жарактуу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11424 Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган, сатуу үчүн жарактуу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11425 РЕПО келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

11500-топ. Жана башка активдер 

 

11501 Алдынала төлөө 

11502 Келечекте чыгымдалуучу чыгашалар 

11503 Эсептеги акча активдери 

11504 Банктын кызматкерлери менен эсептешүү 

11511 Башкы офистин лоро/ностро эсептери 

11512 Филиалдардын лоро/ностро эсептери 

11513 Башкы офис жана анын филиалдарынын ортосундагы операциялар боюнча кирешелери (чыгашалары) 

11519 Позициялык эсептер 

11521 Четөлкө валюталары боюнча своп позициялары 

11522 Форварддык бүтүмдөр боюнча наркты корректировкалоо 

11523 Четөлкө/улуттук валюталарын жана баалуу металлдарды бүткөрүлбөгөн спот-сатып алуулар 

11524 Аккредитивдер үчүн банктын алдынала төлөөсү 

11531 Алууга карата эсептер 

11532 Жана башка активдер 

11533 Товардык-материалдык запастар 

11534 Пайдаланууга берилген аз баалуу жана тез эскирүүчү буюмдар 

11535 Аз баалуу жана тез эскирүүчү буюмдарга топ.толгон амортизация (конрсчет) 

11536 Тратты акцепттөө учурундагы кардарларга карата талаптар 

11537 Нумизматикалык монеталар 

11541 Мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн пайда салыгы 

11542 Жана башка чегерүүлөр 

11543 Кийинкиге калтырылган пайда салыгы боюнча талаптар 

11544 Мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн башка салыктар 

11551 Соодалык үлүштүк баалуу кагаздар боюнча алууга карата дивиденддер 

11552 Сатууга боло турган үлүштүк баалуу кагаздар боюнча алууга карата дивиденддер 

 

11600-топ. Комиссиондук кирешелер 

 

11601 Которуу операциялары боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

11602 Кассалык операциялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

11603 Аманаттарды кабыл алуу, кардарлардын банктык эсептерин ачуу жана жүргүзүү боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

11604 Ишеним (трасттык) операциялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

11605 Берилген гарантиялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

11606 Төлөм документтеринин акцепти үчүн банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

11607 Документардык эсептешүүлөр боюнча комиссиондук кирешелер 

11608 Факторингдик операциялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

11609 Камсыздандыруу полистерин реализициялоо боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

11611 Баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

11612 Банктын сейфтеринде сактагандыгы үчүн комиссиондук кирешелер 

11613 Банк тарабынан берилген кредиттер боюнча комиссиондук кирешелер 

11614 Кардарлар тарабынан берилген кредиттер боюнча комиссиондук кирешелер 

11699 Башка комиссиондук кирешелер 

 

11700-топ. Банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде банктар аралык депозиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

11701 Резидент-банктардагы банктар аралык депозиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11702 Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги - резидент эместердеги банктар аралык депозиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11703 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын депозиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

11800-топ. Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

11801 Резидент-банктардагы мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11802 Башка финансы-кредит мекемелериндеги - резиденттердеги мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11803 Резидент эмес банктардагы мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11811 Резидент-банктардагы кредиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11812 Башка финансы-кредит мекемелериндеги - резиденттердеги кредиттерге карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11813 Резидент эмес банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги кредиттерге карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

11900-топ. Кардарлардын кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

11901 Коммерциялык уюмдарга жана жеке ишкерлер - резиденттерге кредит-овердрафт боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11902 Жеке адамдарга жана коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге кредит-овердрафт боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11903 Кардар - резидент эместерге кредит-овердрафт боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11911 Ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча пайыздардан тышкары, коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11912 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11913 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге курулушка кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11914 Ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча пайыздардан тышкары, коммерциялык уюмдарга - резиденттерге кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11915 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар  

11916 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге курулушка кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11917 Ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча пайыздардан тышкары, жеке адамдарга - резиденттерге керектөө кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11918 Жеке адамдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11919 Жеке адамдарга - резиденттерге курулушка кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11921 Кардар - резиденттерге финансы ижарасына (лизинг) кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11922 Кардар - резидент эместерге финансы ижарасына (лизинг) кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11923 Ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча пайыздардан тышкары, кардар - резидент эместерге кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11924 Кардар - резидент эместерге ипотекалык кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11925 Кардар - резидент эместерге курулуш кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

11999 Жана башка кредит алмаштыруучулар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

2-класс. Милдеттенмелер 

 

20000-топ. Кардарлардын эсептешүүүндөлүк) эсептери жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

 

20001 Эсептешүүдөгү акча каражаттары 

20002 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин эсептешүүүндөлүк) эсептери 

20003 Коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин эсептешүү үндөлүк) эсептери 

20004 Жеке ишкерлердин-резиденттердин эсептешүүүндөлүк) эсептери 

20005 Ишеним боюнча тескөөчүлөрдүн - резиденттердин эсептешүү үндөлүк) эсептери 

20006 Банктардан тышкары, резидент эместердин эсептешүү үндөлүк) эсептери 

20011 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

20012 Коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

20013 Жеке ишкерлердин - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

20014 Ишеним боюнча тескөөчүлөрдүн - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

20015 Резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

 

20100-топ. Корреспонденттик эсептер 

 

20101 Банктардын - резидент эместердин корреспонденттик эсептери 

 

20200-топ. Жеке адамдардын депозиттери 

 

20201 Жеке адамдардын - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

20202 Жеке адамдардын - резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

20203 Жеке адамдардын - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

20204 Жеке адамдардын - резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери 

 

20300-топ. Кардарлардын мөөнөттүү депозиттери 

 

20301 Коммерциялык уюмдар - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

20302 Жеке ишкерлердин - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

20303 Коммерциялык эмес уюмдардын-резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

20309 Резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери 

 

20400-топ. Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелеринен кредиттер 

 

20401 Резидент - банктардан мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулары 

20402 Башка финансы-кредит мекемелеринен - резиденттерден мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулары 

20403 Резидент эмес-банктардан мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулары 

20411 Резидент-банктардан кредиттер 

20412 Башка финансы-кредит мекемелерден - резиденттерден кредиттер 

20413 Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелерден - резидент эместерден кредиттер 

 

20500-топ. Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери 

 

20501 Банк - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

20502 Башка финансы-кредит мекемелеринин - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

20503 Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин - резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

20511 Банктардын - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

20512 Башка финансы-кредит мекемелеринин - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

20513 Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин - резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери 

 

20600-топ. Кайтарым РЕПО-келишими боюнча операциялар 

 

20601 Кайтарым РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар 

 

20700-топ. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан алынган кредиттер 

 

20701 Өзгөчө кредиттер 

20702 "Овернайт" кредиттери 

20703 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан орто мөөнөттүү кредиттер 

20704 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан узак мөөнөттүү кредиттер 

20705 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан бир күндүк кредиттер 

20709 Кыргыз Республикасынын Улуттук банктан алынган башка кредиттер 

 

20800-топ. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынан эсептери жана кредиттери 

 

20801 Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын эсептери 

20802 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун эсептери 

20803 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин депозиттери 

20804 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин кредиттери 

20805 Жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери 

20806 Жергиликтүү бийлик органдарынын кредиттери 

20807 Өкмөттүк башка мекемелердин депозиттери 

 

20900-топ. Башка милдеттенмелер жана кредиттер 

 

20901 Банк тарабынан алынган ипотека кредиттери 

20902 Банк тарабынан чыгарылган векселдер 

20903 Банк тарабынан чыгарылган облигациялар 

20909 Банк тарабынан чыгарылган башка карыздык милдеттенмелер 

20911 Банк активдердин финансылык ижарасы (лизинг) 

20921 Субординацияланган облигациялар 

20972 Уставдык капиталды көбөйтүү эсебине келип түшкөн каражаттар 

20999 Банктардан алынган башка милдеттенмелер 

 

21000-топ. Төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

21001 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздары 

21002 Жеке ишкерлердин - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21003 Коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21004 Резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21005 Ишеним боюнча тескөөчүлөрдүн - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттерине кошуп эсептелинген пайыздары 

21006 Жеке адамдардын - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21011 Банктардын - резидент эместердин корреспонденттик эсептери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздары 

21012 Банк - резиденттердин кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулары боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21013 Башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулары боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21014 Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин - резидент эместердин кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулары боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21021 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21022 Жеке ишкерлердин - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21023 Коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21024 Жеке адамдардын - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21025 Резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21026 Банк - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21027 Башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21028 Башка финансы-кредит мекемелердин - резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21031 Банк - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21032 Башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21033 Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин - резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21041 Банк - резиденттердин кредит боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21042 Башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин кредит боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21043 Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин - резидент эместердин кредит боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

21049 Кайтарым РЕПО-келишими аркылуу сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

21051 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан алынган кредиттер боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

21052 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

21061 Банктар тарабынан алынган ипотека кредиттери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

21062 Субординацияланган облигациялар боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

21063 Банктар тарабынан чыгарылган карыздык милдеттенмелер боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар 

21064 Финансылык ижара (лизинг) боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

21099 Банктар тарабынан алынган башка милдеттенмелер боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

21100-топ. Жана башка милдеттенмелер 

 

21101 Төлөнүүгө тийиш болгон пайдадан алынуучу салык 

21102 Төлөө кийинкиге калтырылган пайда салыгы боюнча милдеттенме 

21109 Төлөөгө карата чегерилген башка салыктар 

21111 Кредиторлордун эсептери 

21112 Төлөөгө карата дивиденддер 

21113 Чегерилген милдеттенмелер 

21114 Келечекте алынуучу кирешелер жана башка эсептер 

21115 Четөлкө/улуттук валютанын жана баалуу металлдардын бүтпөгөн спот-сатуулары 

21116 Кардарлар үчүн баалуу кагаздарды сатып алуу жана төлөө милдеттенмелери 

21117 Аккредитив же гарантия үчүн алынган алдынала төлөөсү 

21118 Төлөнбөгөн акцептелинген документтер 

21119 Шарттуу милдеттенмелер боюнча кам (резерв) 

21199 Жана башка милдеттенмелер 

 

21200-топ. Комиссиялык чыгашалар 

 

21201 Которуу операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалар 

21202 Кассалык операциялар боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалар 

21203 Кардарлардан кабыл алынган депозиттер боюнча комиссиондук чыгашалар 

21204 Ишеним (трасттык) операциялар боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалар 

21205 Гарантиялар боюнча алынган кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалар 

21206 Банктардан кабыл алынган депозиттер боюнча комиссиондук чыгашалар 

21207 Документардык эсептешүүлөр боюнча комиссиондук чыгашалар 

21208 Факторинг операциялары боюнча комиссиондук чыгашалар 

21209 Камсыздандыруу полистерин реализациялоодо сунушталган кызмат көрсөтүүлөр боюнча комиссиондук чыгашалар 

21211 Баалуу кагаздарды сатып алуу-сатууда сунушталган кызмат көрсөтүүлөр боюнча комиссиондук чыгашалар 

21212 Комиссиондук башка чыгашалар 

 

21300-топ. Кошуп эсептелген комиссиялар боюнча чегерилген милдеттенмелер 

 

21301 Корреспонденттик эсептерди ачуу жана тейлөөгө байланыштуу төлөөгө карата кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр 

21302 Банктар аралык бүтүмдөр жана дилинг операциялары боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр 

21303 Гарантияларды жана аккредитивдерди берүү учурунда сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү төлөөгө карата кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр 

21304 Ишеним боюнча тескөө операциялары боюнча сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү төлөөгө карата кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр 

21399 Кошуп эсептелген жана башка комиссиялык төлөмдөр 

 

4-класс. Капитал 

 

40000 Капиталдын эсептери 

40001 Жөнөкөй акциялар 

40011 Артыкчылыкка ээ (привилегиялуу) акциялар 

40021 Номиналдан үстөк салынган капитал 

40031 Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал 

 

40100-топ. Камдар (резервдер) 

 

40101 Банктын келечектеги керектөөлөрүнө каралган камдар (резервдер) 

40111 Негизги каражаттарды кайрадан баалоо боюнча камдар (резервдер) 

40121 Консолидациялоодо четөлкө валютасын кайрадан эсептөө боюнча кам (резерв) 

40131 Баалуу кагаздарды кайрадан эсептөө боюнча кам (резерв) 

 

40200-топ. Бөлүштүрүлбөгөн пайда 

 

40201 Өткөн жылдардын пайдасы (чыгымы) 

40202 Акыркы отчеттук жылы алынган пайда (чыгымы) 

 

6-класс. Кирешелер 

 

60000-топ. Карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер 

 

60001 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелери 

60002 Четөлкө өкмөттөрүнүн төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелери 

60003 Резидент - коммерциялык уюмдардын төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелери 

60004 Резидент эмес - коммерциялык уюмдардын төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелери 

60011 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн соодалык карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси 

60012 Четөлкө өкмөттөрүнүн соодалык карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси 

60013 Резидент - коммерциялык уюмдардын соодалык карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси 

60014 Резидент эмес - коммерциялык уюмдардын соодалык карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык киреше 

60021 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешеси 

60022 Четөлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешеси 

60023 Резидент - коммерциялык уюмдардын сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык киреше 

60024 Резидент эмес - коммерциялык уюмдардын сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык киреше 

 

60100-топ. Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттер боюнча пайыздык киреше 

 

60101 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы депозиттер боюнча пайыздык киреше 

60102 Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелердеги - резиденттердеги банктар аралык депозиттер боюнча пайыздык киреше 

60103 Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелердеги - резидент эместердеги банктар аралык депозиттер боюнча пайыздык киреше 

 

60200-топ. Өндүрүш финансы инструменттери менен (сальдо) жүргүзүлгөн операциялардан киреше 

 

60201 Фьючерс операциялары боюнча киреше (чыгым) 

60202 Форвард/спот операциялары боюнча киреше (чыгым) 

60203 Опцион операциялары боюнча киреше (чыгым) 

 

60300-топ. Кайра баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым) 

 

60301 Сатууга боло турган баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым) 

60302 Соодалык баалуу кагаздарды кайра баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым) 

60303 Четөлкө валюталарын кайра баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым) 

60304 Фьючерс операцияларын кайра баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым) 

60305 Форвард операцияларын кайра баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым) 

60306 Опцион операцияларын кайра баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым) 

 

60400-топ. РЕПО-келишими операциялары боюнча пайыздык киреше 

 

60411 РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча пайыздык киреше 

 

60500-топ. Кредиттер боюнча пайыздык кирешелер 

 

60501 Банктарга жана башка финансы мекемелерине - резиденттерге кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60502 Банктарга жана башка финансы мекемелерине-резидент эместерге кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60503 Банк-резиденттерге 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча пайыздык киреше 

60504 Банк-резидент эместерде 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча пайыздык киреше 

60511 Ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздардан тышкары, коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60512 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60513 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60514 Ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздардан тышкары, коммерциялык уюмдарга - резиденттерге кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60515 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60516 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60517 Ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздардан тышкары, жеке адамдарга - резиденттерге керектөө кредиттери боюнча пайыздык киреше 

60518 Жеке адамдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60519 Жеке адамдарга - резиденттерге курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60521 Ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздардан тышкары, банктын кардарларга - резидент эместерге кредиттери боюнча пайыздык киреше 

60522 Кардарларга - резидент эместерге ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60523 Кардарларга - резидент эместерге курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздык киреше 

60524 Кардарлардын - резиденттердин финансылык ижарага (лизингге) кредиттери боюнча кредиттери боюнча пайыздык киреше 

60525 Кардарлардын - резидент эместердин финансылык ижарага (лизингге) кредиттери боюнча кредиттери боюнча пайыздык киреше 

60526 Кардарларга - резиденттерге овердрафт-кредиттери боюнча пайыздык киреше 

60527 Кардарларга - резидент эместерге овердрафт-кредиттери боюнча пайыздык киреше 

60529 Кредитти башка алмаштыруучулар боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар 

60599 Жана башка пайызды кирешелер 

 

60600-топ. Комиссиондук кирешелер 

 

60601 Банктын которуу операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

60602 Банктын кассалык операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

60603 Банктын аманаттарды кабыл алуу, кардарлардын банктык эсебин ачуу жана жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

60604 Банктын ишеним (траст) операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

60605 Банктын берилген гарантиялар боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнөн комиссиондук кирешелер 

60606 Банктын төлөм документтеринин акцепти үчүн кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелер 

60607 Банктын документардык эсептешүүлөр боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелер 

60608 Банктын факторинг операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелер 

60609 Банктын камсыздандыруу полистерин реализациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелер 

60611 Банктын баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелер 

60612 Сейфтеринде сактагандыгы үчүн комиссиондук кирешелер 

60613 Кардарларга берилген кредиттер боюнча комиссиондук кирешелер 

60614 Банктарга берилген кредиттер боюнча комиссиондук кирешелер 

60699 Башка комиссиондук кирешелер 

 

60700-топ. Баалуу металлдар менен операциялардан кирешелер (сальдо) 

 

60701 Баалуу металлдар менен операциялардан киреше/чыгаша 

 

60800-топ. Инвестициялардан жана соодалык операциялардан кирешелер (сальдо) 

 

60801 Соодалык баалуу кагаздардан киреше (чыгаша) 

60802 Сатууга боло турган баалуу кагаздардан киреше (чыгаша) 

60811 Туунду компаниялардан накта киреше (чыгаша) 

60812 Ассоциацияланган компаниялардан накта киреше (чыгаша) 

60813 Акцияларга жана пайларга салымдардан дивиденддер 

 

60900-топ. Четөлкө валютасы менен операциялардан киреше (сальдо) 

 

60901 Четөлкө валютасы менен операциялардан киреше (чыгаша) 

 

61000-топ. Башка кирешелер 

 

61001 Банктык имараттарды ижарага алгандык үчүн төлөөлөр 

61011 Негизги каражаттарды сатып өткөрүүдөн киреше (чыгаша) (сальдо) 

61021 Күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүдөн киреше (чыгаша)(сальдо) 

61031 Башкы офис менен анын филиалдарынын ортосундагы операциялар боюнча киреше (чыгаша) 

61099 Башка кирешелер 

 

7-класс. Пайыздык чыгашалар 

 

70000-топ. Депозиттер боюнча пайыздык чыгаша 

 

70001 Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

70002 Коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

70003 Юридикалык жактардын - резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

70011 Жеке адамдардын - резиденттердин депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

