Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2008 жылдын 11 саны 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.08 33\2 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 07.10 

124-08 регистрациялык номери 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы 26/5 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндётоктомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндётоктомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръп, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамдын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндётоктомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Коммерциялык банктар жанаКыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча Финансы компаниясыжоопкерчилиги чектелген коому 2009-жылдын 1- январынан тартып, мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчетторунун ушул токтомго ылайык берилишин камсыз кылышсын

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын

6. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды жанаКыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча Финансы компаниясыжоопкерчилиги чектелген коомун тааныштырсын

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин С. мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы 33/2 токтому менен бекитилген 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндётоктомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндётоктомго тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

1. 4.4. -пункт тёмёнкъ редакцияда берилсин

« 4.4. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык регулятивдик отчеттун 1-21, 26-36- бёлъктёрънън электрондук версиялары Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына берилъъгё тийиш, башкармалык аларды андан ары Улуттук банктын тиешелъъ структуралык бёлъмдёрънё жёнётёт». 

 

2. Жобонун «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык регулятивдик отчеттун курамы» деп аталган 1-тиркемеси, тёмёнкъ мазмунданы 40-пункт менен толукталсын:  

 

№ 

Бёлък 

Аталышы 

Мезгил аралыгы 

Беръъ мёёнётъ 

Эскертъълёр жана Ченемдик-укуктук актыларга таянуулар 

40 

36-бёлък 

Активдер, милдеттенмелер жана капитал жёнъндё къндёлък отчет 

Кън сайын 

Кийинки иш кънънън саат 12.00 чейин 

 

 

3. «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык регулятивдик отчет» деп аталган 2-тиркеме, тёмёнкъ мазмунданы 36-пункт менен толукталсын:  

 

______ карата абал боюнча  

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

регулятивдик отчет 

 

36-бёлък. Активдер, милдеттенмелер жана капитал жёнъндё къндёлък отчет 

 

(миь сом

Кёрсётъълёрдън коду  

Кёрсёткъчтёрдън аталышы 

Бардыгы болуп 

Анын ичинде 

улуттук валютада 

Чет ёлкё валютасында  

1000 

АКТИВДЕР, бардыгы болуп  

  

  

  

1011 

Кассадагы жана банкоматтардагы нак акча каражаттары  

  

  

  

1012 

Жолдогу нак акча каражаттары 

  

  

  

1013 

Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп 

  

  

  

1014 

Банк-резидент эместердини корреспонденттик эсептер  

  

  

  

1015 

Баалуу металлдар 

  

  

  

1021 

Улуттук банктагы депозиттер 

  

  

  

1022 

Банктардагы депозиттер 

  

  

  

1023 

Башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттер 

  

  

  

1024 

Банктарда жана башка финансы-кредит мекемелериндеги резидент эместердеги депозиттер 

  

  

  

1031 

Кыргыз Республикасынын Ёкмётъ жана жергиликтъъ бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагааздар 

 

 

 

1032 

Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар 

 

 

 

1033 

Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар  

 

 

 

1034 

Резидент эместер тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар  

  

  

  

1041 

Резиденттердин баалуу кагаздарынын адилет наркын корректировкалоо  

  

  

  

1042 

Резидент эместердин баалуу кагаздарынын адилет наркын корректировкалоо  

  

  

  

1051 

Улуттук банк менен репо-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

  

  

  

1052 

Банктар аралык репо-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

  

  

  

1053 

Башка кардарлар- резиденттин менен репо-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

  

  

  

1054 

Резидент эместер менен репо-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

  

  

  

1061 

Банктарга кредиттер 

  

  

  

1062 

Башка финансы-кредит мекемелерине кредиттер  

  

  

  

1063 

Коммерциялык уюмдарга кредиттер 

  

  

  

1064 

Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер 

  

  

  

1065 

Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер  

  

  

  

1066 

Банктарга жана башка-резидент эмес финансы-кредит мекемелерине кредиттер 

  

  

  

1067 

Кардарларга-резидент эместерге кредиттер 

  

  

  

1071 

Коммерциялык уюмдарга кредиттер боюнча дисконт  

  

  

  

1072 

Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер боюнча дисконт 

  

  

  

1073 

Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер боюнча дисконт 

  

  

  

1074 

Резидент эместерге кредиттер боюнча дисконт 

  

  

  

1081 

Инвестициялар жана банктарга финансылык катышуу  

  

  

  

1082 

Инвестициялар жана башка финансы-кредит мекемелерине финансылык катышуу  

  

  

  

1083 

Инвестициялар жана финансылык эмес уюмдарга финансылык катышуу  

  

  

  

1091 

Улуттук банктагы депозиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

1092 

Банктардагы депозиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

1093 

Башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1094 

Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги резидент эместердин депозиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1101 

Кыргыз Республикасынын Ёкмётъ жана жергиликтъъ бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1102 

Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1103 

Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1104 

Резидент эместер тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1111 

Улуттук банк менен репо-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1112 

Банктар аралык репо-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1113 

Башка резидент эмес кардарлар менен репо-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

1114 

Резидент эместер менен репо-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

1121 

Банктарга берилген боюнча кредиттер алууга кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

1122 

Башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1123 

Коммерциялык уюмдарга берилген кредиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1124 

Коммерциялык эмес уюмдарга берилген кредиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

1125 

Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге берилген кредиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1126 

Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине -резидент эместерге берилген кредиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1127 

Кардарларга - резидент эместерге берилген кредиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

1131 

Баалуу кагаздар боюнча алууга каралган дивиденддер  

  

  

  

1132 

Чегерилген комиссиондук кирешелер 

  

  

  

1141 

Позициондук эсеп 

  

  

  

1142 

Четёлкё/улуттук валюталарды жана баалуу металлдарды бъткёрълбёгён спот-сатып алуу 

  

  

  

1143 

Улуттук банк менен операциялар боюнча своп-позиция 

  

  

  

1144 

Банктар жана башка финансы-кредит мекемелери менен операциялар боюнча свот-позиция 

  

  

  

1145 

Башкар кардарлар-резидент эместер менен операциялар боюнча своп-позиция 

  

  

  

1146 

Банктар жана башка финансы-кредит мекемелери - резидент эместер менен операциялар боюнча спот-позиция 

  

  

  

1151 

Кредиттер жана лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам 

  

  

  

1152 

Кредиттерден жана лизингдерден айрымаланган башка активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам 

  

  

  

1153 

Негизги каражаттар 

  

  

  

1154 

Материалдык эмес активдер 

  

  

  

1155 

Башка активдер 

  

  

  

2000 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР, бардыгы болуп  

  

  

  

2011 

Башка финансы-кредит мекемелеринин эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

