Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2008 жылдын 12саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 17 сентябрындагы № 35/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30 ноябрындагы № 42/1 «Кыргыз Республикасында накталай четёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 14 октябрындагы 127-08 номеринде каттоодон ёткён

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 17 сентябрындагы№ 35/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомуна ёгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё токтому  

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 20 октябрындагы 129-08 номеринде каттоодон ёткён) 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30 сентябрындагы 36/5 « Банкты тескёё боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобо тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 3 ноябрындагы 131-08 номеринде каттоодон ёткён

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30 сентябрындагы № 36/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14 февралындагы № 7/4 «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоорду жъзёёгё ашыруунун чегинде «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 17.0935\1 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 14.10 

127-08 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы 42/1 «Кыргыз Республикасында накталай четёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номеринде каттоодон ёткёртългён 42/1 «Кыргыз Республикасында накталай четёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё», «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё» мыйзамдарга таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номеринде каттоодон ёткёртългён 42/1 «Кыргыз Республикасында накталай четёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет 

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 17.10  

35\1 токтому менен бекитилген 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номеринде каттоодон ёткёрългён №42/1 «Кыргыз Республикасында нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъънън тартиби тууралуу жобону бекитъъ жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номеринде каттоодон ёткёрългён №42/1 «Кыргыз Республикасында нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъънън тартиби тууралуу жобону бекитъъ жёнъндё» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъънън тартиби тууралуу» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. 1.3-пункту тёмёнкъдёй мазмундагы аныктама менен толукталсын: 

«Шектъъ бътъм жана операция Кыргыз Республикасынын «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё» мыйзамына ылайык, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ чёйрёсъндё ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген шектъъ операциялардын тизмесине ылайык шектъъ бътъмдёр жана операциялар деген белгилерге ээ болгон ошол юридикалык жактын же жеке адамдын иш-аракети ъчън мънёздъъ болбогон жана ачык экономикалык жана мыйзамдык максатты кёздёбёгён акча каражаттары же башка мълктёр менен жъзёгё ашырылган бътъм жана операция». 

2. 2.5-пунктунун 27-кичи пункту тёмёнкъдёй редакцияда жазылсын: 

«27) качан бул операциялар шектъъ бътъмдёр жана операциялар деген белгилерди камтыса, ошондой эле жъргъзългён операциялардын суммасы 1 000 000 сомго барабар болуп же андан артса, кардар тууралуу маалымат кошо алынып, четёлкё валюталары менен алмашуу операциялары жёнъндё маалымат кардарлар менен жъзёгё ашырылган операциялар тууралуу маалыматты каттоо журналына (мындан ары Журнал) жазылсын. Журналга номер коюлууга, ал кёктёлъъгё, ошондой эле ага юридикалык жактын жана жеке адамдын мёёръ коюлууга тийиш (1а тиркемеси). Аталган кичи пунктта кёрсётългён маалымат беш жылдан кем болбогон мёёнёттё сакталышы зарыл».  

3. 2.5-пунктунун 28-кичи пункту тёмёнкъдёй редакцияда жазылсын

«28) Ушул пунктун 27-кичи пунктта кёрсётългён маалымат терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ чёйрёсъндёгъ ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга операциялар жъргъзългён къндён кийинки иш кънънён кечиктирилбестен берилсин. Алмашуу бюролору бул маалыматты магниттъъ каражаттар аркылуу электрондук документ търъндё беришет». 

4. 2.5-пунктунун 29-кичи пункту алынып салынсын. 

5. 2.5-пунктунун 30,31-кичи пункттары тиешелъълъгънё жараша 29,30-кичи пункттар деп эсептелсин

6. 2.7 пунктунда «1-14-27 кичи пункттарында» сёзънён кийин «, 28,29,30» сандары менен толукталсын. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 17.0935\2 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 20.10 

129-08 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Бул токтом Кыргыз Республикасы, Ислам ёнъктъръъ банкы жана «Экобанк» ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъгё тиешелъъ 2006-жылдын 16-майында келишилген ёзара тъшънъшъъ жёнъндёгъ Меморандумдун талабын жъзёгё ашыруунун чегинде тъзългён Жетектёёчъ комитетке жёнётълсън

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 17.09 

35\2 токтому менен бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёр  

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1. «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет» 2-тиркемесинин «Баланстык отчет» 1-бёлъгънън «Ислам каржылоо принциптери боюнча жъзёгё ашырылган операциялар» деп аталган 3-бёлъкчёсъ тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

 

З. Ислам каржылоо принциптери боюнча жъзёгё ашырылган операциялар 

(миь. сом) 

  

Аталыштары 

Бардыгы болуп, суммасы 

Четёлкё валютасында 

Активдер боюнча РППУ  

  

А. Активдер 

Нак акчалар 

  

  

  

Мурабаха операциялары 

  

  

  

Салам операциялары 

  

  

  

Параллель салам операциялары 

  

  

  