70012 Жеке адамдардын - резидент эместердин депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

70021 Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлер - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

70022 Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлер - резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

 

70100-топ. Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

 

70101 Банктардын депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

70102 Банктардын корреспонденттик эсептери боюнча пайыздык чыгаша 

70111 Башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

 

70200-топ. Банктар аралык жайгаштыруулар боюнча пайыздык чыгаша 

 

70201 Мөөнөтү 7 күнгө чейинки банктар аралык кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча пайыздык чыгаша 

70211 Мөөнөтү 7 күндөн ашкан банктар аралык жайгаштыруулар боюнча пайыздык чыгаша 

 

70300-топ. Башка финанс-кредит мекемелеринин кредиттери боюнча пайыздык чыгаша 

 

70301 Улуттук банктан алынган кредиттер боюнча пайыздык чыгаша 

70311 Башка финансы-кредит мекемелеринен алынган кредиттер боюнча пайыздык чыгаша 

 

70400-топ. Кайтарым РЕПО-келишими боюнча операциялардан пайыздык чыгаша 

 

70401 Кайтарым РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча пайыздык чыгаша 

 

70500-топ. Узак мөөнөттүү карыз боюнча пайыздык чыгаша 

 

70501 Субординацияланган облигациялар жана карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык чыгашалар 

 

70600-топ. Башка пайыздык чыгашалар 

 

70601 Милдеттүү камдар боюнча пайыздык чыгашалар 

70602 Финансы ижарасы (лизинги) боюнча пайыздык чыгашалар 

70611 Ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык чыгашалар 

70621 Банк тарабынан чыгарылган карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык чыгашалар 

70699 Башка пайыздык чыгашалар 

 

70900-топ. Кредиттердин дисконту боюнча чыгашалар 

 

70901 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге кредиттердин дисконту боюнча пайыздык чыгаша 

70902 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге кредиттердин дисконту боюнча пайыздык чыгаша 

70903 Жеке адамдарга - резиденттерге кредиттердин дисконту боюнча пайыздык чыгаша 

70904 Жеке адамдарга - резидент эместерге кредиттердин дисконту боюнча пайыздык чыгаша 

 

8-класс. Операциялык чыгашалар 

 

80000-топ. Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар 

 

80001 Эмгек акы 

80002 Сый акылар 

80009 Жана башка компенсациялар 

80011 Саламаттыкты сактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

80019 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусуна чегерилүүлөр 

80021 Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө гонорарлар 

80029 Кадрларды даярдоо 

 

80100-топ. Комиссиондук чыгашалар 

 

80101 Корреспонденттик эсептерди ачуу жана тейлөөгө комиссиондук чыгашалар 

80102 Банктардан кабыл алынган депозиттер боюнча комиссиондук чыгашалар 

80103 Которуу операциялары боюнча алынган кызмат көрсөтүүлөрдөн комиссиондук чыгашалар 

80104 Кассалык операциялар боюнча алынган кызмат көрсөтүүлөрдөн комиссиондук чыгашалар 

80105 Кардарлардан кабыл алынган депозиттер боюнча комиссиондук чыгашалар 

80106 Ишеним боюнча (траст) операцияларга тиешелүү алынган кызмат көрсөтүүлөрдөн комиссиондук чыгашалар 

80107 Гарантиялар жана аккредитивдер боюнча алынган кызмат көрсөтүүлөрдөн комиссиондук чыгашалар 

80108 Факторинг операциялары боюнча комиссиондук чыгашалар 

80109 Документардык эсептешүүлөр боюнча комиссиондук чыгашалар 

80111 Камсыздандыруу полистерин реализациялоо боюнча алынган кызмат көрсөтүүлөрдөн комиссиондук чыгашалар 

80112 Баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча алынган алынган кызмат көрсөтүүлөрдөн комиссиондук чыгашалар 

80113 Банктар аралык бүтүмдөр жана дилинг операциялары боюнча комиссиондук чыгашалар 

80199 Жана башка комиссиондук чыгашалар 

 

80200-топ. Амортизациялык чыгашалар 

 

80201 Эмеректердин жана жабдуулардын амортизация 

80202 Финансылык ижарага алынган эмеректердин жана жабдуулардын амортизациясы 

80203 Санаторийлердин, балдар үйүнүн жана эс алуу үйлөрүнүн эмеректерине жана жабдууларына амортизация 

80211 Компьютердик жабдууга жана программалык камсыздоого амортизация 

80212 Финансы ижарасына алынган, компңютердик жабдууга жана программалык камсыздоого амортизация 

80221 Имараттарга жана курулмаларга амортизация 

80222 Финансы ижарасына алынган, имараттарга жана курулмаларга амортизация 

80223 Санаторийлердин, балдар үйүнүн жана эс алуу үйлөрүнүн имараттарына жана курулмаларына амортизация 

80231 Банктык транспортко амортизация 

80232 Финансы ижарасына алынган, банктык транспортко амортизация 

80239 Ижарага алынган менчиктин ыңгайлуу шарттарына амортизация 

80241 Материалдык эмес активдерге амортизация 

 

80300-топ. Административдик чыгашалар 

 

80301 Кеңсе буюмдары жана офистик жабдуулар 

80302 Негизги каражаттарды ижарага алууга кеткен чыгашалар 

80303 Негизги каражаттарды күтүүгө жана тейлөөгө кеткен чыгашалар 

80304 Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

80305 Утурумдук оңдоолорго кеткен чыгашалар 

80306 Коргоого алууга жана сигнализацияга кеткен чыгашалар 

80307 Байланыш кызматтары 

80311 Кызматтык иш сапарларга кеткен чыгашалар 

80312 Өкүлчүлүк чыгашалары 

80313 Камсыздандырууга чыгашалар 

80314 Нотариалдык жана юридикалык кызмат көрсөтүүлөр 

80315 Компьютердик маалыматтарды иштеп чыгууга чыгашалар 

80316 Аудит жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар 

80317 Жарнамага жана маркетингге кеткен чыгашалар 

80318 Жарыялоолорго жана жазылууларга кеткен чыгашалар 

80319 Кайрымдуулук 

80321 Инкассацияга кеткен чыгашалар 

80322 Кассадагы жетпей калуулар жана ашыкчалар 

80399 Административдик жана башка чыгашалар 

 

80400-топ. Кредиттер жана классификацияланган активдер боюнча чыгашалар 

 

80401 Кредиттин мөөнөтүн узартуу боюнча нетто-чыгашалар 

80402 Кредитти берүүгө байланыштуу нетто-чыгашалар 

80411 Карызды кайтарып алууга чыгашалар 

80419 Күрөө түрүндө банктын менчигине өткөн күрөөгө коюлган мүлк боюнча чыгашалар 

80421 Кардарларга берилген кредиттер жана лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар боюнча чыгашалар 

80422 Кардарларга берилген кредиттер жана лизингдерге кошуп эсептелинген пайыздар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар боюнча чыгашалар  

80423 Банктарга берилген кредиттер жана лизинг боюнча РППУ боюнча чыгашалар 

80424 Банктарга берилген кредиттер жана лизингдерге кошуп эсептелинген пайыздар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар боюнча чыгашалар  

80425 Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар боюнча чыгашалар 

80426 Активдин ордун жабууга кабыл алынган банктын менчигинде турган жана башкалар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар боюнча чыгашалар 

80427 Кредиттерден жана лизингдерден айырмаланган жана башка активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар боюнча чыгашалар 

80428 Шарттуу милдеттенмелер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар боюнча чыгашалар 

 

80500-топ. Операциялык башка чыгашалар 

 

80501 Кассага жетпей калуу же артып (үстөк) калуу 

80509 Башка операциялык чыгашалар 

 

80600-топ. Пайда салыгын жана менчикке салыкты кошпогондо, салыктар 

 

80601 Кошумча нарк салыгы 

80611 Башка салыктар 

 

80700-топ. Пайда салыгы 

 

80701 Пайда салыгы 

80702 Кийинкиге калтырылган пайда салыгы 

 

80800-топ. Күтүүсүз кирешелер жана чыгашалар 

 

80801 Күтүүсүз кирешелер жана чыгашалар 

80811 Күтүүсүз пайдадан салык 

 

9-класс. Баланстан тышкаркы эсептер 

 

90000-топ. Кредиттерди жана кредитти тике алмаштыруучуларды берүүгө милдеттенмелер 

 

90001 Алгачкы мөөнөтү 1 жылдан ашкан кредиттерди берүүгө милдеттенмелер 

90009 Алгачкы мөөнөтү 1 жыл же ага жетпеген кредиттерди берүүгө милдеттенмелер 

90011 Кредиттер жана баалуу кагаздар боюнча жалпы гарантиялар 

90019 Камдык аккредитивдер 

90021 Кредиттер жана баалуу кагаздарга байланыштуу болгон акцептөө боюнча гарантиялар 

 

90100-топ. Белгилүү бир бүтүмдөр боюнча банк тарабынан чыгарылган милдеттенмелер 

 

90101 Сунуш гарантиялары 

90102 Аткаруу гарантиялары 

90111 Аванстык гарантиялар 

90119 Соодалык импорттук аккреддитивдер 

90121 Тастыкталган соодалык экспорттук аккредитивдер 

90131 Кредитти берүү боюнча өзүнөн-өзү жоюлуучу (мезгил-мезгили менен төлөнүп туруучу) милдеттенмелер 

90141 Опцион колл 

90142 Опцион пут 

 

90200-топ. Баланстык эсептерде таанылбаган РЕПО келишимдер 

 

90201 Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген РЕПО келишими 

90202 Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген кайтарым РЕПО келишими 

 

90300-топ. Хедждөө менен байланыштуу болбогон, мөөнөтү 1 жылдан ашкан четөлкө валюталары менен операциялар 

 

90301 Төлөө мөөнөтү 1 жылдан ашкан форварддык сатуулар 

90302 Төлөө мөөнөтү 1 жылдан ашкан форварддык сатып алуулар 

 

90400-топ. Хедждөө менен байланыштуу болбогон 1 жылга чейинки мөөнөттөгү четөлкө валюталары менен операциялар 

 

90401 Төлөө мөөнөтү 1 жылга чейинки форварддык сатуулар 

90402 Төлөө мөөнөтү 1 жылга чейинки форварддык сатып алуулар 

 

90500-топ. Валюталар боюнча позициялык эсептер 

 

90501 Своп позиция 

90502 Форвард позиция 

 

90600-топ. Хедждөө менен байланыштуу болбогон четөлкө валютасы менен операцияларды кошпогондо, мөөнөтү 1 жылдан ашкан операциялар 

 

90700-топ. Хедждөө менен байланыштуу болбогон четөлкө валютасы менен операцияларды кошпогондо, мөөнөтү 1 жылга чейинки операциялар 

 

90800-топ. Карыздык кагаздарды чыгаруу боюнча кредиттик линиялар, андеррайтинг боюнча револьвердик линиялар 

 

90801 Карыздык кагаздарды чыгаруу боюнча кредиттик линиялар 

90802 Андеррайтинг боюнча револьвердик жеңилдиктер 

 

90900-топ. Хедждөө менен байланыштуу болгон валюталык операциялар 

 

91000-топ. Хедждөө менен байланыштуу болгон пайыздык чен менен операциялар 

 

91100-топ. Банктын пайдасына милдеттенме 

 

91101 Банктын пайдасына алынган каржылоо боюнча милдеттенмелер 

 

Бул топ банктын пайдасына алынган каржылоо боюнча келишимдик милдеттенмелерди камтыйт. Эсеп милдеттенмелердин банктын пайдасына жогорулоосу шартында кредиттелет. Милдеттенме жокко чыгарылганда же аткарылганда эсеп дебеттелет. 

 

91120-топ. Банктын кардарынын пайдасына үчүнчү жак тарабынан чыгарылган гарантиялар 

 

91121 Банктын пайдасына үчүнчү жак тарабынан чыгарылган гарантия 

 

91190 топ. Банктын пайдасына башка милдеттенмелер 

 

92300-топ. Корректировкалоочу эсептер 

 

92301 Корректировкалоочу эсеп 

 

92400-топ. Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

92401 Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

92500-95000-топтор. Баланстан тышкаркы контр-эсептер 

 

Эскертүү: Контр-эсептен номери негизги эсептин номерине плюс 2500 барабар болот. 

 

92500-топ. Кредиттерди берүүгө милдеттенмелер жана кредитти тике алмаштыруучулар - контрэсептер 

 

92501 Мөөнөтү 1 жылдан ашкан кредиттерди берүүгө милдеттенме - контрэсеп 

92502 Мөөнөтү 1 жылга чейинки кредиттерди берүүгө милдеттенме - контрэсеп 

92521 Кредиттер жана баалуу кагаздар боюнча жалпы гарантиялар - контрэсеп 

92531 Камдык аккредитивдер - контрэсеп 

92541 Кредиттерге жана баалуу кагаздарга байланыштуу акцепттөө боюнча гарантиялар - контрэсеп 

 

92600-топ. Белгилүү бир бүтүмдөргө байланыштуу милдеттенмелер - контрэсептер 

 

92601 Сунуштоо гарантиясы - контрэсептер 

92611 Аткаруу гарантиясы - контрэсептер 

92621 Аванстык гарантиялар - контрэсептер 

92631 Соодалык импорттук аккредитивдер - контрэсептер 

92641 Тастыкталган соодалык экспорттук аккредитивдер - контрэсептер 

92651 Кредиттерди берүү боюнча өзүнөн-өзү жоюлуучу милдеттенмелер - контрэсептер 

92661 Опцион колл - контрэсептер 

92662 Опцион контрактыга карата контрэсеп (пут) 

 

92700-топ. Баланстык эсептерде таанылбаган РЕПО-келишимдер - контрэсептер 

 

92701 Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген РЕПО келишимдер - контрэсептер 

92702 Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген кайтарым РЕПО - контрэсептер 

 

93100-топ. Хедждөөгө байланышпаган четөлкө валютасындагы операциялардан тышкары, мөөнөтү 1 жылдан ашкан операциялар - контрэсептер 

 

93200-топ. Хедждөөгө байланышпаган четөлкө валютасындагы операциялардан тышкары, мөөнөтү 1 жылга чейинки операциялар - контрэсептер 

 

93300-топ. Башка милдеттенмелер, карыздык кагаздарды чыгаруу боюнча кредиттик линиялар, андеррайтинг боюнча револьвердик линиялар - контрэсептер 

 

93305 Карыздык кагаздарды чыгаруу боюнча кредиттик линиялар - контрэсептер 

93311 Андеррайтинг боюнча револьвердик жеңилдиктер - контрэсептер 

 

93500-топ. Хедждөөгө байланыштуу, пайыздык чендер менен операциялар - контрэсептер 

 

93600-топ. Банктын кардарларынын пайдасына үчүнчү жактан алынган гарантиялар - контр эсептер 

 

93601 Банктын - контрэсептин пайдасына алынган каржылоо боюнча милдеттенмелер 

93611 Банктын - контрэсептин кардарынын пайдасына үчүнчү тарап тарабынан чыгарылган гарантиялар 

93621 Банктын - контрэсептин пайдасына үчүнчү тарап тарабынан чыгарылган гарантиялар 

93699 Банктын - контрэсептин пайдасына башка милдеттенмелер 

 

94900-топ. Башка баланстан тышкаркы статьялар - контрэсептер 

 

94901 Башка баланстан тышкаркы статьялар - контрэсептер 

94905 Башка баланстан тышкаркы статьялар - контрэсептер 

 

95000-99000 топтор. Системадан тышкаркы эсептер 

 

95005 Эсептен алынып салынган кредиттер 

95010 Классификацияланган кредиттер боюнча кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Эскертүү: Башка системадан тышкаркы эсептер коммерциялык банктар тарабынан зарылчылыкка жараша ачылышы мүмкүн. 

 

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык 

банктарында жана финансы-кредит 

мекемелеринде бухгалтердик эсепке 

алуу эсептер планынын жаңы 

редакциясына карата 

1-тиркеме 

 

ЭСЕПТЕРДИН ТҮШҮНДҮРМӨСҮ 

 

1 класс - Активдер 

 

10000-топ. Накталай акча каражаттары 

 

Бул топ. банктын карамагында, филиалдар ортосунда, жолдо келе жаткан жана инкассо процессиндеги накталай акча каражаттарды (улуттук жана четөлкө валюталарындагы) эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Ар бир валюта боюнча өзүнчө көмөкчү китептер жүргүзүлүүгө тийиш. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы акча каражаттарынын сальдосу Улуттук банктын отчеттук датага карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

10001 Жүгүртүү кассасындагы банкноттор жана монеталар 

 

Бул эсебинде банкта же анын филиалдарында сакталууда турган (улуттук жана четөлкө валюталарындагы) банкноттор жана монеталар эсепке алынат. Акча каражаттары тиешелүү валютадагы номиналы боюнча эсепке алынышы зарыл. Бул эсеп дебеттик сальдого ээ. Акча каражаттары банкка же анын филиалына келип түшкөндө эсеп дебеттелет. Акча каражаттары банктан же анын филиалынан берилген учурда эсеп кредиттелет. 

 

10002 Сактык кассасындагы банкноттор жана монеталар 

 

Бул эсепте банктын же анын филиалдарынын сактык кассасында сакталууда турган (улуттук жана четөлкө валюталарындагы) банкноттор жана монеталар эсепке алынат. Акча каражаттары тиешелүү валютадагы номиналы боюнча эсепке алынышы зарыл. Бул эсеп дебеттик сальдого ээ. Акча каражаттары банктын же анын филиалдарынын сактык кассасына келип түшкөндө эсеп дебеттелет. Акча каражаттары банктан же анын филиалынан берилген учурда эсеп кредиттелет. 

 

10003 Жолдогу банкноттор жана монеталар 

 

Бул эсепте банктардын жана банктын жана анын филиалынын же эки филиалдын ортосунда жолдо келе жаткан банкноттор жана монеталар (улуттук же четөлкө валюталарындагы) эсепке алынат. Бул эсеп нөлдүк же дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттарын алуучуга жөнөткөн учурда эсеп дебеттелет. Акча каражаттары алуучу тарабынан алынгандан кийин эсеп кредиттелет. 

 

10004 Банкоматтардагы банкноттор жана монеталар 

 

Бул эсепте банктын же анын филиалдарынын банкоматтарында сакталууда турган (улуттук жана четөлкө валюталарындагы) банкноттор жана монеталар эсепке алынат. Бул эсеп дебеттик сальдого ээ. Акча каражаттары банкоматтарга келип түшкөндө эсеп дебеттелет. Акча каражаттары банкоматтан берилген учурда эсеп кредиттелет. 

