Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2008 жылдын 10 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30 июлундагы 30/6 «Пакеттик клиринг системасында тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ эрежелерин бекитъъ тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 12 сентябрындагы 104-08 номеринде каттоодон ёткён

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 20 августундагы 32/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу» токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 16 сентябрындагы 106-08 номеринде каттоодон ёткён

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30.07 30\6 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 12.09 

104-08 регистрациялык номери 

 

Пакеттик клиринг системасында тике дебеттёё формасындагы  

тёлёмдёрдъ ёткёръъ эрежелерин бекитъъ тууралуу 

 

Пакеттик клиринг системасында тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ эрежелерин карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Пакеттик клиринг системасында тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ эрежелерин (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын 2008-жылдын 30.07 

30\6 токтому менен бекитилген 

 

Пакеттик клиринг системасында тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръънън эрежелери 

 

 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Бул Пакеттик клиринг системасында тике дебеттёё формасындагы  

тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча эрежелер (мындан ары Эрежелер) Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё», «Электрондук тёлёмдёр жёнъндё», «Электрондук цифралык колтамгалар жёнъндё» мыйзамдарына жана тёлём системалары боюнча башка ченемдик укуктук актыларга ылайык иштелип чыккан, маселен

· Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 9-сентябрындагы 420/21/4-токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак эмес эсептешъълёр жёнъндё» жобо

· Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган жана Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёрългён 37/8 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобо

· Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган жана Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон ёткёрългён 38/11 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында майда чекене жана дайыма ёткёрълъъчъ тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръънън тартиби жёнъндё» нускоо (мындан ары ПКС жёнъндё нускоо); 

· Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлунда кабыл алынган жана Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 3-сентябрында 82-07 номеринде каттоодон ёткёрългён 36/5 токтому менен бекитилген «Тёлём документтерин толтуруунун тартиби жёнъндё» нускоо

· Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган жана Кыргыз Республикасынын Адилет министрилигинде 2006-жылдын 23-мартында 25-06 номеринде каттоодон ёткёрългён «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын электрондук тёлём документтеринин жана билдиръълёрънън форматтарын толтуруу эрежелери (мындан ары форматтарды толтуруунун эрежелери). 

1.2. Эрежелерде «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында (мындан ары Система) тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ жагындагы негизги тъшънъктёр жана тартип, тёлёёчънън, банк тёлёёчънън, алуучунун, банк алуучунун (мындан ары бирге кароодо катышуучулардын) жана Системанын ёзара мамилелери жана милдеттенмелери келтирилген. Тике дебеттёё тёлёмдёръ боюнча кызмат кёрсётъъчъ коммерциялык банктардын тизмеси Улуттук банктын сайтында жайгаштырылат

1.3. Бул эрежелерде пайдаланылуучу терминдер жана аныктамалар 1.1-пунктта кёрсётългён ченемдик актыларда келтирилген терминдерге жана аныктамаларга дал келет

1.4. Бул Эрежелерде тёмёнкъдёй терминдер жана аныктамалар кошумча пайдаланылат

· Тике дебеттёё формасындагы тёлёмгё тескеме (мындан ары тескеме) банк-тёлёёчъдё тёлёёчънън банктык эсебине карата тике дебеттёё формасындагы тапшырманы алуучунун беръъсъ аркылуу кызмат кёрсётъълёргё тёлёё ъчън алуучуга тёлёёчънън алдынала макулдук беръъсъ. Тескеме кызмат кёрсётъълёрдъ керектёёчъ менен аны сунуштоочунун ортосунда тъзълё турган кызмат кёрсётъъ келишиминин чегинде таризделиши мъмкън. Тескеме кагазда таризделип, расмий документ болуп саналат

· тёлёёчъ товарлар, кызмат кёрсётъълёр, иштер ъчън тёлёмдёрдъ банк-тёлёёчъдё ачылган ёзънън банктык эсебинен преавторизациялык тике дебеттёё жолу менен жъзёгё ашыруучу жеке адам же юридикалык жак

· алуучу кызмат кёрсётъълёргё тёлёмдёр боюнча тёлёмдёрдъ, социалдык, бюджеттик жана камсыздандыруу тёлёмдёрън тёлёёчъдён алынган тескеменин негизинде преавторизациялык тике дебеттёё формасын пайдалануу менен кызмат кёрсётъълёрдъ жана жыйноону жъзёгё ашыруучу юридикалык жак (уюм); 