Кард хасан операциялары 

  

  

  

Иджара операциялары 

  

  

  

Иджара мунтахийя биттамлик операциялары 

  

  

  

Истиснаа операциялары 

  

  

  

Параллель истиснаа операциялары 

  

  

  

10 

Чектелбеген мудараба операциялары 

  

  

  

11 

Чектелген мудараба операциялары  

  

  

  

12 

Шарика операциялары 

  

  

  

13 

Мушарака операциялары 

 

  

  

14 

Активди тёлёёгё кабыл алынган жана/же банктын жоготууларынын ордун жабуу катары кабыл алынган менчиктеги башка мълк 

 

 

 

15 

Жана башка активдер 

 

 

 

16 

Бардыгы болуп, активдер 

  

 

   

  

Б. Милдеттенмелер 

 

17 

Кард хасан операциялары, анын ичинде

 

 

 

  

а) юридикалык жактардын талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери резидент эместердин  

  

  

 

  

б) юридикалык жактардын талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери резиденттердин  

  

  

 

  

в) жеке адамдардын талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери -резидент эместердин  

  

  

 

 

г) жеке адамдардын талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери -резиденттердин  

 

 

 

18 

Мудараба операциялары, анын ичинде

 

 

 

  

а) юридикалык жактардын мёёнёттъъ пайызсыз эсептери резидент эместердин  

  

  

 

  

б) юридикалык жактардын мёёнёттъъ пайызсыз эсептери резиденттердин  

  

  

 

 

в) жеке адамдардын мёёнёттъъ пайызсыз эсептери - резидент эместердин  

 

 

 

 

г) жеке адамдардын мёёнёттъъ пайызсыз эсептери - резиденттердин  

 

 

 

19 

Вади'а йад дамана операциялары, анын ичинде: 

 

 

 

 

а) юридикалык жактардын талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери - резидент эместердин  

 

 

 

 

б) юридикалык жактардын талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери резиденттердин  

 

 

 

 

в) жеке адамдардын талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери - резидент эместердин  

 

 

 

 

г) жеке адамдардын талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери -резиденттердин  

 

 

 

20 

Башка милдеттенмеллер 

 

 

 

21 

Бардыгы болуп милдеттенмелер 

 

 

 

  

В. Баланстан тышкаркы милдеттенмеллер 

 

22 

Документардык аккредитивдер 

  

  

 

23 

Гарантиялар 

  

  

 

24 

Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

 

25 

Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы колтамгасы фамилиясы, аты-жёнъ 

________________ _____________ ____________________ 

2. «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регултивдик банктык отчет» 2-тиркемесинин «Кирешелер жана чыгашалар жёнъндё отчет» 2-бёлъгънън «Ислам каржылоо принциптери боюнча жъзёгё ашырылган операциялары боюнча кирешелер жана чыгашалар жёнъндё отчет» деп аталган 2.А. бёлъкчёсъ тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

2. А. Ислам каржылоо принциптери боюнча жъзёгё ашырылган операциялары боюнча кирешелер жана чыгашалар жёнъндё отчет 

 

 

 

 

(миь. сом) 

  

Аталышы 

Учурдагы мезгил 

Жыл башынан тартып 

 

 

 

 

  

А. Кирешелер 

 

 

 

 

Мурабаха операциялары боюнча кирешелер 

  

  

 

 

 

 

Салам операциялары боюнча кирешелер  

  

  

 

 

 

 

Иджара операциялары боюнча кирешелер 

  

  

 

 

 

 

Иджара мунтахийя биттамлик операциялары боюнча кирешелер 

  

  

 

 

 

 

Истиснаа операциялары боюнча кирешелер 

  

  

 

 

 

 

Мудараба операциялары боюнча кирешелер 

  

  

 

 

 

 

Шарика (мушарака) операциялары боюнча кирешелер 

  

  

 

 

 

 

Вади'а йад амана операциялары боюнча кирешелер 

 

 

 

 

 

 

Вади'а йад дамана операциялары боюнча кирешелер 

 

 

 

 

 

 

10 

Активди тёлёёгё кабыл алынган жана/же банктын жоготууларынын ордун жабуу катары кабыл алынган менчиктеги башка мълктъ сатып ёткёръъдён тъшкён кирешелер 

  

  

 

 

 

 

11 

Милдеттенмелелрди аткарбагандык ъчън айыптык тёлёмдёр 

 

 

 

 

 

 

12 

Башка кирешелер 

 

 

 

 

 

 

13 

Бардыгы болуп кирешелер, анын ичинде: 

 

 

 

 

 

 

  

а) алууга кошуп эсептелинген кирешелер 

  

  

 

 

 

 

  

Б. Чыгашалар 

 

 

 

 

Мурабаха операциялары боюнча чыгашалар 

  

  

 

 

 

 

Салам операциялары боюнча чыгашалар 

  

  

 

 

 

 

Кард хасан операциялары боюнча чыгашалар 

  

