Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2007 жылдын 7 саны 

 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 14-июнунда 

каттоодон өткөн. Каттоо номери N 56-07 

 

Бишкек шаары 

2007-жылдын 11-майы N 25/2 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2005-жылдын 4-майындагы N 14/2 "Кыргыз Республикасындагы 

кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин 

жаңы редакциясы тууралуу" токтомуна 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 14/2 "Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаңы редакциясы тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун карап көрүү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 14/2 "Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаңы редакциясы тууралуу" токтомго сунуш кылынган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү, айым С.Э.Джаныбековага ыйгарылсын. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Банк Башкармасынын Төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын 

2007-жылдын 11-майындагы 

N 25/2 токтому менен 

бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 

тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 

2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон 

өткөртүлгөн N 14/2 "Кыргыз Республикасындагы 

кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу 

эрежелеринин жаңы редакциясы тууралуу" токтомго 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР 

 

1. Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин 4.4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"4.4. Кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна лицензияга ээ кредиттик союздар үчүн депозиттик базанын максималдуу өлчөмү институционалдык капиталдын өлчөмүнүн 450% ашпоого тийиш.". 

2. Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин 5.1-пунктунун үчүнчү абзацындагы "кредиттик союздун институционалдык капитали - ИК," сөздөрдөн кийин "коэффициент - К," алынып салынсын. 

3. Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин 5.1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"5.1.1 Жаңыдан түзүлгөн кредиттик союздар үчүн тышкы карыз алуулардын максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н.1.1) таблицага ылайык аныкталат: 

┌────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┐ 

Кредиттик союз иштеп турган 1 жыл 2 жыл │ 

мезгилде │ 

├────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤ 

H1.1 эсептөө Н1.1 (<=) ҮК Н1.1 (<=) ҮК + ИК │ 

же болбосо │ 

Н1.1 (<=) ИК х 4 │ 

Кайсынысы чоң │ 

болсо, ошого жараша│ 

└────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┘ 

Жаңыдан түзүлгөн кредиттик союздун ишинин биринчи жылыңда тышкы карыз алуулардын өлчөмү үлүштүк капиталдын өлчөмүнөн ашпоого тийиш. Жаңыдан түзүлгөн кредиттик союздун ишинин экинчи жылында тышкы карыз алуулардын өлчөмү, кайсынысы чоң болсо ошого жараша, суммардык капиталдын өлчөмүнөн же институционалдык капиталдын төрт эселенген өлчөмүнөн ашпоого тийиш.". 

4. Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин 5.1.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"5.1.2. Иштеп жаткан кредиттик союздар үчүн тышкы карыз алуулардын максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н1.2) төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

 

Н1.2 (<=) ИК х 4 

 

Иштеп жаткан кредиттик союздар үчүн тышкы карыз алуулардын максималдуу өлчөмүнүн ченеминин (Н1.2) мааниси институционалдык капиталдын төрт эселенген өлчөмүнөн ашпоого тийиш.". 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 14-июнунда 

каттоодон өткөн. Каттоо номери N 58-07 

 

Бишкек шаары 

2007-жылдын 11-майы N 25/6 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук 

төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын электрондук 

төлөм документтеринин жана билдирүүлөрүнүн формаларын 

толтуруу эрежелерине өзгөртүүлөрдү 

жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2002-жылдын 31-декабрындагы N 916 биргелешкен токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөр системасын колдонууга киргизүү жана төлөмдөрдү натыйжалуу өткөрүүгө жөндөмдүү инфраструктураларды түзүү боюнча 2003-2008-жылдарга каралган иш-чаралардын Мамлекеттик программасын жүзөгө ашыруунун чегинде Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын пайдаланууга берилишине байланыштуу, Банктык эсептешүүлөр башкармалыгынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2006-жылдын 23-мартында 25-06 номеринде каттоодон өткөрүлгөн N 5/10 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын электрондук төлөм документтеринин жана билдирүүлөрүнүн форматтарын толтуруу эрежелерине" сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду карап көрүү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган "Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын электрондук төлөм документтеринин жана билдирүүлөрүнүн формаларын толтуруу эрежелерине" өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Банттык эсептешүүлөр башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирге бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

5. Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү, айым Ч.К.Иманкуловага ыйгарылсын. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын Төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын 

2007-жылдын 11-майындагы 

N 25/6 токтому менен 

(Кыргыз Республикасынын 

Юстиция министрлигинде 

2007-жылдын 23-мартында 

25-06 номеринде каттоодон 

өткөрүлгөн) 

бекитилген 

 

Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук 

төлөмдөрдүн Пакеттик клиринг системасынын (СПК) 

электрондук төлөм документтеринин жана 

билдирүүлөрүнүн форматтарын толтуруу эрежелерине 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

1. Бүтүндөй текст боюнча төмөнкүлөр тиешелүү жөндөмөлөрдө алмаштырылсын: 

- "СПП" сөзү "пакет" сөзүнө. 1.5 пунктунун 9-абзацында "пакет" сөзү алынып салынсын; 

-"SWIFT-like" cөзү "SWIFT-өңдүү" сөзүнө

- "ВIС" сөзү "БИК" сөзүнө

2. 2.3. пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

"Чечүүчү сөзү менен саптардын топтомунан турган тилкелерде, эгерде ал өзгөчө белгиленбесе, саптардын иреттүүлүк тартиби жөнгө салынбайт. Мисалы, формаларга ылайык, төмөнкүдөй жазууга жол берилет: 

:79:/SETACCOUNTDEBITCAP/CLEARING 

/ACCOUNT/35215601 

/AMOUNT/200, 

/DIRECTION/I 

Ошондой эле төмөнкүгө жол берилет

:79:/SETACCOUNTDEBITCAP/CLEARING 

/AMOUNT/200, 

/ACCOUNT/35215601 

/DIRECTION/I". 

3. 2.4. пунктунун 6 абзацында "(опциалдуу)" сөзү алынып салынсын

4. 2.5. пункту :20: тилке абзацынан кийин төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын

"21: тилке сурамдарга жооптордо (отчеттордо) байланыштуу сурамдын референси камтылат. Эгерде отчет системада сурамсыз генерацияланса, анда 21 тилкесинде, эгер ал бул отчетто милдеттүү түрдө болсо жана ал тууралуу башкача айтылбаса, NONREF чечүүчү сөзү камтылат." 

- 2.5. пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын

"Пакеттик клиринг системасынан SWIFT-өңдүү форматта билдирүүлөрдү кабыл алууда 4-блоктон кийин ар бир билдирүү, төмөнкүдөй түргө ээ болгон 5-блок менен толукталат

{5:{TNG:}}". 

5. 2.6 пунктунун 1-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин

"0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () {} = ; , N % * . - _ / ? ! " ' : + ~ @ # $ ^ [] Space (Пробел)". 

6. 2.6 пункт төмөнкү мазмундагы 2.6.1. пунктча менен толукталсын

"2.6.1. Билдирүүлөрдүн тексттеринде колдонууга жол берилбеген символдордун жана ирээттүүлүктүн комбинациялары 

- Атайын сүйлөшүлгөн учурлардан тышкары (77Е тилкеси), кайсы болбосун тилке CrLf (Каретканы кайтарып алуу - Сапты которуу) менен башталбайт

- Тилкенин ичинде кайсы болбосун сап '-' (тире) символу менен башталбайт. 79-тилкеден тышкары; 

- Кайсы болбосун тилкеде бүтүндөй бош тилкенин же пробелдерден турган тилкенин болушуна жол берилбейт; 

- Кайсы болбосун тилке, эгер ал жаңы тилке болбосо, ':' (кош чекит) снмволу менен башталбайт; 

- Документтердин же төлөмдөрдүн референстерин (20, 21, тег 108 билдирүүнүн аталышы) камтыган тилкелер '/' символу менен башталбайт, '/' символу менен аяктабайт жана 2 же андан көп '/' символунун катар келүүсү менен аяктабоого тийиш;" 

7. 2.11.1. пунктунда таблица төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐ 

DateTime Тилкенин ҮҮММDDННММ форматында ВСS/Х системасы │ 

форматы тарабынан билдирүүнү кабыл алуунун датасы │ 

жана убактысы │ 

├──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤ 

MIR Билдирүүнүн кириш референси (28 символ) │ 

төмөндөгүлөрдөн турат: │ 

6!n 1. Жиберүү датасы ҮҮММDD (6 символ) │ 

6!n4!n!XX 2. Пайдалануучунун - жөнөтүүчүнүн коду │ 

(10 символ) │ 

4!n 3. Коммуникациялык сессиянын номери │ 

(4 символ) │ 

6!n 4. Билдирүүнүн ирееттик номери (6 символ) │ 

├──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤ 

Signature Электрондук-цифралык колтамга │ 

└──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘ 

". 

8. 2.11.2. пунктунда таблица төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌───────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┐ 

DateTime Тилкенин ҮҮММDDННММ форматында ВСS/Х системасы │ 

форматы тарабынан билдирүүнү кабыл алуунун датасы │ 

жана убактысы │ 

├───────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤ 

MIR Билдирүүнүн кириш референси (28 символ) │ 

төмөндөгүлөрдөн турат: │ 

6!n 1. Жиберүү датасы ҮҮММDD (6 символ) │ 

6!n4!n!XX 2. Пайдалануучунун - жөнөтүүчүнүн коду │ 

(12 символ) │ 

4!n 3. Коммуникациялык сессиянын номери │ 

(4 символ) │ 

6!n 4. Билдирүүнүн ирееттик номери (6 символ) │ 

├───────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤ 

Code Катанын коду │ 

├───────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤ 

Description Катанын тексти │ 

├───────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤ 

Info Ката тууралуу маалымат │ 

├───────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤ 

Signature Электрондук-цифралык колтамга │ 

└───────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────┘ 

". 

9. 3.1.2 пункттун таблицасында "СПП ТИБИ" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌──────────────┬──────┬───┬───────────┬────────────────────────┬──────┐ 

Пакеттин тиби М 12 3!n Жол берилген маанилер: 104 │ 

102 │ 

104 │ 

└──────────────┴──────┴───┴───────────┴────────────────────────┴──────┘ 

". 

10. 4.1.1, 4.1.2 пункттарынын "Формат" жана "Түшүндүрмө" графаларында "ОМ" "Кардар-жөнөтүүчүнүн эсеби" позициясында "[/LS/13x]" сөзү "[/LS/20x]" сөзү менен алмаштырылсын. 5.1.1 пунктунун "Формат" графасында "ОМ" "СПГТ кардар-жөнөтүүчүсүнүн эсеби" позициясында "[/LS/13x]" сөзү "[/LS/20x]" сөзү менен алмаштырылсын. 4.2.2 пунктунун "Формат" жана "Түшүндүрмө" графаларында "М" "Кардар-төлөм алуучунун (акча каражаттарын жөнөтүүчүнүн) эсеби" позициясында "[/LS/13x]" сөзү "[/LS/20x]" сөзү менен алмаштырылсын. 

11. 4.1.2 пунктунун "Формат" графасында "М" "Кардар-алуучунун эсеби" позициясында "[/SCHET/16x]" сөзү "[/SCHET/16!n]" сөзү менен алмаштырылсын. 4.2.1, 4.2.2, 5.2.1 пункттарынын "Формат" графасында "ОМ" "Кардар-төлөм жөнөтүүчүнүн эсеби" позициясында "[/SCHET/16x]" сөзү "[/SCHET/16!n]" сөзү менен алмаштырылсын. 

12. 4.1.2 пункту төмөнкү мазмундагы эскертүү менен толукталсын: 

"70 тэгде баш тартуунун себебин көрсөтүүдө баш тартуунун кодун да көрсөтүү зарыл: 

МТ102 (REJT/RTND) үчүн: 

Код Түшүндүрмө 

ERRACCOUNT Кардар-алуучунун туура эмес эсеби 

ERRBNF Кардар-алуучунун туура эмес аталышы 

 

МТ104 (REJT) үчүн: 

 

Код Түшүндүрмө 

 

BNFBANKRUPT Кардар-төлөөчүнүн эсебинде акча каражаттары жетишсиз 

("кара" тизмеге киргизилет). 

ERRACCOUNT Кардар-төлөөчүнүн туура эмес эсеби. 

ERRBNF Кардар-төлөөчүнүн туура эмес аталышы. 

ERRCONTRACT Тике дебеттөө менен каражаттарды эсептен алып салууга 

келишим жок. 

20х чечүүчү сөзүнүн өлчөмү

Билдирүүнүн тэг үлгүсү (мисалы): 

:70:/DESCR/ERRBNF 

Кардардын аталышын тактаңыз 

Баш тартуулардын коддору маалымат берүүчү болуп саналат жана башка маанилер менен толукталышы мүмкүн." 

13. 4.1.3 пунктунда "М" "Жөнөтүүчүнүн алуучу үчүн маалыматы" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌───┬───┬────────────┬────────────┬───────────────────┬───────────────┐ 

M 72 Жөнөтүүчүнүн6*35х /PURPOSE/ чечүүчү /PURPOSE/Тест │ 

алуучу үчүн [/PURPOSE/ сөзүнөн кийин /NUM/2 │ 

маалыматы 26x] бүтүндөй пакет үчүн/PRT/20 │ 

[//33х] төлөмдүн │ 

/NUM/10n дайындалышы │ 

/PRT/2!n көрсөтүлөт. │ 

Уландысы кийинки │ 

сапта // префикси │ 

менен көрсөтүлөт. │ 

/NUM/ чечүүчү │ 

сөзүнөн кийин │ 

пакеттеги │ 

төлөмдөрдүн саны │ 

көрсөтүлөт. │ 

/РRТ/ - артыкчылык │ 

коду │ 

└───┴───┴────────────┴────────────┴───────────────────┴───────────────┘ 

". 

14. 4.1.3 пункту төмөнкү мазмундагы 4-эскертүү, 5.1.3, 5.2.1 пункттары 3-эскертүү менен толукталсын: 

"4-эскертүү. /РRТ/ минималдуу артыкчылыгы, башкача айтканда нөлдүк, өтө жогорку болуп эсептелет.". 