· банк-алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ жёнъндё алуучу менен макулдашма (келишим) тъзгён акча каражаттарын алуучунун банкы;  

· банк-тёлёёчъ аталган алуучудан тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтери келип тъшкёндё тёлёёчънън банк эсебинен акча каражаттарын алып салуу аркылуу тике дебеттёё формасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ жёнъндё тёлёёчъ менен макулдашма (келишим) тъзгён тёлёёчънън эсеби ачылган банк

1.5 Тескеменин негизинде тёлёёчънън эсебин тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ процессинини максималдуу мезгил аралыгы 5 (беш) клиринг кънън тъзёт. Бул мезгил аралыгы тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерин берген къндён иштеп чыгуу кънънё чейинки 3 (ъч) клиринг кънън жана тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтери боюнча иштеп чыгуу кънънён эсептешъъ кънънё чейинки 2 (эки) клиринг кънън камтыйт.  

1.6 Системада тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ иштеп чыгууда тёмёнкъдёй къндёр караштырат

· беръъ кънъ банк-алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерин жёнёткён кън. Бул кън тёлём документтери Системага келип тъшёёръ менен аларга дароо ыйгарылат (аларда белгиленет). Беръъ кънъ иштеп чыгуу кънънё дал келиши жана/же андан 3 (ъч) клиринг кънънён кёп болбогон кънгё мурдараак болушу да мъмкън

· иштеп чыгуу кънъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ тёлём документтери алдынала таза позицияларды эсептёёгё камтылган кън

· эсептешъъ кънъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтери боюнча акыркы эсептешъъ жъргъзългён кън. Эсептешъъ кънъ Системага тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтери келип тъшёръ менен дароо белгиленет жана иштеп чыгуу кънънён 2 (эки) клирингдик кънгё артта калган къндъ тъзёт

1.7 Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёр боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ алууда жана сунуштоодо катышуучулар ушул Эрежелердин жоболорунун ар бир катышуучунун милдеттенмелерин жана жоопкерчилигин караган талаптарды сактоого милдеттъъ

 

2. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ процессинин негизги этаптары  

2.1 Алуучу тарабынан электрондук ведомостту даярдоосу 

2.1.1 Алуучу тёлёёчънън банк эсебин тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёргё электрондук ведомостту, ПКС жёнъндёгъ нускоого ылайык, Exel же Dbf форматтарында тариздейт жана аны банк-алуучуга колдонуудагы байланыш каналдары жана тышкы алып жъръъчъ каражаттар (дискеттер, флеш, СD ж.б.) аркылуу ёткёръп берет

2.1.2 Алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёргё электрондук ведомосттогу маалыматтардын тууралыгы жана аны ёз убагында тъзъп, банк-алуучуга беръъ ъчън жооптуу болот.  

2.1.3 Эгерде алуучу электрондук ведомостко тёлёёчънън банктык эсебинен тёлёнё турган тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдън суммасын алуучунун айынан ката кёрсётъп койсо, алуучу бул тууралуу банк-алуучуга банк-алуучу тёлёмдъ кайтарып алуусу/жок кылуусу ъчън маалымдайт, аны Система клиринг кънънън регламентине ылайык берген къндён иштеп чыгуу кънънё чейинки мезгилде кабыл алат

2.1.4 Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдён банк-алучунун баш тарткандыгы билингенде алуучу себептерин териштирип, ёзалдынча жана/же тёлёёчъ менен тёмёнкъдёй чечим кабыл алат: тёлёёчънън реквизиттеринин оьдолушу менен кайрадан тёлёмдъ демилгелёёгё жана/же башка чечим (тёлёёчънън макулдугу боюнча). 