  

 

 

 

 

Иджара операциялары боюнча чыгашалар 

  

  

 

 

 

 

Иджара мунтахийя биттамлик операциялары боюнча чыгашалар 

  

  

 

 

 

 

Мълктъ амортизациялоо (иджара) 

  

  

 

 

 

 

Истиснаа операциялары боюнча чыгашалар 

  

  

 

 

 

 

Мудараба операциялары боюнча чыгашалар 

  

  

 

 

 

 

Шарика (мушарака) операциялары боюнча чыгашалар 

  

  

 

 

 

 

10 

Вади'а йад дамана операциялары боюнча чыгашалар 

 

 

 

 

 

 

11 

РППУ боюнча чыгашалар, анын ичинде

 

 

 

 

 

 

  

а) активдер боюнча 

  

  

 

 

 

 

  

б) активди тёлёёгё кабыл алынган жана/же банктын жоготууларынын ордун жабуу катары кабыл алынган менчиктеги башка мълк боюнча 

  

  

 

 

 

 

12 

Кайрымдуулукка кеткен жана башка ушундай эле чыгашалар 

  

  

 

 

 

 

13 

Башка чыгашалар 

 

 

 

 

 

 

14 

Бардыгы болуп , чыгашалар, анын ичинде

 

 

 

 

 

 

 

а) мудараба операциялары боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген чыгашалар 

 

 

 

 

 

 

 

б) вади'а йад даман операциялары боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген чыгашалар 

 

 

 

 

 

 

 15 

Киреше/чыгаша 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кызматы колтамгасы фамилиясы, аты-жёнъ 

___________ _______________ ____________________ 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30.0936\5 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 03.11 

131-08 регистрациялык номери 

 

«Банкты тескёё боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобо тууралуу 

«Банкты тескёё боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобонун долбоорун карап кёръп, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7, 30, 32, 43 - статьяларына, «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамынын 45, 45-1-статьяларына жана «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамынын 30-статьясына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. «Банкты тескёё боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Ушул токтом къчънё кирген учурдан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 1994-жылдын 29-декабрындагы №12/3 «Коммерциялык банктарды тескёё боюнча убактылуу администрация тууралуу жобо жёнъндё» токтому къчън жоготту деп таанылсын. 

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 30.09  

36\5 токтому менен бекитилген 

«Банкты тескёё боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобо  

 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Бул «Банкты тескёё боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобо (мындан ары жобо) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё», «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамдарына, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан. Жобо бардык коммерциялык банктарга, «Кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсына жана кредиттик союздарга (мындан ары банктар) таркатылат. 

1.2. Банкты тескёё боюнча убактылуу жетекчилик (мындан ары убактылуу жетекчилик) банктын жетекчилиги анын тиешелъъ иштешин камсыз кыла албаган учурда банктын аманатчыларынын жана башка кредиторлорунун, кызыкчылыктарын коргоодо банктын активдеринин сакталышын камсыз кылуу жана анын финансылык абалын чыьдоо максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) тарабынан киргизилет.  

1.3. Банкты башкаруу системасын сактоо/калыбына келтиръъ, анын финансылык абалын чыьдоо жана мыйзам, ошондой эле Улуттук банктын талаптарынын бузулушунан арылуу боюнча чараларды жъзёгё ашыруу убактылуу жетекчиликтин милдети болуп саналат.  

1.4. Бул убактылуу жободо тёмёнкъдёй тъшънъктёр пайдаланылат: 

каршылык кёрсётългёндък жёнъндё акт банктын башкаруу органынын жана/же айрым кызмат адамдарынын/кызматкерлеринин же болбосо башка ъчънчъ тараптын банкка убактылуу жетекчиликти жъзёгё ашырууга каршы аракеттенъъ фактысы боюнча тъзълё турган документ;  

аманатчы - банкка депозит салган адам (жеке адам же юридикалык жак); 

убактылуу жетекчиликтин мъчёлёръ - банкта убактылуу жетекчиликти жъзёгё ашырууга Улуттук банк тарабынан дайындалган адамдар; 

банктын кызмат адамдары банктын тёрагасы жана Директорлор кеьешинин мъчёсъ, Башкарманын тёрагасы, банк Башкармасынын мъчёлёръ, банктын финансы боюнча, кредиттер боюнча башкы кызматкерлери. "Банктын кызмат адамдары катары" банктын саясатын аныктап же банктын саясатын тъзё турган негизги операцияларына катышууга ыйгарым укуктуу же банкта акысыз же сыйакы алуу менен иштеген-иштебегенине карабастан чындап эле иш жъзъндё катышкан жана банктын саясатын тъзгён адамдарды дагы тъшънъъгё болот; 

кредитор атамекендик жана четёлкё юридикалык жактарды жана жеке адамдарды, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдардын атынан Кыргыз Республикасын кошо алганда, банктан кайсы търдёгъ болбосун милдеттенмелердин аткарылышын талап кылууга укуктуу кайсы болбосун адам, анын ичинде аманатчы