15. 4.2.1 пунктунда "М" "Жөнөтүүчүнүн алуучу үчүн маалыматы" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌───┬───┬────────────┬────────────┬───────────────────┬───────────────┐ 

M 72 Жөнөтүүчүнүн6*35х /PURPOSE/ чечүүчү /NUM/3 │ 

алуучу үчүн [/PURPOSE/ сөзүнөн кийин /PRT/20 │ 

маалыматы 26x] бүтүндөй пакет үчүн/PURPOSE/Тест │ 

[//33х] төлөмдүн //пакеттин │ 

/NUM/10n дайындалышы │ 

/PRT/2!n көрсөтүлөт. │ 

Уландысы кийинки │ 

сапта // префикси │ 

менен көрсөтүлөт. │ 

/NUM/ чечүүчү │ 

сөзүнөн кийин │ 

пакеттеги │ 

төлөмдөрдүн саны │ 

көрсөтүлөт. │ 

/РRТ/ - артыкчылык │ 

коду. Төмөндө │ 

1-тиркемени караңыз │ 

└───┴───┴────────────┴────────────┴───────────────────┴───────────────┘ 

". 

16. 4.2.1 пункту төмөнкү мазмундагы эскертүү менен толукталсын: 

"Эскертүү. /РК.Т/ минималдуу артыкчылыгы, башкача айтканда нөлдүк, өтө жогорку болуп эсептелет." 

17. 5.1.3 пунктунун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"5.1.3 С милдеттүү иреттүүлүгү

18. 5.1.3 пунктунда "М" "Жөнөтүүчүнүн алуучу үчүн маалыматы" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌────┬────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────────────┐ 

М 72Жөнөтүүчүнүн алуучу6*35х төмөндө 2 жана 3 │ 

│үчүн маалыматы [/PURPOSE/26x]тиркемени караңыз │ 

[//33х] │ 

/NUM/10n Пакет референси, │ 

/PRT/2!n эсептешүү күнү жана │ 

/BATCH/16x жөнөтүүчүгө тиешелүү │ 

6!n БИК │ 

6!n │ 

[/BDP/30х Дарек боюнча жөнөтүү │ 

[/33х]] жүргүзүлгөн операциялык│ 

күндүн мезгил аралыгы │ 

└────┴────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────────┘ 

". 

19. 5.1.3 жана 5.2.1 пункттарынын 2-эскертүүсү төмөнкү сүйлөм менен толукталсын: 

"72 тилкедеги чыгыш пакеттерге /ВDР/ чечүүчү сөзүнөн кийин система тарабынан операциялык күндүн мезгил аралыгынын аталышы кошулат." 

20. 5.2.1 пунктунда "М" "Жөнөтүүчүнүн алуучу үчүн маалыматы (Sender to Receiver Information)" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌────┬─────┬───────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐ 

М 72 Жөнөтүүчүнүн 6*35x Төмөндөгү 2-эскертүүнү │ 

алуучу үчүн [/PURPOSE/26x] караңыз │ 

маалыматы [//33x] │ 

/NUM/10n Төмөндөгү 3 эскертүүнү │ 

/PRT/2!n караңыз │ 

/BATCH/16x │ 

6!n Пакет референси, │ 

6!n эсептешүү күнү жана │ 

[/BDP/30х жөнөтүүчүгө тиешелүү БИК│ 

[//33x]] Дарек боюнча жөнөтүү │ 

жүргүзүлгөн операциялык │ 

күндүн мезгил аралыгы │ 

└────┴─────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────────┘ 

". 

21. 6.3 пунктта диаграмма жана анын түшүндүрмөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

"Объект ээси - бул, анын объекти (катышуучунун, пайдалануучунун позициясынын сапаты) сурам боюнча өзгөрүүгө дуушар болюн катышуучу Айрым сурамдар үчүн (LOCKACCOUNT, UNLOCKACCOUNT, SETUSERLOCK, ACTIVATEBUSINESSDAYPERIOD, SETACCOUNTDEBITCAP, SETACCOUNTDEBITCAPLIMIT) номер 4 билдирүүсү, эгер ээси сурамдын жөнөтүүчүсү болуп саналбаса, өзгөрүүчү объекттин ээсине жөнөтүлөт.". 

 

Сүрөт 

 

 

22. 6.3.3. пунктунда "М" "Сурам" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌────┬───┬───────┬─────────────┬─────┬──────────────┬─────────────────┐ 

M 79 Сурам /18!c/6!n 1 Сурамдын тиби//SETPARTICIPANT- │ 

катышуучуга LOCK/234567 │ 

тийиштүү BIC │ 

├─────────────┼─────┼──────────────┼─────────────────┤ 

/6!c/2!n 2 Ыйгарылуучу /STATUS/00 │ 

статус: │ 

00 - активдүү │ 

10- токтотулуп │ 

коюлган │ 

20 - алынып │ 

салынган │ 

30 - система- │ 

дан │ 

алынып │ 

салынат │ 

├─────────────┼─────┼──────────────┼─────────────────┤ 

3 DIRECTION │ 

чечүүчү сөзү │ 

кийин колдонуу │ 

│үчүн сакталып │ 

коюлган │ 

│ 

│ 

└────┴───┴───────┴─────────────┴─────┴──────────────┴─────────────────┘ 

". 

23. 6.3.8 пунктунда "М" "Сурам" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌────┬───┬─────────┬────────────┬─────┬─────────────┬─────────────────┐ 

М 79 Сурам /18!с/30х 1 Сурамдын тиби/SETACCOUNTDEBIT-│ 

CAP/CLEARING │ 

├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤ 

[/6!с/[1!а]] ЛДЧП статусу,/STATUS/ │ 

Кийин │ 

колдонуу үчүн │ 

сакталып │ 

коюлган │ 

├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤ 

[/6!с/[1!а]] ЛДЧП /ACTION/ │ 

орнотууга │ 

аракеттер. │ 

Кийин │ 

колдонуу үчүн │ 

сакталып │ 

коюлган │ 

├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤ 

/7!с/34х Позициянын /ACCOUNT/35215601│ 

коду │ 

├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤ 

/6!c/15d ЛДЧП суммасы /AMOUNT/200, │ 

├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤ 

[/9!с/[1!а]] Операция тиби/DIRECTION/I │ 

D - азайтуу │ 

I - көбөйтүү │ 

Бош - коюу │ 

керек │ 

└────┴───┴─────────┴────────────┴─────┴─────────────┴─────────────────┘ 

". 

24. 6.3.8 жана 6.3.9 пункттарында "79: тилке" абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"79: тилке сурамдын тибин жана параметрин камтыйт. Саптардын иреттүүлүк тартиби, тилкенин биринчи сабында болууга тийиш болгон "Сурамдын тиби" субтилкесинен тышкары, жөнгө салынбайт." 

25. 6.3.12 пункт 6.4 пункт деп эсептелсин жана төмөнкү редакцияда берилсин: 

"6.4 МТ998: Кызматтык сурам 

Бул билдирүү, эреже катары, бир нече катышуучуга бир эле учурда ЛДЧП орнотуу үчүн тышкы системадан гана жиберилет. 

Кыргызча котормосу; ЛДЧП орнотуу 

 

Сүрөт 

 

Чиймедеги (схемадагы) билдирүүлөр: 

 

Чиймедеги Билдирүүнүн аталышы Бул билдирүүлөр түшүндүрүлгөн 

(схемадагы) ушул документтин бөлүктөрү 

билдирүүнүн 

номери 

 

1 Сурам 6.4.1 

2 Ката жөнүндө билдирүү 19.1 

3 Жооп 6.4.2 

4 Жооп 6.4.3 

 

6.4.1 MT998/SPDC: Позициялардын тизмесине ЛДЧП орнотуу 

 

6.4.1.1. А милдеттүү иреттүүлүгү: Жалпы маалымат 

 

┌──────┬─────┬───────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐ 

Болушу Тег Тилкенин аталышы Формат Түшүндүрмө │ 

├──────┼─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 

М 20 Сурамдын идентификатору 16х Сурамдын жөнөтүүчү │ 

тарабынан ыйгарылган │ 

уникалдуу референси │ 

├──────┼─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 

М 12 Камтылган сурамдын тиби 3!п 999 │ 

├──────┼─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ 

М 77Е Сурамда камтылгандар 73х[n*78] 'CrLf' биринчи сапта│ 

'CrLf-' тексттин │ 

аягында │ 

└──────┴─────┴───────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘ 

 

6.4.1.2. В милдеттүү иреттүүлүгү: Сурамдын бөлүктөрү 

 

┌─────┬─────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────────────┐ 

Болу- Тег Тилкенин аталышы Формат Түшүндүрмө │ 

шу │ 

├─────┼─────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤ 

M 75 Сурам 4!а SPDC │ 

[/9!с/[1!а]]/DIRECTION/I │ 

├─────┴─────┴─────────────────────┴────────────┴──────────────────────┤ 

││---> D кайталанма иреттүүлүк │ 

├─────┬─────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────────────┤ 

M 79 Катышуучуга тийиштүү /BIC/6!n /BIC/234567 │ 

БИК │ 

Коюлуучу ЛДЧП /AMOUNT/16d /AMOUNT/100,00 │ 

├─────┴─────┴─────────────────────┼────────────┴──────────────────────┤ 

---- D иреттүүлүгүнүн аягы │ 

├─────┬─────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────────────┤ 

M 19 Жыйынтык сумма 17d 100,00 │ 

└─────┴─────┴─────────────────────┴────────────┴──────────────────────┘ 

Мисал: 

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I198999999XXXXXXN}{3:{113:0100} 

{108:hgfh}}{4: 

:20:CBAN/999SPOL/01 

:12:999 

:77E: 

:75:SPDC 

:79:/BIC/101109 

/AMOUNT/15000, 

:79:/BIC/102109 

/AMOUNT/25000, 

:79:/BIC/104109 

/AMOUNT/10000, 

:19:50000, 

 

6.4.2. МТ998/SPDC: Кызматтык жооп 

 

6.4.2.1. А милдеттүү иреттүүлүгү: Жалпы маалымат 

 

┌──────┬───┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐ 

БолушуТег Тилкенин аталышы Формат Түшүндүрмө │ 

├──────┼───┼───────────────────────┼──────┼───────────────────────────┤ 

М 20 Жооптун идентификатору 16х Сурамдын жөнөтүүчү │ 

тарабынан ыйгарылган │ 

уникалдуу референси │ 

├──────┼───┼───────────────────────┼──────┼───────────────────────────┤ 

М 21 Байланыштуу референс 16х Сурамдын идентификатору │ 

├──────┼───┼───────────────────────┼──────┼───────────────────────────┤ 

М 12 Салынган жооптун тиби 3!n 999 │ 

├──────┼───┼───────────────────────┼──────┼───────────────────────────┤ 

M 77ЕЖооптун мазмуну 73х 'CrLf' биринчи сапта │ 

[n*78]'CrLf-' тексттин аягында │ 

└──────┴───┴───────────────────────┴──────┴───────────────────────────┘ 

 

6.4.2.2. В милдеттүү иреттүүлүгү: Сурамдын бөлүктөрү 

 

┌──────┬───┬───────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐ 

БолушуТег Тилкенин аталышы Формат Түшүндүрмө │ 

├──────┼───┼───────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤ 

М 75 Жооп 4!а SPDC │ 

[/9!с/[1!а]]/DIRECTION/I │ 

├──────┴───┴───────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤ 

││---> Б кайталанма иреттүүлүк │ 

├──────┬───┬───────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤ 

М 79 Позициянын коду [/34x] /2341123 │ 

Катышуучуга тийиштүү /BIC/6!n /BIC/234567 │ 

БИК │ 

Коюлуучу ЛДЧП /AMOUNT/16d /AMOUNT/100,00 │ 

├──────┴───┴───────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤ 

----- D иреттүүлүгүнүн аягы │ 

├──────┬───┬───────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤ 

М 19 Жыйынтык сумма 17d 100,00 │ 

└──────┴───┴───────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘ 

 

6.4.3 МТ999/5РВС. Кызматтык жооп 

 

МТn99 формат: Өткөрүлгөн операция жөнүндө билдирүү 

 

┌────┬───┬───────────────┬──────┬─────┬───────────────┬───────────────┐ 

Бо- Тег Тилкенин ФорматСап N Түшүндүрмө Мисал │ 

лушу аталышы │ 

├────┼───┼───────────────┼──────┼─────┼───────────────┼───────────────┤ 

М 20 Жооптун 16х Билдирүүнүн R1916811/999 │ 

идентификатору идентификатору │ 

├────┼───┼───────────────┼──────┼─────┼───────────────┼───────────────┤ 

М 21 Байланыштуу 16х Сурамдын AGAT/999/01 │ 

референс идентификатору │ 

├────┼───┼───────────────┼──────┼─────┼───────────────┼───────────────┤ 

М 79 Жооп 4*50х Чечүүчү сөздөр,/SETACCOUNT- │ 

позициянын DEBITCAP/ │ 

коду, коюлган [/DIRECTION/I] │ 

ЛДЧП чоңдугу /ACCOUNT/234567│ 

/AMOUNT/4000, │ 

└────┴───┴───────────────┴──────┴─────┴───────────────┴───────────────┘ 

20: тилке билдирүүнүн идентификаторун камтыйт 

21: тилке байланыштуу кызматтык сурамдын билдирүүсүнүн референсин камтыйт

79: тилке байланыштуу сурамдын :79: тилкесинин тиешелүү сабынын негизинде түзүлөт." 

Тиешелүүлүгүнө жараша 6.4. пункт 6.5. пункт болуп эсептелсин (6.4.1., 6.4.2., 6.4.3. - 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3.) 