2.1.5 электрондук ведомосттогу маалымат алуучу тарабынан туура эмес кёрсётългёндъгънън натыйжасында тике дебеттёё формасындагы тёлёмдън туура эмес суммасын тёлёёчънън банктык эсебинен тёлёмдёр которулуп кеткен учурда алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё электрондук ведомостту даярдоодо тёлёмдёрдън суммасын кийинки календардык ай ъчън кайрадан эсептейт

2.2 Алуучу банктын электрондук ведомостту туура толтурушун иштеп чыгусуу жана текшеръъсъ  

2.2.1 Банк-алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёргё берилген электрондук ведомостто тёлёмдёрдън реквизиттерин текшерет жана Системанын форматтарына ылайык электрондук тёлём документтеринин (мындан ары ЭТД) файлдарын тъзъп, Системага ЭТДны 3тён (ъч) эрте болбогон клиринг кънъ жана иштеп чыга турган къндён кечиктирбестен ёткёръп берет

2.2.2 Туура эмес толтурулган учурда электрондук ведомость банк-алуучуга оьдоо ъчън кайтарылып берилет. Алуучу оьдоолорду киргизгенден кийин тиешелъъ форматтагы электрондук ведомостту кайрадан тъзъп, банк-алуучуга жёнётёт

2.2.3 Банк-алуучу «Тёлём документттерин толтуруунун тартиби жёнъндё» нускоого ылайык, тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерин тъзъп, Системага клиринг кънънън регламентине ылайык жёнётёт

2.2.4 Банк-алуучу ката таап калса, клиринг кънънън регламентине жана Системанын форматтарына ылайык, Системага мурда берилген пакетти же ёзънчё тёлёмдъ жок кылуу аркылуу тёлёмдъ кайтарып алат/жок кылат. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё катасы бар электрондук тёлём документтерин кайтарып  

алуу «Алмаштыруу мезгили» аяктай электе, тёлём иштелип жаткан кънъ жъзёгё ашырылат. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерин ёз убагында кайтарып алуу/жок кылуу ъчън банк-алуучу жооптуу болот.  

2.3 Электрондук тёлём документтерин Система тарабынан иштеп чыгышы, тёлёмдёръ менен файлдарды банк-тёлёёчъгё жана банк-алуучуга ёткёръп беръъ 

2.3.1 Система тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёръ менен файлдарды Форматтарды толтуруу эрежелерине ылайык келе тургандыгы, тёлёёчъ кара тизмеде («Black List») бар же жок экендиги боюнча текшерет. Эгерде тёлёёчъ кара тизмеде («Black List») болсо, Система банк-алуучуга жана банк-тёлёёчъгё тиешелъъ кабар берет. Эгерде банк-тёлёёчъ тёлёёчънън эсебиндеги каражаттардын жетишсиздигинен улам тике дебеттёё формасындагы тёлёмдён 3 (ъч) ирет баш тарткан болсо кара тизмеге («Black List») камтылат. Эгерде банк тёлёёчъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё тёлём документерин тёлёсё жана ал боюнча эсептешъъ жъргъзълсё, тёлёёчъ кара тизмеден («Black List») чыгарылат.  

2.3.2 Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё катасы бар тёлём документерин Система аларды иштеп чыгуунун натыйжасы тууралуу тиешелъъ билдиръънън банк алуучуга жёнётъъ менен алып салат

2.3.3 Система тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё тёлём документеринин файлдарын текшеръъдён кийин аларды иштеп чыгууга чейинки кънгё чейин сактайт. Иштеп чыгуу кънъ Система тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё тёлём документеринин файлдарын банк-тёлёёчъгё жёнётёт

2.3.4 Банк-алуучу тарабынан тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё тёлём документтерин кайтарып алууда/жок кылууда Система банкалуучуга тиешелъъ маалыматты жёнётёт

2.4 Тёлёмдёръ менен файлдарды иштеп чыгуу кънъндё иштеп чыгуу

2.4.1 Иштеп чыгуу кънъ Система тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё тёлём документеринин файлдарын банк-тёлёёчъгё жёнётёт

2.4.2 Банк- тёлёёчъ иштеп чыгуу кънъ Системадан тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё тёлём документеринин файлын кабыл алат жана анда кёрсётългён реквизиттердин тууралыгын жана тёлёёчънън банк эсебинде акча каражаттарынын бар экендигин текшерет

2.4.3 Кёрсётългён реквизиттер туура эмес болсо банк-тёлёёчъ Система аркылуу тёлёёчънън банк эсебине карата коюлган тике дебеттёё формасындагы тёлёмдён баш тартууну билдирген тиешелъъ форматтын файлын тъзёт. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдён баш тартылган документтер клиринг кънънън регламентине ылайык банк-тёлёёчъ тарабынан Системага тёлёмдъ иштеп чыгуу кънънён тартып эсептешъъ кънъ кошо алынган кънгё чейинки мезгил ичинде жёнётълёт

2.4.4 Банк тёлёёчъдён келип тъшкён тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё баш тартылган тёлём документтери Системада иштелип чыгат жана банк-алуучуга тиешелъъ кабар берилет.  