 

2. Убактылуу жетекчиликти дайындоонун тартиби 

 

2.1. Банкты тескёё боюнча убактылуу жетекчиликти дайындоо чечимин (кредиттик союздардан тышкары) Улуттук банк Башкармасынын токтому менен кабыл алынат. Ал эми кредиттик союздарды тескёё боюнча убактылуу жетекчиликти дайындоо чечимин Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети кабыл алат. Улуттук банк Башкармасынын/Кёзёмёл боюнча комитетинин убактылуу жетекчиликти дайындоо жёнъндё токтомдорунда тёмёнкъдёй маалыматтар камтылууга тийиш: 

убактылуу жетекчиликти дайындоого негиздер; 

убактылуу жетекчиликтин аракеттенъъ мёёнётъ (башталыш жана аяктоо убактысы жана кънъ); 

убактылуу жетекчиликтин курамы (убактылуу жетекчиликтин жетекчиси/ мъчёлёръ);  

банктын эсептешъълёрдъ жана тёлёмдёрдъ жъзёгё ашыруусун кошо алганда, убактылуу жетекчиликтин аракеттенъъ мёёнётъндё банктын иш ыргагы (зарылдыкка жараша); 

банктын ишин чектёё тизмеси (зарылдыкка жараша); 

банктын жана убактылуу жетекчиликтин отчет беръъ търлёръ жана мезгил аралыгы;  

Улуттук банк Башкармасынын/Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин башка маалыматтары

2.2. Убактылуу жетекчиликти дайындоого негиздер болуп тёмёнкълёр саналат: 

банктын жетекчилиги банк мыйзамдарына жана терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ боюнча мыйзамга ылайык банктык ишти тиешелъъ камсыз кыла албагандыгына байланыштуу банк ишиндеги катачылыктар аныкталган фактылардын белгилениши; 

банк банктык ишти алгылыксыз жъргъзълъшъ

банктын финансылык абалынын алымсынарлык болбошу; 

банктын башкаруу органынын ортосунда анын ишин туура эмес жъргъзъъгё търткъ бере турган пикир келишпестиктердин келип чыгышы; 

жетекчиликтин алмашуусуна байланыштуу банкты башкаруунун жокко эсе болушу; 

банктын жетекчилигинин, кызмат адамдарынын жана кызматкерлеринин мыйзам талаптарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузууга жол бериши; 

жетекчилерге жана кызмат адамдарына карата кылмыш ишинин козголушу же аларга карата кылмыштык иликтёёнън башталышы; 

банктын кредиторлордун алдындагы ёз милдеттенмелеринин аткарбоосу жана банкты банкрот деп таануу тобокелдиги;  

эскертъълёрдъ, жазма буйруктарды кошо алганда, Улуттук банктын пруденциалдык талаптарын, ошондой эле банктын финансылык абалын чыьдоо жана мыйзам талаптарын бузуу менен аткарылган иштерди четтетъъ тууралуу тъзългён келишимдердин жана кат жъзъндёгъ милдеттенмелердин шарттарын системалуу аткарбоо. 

2.3. Убактылуу жетекчиликтин дайындоо жёнъндё чечим банктын Башкармасынын, Директорлор кеьешинин, кредиторлорунун жана акционерлеринин, ошондой эле укук коргоо, сот жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кайрылуусу боюнча Улуттук банк тарабынан кабыл алынышы мъмкън, аларда ушул жобонун 2.2-пунктуна ылайык убактылуу жетекчиликти дайындоого негиздер кёрсётълъъгё тийиш.  

2.4. Убактылуу жетекчиликтин мъчёлёръ болуп Улуттук банктын анда же банк тутумунда ъч жылга жакын эмгек стажына ээ кызматкерлери, дайындала алышат. 

2.5. Улуттук банктын кызматкери болуп саналбаган адам Улуттук банк менен анын ортосунда тъзългён тиешелъъ келишимдин негизинде убактылуу жетекчиликтин мъчёсъ тарабынан дайындалат. Мында келишимде убактылуу ошол адамдын милдеттери, жоопкерчилиги, иштёё шарттары жана эмгегине тёлёё аныкталууга тийиш. 

2.6. Убактылуу жетекчилик дайындалган банктын кызмат адамдары жана аффилирленген жактары убактылуу жетекчиликтин мъчёлёръ боло алышпайт. 

2.7. Улуттук банк Башкармасынын же Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин токтому убактылуу жетекчилик дайындалган кънъ банкка Улуттук банктын кёзёмёлдък функцияларын жъзёгё ашыруучу структуралык бёлъмдёръ (мындан ары кёзёмёл органдары) тарабынан маалымдалат.  

2.8. Убактылуу жетекчилик дайындалган учурдан тартып бантын бардык башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары токтотулат же убактылуу жетекчилик тарабынан белгиленген чекте жъзёгё ашырылат.  

