Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2007 жылдын 5 саны 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 11-апрелинде 

каттоодон өткөн. Каттоо номери 37-07 

 

Бишкек шаары 

2007-жылдын 28-февралы N 10/4 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы 

N 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 

ченемдик укуктук актылары жөнүндөгү" N токтому менен 

бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик 

банктык отчет жөнүндөгү" Жобого өзгөртүүлөрдү 

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы N 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндөгү" токтому менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндөгү" Жобого сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду карап көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөгү" Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына, Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы N 32/2 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү" Жобого таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы N 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндөгү" токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндөгү" Жобого сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Бул токтом Кыргыз Республикасы, Ислам өнүктүрүү банкы жана "Экобанк" ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо шарттарын колдонууга киргизүүгө тиешелүү 2006-жылдын 16-майында келишилген өзара түшүнүшүү жөнүндөгү Меморандумдун талабын жүзөгө ашыруунун чегинде түзүлгөн Жетектөөчү комитетке жөнөтүлсүн. 

3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирге бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

5. Токтом каржылоонун ислам принциптерин колдонууга киргизүү боюнча алгачкы долбоорду жүзөгө ашыруунун чегинде "Экобанк" ААКсына гана таркатылат. 

6. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Банк Башкармасынын Төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 28-февралындагы 

N 10/4 токтому менен 

бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2005-жылдын 25-августундагы N 26/5 "Кыргыз 

Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 

укуктук актылары жөнүндө" токтому менен 

бекитилген (Юстиция министрлигинде 2005-жылдын 

16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон 

өткөртүлгөн) Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет жөнүндө жобого 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

1. 4-бөлүк "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту берүүнүн тартиби" төмөнкү мазмундагы 4.13-пункт менен толукталсын: 

"4.13. "Экобанк" Ачык акционердик коомунун ишине көзөмөлдү жүзөгө ашыруу маселесине тиешелүү Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун бөлүктөрүөлүкчөлөрү Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашырууда Улуттук банкка "Экобанк" ААКсы тарабынан гана берилет". 

2. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун курамы" 1-тиркемесине төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

2.1. "Аталышы" графасындагы 2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

"Директорлор кеңешинин мүчөлөрү банк Башкармасы жана банктын Шариат кеңеши жөнүндө маалымат". 

2.2. "Аталышы" графасындагы 5-пункт төмөнкү мазмундагы 3-пунктча менен толукталсын: 

"3. Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялар". 

2.3. "Аталышы" графасындагы 6-пункт төмөнкү мазмундагы 2.А пунктча менен толукталсын: 

"2.А. Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялар боюнча түшкөн пайдалар жана кеткен чыгашалар жөнүндө отчет". 

2.4. "Аталышы" графасындагы 13-пункт төмөнкү мазмундагы 9.В пунктча менен толукталсын: 

"9.В. Эң ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат". 

2.5. "Аталышы" графасындагы 14-пункт төмөнкү мазмундагы 10.Г, 10.Д жана 10.Е пунктчалар менен толукталсын: 

"10.Г. Аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалыматтар. 

10.Д. Аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө жалпы маалыматтар; 

10.Е. Банктын аффилирленген жактары жөнүндө маалыматтар". 

2.6. "Аталышы" графасындагы 15-пункт төмөнкү мазмундагы 11.Е, 11.Ж, 11.З, 11.И жана 11.К пунктчалар менен толукталсын: 

"11.Е. Инсайдерлер менен жүргүзүлгөн активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалыматтар. 

11.Ж. Инсайдерлер менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө жалпы маалыматтар. 

11.З. Инсайдердин тууганы болуп саналган адамдар жөнүндө маалыматтар. 

11.И. Башка байланыштуу адамдар жөнүндө маалыматтар. 

11.К. Аларда банктын инсайдерлери, инсайдердин тууганы болуп саналган адамдар же башка байланыштуу адамдар контролдукка ээ болгон юридикалык жактар жөнүндө маалыматтар". 

2 7. "Аталышы" графасындагы 20-пункт төмөнкү мазмундагы 16.А жана 16.Б пунктчалар менен толукталсын: 

"16. А. Каржылоонун ислам принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар боюнча ачык валюта позициялары тууралуу күндөлүк отчет. 

16.Б. Ачык валюта позициялары тууралуу жыйынтыктоочу күндөлүк отчет". 

3. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет" 2-тиркемесине төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

3.1. Төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

"Банктын Шариат Кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар 

 

Фамилиясы, Иштеген жери Кызматы Телефону Колтамга- 

аты сынын 

үлгүсү 

1. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

2. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

3. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

4. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

5. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

6. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

". 

3.2. 1-бөлүк "Баланстык отчет" төмөнкү мазмундагы З-кичине бөлүк менен толукталсын: 

"З. Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялар 

 

┌──┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬───────┐ 

Аталышы Жый- чет- Актив- │ 

ынтык өлкө боюнча │ 

суммавалю- РППУ │ 

тасын- │ 

да │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

А. Активдер │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

1 Нак акча │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

2 Мурабаха операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

3 Салам операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

4 Параллель салам операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

5 Кард хасан операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

6 Иджара операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

7 Иджара Мунтахийя Биттамлик операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

8 Истиснаа операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

9 Параллель истиснаа операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

10Чектелбеген мудараба операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

11Чектелген мудараба операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

12Шарика операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

13Мушарака операциялары │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

14Активдин ордун жабууга жана же банктын │ 

жоготууларын компенсациялоо катары кабыл │ 

алынган башка менчик │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

15Жыйынтыгында активдер │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

Б. Милдеттенмелер │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

16Кард хасан операциялары, анын ичинде: │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

а) юридикалык жактардын - резидент эместердин │ 

пайызсыз эсептери │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

б) юридикалык жактардын - резиденттердин │ 

пайызсыз эсептери │ 

в) жеке адамдардын - резидент эместердин │ 

пайызсыз эсептери │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

17Мудараба операциялары, анын ичинде: ___ __! 

а) юридикалык жактардын резидент эместердин │ 

мөөнөттүү пайызсыз эсептери │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

б) юридикалык жактардын резиденттерди │ 

мөөнөттүү пайызсыз эсептери │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

18Жыйынтыгында милдеттенмелер │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

В. Баланстан тышкары милдеттенмелер │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

19Документардык аккредитивдер │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

20Гарантиялар │ 

├──┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┤ 

21Жыйынтыгында баланстан тышкары милдеттенмелер │ 

└──┴─────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┘ 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

". 

 

3.3. 2-бөлүк "Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгашалар жөнүндө отчет" төмөнкү мазмундагы 2.А бөлүкчө менен толукталсын: 

"2.А. Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу 

операциялар боюнча түшкөн пайдалар жана кеткен чыгашалар 

жөнүндө отчет 

 

┌──┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐ 

Аталышы күндөлүк жыл │ 

мезгил башынан │ 

аралыгы баштап │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

А. Кирешелер │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

1 Мурабаха операциялары боюнча кирешелер │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

2 Салам операциялары боюнча кирешелер │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

3 Иджара операция чары боюнча кирешелер │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

4 Иджара Мунтахийя Биттамлик операциялары боюнча │ 

кирешелер │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

5 Истиснаа операциялары боюнча кирешелер │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

6 Мудараба операциялары боюнча кирешелер │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

7 Шарика (Мушарака) операциялары боюнча кирешелер │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

8 Активдин ордун жабууга жана же банктын │ 

жоготууларын компенсациялоо катары кабыл алынган │ 

башка менчикти сатуудан алынган кирешелер │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

9 Милдеттенмелерди аткарбагандыгы үчүн акчалай │ 

айып │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

10Жыйынтыгында кирешелер, анын ичинде: │ 

а) алууга чегерилген кирешелер │ 

Б. Чыгашалар │ 

Мурабаха операциялары боюнча чыгашалар │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

2 Салам операциялары боюнча чыгашалар │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

4 Кард хасан операциялары боюнча чыгашалар │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

5 Иджара операциялары боюнча чыгашалар │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

6 Иджара Мунтахийя Биттамлик операциялары боюнча │ 

чыгашалар │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

7 Мүлктүн амортизациясы (Иджара) │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

8 Истиснаа операциялары боюнча чыгашалар │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

9 Мудараба операциялары боюнча чыгашалар │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

10Шарика (Мушарака) операциялары боюнча чыгашалар │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

а) активдер боюнча │ 

б) активдин ордун жабууга жана/же банктын │ 

жоготууларын компенсациялоо катары кабыл │ 

алынган башка менчик боюнча │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

12Кайрымдуулук жана башка ушул өңдүү чыгашалар │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

13Жыйынтыгында чыгашалар, анын ичинде │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

а) Мудараба операциялары боюнча төлөп берүүлөргө│ │ 

чегерилген чыгашалар │ 

├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

14Киреше/чыгым │ 

└──┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘ 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

". 