2.4.5 тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъдён баш тартууга тёлём документерин туура жана ёз убагында тъзъъ ъчън банк тёлёёчъ жооптуу болот

2.4.6 Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё тёлём документтери иштеп чыккан къндён баштап келечектеги тёлёмдёр жёнъндё маалымдоо максатында банк-тёлёёчънън алдынала таза позицияларын эсептёёгё камтылат

2.5 Тёлёдёр менен файлдарды эсептешъъ кънъ иштеп чыгуу 

2.5.1 Система эсептешъъ кънъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ жыйынтыктоочу таза позицияларды эсептёёгё камтыйт жана банк- алуучуга жана банк-тёлёёчъгё алардын пакеттеринин, тёлём жъгъртмёлёрънън, таза позицияларынын статусу тууралуу маалыматты жёнётёт

2.5.2 Банк-тёлёёчъ тёлёёчънън банк эсебинен акча каражаттарын алат жана Системадан алынган тике дебеттёё формасындагы тёлёмдън негизинде тёлём тапшырмасын белгиленген форматта, тёлёёчънън банк эсебинен акча каражаттарын алып салуунун негизи катары басып чыгарат

2.5.3 Банк-алуучу Системадан алынган маалыматтын негизинде алуучунун банк эсебине каражаттарды чегерет жана алуучуга тике дебеттёё формасындагы тёлём боюнча каражаттарды чегергендиги тууралуу документтин кёчърмёсън жёнётёт. Эгерде тёлём документтери банк- алуучу менен банк-тёлёёчънън ортосунда электрондук търдё жъзёгё ашырылса, банк алуучу системадан алынган ЭТД файлдарынын негизинде электрондук билдиръънъ тъзъп, алуучуга берет

2.5.4 Алуучу анын банк эсебине келип тъшкён тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёр жёнъндё алынган маалыматтын (электрондук търдё же кагаз жъзъндё) негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тёлёёчълёр (абоненттер) боюнча кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёё жёнъндё маалыматты эсепке алып, сактайт

3. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъдё Системанын жана алуучунун ёзара мамилелери

3.1 Улутук банк тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън Системада алуучуну Системанын суб-катышуучусунун сейрек номерин-кодун ыйгаруу жолу менен каттоодон ёткёрёт. Каттоодон ёткёрългёндён кийин алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерин демилгелёёгё жана Системага банк-алуучу аркылуу жёнётъъгё ыйгарым укуктуу болот

3.2 Системада алуучуну каттоодон ёткёръъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё кызмат кёрсётъълёрдъ пайдалануу тууралуу банк алуучу менен алуучунун ортосунда тъзългён келишимдин негизинде банк алуучунун суроо-талабы менен ишке ашырылат.  

3.3 Системада маалымат китепчеси ачылып, анда алуучунун ар бир эсеби боюнча суб-катышуучунун тиешелъъ коду ыйгарылат. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ алуучунун ар бири ъчън Системада маалымат китепчеси ачылып, андан Системанын бардык коммерциялык банк-катышуучулары пайдалана алышат

3.4 Алуучу жана банк-алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё тёлём документтеринде суб-катышуучулардын коддорунун бар экендиги жана тууралыгы ъчън жооптуу болот. Суб-катышуучунун коддорунун бар экендиги жана тууралыгы Системада текшерилет жана анын коддорунун жок болсо жана/же Системада катталган анын эсебине дал келбей калса, тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё тёлём документин Система кабыл албай, банк алуучуга кайтарып берет.  

3.5 Улуттук банк Системада катталган жана суб-катышуучусунун кодуна ээ болгон алуучулардын тизмесин тъзёт, ал Улуттук банктын мезгил-мезгили менен чыгуучу расмий басылмасында жарыяланат

4. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъдё тёлёёчънън жана алуучунун ёзара мамилелери

4.1 Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ жолу менен кызмат кёрсётъълёргё тёлёё ъчън тёлёёчъ ушул Эрежелердин ажырагыс бёлъгъ болуп саналган 1-тиркемеге ылайык Тескемени тариздейт жана аны банк тёлёёчъдё тастыктайт. Тескеменин тъп нускасы алуучуга жёнётълъп, анын кёчърмёсъ тёлёёчъдё сакталат.  