2.9. Банктын башкаруу органдары жана кызмат адамдары убактылуу жетекчиликтин мъчёлёръ ъчън банктын офисине жана башка жайларына, анын бардык активдерине жана документтерине карата толук жана тоскоолдуксуз мъмкънчълъктъ камсыз кылууга, ошондой эле алардын иштёёсъ ъчън тиешелъъ шарттарды (имарат, компьютер, байланыш каражаттары, ж.б.) тъзъъгё милдеттъъ. 

2.10. Убактылуу жетекчилик дайындалган кънъ кёзёмёл органы эсептешъълёрдън жана тёлёмдёрдън банктар аралык системалары боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштаган мекемелерге белгиленген тартипте жёнётълё турган кабарлоо-катын даярдайт. Кабарлоо каты убактылуу жетекчиликти дайындоо жёнъндё (Улуттук банктын тиешелъъ чечиминин номери жана кабыл алган кънъ) билдиръънъ, убактылуу жетекчиликтин аракеттенъъ мёёнётън, банктын иш ыргагы тууралуу тиешелъъ маалыматты, убактылуу жетекчиликтин мъчёлёрънън жана экинчи колтамганы коюга укуктуу адамдардын колтамгаларынын ългълёрън камтууга тийиш.  

2.11. Банкта убактылуу жетекчилик алты айга чейинки мёёнёткё дайындалат

 

3. Убактылуу жетекчиликти жъзёгё ашыруу 

 

3.1. Убактылуу жетекчилик дайындалган учурда банктын атынан юридикалык жак катары убактылуу жетекчилк гана аракеттене алат. Ал ёзъ зарыл деп эсептеген ыйгарым укуктарды, эгерде Улуттук банк Башкармасы/Кёзёмёл боюнча комитети тарабынан башка каралбаган болсо, банктын кызмат адамдарына жана кызматкерлерине ыйгара алат. 

3.2. Убактылуу жетекчилик иштеп турган мезгилде банктын акционерлеринин жыйналышы тарабынан кабыл алынган чечимдер, эгерде алар банктын убактылуу жетекчилигинин мъчёлёръ менен макулдашылган болсо, юридикалык къчкё ээ болот.  

3.3. Убактылуу жетекчилик иштеп турган мезгилде, аларды жъзёгё ашырууга Улуттук банк Башкармасы/Кёзёмёл боюнча комитети тарабынан убактылуу тыюу салынган же чектелген операцияларды эске албаганда, анын лицензиясында каралган операцияларды жъзёгё ашырууга укуктуу.  

3.4. Убактылуу жетекчилик тарабынан биринчи кезекте жъзёгё ашырылуучу иш-чаралар: 

банктын иш ыргагы, банктын кызматкерлерине ыйгарым укуктарды бёлъштъръъ тууралуу буйрук чыгаруу; 

банктын кассасын жана сактоо жайын текшеръъ; 

убактылуу жетекчиликтин дайындалышы жёнъндё банктын бардык акционерлерине кабарлоо; 

мёёрлёрдъ, сактоо жайынын ачкычтарын, тест-ачкычтарды, казыналыктын имаратынын, банктын кассалык бёлъмдёръ жана архиви жайгашкан жайлардын ачкычтарын алар боюнча отчет бериле турган бланктарды кабыл алуу/ёткёръп беръъ (ёткёръп беръъ акты боюнча); 

банктагы иштин чыныгы абалы менен финансылык отчетту салыштырып текшеръъ; 

банкты ёзънън тескёёсънё кабыл алуу боюнча башка ётё кечиктирилгис чараларды кёръъ

3.5. Убактылуу жетекчилик тёмёндёгълёрдъ кошо алганда, банктын финансылык абалын талдап, туруктуулугун болжолдойт: 

банктын ишинде кемчиликтердин келип чыгуу себептерин талдоону; 

банктын активдеринин рыноктук наркына баа беръънъ; 

банкты реабилитациялоо мъмкъндъгън талдоону, банкты башка банк менен кошуу мъмкъндъгън, анын активдерин сатып алуу мъмкъндъгън жана анын милдеттенмелерин башка банктын алышын, банкта орун алган кёйгёйлёрдён арылууда мыйзамда каралгандай чечим кабыл алуу; 

банкты сатуу учурунда анын реалдуу наркына баа беръънъ. 

3.6. Убактылуу жетекчи тёмёнкълёргё укуктуу: 

зарыл болуп калган учурда жетекчилик кызматтарга банктын кызматкерлерин дайындоого, мыйзамга ылайык жалпы башкаруу функцияларын аткаруучу кызматкерлерди жумушка кабыл алууга жана бошотууга; 

убактылуу жетекчиликтин максаттарын жана милдеттерин аткаруу ъчън зарыл болгон чектерде банктын мълкън, акча каражаттарын пайдаланууга жана иштетъъгё; 

зарыл учурда банктын акционерлеринин, директорлор кеьешинин жыйынын же банктын кредиторлорунун жыйынын чакырууга; 

зарылчылыкка жараша банктык кёзёмёл органы тарабынан атайын максаттуу текшеръънъ жъргъзъъгё жана тышкы аудиторду тартуу аркылуу тышкы аудитти жъргъзъъ

мыйзамга жана ушул жобого ылайык убактылуу жетекчиликтин милдеттерин аткаруу ъчън зарыл болгон башка ыйгарым укуктарды жъзёгё ашырууга.  