26. 6.5.1. пунктунда "М" "Жооп" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌────┬───┬─────────┬────────────┬─────┬─────────────┬─────────────────┐ 

M 79 Жооп 35*50х 79 тилкенин /SETACCOUNTDEBIT-│ 

сурамынын CAPLIMIT/ │ 

көчүрмөсү [/DIRECTION/I] │ 

/ACCOUNT/234567 │ 

/AMOUNT/4000, │ 

└────┴───┴─────────┴────────────┴─────┴─────────────┴─────────────────┘ 

". 

7. 6.5.3. пунктунда "М" "Жооп" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌────┬───┬─────────┬────────────┬─────┬─────────────┬─────────────────┐ 

M 79 Жооп /18!с/ 1 Чечүүчү сөз /DEBITCAP/ │ 

├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤ 

/15!c/15d 2 Белгиленген /GRANTEDDEBITCAP/│ 

дебеттик 200, │ 

лимит │ 

└────┴───┴─────────┴────────────┴─────┴─────────────┴─────────────────┘ 

". 

28. 6.5 пункт төмөнкү мазмундагы 6.5.4 пунктча менен толукталсын: 

"6.5.4 MTn99/SETLAPPROVED: Төлөмдөрдүн жүргүзүшү жөнүндө нотификация 

 

Бул билдирүү операциялык күндүн аягында система тарабынан өзалдынча түзүлөт жана катышуучулардын транзакциялары КТС5 системасында аткарылгандыгын билдирет. 

 

МТn99 формат: Төлөмдөрдүн жүргүзүлүшү жөнүндө нотификация 

 

┌────┬───┬───────────────┬───────┬─────┬──────────────┬───────────────┐ 

Бо- Тег Тилкенин Формат Сап N Түшүндүрмө Мисал │ 

лушу аталышы │ 

├────┼───┼───────────────┼───────┼─────┼──────────────┼───────────────┤ 

М 20 Билдирүүнүн 16х Билдирүүнүн R1916813/999 │ 

идентификатору идентификатору │ 

├────┼───┼───────────────┼───────┼─────┼──────────────┼───────────────┤ 

О 21 Байланыштуу [16х] Сурамдын AGAT/999GBDP/01│ 

референс идентификатору │ 

├────┼───┼───────────────┼───────┼─────┼──────────────┼───────────────┤ 

М 79 Жооп /18!с/ 1 Чечүүчү сөз /SETLAPPROVED/ │ 

├───────┼─────┼──────────────┼───────────────┤ 

6!n/42х 2 Операциялык 060515/MORNING │ 

күн. │ 

Клирингдик │ 

сессиянын │ 

идентификатору │ 

└────┴───┴───────────────┴───────┴─────┴──────────────┴───────────────┘ 

20: тилке билдирүүнүн идентификаторун камтыйт. 

79: тилке сурамга алынган жоопту камтыйт. 

Мисал 

{1:F01101109XXXXXX0001000046}{2:O99917510508199999990001XX00010000 460508191751N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4: 

:20:I31762/999 

:79:/SETLAPPROVED/ 

060515/MORNING 

-}". 

29. 7.2.1 жана 7.2.2 пунктарында "О" "Түшүндүрмө (Narrative)" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌───┬───┬─────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┐ 

O 77АКомментарий 20*35х ЕА49 │ 

(Narrative) Тышкы валидатор │ 

тарабынан │ 

четтетилген │ 

└───┴───┴─────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘ 

". 

30. 7.2.2 пунктунда "М" "Пакеттин идентификатору 

Катышуучуга тиешелүү БИК Эсептешүү күнү, Валютаны коду, 

Сумма" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌───┬───┬─────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┐ 

M 79 Пакеттин идентификатору /BATCH/16x /BATCH/batch102 │ 

Катышуучуга тиешелүү БИК 6!n 234567 │ 

Эсептешүү күнү, Валютанын6!n3!a15d 040929KGS12324, │ 

коду, Сумма │ 

[Иштеп чыгуу күнү] [6!n] 040929 │ 

└───┴───┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┘ 

". 

31. 7.2.3. пунктунда ":21: тилке" абзацынан кийин төмөнкү абзац менен толукталсын: 

"21: тилкесинде күндөлүк операциялык күндө колдонулган файлды референси менен бирге жөнөткөн учурда DUPLICATED чечүүчү сөзү камтылган." 

32. 7.2.3. пунктунда ":76: тилке" абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"76: тилке жооптун тибин жана тиешелүү объекттин (файлдын, пакеттин, төлөмдүн) статусун камтыйт. "Статус жөнүндө сурамга жооп" (Status аnswer message) билдирүүсү алынган учурда, бул тилке төмөнкү маанилерди кабыл алалат: 

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

STATТөлөмдө/пакетте баш тартуу же кайтарып берүү түптөлгөн │ 

REJT │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATУлуттук банктын жана/же ВСS/Х жөнгө салуу эрежелеринин │ 

CANCкесепетинен пакет/төлөм жокко чыгарылган, же болбосо │ 

жөнөтүүчү тарабынан кайтарып алынган │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/Төлөм система тарабынан клирингге кабыл алынган │ 

NETC │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/ Төлөм иштеп чыгуу күнүнүн келишин күтөт │ 

NETL │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATФайл кабыл алынды │ 

ACCP │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATФайл кабыл алынган жок │ 

NACP │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/ Төлөм эсептешүү жол-жобосун өттү │ 

SETL │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATФайлды/пакетти/төлөмдү иштеп чыгуу процессинде ката табылды │ 

ERRC │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/ Төлөм токтотулган │ 

SUSP │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATТранзакция түзүлдү │ 

PROC │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет клирингдик транзакцияга кошулган │ 

NETR │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет ЛДЧП артып кетүүсүнөн улам эсепке кошулган эмес │ 

INAC │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Биринчи сап (STAT) сурамды иштеп чыгуу күнүн/убактысын көрсөтүү менен коштолуусу мүмкүн. 

Экинчи сап төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен коштолуусу мүмкүн: 

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

REJTБаш тартуу же кайтарып берүү кесепетинен жокко чыгаруунун │ 

убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

CANCФайлды/пакетти/төлөмдү жокко чыгаруунун убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

SETLПакет боюнча (суралып алынган же ага төлөм тиешелүү болгон) │ 

эсептөө жүргүзүлгөн убакыт │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

АССРФайл кабыл алынган убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

NАСРФайл четтетилген убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

ERRCИштеп чыгуу катасы катталган убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

SUSPПакет (суралып жаткан же төлөм тиешелүү болгон) токтотулган │ 

убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

NETCБул статусту алуу убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

NETRБул статусту алуу убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

NETLБул статусту алуу убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

INACБул статусту алуу убактысы │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

33. 7.2.3., 8.2.1.2, 9.2.1.2, 13.2.1, 14.2.1.2 пункттарында "О" "Түшүндүрмө" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌───┬─────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────────┐ 

О 77А Түшүндүрмө 20*35х ЕА49 │ 

Тышкы валидатор │ 

тарабынан четтетилген │ 

└───┴─────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────────┘ 

34. 7.2.3., 8.2.1.2, 9.2.1.2 пункттарында ":77А: тилке" абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"77А: тилке :76: тилкесинде берилген жоопко түшүнүктү камтыйт. Бул түшүндүрүү жооптордун төмөнкү типтери үчүн берилет: 

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

STATЖокко чыгаруунун себеби │ 

CANC │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATТоктотуунун себеби │ 

SUSP │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATКатанын түшүндүрмөсү │ 

ERRC │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

77А: типке МТn96 билдирүүсү төмөнкү саптарды камтууга тийиш: 

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

1-сап Каталар/эскертүү коду │ 

├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 

2-сап Каталардын/эскертүүлөрдүн түшүндүрмөсү │ 

├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 

3-20 Каталарга/эскертүүлөргө байланыштуу кошумча маалыматтар │ 

чейинки │ 

саптар │ 

└───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

3-20 саптар милдеттүү болуп саналбайт." 

35. 7.2.3 пунктунда "М" "Төлөмдүн идентификатору Пакеттин идентификатору Катышуучуга тиешелүү БИК Эсептешүү күнү, Валюта коду, Сумма" төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 

┌───┬───┬──────────────────────────┬───────────────┬──────────────────┐ 

M 79 Төлөмдүн идентификатору /INSTR/16x /INSTR/instr103 │ 

Пакеттин идентификатору /BATCH/16х /BATCH/batch102 │ 

Катышуучуга тиешелүү БИК /6!n 234567 │ 

Эсептөө күнү, Валюта коду,6!n3!a15d 040929KGS1236, │ 

Сумма │ 

[Иштеп чыгуу күнү] [6!n] 040929 │ 

└───┴───┴──────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘ 

". 

36. 8.2.1.2 пунктунда ":76: тилке" абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"76: тилке Жооптун тибин жана тиешелүү төлөмдүн статусун камтыйт Статус жөнүндө жооп болгон учурда, бул тилке төмөнкүдөй маанини кабыл алышы мүмкүн: 

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

STATТөлөмдө/пакетте баш тартуу же кайтарып берүү түптөлгөн │ 

REJT │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/төлөм НБКР жана/же ВСS/Х жөнгө салуу эрежелеринин │ 

CANCнатыйжасында жокко чыгарылган, же болбосо жөнөтүүчү тарабынан │ 

кайтарылып алынган │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/төлөм система тарабынан клирингге кабыл алынган │ 

NETC │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/төлөм иштеп чыгуу күнүнүн келишин күтөт │ 

NETL │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/төлөм эсептөө жол-жобосунан өткөн │ 

SETL │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакетти/төлөмдү иштеп чыгуу процессинде ката табылды │ 

ERRC │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/төлөм токтотулган │ 

SUSP │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATТранзакция түзүлгөн │ 

PROG │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет клирингдик транзакцияга кошулган │ 

NETR │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет ЛДЧП артып кетүүсүнөн улам эсепке кошулган эмес │ 

INAC │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Биринчи сап (SТАТ) сурамды (запрос) иштеп чыгуу күнүн/убактысын көрсөтүү менен коштолушу мүмкүн. 

Экинчи сап төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен коштолот: 

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

REJTБаш тартуу жана кайтарып алуунун натыйжасында жок кылуу убактысы  

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

CANCФайлды/пакетти/төлөмдү жок кылуу убактысы

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

SETLПакет боюнча (суралып алынган же ага төлөм тиешелүү болгон) │ 

эсептөө жүргүзүлгөн убакыт │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

ERRCИштеп чыгууда каталар катталган убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

SUSPПакет (суралып алынган же ага тиешелүү төлөм) токтогон убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

NETCБул статусту алуу убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

NETRБул статусту алуу убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

NETLБул статусту алуу убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

ШТФСБул статусту алуу убактысы │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

37. 9.1.2 пунктундагы "О" "/Keyword/ Катышуучуга тиешелүү БИК, Тиешелүү СПП эсептешүү күнү" позициясы төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 

┌──┬─────┬─────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐ 

О 79 Чечүүчү сөз /FILE/ /FILE/ │ 

Катышуучуга тиешелүү БИК 6!n 234567 │ 

└──┴─────┴─────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘ 

". 

38. 9.2.1.2-пунктундагы ":76: тилке" абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"76: тилкеси: Жооптун тибин жана тиешелүү төлөмдүн статусун камтыйт. Статус жөнүндө жооп болгон учурда, бул тилке төмөнкүдөй маанини кабыл алышы мүмкүн: 

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

STATТөлөмдө/пакетте баш тартуу же кайтарып берүү түптөлгөн │ 

REJT │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATУлуттук банк жана/же ВСЗ/Х жөнгө салуу эрежелеринин │ 

CANCнатыйжасында пакет/төлөм жокко чыгарылган же болбосо жөнөтүүчү │ 

тарабынан кайтарылып алынган │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/төлөм система тарабынан клирингге кабыл алынган │ 

NETC │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/төлөм иштеп чыгуу күнүнүн келишин күтөт │ 

NETL │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/төлөм эсептөө жол-жобосунан өткөн │ 

SETL │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакетти/төлөмдү иштеп чыгуу процессинде ката табылды │ 

ERRC │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет/төлөм токтотулган │ 

SUSP │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATТранзакция түзүлгөн │ 

PROC │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет клирингдик транзакцияга кошулган │ 

NETR │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

STATПакет ЛДЧП артып кетүүсүнөн улам эсепке кошулган эмес │ 

INAC │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Биринчи сап (SТАТ) сурамды (запрос) иштеп чыгуу күнүн/убактысын көрсөтүү менен коштолушу мүмкүн. 

Экинчи сап төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен коштолот: 

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

REJTБаш тартуунун жана кайтарып алуунун натыйжасында жок кылуу │ 

убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

CANCФайлды/пакетти/ төлөмдү жок кылуу убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

SETLПакет боюнча (суралып алынган же ага төлөм тиешелүү болгон) │ 

эсептөө жүргүзүлгөн убакыт │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

ERRCИштеп чыгууда каталар катталган убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

SUSPПакет(суралып алынган же ага тиешелүү төлөм)токтотулган убактысы│ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

NETCБул статусту алуу убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

NETRБул статусту алуу убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

NETLБул статусту алуу убактысы │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

INACБул статусту алуу убактысы │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

39. 10.2.1 пунктта "МТ196 форматында: Бүтүндөй СПП кайтарып алуу же кайтаруу тууралуу сурамга жооп" жана "МТ196 форматында: Өзүнчө төлөмдү кайтарып алуу же кайтаруу тууралуу сурамга жооп", "О" "Түшүндүрмө (Narrative)" төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌───┬───────┬──────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐ 

О 77А Түшүндүрмө 20*35х ЕР166 │ 

Тапшырма четке кагылган │ 

└───┴───────┴──────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘ 

". 