 

10100-топ. Корреспонденттик эсептер 

 

Бул топко банктын корреспонденттик эсептеринде турган акча каражаттарын (улуттук жана четөлкө валюталарында) эсепке алуу үчүн эсептер камтылат. Ар бир валюта боюнча көмөкчү китептер, четөлкө валютасы КМШ өлкөлөрүнүн жана башка өлкөлөрдүн валюталарына бөлүштүрүлгөндөй болуп жүргүзүлүүгө тийиш. Финансы отчетторунун максаттарында четөлкө валютасындагы акча каражаттарынын сальдосу Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентте жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

10101 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеп 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын эсептешүү операцияларынын эсебин алууда пайдаланылган Улуттук банктагы корреспонденттик эсепте турган улуттук валютадагы акча каражаттары эске алынат. Бул эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттарын корреспонденттик эсепке чегерүү учурунда эсеп дебеттелет. Корреспонденттик эсепте акча каражаттары азайган шартта эсеп кредиттелет. 

 

10102 КМШ өлкөлөрүнүн коммерциялык банктарындагы корреспонденттик эсептер 

 

Бул эсепте банктын КМШ өлкөлөрүнүн банктарындагы корреспонденттик эсептерде турган акча каражаттары эске алынат. Бул эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары корреспонденттик эсепке которулган учурда эсеп дебеттелет. Акча каражаттары корреспонденттик эсепте азайган учурунда, эсеп кредиттелет. 

 

10103 КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, четөлкө банктарындагы корреспонденттик эсептер 

 

Бул эсепте банктын КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, четөлкө банктарындагы корреспонденттик эсепте турган акча каражаттары эске алынат. Бул эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары корреспонденттик эсепке которулган учурда, эсеп дебеттелет. Акча каражаттарын корреспонденттик эсепке чегерүү учурунда, эсеп кредиттелет. 

 

10200-топ. Баалуу металлдар 

 

Бул топто банктын каражаттарын стандарттык жана чен куйма сыяктуу баалуу металл түрүндө эсепке алуу үчүн эсептер камтылат. Бул топ.тун эсеби массанын бирдигинде (троян унциясында) берилген номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш жана ал банктын эсепке алуу саясатына ылайык, акыркы кайрадан баалоо баасы боюнча сомго кайрадан эсептелинүүгө тийиш. Ар бир баалуу металл боюнча өзүнчө көмөкчү китеп жүргүзүлөт. Финансы отчетторунун максатында баалуу металлдын четөлкө валютасындагы баасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

10201 Баалуу металлдар 

 

Бул эсепте сактоо жайлардагы сыяктуу эле, корреспонденттик банктардагы баалуу металлдар түрүндөгү каражаттар эске алынат. Бул эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу маталлдарды сатып алуу учурунда эсеп дебеттелет, ал эми аларды сатуу учурунда - кредиттелет. 

 

10202 Жолдогу баалуу металлдар 

 

Бул эсепте банктардын ортосунда, банк менен анын филиалдарынын биринин ортосунда же эки филиалдын ортосунда жолдо алынып келе жаткан баалуу маталлдар түрүндөгү каражаттар эске алынат. Бул эсеп же нөлдүк, же дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу металлдар алуучуга жөнөтүлгөндөн кийин эсеп дебеттелет. Алуучу баалуу металлдарды алгандан кийин, эсеп кредиттелет. 

 

10300-топ. Төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар 

 

Бул топто банк төлөө мөөнөтүнө чейин сөзсүз ээлик кылып турууга ниеттенген жана ага жөндөмдүү болгон карыздык баалуу кагаздарды эсепке алуу үчүн каралган эсептелер камтылат. 

Бул баалуу кагаздар номиналдык баадан жогору же төмөн баа боюнча сатылып алынышы мүмкүн. Эгерде баалуу кагаз сыйлык менен сатылып алынган болсо, төлөнгөн сыйлык ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешесинин азаюусуна чегерилет. Эгерде баалуу кагаз дисконт менен сатылып алынган болсо, дисконт амортизацияланат жана банктын кирешесинин көбөйүүсүнө чегерилет. 

Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында баалуу кагаздын четөлкө валютасындагы наркы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

10301 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте банк тарабынан сатылып алынган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн карыздык баалуу кагаздарынын эске алынат. Бул эсепте баалуу кагаздар 10302 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтторду эске алуу менен номиналдык наркында чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдодо турууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурларда ал дебеттелет, ал эми баалуу кагаздар сатылган же төлөнгөн учурда, эсеп кредиттелет. 

 

10302 10301 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10301 эсебинде эске алынган, баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эске алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктардын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы чагылдырылат, ал эми кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыктын ар айлык амортизациясы чагылдырылат. 

 

10303 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу мамлекеттик баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте банк тарабынан сатылып алынган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, мамлекеттик карыздык баалуу кагаздар эсепке алынат. Бул эсепте баалуу кагаздар 10304 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды же дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болушу зарыл. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, баалуу кагаздар сатылган же төлөнгөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

10304 10303 эсебинде эске алынган мамлекеттик баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10303 эсебинде эске алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10311 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдарынын төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздарынын банк тарабынан сатылып алынышы эске алынат. Бул эсепте баалуу кагаздар 10312 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды же дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдодо турат. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10312 10311 эсебинде эске алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10311 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10321 Четөлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте четөлкө өкмөттөрүнүн төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздарына инвестициялар эске алынат. Бул баалуу кагаздар 10322 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатып алуу учурда эсеп дебеттелет, ал эми алар сатылган же төлөнгөн учурларда эсеп кредиттелет. 

 

10322 10321 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздардагы сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10321 эсебинде эске алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10331 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте, банк тарабынан сатылып алынган коммерциялык уюмдардын - резиденттердин төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздары эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10332 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10332 10331 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10331 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10341 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте банк тарабынан сатылып алынган коммерциялык уюмдардын резидент эместердин төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздары эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10342 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10342 10341 эсебинде эске алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10341 эсебинде эске алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10400-топ. Соодалык карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар 

 

Бул топто баанын же дилердик маржанын (пайда/чыгым аркылуу адилет наркы боюнча эсепке алынган активдер) кыска мөөнөттүү өзгөрүп туруусунун натыйжасында пайда алуу максатында банк сатып алган карыздык жана капиталдык баалуу кагаздарды эсепке алуу үчүн эсеп каралган. 

Баалуу кагаздар номиналдык баадан төмөн же жогору баада сатылып алынышы мүмкүн (сыйлык же дисконт менен). Эгерде баалуу кагаз сыйлык менен сатылып алынса, төлөнгөн сыйлык ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешелеринин азаюусуна чегерилет. Эгерде баалуу кагаз дисконт менен сатылып алынса, анда дисконт амортизацияланат жана банктын кирешелеринин көбөйүүсүнө чегерилет. 

Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында баалуу кагаздын четөлкө валютасындагы наркы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

10401 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн соодалык карыздык баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн соода кылуу үчүн каралган баалуу кагаздардын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10402 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10402 10401 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10401 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10403 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган соодалык мамлекеттик карыздык баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан соода кылуу үчүн каралган мамлекеттик баалуу кагаздардын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10404 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10404 10403 эсебинде эсепке алынган мамлекеттик баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконт 

 

Бул эсепте 10401 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10411 Жергиликтүү бийлик органдарынын соодалык баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдарынын соода кылуу үчүн каралган карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10412 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10412 10411 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10411 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10421 Четөлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган соодалык карыздык баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте четөлкө өкмөттөрүнүн соода кылуу үчүн каралган баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10422 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10422 10421 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10421 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10431 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган соодалык карыздык баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын - резиденттердин өкмөттөрүнүн соода кылуу үчүн каралган баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10432 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10432 10431 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10431 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10441 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин соодалык карыздык баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин соода кылуу үчүн каралган карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10442 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эсепке алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10442 10441 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10441 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10451 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин соодалык үлүштүк баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын - резиденттердин соода кылуу үчүн каралган карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар айкын наркы боюнча кайра баа берүүнү эске алуу менен сатып алуу наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10452 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин соодалык үлүштүк баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын - резиденттердин соода кылуу үчүн каралган карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар айкын наркы боюнча кайра баалоону эске алуу менен сатып алуу наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10461 Резиденттердин соодалык баалуу кагаздарынын адилет наркын корректировкалоо 

 

Бул эсепте резиденттердин соодалык баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон алынган, реализацияланбаган пайданын/чыгымдын суммасы чагылдырылат. Бул эсеп, соодалык баалуу кагаздардын эсептерине карата контрэсеп болуп саналат. Эсеп кредиттик сыяктуу эле, дебеттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Соодалык баалуу кагаздардын адилет наркы жогорулаган шартта эсеп дебеттелет. Соодалык баалуу кагаздардын адилет наркы төмөндөгөн шартта эсеп кредиттелет. 

 

10462 Резидент эместердин соодалык баалуу кагаздарынын адилет наркын корректировкалоо 

 

Бул эсепте резидент эместердин соодалык баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон алынган, реализацияланбаган пайданын/чыгымдын суммасы чагылдырылат. Бул эсеп, соодалык баалуу кагаздардын эсептерине карата контрэсеп болуп саналат. Эсеп кредиттик сыяктуу эле, дебеттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Соодалык баалуу кагаздардын адилет наркы жогорулаган шартта эсеп дебеттелет. Соодалык баалуу кагаздардын адилет наркы төмөндөгөн шартта эсеп кредиттелет. 

 

10500-топ. Сатууга боло турган карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар 

 

Бул топ, төлөөгө чейин кармалып туруучу же соодалык баалуу кагаздардын категориясына кирбей калган карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздарды эсепке алуу үчүн каралган эсептерди камтыйт. 

Баалуу кагаздар номиналдык баадан төмөн же жогору баада сатылып алынышы мүмкүн (сыйлык же дисконт менен). Эгерде баалуу кагаз сыйлык менен сатылып алынса, төлөнгөн сыйлык ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешелеринин азаюусуна чегерилет. Ал эми эгерде баалуу кагаз дисконт менен сатылып алынса, анда дисконт амортизацияланат жана банктын кирешелеринин көбөйүүсүнө чегерилет. 

Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында баалуу кагаздын четөлкө валютасындагы наркы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

10501 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10502 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эсепке алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10502 10501 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10501 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10503 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган мамлекеттик карыздык баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган мамлекеттик карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10504 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10504 10503 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10503 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10511 Жергиликтүү бийлик органдарынын сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдарынын сатууга боло турган мамлекеттик карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10512 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10512 10511 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10511 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10521 Четөлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте четөлкө өкмөттөрүнүн сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10522 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10522 10521 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10521 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10531 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын - резиденттердин сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10532 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10532 10531 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10531 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10541 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар 10542 эсебинде чагылдырылган сыйлыктарды жана дисконтту эсепке алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10542 10541 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор 

 

Бул эсепте 10541 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сыйлыктар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сыйлыктын суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин кредити боюнча дисконттун суммасы жана сыйлыкка ар айлык амортизация чагылдырылат. 

 

10551 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин сатууга боло турган үлүштүк баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын - резиденттердин сатууга боло турган карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар адилет наркы боюнча кайрадан баалоону эске алуу менен сатып алуу наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10552 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин сатууга боло турган үлүштүк баалуу кагаздары 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин сатууга боло турган капиталдык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул баалуу кагаздар адилет наркы боюнча кайрадан баалоону эске алуу менен сатып алуу наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

 

10561 Резиденттердин сатууга боло турган баалуу кагаздарынын адилет наркын корректировкалоо 

 

Бул эсепте резиденттердин сатууга боло турган баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон алынган, реализацияланбаган пайданын/чыгымдын суммасы чагылдырылат. Бул эсеп, сатууга боло турган баалуу кагаздардын эсептерине карата контр-эсеп болуп саналат. Эсеп кредиттик сыяктуу эле, дебеттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Сатууга боло турган баалуу кагаздардын адилет наркы жогорулаган шартта эсеп дебеттелет. Сатууга боло турган баалуу кагаздардын адилет наркы төмөндөгөн шартта эсеп кредиттелет. 

 

10562 Резидент эместердин сатууга боло турган баалуу кагаздарынын адилет наркын корректировкалоо 

 

Бул эсепте резидент эместердин сатууга боло турган баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон алынган, реализацияланбаган пайданын/чыгымдын суммасы чагылдырылат. Бул эсеп, сатууга боло турган баалуу кагаздардын эсептерине карата контр-эсеп болуп саналат. Эсеп кредиттик сыяктуу эле, дебеттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Сатууга боло турган баалуу кагаздардын адилет наркы жогорулаган шартта эсеп дебеттелет. Сатууга боло турган баалуу кагаздардын адилет наркы төмөндөгөн шартта эсеп кредиттелет. 

 

10600-топ. Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттер 

 

Бул топ банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттерди эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Депозиттик эсепте акча каражаттарын эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы акча каражаттары Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

10601 Банк-резиденттердеги банктар аралык депозиттер 

 

Бул эсепте коммерциялык банктардагы - резиденттердеги жайгаштырылган депозиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Депозиттерди жайгаштырууда эсеп дебеттелет, ал эми депозиттин азаюусунда эсеп кредиттелет. 

 

10602 Башка финансы-кредит мекемелериндеги - резиденттердеги депозиттер 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелериндеги - резиденттердеги жайгаштырылган депозиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Депозиттерди жайгаштырууда эсеп дебеттелет, ал эми депозиттин азаюусунда эсеп кредиттелет. 

 

10603 Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги - резидент эместердеги банктар аралык депозиттер 

 

Бул эсепте банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги резидент эместердеги жайгаштырылган депозиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Депозиттерди жайгаштырууда эсеп дебеттелет, ал эми депозиттин азаюусунда эсеп кредиттелет. 

 

10604 Улуттук банктагы депозиттер 

 

Бул эсепте Улуттук банкта жайгаштырылган улуттук жана четөлкө валютасындагы депозиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Депозиттерди жайгаштырууда эсеп дебеттелет, ал эми депозиттин азаюусунда эсеп кредиттелет. 

 

10609 Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги күрөөдөгү депозиттер 

 

Бул эсепте күрөөлүк камсыздоо катары депозитке жайгаштырылган акча каражаттары эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Депозиттерди жайгаштырууда эсеп дебеттелет, ал эми депозиттин азаюусунда эсеп кредиттелет. 

 

10700-топ. Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине кредиттер 

 

Бул топто банк-резиденттерге жана резидент эместерге берилген кредиттерди, ошондой эле банк - резиденттерге жана резидент эместерге 30 күнгө чейинки мөөнөткө берилген же жайгаштырылган займдарды же депозиттерди туюндурган банктар аралык жайгаштырууларды эсепке алуу үчүн эсепти камтыйт. Эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы банктар аралык кредиттер жана жайгаштыруулар Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

10701 Банк-резиденттерге мөөнөтү 30 күнгө чейин камсыз кылынган банктар аралык жайгаштыруулар 

 

Бул эсепте банк-резиденттерде акча каражаттары жана/же казына баалуу кагаздары менен камсыз кылынган банктар аралык жайгаштыруулар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Банктар аралык жайгаштырууну жүзөгө ашырууда эсеп дебеттелет, ал эми ал азайганда, эсеп кредиттелет. 

 

10702 Башка финансы-кредит мекемелерине - резиденттерге мөөнөтү 30 күнгө чейин камсыз кылынган банктар аралык жайгаштыруулар 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелеринде - резиденттерде акча каражаттары жана/же казына баалуу кагаздары менен камсыз кылынган банктар аралык жайгаштыруулар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Банктар аралык жайгаштырууну жүзөгө ашырууда эсеп дебеттелет, ал эми ал азайганда, эсеп кредиттелет. 

 

10703 Банк-резидент эместерге мөөнөтү 30 күнгө чейин камсыз кылынган банктар аралык жайгаштыруулар 

 

Бул эсепте банк - резидент эместерде акча каражаттары жана/же казына баалуу кагаздары менен камсыз кылынган банктар аралык жайгаштыруулар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Банктар аралык жайгаштырууну жүзөгө ашырууда эсеп дебеттелет, ал эми ал азайганда, эсеп кредиттелет. 

 

10711 Банк-резиденттерге кредиттер 

 

Бул эсепте банк - резиденттерге кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми ал төлөнгөндө же аны эсептен алып салганда эсеп кредиттелет. 

 

10712 Башка финансы-кредит мекемелерине - резиденттерге кредиттер 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелерине - резиденттерге кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми ал төлөнгөндө же аны эсептен алып салганда эсеп кредиттелет. 

 

10713 Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине - резидент эместерге кредиттер 

 

Бул эсепте банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине - резидент эместерге кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми ал төлөнгөндө же аны эсептен алып салганда эсеп кредиттелет. 

 

10800-топ. РЕПО-келишими боюнча операциялар 

 

10801 РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте алар банк тарабынан кийинчерээк келишим баада сатылууга тийиш болгон (РЕПО-келишими боюнча) шартта сатылып алынган баалуу кагаздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздарды сатып алууда эсеп дебеттелет, ал эми аларды сатууда эсеп кредиттелет. 

 

10900-топ. Кардарларга кредиттер 

 

Бул топ банктын кардарларына берилген кредиттерди эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Кредиттерди эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында баалуу кагаздын четөлкө валютасындагы наркы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

10901 Коммерциялык уюмдарга жана жеке ишкерлерге - резиденттерге берилген кредиттер-овердрафт 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдарга жана жеке ишкерлерге - резиденттерге берилген кредит-овердрафт эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредит-овердрафтты берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын орду толтурулганда эсеп кредиттелет. 

 

10902 Жеке адамдарга жана коммерциялык эмес уюмдарга - 

резиденттерге берилген кредиттер-овердрафт 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдарга жана жеке адамдарга - резиденттерге берилген кредит-овердрафт эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредит-овердрафтты берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын орду толтурулганда эсеп кредиттелет. 

 

10909 Кардар-резидент эместерге берилген кредит-овердрафт 

 

Бул эсепте кардар - резидент эместерге берилген кредит-овердрафт эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредит-овердрафтты берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын орду толтурулганда эсеп кредиттелет. 