3.7. Банк убактылуу жетекчиликтин иш-аракетинин мезгилинде, эгерде Улуттук банк Башкармасынын/Кёзёмёл боюнча комитетинин чечими менен башка каралбаган болсо, Улуттук банктын талаптарына ылайык банктын убактылуу жетекчилигинин жетекчисинин жана башкы бухгалтеринин колдору коюлган отчетту (къндёлък, ай сайын, чейрек сайын берилъъчъ, жылдык жана башка отчетту жана маалыматты) берет.  

3.8. Убактылуу жетекчилик дайындалган къндён тартып 60 календардык къндън ичинде Улуттук банкка жазуу жъзъндё отчет беръъгё тийиш. Отчет аны беръъ кънънё карата баланстык отчетту, алынган пайда жана кетирилген чыгымдар тууралуу отчетту, банктын финансылык абалынын талданышын (ушул жобонун 3.5-пунктуна ылайык), убактылуу жетекчиликтин мъчёлёръ менен банктын кызматташуу деьгээлине мънзёдёмёнъ, убактылуу жетекчиликтин банктын финансылык абалын чыьдоо жана анын иш-аракетиндеги катачылыктарды четтетъъ боюнча акыркы корутундусун жана сунуш кёрсётмёсън камтууга тийиш. 

3.9. Убактылуу жетекчилик тарабынан берилген отчет алынган къндён тартып 14 календардык къндън ичинде Улуттук банк банктын жетекчилигин алмаштырууну, банк ишинин айрым търлёрън чектёёнъ же башка чараларды кошо алганда, банктын финансылык абалын чыьдоо чараларын кёръъ тууралуу чечим кабыл алууга же башка чараларды кёръъгё тийиш.  

3.10. Ушул жобонун 3.9 пунктуна ылайык Улуттук банк кабыл алган чечимдин негизинде убактылуу жетекчилик банктын финансылык абалын чыьдоо планын иштеп чыгып, аны Улуттук банк Башкармасы/Кёзёмёл боюнча комитети менен макулдашат жана анын аткарылышын уюштурат. 

3.11. Убактылуу жетекчилик тарабынан банктын финансылык абалын чыьдоо мъмкън болбогондугу тууралуу корутунду берилген учурда Улуттук банк Башкармасы/Кёзёмёл боюнча комитети банктык лицензияны кайтарып алуу чечимин кабыл алууга укуктуу. 

3.12. Улуттук банк эмгекке тёлёё, транспорттук жана башака чыгашаларды кошо алганда, убактылуу жетекчиликти кътъъгё кеткен бардык чыгашалардын суммасын тёлёп беръъ жёнъндё банктан талап кылууга укуктуу. 

3.13. Убактылуу жетекчиликти жъргъзъъ учурунда келип чыккан чыгымдар мыйзамга ылайык Улуттук банктын, анын кызмат адамдарынын, кызматкерлеринин жана Улуттук банк тарабынан дайындалган адамдардын жоопкерчиликке тартылышына алып келбейт

3.14. Убактылуу жетекчиликтин мъчёлёръ ёзънън милдеттерин аткаруудан ёзънън демилгеси, убактылуу жетекчиликтин жетекчисинин демилгеси же Улуттук банк Башкармасынын/Кёзёмёл боюнча комитетинин чечими менен гана Улуттук банктын демилгеси боюнча бошой алышы мъмкън.  

 

4. Убактылуу жетекчиликтин жъзёгё ашырылышына каршылык кёрсётъъ акты  

 

4.1. Банктын башкаруу органы жана/же айрым кызмат адамдарынын жана кызматкерлеринин убактылуу жетекчиликти жъзёгё ашырууга, алардын ушул жобонун талаптарын аткарбоосунда убактылуу жетекчиликтин мъчёлёръ ёзънън иш-аракетин токтотуп, каршылык кёрсётългёнъ тууралуу акт тъзёт (1-тиркеме). Убактылуу жетекчиликтин мъчёлёрънън иш-аракетин токтотуу мёёнётъ Убактылуу жетекчиликтин аракеттенъъсънън белгиленген мёёнётънё камтылбайт. 

4.2. Каршылык кёрсётъъ жёнъндё акт каршылык кёрсётългён факт табылган кънъ тъзълъп, ага убактылуу жетекчиликтин мъчёлёрънън кол коюп, Улуттук банкка жёнётълёт. Банктын ёкълдёръ каршылык кёрсётългёндъгъ актысы менен таанышуудан баш тартса, бул дагы акттын ёзъндё кёрсётълёт. 

