Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2008 жылдын 13 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 5 ноябрындагы № 40/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик-укуктук актыларына ёгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё» токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 15 декабрындагы № 144-08 номеринде каттоодон ёткён) 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 5 ноябрындагы № 40/9 «Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2- мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёрългён № 5/7 «Банктардын ишмердъълъгънън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитхх тууралуу» токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 1 декабрындагы № 139-08 номеринде каттоодон ёткён) 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 05.1140\7 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 15.12 

144-08 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик-укуктук 

актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик-укуктук актыларына карата, кредиттик союздарда депозиттик операцияларды ёнъктъръъ жана алардын ишине кёзёмёлдъктън таасирдъълъгън арттыруу максатында иштелип чыккан жана сунуш кылынган ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун долбоорун карап кёръп, талкууга алуу менен ошондой эле, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик-укуктук актыларына сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Ёз катышуучуларынан депозиттерди тартуу менен иш алып барган кредиттик союздар 2010-жылдын 1-январынан кечиктирбестен маалымат системасын пайдаланууга ётъшсън. 

3. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ, айым С.К.Алыбаевага ыйгарылсын.  

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 05.11.  

40\7 токтомуна тиркемеси 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актыларына 

ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 10-июнунда 75-05 номеринде мамлекеттик каттоодон ёткёртългён № 14/3 «Кредиттик союздарды лицензиялоо жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы тууралуу» токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарды лицензиялоо жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

- жобонун 5.1-пункту тёмёнкъ мазмундагы 7-пунктча менен толукталсын: «Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдуу талаптарга жооп берген маалымат системасынын болушу»; 

- 5.3-пункту алынып салынсын

-5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 жана 5.10 тиешелъълъгънё жараша 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 жана 5.9-пункттар катары эсептелинсин. 

- 2-тиркеменин 5-пункттун экинчиси 6-пункт катары эсептелинсин; 

- 2-тиркеменин 6-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«коммерциялык банктарды кошо алганда, бардык финансы-кредит мекемелерин (ФКМ) кёрсёткълё:  

1) Сиз катышуучусу / акционери болуп саналаган: 

ФКМ/Банктын толук аталышы 

ФКМ/Банктын жайгашкан орду 

Ага тиешелъъ болгон акциялардын саны же башкаруунун башка формасы (кёрсёткълё

Уставдык капиталдагы ълъш 

 

 

 

 

 

2) Сиз контролддукту жъзёгё ашырып же олуттуу таасир эте алгандарды (катышуу ълъшъ/акциялар 5% кёбърёёк

ФКМ/Банктын толук аталышы 

ФКМ/Банктын жайгашкан орду 

Ага тиешелъъ болгон акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы ълъш 

 

 

 

 

 

3) Сиз Директорлор кеьешинин (Байкоо органынын) мъчёсъ, башкарманын мъчёсъ (аткаруу органынын) же башка кызмат адамы же кызматкери болгондорду  

Ага тиешелъъ болгон акциялардын саны 

ФКМ/Банктын жайгашкан орду 

Ээлеген кызматы 

 

 

 

 

- 6 - 9 пункттар тиешелъълъгънё жараша 7-10 пункттар катары эсептелинсин

- 2-тиркеме тёмёнкъ мазмундагы 8-пункт менен толукталсын

«Коммерциялык банктарды кошо алганда, кайсы бир финансы-кредит мекемесинин катышуучусу, акционери, кызмат адамы болуп саналган жакын туугандарыьарды атап кёрсёткълё (ата-эне, жашы 16дан ашкан балдар, аялы-къйёёсъ, эже-сиьди (карындаш), ага-ини, чоь ата (таята) чоь эне (таяене)

 

Аты-жёнъ  

Туугандык катышы 

Иштеген жери 

Ээлеген кызматы 

Ъй дареги, тел.

 

 

 

 

 

 

- 2-тиркеменин 8, 9 жана 10 -пункттары, тиешелъълъгънё жараша 9, 10 жана 11-пункттар катары эсептелинсин

 

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон ёткёрългён №14/2 «Кыргыз Республикасында кредиттик союздардын ишин жёнгё салуу эрежелеринин жаьы редакциясы тууралуу» токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында кредиттик союздардын ишин жёнгё салуу эрежелерине тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

- Эреженин 4.3-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «4.3 Кредиттик союздун капиталынын минималдуу ёлчёмъ

а) депозиттерди тартуу укугуна лицензиясы жок кредиттик союздар ъчън кеминде 30 000 (отуз миь) сом; 

б) кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна лицензиясы бар кредиттик союздар ъчън кеминде 500 000 (элъъ миь) сомду тъзъъгё тийиш.» 

 

- Эреженин «4.5 Кредиттик союздарга карата коюлуучу талаптардын жана чектёёлёрдън мааниси» деп аталган IV-бёлъгъ, тёмёнкъ мазмундагы 4.5-пункт менен толукталсын: «Кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна лицензиясы бар кредиттик союздар ъчън негизги суммасы жана/же пайыздары мёёнётъндё тёлёнбёй ёткёрълъп жиберилген кредиттердин негизги суммасы боюнча чогуу алгандагы карыздардын кредит портфелине карата катышы 5% ашпоого тийиш». 

 

- Эреженин «Капиталдын шайкештигинин нормативи (Н6)» деп аталган 5.6-пункту тёмёнкъ мазмундагы 5.6.6-пунктча менен толукталсын: «5.6.6 Кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна лицензиясы бар кредиттик союздар ъчън институционалдык капиталдын (Н6-1) шайкештиги нормативинин мааниси 12% деьгээлинде белгиленет.» 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 03.1140\9 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 01.12 

139-08 регистрациялык номери 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёрдъ 

жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын. 