 

10911 Ипотекалык жана курулушка кредиттерден тышкары, коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер 

 

Бул эсепте ипотекалык жана курулушка кредиттерден тышкары, коммерциялык эмес уюмдарга берилген кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10912 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге берилген кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10913 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге курулушка берилген кредиттер 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге курулушка берилген кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10914 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге кредит боюнча дисконт 

 

Бул эсепте кредиттерди реструктуризациялоонун же кредит рыноктук нарктан олуттуу төмөн болгон ченде берилгендиктин натыйжасында келип чыккан коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге кредиттер боюнча дисконттун суммасы эске алынат. Дисконт ар ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешелеринин көбөйүүсүнө чегерилет. Бул эсеп 10911, 10912 жана 10913 эсептерине карата контр-эсеп болуп саналат. Дисконт таанылган шартта эсеп кредиттелет. Амортизациялоо учурунда эсеп дебеттелет. 

 

10915 Ипотекалык жана курулушка кредиттерден тышкары, коммерциялык уюмдарга - резиденттерге кредиттер 

 

Бул эсепте ипотекалык жана курулушка кредиттерден тышкары, коммерциялык уюмдарга - резиденттерге берилген кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10916 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10917 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге курулушка кредиттер 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдарга - резиденттерге курулушка кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10918 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге кредит боюнча дисконт 

 

Бул эсепте кредиттерди реструктуризациялоонун же кредит рыноктук нарктан олуттуу төмөн болгон ченде берилгендиктин натыйжасында келип чыккан коммерциялык уюмдарга - резиденттерге кредиттер боюнча дисконттун суммасы эске алынат. Дисконт ар ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешелеринин көбөйүүсүнө чегерилет. Бул эсеп 10915, 10916 жана 10917 эсептерине карата контрэсеп болуп саналат. Дисконт таанылган шартта эсеп кредиттелет. Амортизациялоо учурунда эсеп дебеттелет. 

 

10921 Ипотекалык жана курулушка кредиттерден тышкары, жеке 

адамдарга - резиденттерге керектөө кредиттери 

 

Бул эсепте ипотекалык жана курулушка кредиттерден тышкары, жеке адамдарга - резиденттерге берилген керектөө кредиттери эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10922 Жеке адамдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер 

 

Бул эсепте жеке адамдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10923 Жеке адамдарга - резиденттерге курулушка кредиттер 

 

Бул эсепте жеке адамдарга - резиденттерге курулушка кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10924 Жеке адамдарга - резиденттерге кредиттер боюнча дисконт 

 

Бул эсепте кредиттерди реструктуризациялоонун же кредит рыноктук нарктан олуттуу төмөн болгон ченде берилгендиктин натыйжасында келип чыккан жеке адамдарга - резиденттерге кредиттер боюнча дисконттун суммасы эске алынат. Дисконт ар ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешелеринин көбөйүүсүнө чегерилет. Бул эсеп 10921, 10922 жана 10923 эсептерине карата контр-эсеп болуп саналат. Дисконт таанылган шартта эсеп кредиттелет. Амортизациялоо учурунда эсеп дебеттелет. 

 

10925 Кардарларга - резиденттерге финансы ижарасына (лизингге) 

кредиттер 

 

Бул эсепте кардарларга - резиденттерге финансы ижарасы (лизинги) кредиттер эске алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10926 Кардарларга - резидент эместерге финансы ижарасына 

(лизингге) кредиттер 

 

Бул эсепте кардарларга - резидент эместерге финансы ижарасы (лизинги) кредиттер эске алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10927 Ипотекалык жана курулушка кредиттерден тышкары, 

кардарларга - резидент эместерге кредиттер 

 

Бул эсепте ипотекалык жана курулушка кредиттерден тышкары, кардарларга - резидент эместерге берилген керектөө кредиттери эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10928 Кардарларга - резидент эместерге ипотекалык кредиттер 

 

Бул эсепте кардарларга - резидент эместерге ипотекалык кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10929 Кардарларга - резидент эместерге курулушка кредиттер 

 

Бул эсепте кардарларга - резидент эместерге курулушка кредиттер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттерди берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

10931 Кардарларга - резидент эместерге кредиттер боюнча дисконт 

 

Бул эсепте кредиттерди реструктуризациялоонун же кредит рыноктук нарктан олуттуу төмөн болгон ченде берилгендиктин натыйжасында келип чыккан кардарларга - резидент эместерге кредиттер боюнча дисконттун суммасы эске алынат. Дисконт ар ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешелеринин көбөйүүсүнө чегерилет. Бул эсеп 10927, 10928 жана 10929 эсептерине карата контрэсеп болуп саналат. Дисконт таанылган шартта эсеп кредиттелет. Амортизациялоо учурунда эсеп дебеттелет. 

 

10999 Башка кредит алмаштыруучулар 

 

Бул эсепте банктын кардарларына берилген башка кредит алмаштыруучулар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредит алмаштыруучуларды берүүдө эсеп дебеттелет, ал эми алардын ордун толтурууда же аны эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

11000-топ. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын 

ордун жабууга кам 

 

Бул топ потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камды эсепке алуу эсебин камтыйт жана активдерге карата контр-эсептерди чагылдырат. Эгерде РППУ кредиттин номиналдык валютасында түзүлсө, анда финансылык отчеттуулуктун максатында четөлкө валютасындагы РППУнун суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

11001 Активдин ордун жабууга кабыл алынган банктын башка менчиги 

боюнча потенциалдуу чыгым тартуулардын жана жоготуулардын 

ордун жабууга кам 

 

Бул эсепте активдин ордун жабууга кабыл алынган банктын башка менчиги боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет, ал эми РППУнун төмөндөөсүндө эсеп дебеттелет. 

 

11002 Кардарларга берилген классификацияланган кредиттер жана 

лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым 

тартуулардын ордун жабууга атайы кам 

 

Бул эсепте кардарларга берилген классификацияланган кредиттер жана лизингдер боюнча берилген кредиттердин жана финансы ижарасы (лизинги) боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы камдын суммасы эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Атайы РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет. Анын төмөндөшү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11003 Кардарларга берилген классификацияланбаган кредиттер жана 

лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым 

тартуулардын ордун жабууга жалпы кам 

 

Бул эсепте кардарларга берилген классификацияланбаган кредиттер жана лизингдер боюнча берилген кредиттердин жана финансы ижарасы (лизинги) боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы камдын суммасы эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Атайы РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет. Анын төмөндөшү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11004 Кардарларга берилген классификацияланган кредиттер жана 

лизингдер боюнча кошуп эсептелген пайыздар боюнча 

жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы 

кам 

 

Бул эсепте кардарларга берилген классификацияланган кредиттер жана лизингдер боюнча кошуп эсептелген пайыздар боюнча берилген кредиттердин жана финансы ижарасы (лизинги) боюнча жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы камдын суммасы эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Атайы РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет. Анын төмөндөшү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11005 Кардарларга берилген классификацияланбаган кредиттер жана 

лизингдер боюнча кошуп эсептелген пайыздар боюнча 

потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун 

жабууга жалпы кам 

 

Бул эсепте кардарларга берилген классификацияланбаган кредиттер жана лизингдер боюнча кошуп эсептелген пайыздар боюнча берилген кредиттердин жана финансы ижарасы (лизинги) боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы камдын суммасы эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Атайы РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет. Анын төмөндөшү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11006 Баалуу кагаздарга инвестициялар жана/же капитал боюнча 

потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун 

жабууга кам 

 

Бул эсепте баалуу кагаздарга инвестициялар жана/же капитал боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдын суммасы эсепке алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Атайы РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет. Анын төмөндөшү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11007 Кредиттерден жана активдерден айырмаланган башка активдер 

боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын 

ордун жабууга кам 

 

Бул эсепте кредиттерден жана активдерден айырмаланган башка активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдын суммасы эсепке алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Атайы РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет. Анын төмөндөшү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11008 Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген 

классификацияланган кредиттер жана лизингдер боюнча 

жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын 

кам 

 

Бул эсепте банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген классификацияланган кредиттер жана лизингдер боюнча жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын камдын суммасы эсепке алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Атайы РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет. Анын төмөндөшү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11009 Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген 

классификацияланбаган кредиттер жана лизингдер боюнча 

потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун 

жабууга жалпы кам 

 

Бул эсепте банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген классификацияланбаган кредиттер жана лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы камдын суммасы эсепке алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Атайы РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет. Анын төмөндөшү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11011 Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген 

классификацияланган кредиттер жана лизингдер боюнча кошуп 

эсептелген пайыздар боюнча жоготуулардын жана чыгым 

тартуулардын ордун жабууга атайын кам 

 

Бул эсепте банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген классификацияланган кредиттер жана лизингдер боюнча кошуп эсептелген пайыздар боюнча жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын камдын суммасы эсепке алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Атайы РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет. Анын төмөндөшү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11012 Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген 

классификацияланбаган кредиттер жана лизингдер боюнча кошуп 

эсептелген пайыздар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана 

чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы кам 

 

Бул эсепте банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген классификацияланбаган кредиттер жана лизингдер боюнча кошуп эсептелген пайыздар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы камдын суммасы эсепке алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Атайы РППУну түзүүдө эсеп кредиттелет. Анын төмөндөшү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11100-топ. Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер 

 

Бул топ жерди, имараттарды, эмеректерди, офистик жабдууларды, компьютерлерди, программалык камсыз кылууну жана башка материалдык эмес активдерди, банк тарабынан иште колдонулган автомашинаны жана бүткөрүлбөгөн курулушту эсепке алуу боюнча эсептерди камтыйт. Негизги каражаттардын ар бир категориясы боюнча кошуп эсептелинген амортизация негизги каражаттардын ушул категорияларынын контр-эсептеринде чагылдырылууга тийиш. 

Четөлкө валютасында сатылып алынган негизги каражаттарды эсепке алуу, сатылып алынган күнгө карата эсепке алуу курсу боюнча сом түрүндө жүргүзүлөт. 

 

11101 Имараттар жана курулмалар 

 

Бул эсепте аларды сатып алуу же алгачкы наркы боюнча курулушту бүткөрүү учуруна карата банктын имараттарынын жана курулмаларынын наркы эсепке алынат. Имараттарды жана курулмаларды кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Өздүк имараттарды же курулмаларды сатып алууда жана/же толуктоодо эсеп дебеттелет. Имараттар жана курулмалар алынып салынганда эсеп кредиттелет. 

 

11102 Имараттарга жана курулмаларга чегерилген (топтолгон) 

амортизация 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык имараттарга жана курулмаларга чегерилген амортизациянын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизацияны чегерүүдө эсеп кредиттелет. Имаратты жана курулманы сатууда же эсептен алып салууда эсеп дебеттелет. 

 

11103 Курулуп жаткан (орнотулуп жаткан) негизги каражаттар 

 

Бул эсепте курулуш же белгиленүү процессинде турган негизги каражаттардын бардык объекттеринин наркы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Бүткөрүлө элек курулушка тиешелүү сарптоолор жүргүзүлсө эсеп дебеттелет. Курулуш бүткөрүлүп, активдер колдонууга киргизилсе, эсеп кредиттелет. 

 

11104 Финансылык ижарага (лизингге) алынган имараттар жана 

курулмалар 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын финансылык ижарага (лизингге) алынган имараттары жана курулмаларынын наркы эсепке алынган. Финансылык ижарага (лизинге) алынган имараттарды жана курулмаларды кийинки баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Имарат жана курулма финансылык ижарага (лизингге) алынган учурда эсеп дебеттелет. Активди банктын менчигине өткөрүп берүү же аны ижара берүүчүгө кайтарып берүүнүн натыйжасында финансы ижарасы (лизинги) токтотулган шартта эсеп кредиттелет. 

 

11105 Финансылык ижарага (лизингге) алынган имараттар жана 

курулмаларга чегерилген амортизация 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык финансылык ижарага (лизингге) алынган имараттары жана курулмаларына чегерилген амортизациянын суммасы эсепке алынган. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизация чегерилгенде эсеп кредиттелет. Финансы ижарасы (лизинги) мөөнөтү бүткөн же имараттар жана курулмалар эсептен алып салынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

11106 Санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн 

имараттары жана курулмалары 

 

Бул эсепте коммерциялык банктардын санаторийлеринин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн имараттарынын жана курулмаларынын наркы алгачкы наркы боюнча эсепке алынат. Мындай имараттарды кийинчерээк кайрадан баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн имараттарын жана курулмаларын сатып алууда жана/же толуктоодо эсеп дебеттелет. Имараттарды жана курулмаларды эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

11107 Санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн 

имараттарына жана курулмаларына чегерилген амортизация 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн имараттарына жана курулмаларына чегерилген амортизациянын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизация чегерилген шартта эсеп кредиттелет. Имараттар жана курулмалар сатылган же эсептен алынганда эсеп дебеттелет. 

 

11108 Ижарага алынган менчиктин ыңгайлаштырууга капиталдык 

салымдар 

 

Бул эсепте ижара шартында пайдаланылган менчиктин ыңгайлаштырууга капиталдык салымдардын наркы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Ижарага алынган менчиктин наркы жогорулаганда эсеп дебеттелет. Ижарага алынган менчик эсептен алынганда эсеп кредиттелет. 

 

11109 Ижарага алынган менчиктин ыңгайлаштырууга топтолгон 

амортизация 

 

Бул эсепте банктын эсепке алуу саясатына ылайык, ижара шартында пайдаланылган менчиктин ыңгайлаштырууга капиталдык салымдардын амортизациясынын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Ижарага алынган менчикке капиталдык салымдар жүзөгө ашырылганда эсеп дебеттелет. Амортизация чегерилгенде эсеп кредиттелет. 

 

11111 Эмеректер жана жабдуулар 

 

Бул эсепте компьютерлер жана программалык камсыздоолорду кошпогондо, эмеректердин жана жабдуулардын алгачкы баасы боюнча наркы эсепке алынат. Эмеректи жана жабдууну кийинчерээк амортизациялоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Эмеректи жана жабдууну сатып алууда жана/же толуктоодо эсеп дебеттелет. Эмеректи жана жабдууну сатууда же эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

11112 Эмеректерге жана жабдууларга чегерилген амортизация 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык эмерекке жана жабдууларга чегерилген амортизациянын суммасы чагылдырылат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизация чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Эмеректи жана жабдууну сатууда же эсептен алып салуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

11113 Финансылык ижарага (лизингге) алынган эмеректер жана 

жабдуулар 

 

Бул эсепте финансылык ижарага (лизингге) алынган эмеректер жана жабдуулардын наркы эсепке алынат. Финансылык ижарага (лизингге) алынган эмеректерди жана жабдууларды кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүзөгө ашырылылат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Эмерек жана жабдуу финансылык ижарага (лизингге) алынган учурда эсеп дебеттелет. Активдерди банктын менчигине өткөрүп берүү же ижарага берүүчүгө кайтарып берүүнүн натыйжасында финансы ижарасы (лизинги) токтотулган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11114 Финансылык ижарага (лизингге) алынган эмеректерге жана 

жабдууларга чегерилген амортизация 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык финансылык ижарага (лизингге) кабыл алынган эмерекке жана жабдууга чегерилген амортизациянын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизация чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Финансы ижарасынын (лизингинин) мөөнөтү аяктаганда же эмерек жана жабдуу эсептен алынып салынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

11115 Санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн 

эмеректери жана жабдуулары 

 

Бул эсепте санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн эмеректери жана жабдуулары алгачкы наркы боюнча эсепке алынат. Санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн эмеректери жана жабдуулары эмеректерин жана жабдууларын кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Эмеректи жана жабдууну сатып алууда жана/же толуктоодо эсеп дебеттелет. Эмеректи жана жабдууну сатууда же эсептен алып салууда эсеп кредиттелет. 

 

11116 Санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн 

эмеректерине жана жабдууларына чегерилген амортизация 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык санаторийлердин, балдар бакчаларынын жана эс алуу үйлөрүнүн эмеректерине жана жабдууларына чегерилген амортизациянын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизация чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Финансы ижарасынын (лизингинин) мөөнөтү аяктаганда же эмерек жана жабдуу эсептен алынып салынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

11117 Компьютердик жабдуулар жана программалык камсыздоолор 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын компьютердик жабдуулары жана программалык камсыздоолору алгачкы наркы боюнча эсепке алынат. Компьютердик жабдууларды жана программалык камсыздоолорду кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Компьютердик жабдууларды жана программалык камсыздоолорду сатып алуу жана/же толуктоо учурда эсеп дебеттелет. Компьютердик жабдууларды жана программалык камсыздоолорду сатуу же эсептен алып салуу учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11118 Компьютердик жабдууларга жана программалык камсыздоолорго 

чегерилген амортизация 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык компьютердик жабдууларга жана программалык камсыздоолорго чегерилген амортизациянын наркы боюнча эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизацияны чегерүүдө эсеп кредиттелет. Компьютердик жабдууларды жана программалык камсыздоолорду сатуу же эсептен алып салуу учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11119 Финансылык ижарага (лизингге) алынган компьютердик жабдуулар 

жана программалык камсыздоолор 

 

Бул эсепте финансылык ижарага (лизинг) алынган компьютердик жабдуулар жана программалык камсыздоолордун наркы эсепке алынат. Финансылык ижарага (лизинг) алынган компьютердик жабдууларды жана программалык камсыздоолорду кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүзөгө ашырылат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. компьютердик жабдуулар жана программалык камсыздоолор финансылык ижарага (лизингге) алынган учурда эсеп дебеттелет. Активдерди банктын менчигине өткөрүп берүү же ижарага берүүчүгө кайтарып берүүнүн натыйжасында финансы ижарасы (лизинги) токтотулган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11121 Финансылык ижарага (лизингге) алынган компьютердик 

жабдууларга жана программалык камсыздоолорго чегерилген 

амортизация 

 

Бул эсепте финансылык ижарага (лизингге) алынган компьютердик жабдууларга жана программалык камсыздоолорго чегерилген амортизациянын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизация чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Финансы ижарасы (лизинги) бүткөн же компьютердик жабдуулар жана программалык камсыздоолор эсептен алынып салынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

11131 Жер 

 

Бул эсепте бардык менчик жер участкалары баштапкы наркы менен эсепке алынат. Жерди кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Жерди сатып алууда жана/же толуктоо учурунда эсеп дебеттелет. Жер сатылган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11132 Финансылык ижарага (лизингге) алынган жер 

 

Бул эсепте финансылык ижарага (лизингге) алынган жердин наркы эсепке алынат. Финансылык ижарага (лизингге) алынган жерди кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Жер финансылык ижарага (лизингге) алынган учурда эсеп дебеттелет. Активдерди банктын менчигине өткөрүп берүү же ижарага берүүчүгө кайтарып берүүнүн натыйжасында финансы ижарасы (лизинги) токтотулган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11141 Банктын транспорту 

 

Бул эсепте банктын менчик транспорту алгачкы наркы боюнча эсепке алынат. Транспортту кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Транспортту сатып алууда жана/же толуктоодо эсеп дебеттелет. Транспортту сатууда эсеп кредиттелет. 