  

  

  

2012 

Коммерциялык уюмдардын эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

  

  

  

2013 

Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

  

  

  

2014 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

  

  

  

2015 

Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

  

  

  

2016 

Кардарлардын-резидент эместердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

  

  

  

2021 

Банктардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

  

  

  

2022 

Башка финансы-кредит мекемелеринин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

  

  

  

2023 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

  

  

  

2024 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери  

  

  

  

2025 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

  

  

  

2026 

Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин-резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери  

  

  

  

2027 

Кардарлардын-резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери  

  

  

  

2031 

Банктардын мёёнёттъъ депозиттери  

  

  

  

2032 

Башка финансы-кредит мекемелеринин мёёнёттъъ депозиттери  

  

  

  

2033 

Коммерциялык уюмдардын мёёнёттъъ депозиттери  

  

  

  

2034 

Коммерциялык эмес уюмдардын мёёнёттъъ депозиттери  

  

  

  

2035 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мёёнёттъъ депозиттери  

  

  

  

2036 

Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин-резидент эместердин мёёнёттъъ депозиттери  

  

  

  

2037 

Кардарлардын-резидент эместердин мёёнёттъъ депозиттери  

  

  

  

 

2041 

Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын эсептери 

  

  

  

2042 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун эсептери 

  

  

  

2043 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун депозиттери 

  

  

  

2044 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин депозиттери  

  

  

  

2045 

Жергиликтъъ бийлик органдарынын депозиттери  

  

  

  

2046 

Башка ёкмёттък мекемелердин депозиттери 

  

  

  

2047 

Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана жергиликтъъ бийлик органдарынын кредиттери 

  

  

  

2051 

Улуттук банк менен репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

2052 

Банктар аралык репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

2053 

Башка кардарлар-резидент эместер менен репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

2054 

Резидент эместер менен репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

2061 

Улуттук банктын кредиттери  

  

  

  

2062 

Банктардын кредиттери 

  

  

  

2063 

Башка финансы-кредит мекемелеринин кредиттери  

  

  

  

2064 

Резидент эместердин кредиттери 

  

  

  

2071 

Башка финансы-кредит мекемелеринин эсептешъъ (къндёлък) эсептери боюнча тёлёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2072 

Коммерциялык уюмдардын эсептешъъ (къндёлък) эсептери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2073 

Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешъъ (къндёлък) эсептери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2074 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2075 

Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин-резидент эместердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2076 

Кардарлардын-резидент эместердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2081 

Банктардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2082 

Башка финансы-кредит мекемелеринин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2083 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2084 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2085 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2086 

Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин -резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2087 

Кардарлардын-резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2091 

Банктардын мёёнёттъъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2092 

Башка финансы-кредит мекемелеринин мёёнёттъъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2093 

Коммерциялык уюмдардын мёёнёттъъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2094 

Коммерциялык эмес уюмдардын мёёнёттъъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2095 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мёёнёттъъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2096 

Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин -резидент эместердин мёёнёттъъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2097 

Кардарлардын- резидент эместердин мёёнёттъъ депозиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2101 

Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана жергиликтъъ бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2102 

Жергиликтъъ бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

 

 

2111 

Улуттук банк менен репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2112 

Банктар аралык репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2113 

Башка кардарлар- резидент эместер менен репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2114 

Резидент эместер менен репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2121 

Улуттук банктан алынган кредиттер боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2122 

Банктардан алынган кредиттер боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2123 

Башка финансы-кредит мекемелеринен алынган кредиттер боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2124 

Резидент эместерден алынган кредиттер боюнча тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

  

  

  

2131 

Тёлёёгё каралган дивиденддер 

  

  

  

2132 

Кошуп эсептелинген комиссиондук чыгашалар 

  

  

  

2141 

Четёлкё/улуттук валюталарды жана баалуу металлдарды бъткёрълбёгён спот-сатуулар 

  

  

  

2142 

Улуттук банк менен операциялар боюнча своп-позиция 

  

  

  

2143 

Банктар жана башка финансы-кредит мекемелери менен операциялар боюнча своп-позиция 

  

  

  

2144 

Башкар кардарлар-резидент эместер менен операциялар боюнча своп-позиция 

  

  

  

2145 

Банктар жана башка финансы-кредит мекемелери - резидент эместер менен операциялар боюнча своп-позиция 

  

  

  

2151 

Башка милдеттенмеллер 

  

  

  

3000 

КАПИТАЛ, бардыгы болуп 

  

  

  

3001 

Капитал эсептери 

  

  

  

3002 

Банктык келечектеги керектёёлёръ ъчън камдар 

  

  

  

3003 

Бёлъштърълбёгён пайда 

  

  

  

3004 

Ётъп жаткан мезгилдин пайдасы/чыгымы 

  

  

  

3005 

Кайра баалоо эсептери  

  

  

  

 

кызматы колтамгасы фамилиясы. аты, атасынын аты 

____________________ _________________ ___________________________ 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.08 33\4 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 29.09 

119-08 регистрациялык номери 

 

Банктык кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакылар ёлчёмъ жёнъндё 

маалыматты таркатууда эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё тууралуу“ 

жобону бекитъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, „Банктык кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакылар ёлчёмъ жёнъндё маалыматты таркатууда эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё тууралуужобонун долбоорун карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", „Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндёмыйзамдарга таянуу менен токтом кылат

 

1. Кароого сунушталганБанктык кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакылар ёлчёмъ жёнъндё маалыматты таркатууда эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё тууралуужобо (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.08 33/4 токтому менен бекитилген  

 

 

«Банктык кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакы ёлчёмъ жёнъндё маалыматтарды таркатууда эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё жёнъндё» жобо  

  

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" «Кыргыз Респубилкасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамдарга ылайык иштелип чыккан

1.2. Банктык кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакы ёлчёмъ жёнъндё маалыматтарды таркатууда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана же/иши ал тарабынан жёнгё салынган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин (мындан ары - банктар) кредиттер жана депозиттер боюнча так, жылдык, эффективдъъ, салыштырууга боло турган пайыздык чендерди эсептёё тартибин аныктоо, ушул жобонун максаты болуп саналат

 

2. Терминдер жана аныктамалар 

 

Ушул жобонун максаттарында тёмёнкъдёй тъшънъктёр колдонулат

Жылдык эффективдъъ пайыздык чен - банктык кызмат кёрсётъълёр боюнча ушул жобого ылайык эсептелинген так, жылдык, эффективдъъ, салыштырууга боло турган пайыздык чендер

Кредитке байланыштуу депозит - берилген кредиттин камсыздоосу болуп саналган же анын болушу, кредит келишими боюнча милдеттъъ шарт болгон депозит