4.2 Бере турган Тескемеде алуучу тёлёёчъ тёлёё жёнъндё алдынала билдиръънън (счет-квитанция) мёёнётън, анын банк эсебине тике дебеттёё формасындагы тёлёмгё тёлём тапшырмаларын беръънън мёёнётън, бир тёлёмдън максималдуу суммасын жана ошол Тескеменин тёлёёчъ каалагандай коё ала турган аракеттенъъ мёёнётън кёрсётёт. Тескеменин аракеттенъъсънън белгилъъ мёёнётъ кёрсётълбёсё, мындай Тескеме мёёнётсъз болуп эсептелет жана анын аракети тёлёёчънън алуучуга Тескеменин аракетин токтотууга эркин формада жазылган арызы менен токтотулушу мъмкън. Тескеменин аракетин токтотууга берилген арыз алуучу алган учурдан тартып колдонулат

4.3 Эгерде тёлёёчъ башка абонентке берилген кызмат кёрсётъълёргё тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ жолу менен тёлёё ниетинде (тёлёёчъ жана абонент ар кандай жактар болуп саналышат) болсо, анда Тескемеде абоненттин толук реквизиттери кёрсётълёт, ал эми ага кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёё тёлёёчънън эсебинен тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ жолу менен жъргъзълёт. Мында алуучу тиешелъъ документтердин тизмеги жана аларды тариздёёнън тартиби боюнча кошумча шарттарды белгилёёгё укуктуу. Мындай кошумча шарттар тууралуу абоненттерге маалыматты алуучу билдирет

4.4 Тёлёёчънън тиешелъъ търдё таризделген жана банк тёлёёчъ тарабынан тастыкталган тескемеси алуучуга жёнётълёт жана алуучу алган учурдан тартып колдонулат.  

4.5 Алуучу менен тёлёёчънън (абоненттин) ортосунда кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо тууралуу келишимге ылайык алуучу тёлёёчъгё жъзёгё ашырылган кызмат кёрсётъълёргё тёлёё ъчън счет-квитанцияны ушул келиши менен белгиленген мёёнёттё жёнётёт

4.6 Банктык реквизиттер ёзгёргёндё, тёлёёчъ тиешелъъ търдёгъ жаьы Тескемени (1-тиркеме) тариздейт жана алуучуга берет. Алуучу бул Тескемени кабыл алат жана анда кёрсётългён жаьы реквизиттерди алган учурдан баштап колдонот

4.7 Эгерде алуучу жана/же тёлёёчъ кызмат кёрсётъълёргё тёлёёнъ тике дебетёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ жолу менен жъзёгё ашырууну токтотуу чечимин кабыл алса, анда алуучу/тёлёёчъ мында тёлёмдъ токтотуу жёнъндё расмий билдиръъ катын/арызды бир календардык айдан (30 кън) кечиктирбестен жёнётёт. Мында тёлёёчънън кызмат кёрсётъълёргё тёлёёнъ тике дебете формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ жолу менен жъзёгё ашырууну токтотуу тууралуу алуучуга жёнёткён арызынын кёчърмёсъ банк тёлёёчъгё берилет. Арыздын кёчърмёсънън банк тёлёёчъ тарабынан алынышы тёлёёчънън банк эсебинен тике дебете формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документин 30 кън бъткёнгё чейин тёлёёдён баш тартууга негиз болуп саналат.  

4.8 Тёлёёчънън жана алуучунун ортосундагы талаш-тартыштарды чечъънън тартиби жана ыкмалары алардын ортосунда кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо тууралуу тъзългён келишим менен белгиленет. Талаш-тартыштар тараптардын съйлёшъълёръ менен чечилбесе, пикир келишпестиктерди сотко чейин жёнгё салуунун мыйзамдарда каралган жол-жоболору сакталгандан кийин, алар Кыргыз Республикасынын сот органдарынын кароосуна берилет

5. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъдё алуучунун жана банк-алуучунун ёзара мамилелери

5.1 Алуучу жана банк-алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ шарттарын алуучунун жана банк алуучунун ортосунда алуучунун банк эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу келишимде жана/же ага карата тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоонун шарттары жагында толуктоо менен аныкташат