 

3.4. 9-бөлүк төмөнкү мазмундагы 9.В. бөлүкчө менен толукталсын: 

"9.В. Эң ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар 

 

┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────── 

КИП* Карыз алуучулар/кардарлар/берүүчүлөр жөнүндө маалымат 

боюнча├────────────────┬────────────────────────────────────────────── 

опера-Карыз алуучунун/ Чогуу алгандагы карыз/контракттардын 

циялар кардардын/ жалпы суммасы 

берүүчүнүн ├─────┬──────────┬───────────┬──────┬─────────┐ 

аталышы Топ Өзүндө Пайыздык Башка Пайыздык  

тобокел- чен/ордун актив-чен/ордун│ 

диктин толтуруунун дер толтуруу-│ 

кайсы башка нун башка│ 

болбосун формалары формалары│ 

түрүн алып │ 

жүрүүчү │ 

кредиттер/ │ 

активдер │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

1 А карыз алуучу │ 

жана аны менен │ 

байланыштуу │ 

адамдар, │ 

жыйынтыгында: │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

А карыз алуучу 1 │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

В байланыштуу 1 │ 

компания │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

С байланыштуу 1 │ 

компания │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

... 1 │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

2 Х карыз алуучу │ 

жана аны менен │ 

байланыштуу │ 

адамдар, │ 

жыйынтыгында: │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

Х карыз алуучу 2 │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

Y байланыштуу 2 │ 

компания │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

Z байланыштуу 2 │ 

компания │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

... 2 │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

... │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

... │ 

├──────┼────────────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┤ 

15 │ 

├──────┼────────────────┴─────┴──────────┴───────────┴──────┴─────────┘ 

16 Бардык ири тобокелдиктердин жалпы суммасы 

├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────── 

17 Ири өлчөмдөгү карыз/бир кардар менен контракт 

└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────── 

───────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐ 

Банк ээлик Компания же │ 

───────────────────────────────────────────┤ кылган жеке адам │ 

компаниянын ээлик кылган│ 

финансылык банктын │ 

┌────────────┬─────┬───────────┬───────────┤катышуусунун акцияларынын│ 

Баланстан Жый- Классифика- Мөөнөтү (акциялардын) үлүшү │ 

тышкары ынты- ция │өткөрүлгөн үлүшү │ 

милдеттенме-гындакатегориясы карыз │ 

лер үн менен) │ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

8 9 10 11 12 13 │ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

├────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

└────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

─────────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤ 

│ 

─────────────┴─────┴───────────┴───────────┴─────────────┴────────────┘ 

(*) КИП - каржылоонун ислам принциптери 

(**) Эгерде банкта ири тобокелдиктер жок болсо же алар 15тен кем болсо, анда толтургандан кийин калган саптарда кемүү шартында эң ири чогуу алгандагы карыз көрсөтүлөт. Эгерде банкта ири тобокелдиктер 15тен жогору болсо, анда алардын тизмесин ушундай эле тартипте жана формада кагаз жүзүндө берүү зарыл". 

 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

". 

 

3.5. 10-бөлүк төмөнкү мазмундагы 10.Г., 10.Д жана 10.Е бөлүкчөлөр менен толукталсын: 

"10.Г. Аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн 

активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалыматтар 

 

(миң сом) 

 

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────── 

N Аффилирленген жак тууралуу маалымат(*) 

├──────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────── 

Аффилирленген Топ Чогуу алгандагы баланстык карыз/ 

жактын аталышы аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн 

операциялар боюнча контракттардын 

жалпы суммасы 

├──────────┬──────────┬──────┬──────────┐ 

Өзүндө Пайыздык Башка Пайыздык │ 

тобокел- чен/баага актив-чен/баага │ 

диктин кошулган дер кошулган │ 

кайсы сумма жана сумма жана│ 

болбосун ордун ордун │ 

түрүн алыптолтуруу- толтуруу- │ 

жүрүүчү нун башка нун башка │ 

кредиттерформалары формалары │ 

жана │ 

финансылык │ 

ижара │ 

├───┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 │ 

├───┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 

1 │ 

├───┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 

2 │ 

├───┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 

3 │ 

├───┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 

4 │ 

├───┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 

... │ 

├───┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 

8 │ 

├───┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 

9 │ 

├───┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 

10 ... │ 

├───┼──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 

... │ 

├───┼──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┤ 

101Аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн операциялардын бардыгы │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