Кардарлар банктык кызмат кёрсётъълёрдён пайдаланууга ниеттенишкен же пайдаланышкан жеке адамдар, юридикалык жактар же болбосо жеке ишкерлер

Кызмат кёрсётъълёр банктык кредиттерди беръъгё жана/же депозиттерди кабыл алууга байланыштуу банктар тарабынан сунушталган кызмат кёрсётъълёр

Итерация ыкмасы тъпкъ натыйжага жетишъъ ъчън кёптёгён итерацияларды (кадамдарды) пайдаланган ыкма

 

3. Жылдык эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё  

  

3.1. Банк тарабынан сунуш кылынган кызмат кёрсётъълёр жылдык эффективдъъ пайыздык чендин ар бир търъ боюнча эсептелинет

3.2. Берилип жаткан кредиттер боюнча жылдык эффективдъъ пайыздык чен тёмёнкъ барабардык аркылуу эсептелинет

 

  

мында

APR (Annual percentage rate) - жылдык эффективдъъ пайыздык чен

D банктын кардарга алгачкы тёлёёсънън/алгачкы тёлёмънън суммасы  

(кредиттин алгачкы суммасы же анын траншы); 

k банктын кардарга алгачкы тёлёё/алгачкы тёлём датасына карата кредит алууга байланыштуу бардык тёлёмдёрдъ кошо алганда, банк кредитин алгандыгы ъчън кардардын бардык тёлёмдёрънън жалпы суммасы

L банктын алгачкы тёлёёнъ/алгачкы тёлёмдъ алган датасына карата кардар тарабынан кредитке байланыштуу салынган депозиттин суммасы

n кардарга акыркы тёлёёнън/ акыркы тёлёмдън катар номери

j кардардын алгачкы тёлёёнъ/алгачкы тёлёмдъ алган къндён кийинки кардардын тёлёёсънън/тёлёмънън катар номери

Sj кардарга тёлёёнън/тёлёмдън j- суммасы, анын ичинде кезектеги кредиттер, кредиттерге байланыштуу депозитер боюнча пайыздарды тёлёёлёр, депозиттердин кайтарылышы

tj кардарга алгачкы тёлёёнъ/алгачкы тёлёмдъ берген къндён тартып, кардарга j- тёлёё/тёлём учуруна чейинки убакыт аралыгы (къндёр менен); 

m кардардын банкка акыркы тёлёмънън катар номери

і кардардын тёлёмънън катар номери

Pi кардардын алгачкы тёлёёнъ/ алгачкы тёлёмдъ алган кънънён кийинки кардардын і- тёлёмънън суммасы, анын ичинде кредиттер боюнча пайыздар, депозиттерди салуу жана ушул жобонун 3.3.-пунктуна ылайык тёлёмдёр

ti - кардарга алгачкы тёлёёнъ/алгачкы тёлёмдъ беръъ кънънён кардардын і-тёлёмъ учуруна чейинки мезгил аралыгы (къндёр менен). 

3.3. Кредит алгандыгы ъчън кардардын тёлёмдёрънън жалпы суммасына жана ага байланыштуу банктын бардык кызмат кёрсётъълёрънё, кредитке байланыштуу депозит боюнча кардарга тёлёнъп берилген сыйакылардын суммасын эске албаганда, тёмёнкълёр кирет

1) кредит алгандыгы ъчън комиссия

2) тиешелъъ документтерди кароого алгандыгы жана/же банк эсептерин ачкандыгы ъчън тёлём

3) ъчънчъ жактардын пайдасына тёлёмдёр, анын ичинде ъчънчъ жактар тарабынан банктын пайдасына тике же кыйыр търдё чегерилген ёлчёмдёгъ камсыздандыруу тёлёмдёръ

4) тёлёмдёрдъ убагында тёлёбёгёндък ъчън айыптык тёлёмдёрдъ, кредит келишиминин шарттарын сактабагандыгы ъчън айыптык тёлёмдёрдъ эске албаганда башка тёлёмдёр ( банктык эсептерди тейлёёгё алуунун наркы, нак акча алгандыгы ъчън комиссия, накталай эмес тёлёмдёр жана башкалар). 

3.4. Тартылган депозиттер боюнча жылдык эффективдъъ пайыздык чен тёмёнкъ барабардык боюнча эсептелинет

 

  

мында

APR - жылдык эффективдъъ пайыздык чен

n кардардын акыркы тёлёмънън/мъчёлък тёлёмънън катар номери

Sj - кардардын j- тёлёмънън суммасы, анын ичинде депозитке салуу жана ага байланыштуу банктык кызмат кёрсётъълёргё тёлёё

j кардардын тёлёмънън/мъчёлък тёлёмънън катар номери

tj депозит тарткан къндён кардардын j-тёлёмънё чейинки мезгил аралыгы (къндёр менен); 

m кардарга акыркы тёлёёнън катар номери

і кардарга тёлёёнън катар номери

Pi - кардарга і тёлёмдън суммасы, анын ичинде депозиттер боюнча пайыздар, депозиттердин кайтарылышы

ti - депозит тарткан къндён і тёлёёгё чейинки убакыт аралыгы (къндёр менен). 

3.5. Эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёёдё, кардарга тёлёнъп берилгендер жана/же кредит/депозит боюнча кардарга тёлёп беръълёр айкын тёлёнъп берилген учурда эсепке алынат, келечектеги тёлёмдёр келишим тъзългён учурга карата банктык кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо шарттарына ылайык, тёлёё графиги боюнча тёлёнёт

3.6. Жылдык эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёёнъ банктар алгебралык ыкмада, ырааттуу жакындаштыруу менен компьютердик программаларды колдонуу аркылуу итерациялоо ыкмасында жъргъзъшёт (жобонун 1-тиркемесинде берилген кредиттер боюнча жылдык эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё мисалдары, ал эми 2-тиркемеде тартылган депозиттер боюнча натыйжалуу пайыздык чендерди эсептёё мисалдары келтирилген). Microsoft EXCEL программасынын ЧИСТВНДОХ (Microsoft EXCEL версиясы болсо XIRR функциясы - англисче) финансылык функциясын колдонуу сунуш кылынат

3.7. Кардар жана банк тарабынан ар кандай убакытта тёлёнгён суммалардын формуласын эсептёёдё алар сёсъз эле бирдей болууга жана бирдей убакыт аралыгында тёлёнъъгё тийиш эмес

3.8. Эгерде жылдык эффективдъъ пайыздык ченди эсептёёдё алынган сан, бирден кёп ондук белгигиге ээ болсо, ал ондук ълъшкё чейин тёмёнкъчё тегеректелъъгё тийиш