5.2 Алуучунун жана банк алуучунун ортосунда алуучунун банк эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу келишимде аныктала турган негизги маселелер жана/же ага карата тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоонун шарттары жагында толуктоо болуп тёмёндёгълёр саналат

· эсептешъъгё чейинки къндёрдън минималдуу саны, ага электрондук ведомость алуучу тарабынан банк-алуучуга жёнётълъъгё тийиш

· тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документетрин системага банк-алуучу тарабынан жёнётъъ тууралуу алуучунун билдиръъсъ/маалыматы

· тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё бардык тёлём документтерин Система тарабынан кабыл алынышы жана банк тёлёёчъгё ёткёрълъп берилиши тууралуу банк алуучунун алуучуга билдиръъсъ/маалыматы

· банк-алуучу тарабынан кармалып калуучу комиссиондук тёлёмдън ёлчёмъ, алуучунун аларды тёлёё тартиби

5.3 Алуучунун жана банк алуучунун ортосунда алуучунун банк эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу келишимде жана/же ага карата тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоонун шарттары жагында толуктоодо тике дебеттёё формасындагы тёлёмдён баш тартуу/аны кайтарып алуу боюнча маалымат жана ёзара милдеттенмелер боюнча башка маалымат дагы аныкталат

5.4 Алуучу жъзёгё ашырылган тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ жана/же алардын кабыл алынбай калуусун тиешелъъ эсепке алууну камсыз кылат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън негиз болуп саналган документтердин сакталышын жана архивделишин жъзёгё ашырат

5.5Алуучу тёлёёчънън банк эсебине карата тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ беръъгё белгиленген талаптарга ылайык толтурулган электрондук ведомостту тъзёт жана алардын ортосундагы келишимде белгиленген мёёнёттё банк-алуучуга жёнётёт.  

5.6 Банк-алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ тёлёёдё алуучунун эсебине каражаттарды алуучунун жана банк алуучунун ортосунда белгиленген мёёнёттё чегерет. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ тёлёёдён баш тарткан учурда банк-алуучу алуучуга билдиръънъ алуучунун жана банк-алуучунун ортосундагы келишимге ылайык мёёнёттё жёнётёт

5.7 Алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ кёрсётъъ укугуна тёлёёчънън тескемесинин аракетин токтотууга тёлёёчънън арызын алган учурдан тартып 30 кънгё чейинки мёёнёттън аякташы менен ошол тёлёёчънън банк эсеби боюнча тёлёмдёргё электрондук ведомостту даярдоону жана банк алуучуга беръънъ токтотот

5.8 Алуучунун жана банк алуучунун алуучунун тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъдёгъ укуктары жана милдеттенмелери алуучунун банк эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу келишим жана/же ага карата тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоонун шарттары жагында толуктоо жана/же тике дебеттёё формасындагы кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо тууралуу келишим менен белгиленет жана аны бекиткен учурдан тартып келип чыгат

5.9 Алуучунун жана банк-алуучунун ортосундагы талаш-тартыштарды чечъънън тартиби жана ыкмалары алардын ортосунда тъзългён келишим жана/же алуучунун эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу келишимге карата толуктоо менен белгиленет. Талаш-тартыштар тараптардын съйлёшъълёръ менен чечилбесе, пикир келишпестиктерди сотко чейин жёнгё салуунун мыйзамдарда каралган жол-жоболору аткарылгандан кийин, алар Кыргыз Республикасынын сот органдарынын кароосуна берилет

6. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъдё Системанын жана банк алуучунун ёзара мамилелери

6.1. Банк-алуучу алуучу тарабынан берилген электрондук ведомосттун негизинде тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё ЭТД файлын тъзёт жана банк-тёлёёчъдё эсептешъънъ жъргъзъъ ъчън Система аркылуу жёнётёт.  

6.2 Система ар бир алуучу ъчън Системада белгиленген банк-алуучунун кодунун жана суб-катышуучунун кодунун тууралыгын, тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ иштеп чыгуу кънън тууралыгын кошо алганда, форматтарды толтуруунун эрежелеринде белгиленген талаптарга ылайык, тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерин тариздёёнън тууралыгын текшерет.  