40. 10.2.1, 11.2.1.2, 13.2.3, 14.2.1.2 пункттарында ":77А: тилке" абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"77А: тилке :76: бул тилкеде берилген жоопко карата түшүндүрмөнү камтыйт. Мындай түшүндүрмө жооптордун төмөндөгү типтери үчүн берилет: 

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

CANC Каталардын түшүндүрмөсү │ 

ERRC │ 

└───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

77А:тилкеси: МТn96 билдирүүсү төмөнкү саптарды камтууга тийиш: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

1-сап Каталар/эскертүү коду │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

2-сап Каталардын/эскертүүлөрдүн түшүндүрмөсү │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

3-20 саптар Каталарга/эскертүүлөргө байланыштуу кошумча маалыматтар │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

3-20 саптар милдеттүү эмес болуп саналат." 

41. 11.2.1.2 пунктунда "О" "Түшүндүрмө" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌──┬──────┬─────────────┬────────┬────────────────────────────────────┐ 

О 77А Түшүндүрмө 20*35х Кайтарып алуунун жыйынтыктары │ 

└──┴──────┴─────────────┴────────┴────────────────────────────────────┘ 

". 

42. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 пункттарында "О" "Суралып алынуучу тилкелердин тизмеси" төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌───┬───┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐ 

O 77АСуралып алынуучу 20*35х FULL же │ 

тилкелердин тизмеси SHORT же │ 

20, 23, 21, 32В, 50К, │ 

52А, 59, 32А │ 

└───┴───┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘ 

". 

43. 13.1.1 пунктунда "О" "/Keyword/ BIC Катышуучуга тиешелүү БИК, СПП эсептешүү күнү" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌───┬───┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐ 

О 79 Чечүүчү сөз /keyword/ /FILE/ │ 

Катышуучуга тиешелүү│ 6!n 234567 │ 

БИК │ 

└───┴───┴────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘ 

". 

44. 13.1.3 пунктунда ":77А: тилке" төмөнкү редакцияда берилсин: 

"77А: тилкеси төмөндөгүлөрдү камтыйт: 

- баштапкы пакеттин жана төлөмдүн бардык тилкелерин сурап алуу үчүн FULL опциясын Бул опция 77А тилкесинде камтылууга тийиш: 

- баштапкы пакеттин 20:, :23:, :32А, 52А тилкелерин жана баштапкы төлөмдүн 20, 23, 21, 32В, 50К, 52А, 59, 32А тилкелерин гана сурап алуу үчүн SHORT опциясын. Бул опция, эгерде тиешелүү сурамда 77А: тилкеси жок болгон болсо SHORT опциясы боюнча маани болуп саналат. Бул опция :77А: тилкесинде гана камтылууга тийиш. 

- үтүр менен бөлүнгөн, жоопко камтылууга тийиш болгон тилке тегдеринин тизмеси. Тилкелердин тегдерин аныктоо үчүн S.W.I.F Т. стандарттары (мисалы, МТ102 учурунда 52а 52А же 52Г билдирет) пайдаланылат. Тиешелүү төлөмдөр тилкесинин теги көлөмдүн көчүрмөсүн сурап алуу учурунда) гана суралып алынышы мүмкүн. Тиешелүү пакеттин жана төлөмдүн тилкесинин теги гана суралып алынышы мүмкүн (пакеттин же файлдын көчүрмөсүн сурап алуу учурунда)." 

45. 14.1.1.2 пунктунда "О" "Суралып алынуучу тилкелердин тизмеси" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌──┬────┬───────────────────────────────────────┬────────┬────────────┐ 

О 77А Суралып алынуучу тилкелердин тизмеси 20*35х FULL же │ 

SHORT │ 

Тилкелердин │ 

тизмеси │ 

(13 1.3 п. │ 

сүрөттөлүштү│ 

кара) │ 

└──┴────┴───────────────────────────────────────┴────────┴────────────┘ 

". 

46. 14.2.1.2 пунктунда ":7б: тилке" абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"76: тилкеси жооптун типтерин камтыйт. Жооп билдирүү көчүрмөсү менен болсо, бул тилке төмөнкү маанилерди кабыл алышы мүмкүн: 

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

COPY Төлөмдүн көчүрмөсүн сурап алууга жооп │ 

INSTR │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

COPY Каталардын түшүндүрмөсү │ 

ERRC │ 

└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

". 

47. 16.2.1 пунктунда "М" "Түшүндүрмө" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌────┬───┬─────────┬────────────┬────┬──────────────┬─────────────────┐ 

M 79 Түшүндүр-4!a[/6!n4!n1 1 Сурамдын STAT/0508181443+0│ 

мө !x4!n] тип/аткаруу 600 │ 

убактысы │ 

├────────────┼────┼──────────────┼─────────────────┤ 

2!а 2 Позициялардын АА │ 

тизмеси │ 

├────────────┼────┼──────────────┼─────────────────┤ 

[{/О/10а/ 3 Белгиленген │ 

15n}] ЛДЧП │ 

├────────────┼────┼──────────────┼─────────────────┤ 

/OL/15n 4 ЛДЧП Жалпы /OL/0, │ 

чектелиши │ 

│ 

├────────────┼────┼──────────────┼─────────────────┤ 

/D/ 5 Күндөлүк /D/3000, │ 

позиция │ 

├────────────┼────┼──────────────┼─────────────────┤ 

[6!n[/8x]] 6 Клиринг 040929/MORNING │ 

системасынын │ 

операциялык │ 

күнү жана │ 

идентификатору │ 

└────┴───┴─────────┴────────────┴────┴──────────────┴─────────────────┘ 

". 

48. 16.2.1 пунктунда ":79: тилке" абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"79: тилкеси тиешелүү сурамга жоопторду камтыйт. 

Төмөнкүдөй жооптор болушу мүмкүн: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

АА Позиция тосмолонгон эмес │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

БА Позиция дебет боюнча тосмолонгон │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

АС Позиция кредит боюнча тосмолонгон │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

ВС Позиция дебет жана кредит боюнча тосмолонгон │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

49. 17.2 пунктунда "О" "Позиция боюнча кыймылдын саптары" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌─┬──┬─────────┬────────────────────┬──┬─────────────┬────────────────┐ 

O61Позиция 4!n1!a15d1!a3!n16x// Түшүндүрмөлөр040929D1700,S104│ 

боюнча 16x төмөндө кароо12345//123456 │ 

кыймылдын6n/16x/6!n[/16x] керек 000005/CHARGES/ │ 

саптары 040928 │ 

└─┴──┴─────────┴────────────────────┴──┴─────────────┴────────────────┘ 

". 

61-тилкенин экинчи сабына пакет иштелип чыккан күн кошулат. 

61-тилкеге карата түшүндүрмөлөрдүн акыркы абзацы төмөнкү редакцияда берилет: 

"040929D1700,S10412345//123456 

000251/CREDIT/040928/REF0234 

Бул фрагмент '/' символунан кийин тиешелүү пакеттин ошол сабындагы (6 символ), :23: тилкесиндеги сумманы эсептөөгө камтылган төлөмдөрдүн санын жана'/' символунан кийин ГГММДД форматында пакетти иштеп чыгуу күнүн камтыйт.". 

50. 19.1 пунктунда "М" "Түшүндүрмө" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌────┬───┬──────────┬────────┬─────┬────────────────┬─────────────────┐ 

М 77 Түшүндүр- 2!а10!n 1 Каталар коду ЕА6 │ 

А мөлөр 19*35х 2... Каталардын Байланыштуу │ 

20 түшүндүрмөсү, документ табылган│ 

Кошумча маалыматэмес │ 

└────┴───┴──────────┴────────┴─────┴────────────────┴─────────────────┘ 

". 

51. 19.1 пунктунда ":77А: тилке" абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 

"77А: тилкеси :76-тилкеде көрсөтүлгөн каталардын түшүндүрмөсүн камтыйт. 

77А: МТn96 тилкеси төмөнкү саптарды камтууга тийиш: 

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

1-сап Каталар/ эскертүүлөр коду │ 

├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 

2-сап Каталардын/ эскертүүлөрдүн түшүндүрмөсү │ 

├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 

3-20-саптарКаталарга/ эскертүүлөргө байланыштуу кошумча маалыматтар │ 

└───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

3-20 саптар милдеттүү болуп саналбайт." 

52. 22.1, 22.2 пункттарында "LS" графасы төмөнкү редакцияда берилген: 

"LS 

 

50К 

 

20х". 

53. 22.3, 22.4-пункттарында "LS" графасы төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 

"LS 

 

50К 

 

20х". 

54. 22.1, 22.2 пункттарында "SCНЕТ" графасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"SCHET 

 

59 

 

16!n". 

55. 22.3, 22.4-пункттарында "SСНЕТ" графасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"SCHET 

 

50К 

 

16!n". 

56. 22.5 пунктунда "50К" "LS" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

50К 20х LS Т50_LS Character(2О) Өздүк эсеп - туракжай 

коммуналдык кызмат 

көрсөтүүлөр үчүн 

төлөмдөрдө гана 

толтурулат 

"; 

57. 22.7-пунктундагы "59" "LS" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

59 20х LS Т59_LS Character(20) Ага төлөөгө берилген документтерге 

ылайык төлөөчүнүн өздүк эсеби 

"; 

58. 22.5-пунктундагы "59" "SСНЕТ" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

59 16!n SCHET Т59_SCHET Character(16) Акчаларды которууда банктын 

тиешелүү белгиси үчүн 

көрсөтүлөт. 

"; 

59. 22.7 пунктундагы "50К" "SСНЕТ" позициясы төмөнкү редакцияда берилсин: 

50К 16!n SCHET Т50_SCHET Character(16) Акчаларды которууда банктын 

тиешелүү белгиси үчүн 

көрсөтүлөт 

"; 

60. 6.3.10 жана 6.3.11 (программалык камсыз кылуунун бул версиясында MTn99/SETPARTICIPANTDEBITCAPLIMIT жана MTn99/SETSYSTEMDEBITCAPLIMIT билдирүүсү пайдаланылбагандыктан) пункттары алынып салынсын. 

61. 20.3 пункт "Төлөм документин иштеп чыгуу" төмөнкү редакцияда берилсин: 

"20.3 Төлөм документин иштеп чыгуу 

 

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ 

Төлөм документин Түшүндүрмө │ 

иштеп чыгуу │ 

кадамдары │ 

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

F Төлөм документтери билдирүүнүн негизинде түптөлөт │ 

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

С Төлөмдү тастыктоо талап кылынат │ 

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

Н Жараксыз болгон төлөмдөрдүн баштапкы файлдары жана │ 

тизмеси түзүлгөн │ 

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

Р Валидация аяктаган │ 

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

I Позициялар эсептелген │ 

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

S Потенциалдуу кайтарып алууга мүмкүн болгон пакеттер │ 

түптөлгөн │ 

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

L Пакеттер түптөлгөн │ 

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

D Пакет боюнча нотификациялар түзүлгөн │ 

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

З Иштеп чыгуу күнүн күтүү │ 

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ 

А Документ архивдөө үчүн даяр │ 

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

3-сүрөт Төлөм документин иштеп чыгуу". 

 

62. 20.4 пунктундагы таблица төмөнкү редакцияда берилсин: 

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

BCS/X Түшүндүрүмө │ 

транзакциясындагы │ 

иштеп чыгуу абалы │ 

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

R Транзакцияны түптөө │ 

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

I Транзакция ЛДЧП артуусу себеби боюнча эсепке │ 

кошулган эмес (активдүү эмес) │ 

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

С Транзакция аткарууга даяр │ 

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

S Транзакция токтотулган (катышуучуга жана/ же │ 

позицияга бөгөт коюлган) │ 

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

N Транзакция аткарууга өткөрүлүп берилген │ 

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

L Транзакция операциялык күндүн графигине байланыштуу│ 

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

F Транзакция аткарылууда │ 

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

X Ката │ 

└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘ 

". 

63. Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн Пакеттик клиринг системасынын (СПК) электрондук төлөм документтеринин форматтарын толтуруу эрежелери төмөнкү мазмундагы 23-пункт менен толукталсын: 

"23. Процессингдик борбордун жана АСН билдирүүлөрү менен алмашуу форматтары. 

23.1 Презентациялык файл - МТ250 

ПКС тарабынан ББПБдан кабыл алынуучу презентациялык файл төмөнкү өзгөртүүлөр менен (3-глава "Презентациялык файл МТ 150 билдирүүсүнүн тиби", билдирүүлөрдү түзүү боюнча жалпы маалыматтар 2-главада келтирилген) МТ150 толук ылайык келет: 

Билдирүүнүн тиби 250; 

Файл ичиндеги пакеттин тиби 203; 

Билдирүүнүн пайдаланылуучу референси 12х форматына (МТ250 аталышынын 108 тег) ээ; 

Бир файл ичиндеги пакеттердин саны - 999 көп болбогон. 

23.2 МТ250 ичиндеги МТ203 пакети үчүн спецификациялар 

 

А милдеттүү ырааттуулугу: жалпы маалымат 

 

┌──────┬───┬──────────────┬──────────┬────────────────────────────────┐ 

БолушуТег Тилкенин Формат Түшүндүрмө │ 

аталышы │ 

├──────┼───┼──────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ 

М 19 Каражаттын 17d МТ203 пакетинин каражаттарынын │ 

суммасы жалпы сумма │ 

├──────┼───┼──────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ 

М 30 Эсептешүү күнү│ 6!n Учурдагы эсептөө күнү көрсөтүлөт│ 

├──────┼───┼──────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ 

М 52 Дебитор 6!n Позициясы дебеттелип жаткан │ 

А 5*50х катышуучуга тиешелүү БИК жана │ 

аталышы │ 

├──────┼───┼──────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ 

М 72 Алуучу үчүн 6*35х /PURPOSE/ чечүүчү сөзүнөн │ 

жөнөтүүчүнүн [/PURPOSE/кийин бардык пакет үчүн │ 

маалыматы 26x] төлөмдүн аталышы көрсөтүлөт. │ 

[//33х] Уланышы кийинки сапта префикс │ 

[/NUM/10n]менен көрсөтүлөт // │ 

[/PRT/2!n]/NIM/ чечүүчү сөзүнөн кийин │ 

пакетте төлөмдөрдүн саны │ 

көрсөтүлөт. Эгерде /РRТ/ │ 

артыкчылык менен көрсөтүлбөсө, │ 

анда артыкчылык эң жогору │ 

коюлат (=0). │ 

/РRТ/02- артыкчылык коду │ 

└──────┴───┴──────────────┴──────────┴────────────────────────────────┘ 

 

В Милдеттүү ырааттуулук: Төлөмдөрдүн толук жазылышы 

 

В ар бир ыраатуулукта кредиттелүүчү катышуучу жана сумма көрсөтүлөт. 