1) эгерде жъздък ълъш 5тен кёп же ага барабар болсо, онунчу ълъш 1ге жогорулатылып, андан кийинки бардык белгилер алынып салынат

2) эгерде жъздък ълъш 5тен аз болуп калса, онунчу ълъш ёзгёръъсъз калуу менен андан кийинки белгилер алынып салынат

4. Маалыматтарды чечмелёё тартиби 

 

 4.1. Банктар жылдык эффективдъъ пайыздык чендеринин ёлчёмън тёмёнкълёрдё кёрсётъъгё тийиш

1) кардарлар менен тъзългён келишимдерде

2) кардарлардын ооз эки же кат жъзъндёгъ кайрылуулары боюнча жооп беръъдё

3) кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакы ёлчёмъ жёнъндё маалыматтарды таркатуу учурунда (жарнамалык буклеттерде, такталарга илип коюу, баракчалар аркылуу таркатуу ж.б.), анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары, веб-сайттар, электрондук почта, телефон аркылуу, кардарларга ооз эки консультацияларды беръъдё кёрсётълъъгё тийиш

4.2. Кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо келишиминде, банк алардан комиссиялык тёлём кармап калуучу операциялардын тизмеси камтылууга тийиш (ушул жобонун 3.3-пунктуна ылайык), ал эми комиссиялык тёлёмдёр эффективдъъ пайыздык чендин ёлчёмънё таасирин тийгизиши мъмкън. Келишимде ошол комиссиялык тёлёмдёрдън суммасы же аларды аныктоо тартибине таянуулар, ошондой эле пайыздык чендерди ёзгёртъъ тартиби жана мёёнёттёръ да кёрсётълёт

Эгерде келишимде пайыздык чендерди ёзгёртъъ шарты каралган болсо, кардарларды ал маалымат менен тааныштыруу ыкмасы тараптардын келишиминде аныкталат

4.3. Ушул жобо къчънё киргенген чейин кардар менен тъзългён, колдонуудагы келишим боюнча кардар, банк менен келишимге ёзгёртъълёрдъ киргизъъ ъчън банкка кайрылган учурда, ёзгёртъълёрдъ киргизъъдё келишимде эффективдъъ пайыздык ченди кёрсётъъ каралууга тийиш

4.4. Кредиттик линия боюнча кредиттерди беръъдё жана кредит жёнъндё тиешелъъ келишимде жылдык эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё ъчън маанилер кёрсётълбёгён учурда, банк аны ошол келишимдин чегинде тъзългён ар бир келишимде тёмёнкъ позицияларды да эске алуу менен кёрсётёт

1) эгерде кредитти тёлёё боюнча аныкталган график жок болсо жана кредит келишиминин шарттарынан улам аны аныктоо мъмкън болбосо кредит, кредит келишим тъзългён учурдан тартып бир жылдык мёёнёткё берилген болуп эсептелинет

2) эгерде кредит келишиминде кредитти тёлёёнън мъмкън болгон бир нече датасы белгиленген болсо, кредит кёрсётългён ошол мёёнёттёрдън эь эрте мёёнётъндё берилиши жана тёлёнъшъ болжолдонот

3) эгерде берилип жаткан кредиттин суммасы кёрсётълбёсё, анда кредит келишиминин аракеттенъъ мёёнётъндё, келишимде кёрсётългён кредиттин максималдуу суммасы камсыз кылына тургандыгы болжолдонот

4) эгерде кардар кайсыл кънъ тёлёй тургандыгы аныкталбаган болсо, алар кредит келишими аракеттене баштаган учурдан тартып жъзёгё ашырылаары болжолдонот

 

 

1-тиркеме 

1-мисал 

Кредиттин суммасы 

20000$ 

 

Кредит берилген кън 

08.07.2008 

 

Жылдык чен 

22% 

 

Кредиттин мёёнётъ 

3 года 

 

Депози търъндё камсыздоо 

30% 

(6000$) 

Нак акчага айландыруу 

Суммадан 0,2%  

(40$) 

 

 

 

Ар айлык тёлём (аннуитет) негизги сумма плюс пайыздар 

763,81 

 

 

Тёлёё кънъ (кънъ/айы/жылы

Ар айлык тёлём (аннуитет) негизги сумма плюс пайыздар 

Кошумча чыгашалар/тёлёмдёр 

Жыйынтыгында тёлём суммасы 

7/8/2008 

-20000 

6040 

-13960 

8/8/2008 

763.81 

 

763.81 

9/8/2008 

763.81 

 

763.81 

10/8/2008 

763.81 

 

763.81 

11/8/2008 

763.81 

 

763.81 

12/8/2008 

763.81 

 

763.81 

1/8/2009 

763.81 

 

763.81 

2/8/2009 

763.81 

 

763.81 

3/8/2009 

763.81 

 

763.81 

4/8/2009 

763.81 

 

763.81 

5/8/2009 

763.81 

 

763.81 

6/8/2009 

763.81 

 

763.81 

7/8/2009 

763.81 

 

763.81 

8/8/2009 

763.81 

 

763.81 

9/8/2009 

763.81 

 

763.81 

10/8/2009 

763.81 

 

763.81 

11/8/2009 

763.81 

 

763.81 

12/8/2009 

763.81 

 

763.81 

1/8/2010 

763.81 

 

763.81 

2/8/2010 

763.81 

 

763.81 

3/8/2010 

763.81 

 

763.81 

4/8/2010 

763.81 

 

763.81 

5/8/2010 

763.81 

 

763.81 

6/8/2010 

763.81 

 

763.81 

7/8/2010 

763.81 

 

763.81 

8/8/2010 

763.81 

 

763.81 

9/8/2010 

763.81 

 

763.81 

10/8/2010 

763.81 

 

763.81 

11/8/2010 

763.81 

 

763.81 

12/8/2010 

763.81 

 

763.81 

1/8/2011 

763.81 

 

763.81 

2/8/2011 

763.81 

 

763.81 

3/8/2011 

763.81 

 

763.81 

4/8/2011 

763.81 

 

763.81 

5/8/2011 

763.81 

 

763.81 

6/8/2011 

763.81 

 

763.81 

7/8/2011 

763.81 

 

763.81 

Эффективдъъ пайыздык чен(APR) 

 

 

64.6% 

 

2-мисал 

Кредиттин суммасы 

20000$ 

 

 

Кредит берилген кън 

08.07.2008 

 

 

Жылдык чен 

22% 

 

 

Кредиттин мёёнётъ 

3 года 

 

 

Нак акчага айландыруу 

Суммадан 0,5%  

100$ 

 

Ар айлык тёлём (аннуитет) негизги сумма плюс пайыздар 

763,81 

 