102Эң ири карыз/бир аффилирленген адамга кеңири контракт │ 

└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ 

Банк ээлик Афф. жак │ 

─────────────────────┬─────────┬────────────┤ кылган ээлик кылган│ 

Классифи- Мөөнөтү афф. жактын банктын │ 

кация өткөрүлгөн финансылык акцияларынын│ 

катего- активдер/ катышуусунун үлүшү │ 

риясы контракттын (акциялар- (%) │ 

───────────────┬─────┤ шарттарын дын үлүшү │ 

Баланстан Жый- аткарбаган- (%) │ 

тышкары ынты- дык │ 

милдеттенмелергы │ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

├──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

8 9 10 11 12 13 │ 

├──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

├──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

├──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

├──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

├──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

├──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

├──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

├──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

├──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

└──────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

───────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│ 

───────────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

(*) мурдатан колдонулуучу банк иши боюнча операцияларды жүзөгө ашырган аффилирленген адамдар жана каржылоонун ислам принциптери боюнча операцияларды жүргүзгөн кардарлар/берүүчүлөр - аффилирленген адамдар жөнүндө маалымат. 

 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

 

10.Д. Аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн 

операциялар жөнүндө жалпы маалыматтар 

 

┌─┬─────────┬─────┬──────┬────┬──────┬───────┬───────┬────┬──────┬────┐ 

N Аффилир-Опе- Опера-Опе-Опера-Пайыз- Кредит-Кү- Опера-Эс- │ 

ленген ра- циянынра- циянындык чен ке/ рөө-цияны кер-│ 

жактын ция- түрү ция-аякта-/баага берил-нүн жүргү-түү │ 

аталышы нын [1] нын шынын кошул- ген ээси зүү- │ 

сум- баш-мөөнө- ган актив- нүн │ 

масы тал- тү сумма ге шарт- │ 

(миң ган жана жана карата тары │ 

сом) күнү│ күнү ордун коюлган │ 

опера- толту- күрөө │ 

ции руунун │ 

[2] башка │ 

форма- │ 

лары │ 

├─┼─────────┴─────┴──────┴────┴──────┴───────┴───────┴────┴──────┴────┤ 

Төмөндө маалыматты ачып берүүнүн мисалдары келтирилген: │ 

├─┼─────────┬─────┬──────┬────┬──────┬───────┬───────┬────┬──────┬────┤ 

11-мисал: │ 

Банктын │ 

туунду │ 

компания- │ 

сы │ 

├─┼─────────┼─────┼──────┼────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼────┤ 

22-мисал: │ 

Банктын │ 

акция- │ 

ларынын │ 

ири топ- │ 

томуна │ 

ээлик │ 

кылган │ 

компания │ 

└─┴─────────┴─────┴──────┴────┴──────┴───────┴───────┴────┴──────┴────┘ 

[1] операциянын түрүн көрсөткүлө (кредит, гарантия, активди сатуу/ сатып алуу, кызмат көрсөтүүлөр ж.б.). 

[2] Кредиттер, баланстан тышкары милдеттенмелер, контракттар ж.б.у.с. үчүн. 

[3] Операциянын негизги шарттарына түшүндүрмө бергиле. 

 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

 

10.Е. Банктын аффилирленген жактары жөнүндө маалымат 

 

┌───┬───────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────┐ 

N Аффилир- Аффилирленген Банкка карата Аффилирленген Эскер-│ 

ленген жактын банк көзкарандылык- жактын түү │ 

жактын менен тан аталышы/ │ 

аталышы мамилесинин акцияларга/ негизги │ 

мүнөзү үлүштөргө ишкердик │ 

(холдинговая ээлик │ 

компания, кылуунун │ 

туунду, пайызы │ 

тутумдаш [1] (%) │ 

компания ж.б. │ 

├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────┤ 

1 │ 

├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────┤ 

2 │ 

├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────┤ 

... │ 

├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────┤ 

n │ 

└───┴───────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────┘ 

 

[1] Мисалы: а) Банк В компаниясынын акцияларынын 50% ээлик кылат; б) А холдингдик компания банктын 55% акциясына ээлик кылат; в) холдинговая банктын холдингдиги D тутумдаш компаниянын 100% акциясына ээлик кылат 

 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

". 