┌──────┬─────┬────────────────┬────────┬──────────────────────────────┐ 

Болушу Тег Тилкенин аталышы Формат Түшүндүрмө │ 

├──────┼─────┼────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤ 

М 20 Төлөмдүн 16х Төлөмдүн уникалдуу референси.│ 

референси │ 

├──────┼─────┼────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤ 

М 21 Транзакциялардын 16х NONREF константа көрсөтүлөт │ 

референси │ 

├──────┼─────┼────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤ 

М 32В Төлөмдүн суммасы3!а15d Валютанын коду жана төлөмдүн │ 

суммасы │ 

├──────┼─────┼────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤ 

М 58А Кредитор 6!n Позициясы кредиттелип жаткан │ 

5*50х катышуучуга тиешелүү БИК жана │ 

аталыш │ 

└──────┴─────┴────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘ 

МТ250 файлына камтылган МТ203 иштеп чыгуунун төмөнкүдөй эрежелери колдонулат: 

5. МТ203 бардык пакеттер "бардыгы же эч нерсе эмес" принциби боюнча иштелип чыгат. Бул төмөнкүлөрдү билдирет: 

МТ203 пакетинин кайсынысында болбосун каталар табылганда МТ250 файлы четке кагылат; 

ЛДЧП арткан учурда бардык МТ203 пакеттер "Активдүү эмес" статусун кабыл алат. 

6. МТ203 пакети ар бир контрагент боюнча эки тараптуу негизде жыйынтык дебеттик милдеттенмелерди камтыйт. 

Мисалы, эгер катышуучулар төмөнкү милдеттенмелерге ээ болсо: 

А катышуучу төмөнкүлөрдүн алдында милдеттенмеге ээ болсо: 

В 1000 КО5 катышуучунун 

С 2000 КО5 катышуучунун 

В катышуучу төмөнкүлөрдүн алдында милдеттенмеге ээ болсо: 

А 1500 КО5 катышуучунун 

С 2500 КО5 катышуучунун 

С төмөнкүнүн алдында милдеттенмеге ээ болсо: 

А 1300 КО5 катышуучунун, 

Бул учурда МТ250 файлы МТ203 үч пакетин камтыйт: 

А катышуучу үчүн МТ203: 

:19:3000, 

:30:040506 

:52А:101109 

А катышуучу 

:72:/NUM/2 

/PRT/01 

:20:BNKA001 

:21:NONREF 

:32B:KGS1000, 

:58А:201109 

В катышуучу 

.20:BNKA002 

:21:NONREF 

:32B:KGS2000, 

:58А:301109 

С катышуучу 

 

В катышуучу үчүн МТ203: 

:19:4000, 

:30:040506 

:52А:201109 

В катышуучу 

:72:/NUM/2 

/PRT/01 

:20:BNKB001 

:21:NONREF 

:32B:KGS1500, 

:58A:101109 

А катышуучу 

:20:BNKB002 

:21:NONREF 

:32B:KGS2500, 

:58A:301109 

С катышуучу 

 

С катышуучу үчүн MT203 

:19:1300, 

:30:040506 

:52А:301109 

С катышуучу 

:72:/NUM/1 

/PRT/01 

:20:BNKC001 

:21:NONREF 

:32B:KGS1300, 

:58A:101109 

А катышуучу 

 

23.3. МТ203 пакеттерин иштеп чыгуу тартиби 

 

СПК ичинде МТ203 пакети менен МТ250 файлын кабыл алат. Ар бир пакетке төмөнкү форматта референс автоматтуу түрдө ыйгарылат: 

12х/3n 

7. 12х - билдирүүнүн пайдалануучу референси 

8. 3n - билдирүүдөгү пакеттин иреттик номери. 

Эгерде МТ250 файлын кабыл алууда кайсы бир төлөмдө ката табылган болсо, анда МТ296 кабарлоо менен бардык пакет четке кагылат. Кабарлоо МТ250 (ПЦ) жөнөтүүчүгө жөнөтүлөт. 

Ар бир пакет үчүн ЛДЧП текшерүү кабыл алууда жүзөгө ашырылбайт. ЛДЧП арткан учурда катышуучуга (МТ986) позиция статусу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт. 

ЛДЧП арткан учурда "клиринг" мезгилинин келип жетишинде пакет четке кагылат жана МТ296 тиешелүү кабарлоо жөнөтүлөт. 

9. Файлды жөнөтүүчү

10. Дебеттелүүчү катышуучуга. 

"Клиринг" мезгили аяктагандан кийин СПК катышуучуларга жөнөтүү үчүн МТ250 түзөт. Файлга пакеттер камтылат: 

11. Дебеттелүүчү катышуучуга баштапкы МТ203 көчүрмөсү

12. Кредиттелүүчү катышуучуга МТ203 төлөмдүн көчүрмөсү менен МТ296 кабарлоо форматы МТ196 толук дал келет (7.2 пункт.). ПКСдан ББМБ келүүчү маалыматтык билдирүүнүн форматтары (мисалы, клиринг сессиясынын мезгили алмашкан учурда ж.б.), документтин тиешелүү главасында түшүндүрүлүп жазылган.". 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 14-июнунда 

каттоодон өткөн. Каттоо номери 57-07 

 

Бишкек шаары 

2007-жылдын 15-майы N 26/1 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия 

алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит 

мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш 

жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого 

("адалдоого") каршы аракеттерди көрүү максатында 

ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу 

талаптар тууралуу" жобо жөнүндө 

 

Кароого сунушталган "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого ("адалдоого") каршы аракеттерди көрүү максатында ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар тууралуу" жобонун долбоорун карап көрүп көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндөгү" жана "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого ("адалдоого") каршы аракеттер жөнүндө" мыйзамдарга таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого ("адалдоого") жана терроризмди каржылоого каршы аракеттерди көрүү максатында ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар тууралуу" Жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирге бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Бул токтом күчүнө кирген учурдан тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы N 5/9 ""Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого ("адалдоого") каршы аракеттерди көрүү максатында ички контролдук системасына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо тууралуу", Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2006-жылдын 31-мартында 27-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн токтому; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-мартындагы N 13/12 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого ("адалдоого") каршы аракеттерди көрүү максатында ички контролдук системасына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо тууралуу" токтому. 

5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын Төрагасы М.Алапаев 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 

14-июнунда каттоодон өткөн. Каттоо номери 57-07 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 15-майындагы 

N 26/1 токтому менен 

бекитилген 

 

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган 

кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү 

максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия 

алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит 

мекемелеринде ички контролдукту уюштурууга карата 

минималдуу талаптар жөнүндө 

ЖОБО 

 

1. Жалпы жоболор 

2. Терминдер жана аныктамалар 

3. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички контролдук саясаты 

4. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички контролду уюштуруу максатында дайындалуучу кызмат адамы 

5. Терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашырууда тобокелдиктин деңгээлин аныктоо 

6. Милдеттүү контролдоого тийиш болгон бүтүмдөрдү жана операцияларды аныктоо 

7. Текшерүүнүн жүрүшүндө табылган маалыматтарды белгилөө, сактоо жана ыйгарым укуктуу органга өткөрүп берүү 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" Мыйзамына ылайык иштелип чыккан. 

1.2. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары - банктар) лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптарды аныктоо бул Жобонун максаты болуп саналат. 

 

2. Терминдер жана аныктамалар 

 

Бул Жобонун максаттары үчүн төмөнкү түшүнүктөр колдонулат: 

Акыркы киреше табуучу - акыркы эсепте кардарга - юридикалык жакка ээлик кылган же аны контролдогон жеке адам жана/же анын кызыкчылыгына бүтүм ишке ашырылуучу адам. 

Шектүү бүтүм жана операция - "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" мыйзамга ылайык шектүү бүтүмдөрдүн жана операциялардын белгилерине туура келген шектүү бүтүмдөр жана операциялар, башкача айтканда терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) тарабынан бекитилген шектүү операциялардын белгилеринин тизмесине ылайык ачык экономикалык же шексиз мыйзамдуу максаттарга ээ болбогон акча каражаттары же башка мүлк менен ишке ашырылуучу жана ошол юридикалык жак (жактар) же жеке адамдар үчүн мүнөздүү болбогон бүтүмдөр жана операциялар. 

Шектүү бүтүм жана операция - "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" Мыйзамдын чегинде кардардын жана акыркы киреше табуучунун акча каражаттары же башка мүлкү менен жүргүзүлүүчү операциялар үчүн Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер боюнча кызмат адамы тарабынан аныкталат. 

Милдеттүү контролдукка алынууга тийиш болгон операцияларды табуу (аныктоо) - Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген критерийлердин жана белгилердин негизинде милдеттүү контролдукка алынууга тийиш болгон операциялардын аныктамаларын камтыган, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди жүргүзүү максатында банктын ички контролдугун уюштуруу этабы. 

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер боюнча кызмат адамы - маалыматтарды идентификациялоого, аныктоого, белгилөөгө (фиксациялоого) жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүгө тийиштүү бардык маалыматтарды алууга укугу бар, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер боюнча ички контролдукту уюштуруу максатында дайындалуучу банк кызматкери. 

Бул чөйрөдө колдонулуучу бардык башка түшүнүктөр, ушул главада берилген негизги түшүнүктөргө каршы келбөөгө тийиш. 

 

3. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган 

кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы 

аракеттенүү боюнча ички контролдук саясаты 

 

3.1. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында, банктын Директорлор кеңеши бекитүүгө тийиш болгон ички контролду уюштуруунун тиешелүү саясатын иштеп чыгуу зарыл. Бул саясат банктын ички контролдоо системасын уюштуруу саясатынын жалпы саясатынын бөлүгү болуп саналат. 

3.2. Терроризмди каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында, ички контролду уюштуруунун саясатында банк тарабынан минимум катары төмөнкүлөр аныкталышы керек: 

3.2.1. Чечимдерди кабыл алуу боюнча кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын жана жоопкерчиликтерин аныктоочу ички контролду уюштуруунун тартиби, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү процессине тартылган адамдардын жана бөлүмдөрдүн ортосундагы өзара аракеттенишүүнүн жана отчеттуулуктун тартиби; 

3.2.2. Банк тарабынан өз кардарларын "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына (мындан ары - Улуттук банк), ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары тарабынан жөнгө салынбаган бөлүгүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын талаптарына ылайык идентификациялоо тартиби жана алардын абалын иликтөө

3.2.3. Кардарлардын ишинен милдеттүү контролдоого тийиш болгон операцияларды аныктоонун жана "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" мыйзамына, ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын талаптарына ылайык кардар тарабынан терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруунун негиздемесин тастыктоо же шектенүүнү жокко чыгаруу үчүн кардар жана/же кардардын операциясы жөнүндө маалыматты текшерүүнүн тартиби; 

3.2.4. Ички контролду жүзөгө ашырууда алынуучу маалыматтарды документалдык каттоонун тартиби, ошондой эле аны сактоонун жана конфиденциалдуулугун камсыздоонун тартиби; 

3.2.5. Шектүү бүтүмдөр жана операциялар, ошондой эле терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык милдеттүү контролдоого тийиш болгон бүтүмдөргө жана операцияларга тиешелүү критерийлердин тизмесине туш болгон акча каражаттары же башка кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк менен түзүлгөн бүтүмдөр жана жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматты ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүнүн тартиби; 

3.3. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички контролдун саясаты алардын негизинде шектүү бүтүм жана операция белгилерине туура келүү предметине текшерүүдөн өтүүгө тийиш болгон операция ишке ашырылуучу документтерди банктын кардарынан милдеттүү сурап алуу боюнча талаптарды камтууга зарыл. 

3.4. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички контролдун натыйжалуулугуна баа берүү банктын ички аудит кызматы тарабынан ишке ашырылат. 

 

4. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган 

кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү 

боюнча ички контролду уюштуруу максатында 

дайындалуучу кызмат адамы 

 

4.1. Банкта ички контролдун саясатын, тиешелүү жол-жоболорду, ошондой эле терроризмди каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча башка ички уюштуруу чараларын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу максатында кызмат адамы (мындан ары - кызмат адамы) дайындалууга тийиш. 

4.2. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында кызмат адамы төмөнкү функцияларды аткарат: 

- банк Башкармасынын макулдугу менен ички контролдун тиешелүү саясатын иштеп чыгат жана аны Директорлор кеңешине бекитүүгө берет, бул саясат менен аны жүзөгө ашырууга катышып жаткан бардык кызматкерлерди тааныштырат; 

- ички контролдун саясатын жүзөгө ашырууну камсыз кылат жана бул саясатка ылайык терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча банктын ички ченемдик документтерин аткаруунун мониторингин ишке ашырат; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген талаптарга ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалыматтарды жана билдирүүлөрдү берүүнү камсыз кылат; 

- Улуттук банктын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө маалыматтарды берет жана алардын бул Жобо жана банктын ички документтери тарабынан анын компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча банктын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүсүнө өбөлгө түзөт; 

- окууларды уюштурат жана банктын терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча саясатты жүзөгө ашырууга катышкан кызматкерлерине консультацияларды берет; 

- зарыл болгон учурда, бирок чейректе бир жолудан кем эмес банк Башкармасынын макулдугу менен ички контролдун саясатын жүзөгө ашыруунун жыйынтыгы жөнүндө жазуу жүзүндөгү отчетту банктын ички документтеринде аныкталган тартипте Директорлор кеңешинин кароосуна берет. 