 

 

 

 

 

теллем кънъ (кънъ/айы/жылы

Ар айлык тёлём (аннуитет) негизги сумма плюс пайыздар 

Кошумча чыгашалар/тёлёмдёр 

Жыйынтыгында тёлём суммасы 

7/8/2008 

-20000 

100 

-19900 

8/8/2008 

763.81 

  

763.81 

9/8/2008 

763.81 

  

763.81 

10/8/2008 

763.81 

  

763.81 

11/8/2008 

763.81 

  

763.81 

12/8/2008 

763.81 

  

763.81 

1/8/2009 

763.81 

  

763.81 

2/8/2009 

763.81 

  

763.81 

3/8/2009 

763.81 

  

763.81 

4/8/2009 

763.81 

  

763.81 

5/8/2009 

763.81 

  

763.81 

6/8/2009 

763.81 

  

763.81 

7/8/2009 

763.81 

  

763.81 

8/8/2009 

763.81 

  

763.81 

9/8/2009 

763.81 

  

763.81 

10/8/2009 

763.81 

  

763.81 

11/8/2009 

763.81 

  

763.81 

12/8/2009 

763.81 

  

763.81 

1/8/2010 

763.81 

  

763.81 

2/8/2010 

763.81 

  

763.81 

3/8/2010 

763.81 

  

763.81 

4/8/2010 

763.81 

  

763.81 

5/8/2010 

763.81 

  

763.81 

6/8/2010 

763.81 

  

763.81 

7/8/2010 

763.81 

  

763.81 

8/8/2010 

763.81 

  

763.81 

9/8/2010 

763.81 

  

763.81 

10/8/2010 

763.81 

  

763.81 

11/8/2010 

763.81 

  

763.81 

12/8/2010 

763.81 

  

763.81 

1/8/2011 

763.81 

  

763.81 

2/8/2011 

763.81 

  

763.81 

3/8/2011 

763.81 

  

763.81 

4/8/2011 

763.81 

  

763.81 

5/8/2011 

763.81 

  

763.81 

6/8/2011 

763.81 

  

763.81 

7/8/2011 

763.81 

  

763.81 

Эффективдъъ пайызыдк чен (APR) 

  

  

24.8% 

 

3-мисал 

Кредиттин суммасы 

20000$ 

 

 

Кредит берилген кън 

08.07.2008 

 

 

Жылдык чен 

22% 

 

 

Кредиттин мёёнётъ 

3 года 

 

 

Кредитти пайдалангандык ъчън чыгашалар жана башка комиссиондук тёлёмдёр 

ай сайын 0,03%  

(6$) 

 

 

 

 

 

Ар айлык тёлём (аннуитет) негизги сумма плюс пайыздар 

763,81 

 

 

 

 

 

 

Тёлёё кънъ (кънъ/айы/жылы

Ар айлык тёлём (аннуитет) негизги сумма плюс пайыздар 

Кошумча чыгашалар/тёлёмдёр 

Жыйынтыгында тёлём суммасы 

7/8/2008 

-20000 

  

-20000 

8/8/2008 

763.81 

769.81 

9/8/2008 

763.81 

769.81 

10/8/2008 

763.81 

769.81 

11/8/2008 

763.81 

769.81 

12/8/2008 

763.81 

769.81 

1/8/2009 

763.81 

769.81 

2/8/2009 

763.81 

769.81 

3/8/2009 

763.81 

769.81 

4/8/2009 

763.81 

769.81 

5/8/2009 

763.81 

769.81 

6/8/2009 

763.81 

769.81 

7/8/2009 

763.81 

769.81 

8/8/2009 

763.81 

769.81 

9/8/2009 

763.81 

769.81 

10/8/2009 

763.81 

769.81 

11/8/2009 

763.81 

769.81 

12/8/2009 

763.81 

769.81 

1/8/2010 

763.81 

769.81 

2/8/2010 

763.81 

769.81 

3/8/2010 

763.81 

769.81 

4/8/2010 

763.81 

769.81 

5/8/2010 

763.81 

769.81 

6/8/2010 

763.81 

769.81 

7/8/2010 

763.81 

769.81 

8/8/2010 

763.81 

769.81 

9/8/2010 

763.81 

769.81 

10/8/2010 

763.81 

769.81 

11/8/2010 

763.81 

769.81 

12/8/2010 

763.81 

769.81 

1/8/2011 

763.81 

769.81 

2/8/2011 

763.81 

769.81 

3/8/2011 

763.81 

769.81 

4/8/2011 

763.81 

769.81 

5/8/2011 

763.81 

769.81 

6/8/2011 

763.81 

769.81 

7/8/2011 

763.81 

769.81 

Эффективдъъ пайызыдк чен (APR) 

  

  

25.0% 

 

 

2-тиркеме 

 

4-мисал 

 

Депозиттин суммасы  

100000 

 

 

Сумманы депозитке салган кън 

10/7/2008 

 

 

Депозиттин мёёнётъ 

12 айга 

 

 

Пайыз 

9% 

(пайыздары ай сайын тёлёнёт

Депозит салууда документтерди тариздетъъгё кеткен кардардын чыгымы 

450 сом  

 

 

 

 

 

 

Тёлёё кънъ 

Негизги сумма жана пайыздар 

Кошумча тёлёмдёр 

Жыйынтыгында тёлём суммасы 

7/10/2008 

100450 

450 

100450 

8/10/2008 

-750 

  

-750 

9/10/2008 

-750 

  

-750 

10/10/2008 

-750 

  

-750 

11/10/2008 

-750 

  

-750 

12/10/2008 

-750 

  

-750 

1/10/2009 

-750 

  

-750 

2/10/2009 

-750 

  

-750 

3/10/2009 

-750 

  

-750 

4/10/2009 

-750 

  

-750 

5/10/2009 

-750 

  

-750 

6/10/2009 

-750 

  

-750 

7/10/2009 

-100750 

  

-100750 

Эффективдъъ пайыздык чен (APR) 

  

  

8.9% 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.08 33\5 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 02.10 

122-08 регистрациялык номери 

 

«Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёёгё жёндёмдъълъгънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу 

 

Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёёгё жёндёмдъълъгънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё» жобонун долбоорун карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7, 18, 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёёгё жёндёмдъълъгънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Бул токтом къчънё кирген учурдан тартып, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 1998-жылдын 17-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 1998-жылдын 2-декабрында 39-номерде каттоодон ёткёртългён 30/4 „Улуттук валютанын акча банкнотторунун тёлёёгё жёндёмдъълъгънън белгилери жёнъндёжобо тууралуутоктому къчън жоготту деп таанылсын

6. Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерин, алмашуу бюролорун жана Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008 жылдын  

27.08 33\5 токтому менен бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын 

тёлёё къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу  

эрежелери жёнъндё жобо 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 18-статьясынын негизинде бул жободо Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёё къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери белгиленген.  