 

11142 Банктык транспортко чегерилген амортизация 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык банктын транспортуна чегерилген амортизациянын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизация чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Банктын транспорту сатылган же эсептен алынып салынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

11143 Финансылык ижарага (лизингге) алынган транспорт 

 

Бул эсепте финансылык ижарага (лизинге) алынган транспорттун наркы эсепке алынат. Финансылык ижарага (лизингге) алынган транспортту кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүзөгө ашырылат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Транспорт финансылык ижарага (лизингге) кабыл алынган учурда эсеп дебеттелет. Активдерди банктын менчигине өткөрүп берүү же ижарага берүүчүгө кайтарып берүүнүн натыйжасында финансы ижарасы (лизинги) токтотулган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11144 Капиталдык ижарага алынган банктын транспортуна чегерилген 

амортизация 

 

Бул эсепте капиталдык ижарага алынган банктын транспортуна чегерилген амортизациянын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизация чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Капиталдык ижара мөөнөтү аяктаганда же транспорт эсептен алынып салынганда эсеп дебеттелет. 

 

11151 Материалдык эмес активдер 

 

Бул эсепте материалдык эмес активдердин наркы баштапкы наркы боюнча эсепке алынат. Материалдык эмес активдерди кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүзөгө ашырылат. Четөлкө валютасында сатылып алынган материалдык эмес активдерди эсепке алуу аларды сатып алуу күнүнө карата Улуттук банктын эсептик курсу боюнча жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Материалдык эмес активдерди сатып алууда жана алардын наркы жогорулоодо эсеп дебеттелет. Материалдык эмес активдерди жокко чыгарууда, эсептен чыгарууда же анын наркынын начарлоосунда эсеп кредиттелет. 

 

11152 Материалдык эмес активдерге амортизацияны чегерүү 

 

Бул эсепте банктын эсепке алуу саясатына ылайык, материалдык эмес активдерге улуттук валютада чегерилген суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Амортизация чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Материалдык эмес активдерди жокко чыгарууда, эсептен чыгарууда же сатууда эсеп дебеттелет. 

 

11200-топ. Бантын башка менчиги 

 

Бул топ коммерциялык банктын күрөө берүүчүдөн карыздын ордун жабуунун эсебине же банктын филиалынын же туунду компаниясынын жабылышынан улам алынган, сатып өткөрүлүүгө тийиш болгон кыймылсыз жана кыймылдагы мүлктү эсепке алуу эсептерин камтыйт. 

 

11201 Банктын карамагына өткөн кыймылсыз мүлктөр 

 

Бул эсепте эсепке алуу саясатына ылайык коммерциялык банк тарабынан берилген кредитти төлөө үчүн күрөө берүүчүдөн алынган кыймылсыз мүлктүн наркы эсепке алынат. Эсеп дебеттик калдыкка ээ болууга тийиш. Кыймылсыз мүлктү сатып алууда эсеп дебеттелет, ал эми кыймылсыз мүлктү сатуу учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11202 Банктын карамагына өткөн башка активдер 

 

Бул эсепте эсепке алуу саясатына ылайык коммерциялык банк тарабынан берилген кредитти төлөө үчүн күрөө берүүчүдөн алынган башка активдердин наркы эсепке алынат. Эсеп дебеттик калдыкка ээ болууга тийиш. Кыймылсыз мүлктү сатып алууда эсеп дебеттелет, ал эми кыймылсыз мүлктү сатуу учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11203 Банктын жабылып калган филиалдарынын жана туунду 

компанияларынын мүлктөрү 

 

Бул эсепте банктын жабылып калган офистеринин, филиалдарынын жана туунду компанияларынын сатылууга тийиш болгон банктын кыймылдагы жана кыймылсыз мүлкүнүн наркы эсепке алынат. Эсеп дебеттик калдыкка ээ болууга тийиш. Активдерди сатууга берүү учурунда эсеп дебеттелет. Актвидерди сатуу учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11300-топ. Инвестициялар жана финансылык катышуу 

 

Бул топ коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык коммерциялык банктын туунду жана ассоциацияланган компанияларына инвестицияларды жана финансылык катышууну камтыйт. Инвестицияларды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы акча каражаттарынын сальдосу Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

11301 Туунду банктарга инвестициялар жана финансылык катышуу 

 

Бул эсеп туунду банктарга инвестициялардын жана финансылык катышуунун наркын чагылдырат. Мындай инвестицияларды алгачкы жана кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Инвестицияларды алуу жана финансылык катышуу, алардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымды калыбына келтирүү учурунда эсеп дебеттелет. Инвестициялар сатылган же нарксызданган жана туунду банкка финансылык катышуулар учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11302 Банктардан тышкары, туунду финансы-кредиттик мекемелерге 

инвестициялар жана финансылык катышуулар 

 

Бул эсеп банктын, банктардан тышкары, туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышууларынын наркын эсепке алат. Мындай инвестицияларды алгачкы жана кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Инвестицияларды алуу жана финансылык катышуу, алардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымды калыбына келтирүү учурунда эсеп дебеттелет. Инвестициялар сатылган же нарксызданган жана туунду финансылык мекемелерге финансылык катышуулар учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11303 Туунду финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана 

финансылык катышуу 

 

Бул эсеп банктын туунду финансылык эмес мекемелерге инвестицияларынын жана финансылык катышууларынын наркын эсепке алат. Мындай инвестицияларды алгачкы жана кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Инвестицияларды алуу жана финансылык катышуу, алардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымды калыбына келтирүү учурунда эсеп дебеттелет. Инвестициялар сатылган же нарксызданган жана туунду финансылык эмес мекемелерге финансылык катышуулар учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11304 Ассоциацияланган банктарга инвестициялар жана финансылык 

катышуу 

 

Бул эсеп банктын ассоциацияланган банктарга инвестицияларынын жана финансылык катышууларынын наркын эсепке алат. Мындай инвестицияларды алгачкы жана кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Инвестицияларды алуу жана финансылык катышуу, алардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымды калыбына келтирүү учурунда эсеп дебеттелет. Инвестициялар сатылган же туунду финансылык мекемелерге инвестициялар нарксызданган учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11305 Банктардан тышкары, ассоциацияланган финансы-кредиттик 

мекемелерине инвестициялар жана финансылык катышуу 

 

Бул эсеп банктын банктардан тышкары, ассоциацияланган финансы мекемелерине инвестициялар жана финансылык катышууларынын наркын эсепке алат. Мындай инвестицияларды алгачкы жана кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Инвестицияларды алуу жана финансылык катышуу, алардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымды калыбына келтирүү учурунда эсеп дебеттелет. Инвестициялар сатылган же ассоциацияланган финансылык мекемелерге инвестициялар нарксызданган учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11306 Ассоциацияланбаган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар 

жана финансылык катышуу 

 

Бул эсеп банктын ассоциацияланбаган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышууларынын наркын эсепке алат. Мындай инвестицияларды алгачкы жана кийинчерээк баалоо коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүргүзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Инвестицияларды алуу жана финансылык катышуу, алардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымды калыбына келтирүү учурунда эсеп дебеттелет. Инвестициялар сатылган же туунду финансылык мекемелерге инвестициялар нарксызданган учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11400-топ. Алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул топ пайыздар түрүндө киреше алып келген активдер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу үчүн каралган. Алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы акча каражаттарынын сальдосу Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

11401 Улуттук банк тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып 

турган карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 

эсептелген пайыздар 

 

Бул эсепте Улуттук банк тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып турган карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11402 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, төлөөгө 

чейин кармалып турган карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга 

карата кошуп эсептелген пайыздар 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып турган карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11403 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, төлөөгө 

чейин кармалып турган карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга 

карата кошуп эсептелген пайыздар 

 

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып турган карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11404 Коммерциялык органдар тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин 

кармалып турган карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга 

карата кошуп эсептелген пайыздар 

 

Бул эсепте коммерциялык органдар тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып турган карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11411 Улуттук банк тарабынан чыгарылган, соодалык баалуу кагаздар 

боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар 

 

Бул эсепте Улуттук банк тарабынан чыгарылган, соодалык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11412 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, соодалык 

баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген 

пайыздар 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, соодалык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11413 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, соодалык 

баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген 

пайыздар 

 

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, соодалык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11414 Коммерциялык органдар тарабынан чыгарылган, соодалык баалуу 

кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар 

 

Бул эсепте коммерциялык органдар тарабынан чыгарылган, соодалык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11421 Улуттук банк тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган 

баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген 

пайыздар 

 

Бул эсепте Улуттук банк тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11422 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, сатууга 

боло турган баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 

эсептелген пайыздар 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11423 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, сатууга 

боло турган баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 

эсептелген пайыздар 

 

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11424 Коммерциялык органдар тарабынан чыгарылган, сатууга боло 

турган баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген 

пайыздар 

 

Бул эсепте коммерциялык органдар тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11425 РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздардар 

боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздардар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11500-топ. Жана башка активдер 

 

Бул топ башка эсептерде эске алынбаган башка активдерди эсепке алуу үчүн каралган. Башка активдерди эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы акча каражаттарынын сальдосу Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

11501 Бул эсепте товарлардын берүүчүлөрүнө же активдерди сатып 

алууга кызмат көрсөтүү же коммерциялык банктын кызматын алуу 

үчүн аванстык төлөмдөрдүн суммасы эсепке алынат. Эсеп 

дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Төлөм жүзөгө ашырылган 

учурда эсеп дебеттелет. Кызмат көрсөтүү же товар алынган 

учурда эсеп кредиттелет. 

 

11502 Келечектеги чыгашалар 

 

Бул эсепте жүзөгө ашырылган аванстык төлөмдүн же банк бир отчеттук жылдан ашкан мезгил аралыгында пайдаланган алынган кызмат көрсөтүүлөр үчүн чегерилген нарктын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Актив сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет. Кызмат көрсөтүү мезгили токтотулган же товар пайдаланылган учурда, эсеп жүргүзүлгөн чыгашалардын бөлүгүнө кредиттелет. 

 

11503 Эсептешүүлөрдөгү акча активдери 

 

Бул эсепте инкассо процессиндеги бардык акча каражаттары эсепке алынат. Эсеп же нөлдүк, же дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Төлөмдүн суммасы анын корреспонденттик эсепке чейинки учурунда дебеттелет. Төллөм өткөртүлгөндөн кийин эсеп кредиттелет. 10 календардык күн ичинде аяктабаган төлөмдөр 11531 эсебине "Алууга эсептер" которулууга тийиш. 

 

11504 Банктын кызматкерлери менен эсептешүүлөр 

 

Бул эсепте банктын кызматкерлери менен эсептешүүлөр, ошондой эле кызматкерлерге отчет тапшыруу менен акча каражаттарын берүү эсепке алынат. Банктын кызматкерлерине акча каражаттарын берүү учурунда эсеп дебеттелет. Банктын кызматкерлери өз милдеттенмелерин аткарган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11511 Башкы офистин лоро/ностро эсептери 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын башкы офис менен калган офистердин жана филиалдардын ортосундагы эсептешүү операциялары эсепке алынат. Отчеттук мезгилдин акырындагы кандай гана болбосун такталбаган калдыктар тиешелүү активдерге же жыйынтыктоочу финансы отчетторундагы милдеттенмелерге кайрадан классификацияланууга тийиш. 

 

11512 Филиалдардын лоро/ностро эсептери 

 

Бул эсепте филиалдардын ортосунда жүргүзүлгөн эсептешүү операциялары эсепке алынат. Отчеттук мезгилдин акырындагы кандай гана болбосун такталбаган калдыктар тиешелүү активдерге же жыйынтыктоочу финансы отчетторундагы милдеттенмелерге кайрадан классификацияланууга тийиш. 

 

11513 Башкы офистин жана анын филиалдарынын ортосундагы 

операциялар боюнча кирешелер (чыгашалар) 

 

Бул эсепте башкы офистин жана анын филиалдарынын ортосундагы операциялар боюнча кирешелер (чыгашалар) эсепке алынат. Эсеп нөлдүк сальдого ээ болууга тийиш. 

 

11519 Позициялык эсептер 

 

Бул эсепте ар бир валюта же ар бир баалуу металл боюнча таза спотпозиция эсепке алынат. Эсеп дебеттик же кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Четөлкө валютасын же баалуу металлды сатып алуу учурунда эсеп кредиттелет. Четөлкө валютасы же баалуу металл сатылган учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11521 Четөлкө валютасы боюнча своп позициялар 

 

Бул эсепте ар бир валюта же ар бир баалуу металл боюнча таза своппозиция эсепке алынат. Эсеп дебеттик же кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Четөлкө валютасын же баалуу металлды сатып алуу учурунда эсеп кредиттелет. Четөлкө валютасы же баалуу металл сатылган учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11522 Форварддык бүтүмдөр боюнча наркты корректировкалоо 

 

Бул эсепте четөлкө валютасын кайрадан баалоо учурунда форварддык бүтүмдөр боюнча операциялардын наркын корректировкалоо эсепке алынат. Эсеп дебеттик жана кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Кайрадан баалоонун оң суммасы учурунда эсеп дебеттелет. Кайрадан баалоонун терс суммасы учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11523 Четөлкө/улуттук валюталарын жана баалуу металлдарды 

бүткөрүлбөгөн спот-сатып алуулар 

 

Бул эсепте бүтүмгө келишилген күндөн валюталоо күнүнө чейинки позициялык эсептердин жардамы менен ар бир валюта боюнча өзүнчө четөлкө валютасын спот-сатып алуу эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Сатып алууга контракт түзүлгөн учурда эсеп дебеттелет. Бүтүм аяктаганда жана төлөм жүзөгө ашырылганда эсеп кредиттелет. 

 

11524 Аккредитив үчүн банктын алдынала төлөөсү 

 

Бул эсепте авизо аккредитивди тастыктаган, берген же аккредититивди гарантиялоо жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн банкка башка банктын төлөнгөн суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик калдыкка ээ болууга тийиш. Аккредитив үчүн аванстык төлөмдөрдү жүзөгө ашыруудла эсеп дебеттелет дебеттелет, ал эми аккредитив боюнча акча каражаты алынган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11531 Алууга карата эсептер 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын акча каражаттарына, товарларга, кызмат көрсөтүүлөргө жана башка активдерге талаптарынын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Талап келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. Талаптын орду толтурулуп берилген учурда эсеп кредиттелет. 

 

11532 Жана башка активдер 

 

Бул эсепте алар үчүн өзүнчө эсеп карабаган кайсы болбосун башка активдердин наркы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Активдер сатылып алынган же башка активдер келип чыккан учурда эсеп дебеттелет, актив сатылып өткөрүлгөн же эсептен алынып салынган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11533 Товардык-материалдык запастар 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын колунда турган товардык-материалдык запастардын наркы баштапкы наркы боюнча эсепке алынат. Товардык-материалдык запастарды кийинчерээк кайрадан банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүзөгө ашырылат. Четөлкө валютасында сатылып алынган товардык-материалдык запастар сатылып алынган күнүнө карата эсепке алуу курсу боюнча сом түрүндө эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Товардык-материалдык запастар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет. Алар пайдаланылган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11534 Пайдаланууга берилген арзан баадагы жана тез эскирүүчү 

предметтер 

 

Бул эсепте кампадан пайдаланууга берилген аз баадагы жана тез эскирүүчү предметтер баштапкы наркы боюнча эсепке алынат. Четөлкө валютасында сатылып алынган арзан баадагы жана тез эскирүүчү предметтер сатылып алынган күнүнө карата эсепке алуу курсу боюнча сом түрүндө эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Арзан баадагы жана тез тозулуучу предметтер пайдаланууга берилген учурда эсеп дебеттелет. Алар эсептен алынып салынган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11535 Арзан баалуу жана тез тозулуучу предметтерге топтолгон 

амортизация (контр-эсеп) 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын эсепке алуу саясатына ылайык арзан баалуу жана тез тозулуучу предметтерге чегерилген амортизациянын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Арзан баадагы жана тез тозулуучу предметтер пайдаланууга берилген учурда эсеп дебеттелет. Алар эсептен алынып салынган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11536 Тратты акцепттөө учурундагы карадардын милдеттери 

 

Бул эсепте кардар тарабынан төлөнүүгө тийиш болгон которулмалуу векселдер боюнча банктын кардарларына карата талаптардын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Которулмалуу векселди акцептөө учурунда эсеп дебеттелет. Вексел боюнча акча каражаттарынын суммасы алынган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11537 Нумизматикалык монеталар 

 

Бул эсепте коммерциялык банктын менчигинде турган нумизматикалык монеталардын башктапкы баасы боюнча наркы эсепке алынат. Нумизматикалык монеталарды кийинчерээк кайрадан баалоо банктын эсепке алуу саясатына ылайык жүрзүлөт. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Нумизматикалык монеталар сатылып алынган же алардын наркы жогорулаган учурда эсеп дебеттелет. Нумизматикалык монеталар сатылган же наркы начарлаган учурда эсеп кредиттелет. 

 

11541 Мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн пайдага салык 

 

Бул эсепте салык алынуучу кирешени таануудагы убактылуу айрымасынын натыйжасында келип чыккан салыктардын жана финансылык отчеттуулук максатында чегерилген пайданын суммасы чагылдырылат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн салык орун алган учурда эсеп дебеттелет. Финансылык отчеттуулук максаттарында киреше келип чыккан шартта эсеп кредиттелет. 

 

11542 Жана башка чегерүүлөр 

 

Бул эсепте алар боюнча башка бөлүктөр каралбаган актиивдердин башка чегерүүлөрү эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Активдерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Чегерилген активдер келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11543 Кийинкиге калтырылган пайдага салык боюнча талаптар 

 

Бул эсепте келечекте телеге тийиш болгон, кийинкиге калтырылган пайдага салык боюнча талаптардын суммасы чагылдырылат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Талаптар келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. Салык төлөнгөндө эсеп кредиттелет. 