4.3. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча кызмат адамы өз функцияларын ишке ашырууда төмөнкүлөргө укуктуу: 

- банктын бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен жана кызматкерлеринен зарыл болгон документтерди, анын ичинде банктын жана анын бөлүмдөрүнүн жетекчилери тарабынан чыгарылган буйруктарды жана башка буйруу документтерин, бухгалтердик жана акча-эсептешүү документтерин алууга; 

- кардар тарабынан терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруунун негиздемесин тастыктоо же шектенүүнү жокко чыгаруу үчүн кардар жана/же ал операция жөнүндө кошумча маалыматты алуу демилгесин коюуга; 

- алынган документтердин көчүрмөсүн, анын ичинде электрондук документтердин көчүрмөсүн алууга; 

- зарыл болгон учурда банктын Директорлор кеңешине кайрылууга. 

4.4. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча кызмат адамы өз функцияларын ишке ашырууда төмөнкүлөргө милдеттүү

- банктын тиешелүү бөлүмдөрүнөн алынган документтердин сакталышын жана алардын кайтарылып берилишин камсыз кылууга; 

- өз функцияларын ишке ашырууда алынган маалыматтын конфиденциалдуулугун сактоого. 

4.5. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча кызмат адамы банктын терроризмди каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча саясатын жүзөгө ашырууда көзкарандысыз болууга тийиш жана бул Жобого ылайык төмөндө көрсөтүлгөн функциялардан тышкары, анын компетенциясына тиешелүү ишти башка функцияларды ишке ашыруу менен айкалыштыра алат: 

- ички аудитти кызматынын кызматкеринин; 

- операциялык ишти жүзөгө ашыруучу кызматкердин. 

4.6. Кызмат адамына төмөнкү минималдуу квалификациялык талаптар коюлат: 

- жогорку экономикалык же юридикалык билим; 

- финансы-кредит мекемелеринин негизги иши менен байланышкан бөлүмдөрдөгү эмгек стажы, жалпы алганда үч жылдан кем эмес; 

- соттолбогон болууга тийиш. 

4.7. Кызмат адамын окутуу (кайра даярдоо) жылына бир жолудан кем эмес үзгүлтүксүз негизде ишке ашырылууга тийиш. 

4.8. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча кызмат адамынын жоопкерчилиги Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзамда каралган негиздерде гана келип чыгат. 

4.9. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча кызмат адамы жана банк Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзамда каралган шектүү бүтүмдөр жана операциялар жөнүндө маалыматты берүү милдеттерин укук ченемдүү аткаруудагы, эгерде мындай аракеттерди жүргүзүүдө белгиленген тартип бузуулар болбосо, чыгымдар, алынбай калган пайда же жеке адамдарга жана юридикалык жактарга келтирилген моралдык зыян үчүн жоопкерчиликтен бошотулушат. 

 

5. Терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган 

кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашырууда 

тобокелдиктин деңгээлин аныктоо 

 

5.1. Банк кардарларын идентификациялоо жана алардын абалын иликтөө процесси өзүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарды эске алуу менен кардардын терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруу тобокелдигинин деңгээлин аныктоону камтыйт. Тобокелдиктин деңгээлин аныктоо үчүн минимум катары кардардын ишинин түрүн жана кардардын (келип чыгуусун) жана/же анын бизнесинин жайгашкан ордун көңүлгө алуу зарыл. 

5.2. Терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашырууда кардардын жогорку тобокелге туш болгон ишмердүүлүк түрлөрүнө төмөнкүлөр киргизилиши мүмкүн: 

- кредиттик уюм болуп саналбаган, акча каражаттарын которуу, чектер боюнча нак формадагы төлөмдөр, акча каражаттарынын инкассациясы менен иш алып барган юридикалык жактардын (алардын өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрүнүн) иши; 

- оффшордук зоналарда катталган юридикалык жактардын (анын ичинде кредиттик уюмдардын), алардын өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрүнүн, туунду жана караштуу коомдорунун ишмердүүлүгү

- оюн-зоок бизнеси (продукцияларды сатуу (товарларды, жумуштарды, кызматтарды) болуп эсептелбеген, оюн-зоок жайларынан (казино, тотализатор, букмекердик контора, оюн автоматтар залы жана башка оюн-зоок үйлөрү (жайлар)) утуш түрүндөгү кумар оюндарына катышуудан жана аларды өткөрүү үчүн төлөмдөн киреше алуу менен байланышкан ишкердүүлүк иши); 

- сатуу менен, анын ичинде искусство жана антиквариат буюмдарын арзандатылган баада сатуу менен байланышкан ишмердүүлүк; 

- баалуу металлдар, асыл таштар, ошондой эле баалуу металлдарды жана асыл таштарды камтыган зергер буюмдары менен соода кылуу (өзгөчө экспорт); 

5.3. Терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруунун жогорку тобокелдигине туш болгон мамлекеттерге (аймактарга) төмөнкүлөр камтылышы мүмкүн: 

- алардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана башка көзөмөл органдары менен бирдикте мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген, ФАТФнын сунуштамаларын колдонушпаган же жетиштүү эмес деңгээлде колдонушкан мамлекеттер (аймактар); 

- терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча иш алып барган эларалык уюмдар тарабынан бекитилген тизмелердин негизинде, алардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын макулдашуусу боюнча бекитилген финансылык операцияларды жүргүзүүдө маалыматтарды ачып берүү же аларды берүү каралбаган мамлекеттер (аймактар); 

5.4. Идентификациялоого жана кардардын абалын иликтөөгө мүмкүндүк берген бардык маалыматтын жана документтердин негизинде банк тарабынан кардардын мүмкүн болуучу терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруу тобокелдигинин деңгээли бааланат. Анын бааланышы тууралуу тыянак кардар жөнүндө маалыматтарга тиркелет. 

5.5. Банк кардар тарабынан терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруу тобокелдигин жогорку катары баалаган учурда, идентификациялоонун жана кардардын абалын иликтөөнүн натыйжасында алынган маалыматтарды банк жылына бир жылдан кем эмес, башка учурларда үч жылда бир жолудан кем эмес жаңыртып турууга тийиш. 

5.6. Банк корреспонденттик мамилелерди түзүүдө, анын ичинде банккорреспондентке сурап алууну жөнөтүү жолу менен, банк-корреспондент тарабынан анын кардарларын идентификациялоону жана абалын иликтөөнү кошо алганда, алар тарабынан терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) боюнча иш-чаралар ишке ашырылып жаткандыгын аныктоого тийиш. 

 

6. Милдеттүү контролдоого тийиш болгон 

бүтүмдөрдү жана операцияларды аныктоо 

 

6.1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген, терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруу мүмкүндүгү тууралуу күбөлөндүрүүчү критерийлердин жана белгилердин болушуна кардарлардын ишмердүүлүгүн текшерүү жол-жобосу банк тарабынан аныкталууга тийиш. 

6.2. Акча каражаттары же башка мүлк менен болгон бүтүм же операция (же болбосо он төрт күн ичинде жүргүзүлгөн өзара байланыштуу бир нече бүтүмдөр жана операциялар), эгер анын суммасы 1000000 сом (четөлкө валютасынын эквивалентинде) өлчөмүндө жүргүзүлүп жатса, ага барабар же андан жогору болсо, ал милдеттүү контролго алынууга тийиш. 

6.3. Акча каражаттары жана башка мүлктөр менен милдеттүү көзөмөлгө алынууга жаткан бүтүмдөргө жана операцияларга төмөнкүлөр кирет: 

- банктар тарабынан жүзөгө ашырылган бардык ички жана тышкы бүтүмдөр жана операциялар; 

- накталай четөлкө валюталарын сатып алуу же сатуу; 

- жеке адам тарабынан накталай эсептешүү менен баалуу кагаздарды сатып алуу; 

- бир нарктагы банкнотту башка нарктагы банкнотко алмаштыруу; 

- кайрымдуулук, коомдук уюмдардын жана мекемелердин, фонддордун акча каражаттарынын кыймылы; 

- баалуу кагаздарды, баалуу металлдарды, асыл таштарды же башка баалуулуктарды ломбарддарга коюу; 

- жеке адам тарабынан камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө же андан өмүрдү камсыздандыруу жана топтоо камсыздандыруусунун жана пенсиялык камсыз кылуунун башка түрлөрү боюнча камсыздандыруу сыйлыктарын алуу; 

- ага жумшалган сумма 4500000 сомго барабар же андан ашкан кыймылсыз мүлктөр менен жүргүзүлгөн бүтүм; 

- кыймылдуу мүлктөр менен жүргүзүлгөн бүтүм; 

- финансы ижара (лизинг) келишими боюнча мүлктөрдү алуу же берүү

- лотерея, тотализатор (өзара пайда көрүү) же тобокелдикке негизденген башка оюндардан алынган утуш түрүндөгү акча каражаттарын төлөп берүү

- кардардын тапшыруусу боюнча акча каражаттарын которууну финансы-кредиттик эмес уюм тарабынан жүзөгө ашыруу; 

- мындай операцияларды эсепти ачуусуз эле жүзөгө ашырууга шарт түзгөн система боюнча жүзөгө ашыруу жана аларды алуу. 

6.4. Банктын саясаты жана жол-жоболору тарабынан аныкталган тартипке ылайык кардардын идентификациясын жана шектүү операцияларды аныктоону ишке ашыруучу банктын структуралык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери кызмат адамына маалымат беришет. 

6.5. Шектенүүлөр негизделген учурда кызмат адамы андан аркы аракеттер боюнча сунуш-көрсөтмө менен кардар жана операция (бүтүм) жөнүндө маалыматты Башкарманын кароосуна алып чыгат. Банк Башкармасы "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" Мыйзамына ылайык андан аркы аракеттерди өз убагында ишке ашыруу, анын ичинде операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүнү токтотуп туруу жана/же кардар менен иштиктүү мамилени токтотуу үчүн жоопкерчилик тартат. 

 

7. Текшерүүнүн жүрүшүндө табылган маалыматтарды 

белгилөө, сактоо жана ыйгарым укуктуу органга өткөрүп берүү 

 

7.1. Текшерүүнүн жүрүшүндө алынган, кардардын операциялары (бүтүмдөрү) жөнүндө маалымат кардар тарабынан терроризмди каржылоонун жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоонун (адалдоонун) ишке ашырылышын тастыктоо же шектенүүнү жокко чыгаруу үчүн жетиштүү көлөмдө милдеттүү документалдык катталууга тийиш. 

7.2. Кардардын операциясын милдеттүү контролдоого тийиш болгон операция катары аныктоодо шектенүүлөр тастыкталганда, банк Башкармасы кардардын операциясын шектүү деп табуу жөнүндө акыркы чечим кабыл алат жана ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген маалыматтарды берүүнүн тартибине ылайык ал жөнүндө ыйгарым укуктуу органга маалымат берет. 

7.3. Банк Башкармасынын кардардын операциясынын шектүү катары табылбагандыгы жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ал жөнүндө маалыматтарды жөнөтпөгөндүгү жөнүндө чечими негизделүүгө жана протокол менен бекитилүүгө тийиш. Кызмат адамы операциялардын жана кардар жөнүндө маалыматтардын кыскача түшүндүрмөлөрүн камтыган, Башкарманын мындай чечимдеринин реестрин жүргүзүүгө тийиш. 

7.4. Банк "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" мыйзамына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалымат берүү жөнүндө кардарларга билдирүүгө укуктуу эмес. 

7.5. Кардар, анын ичинде иштиктүү кат алышуулар, ошондой эле бул Жобого ылайык текшерүүнүн жүрүшүндө алынган кардардын операциясы (бүтүмдөрү) жөнүндө билдирүүлөрдү камтыган маалыматтар жана документтер банк менен кардардын ортосундагы мамилелер токтотулгандан кийин беш жылдан кем эмес мөөнөткө сакталууга тийиш. 

 

 

г.Бишкек 

от 30 мая 2007 года N 28/8 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении тарифов на услуги Системы пакетного 

клиринга мелких розничных и регулярных платежей 

в Кыргызской Республике 

 

В связи с вводом в промышленную эксплуатацию "Системы пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в Кыргызской республике" (далее СПК) в рамках реализации Государственной программы мероприятий по внедрению системы безналичных платежей и по созданию инфраструктуры, способной осуществить эффективное проведение платежей в Кыргызской республике на 2003-2008 гг., утвержденной совместным Постановлением Правительства КР и НБКР N 916 от 31.12.2002 г., рассмотрев представленное Управлением банковских расчетов предложение по установлению тарифов на услуги СПК, Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить тарифы на услуги Системы пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в КР (прилагаются). 

2. Утвержденные тарифы вступают в силу с 1 июля 2007 г. 

3. Управлению банковских расчетов довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОАО "Расчетно-Сберегательная Компания", областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Иманкулову Ч.К. 

 

Председатель Правления Национального 

банка Кыргызской Республики М.Алапаев 

 

 

Приложение 

к постановлению Правления 

Национального банка 

Кыргызской Республики 

от 30 мая 2007 года N 28/8 

 

ТАРИФЫ 

на услуги Системы пакетного клиринга мелких розничных 

и регулярных платежей в Кыргызской республике 

 

1. Ежемесячная абонентская плата участника системы в сумме - 5000 сом. 

2. Ежемесячная плата участника системы за исходящие платежи, обработанные в системе, в пределах интервалов объемов платежей по следующей таблице: 

┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 

Интервалы объемов платежей (сом)Цена за один исходящий платеж (сом)│ 

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

до 1000 включительно 0,7 │ 

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

свыше 1000 до 20000 включительно 2,0 │ 

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

свыше 20000 до 100000 3,5 │ 

включительно │ 

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

свыше 100000 до 500000 25,0 │ 

включительно │ 

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

свыше 500000 40,0 │ 

└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 

3. Установить сумму предельной ежемесячной оплаты за платежи для всех участников системы, которая будет пересматриваться 2 раза в год (1 марта и 1 сентября) на основе фактических данных по услугам. 