 

I бёлък. Жалпы жоболор 

 

1. Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамдуу тёлём каражаты статусуна ээ (анын ичинде жъгъртъъдён алынуучулар), жасалма белгилерин камтыбаган, зыян келтирилбеген, бирок тёмёнкъдёй жагдайларга дуушар болгон банкноттор жана монеталар Кыргыз Республикасынын тёлёё къчъндёгъ банкноттору жана монеталары болуп саналат

а) кир чалган, эскирген, айрылган, сърълъп калган, кёзёнёкчё болуп бир аз тешилген, чекелерине жазылып, так тъшкён, штамптардын оттисктери коюлган, бурчу, чети тытылган, бирок банкноттун аянтынын 50 пайызынан кёбъ сакталып калган банкноттор

б) айрым бир зыянга учураганы менен алдынкы, арткы бетиндеги (аверс/реверс) сърёттёлъштёръ жана баштапкы калыбы жана салмагынын кеминде 80 пайыздан сакталып калган монеталар

2. Тёлёё къчъндёгъ банкноттор/ монеталар эсептешъълёрдё жана тёлёёлёрдё бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан эч кандай чектёёлёрсъз кабыл алынууга тийиш

3. Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктарда алмаштырууга болот

3.1. Жасалма экендигин кёрсёткён белгилерди камтыбаган, тёмёнкъдёй жагдайларга дуушар болгон банкнотторду алмаштырууга болот

а) фрагменттерин негизинен жоготкон (анын ичинде къйъп калган, мънёздёмёлёрън жоготууга алып келген таасирлерге туш болгон, эскилиги жеткен) бирок аянтынын кеминде 80 пайызы сакталып калган банкноттор

б) бир банкнотко тиешелъъ болгон бир же бир нече фрагменттерди чаптоо аркылуу (фрагменттердин санын эсепке албаганда) банкноттун баштапкы аянтынын кеминде 80 пайызын тъзгёндёй болуп кураштырылган банкноттор

в) тъсъ ёзгёргён, бирок жарыкка салып кароодо сърёттёлъштёръ так кёрънгён банкноттор

г) даярдоочунун бракка жол беръъсъ

3.2. Жасалма экендигин кёрсёткён белгилер камтылбаган, бирок тёмёнкъдёй жагдайларга дуушар болгон монеталар

а) баштапкы формасынын ёзгёръшъ (ийилип, мырыйган, ёгёлгён) бирок аверсинде жана реверсинде сърёттёлъшъ сакталган

б) жогорку температуранын жана башка алардын ёзгёръшънё търткъ берген кесепеттъъ жагдайлардын таасири (эритилген, оюлуп калган, тъсън ёзгёрткён); 

в) даярдоочунун бракка жол беръъсъ

4. Коммерциялык банктар ушул жобонун 3-пунктунда келтирилген банкнотторду/монеталарды алмаштырууну, эгерде аныктыгы эч кандай шектенъънъ туудурбаса, аларды тъздён-тъз кабыл алгандан кийин, жарактуу1 банкноттун жана монетанын эквиваленттъъ суммасын жеке адамдарга же юридикалык жактарга беръъ же банк эсебине чегеръъ жолу менен жъзёгё ашырышат. Эгерде банкнот/монета шектенъънъ жаратса, анда мындай банкнот/монета алар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына экспертизага жёнётълъп жана Улуттук банк аларды алмаштырган учурда гана алмаштырылат.  

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын мекемелеринде (мындан ары Улуттук банк) тёмёнкълёр алмаштырылып берилъъгё тийиш

5.1. Жасалма экендигин кёрсёткён белгилер камтылбаган, бирок тёмёнкъдёй жагдайларга туш болгон банкнотторду 100 пайыз суммасында алмаштырууга болот

а) олуттуу фрагментин жоготкон (анын ичинде къйъп калган, мънёздёмёлёрън жоготууга алып келген таасирлерге туш болгон, эскилиги жеткен) бирок аянтынын кеминде кеминде 51 пайызы сакталып калган банкноттор

б) бир банкнотко тиешелъъ болгон бир же бир нече фрагменттерди чаптоо аркылуу (фрагменттердин санын эсепке албаганда) банкноттун баштапкы аянтынын кеминде 51 пайызын тъзгёндёй болуп кураштырылган банкноттор

в) тъсъ ёзгёргён, бирок жарыкка салып кароодо сърёттёлъштёръ так кёрънгён банкноттор

г) даярдоочунун бракка жол беръъсъ

5.2. Жасалма экендигин кёрсёткён белгилер камтылбаган, баштапкы аянтынын 50 пайызын сактап калган (анын ичинде къйъп калган, мънёздёмёлёрън жоготууга алып келген таасирлерге туш болгон, эскилиги жеткен) банкноттордун номиналынан 50 пайыз суммасында. Аянтынын 50 пайызга жетпегени сакталып калган банкноттор кабыл алынбайт жана алмаштырылбайт

5.3. Жасалма экендигин кёрсёткён белгилер камтылбаган, салмагынын 80 пайызы сакталган шартта аверсинде жана реверсинде сърёттёлъшъ калган жана тёмёнкъдёй жагдайларга туш болгон монеталардын номиналынын 100 пайыз суммасында

а) баштапкы формасы ёзгёръп калган (ийрейген, мыйрылган, ёгёёлёнгён) бирок аверсинде жана реверсинде сърёттёлъшъ сакталган

б) жогорку температуранын жана башка алардын ёзгёръшънё търткъ берген кесепеттъъ жагдайлардын таасири (эритилген, оюлуп калган, тъсън ёзгёрткён); 

в) даярдоочунун бракка жол беръъсъ

Зыянга учураган, аянтынын 80 пайызынан азы сакталып калган монеталар кабыл алынбайт жана алмаштырылбайт

6. Улуттук банк ушул жобонун 5-пунктунда келтирилген банкнотторду жана монеталарды алмаштырууну, эгерде алардын аныктыгы эч кандай шектенъънъ туудурбаса, аларды экспертизага кабыл алгандан кийин, жарактуу банкноттун жана монетанын эквиваленттъъ суммасын жеке адамдарга же юридикалык жактарга беръъ же коммерциялык банктардын биринде ачылган алардын банк эсебине чегеръъ жолу менен жъзёгё ашырат

 

II бёлък. Банкнотторду жана монеталарды экспертизага кабыл алуунун тартиби 

 

7. Банкноттор жана монеталар алмаштырууга жана экспертизага анын аныктыгын жана тёлёёгё жёндёмдъълъгън текшеръъгё жана экспертизанын жыйынтыгы жёнъндё анда белгилёёгё боло тургандай търдё берилъъгё тийиш.  