6.3 Система тике дебеттёё формасындагы тёлём документтерин берген кънъ кабыл алат жана ал Системада иштеп чыгуу кънъ келгенге чейин сакталат. Банк-алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерин Системага иштеп чыгуу кънънё чейинки 3 (ъч) клиринг кънънён кёбърёёк убакта жёнётъъдё, Система тёлём документтерин кабыл албайт, ал эми банк-алуучуга тиешелъъ билдиръъ жёнётълёт

6.4. Система тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерин кабыл алуу менен кардардын кара тизмеде («Black List») бар же жок экендиги боюнча текшерет. Эгерде тёлёёчъ кара тизмеде («Black List») болсо, Система банк-алуучуга жана банк-тёлёёчъгё бул тёлём боюнча тёлёёчъ кара тизмеде экендиги тууралуу кабар берет.  

6.5. Эгерде банк-тёлёёчъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё ЭТД боюнча иштеп чыгуу кънънён тартып эсептешъъ кънънё чейинки мезгилде тёлёмдён баш тарткандыгы тууралуу Системага билдирбей, эсептешъъ кънъ бул тёлём тёлёёчънън эсебинен жъргъзългён болсо, анда мындай тёлёёчънъ Система кара тизмеден («Black List») алып салат

6.6 Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё ЭТДнын таризделишинин тууралыгын текшергенден кийин Система беръъ кънънён иштеп чыгуу кънънё чейинки мезгилде мындай тёлёмдёрдъ сактайт

6.7 Система иштеп чыгуу кънъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ ёткёръъгё ЭТДны банк-тёлёёчъгё жёнётёт жана келечек тёлёмдёр тууралуу маалымдоо максатында банк-тёлёёчънън анын алдынала таза позицияларын эсептёёгё тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё ЭТДны тике дебеттёё формасындагы тёлёмдъ иштеп чыгуу кънънён эскетешъъ кънънё чейинки мезгилде камтыйт

6.8 Эсептёё кънъ банк-тёлёёчънън баш тарткандыгы билдирилбесе жана/же банк алуучу кайтарып албаса, Система тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё ЭТДны банк-тёлёёчънън жыйынтыктоочу таза позициясын эсептёёгё кошот

6.9 Клиринг кънънън регламентине ылайык иштеп чыгуудан эсептёё кънънё чейинки мезгилде тике дебеттёё формасындагы тёлёмдён банк-тёлёёчънън баш тарткандыгы тууралуу маалымат алынса, Система бул маалыматты банк-алуучуга жёнётёт

6.10 Клиринг кънънън регламентине ылайык иштеп чыгуудан эсептёё кънънё чейинки мезгилде банк-алуучу тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё ЭТДны кайтарып алууга /жок кылууга Системага билдиръъ жёнётё алат.  

6.11 Иштеп чыгуу кънъ клиринг кънънън «ЭТД файлдарын кабыл алуу жана иштеп чыгуу мезгили» аякташы менен тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёр банк-алуучу ъчън кайтарылгыс болуп саналат жана тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё ЭТДны кайтарып алууга/жок кылууга суроо-талапты Система кабыл албайт

6.12 Банк-алуучунун жана Системанын ортосундагы талаш-тартыштарды чечъънън тартиби жана ыкмалары Пакеттик клиринг системасынын катышуучуларынын ортосунда тъзългён Электрондук тёлём документтерин колдонуу менен тёлёмдёрдъ ёткёръънън жалпы шарттары жана принциптери тууралуу Генералдык келишим менен белгиленет

7. Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъдё тёлёёчънън жана банк-тёлёёчънън ёзара мамилелери

7.1 Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън тёлёёчъ тёмёндёгълёрдъ жъзёгё ашырууга тийиш

а) банк- тёлёёчъдё банк эсебин ачууга

б) банк-тёлёёчъ менен тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёргё кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо тууралуу келишимди, аталган алуучудан (кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоочу) тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтери келип тъшкёндё эсептен акча каражаттарын кёрсётългён суммага алып салууга алдынала уруксат беръъ тууралуу банкка арызды тиркёё менен (2-тиркеме) тъзёт.  