4. Установить первоначальную сумму предельной ежемесячной оплаты за платежи не более 100000 сомов. 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 22-июнунда 

каттоодон өткөн. Каттоо номери N 62-07 

 

Бишкек шаары 

2007-жылдын 30-майы N 28/4 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

"Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" Жобо тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамдарына таянып, "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" Жобонун долбоорун карап көрүү менен токтом кылат: 

1. "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" Жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду кийинки расмий жарыяланышы менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 28-февралындагы N 10/3 "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" Жобо тууралуу" токтому күчүн жоготту деп таанылсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банкынын Башкарманын Төрагасы М.Алапаев 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 22-июнунда 

каттоодон өткөн. Каттоо номери N 62-07 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 30-майындагы 

N 28/4 токтому менен 

бекитилген 

 

Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө 

ЖОБО 

 

2. Банктык топтун ишинин ачык-айкындуулугу 

3. Банктык топтун капиталы 

4. Тобокелдиктерди тескөө жана банктык топторду ички контролдук 

5. Банктык холдингдик компанияларын башкаруу 

6. Банктын туунду жана караштуу компанияларына карата талаптар 

7. Финансы секторунун көзөмөл органдарынын ортосундагы өзара аракеттенүү 

8. Улуттук банкка банктык топ тарабынан берилүүчү отчет жана маалыматтар 

 

1.1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамдарына ылайык консолидацияланган негизде банктык топторго көзөмөлдү жүзөгө ашыруу максатында иштелип чыккан. 

1.2. Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана Эсептешүү-сактык компаниясынын (мындан ары - банктар) ишин жөнгө салуу боюнча функцияны ишке ашыруу максатында Улуттук банк банктык топтордун жана аффилирленген жактардын ишине, анын ичинде консолидацияланган негизде көзөмөлдү жүзөгө ашырат. 

1.3. Бул Жобонун максаттары үчүн төмөнкү аныктамалар пайдаланылат: 

Аффилирленген жактар - бул: 

- банктарды кошо алганда, юридикалык жактын олуттуу катышуучулары; 

- аларда башка юридикалык жактар, башка банктарды кошо алганда, олуттуу катышуучулар болуп эсептелген юридикалык жактар; 

- банктарды кошо алганда, аларда башка юридикалык жактар олуттуу катышуучулар болуп эсептелген, юридикалык жактар. 

Банктык топ банктардан жана анын туунду жана/же ага караштуу компаниялардан жана/же банктык холдингдик компаниялардан жана анын туунду жана/же ага караштуу компанияларынан турат. Аталган жактар банктык топтун катышуучулары болуп саналат. 

Банктык холдингдик компания - банк, анын туунду компаниясы же туунду компаниясынын бири болуп саналган башкы компания. 

Туунду компания - башка юридикалык жак тарабынан (башкы компания) контролдонуучу юридикалык жак. Башка туунду компаниянын туунду компаниясы да башкы компаниянын туунду компаниясы (биринчи) катары каралат. 

Туунду банк - башка банк же башка юридикалык жак (башкы компания) тарабынан контролдонуучу банк. Туунду банктын туунду банкы да башкы компаниянын туунду банкы катары каралат. 

Караштуу компания - бул анда кандайдыр бир жак жеке же башка жактар менен бирдикте бардык юридикалык жактын добуш берүүчү акцияларынын жыйырма пайызынан көбүрөөгүнө же капиталындагы үлүшүнө тике же кыйыр түрдө ээлик кылууну же башкарууну жүзөгө ашырган юридикалык жак. 

Олуттуу катышуу - бул жеке, болбосо башка жактар менен бирдикте: 

- акционердик коомдун добуш берүүчү акцияларынын (бардык түрүнүн) он же андан көбүрөөк пайызына, акционердик коом болуп саналбаган юридикалык жактын уставдык капиталынын он же андан көбүрөөк пайызына тике же кыйыр түрдө ээлик кылуу же башкаруу; 

- же юридикалык жактын уставдык капиталына катышканына карабастан, келишимдин же башкача негизде ошол юридикалык жактын жетекчилигине жана/же саясатына олуттуу таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгү

Олуттуу катышуучу - Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамына ылайык юридикалык жакта олуттуу катышууну жүзөгө ашырган жак. 

Инсайдерлер (ички адамдар) - жалпы кызыкчылыктарда аталган адамдар менен байланышта болгон Башкарма мүчөлөрү, Директорлор кеңешинин мүчөлөрү(1), башка кызмат адамдары, олуттуу катышуучулар жана кайсы болбосун башка жеке адамдар. 

Компания - кайсы болбосун юридикалык жак. 

Контроль - жеке, болбосо башка жактар менен бирдикте: 

- акционердик коомдун добуш берүүчү акцияларынын элүү же андан көбүрөөк пайызына же акционердик коом болуп саналбаган юридикалык жактын уставдык капиталына тике же кыйыр түрдө ээлик кылуу же башкаруу, же; 

- Директорлор кеңешинин (байкоочу органынын) мүчөлөрүнүн жок эле дегенде тең жарымын тандоо мүмкүнчүлүгү, же; 

- юридикалык жактын капиталга катышканына карабастан келишимдин же башкача негизде аталган юридикалык жактын жетекчилигине же саясатына белгилүү таасир көрсөтүү мүмкүнчүлүгү

Контролдоочу жак - юридикалык жакка контролду жүзөгө ашырган жак. 

Башкы компания - башка юридикалык жакты контролго алуучу юридикалык жак. 

Негизги башкы компания - топто башка компаниянын башкаруусунда болбогон, топтогу башкы компания. 

Эки жана/же андан ашык жеке адамдардын жана юридикалык жактардын ортосундагы жалпы кызыкчылыктар, төмөндө келтирилген кайсы болбосун шарттардын бири болгон учурунда таанылат: 

а) бир юридикалык жак же жеке адам башка жакка контролдук жүргүзсө

б) бул жактар аффилирленген юридикалык жактар же инсайдерлер болсо; 

в) бул жактардын бири башка жактын караштуу компаниясы болсо; 

1.4. Олуттуу катышуучуну, караштуу компанияны жана контролдукту аныктоо максаттарында: 

а) бир жактын караштуу компаниясы болуп саналган же бир жактын контролдугунда турган компаниянын ээлигиндеги акциялар бул жактын кыйыр ээлигинде турган катары каралат жана ал жакка тиешелүү акциялардын жалпы санын белгилөөдө, ал жактын тике ээлигинде турган акциялар менен бириктирилет; 

б) ал жакка жана анын жакын туугандарына (жарандык мыйзамдарга ылайык, биринчи жана экинчи кезектеги мураскерлерге) тиешелүү акциялар бул жакка тикелей тиешелүү акциялар катар каралат. 

Төмөндө келтирилген адамдар банктын акцияларына биргелешип ээлик кылган адамдар деп таанылат: 

а) жакын туугандары деп эсептелгендер; 

б) түзүлгөн келишим боюнча же башка мүнөздө акцияларга биргелешип ээлик кылгандар; 

в) өзүнчө же биргелешкен түрдө олуттуу катышуучулар деп эсептелгендер; 

г) эгер алардын бири акцияларды сатып алуу үчүн башка адамга заем (кредит же ага теңдештирилген каражаттар) берсе; 

д) эгер алардын бири кызмат адамы же башка жактын өкүлү болуп эсептелсе. 

 

2. Банктык топтун ишинин ачык-айкындуулугу 

 

2.1. Банктык топко кирген компаниялар банктык жана/же финансы ишин гана, ошондой эле банк жана/же финансы иши менен байланышкан, банктык холдингдик компаниялар менен болгон учурда топтун катышуучуларынын акцияларына ээлик кылууну кошо алгандагы ишти жүзөгө ашыра алышат. 

2.2. Улуттук банк банктык топтун жана анын аффилирленген жактарынын ишине консолидацияланган көзөмөлдү жүзөгө ашырат. 

2.3. Улуттук банк кайсы болбосун учурда, төмөнкүлөрдү аныктоо үчүн контролдоочу жактан жана банктын олуттуу катышуучуларынан, банктык топтун кайсы болбосун башка катышуучусунан жана банк менен жалпы кызыкчылыктарга ээ болгон жактардан зарыл маалыматты талап кылууга укуктуу: 

- контролдоочу жакты жана/же жактарды (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды); 

- банктык топ жана анын катышуучулары ишке ашырган ишти; 

- банктык топтун жана анын катышуучуларынын финансылык абалын; 

- банктык топко жана анын катышуучуларына мүнөздүү тобокелдиктердин түрлөрүн; 

- банктык топтун тобокелдиктерин тескөөнүн системасын; 

- банктык топтун катышуучуларынын ортосунда иштиктүү, финансылык жана башка өзара мамилелерин. 

2.4. Эгер кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак жеке өзү же башка жактар менен бирдикте төмөнкүлөргө: банктын олуттуу катышуучусу болууга, добуш берген акциялардын жыйырма пайыздан ашыгына тике же кыйыр ээлик кылууну же тескөөгө алууну ишке ашырууга же банктын контролдоочу жагы болууга ниет кылып жатса, анда ал Улуттук банктын алдынала уруксатын алууга милдеттүү

2.5. Ошондой эле, эгер банктын акцияларын кошумча сатып алуунун натыйжасында же башка мүнөздө кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак тике же кыйыр түрдө банктын олуттуу катышуучусу болгон, добуш берген акциялардын жыйырма пайыздан ашыгына тике же кыйыр ээлик кылууну же тескөөгө алууну ишке ашырган же банктын контролдоочу жагы болгон учурда Улуттук банктын уруксатын алуу зарыл. 

2.6 Ошону менен Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы N 5/7 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн, Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобонун (мындан ары - Лицензиялоо жөнүндө жобо) талаптарына ылайык Улуттук банка маалымат берилүүгө тийиш. 

2.7. Банктык топтун катышуучусу болуп саналган банк өз ишин банктык топтун башка катышуучуларына көзкарандысыз түрдө жүзөгө ашырат. 

2.8. Банктык холдингдик компания Улуттук банктын талаптарына ылайык бардык банктык топтун иши үчүн жоопкерчилик тартат. 

2.9. Банктык холдингдик компаниянын Директорлор кеңеши (көзөмөлдөөчү орган) жана Башкарма (аткаруучу орган) банктык топтун бардык катышуучуларынын ортосунда зарыл маалыматтын тийиштүү алмашуусун камсыз кылууга тийиш. 

2.10. Эгер банктык топ бирден ашык банктан жана/же туунду жана/же 

караштуу компаниялардан турса, ошону менен банктык холдингдик компанияны (башкаруучу компанияны) түзбөстөн иш алып барып жатса, Улуттук банк маалыматтарды берүү боюнча бул жобонун талаптары топтун негизги башкы компаниясы тарабынан аткарыла тургандыгын белгилей алат. 

2.11. Улуттук банк банктык топтун, контролдук кылган адамдардын, банктын олуттуу катышуучуларынын, банктык топтун кайсы болбосун башка катышуучусунун жана банктык холдингдик компаниясынын финансылык абалына, тобокелдиктерди башкаруу системасына жана банктык холдингдик компаниянын корпоративдик башкаруу сапатына, туунду банка таасир этүүнү белгилөөгө жана Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын талаптарын сактоону камсыз кылууга баа берүү үчүн банк менен жалпы кызыкчылыктарга ээ болгон адамдардын башында турган банктык холдингдик компаниялардан зарыл маалыматтарды берүүнү талап кылууга укуктуу. 

 

3. Банктык топтун капиталы 

 

3.1. Банктык топ анын туунду жана караштуу компаниялары болуп саналган топтун бардык катышуучуларынын капысынан болуучу чыгашаларынын жана жоготууларынын ордун жабуу үчүн жетиштүү болгон, капиталдын тиешелүү деңгээлине ээ болууга тийиш. 

3.2. Банктык топтун катышуучулары топко кирген жана алардын чарба ишине ылайык келген банктарды мүмкүн болгон олуттуу өзгөрүүдөн коргоо каралган капиталдын шайкештиги боюнча саясаттарга жана жол-жоболорго ээ болууга тийиш. 

3.3. Банктык топтун жана банктык топтун катышуучуларынын капиталы Кыргыз Республикасынын жана Улуттук банктын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келүүсү зарыл. Банктык холдингдик компания бул талаптардын банктык топтун катышуучулары тарабынан аткарылышын камсыздоо үчүн жоопкерчилик тартат. 

3.4. Банктык холдингдик компаниянын Директорлор кеңеши топтун ишине мүнөздүү жана топтун регулятивдик, рыноктук жана стратегиялык керектөөлөрүн канааттандыруучу тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн банктык топтун шайкеш капитализацияланышын камсыз кылган саясаттарды бекитүүгө тийиш. 

3.5. Банктык холдингдик компания капиталдын шайкештиги боюнча өз саясаттарынын түшүндүрмөсүн, анын ичинде капиталдын шайкештигин баалоо үчүн колдонулуучу методологиянын түшүндүрмөсүн Улуттук банкка берүүгө тийиш. 

3.6. Инспектордук текшерүүлөрдү ишке ашырууда Улуттук банк капиталдын шайкештиги боюнча банктык топтун тиешелүү саясаттарынын жана жол-жоболорунун бар экендигин жана алардын сакталышын текшерүүгө укуктуу. 

3.7. Улуттук банк банктык холдингдик компаниядан же банктык топтун кайсы болбосун катышуучусунан кошумча маалыматты берүүнү талап кыла алат. 

3.8. Банктык топко кирген банктарды коргоону камсыздоо максатында Улуттук банк капиталдын шайкештиги боюнча саясаттарга жана жол-жоболорго өзгөрүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү талап кыла алат. 

3.9. Улуттук банк топтун капиталынын банкты коргоо үчүн жетишсиздигин же банктык топтун иши Улуттук банктын талаптарын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткаруу үчүн жетишерлик ачык-айкын эместигин белгилесе, ал банктан кошумча капиталды салууну же капиталдын шайкештиги боюнча өтө жогорку экономикалык ченемдерди киргизүүнү талап кыла алат. 