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын  

05.11 40\9 токтому менен бекитилген  

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

1. Жобонун 2-главасы тёмёнкъ мазмундагы 2.6-пункт менен толукталсын

«2.6. Улуттук банк Башкармасы ал боюнча чечим кабыл алган банктарды финансылык жактан чыьдоо чараларынан тышкары, ёзгёчё жагдайларда системалуу банктык кризиске бёгёт коюу жана банк секторуна инвестицияларды тартуу максатында Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети жана/же Тёраганын банктык кёзёмёл ишин тъздён-тъз тескёёгё алган орунбасары «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзам чегинде банктардын акцияларын сатып алуу боюнча чечимди кабыл алышы мъмкън.»; 

2. Жобонун 3-главасынын 3.4.-пункту тёмёнкъ мазмундагы 18-пунктча менен толукталсын:  

«18) Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 10- июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 10-июнунда 71-08 номеринде каттодон ёткёртългён №24/2 токтом менен бекитилген «Банктардын Депозиттердин коргоо системасына катышууга билдирмелерди беръъсънън жана алардын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кароого алынышынын тартиби жёнъндё» жободо белгиленген форма боюнча депозиттерди коргоо системасына ётъъгё билдирме»; 

3. Жобонун 5-главасынын 5.6-пунктундагы: «Fitch-IBCA (США) боюнча «ВВВ» категориясынан тёмён болбогон кредиттик рейтинг» деген сёздёр «же Capital Intelligence, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), Rating & Investment Information (R&I) рейтингдик агенттиктери тарабынан ыйгарылган ошондой эле кредиттик рейтинг» деген сёздёр менен толукталсын

4. Жобонун 6-главасынын 6.4.-пункту тёмёнкъ мазмундагы 2-пунктча менен толукталсын

«2) Депозиттерди коргоо системасына ётъъгё, белгиленген тартипте берилген билдирменин болушу;»; 

5. Жобонун 6-главасынын 6.4.-пунктунун 2-10 пунктчалары, тиешелъълъгънё жараша 3-11-пунктчалары катары эсептелинсин

6. Жобонун 7-главасынын 7.1.-пункту тёмёнкъ мазмундагы 13-пунктча менен толукталсын: 

Улуттук банк Башкармасынын 2008- 

жылдын «____»_______№___ 

токтому менен бекитилген 

ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун 

2-барагы 

 

«13) Депозиттерди коргоо системасына ётъъгё, белгиленген тартипте берилген билдирменин жоктугу;»; 

7. Жобонун 7-главасынын 7.1.-пунктунун 13-пунктчасы 14-пунктча катары эсептелинсин

8. Жобонун 9-главасы тёмёнкъ мазмундагы 9.10-пункт менен толукталсын: 

«9.10. «Улуттук банк лицензия берилген къндён кийинки ъч жумуш кънъ ичинде, банкка лицензия берилгендиги тууралуу билдирмени Депозиттерди коргоо боюнча Агенттикке жёнётёт.»; 

9. Жобонун 18-главасынын 18.2-пунктундагы: «Fitch-IBCA(США) боюнча «В» категориясынан тёмён болбогон кредиттик рейтинг» деген сёздёр «же Capital Intelligence, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), Rating & Investment Information (R&I) рейтингдик агенттиктери тарабынан ыйгарылган ошондой эле кредиттик рейтинг» деген сёздёр менен толукталсын

10. Жобонун 20-главасынын 20.3-пунктунун 4-пунктчасындагы: «Fitch-IBCA(США) боюнча «В» категориясынан тёмён болбогон кредиттик рейтинг» деген сёздёр «же Capital Intelligence, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), Rating & Investment Information (R&I) рейтингдик агенттиктери тарабынан ыйгарылган ошондой эле кредиттик рейтинг» деген сёздёр менен толукталсын; 

11. Жобонун 22-главасынын 22.9-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«22.9. Сактык кассасынын дареги ёзгёргён учурда, банк ал тууралуу ъч жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё, ушул Жобонун ушул главасынын 22.7-пунктунун 2 жана 5-пунктчаларында каралган документтерди кошо тиркёё менен Улуттук банкка маалымдоого тийиш.»; 

12. Жобонун 23-главасынын 23.5-пунктунун 4- пунктчасы алынып салынсын

13. Жобонун 23-главасынын 23.9-пункту тёмёнкъ мазмундагы 6-пунктча менен толукталсын

«6) Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 200 номерде каттоодон ёткёртългён №42/2 токтом менен бекитилген «Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръънън тартиби жёнъндё» жобого карата 8 - жана 9-тиркемелерге ылайык, кардарлар ъчън маалыматтар жана аларды тейлёёгё алуу тартиби кардарлар ъчън кёрънъктъъ жерде жайгаштырылууга тийиш.»  

14. Жобонун 34-главасынын 34.5-пунктунун «ж» пунктчасы алынып салынсын

15. Жобонун 3-тиркемесинин 15-бёлъгънън 15.1-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«15.1. Банкта, акционерлердин жалпы жыйыны тарабынан бир жылдык мёёнёткё дайындалуучу, Директорлор кеьешинин кёз карандысыз кеминде ъч мъчёсънён турган, Аудит боюнча комитет тъзълъъгё тийиш.»;  

16. Жобонун 17-тиркемесинин 17-25 пункттары 17-26-пункттар катары эсептелинсин.