 

3.6. 11-бөлүк төмөнкү мазмундагы 11.Е, 11.Ж, 11.З, 11.И жана 11.К бөлүкчөлөр менен толукталсын: 

"11.Е. Инсайдерлер менен жүргүзүлгөн активдүү 

операциялар жөнүндө кыскача маалыматтар 

 

(миң сом) 

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Инсайдер жөнүндө маалымат │ 

├──────┬─────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┤ 

Инсай- Топ Чогуу алгандагы баланстык карыз/ │ 

дердин инсайдердин операциялары боюнча │ 

аталы- контракттардын жалпы суммасы │ 

шы ├──────┬──────┬────┬──────┬──────┬────┼──────┬───────┤ 

│Өзүндө│Пайыз-Баш-Пайыз-Балан-Жый-Класс-Мөөнөтү│ 

тобо- дык ка дык стан ын- ифика-│өткөр- │ 

кел- чен/ ак- чен/ тышка-ты- циянын үлгөн │ 

диктинбаага тив-баага ры гын-кате- актив- │ 

кайсы кошул-дер кошул- мил- да гория- дер/ │ 

болбо- ган ган дет- сы конт- │ 

сун сумма сумма тенме- ракттын│ 

алып жана жана лер шарт- │ 

жүрүү-ордун ордун тарын │ 

чү толту- толту- аткар- │ 

кре- руунун руунун баган- │ 

диттер башка башка дык │ 

жана форма- форма- үн │ 

финан- лары лары менен)│ 

сылык │ 

ижара/ │ 

актив- │ 

дер │ 

├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 │ 

├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤ 

1 │ 

├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤ 

2 │ 

├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤ 

3 │ 

├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤ 

4 │ 

├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤ 

... │ 

├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤ 

9 │ 

├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤ 

10 │ 

├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤ 

... │ 

├───┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤ 

... │ 

├───┼──────┴─────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┼────┼──────┼───────┤ 

101Инсайдерлер менен болгон операциялардын │ 

бардыгы │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┤ 

102Ири өлчөмдөгү карыз/бир кардар менен контракт │ 

└───┴─────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴───────┘ 

 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

 

11.Ж. Инсайдерлер менен жүргүзүлгөн операциялар 

жөнүндө жалпы маалыматтар 

 

┌───┬───────────┬──────┬─────┬───────┬────────┬─────────┬────┬────┬───┐ 

N ИнсайдердинОпера-Опер-Опера- опера- Кредитке/Күр-Опе-Эс-│ 

аты-жөнү циянынация-циянын циянын берилген │өөн-ра- ке-│ 

сум- нын баштал-аяктаган активге үн ция рт-│ 

масы түрү ган мөөнөтү│ карата ээсижүр-│үү │ 

(миң [1] күнү жана коюлган гү- │ 

сом) күнү күрөө зүү │ 

[2] шар- │ 

тта- │ 

ры │ 

[2] │ 

├───┼───────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼───┤ 

1 1-мисал: │ 

Фамилия, │ 

аты, банк │ 

Башкарма- │ 

сынын │ 

Төрагасы; │ 

├───┼───────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼───┤ 

2 Фамилия, │ 

аты, банк │ 

башкарма- │ 

сынын │ 

Төрагасынын │ 

агасы/ │ 

иниси; │ 

├───┼───────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼───┤ 

3 X компания, │ 

банк │ 

Башкарма- │ 

сынын │ 

Төрагасынын │ 

атасы │ 

X компания- │ 

сынын 50 % │ 

акциясына │ 

ээлик │ 

кылат. │ 

├───┼───────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼───┤ 

4 2-мисал: │ 

Банктын │ 

акциялары- │ 

нын ири │ 

топтомуна │ 

ээлик │ 

кылгандар │ 

├───┼───────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼───┤ 

... │ 

├───┼───────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼───┤ 

n │ 

└───┴───────────┴──────┴─────┴───────┴────────┴─────────┴────┴────┴───┘ 

[1] операциянын түрүн көрсөткүлө (кредит, гарантия, активди сатуу/сатып алуу, кызмат көрсөтүүлөр ж.б.). 

[2] Кредиттер, баланстан тышкары милдеттенмелер, контракттар ж.б.у.с. үчүн. 

[3] Операциянын негизги шарттарына түшүндүрмө бергиле. 