3.10 Банктык холдингдик компания милдеттүү түрдө анын капиталына же анын кайсы болбосун туунду же караштуу компаниясынын капиталына олуттуу таасир бериши мүмкүн болгон бардык далилдер же кырдаалдар тууралуу Улуттук банкка билдирет. 

 

4. Тобокелдиктерди тескөө жана банктык топторду ички контролдук 

 

4.1. Банктык топтун катышуучулары өз ишинде банктык топтун кайсы болбосун катышуучуларынын же бүтүндөй банктык топтун финансылык туруктуулугуна кооптонууну келтирүүчү тобокелдиктерди өзүнө албоого тийиш. 

4.2. Банктык топтор банктык топтун ишине ылайык келген тобокелдикти тескөө жана ички контролдук системасына ээ болууга тийиш. 

4.3. Анын катышуучулары банк ишин жүзөгө ашырып жаткан банктык топ ири тобокелдиктер, инвестициялардын өлчөмү жана консолидацияланган негизде валюта позициясы боюнча Улуттук банктын чектөөлөрүн сактоого тийиш. 

4.4. Банктык топтун тобокелдиктерди тескөө саясаты төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 

1) банктык топ өзүнө алган тобокелдиктерди банк тобунун башкаруу органы бекиткен саясаттарына ылайык шайкеш тескөөнү

2) банктык топ өзүнө алган тобокелдиктерди жабууга жетиштүү болгон капиталдын деңгээлин кармап турууну камсыз кылуучу ченемдерди; 

3) аларга ылайык, тобокелдиктерди тескөө системалары бүтүндөй банктык топту камтууга ылайык келүүчү жоболорду; 

4.5. Ички контролдук системасы төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 

1) банктык топ өзүнө алган олуттуу тобокелдиктерге карата капиталдын жетиштүүлүгүнө баа берүүнү аныктоочу шайкеш механизмдерди; 

2) топ ичиндеги операцияларды жана концентрациялануу тобокелдигин аныктоо, баалоо, мониторинг жүргүзүү жана контролдоо үчүн отчеттуулуктун жана эсепке алуунун ишенимдүү жол-жоболорун. 

4.6. Банктык топту жетектеген банктык холдингдик компания банктык топ тарабынан Улуттук банктын тобокелдиктерди тескөө системасына карата талаптарын сактоосу үчүн жоопкерчилик тартат. 

4.7. Банктык топтун финансылык ишти (банктык эмес) жүзөгө ашырып жаткан катышуучулары алардын ишинде мүнөздүү болгон жана топтун ичиндеги банктарды коргоочу ири тобокелдиктерди, ликвиддүүлүк тобокелдигин, инвестициялык, валюталык жана башка тобокелдиктерди чектөө боюнча саясаттарга жана жол-жоболорго ээ болууга тийиш. 

4.8. Банктык топтун финансылык ишти (банктык эмес) жүзөгө ашырып жаткан катышуучулары банктык холдингдик компаниясынын тобокелдиктерди тескөө боюнча саясаттары менен жол-жоболорунун түшүндүрмөсүн жылдык отчетуна киргизүүгө тийиш. 

4.9. Топко кирген банктардын тобокелдиктерин минималдаштыруу максатында, Улуттук банк банктык топтун финансы ишин (банктык эмес) жүзөгө ашырып жаткан катышуучуларынан саясаттарына жана жол-жоболоруна кандай болбосун түзөтүүлөрдү киргизүүнү талап кыла алат. 

 

5. Банктык холдингдик компанияларын башкаруу 

 

5.1. Банктар, алардын иши мыйзамдарга ылайык ишке ашырылган банктык холдингдик компанияларды уюштурууга укуктуу. 

Банктык топко кирген компанияларды башкаруу максатында гана түзүлгөн банктык холдингдик компаниялар (башкаруучу компаниялар) акционердик коом формасында түзүлүүгө тийиш. 

5.2. Банктык холдингдик компаниянын кызмат адамдары, Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын мүчөлөрү, Улуттук банк жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келүүгө тийиш. Банктын Директорлор кеңешинин жана Башкарма мүчөлөрү аткарган камкордукка алуу боюнча милдеттер банктык холдингдик компаниялардын байкоого алуу органынын жана аткаруу органынын мүчөлөрүнө карата да колдонулат. 

5.3. Банктык холдингдик компаниясында акционерлердин жалпы жыйналышы тарабынан бир жылга дайындалган 3-5 кишиден турган Аудит боюнча комитет түзүлүүгө тийиш. Банктын холдингдик компаниясынын Башкарма мүчөлөрү же анын кызматкерлери бир эле учурда Аудит боюнча комитеттин мүчөсү боло албайт. 

5.4. Банктык холдингдик компаниялар Улуттук банкка Директорлор Кеңешинин жана Башкарманын жаңыдан дайындалган мүчөлөрү тууралуу алар дайындалган күндөн тартып он күндүн ичинде Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндөгү жобонун талаптарына ылайык маалыматтарды тиркөө менен маалымдоого тийиш. 

5.5. Банктык холдингдик компаниясынын Директорлор кеңеши банктык топтун ишин жүзөгө ашыруу боюнча саясаттын бекитилиши жана аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартат. 

 

6. Банктын туунду жана караштуу 

компанияларына карата талаптар 

 

6.1. Банк туунду же караштуу компанияларды түзө алат же сатып алалат. 

6.2. Банктардын туунду же караштуу компаниялары банктык же/жана финансылык ишке байланышкан ишти кошо алганда, банктык жана/же финансылык ишти жүзөгө ашыра алат. 

6.3. Банк тарабынан туунду же караштуу компанияны түзүү же сатып алуу Улуттук банктын кат жүзүндөгү уруксатынын негизинде гана жүзөгө ашырылат. 

6.4. Туунду же караштуу компанияны түзүүнү же сатып алууну каалаган банк Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндөгү жобонун талаптарына ылайык Улуттук банка маалымат берүүгө тийиш. 

6.5. Туунду же караштуу компанияны түзүү же сатып алуу банктык топтун уюштуруу түзүмүнүн ачык-айкындуулугун бузбоого тийиш. 

6.6. Эгерде, түзүлүп же сатып алынып жаткан компания четөлкөлүк болсо жана финансы секторун көзөмөлгө алуу органы тарабынан жөнгө салынса, анда билдирме аталган компания түзүлгөн өз өлкөсүндөгү көзөмөл режими жөнүндөгү маалыматты камтуусу зарыл. 

6.7. Улуттук банк туунду же караштуу компанияны түзүүгө же сатып алууга төмөнкү учурларда жол бербейт жана кайсыл болбосун катышууну токтотууну талап кылат: 

1) сатып алынып/түзүлүп жаткан компания өзү түзүлгөн өлкөдө ыйгарым укуктуу көзөмөл органы тарабынан көзөмөлдөнбөсө же түзүлгөн өлкөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган консолидацияланган негизде эффективдүү көзөмөл жүргүзбөсө

2) туунду же караштуу компания түзүлүп же сатып алынып жаткан өлкөдөгү ыйгарым укуктуу орган менен эффективдүү кызматташуу мүмкүнчүлүгү жок болсо. 

6.8. Четөлкө туунду же караштуу компаниясын түзгөн же сатып алган банк төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш: 

1) ушул жобонун талаптарынын банк тарабынан аткарылышы үчүн зарыл болгон бардык маалыматтарды туунду же караштуу компаниянын банкка беришин; 

2) башка адамдар менен жалпы кызыкчылыктын орун алышын четтетүү, алар Улуттук банктын банктык топтордун түзүмүнүн ачык-айкындуулугуна карата талаптарынын бузулушуна алып келиши мүмкүн. 

6.9. Эгерде, алардын негизинде банкты түзүүгө уруксат берүүгө баш тартуу фактылары белгилүү болгон болсо же туунду же караштуу компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан чечилбеген иштерге катыша турган болсо, Улуттук банк туунду же караштуу компанияны түзүүгө же сатып алууга өз макулдугун кайтарып ала алат. 

6.10. Улуттук банк өз уруксатын кайтара алган учурда, банк туунду компаниянын ага тиешелүү болгон акцияларын банк менен байланыштуу болбогон адамдарга, Улуттук банк тарабынан белгиленген мөөнөттө сатууга тийиш. 

6.11. Эгерде банк Улуттук банктын уруксатысыз эле туунду же караштуу компаниясын түзсө же сатып алса, мындай бүтүм эч нерсеге арзыбаган иш катары эсептелет. 

 

7. Финансы секторунун көзөмөл органдарынын 

ортосундагы өзара аракеттенүү 

 

7.1. Эгерде банктык топтун бир бөлүгү болгон компания башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан көзөмөлдөнүүгө же жөнгө салынууга тийиш болсо, Улуттук банк же башка башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган банктык топту ар тараптуу жөнгө салуу жана аны көзөмөлдөө максатында, кызматташууну жүзөгө ашырууга тийиш. 

7.2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган өзүндөгү жана банктык топко же банктык топтун кайсы болсун катышуучусуна тиешелүү болгон маалыматты Улуттук банкка берет: 

- банктык топтун түзүмүн, контролдоочу адамдарды, кызмат адамдарын аныктоого мүмкүндүк берүүчү

- жактырууну же бул ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлоону талап кылган, банктык топко ээлик кылуу, башкаруу түзүмүндөгү же анын кайсы болбосун катышуучусунун уюштуруу түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө

- банктык топтун же банктык топтун катышуучусунун иши жана саясаты жөнүндө

- банктык топтун жана анын катышуучуларынын финансылык абалы жөнүндө (негизги көңүл капиталдын шайкештигине, жалпы кызыкчылыгы бар адамдар менен операцияларга, ички топтук тобокелдиктерге жана пайдага бурулууга тийиш; 

- банктык топтун же анын катышуучуларынын ички контролдук системасын уюштуруу, тобокелдиктерди тескөө жөнүндө

- банктык топтун катышуучуларын тескөө органдарынан маалыматтарды жыйноо жол-жобосу жана мындай маалыматты текшерүү жөнүндө

- банктык топтун же анын катышуучуларынын ичинде банктын - банктык топтун катышуучуларынын ишине олуттуу таасир эте турган операциялар, бүтүмдөр жана башка окуялар жөнүндө

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын банктык топтун катышуучуларына карата көргөн чаралары жана санкциялары жөнүндө

- натыйжалуу банктык көзөмөлдү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон башка маалыматты. 

 

8. Улуттук банкка банктык топ тарабынан 

берилүүчү отчет жана маалыматтар 

 

8.1. Банктык топ топтун түзүмүндөгү кайсы болбосун олуттуу өзгөрүүлөрдү ошондой эле банктык эмес туунду же караштуу компанияларды түзүү, сатып алуу жөнүндө маалыматты кошо алганда, өзүнүн иши жөнүндө маалыматты Улуттук банк тарабынан белгиленген тартипте жана мөөнөттө Улуттук банкка ачып көрсөтүүгө жана берүүгө тийиш. 

8.2. Топту жетектеп турган банктык холдингдик компания анын финансылык абалына же анын кайсы болбосун туунду же караштуу компанияларынын финансылык абалына олуттуу таасир эте турган бардык фактылар же жагдайлар жөнүндө Улуттук банкка милдеттүү түрдө кабарлайт. 

8.3. Өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтар алар киргизилген учурдан тартып 30 күндүн ичинде Улуттук банкка жана банктык топтун катышуучуларына берилүүгө тийиш. 

8.4. Топту жетектеп турган банктык холдингдик компания Директорлор кеңешинин жана Башкарманын жаңы мүчөлөрү жөнүндө алар дайындалгандан кийинки он күн ичинде, Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө Жобонун талаптарына ылайык маалыматтарды тиркөө менен Улуттук банкка маалымдоого тийиш. 

8.5. Банктык холдингдик компания Улуттук банкка банктык холдингдик компания жана банктык топ үчүн ички контролдуктун шайкештигине баа берүүнү камтыган жылдык финансылык отчет менен бирге жылдык отчетту берүүгө тийиш. 

8.6. Банктык холдингдик компания жылдык отчетту Улуттук банк тарабынан белгиленген мөөнөттө берүүгө тийиш. Бул отчеттор төмөнкүлөрдү кошо алганда, банктык холдингдик компаниянын иши жөнүндө маалыматты камтууга тийиш: 

1) банктык холдингдик компания тарабынан жүзөгө ашырылуучу иштин түрүн же түрлөрүн; 

2) ар бир туунду же караштуу компаниянын аталышын, ээлик кылуу пайызын, алар тартылган иштин түрүн же түрлөрүн кошо алганда, банктык холдингдик компаниянын бардык туунду жана караштуу компаниялары жөнүндө маалыматты; 

3) холдингдик компаниянын жана анын туунду компанияларынын финансылык жылдын акырына карата, жекече жана консолидациялык негизде, баланстык отчетту, алынган пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчетту. 

8.7. Жылдык отчетко Директорлор кеңешинин (байкоо органынын), Башкарманын (аткаруу органынын) төрагасы жана банктык холдингдик компаниясынын башкы бухгалтери кол коюуга тийиш. 

 

(1) Бул жобонун максаттарында банктын кызмат адамдары булар: банктын Директорлор кеңешинин төрагасы жана анын мүчөлөрү, Башкарма мүчөсү, банктын Башкарма мүчөлөрү, финансы, кредит боюнча банктын башкы кызматкерлери. Банктын саясатын аныктаган же бул адамдар акысыз негизде иштешеби же сыйакы алышабы ага карабастан, банктын саясатын жүргүзгөн негизги операцияларга катышууга ыйгарым укугу бар же реалдуу катыша алышкан жактарды да "банктын кызмат адамдары" деп түшүнүүгө болот. Бул аныктама банктын башкы компаниясынын кызмат адамдарына да таркатылат.