 

11544 Мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн башка салыктар 

 

Бул эсепте салык алынуучу кирешени таануудагы убактылуу айрымасынын натыйжасында келип чыккан башка салыктардын жана финансылык отчеттуулук максатында чегерилген пайданын суммасы чагылдырылат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Башка салыктар мөөнөтүнөн мурда төлөнгөндө эсеп дебеттелет. Финансылык отчеттуулук максаттарында киреше келип чыккан шартта эсеп кредиттелет. 

 

11551 Соодалык үлүштүк баалуу кагаздар боюнча алууга карата 

дивиденддер 

 

Бул эсепте баалуу кагаздардын эмитенти тарабынан төлөө үчүн жарыяланган, соодалык үлүштүк баалуу кагаздар боюнча банктын дивиденддеринин суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Дивиденддер жарыяланганда эсеп дебеттелет. Дивиденддер алуу же мындай баалуу кагаздарды дивиденддерди төлөөгө чейин сатуу учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11552 Сатууга боло турган үлүштүк баалуу кагаздар боюнча алууга 

карата дивиденддер 

 

Бул эсепте баалуу кагаздардын эмитенти тарабынан төлөө үчүн жарыяланган, сатууга боло турган банктын үлүштүк баалуу кагаздары боюнча дивиденддердин суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Дивиденддер жарыяланган учурда эсеп дебеттелет. Дивиденддер алуу же мындай баалуу кагаздарды дивиденддерди төлөөгө чейин сатуу учурунда эсеп кредиттелет. 

 

11600-топ. Комиссиондук кирешелер 

 

Бул топ банктын кардарларына көрсөтүлүүчү ар кыл кызматтар боюнча чегерилген комиссиондук кирешелерди эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Чегерилген комиссиондук кирешелерди эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы чегерилген комиссиондук кирешелердин суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

11601 Которуу операциялары боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн 

комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте которуу операциялары боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11602 Кассалык операциялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн 

комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте кассалык операциялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11603 Аманаттарды кабыл алуу, кардарлардын банктык эсептерин ачуу 

жана жүргүзүү боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн 

комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте аманаттарды кабыл алуу, кардарлардын банктык эсептерин ачуу жана жүргүзүү боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11604 Ишеним (трасттык) операциялар боюнча банктын кызмат 

көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте ишеним (трасттык) операциялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11605 Берилген гарантиялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн 

комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте берилген гарантиялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11606 Төлөм документтеринин акцепти үчүн банктын кызмат 

көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте төлөм документтеринин акцепти үчүн банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11607 Документардык эсептешүүлөр боюнча комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте документардык эсептешүүлөр боюнча комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11608 Факторингдик операциялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү 

үчүн комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте факторингдик операциялар боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11609 Камсыздандыруу полистерин реализициялоо боюнча банктын 

кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте камсыздандыруу полистерин реализициялоо боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11611 Баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча банктын кызмат 

көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11612 Банктын сейфтеринде сактагандыгы үчүн комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын сейфтеринде сактагандыгы үчүн комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11613 Банктарга берилген кредиттер боюнча комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктарга берилген кредиттер боюнча комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11614 Кардарларга берилген кредиттер боюнча комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте кардарларга берилген кредиттер боюнча комиссиондук кирешелер эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11699 Башка комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте башка кызмат көрсөтүүлөр боюнча банктын комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелерди чегерүүдө эсеп дебеттелет. Комиссиондук төлөмдү төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11700-топ. Банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде 

депозиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген 

пайыздар 

 

Бул топ банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде депозиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы кошуп эсептелинген пайыздардын суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

11701 Резидент-банктардагы банктар аралык депозиттер боюнча алууга 

карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте резидент-банктардагы банктар аралык депозиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11702 Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги - 

резидент эместердеги банктар аралык депозиттер боюнча алууга 

карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги резидент эместердеги банктар аралык депозиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11703 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын депозиттери боюнча 

алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын депозиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11800-топ. Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине 

берилген кредиттер боюнча алууга карата кошуп 

эсептелинген пайыздар 

 

Бул топ банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы кошуп эсептелинген пайыздардын суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

11801 Резидент-банктардагы мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык 

жайгаштыруулар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген 

пайыздар 

 

Бул эсепте резидент-банктардагы мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11802 Башка финансы-кредит мекемелериндеги-резиденттердеги мөөнөтү 

30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча алууга 

карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелериндеги-резиденттердеги мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11803 Резидент эмес банктардагы мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар 

аралык жайгаштыруулар боюнча алууга карата кошуп 

эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте резидент эмес банктардагы мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11811 Резидент-банктардагы кредиттер боюнча алууга карата кошуп 

эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте резидент-банктардагы кредиттер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11812 Башка финансы-кредит мекемелериндеги-резиденттердеги 

кредиттерге карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелериндеги-резиденттердеги кредиттерге карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11813 Резидент эмес банктардагы жана башка финансы-кредит 

мекемелериндеги кредиттерге карата кошуп эсептелинген 

пайыздар 

 

Бул эсепте резидент эмес банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги кредиттерге карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11900-топ. Кардарлардын кредиттери боюнча алууга карата кошуп 

эсептелинген пайыздар 

 

Бул топ кардарлардын кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы кошуп эсептелинген пайыздардын суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

11901 Коммерциялык уюмдарга жана жеке ишкерлер-резиденттерге 

кредит-овердрафт боюнча алууга карата кошуп эсептелинген 

пайыздар 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдарга жана жеке ишкерлер-резиденттерге кредит-овердрафт боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11902 Жеке адамдарга жана коммерциялык эмес уюмдарга - 

резиденттерге кредит-овердрафт боюнча алууга карата кошуп 

эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте жеке адамдарга жана коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге кредит-овердрафт боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11903 Кардар - резидент эместерге кредит-овердрафт боюнча алууга 

карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте кардар - резидент эместерге кредит-овердрафт боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11911 Ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча 

пайыздардан тышкары, коммерциялык эмес уюмдарга - 

резиденттерге кредиттери боюнча алууга карата кошуп 

эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча пайыздардан тышкары, коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11912 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге ипотекалык 

кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11913 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге курулушка 

кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге курулушка кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11914 Ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча 

пайыздардан тышкары, коммерциялык уюмдарга - резиденттерге 

кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча пайыздардан тышкары, коммерциялык уюмдарга - резиденттерге кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11915 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттери 

боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11916 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге курулушка кредиттери 

боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдарга - резиденттерге курулушка кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11917 Ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча 

пайыздардан тышкары, жеке адамдарга-резиденттерге керектөө 

кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча пайыздардан тышкары, жеке адамдарга-резиденттерге керектөө кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11918 Жеке адамдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттери боюнча 

алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте жеке адамдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11919 Жеке адамдарга - резиденттерге курулушка кредиттери боюнча 

алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте жеке адамдарга - резиденттерге курулушка кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11921 Кардар - резиденттерге финансы ижарасына (лизинг) кредиттери 

боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте кардар - резиденттерге финансы ижарасына (лизинг) кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11922 Кардар - резидент эместерге финансы ижарасына (лизинг) 

кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте кардар - резидент эместерге финансы ижарасына (лизинг) кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11923 Ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча 

пайыздардан тышкары, кардар - резидент эместерге кредиттери 

боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте ипотекалык кредиттер жана курулушка ипотека боюнча пайыздардан тышкары, кардар - резидент эместерге кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11924 Кардар - резидент эместерге ипотекалык кредиттери боюнча 

алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте кардар - резидент эместерге ипотекалык кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11925 Кардар - резидент эместерге курулуш кредиттери боюнча алууга 

карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте кардар - резидент эместерге курулуш кредиттери боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

11999 Жана башка кредит алмаштыруучулар боюнча алууга карата кошуп 

эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте башка кредит алмаштыруучулар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Пайыздарды кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

 

 

2-класс. Милдеттенмелер 

 

20000-топ. Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча 

төлөнүүчү депозиттер 

 

Эсептердин бул тобу эсептешүү эсептерин жана коммерциялык, коммерциялык эмес уюмдардын жана жеке ишкерлердин, резиденттердин жана резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү эсептерин камтыйт. Эсептешүү эсептер жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттер номиналдык валютада эсепке алынат. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы эсептешүү эсептери жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттер Улуттук банктын отчеттук датага карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

20001 Эсептешүүдөгү акча каражаттары 

 

Бул эсепте алардын корреспонденттик эсептен өтүү учуруна чейинки инкассо процессиндеги бардык акча каражаттарынын суммасы эсепке алынат. Эсеп же нөлдүк, же кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20002 Коммерциялык уюмдардын-резиденттердин эсептешүүүндөлүк) 

эсептери 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын-резиденттердин эсептешүүүндөлүк) эсептери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20003 Коммерциялык эмес уюмдардын-резиденттердин эсептешүү 

үндөлүк) эсептери 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин эсептешүүүндөлүк) эсептери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20004 Жеке ишкерлердин-резиденттердин эсептешүүүндөлүк) 

эсептери 

 

Бул эсепте жеке ишкерлердин - резиденттердин эсептешүүүндөлүк) эсептери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20005 Ишеним боюнча тескөөчүлөрдүн - резиденттердин эсептешүү 

үндөлүк) эсептери 

 

Бул эсепте ишеним боюнча тескөөчүлөрдүн - резиденттердин эсептешүүүндөлүк) эсептери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20006 Банктардан тышкары, резидент эместердин эсептешүүүндөлүк) 

эсептери 

 

Бул эсепте банктардан тышкары, резидент эместердин эсептешүүүндөлүк) эсептери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20011 Коммерциялык уюмдардын-резиденттердин талап боюнча 

төлөнүүчү депозиттери 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20012 Коммерциялык эмес уюмдардын-резиденттердин талап боюнча 

төлөнүүчү депозиттери 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдардын-резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20013 Жеке ишкерлердин-резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү 

депозиттери 

 

Бул эсепте жеке ишкерлердин-резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20014 Ишеним боюнча тескөөчүлөрдүн - резиденттердин талап боюнча 

төлөнүүчү депозиттери 

 

Бул эсепте ишеним боюнча тескөөчүлөрдүн - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20015 Резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

 

Бул эсепте резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттарын эсептен алганда эсеп дебеттелет. 

 

20100-топ. Корреспонденттик эсептер 

 

Эсептердин бул тобу коммерциялык банктагы контр-агенттердин корреспонденттик эсептерин камтыйт. Корреспонденттик эсептеги акча каражаттарын эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

20101 Резидент эмес банктардын корреспонденттик эсептери 

 

Бул эсепте резидент эмес банктардын корреспонденттик эсептериндеги акча каражаттарынын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Каражаттар келип түшкөндө эсеп кредиттелет. Каражаттар алынганда эсеп дебеттелет. 

 

20200-топ. Жеке адамдардын депозиттери 

 

Бул топтун жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү акча депозиттери жана мөөнөттүү аманаттары эсепке алынат. Жеке адамдардын депозиттерин эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында жеке адамдардын четөлкө валютасындагы депозиттери Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

20201 Жеке адамдардын-резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү 

депозиттери 

 

Бул эсепте жеке адамдардын-резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары салынган учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынганда эсеп дебеттелет. 

 

20202 Жеке адамдардын - резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү 

депозиттери 

 

Бул эсепте жеке адамдардын - резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары салынган учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынганда эсеп дебеттелет. 

 

20203 Жеке адамдардын-резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

 

Бул эсепте жеке адамдардын - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары салынган учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынганда эсеп дебеттелет. 

 

20204 Жеке адамдардын-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери 

 

Бул эсепте жеке адамдардын-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары салынган учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынганда эсеп дебеттелет. 

 

20300-топ. Кардарлардын мөөнөттүү депозиттери 

 

Бул топ юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттерин эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттерин эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы акча каражаттарынын сальдосу Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

20301 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

 

Бул эсепте банктарды жана башка финансы-кредит мекемелерин эсепке албаганда, коммерциялык уюмдар-резиденттердин мөөнөттүү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөндө эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынганда эсеп дебеттелет. 

 

20302 Жеке ишкерлердин - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

 

Бул эсепте жеке ишкерлердин - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөндө эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынганда эсеп дебеттелет. 

 

20303 Коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин мөөнөттүү 

депозиттери 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдардын-резиденттердин мөөнөттүү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөндө эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынганда эсеп дебеттелет. 

 

20309 Резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери 

 

Бул эсепте резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөндө эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынганда эсеп дебеттелет. 

 

20400-топ. Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелеринен 

кредиттер 

 

Бул топ өзүндө, Улуттук банктан алынган кредиттерди кошпогондо, банк тарабынан 30 күнгө чейинки мөөнөткө алынган кредиттерди жана банктык жайгаштырууларды эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Кыска мөөнөттүү банктар аралык милдеттенмелерди эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы банктар аралык кредиттер Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

20401 Резидент-банктардын мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык 

жайгаштыруулары 

 

Бул эсепте акча каражаттары жана/же казына баалуу кагаздары менен камсыз кылынган, резидент-банктардын мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштырууларынын суммалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары төлөнүп берилген жана/же алар кайтарылган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20402 Башка финансы-кредит мекемелеринен-резиденттерден мөөнөтү 30 

күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулары 

 

Бул эсепте акча каражаттары жана/же казына баалуу кагаздары менен камсыз кылынган, башка финансы-кредит мекемелеринен-резиденттерден мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштырууларынын суммалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары төлөнүп берилген жана/же алар кайтарылган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20403 Резидент эмес-банктардан мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар 

аралык жайгаштыруулары 

 

Бул эсепте акча каражаттары жана/же казына баалуу кагаздары менен камсыз кылынган, резидент эмес-банктардан мөөнөтү 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштырууларынын суммалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары төлөнүп берилген жана/же алар кайтарылган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20411 Резидент-банктардан кредиттер 

 

Бул эсепте резидент-банктардан кредиттер эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттик каражаттар алынган учурда эсеп кредиттелет. Анын орду толтурулганда учурда эсеп дебеттелет. 

 

20412 Башка финансы-кредит мекемелерден-резиденттерден кредиттер 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелерден-резиденттерден кредиттер эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттик каражаттар алынган учурда эсеп кредиттелет. Анын орду толтурулганда учурда эсеп дебеттелет. 

 

20413 Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелерден - резидент 

эместерден кредиттер 

 

Бул эсепте банктардан жана башка финансы-кредит мекемелерден - резидент эместерден кредиттер эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттик каражаттар алынган учурда эсеп кредиттелет. Анын орду толтурулганда учурда эсеп дебеттелет. 

 

20500-топ. Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин 

депозиттери 

 

Бул топ банктардан жана башка финансы-кредиттик мекемелерден алынган кредиттерди эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Банктардан жана башка финансы-кредиттик мекемелерден алынган кредиттерди эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансы отчетунун максатында четөлкө валютасындагы депозиттер Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сом түрүндөгү эквивалентинде жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

20501 Банк-резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

 

Бул эсепте банк - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары салынган учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20502 Башка финансы-кредит мекемелеринин - резиденттердин талап 

боюнча төлөнүүчү депозиттери 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелеринин - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары салынган учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20503 Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин - 

резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

 

Бул эсепте банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары салынган учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20511 Банктардын-резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

 

Бул эсепте банктардын-резиденттердин мөөнөттүү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары салынган учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20512 Башка финансы-кредит мекемелеринин - резиденттердин 

мөөнөттүү депозиттери 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелеринин - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары салынган учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20513 Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин - 

резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери 

 

Бул эсепте банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары салынган учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20600-топ. Кайтарым РЕПО-келишими боюнча операциялар 

 

20601 Кайтарым РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар 

 

Бул эсепте алар РЕПО келишимине ылайык сатылып алынууга тийиш болгон баалуу кагаздар боюнча милдеттенмелер эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар РЕПО-келишими боюнча сатылган учурда эсеп кредиттелет. Баалуу кагаздар кайрадан сатылып алынган учурларда, эсеп дебеттелет. 

 

20700-топ. Улуттук банктан алынган кредиттер 

 

20701 Атайы кредиттер 

 

Бул эсепте Улуттук банктын жоболоруна ылайык ликвиддүүлүктү колдоп туруу үчүн банк тарабынан алынган кредиттер эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредиттер алынган учурда эсеп кредиттелет. Кредиттер төлөнгөн учурларда эсеп дебеттелет. 

 

20702 Овернайт-кредиттери 

 

Бул эсепте эрежедегидей эле, Улуттук банктын жоболоруна ылайык, ликвиддүүлүк менен болгон проблемаларды кыска мөөнөттө чечүү үчүн банк тарабынан бир түнгө алынган кредиттер эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредит алынууда эсеп кредиттелет. Кредит төлөнгөндө эсеп дебеттелет. 

 

20703 Улуттук банктын орто мөөнөттүү кредиттери 

 

Бул эсепте Улуттук банктын жоболоруна ылайык, банк тарабынан орто мөөнөткө алынган кредиттер эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредит алынууда эсеп кредиттелет. Кредит төлөнгөндө эсеп дебеттелет. 