 

Ээлеген кызматы Колгамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

 

11.З. Инсайдердин тууганы болуп саналган 

адамдар жөнүндө маалымат 

 

┌───┬──────────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────┐ 

N Инсайдердин Банкта Жакын Туугандык даражасы │ 

фамилиясы, аты ээлеген тууганынын (ата-энеси, │ 

кызматы фамилиясы, күйөөсү/аялы │ 

аты ж.б.) │ 

├───┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────────┤ 

1 │ 

├───┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────────┤ 

2 │ 

├───┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────────┤ 

... │ 

├───┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────────┤ 

n │ 

└───┴──────────────────┴──────────┴────────────┴──────────────────────┘ 

 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

 

11.И. Башка байланыштуу адамдар жөнүндө маалымат 

 

┌───┬───────────────┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┐ 

N Инсайдердин Банкта Байланыштуу Байланыштуу- │ 

фамилиясы, аты ээлеген адамдын луктун даражасын│ 

кызматы фамилиясы, аты чечмелеп берүү │ 

├───┼───────────────┼───────────┼───────────────────┼─────────────────┤ 

1 │ 

├───┼───────────────┼───────────┼───────────────────┼─────────────────┤ 

2 │ 

├───┼───────────────┼───────────┼───────────────────┼─────────────────┤ 

... │ 

├───┼───────────────┼───────────┼───────────────────┼─────────────────┤ 

n │ 

└───┴───────────────┴───────────┴───────────────────┴─────────────────┘ 

 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

 

11.К. Аларда банктын инсайдерлери, 

инсайдердин тууганы болуп саналган адамдар же 

башка байланыштуу адамдар контролдукка ээ 

болгон юридикалык жактар жөнүндө маалыматтар 

 

┌───┬──────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────┐ 

N Инсайдердин фамилиясы, Банкта Юридикалык Инсайдерге карата│ 

аты ээлеген жактын мамиле жана │ 

кызматы аталышы юридикалык жактын│ 

/негизги акцияларына ээлик│ 

ишкердиги кылуу үлүшү ( %%)│ 

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────┤ 

1 │ 

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────┤ 

2 │ 

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────┤ 

... │ 

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────┤ 

n │ 

└───┴──────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────┘ 

 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

". 

 

3.7. 16-бөлүк төмөнкү мазмундагы 16 А жана 16 Б бөлүкчөлөр менен толукталсын: 

"16.А. Каржылоонун ислам принциптерине ылайык жүзөгө 

ашырылуучу операциялар боюнча ачык валюта 

позициялары тууралуу күндөлүк отчет 

200_-ж. "____"___________абалга карата 

 

_________ жылдын "01" карата абал боюнча ТСК: ____________ миң сом 

┌──────┬───────┬─────────┬───────────────┬─────────┬───────┬──────────┐ 

Валю-Улуттук Ачык Анын ичинде: Аяктаган Ачык Лимиттин │ 

танын банктын валюта ├──────┬────────┤спот-бү- валютаченеминен │ 

түрү эсептикпозиция -Баланс Баланс- түмдөр пози- четтөө (%)│ 

курсу сынын тан боюнча циясы- │ 

өлчөмү тышкары калдыктар нын │ 

(миң сом) │өлчөмү │ 

(ТСКга │ 

%) │ 

├──────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤ 

├──────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤ 

├──────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤ 

├──────┴───────┴─────────┴──────┴────────┼─────────┼───────┼──────────┤ 

Суммардык ачык валюта позициясы: │ 

└────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────────┘ 

 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

 

16.Б. Ачык валюта позициялары тууралуу 

жыйынтыктоочу күндөлүк отчет 

200__-ж. "_____" ___________ абалга карата 

 

_________ жылдын "01" карата абал боюнча ТСК: ____________ миң сом 

┌──────┬───────┬─────────┬───────────────┬─────────┬───────┬──────────┐ 

Валю-Улуттук Ачык Анын ичинде: Аяктаган Ачык Лимиттин │ 

танын банктын валюта ├──────┬────────┤спот-бү- валютаченеминен │ 

түрү эсептикпозиция -Баланс Баланс- түмдөр пози- четтөө (%)│ 

курсу сынын тан боюнча циясы- │ 

өлчөмү тышкары калдыктар нын │ 

(миң сом) │өлчөмү │ 

(ТСКга │ 

%) │ 

├──────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤ 

├──────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤ 

├──────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤ 

├──────┴───────┴─────────┴──────┴────────┼─────────┼───────┼──────────┤ 

Суммардык ачык валюта позициясы: │ 

└────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────────┘ 

 

Ээлеген кызматы Колтамгасы Фамилиясы, аты, атасынын аты 

___________________ _______________ ____________________________ 

".