8. Банкноттун къйъп калгандан кийинки ъбёлёнгён чети, ошондой эле химикаттар менен иштетилген банкноттор экспертизаны жана алмашууну жъзёгё ашырууда купюралардын бёлъгън жоготуп албоо ъчън скотч же желим менен чапталууга тийиш.  

9. Жуулган жана нымдалып калган банкноттор, ошондой эле ъзъндъ фрагменттерден турган банкноттор жука кагаздын бетине бириктирилип чапталган търъндё берилет. Эгерде банкнот ар кандай банкноттордун бёлъгънён тъзълсё, анда ал бир нече ёзънчё банкнот катары каралат

10. Жугуштуу оорулар тараган жерден тъшкён банкноттор экспертизага кабыл алынбайт жана Кыргызстандагы каратумоого (чумага) каршы станциянын адистери дезинфекциялык тазалоодон ёткёръъгё тийиш. тазаланып жана ал боюнча тиешелъъ корутунду алынгандан кийин, дезинфекцияланган банкноттор экспертизага кабыл алынышы мъмкън.  

11. Банктын кассири зыянга учураган банкноту/монетаны ёиънъч каттын негизинде алмашууга кабыл алат (1-тиркеме). Ётънъч менен кайрылган адамга экспертизага кабыл алынган банкноттун/монетанын суммасын жана санын кёрсётъъ менен квитанция берилет (2-тиркеме). Эгерде банкнот/монета экспертизадан ёткёртъънъ талап кылбаса, банктын кассири эскилиги жеткен2 банкнотту/монетаны жарактуусуна алмаштырып берет, мында эч кандай документтер толтурулбайт

12. Аянтынын 80 пайызынан кёбърёёгъ сакталып калган банкноттор коммерциялык банктарга алмашууга ёткёрълёт. Ал эми аянтынын 50 пайызынан 80 пайызына чейин сакталган банкноттор Улуттук банкка экспертизага берилет. Аянтынын 50 пайызынан азы сакталып калган банкноттор кабыл алынбайт жана алмаштырылбайт

13. Банкноттун/монетанын тёлёё къчънё экспертиза Улуттук банк тарабынан беш жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё жъргъзълёт. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча Протокол тъзълъп, ага экспертиза жъргъзгён адам кол коюет (3-тиркеме). Банкнотту экспертизадан ёткёръъ Протокол башкы документ болуп саналат жана анын негизинде банкнотторду алмашуу же андан баш тартуу тууралуу акыркы корутунду чыгарылат

14. Банкноттун/монетанын тёлёё къчъ аныкталгандан кийин ётънъч менен кайрылган адамга экспертизанын жыйынтыгы менен таанышуу ъчън банкнот жана монета кёрсётълёт. Экспертизанын жыйынтыгы менен таанышкандан кийин, ётънъч менен кайрылган адам экспертизага кабыл алынгандыгы жёнъндё квитанцияны кайтарып беръъгё жана арызга кол коюуга тийиш. Бетине «АЛМАШТЫРЫЛСЫН» же «АЛМАШТЫРУУДАН БАШ ТАРТЫЛГАН» деген штамп коюлган банкноттор жана зыянга учураган монеталар кардарга кайтарылып берилбейт

15. Экспертиза жъргъзългёндён кийин, аламаштырылып берилъъгё тийиш болгон банкноттун/монетанын суммасы банкнотту жёнёткён банктын эсебине чегерилет. Акчанын чегерилиши жёнъндё маалымат банкноту тъздён-тъз жёнёткён банкка же анын филиалына маалымдалат (4-тиркеме). 

16. Ушул жобонун 2 жана 3-пункттарында келтирилген зыянга учураган банкнотту/монетаны жарактуу банкнотко алмаштыруу, ошондой эле бир нарктагы банкнотту/монетаны экинчисине алмаштыруу суммаларда чектёёлёрсъз жана кёрсёткён кызмат ъчън акы ёндъръп алуусуз жъргъзълёт

17. Жасалма белгилери камтылбаган, ушул жобнун 2 жана 3-пункттарында белгиленген зыянга учуроого дуушар болгон, жъгъртъъдён алуучу, бирок алмаштырылып берилъъгё тийиш болгон банкноттор жана монеталар, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкасы белгиленбесе, ушул жобонун 2 жана 3-пункттарында каралган тартипте алмаштырылып берилет

18. Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамдуу тёлём каражаты статусуна ээ болбогон, же жасалма акча белгилерин камтыган же ушул жобонун 2 жана 3-пункттарында кёрсётълбёгён зыяндарга учураган банкноттор жана монеталар (анын ичинде ортосунан бёлъп айрылып, башка банкнот менен толукталып чапталган, бетинде «ЪЛГЪ» деген сёз жазылган банкноттор), ошондой эле аянтынын 50 пайызга жетпегени сакталып калган банкноттор жана баштапкы салмагынын 80 пайызынан азы сакталган монеталар тёлёёгё жёндёмсъз болуп саналат жана алмаштырылып берилбейт.  

19. Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан нак акча кабыл алууда шектенъънъ жараткан3 (жасалма4) банкнот/монета табылган учурда, мындай банкнот/монета алынып салынууга тийиш. шектъъ банкнотаны/монетаны алып коюуда арыз тжазылып (5-тиркеме), кардарга квитанция берилет (6-тиркеме).  

Шектъъ банкнот/монета экспертизадан ёткёрълъъгё тийиш, эгерде экспертизанын жыйынтыгы алардын аныктыгын тастыктаса, анда кардарга мурда алынып коюулган банкноттун/монетанын суммасы кайтарылып берилет. Мында кардар ага берилген квитанцияны кайтарууга тийиш. Жасалма банкнот/монета аныкталган учурда кассирдин андан ары аракет кёръъсъ Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2001-жылдын 20-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2001-жылдын 9-апрелинде 59 номеринде каттоодон ёткёрългён 6/9 токтому менен бекитилген «Улуттук валютанын аныктыгы шектенъънъ туудурган банкноттору менен иш алып баруу жёнъндё Нускоодо аныкталган.  