 

20704 Улуттук банктын узак мөөнөттүү кредиттери 

 

Бул эсепте банк тарабынан үч жылдан ашкан мөөнөткө алынган кредиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредит алынган учурда эсеп кредиттелет. Кредит төлөнгөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

20705 Улуттук банктын бир күндүк кредиттери 

 

Бул эсепте бир күндүк ликвиддүүлүктү колдоп туруу максатында банк тарабынан Улуттук банктан алынган кредиттери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредит алынган учурда эсеп кредиттелет. Кредит төлөнгөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

20709 Улуттук банктын башка кредиттери 

 

Бул эсепте банк тарабынан Улуттук банктан башка бир негиздер боюнча алынган кредиттер эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредит алынган учурда эсеп кредиттелет. Кредит төлөнгөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

20800-топ. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү 

бийлик органдарынын эсептери жана кредиттери 

 

Бул топто Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн жана жергиликтүү бийлик органдарынан алынган бюджеттик жана бюджеттен тышкаркы эсептерди жана кредиттерди эсепке алуу үчүн каралган эсептер камтылат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептерин жана кредиттерин эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансылык отчеттун максатында четөлкө валютасындагы бул эсептердеги суммалар Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

20801 Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын эсептери 

 

Бул эсепте Казыналыктын улуттук валютадагы депозиттери эске алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Каражаттар келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Каражаттар алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20802 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун эсептери 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун улуттук валютадагы депозиттери эске алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Каражаттар келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Каражаттар алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20803 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин депозиттери 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин депозиттери эске алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Каражаттар келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Каражаттар алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20804 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин кредиттери 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин кредиттери эске алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Каражаттар келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Каражаттар алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20805 Жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери 

 

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери эске алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Каражаттар келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Эсептен каражаттар алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20806 Жергиликтүү бийлик органдарынын кредиттери 

 

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдарынын кредиттери эске алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Каражаттар келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Эсептен каражаттар алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20807 Өкмөттүк башка мекемелердин депозиттери 

 

Бул эсепте министрликтердин жана ведомстволордун башка бюджеттен тышкаркы фондуларынын депозиттери эске алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Каражаттар келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Эсептен каражаттар алынган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20900 топ. Башка милдеттенмелер жана кредиттер 

 

Бул топто банк тарабынан алынган башка милдеттенмелерди жана кредиттерди эсепке алуу үчүн эсептер камтылат. Милдеттенмелерди жана кредиттерди эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансылык отчеттун максатында мындай милдеттенмелер жана кредиттер Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

20901. Банк тарабынан алынган ипотекалык кредиттер 

 

Бул эсепте банк тарабынан имараттарды же курулмаларды сатып алуу же куруу үчүн алынган ипотекалык кредиттер катталат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кредит алынган учурда эсеп кредиттелет. Кредит төлөнгөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

20902 Банк тарабынан чыгарылган векселдер 

 

Бул эсепте банк тарабынан чыгарылган векселдердин наркы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Векселдин эмиссиясы учурунда эсеп кредиттелет. Вексель төлөнгөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

20903 Банк тарабынан чыгарылган облигациялар 

 

Бул эсепте банк тарабынан чыгарылган облигациялардын наркы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Облигациянын эмиссиясы учурунда эсеп кредиттелет. Облигация төлөнгөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

20909 Банк тарабынан чыгарылган башка карыздык милдеттенмелер 

 

Бул эсепте векселдерден жана облигациялардан тышкары, банк тарабынан чыгарылган башка карыздык милдеттенмелердин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошумча милдеттенмелердин эмиссиясы учурунда эсеп кредиттелет. Мындай милдеттенмелердин орду жабылган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20911 Банктык активдердин финансылык ижарасы ( лизинги) 

 

Бул эсепте банктын финансылык ижара (лизинг) боюнча милдеттенмелеринин суммасы банктын эсепке алуу саясатына ылайык эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Активдер финансылык ижарага (лизингге) алынган учурда эсеп кредиттелет. Финансылык ижара (лизинг) боюнча милдеттенмелердин орду жабылган учурда эсеп дебеттелет. 

 

20921 Субординацияланган облигациялар 

 

Бул эсепте субординацияланган облигациялардын наркы эске алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Субординацияланган облигациялар келип чыккан шартта эсеп кредиттелет. Субординацияланган облигациялар төлөнгөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

20931 Уставдык капиталды көбөйтүү эсебине келип түшкөн каражаттар 

 

Бул эсепте банктын акционерлери тарабынан, Улуттук банктын талабы боюнча эмес, акционердик капиталды көбөйтүүгө салынган каражаттар убактылуу (банктын акцияларынын эмиссиясы болуп өткөн катары таанылганга чейин) эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Банктын акцияларын сатып алууга акча каражаттары келип түшкөн учурда, эсеп кредиттелет. Келип түшкөн акча каражаттары уставдык капиталга айландырылган учурда, эсеп дебеттелет. 

 

20999 Банк тарабынан алынган башка милдеттенмелер 

 

Бул эсепте банк тарабынан алынган башка милдеттенмелер боюнча каражаттар эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Милдеттенмелердин орду толтурулганда эсеп дебеттелет. 

 

21000-топ. Төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул топто банк тарабынан аманатчыларга жана кредиторлорго төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу үчүн каралган эсептер камтылат. Төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансылык отчеттун максаттарында мындай милдеттенмелер Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

21001 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин талап боюнча 

төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте банктардан тышкары, коммерциялык уюмдардын - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча Кошуп эсептелген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21002 Жеке ишкерлердин-резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү 

депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте жеке ишкерлердин-резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча Кошуп эсептелген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21003 Коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин талап боюнча 

төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча Кошуп эсептелген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21004 Резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21005 Ишеним боюнча тескөөчүлөрдүн - резиденттердин талап боюнча 

төлөнүүчү депозиттерине кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте ишеним боюнча тескөөчүлөрдүн - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттерине кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21006 Жеке адамдардын-резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү 

депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте жеке адамдардын-резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21011 Банктардын - резидент эместердин корреспонденттик эсептери 

боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте банктардын - резидент эместердин корреспонденттик эсептери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21012 Банк - резиденттердин кыска мөөнөттүү банктар аралык 

жайгаштыруулары боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте банк - резиденттердин кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулары боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21013 Башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин кыска 

мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулары боюнча кошуп 

эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулары боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21014 Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин - резидент 

эместердин кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулары 

боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин - резидент эместердин кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулары боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21021 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин мөөнөттүү 

депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдардын - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21022 Жеке ишкерлердин - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери 

боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте жеке ишкерлердин - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21023 Коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин мөөнөттүү 

депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте жеке коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21024 Жеке адамдардын-резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча 

кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте жеке адамдардын-резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21025 Резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп 

эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21026 Банк - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп 

эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте банк - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21027 Башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин мөөнөттүү 

депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21028 Башка финансы-кредит мекемелердин - резидент мөөнөттүү 

депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелердин - резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21031 Банк - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте банк - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21032 Башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин талап 

боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген 

пайыздары 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21033 Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин - резидент 

эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп 

эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин - резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21041 Банк - резиденттердин кредит боюнча кошуп эсептелинген 

пайыздары 

 

Бул эсепте банк - резиденттердин кредит боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21042 Башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин кредит 

боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте башка финансы-кредит мекемелердин - резиденттердин кредит боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21043 Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин - резидент 

эместердин кредит боюнча кошуп эсептелинген пайыздары 

 

Бул эсепте банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин - резидент эместердин кредит боюнча кошуп эсептелинген пайыздары эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21049 Кайтарым РЕПО-келишими аркылуу сатылган баалуу кагаздар 

боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте кайтарым РЕПО-келишими аркылуу сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21051 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан алынган кредиттер 

боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан алынган кредиттер боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21052 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик 

органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгө 

карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21061 Банктар тарабынан алынган ипотека кредиттери боюнча төлөөгө 

карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте банктар тарабынан алынган ипотека кредиттери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21062 Субординацияланган облигациялар боюнча төлөөгө карата кошуп 

эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте субординацияланган облигациялар боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21063 Банктар тарабынан чыгарылган карыздык милдеттенмелер боюнча 

төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте банктар тарабынан чыгарылган карыздык милдеттенмелер боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21064 Финансылык ижара (лизинг) боюнча төлөөгө карата кошуп 

эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте финансылык ижара (лизинг) боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21099 Банктар тарабынан алынган башка милдеттенмелер боюнча 

төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте жогоруда аталган эсептерде көрсөтүлбөгөн, башка милдеттенмелер боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар эске алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кошуп эсептелген пайыздардын суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21100 топ. Башка милдеттенмелер 

 

Бул топто банктын башка милдеттенмелерин эсепке алуу үчүн эсептер камтылат. Башка милдеттенмелерди эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. Финансылык отчеттун максаттарында мындай милдеттенмелер Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

21101 Пайдадан чегерилген, төлөнүүгө тийиш болгон салык 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, бюджетке которулууга тийиш болгон чегерилген пайда салыгынын суммасы эсепке алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Төлөөгө салыктарды чегерүү учурунда эсеп кредиттелет. Пайда салыгын төлөө боюнча төлөмдөрдү жүзөгө ашырууда эсеп дебеттелет. 

 

21102 Кийинкиге калтырылган пайда салыгы боюнча милдеттенмелер 

 

Бул эсепте салык алынуучу пайданы таануу менен финансылык отчеттун максаттарында чегерилген пайданын ортосунда убакыт ажырымынын орун алышынын натыйжасында келип чыккан салыктардын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Келечекте төлөнүүгө тийиш болгон салыктын келип чыгышы учурунда эсеп кредиттелет. Кийинкиге калтырылган салык төлөнгөн учурда, эсеп дебеттелет. 

 

21109 Төлөөгө чегерилген башка салыктар 

 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, бюджетке которулууга тийиш болгон башка чегерилген салыктардын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Төлөөгө салыктарды чегерүү учурунда эсеп кредиттелет. Пайда салыгын төлөө боюнча төлөмдөрдү жүзөгө ашырууда эсеп дебеттелет. 

 

21111 Кредиторлордун эсептери 

 

Бул эсепте акча каражаттары, товарлар, кызмат көрсөтүүлөр жана башка милдеттенмелер боюнча ар кандай милдеттенмелердин суммалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Милдеттенмелер келип чыккан шартта, эсеп кредиттелет. Милдеттенмелердин орду жабылган учурда, эсеп дебеттелет. 

 

21112 Төлөнүп берилүүчү дивиденддер 

 

Бул эсепте банктын акционерлерине төлөнүп берилүүгө тийиш болгон, чегерилген дивиденддердин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Дивиденддерди төлөө жарыяланган жана алар чегерилген учурда, эсеп кредиттелет. Дивиденддерди төлөнгөн учурда, эсеп дебеттелет. 

 

21113 Чегерилген милдеттенмелер 

 

Бул эсепте алар боюнча өзүнчө эсептер каралбаган, чегерилген ар кандай милдеттенмелердин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Милдеттенмелер келип чыккан шартта, эсеп кредиттелет. Милдеттенмелердин орду жабылган учурда, эсеп дебеттелет. 

 

21114 Келечекте алынуучу кирешелер жана башка эсептер 

 

Бул эсепте сатылган негизги каражаттар, материалдар жана башка активдер үчүн банк тарабынан алынган аванстык төлөмдөрдүн суммалары эсепке алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Аванстык төлөмдөр келип түшкөн шартта, эсеп кредиттелет. Банк тарабынан товарларды берүү жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо аягына чыгарылган учурда, эсеп дебеттелет. 

 

21115 Четөлкө/улуттук валюталарын жана баалуу металлдарды 

бүткөрүлбөгөн спот-сатуулар 

 

Бул эсепте четөлкө/улуттук валюталарын спот сатуу, бүтүм ишке ашырылган күндөн валюталоо күнүнө чейин позициондук эсептер аркылуу ар бир валюта боюнча өзүнчө эсепке алынат. Бул эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Валютаны сатууга контракт түзүлгөн учурда эсеп кредиттелет. Бүтүм аягына чыгарылып, төлөм жүзөгө ашырылган учурда, эсеп дебеттелет. 

 

21116 Кардарлар үчүн баалуу кагаздарды сатып алуу жана төлөө 

милдеттенмеси 

 

Бул эсепте банктын кардарларынын баалуу кагаздарды сатып алуусу үчүн аванстык төлөмдөрүнүн суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздарды сатып алууга жана төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Кардарга баалуу кагаздарды жана аларга төлөнгөн сумманы берүү учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21117 Аккредитив же гарантия үчүн алынган алдынала төлөмдөр 

 

Бул эсепте берилип жаткан аккредитивдер жана гарантиялар үчүн тобокелдиктерди азайтуу максатында кардар тарабынан салынган аванстык төлөмдөрдүн суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Эсепке акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Банк тарабынан аккредитив же гарантия боюнча төлөө ишке ашырылган учурда же берилген милдеттенменин аракеттенүү мөөнөтү бүтөөр алдында/бүткөндөн кийин, эсеп дебеттелет. 

 

21118 Төлөнбөгөн акцептелген документтер 

 

Бул эсепте банктын төлөөгө кабыл алынган которулмалуу векселдер боюнча милдеттенмелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Которулмалуу вексель акцептелинген учурда, эсеп кредиттелет. Векселге төлөнгөн учурда, эсеп дебеттелет. 

 

21119 Шарттуу милдеттенмелер боюнча кам (резерв) 

 

Бул эсепте Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык аныкталган шарттуу милдеттенмелер боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга банк жетекчилигинин баа берүүлөрүнүн суммасы чагылдырылат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Камдын (резервдин) түзүлүшү менен эсеп кредиттелет. Кам азайтылган шартта, эсеп дебеттелет. 

 

21199 Башка милдеттенмелер 

 

Бул эсепте алар үчүн өзүнчө эсеп калбаган, банктын башка милдеттенмелеринин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Милдеттенмелер келип чыккан шартта эсеп кредиттелет. Милдеттенмелердин орду жабылган учурда, эсеп дебеттелет. 

 

21200-топ. Комиссиялык чыгашалар 

 

21201 Которуу операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү 

комиссиондук чыгашалар 

 

Бул эсепте банктын которуу операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21202 Кассалык операциялар боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү 

комиссиондук чыгашалар 

 

Бул эсепте банктын кассалык операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21203 Кардарлардан кабыл алынган депозиттер боюнча комиссиондук 

чыгашалар 

 

Бул эсепте кардарлардан кабыл алынган депозиттер боюнча банктын комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21204 Ишеним (трасттык) операциялар боюнча кызмат көрсөтүүлөргө 

тиешелүү комиссиондук чыгашалар 

 

Бул эсепте банктын ишеним (трасттык) операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21205 Гарантиялар боюнча алынган кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү 

комиссиондук чыгашалар 

 

Бул эсепте банктын гарантиялар боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21206 Банктардан кабыл алынган депозиттер боюнча комиссиондук 

чыгашалар 

 

Бул эсепте банктын гарантиялар боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21207 Документардык эсептешүүлөр боюнча комиссиондук чыгашалар 

 

Бул эсепте банктын документардык эсептешүүлөр боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21208 Факторинг операциялары боюнча комиссиондук чыгашалар 

 

Бул эсепте банктын факторинг операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21209 Камсыздандыруу полистерин реализациялоодо сунушталган кызмат 

көрсөтүүлөр боюнча комиссиондук чыгашалар 

 

Бул эсепте банктын камсыздандыруу полистерин реализациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21211 Баалуу кагаздарды сатып алуу-сатууда сунушталган кызмат 

көрсөтүүлөр боюнча комиссиондук чыгашалар 

 

Бул эсепте банктын баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21212 Комиссиондук башка чыгашалар 

 

Бул эсепте банктын башка кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү комиссиондук чыгашалары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Башка комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21300-топ. Кошуп эсептелген комиссиялар боюнча чегерилген 

милдеттенмелер 

 

21301 Корреспонденттик эсептерди ачуу жана тейлөөгө байланыштуу 

төлөөгө карата кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр 

 

Бул эсепте корреспонденттик эсептерди ачуу жана тейлөөгө кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21302 Банктар аралык бүтүмдөр жана дилинг операциялары боюнча 

төлөөгө карата кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр 

 

Бул эсепте банктар аралык бүтүмдөр жана дилинг операциялары боюнча кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21303 Гарантияларды жана аккредитивдерди берүү учурунда 

сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү төлөөгө карата 

кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр 

 

Бул эсепте гарантияларды жана аккредитивдерди берүү учурунда сунушталган кызмат көрсөтүүлөр боюнча кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21304 Ишеним боюнча (трасттык) тескөө операциялары боюнча 

сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү төлөөгө карата 

кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр 

 

Бул эсепте ишеним боюнча (трасттык) тескөө операциялары боюнча кошуп эсептелген комиссиялык төлөмдөр эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

21399 Төлөөгө кошуп эсептелген башка комиссиялык төлөмдөр 

 

Бул эсепте төлөөгө кошуп эсептелген башка комиссиялык төлөмдөр эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук чыгашаларды чегерүү шартында эсеп кредиттелет. Комиссиондук чыгашаларды төлөө учурунда эсеп дебеттелет. 

 

4-глава. Капитал 

 

40000 Капитал эсептери 

 

Бул топ банктын артыкчылыктуу жана жөнөкөй акцияларын, номиналдык нарктан үстөк төлөнгөн капиталды, капиталдык камдарды (резервди) жана банктын бөлүштүрүлбөгөн пайдасын эсепке алуу эсептерин камтыйт. Капитал эсептери номиналдык валютада гана эсепке алынат. 

 

40001 Жөнөкөй акциялар 

 

Бул эсепте банктын жайгаштырылган жөнөкөй акцияларынын наркы акциянын номиналдык наркы боюнча эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Жөнөкөй акциялардын эмиссиясы жүзөгө ашырылгандан кийин, эсеп кредиттелет. Банктын жөнөкөй акцияларынын наркы азайган шартта, эсеп дебеттелет. 

 

40011 Артыкчылыктуу акциялар 

 

Бул эсепте банктын номиналдык наркы боюнча жайгаштырылган артыкчылыктуу акцияларынын наркы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Артыкчылыктуу акциялардын эмиссиясы жүзөгө ашырылгандан кийин, эсеп кредиттелет. Банктын артыкчылыктуу акцияларынын наркы азайган шартта, эсеп дебеттелет. 

 

40021 Номиналдан үстөк салынган капитал 

 

Бул эсепте акционерлердин жөнөкөй жана артыкчылыктуу акцияларынын номиналдык наркынан үстөк салынган салымдарынын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Банктын акцияларынын номиналынан үстөк суммалар келип чыккан шартта, эсеп кредиттелет. Алар азайган шартта, эсеп дебеттелет. 

 

40031 Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган 

кошумча капитал 

 

Бул эсепте төмөнкүлөр орун алган шартта гана банктын акцияларын сатып алуу үчүн жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган каражаттар эсепке алынат (Баалуу кагаздар рыногу боюнча Улуттук комиссияда акцияларды жайгаштыруунун акыркы жыйынтыктары каттоодон өткөртүлгөнгө чейин): 1) жеке адамдар жана юридикалык жактар менен кайтарылып алынбас шартында салынган каражаттар алар тарабынан банктын акцияларынын сатылып алынышынын эсебинен каражаттарды салуу жөнүндө келишим 2) капиталдын адекваттуулугунун стандартын аныктоо боюнча капиталдын жана/же экономикалык ченемдердин өлчөмү боюнча Улуттук банктын талаптары банк тарабынан аткарылбаган учурунда, ошондой эле кайсы болбосун тобокелдиктерге карата капиталдын адекватуу деңгээлин камсыз кылуу максатында Улуттук банктын капиталды көбөйтүү боюнча талаптары. Ошону менен эки шарт бир эле учурда аткарылууга тийиш. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Капиталды көбөйтүүгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Банктын акцияларынын эмиссиясын каттоо аяктаганда эсеп дебеттелет. 