4.3. Убактылуу жетекчиликтин мъчёлёръ ушул жобого ылайык тъзългён каршылык кёрсётългёндъгъ жёнъндё акттын негизинде банктын башкаруу органынын жана/же анын айрым кызматкерлеринин колдонуудагы мыйзамга ылайык убактылуу жетекчиликти жъргъзъъгё каршы аракеттенген фактылары туралуу арыз менен укук коргоо органдарына кайрыла алат. 

4.4. Банктын башкаруу органынын жана/же анын айрым кызматкерлеринин колдонуудагы мыйзамга ылайык убактылуу жетекчиликти жъргъзъъгё каршы аракети колдонуудагы мыйзамга жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык банкка таасир кёрсётъъ чарасын колдонууга негиз болот. 

5. Убактылуу жетекчиликтин иш-аракетинин токтошу 

 

5.1. Убактылуу жетекчиликтин иш-аракети убактылуу жетекчиликке тагылган милдеттердин аткарылышына, Улуттук банкка убактылуу жетекчиликтин алардын алдындагы максаттарды жана милдеттерди аткарууга жетишъъ мъмкън болбой жаткандыгы тууралуу билидиръъсънё же убактылуу жетекчиликти жъзёгё ашыруунун белгиленген мёёнётъ аяктагандыгына байланыштуу токтотулушу мъмкън

 

 

«Банкты тескёё боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобого карата 1-тиркеме 

Убактылуу жетекчиликти жъргъзъъгё  

каршылык кёрсётългёндъгъ жёнъндё акт 

______________________________________________________________ 

(банктын (филиалдын, терминалдын, сактык кассанын аталышы) 

______________________________________________________________ 

(банктын (филиалдын, терминалдын, сактык кассанын) аталышы, дареги, телефон) 

 

________________________ 2008-жылдын. «____»____________ (тъзългён жери) 

 

Биз, убактылуу жетекчиликтин мъчёлёръ ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(убактылуу жетекчиликтин мъчёлёрънън аты-жёнъ) 

 

тарабынан бул Акт банктын атынан: ______________________________________________________________ 

(банктын жетекчисинин, кызмат адамынын/кызматкеринин аты-жёнъ) 

 

убактылуу жетекчиликти жъргъзъъгё тёмёнкъдёй кёрънъштё тоскоолдук кылгандыктары ъчън тъзълдъ: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(банктын имаратына киргизбей койду, убактылуу жетекчиликке банктын суралган документтерин бербей койгон ж.б. ) 

 

Банктын кызматкери/кызматкерлери убактылуу жетекчиликтин мъчёлёръ тарабынан банктын жана анын кызмат адамдарынын убактылуу жетекчиликти жъргъзъъгё тоскоолдук кылгандыктары ъчън жоопко тартылары эскертилген. 

 

Акт тъзълдъ: 

 

_____________________ ________________ 

(убактылуу (колтамга) 

жетекчиликтин 

мъчёлёрънън аты-жёнъ)  

 

 

Тааныштым: 

 

__________________ ________________ ________________ (банктын кызматкери (кызматы) (колтамга) 

нин аты-жёнъ)  

 

Акттын экинчи нускасы алынды_______________ ________________ 

(банктын кызмат-н аты-жёнъ) (колтамга) 

 

Банктын кызмат адамдары _______________________________________ 

(банктын кызматкеринин/леринин аты-жёнъ) 

карышылык кёрсётългёндък жёнъндё акттын мазмуну менен таанышышты.  

 

 

________________________ _______________ 

(убактылуу жетекчиликтин (колтамга) 

мъчёлёрънън аты-жёнъ) 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30.0936\4 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 06.11 

134-08 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-февралындагы №7/4 «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 19-мартында 29-07 номеринде каттоодон ёткён №7/4 «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар жёнъндё» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ карап кёръп, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамдын 7 жана 43-статьяларына, Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы №32/2 “Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин пилоттук (алгачкы) долбоордун алкагында жъзёгё ашыруу жёнъндё” жана 2007-жылдын 30-майындагы №28/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсеке алуунун эсептер планынын жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомдоруна карата бекитилген толуктоолорго таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-февралындагы №7/4 «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар жёнъндё» токтомуна сунуш кылынган ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Экономика башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын, Ислам ёнъгъъ банкынын жана «Экобанк» ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъгё тиешелъъ 2006-жылдын 16-майында тъзългён ёзара тъшънъшъъ жёнъндёгъ меморандумдун талабын жъзёгё ашыруунун чегинде тъзългён Жетектёёчъ комитетке жёнётълсън.  

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёрългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет. 

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсыл кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

6. Экономика башкармалыгы ушул токтом Экобанк» ААКсын тааныштырсын.  

7. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 12-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 21-январында 1-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №53/1 «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар жёнъндё» жобого карата 1-тиркемеге ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу» токтом къчън жоготту деп таанылсын

8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30.09. № 36\4  

токтому менен бекитилген  

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 14-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 19-мартында 29-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №7/4 «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоордун алкагында «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар тууралуу» жобону бекитъъ жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёр  

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 14-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 19-мартында 29-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №7/4 «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоордун алкагында «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар тууралуу» жобону бекитъъ жёнъндё» токтомго тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

«Ислам каржылоо принциптеринин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоордун алкагында «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар тууралуу» жобонун 1- тиркемеси тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

Ислам каржылоо принциптеринин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоордун алкагында «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдарды эсептёё ъчън милдеттенмелер тизмеси 

 

Депозиттердин търлёръ 

Баланстык эсептер 

ЭСЕПТЕШЪЪ (КЪНДЁЛЪК) ЭСЕПТЕР ЖАНА КАРДАРЛАРДЫН ТАЛАП БОЮНЧА ТЁЛЁНЪЪЧЪ ДЕПОЗИТТЕРИ  

20002 

Коммерциялык уюмдардын -резиденттердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

20003 

Коммерциялык эмес уюмдардын -резиденттердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери  

20004 

Жеке ишкерлердин - резиденттердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

20005 

Ишеним боюнча тескёёчълёрдън - резиденттердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери  

20006 

Банктардан тышкары, резидент эместердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери  

20011 

Коммерциялык уюмдардын -резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

20012 

Коммерциялык эмес уюмдардын -резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери  

20013 

Жеке ишкерлердин - резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

20014 

Ишеним боюнча тескёёчълёрдън - резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

20015 

Резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери  

20016 

Юридикалык жактардын - акча каражаттарын легализациялоо субьекттеринин атайын депозиттик эсептери  

20033 

Кард-Хасан (юридикалык жактардын -резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

20034 

Кард-Хасан (юридикалык жактардын -резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

20037 

Вади 'а Йад Даман (юридикалык жактардын резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

20038 

Вади 'а Йад Дамана (юридикалык жактардын -резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

ЖЕКЕ АДАМДАРДЫН ДЕПОЗИТТЕРИ

20201 

Жеке адамдардын - резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

20202 

Жеке адамдардын - резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери  

20203 

Жеке адамдардын - резиденттердин мёёнёттъъ депозиттери 

20204 

Жеке адамдардын - резидент эместердин мёёнёттъъ депозиттери  

20205 

Жеке адамдардын - акча каражаттарын легализациялоо субьекттеринин атайын депозиттик эсептери  

20215 

Кард-Хасан (жеке адамдардын-резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

20216 

Мудараба операциялары (жеке адамдардын резиденттердин мёёнёттъъ пайызсыз эсептери

20217 

Кард-Хасан (жеке адамдардын -резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

20218 

Мудараба операциялары (жеке адамдардын резидент эместердин мёёнёттъъ пайызсыз эсептери

20223 

Вади 'а Йад Дамана (жеке адамдардын резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

20224 

Вади 'а Йад Дамана (жеке адамдардын резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

КАРДАРЛАРДЫН МЁЁНЁТТЪЪ ДЕПОЗИТТЕРИ

20301 

Коммерциялык уюмдардын резиденттердин мёёнёттъъ депозиттери  

20302 

Жеке ишкерлердин-резиденттердин мёёнёттъъ депозиттери 

20303 

Коммерциялык эмес уюмдардын- резиденттердин мёёнёттъъ депозиттери 

20309 

Резидент эместердин мёёнёттъъ депозиттери 

20353 

Мудараба операциялары (юридикалык жактардын резидент эместердин мёёнёттъъ пайызсыз эсептери

20354 

Мудараба операциялары (юридикалык жактардын- резиденттердин мёёнёттъъ пайызсыз эсектери

 

БАШКА ФИНАНСЫ-КРЕДИТ МЕКЕМЕЛЕРИНИНДЕПОЗИТТЕРИ

20502 

Башка финансы-кредит мекемелеринин- резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

20512 

Башка финансы-кредит мекемелеринин- резиденттердин мёёнёттъъ депозиттери  

КЫРГЫЗ РЕПСУБЛИКАСЫНЫН ЁКМЁТЪНЪН ЖАНА ЖЕРГИЛИКТЪЪ БИЙЛИК ОРГ. ЭСЕПТЕРИ ЖАНА КРЕДИТТЕРИ

20801 

Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын эсептери 

20802 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун эсептери 

20803 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин депозиттери 

20805 

Жергиликтъъ бийлик органдарынын депозиттери 

20806 

Жергиликтъъ бийлик органдарынын кредиттери 

20807 

Башка ёкмёттък мекемелердин депозиттери 

БАШКА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР 

21199 

Башка милдеттемелер 

 

* - четёлкё валютасындагы тёлёё мёёнётъ 1жылдан ашкан депозиттерди эске албаганда