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Ушул жободо колдонулган терминдер:  

1. Жарактуу банкноттор жана монеталар банкнотко баа беръъ боюнча бекитилген критерийлердин чегинен чыкпаган, бир аз эле зыянга учураган анык банкноттор жана монеталар

2. Эскилиги жеткен банкноттор - банкнотко баа беръъ боюнча бекитилген критерийлердин чегинен чыккан, зыянга учурашынан улам накталай акча жъгъртълъшъ ъчън жараксыз болгон анык банкноттор

3. Шектенъънъ жараткан банкноттор жана монеталар бир катар техникалык мънёздёмёлёръ, алар Улуттук банк тарабынан эмитирленгендигинен шектенъънъ жараткан банкноттор жана монеталар

4. Жасалма банкноттор жана монеталар банкноттордун жана монеталардын техникалык мънёздёмёлёрънё ылайык келбеген жана экспертизанын жыйынтыгы боюнча жасалма катары таанылган банкоттор жана монеталар.  

 

 

Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёё къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё жобого 1-тиркеме 

 

 

Дареги_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(уюмдун аталышы же ётънъч менен кайрылган жактын аты-жёнъ

 

Арыз 

 

Улуттук валютанын зыянга учураган банкнотторун/монеталарын экспертизага кабыл алууьузду ётънём

 

№ 

Номиналы 

Сериясы жана номери 

Чыгарылган жылы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ алынган 

(кардар кандай жагдайда банкнотту/монетаны алган

 

200__жылдын «__»___________ Арыз ээсинин колтамгасы _________ 

 

Улуттук банктын 200__-жылдын __________ экспертизасынын корутундусу 

 

 

___________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын экспертизага банкнотторду/монеталарды кабыл алган мекемесинин аталышы

 

100% номиналында алмаштырыла турган банкноттор/монеталар 

50% номиналында алмаштырыла турган банкноттор/монеталар 

Алмаштырылууга жатпаган турган банкноттор/монеталар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алмаштыруу ____________ сом____ тыйын суммасында жъргъзълёт

 

Экспертизанын корутундусу менен тааныштым; берилъъгё тийиш болгон сумма алынды

 

200__ жыл «____»________ Арыз ээсинин колтамгасы _______ 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёё къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё жобого 2-тиркеме 

 

 

___________________________________________________________________ 

(банкноту/монетаны экспертизага кабыл алган мекеменин аталышы

 

200___-жылдын «____»____________ ______ арызга карата 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

Экспертизага___________________________________сом_______тыйын 

(цифра жана жазуу менен

 

суммасында __________ даана зыянга учураган банкнот/монетакабыл алынды

 

Банкноттордун сериялык номерлери:_____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Кошумча маалыматтар:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Банкнотту/монетаны кабыл алган адамдын аты-жёнъ, ээлеген кызматы жана кол тамгасы _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

1 __- жылдын «____» ___________  

 

(Экспертизасынын корутундусу менен таанышкандан кийин квитанцияны кайтарып беръънъ ётънёбъз!) 

 

Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёё къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё жобого 3-тиркеме 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экспертизаны жъзёгё ашырган мекемелсинин аталышы

 

200__ -жылдын «___»_____________ ____ протоколу  

Кыргыз Республикасынын банкнотторунун/монеталарынын тёлёёгё жёндёмдъълъгън аныктоо  

 

________________________________________________________________ келип тъшкён

 

Иликтёёнън натыйжасында тёмёндёгълёр аныкталды

 

№ 

 

Банкнот/монета жёнъндё маалымат 

 

Аянты % менен 

 

Ячейка тилкелери 

 

Алмашуу жёнъндё корутунду 

 

Номинал 

Чыккан жылы 

Сериясы 

Номери  

50% жетпеген 

50% 

50% ашкан 

97 

ашпаган тилке  

97-103 

103 тилкеден ашык  

Алмашты-рылбайт  

50% алмашты-рылат 

100% алмашты

рылат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ ____________________ 

(Экспертизаны жъзёгё ашырган адамдын аты-жёнъ) (колтамгасы

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёё къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё жобого 4-тиркеме 

 

 

 

 

 

 

БИЛДИРЪЪ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгы Сиз жёнёткён улуттук валютанын зыянга учураган ________ сом ___________ тыйын суммасындагы банкнотторун/монеталарын экспертизадан ёткёрдъ жана аларды _________ сом ______ тыйын суммасына алмаштырды

Кёрсётългён сумма банктын __________________________________ 

______________________________________ эсептешъъ эсебине чегерилди

Акчаны алуу ъчън Сиз паспортуьузду же Ким экендигин тастыктаган документтериьизди алуу менен _____________________________________ 

______________________________ дареги боюнча жайгашкан мекемеге кайрылуу зарыл.  

 

 

Накталай акча менен иш алып 

баруу башкармалыгынын начальниги 

 

 

Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёё къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё жобого 5-тиркеме 

 

________________________________________________________________ 

(уюмдун аталышы жана дареги

______________________________________________________________ 

(банкнотту экспертизага тапшырып жаткан адамдын аты-жёнъ

________________________________________________________________ 

(паспорттук маалыматтары жана каттоодо турган дареги

 

___________ АРЫЗ 

 

Шектенъънъ жараткан тёмёнкъ банкнотторду экспертизага кабыл алууну ётънём

 

Номиналы 

Чыгарылган жылы 

Сериялык номери 

Табылган жагдай 

Эскертъъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200__ жылдын «___»____________ Кол тамга _____________ 

 

(арыз ээсинин аты-жёнъ жана кол тамгасы

 

 

 

 

200_ жылдын «__»____________ ЭКСПЕРТИЗАНЫН КОРУТУНДУСУ ___ 

 

 

(Улуттук банктын экспертизаны жъзёгё ашырган мекемесинин аталышы

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Экспертиза _________________________ ____________тарабынан 

(экспертизаны жъзёгё ашырган адамдын аты-жёнъ жана кол тамгасы)  

жъргъзълдъ

 

Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмънън (же Улуттук банктын областтык башкармалыгынын акча мене ниш алып баруу бёлъмънън) начальниги ______________________________________________ 

(Аты-жёнъ жана кол тамгасы

 

Экспертизанын корутундусу менен тааныштым:___________________________ 

(кардардын аты-жёнъ жана кол тамгасы

 

(Бардык пункттарды таза жана тъшънктъъ толтурууну ётънёбъз!) 

 

 

Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёё къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё жобого карата 6-тиркеме 

 

 

200__-жылдын «___»_______________________ ______арызга карата 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

Экспертизага _______________________________сом __тыйын суммасында  

(цифра жана жазуу менен

 

_________ даана шектенъънъ жараткан банкноттор кабыл алынды

 

Банкноттордун сериялык номерлери: ____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Банкнотту кабыл алган адамдын аты-жёнъ, ээлеген кызматы жана колтамгасы_______ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________ 

(мекеменин аталышы

200__жылдын «____» ___________  

 

 

(Улуттук банктын экспертизасынын корутундусу менен таанышкандан кийин  

квитанцияны кайтарып беръънъ ётънёбъз!)