 

40100 топ. Камдар 

 

Бул топ банк, банктын эсепке алуу саясатына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түптөгөн капиталдык камдарды эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Капиталдык камдардын эсептери улуттук валютада гана эсепке алынат. 

 

40101 Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар 

 

Бул эсепте банктын акционерлеринин жалпы жыйынынын чечимине ылайык банктын пайдасын бөлүштүрүүнүн натыйжасында түзүлүүчү камдардын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Банктын пайдасынын бир бөлүгүн камга которууда эсеп кредиттелет. Камдар азайган учурда эсеп дебеттелет. 

 

40111 Негизги каражаттарды кайрадан баалоо боюнча камдар 

 

Бул эсепте негизги каражаттарды кайрадан баалоонун натыйжасында наркынын жогорулоосунан улам түзүлгөн камдардын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Кайрадан баалоо наркынын баланстык нарктан артышынын келип чыгышы учурунда эсеп кредиттелет. Банктын эсепке алуу саясатына ылайык камдар азайган учурда эсеп дебеттелет. 

 

40121 Консолидациялоо учурунда четөлкө валютасын кайрадан эсептеп 

чыгууга кам 

 

Бул эсепте банктын четөлкө ассоциацияланган жана туунду компанияларынын финансылык отчеттуулугун кайрадан эсептеп чыгуу учурунда валюта курсунун өзгөрүүсүнүн натыйжасында келип чыккан реализацияланбаган кирешелердин жана чыгымдардын суммасы эсепке алынат. Финансы отчетун кайрадан эсептеп чыгуу учурунда реализацияланбаган киреше келип чыкса эсеп кредиттелет. Финансы отчетун кайрадан эсептеп чыгуу учурунда реализацияланбаган чыгым келип чыкса эсеп дебеттелет. 

 

40131 Баалуу кагаздарды кайрадан баалоо боюнча кам 

 

Бул эсепте сатуу банктын эсепке алуу саясатына ылайык сатуу үчүн жарактуу болгон баалуу кагаздарды кайрадан баалоо учурунда келип чыккан реализацияланбаган кирешелердин жана чыгашалардын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдо сыяктуу эле кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Кайрадан баалоо учурунда реализацияланбаган киреше келип чыкса эсеп кредиттелет. Кайрадан баалоо учурунда реализацияланбаган чыгаша келип чыкса эсеп дебеттелет. 

 

40200 топ. Бөлүштүрүлбөгөн пайда 

 

40201 Өткөн жылдардын пайдасы (чыгымы) 

 

Бул эсепте акционерлердин жалпы жыйналышы тарабынан бөлүштүрүлбөгөн пайданы бөлүштүрүүдөн кийин калып калган банктын өткөн жылдардагы бөлүштүрүлбөгөн пайдасынын суммасы эсепке алынат. Бул эсеп, эрежедегидей эле, кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Эгерде топ.толгон чыгымдар топ.толгон пайдадан артып турса, анда эсеп дебеттик сальдого ээ болот. Таза пайданын бөлүштүрүлбөгөн бөлүгүн өткөрүүдө эсеп кредиттелет. Өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы азайса, эсеп дебеттелет. 

 

40202 Акыркы отчеттук мезгилдин пайдасы (чыгымы) 

 

Бул эсепте өтүп жаткан жылдын накта пайдасы (чыгымы) эсепке алынат. Эсеп, эрежедегидей эле, кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Эгерде жыл ичинде чыгашалар кирешелерден артып турса, эсеп дебеттик сальдого ээ болот. Убактылуу эсептерди жабуу жана кирешелер эсептери боюнча калдыктарды өткөрүүдө эсеп кредиттелет. Убактылуу эсептерди жабуу жана чыгашалар эсептери боюнча калдыктарды өткөрүүдө эсеп дебеттелет. 

 

6-класс. Кирешелер 

 

60000 топ. Карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул топ банктын баалуу кагаздардан жана облигациялардан пайыздык кирешелерин эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Пайыздык кирешелерди эсепке алуу улуттук валютада жүргүзүлөт. 

 

60001 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн төлөөгө чейин кармалып 

туруучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60002 Четөлкө өкмөттөрүнүн төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык 

баалуу кагаздар боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын четөлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60003 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин төлөөгө чейин 

кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык 

киреше 

 

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар - резиденттер тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60004 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин төлөөгө чейин 

кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык 

киреше 

 

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар - резидент эместер тарабынан чыгарылган, төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60011 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн соодалык карыздык баалуу 

кагаздар боюнча пайыздык кирешеси 

 

Бул эсепте банктын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, соодалык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60012 Четөлкө өкмөттөрүнүн соодалык карыздык баалуу кагаздар 

боюнча пайыздык кирешеси 

 

Бул эсепте банктын четөлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, соодалык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60013 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин соодалык карыздык 

баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси 

 

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар-резиденттер тарабынан чыгарылган, соодалык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60014 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин соодалык 

карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар - резидент эместер тарабынан чыгарылган, соодалык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60021 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сатууга боло турган 

карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешеси 

 

Бул эсепте банктын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60022 Четөлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн сатууга боло турган карыздык 

баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешеси 

 

Бул эсепте банктын четөлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60023 Коммерциялык уюмдардын - резиденттердин сатууга боло турган 

карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар-резиденттердин чыгарылган, сатууга боло турган баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60024 Коммерциялык уюмдардын - резидент эместердин сатууга боло 

турган карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын резидент эмес - коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган, сатууга боло турган баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60100-топ. Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги 

депозиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул топ банктын банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттери боюнча пайыздык кирешелерин эсепке алуу эсебин камтыйт. Пайыздык кирешелер улуттук валютада эсепке алынат. 

 

60101 Улуттук банктагы депозиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын Улуттук банктагы милдеттүү камдары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60102 Кыргыз Республикасынын банктарындагы жана башка финансы- 

кредит мекемелериндеги - резиденттердеги банктар аралык 

депозиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги - резиденттердеги депозиттер боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60103 Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги - 

резидент эместердеги банктар аралык депозиттер боюнча 

пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги - резидент эместердеги депозиттер боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60200-топ. Өндүрүш финансы инструменттери менен (сальдо) 

жүргүзүлгөн операциялардан киреше 

 

60201 Фьючерс операциялары боюнча киреше (чыгым) 

 

Бул эсепте банктын фьючерс операциялары боюнча кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик, же болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. 

 

60202 Форвард/спот операциялары боюнча киреше (чыгым) 

 

Бул эсепте банктын форвард/спот операциялары боюнча кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик, же болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. 

 

60203 Опцион операциялары боюнча киреше (чыгым) 

 

Бул эсепте банктын опцион операциялары боюнча кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик, же болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. 

 

60300-топ. Кайра баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым) 

 

60301 Сатууга боло турган баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон 

реализацияланбаган киреше (чыгым) 

 

Бул эсепте банктын сатууга боло турган баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон алынган кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик, же болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. 

 

60302 Соодалык баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон 

реализацияланбаган киреше (чыгым) 

 

Бул эсепте банктын соодалык баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон алынган кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик, же болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. 

 

60303 Четөлкө валюталарын кайрадан баалоодон реализацияланбаган 

киреше (чыгым) 

 

Бул эсепте банктын четөлкө валюталарын кайрадан баалоодон алынган кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик, же болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. 

 

60304 Фьючерс операцияларын кайрадан баалоодон реализацияланбаган 

киреше (чыгым) 

 

Бул эсепте банктын фьючерс операцияларын кайрадан баалоодон алынган кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик, же болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. 

 

60305 Форвард операцияларын кайрадан баалоодон реализацияланбаган 

киреше (чыгым) 

 

Бул эсепте банктын форвард операцияларын кайрадан баалоодон алынган кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик, же болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. 

 

60306 Опцион операцияларын кайрадан баалоодон реализацияланбаган 

киреше (чыгым) 

 

Бул эсепте банктын опцион операцияларын кайрадан баалоодон алынган кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик, же болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. 

 

60400-топ. РЕПО-келишими операциялары боюнча пайыздык киреше 

 

60411 РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча 

пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60500-топ. Кредиттер боюнча пайыздык кирешелер жана 

комиссиондуктар 

 

60501 Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге - 

резиденттерге кредиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктардын банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге - резиденттерге берилген кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60502 Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге - 

резидент эместерге кредиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктардын банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге - резидент эместерге берилген кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60503 Банк - резиденттерге 30 күнгө чейинки банктар аралык 

жайгаштыруулар боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банк - резиденттерде 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча пайыздык кирешенин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60504 Банк - резидент эместерде 30 күнгө чейинки банктар аралык 

жайгаштыруулар боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банк - резидент эместерде 30 күнгө чейинки банктар аралык жайгаштыруулар боюнча пайыздык кирешенин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60511 Ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер 

боюнча пайыздардан тышкары, коммерциялык эмес уюмдарга - 

резиденттерге кредиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздардан тышкары, коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге кредиттер боюнча пайыздык кирешенин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60512 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге ипотекалык 

кредиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык кирешенин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60513 Коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге курулушка 

берилген кредиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдарга - резиденттерге курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздык кирешенин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60514 Ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер 

боюнча пайыздардан тышкары, коммерциялык уюмдарга - 

резиденттерге кредиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздардан тышкары, коммерциялык уюмдарга - резиденттерге кредиттер боюнча пайыздык кирешенин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60515 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер 

боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык кирешенин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60516 Коммерциялык уюмдарга - резиденттерге курулушка берилген 

кредиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте коммерциялык уюмдарга - резиденттерге курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздык кирешенин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60517 Ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер 

боюнча пайыздардан тышкары, жеке адамдарга - резиденттерге 

керектөө кредиттери боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздардан тышкары, жеке адамдарга - резиденттерге керектөө кредиттери боюнча пайыздык кирешенин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60518 Жеке адамдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттер боюнча 

пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын жеке адамдарга - резиденттерге ипотекалык кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60519 Жеке адамдарга - резиденттерге курулушка берилген кредиттер 

боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын жеке адамдарга - резиденттерге курулушка берилген кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60521 Ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер 

боюнча пайыздардан тышкары, банктын кардарларга - резидент 

эместерге кредиттери боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте ипотекалык кредиттер жана курулушка берилген кредиттер боюнча пайыздардан тышкары, банктын кардарларга - резидент эместерге кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60522 Кардарларга - резидент эместерге ипотекалык кредиттер боюнча 

пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын кардарларга - резидент эместерге ипотекалык кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60523 Кардарларга - резидент эместерге курулушка берилген 

кредиттер боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын кардарларга - резидент эместерге курулушка берилген кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60524 Кардарлардын - резиденттердин финансылык ижарага (лизингге) 

кредиттери боюнча кредиттери боюнча пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын кардарлардын - резиденттердин финансылык ижарага (лизингге) кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60525 Кардарлардын - резидент эместердин финансылык ижарага 

(лизингге) кредиттери боюнча кредиттери боюнча пайыздык 

киреше 

 

Бул эсепте банктын кардарлардын - резидент эместердин финансылык ижарага (лизингге) кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60526 Кардарларга - резиденттерге овердрафт-кредиттери боюнча 

пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын кардарларга - резиденттерге овердрафт-кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60527 Кардарларга-резидент эместерге овердрафт-кредиттери боюнча 

пайыздык киреше 

 

Бул эсепте банктын кардарларга - резидент эместерге овердрафт-кредиттери боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60529 Кредитти башка алмаштыруучулар боюнча алууга кошуп 

эсептелинген пайыздар 

 

Бул эсепте банктын кредитти алмаштыруучулар боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60599 Жана башка пайыздык кирешелер 

 

Бул эсепте банктын алар боюнча өзүнчө эсептер каралбаган пайыздык кирешелеринин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60600-топ. Комиссиондук кирешелер 

 

Бул топто банктын комиссиондук кирешелери эсепке алынуучу эсептер камтылган. Комиссиондук кирешелер улуттук валютада эсепке алынат. 

 

60601 Банктын которуу операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн 

комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын которуу операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60602 Банктын кассалык операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрү 

үчүн комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын кассалык операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60603 Банктын аманаттарды кабыл алуу, кардарлардын банктык эсебин 

ачуу жана жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн 

комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын аманаттарды кабыл алуу, кардарлардын банктык эсебин ачуу жана жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60604 Банктын ишеним (траст) операциялары боюнча кызмат 

көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын ишеним операциялары (траст) боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60605 Банктын берилген гарантиялар боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн 

комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын берилген гарантиялар боюнча кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60606 Банктын төлөм документтеринин акцепти үчүн кызмат 

көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын төлөм документтеринин акцепти үчүн кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60607 Банктын документардык эсептешүүлөр боюнча кызмат 

көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын документардык эсептешүүлөр боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60608 Банктын факторинг операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө 

комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын факторинг операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60609 Банктын камсыздандыруу полистерин реализациялоо боюнча 

кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын камсыздандыруу полистерин реализациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60611 Банктын баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча кызмат 

көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60612 Сейфтеринде сактагандыгы үчүн комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын сейфтерде сактагандыгы үчүн комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60613 Кардарларга берилген кредиттер боюнча комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын кардарларга берилген кредиттери боюнча комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60614 Банктарга берилген кредиттер боюнча комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын банктарга берилген кредиттери боюнча комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет. 

 

60699 Башка комиссиондук кирешелер 

 

Бул эсепте банктын башка комиссиондук кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Комиссиондук кирешелер чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Комиссиондук кирешелерди төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп дебеттелет 

 

60700-топ. Баалуу металлдар менен операциялардан кирешелер 

(сальдо) 

 

60701 Баалуу металлдар менен операциялардан киреше/чыгаша 

 

Бул эсепте банктын менчигинде турган алтын жана баалуу металлдар менен операциялардан алынган реализацияланган жана реализацияланбаган кирешенин/чыгашанын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше пайда болгон жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60800-топ. Инвестициялардан жана соодалык операциялардан кирешелер 

(сальдо) 

 

60801 Соодалык баалуу кагаздардан киреше (чыгаша) 

 

Бул эсепте соодалык баалуу кагаздарды сатуудан жана алардын наркынын начарлашынан банктын реализацияланган жана реализацияланбаган кирешелеринин/чыгашаларынын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше пайда болгон жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60802 Сатууга боло турган баалуу кагаздардан киреше (чыгаша) 

 

Бул эсепте сатууга боло турган баалуу кагаздарды сатуудан жана алардын наркынын начарлашынан банктын реализацияланган жана реализацияланбаган кирешелеринин/чыгашаларынын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше пайда болгон жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60811 Туунду компаниялардан накта киреше (чыгаша) 

 

Бул эсепте туунду компаниялардын ишинин натыйжасында банктын алган кирешелеринин/чыгашаларынын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше пайда болгон жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60812 Ассоциацияланган компаниялардан накта киреше (чыгаша) 

 

Бул эсепте ассоциацияланган компаниялардын ишинин натыйжасында банктын алган кирешелеринин/чыгашаларынын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше пайда болгон жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60813 Акцияларга жана пайларга салымдардан дивиденддер 

 

Бул эсепте туунду жана ассоциацияланган болуп саналышпаган компаниялардын акцияларына жана пайларына салымдардан алынган дивиденддердин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

60900-топ. Четөлкө валютасы менен операциялардан киреше (сальдо) 

 

60901 Четөлкө валютасы менен операциялардан киреше (чыгаша) 

 

Бул эсепте четөлкө валютасын сатуудан жана конвертациядан түшкөн банктын реализацияланган жана реализацияланбаган кирешесинин/чыгашасынын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше пайда болуп жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

61000-топ. Башка кирешелер 

 

61001 Банктык имараттарды ижарага алгандык үчүн төлөөлөр 

 

Бул эсепте банктын кыймылсыз мүлкүн операциялык ижарага берүүдөн банк тарабынан алынган кирешенин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептер жабылган учурда эсеп дебеттелет. 

 

61011 Негизги каражаттарды сатып өткөрүүдөн киреше (чыгаша) 

(сальдо) 

 

Бул эсепте банктын жабылган филиалдарынын активдерин кошо алганда, негизги каражаттарды сатып өткөрүүдөн улам банк тарабынан алынган кирешенин/чыгашанын суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше пайда болгон жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

61021 Күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүдөн киреше (чыгаша) (сальдо) 

 

Бул эсепте кайтарылып берилбеген кредиттер боюнча күрөөлүк мүлктү сатуудан кирешелер/чыгашалар, активдин ордун жабууга кабыл алынган банктын башка мүлкү боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар боюнча чыгашалар жана күрөөлүк мүлктүн наркынын начарлашынан улам келип чыккан чыгашалар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше пайда болгон жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

61031 Башкы офис менен анын филиалдарынын ортосундагы 

операциялар боюнча киреше (чыгаша) 

 

Бул эсепте башкы офис менен анын филиалдарынын ортосундагы операциялар боюнча киреше (чыгаша) эсепке алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше пайда болгон жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

61099 Башка кирешелер 

 

Бул эсепте банктын алар боюнча өзүнчө эсеп каралбаган, башка кирешелеринин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурунда эсеп кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

 

7-класс. Пайыздык чыгашалар 

 

70000-топ. Депозиттер боюнча пайыздык чыгаша 

 

Бул топ банктын пайыздык чыгашаларын эсепке алуу үчүн эсептерди камтыйт. Пайыздык чыгашаларды эсепке алуу улуттук валютада жүргүзүлөт. 

 

70001 Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин-резиденттердин 

талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

 

Бул эсепте юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин - резиденттердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча банктын пайыздык чыгашалары эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Чыгаша келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептер жабылган учурда эсеп кредиттелет. 

 

70002 Коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин талап боюнча 

төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

 

Бул эсепте коммерциялык эмес уюмдардын - резиденттердин боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча банктын пайыздык чыгашалары эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Чыгаша келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептер жабылган учурда эсеп кредиттелет. 

 

70003 Юридикалык жактардын - резидент эместердин талап боюнча 

төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгаша 

 

Бул эсепте юридикалык жактардын - резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча банктын пайыздык чыгашалары эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Чыгаша келип чыккан учурда эсеп дебеттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептер жабылган учурда эсеп кредиттелет. 

 

70011 Жеке адамдардын - резиденттердин депозиттери боюнча