7.2 Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёргё кызмат кёрсётъълёр боюнча жоболор тёлёёчънън эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу келишимге камтылат жана/же жалпы шарттарга ылайык банк-тёлёёчънън жана тёлёёчънън ортосундагы ёзънчё келишим менен таризделет (2-тиркеме), ошондой эле келишим зарылчылыкка жараша банктык кызмат кёрсётъълёрдън ушул търън сунуштоонун шарттары боюнча башка кошумча жоболорду камтыйт

7.3 Бир нече алуучулардын пайдасына тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън тёлёёчънън жана банк тёлёёчънън ортосундагы келишимде аларга тёлёёчъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерин анын банк эсебине карата тёлёёгё кёрсётъъ укугун берген алуучулардын тизмеги; банк-тёлёёчънън мындай тёлёмдёрдъ кабыл алуусунун мёёнёттёръ; бир алуучунун пайдасына бир тёлёмдън максималдуу суммасы; ошондой эле алардын убагы келгенде банк-тёлёёчъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ тёлёёчънън эсебине кёрсётългён тёлёёдён баш тартууга милдеттъъ болгон шарттар кёрсётълёт. Мында тёлёёчъ тиешелъъ търдё таризделген Тескемени (1-тиркеме) ар бир алуучунун дарегине жёнётёт

7.4 Банк-алуучудан тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерин кайтарып алууга/жок кылууга билдиръъ жана/же банк тёлёёчъдён тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ тёлёёдён баш тартууга билдиръъ болбосо, клиринг кънънън регламентине ылайык, эсептешъъ кънъ Система тёлёмдёрдъ банк-тёлёёчънън жыйынтыктоочу таза позициясын эсептёёгё кошот, ал эми банк-тёлёёчъ менен тёлёёчънън банктык эсебинен акча каражаттарын алып салууну жъзёгё ашырат

7.5 Банк-тёлёёчъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръънън жыйынтыктары боюнча кёчърмёнъ тёлёёчъгё берет. Банк-тёлёёчъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ тёлёёдён баш тартса, тёлёёчънън жана банк-тёлёёчънън ортосунда тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёргё кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо тууралуу келишимдин шарттарына ылайык банк-тёлёёчъ бул тууралуу тёлёёчъгё маалымдайт.  

7.6 Эсептешъъ кънъ клиринг кънънън «ЭТД файлдарын кабыл алуу жана иштеп чыгуу мезгили» аякташы менен тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёр банк-алуучу ъчън кайтарылгыс болуп саналат жана тёлёмдёрдён баш тартууга суроо-талапты Система кабыл албайт

7.7.Тёлёёчънън жана банк-тёлёёчънън тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ жъзёгё ашыруудагы укуктары жана милдеттери тике дебеттёё кызмат кёрсётъълёрън сунуштоо жёнъндё келишим жана/же тёлёёчънън банк эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу келишим менен белгиленет жана аны бекиткен учурдан тартып келип чыгат. Талаш-тартыштар тараптардын съйлёшъълёръ менен чечилбесе, пикир келишпестиктерди сотко чейин жёнгё салуунун мыйзамдарда каралган жол-жоболору аткарылгандан кийин, алар Кыргыз Республикасынын сот органдарынын кароосуна берилет

8. Банка-тёлёёчънън жана системанын тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъдёгъ ёзара мамилелери

8.1 Иштеп чыгуу кънъ Система тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёр жёнъндё маалыматты камтыган отчетторду жана файлдарды тъзъп, банк-тёлёёчъгё жёнётёт

8.2 Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ иштеп чыгуу кънънён тартып эсептешъъ кънънё чейинки мезгилде Система тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё ЭТД келечек тёлёмдёр жёнъндё банк-тёлёёчъгё маалымдоо максаттарында анын алдынала таза позицияларын эсептёёгё камтыйт

8.3 Система клиринг кънънън регламентине ылайык эсептешъъ кънъ банк тёлёёчънън жыйынтыктоочу таза позициясына тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё ЭТД боюнча тиешелъъ сумманы кошот

8.4 Эгерде банк-тёлёёчъ баш тартуу тууралуу маалыматты клиринг кънънън регламентине ылайык иштеп чыгуу кънънён эсептешъъ кънънё чейин Системага бербесе, ал эми банк-алуучу Системага тёлёмдъ беръъ кънънён баштап иштеп чыгуу кънънё чейин тёлёмдъ кайтарып алуу/жок кылуу тууралуу билдирбесе, тике дебеттёё формасындагы мындай тёлём акыркы болуп саналат. Мында эсептешъъ кънъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтерине ылайык сумма банк-тёлёёчънън жыйынтыктоочу таза позициясына камтылууга жана демек тёлёёчънън банк эсебинен тёлёнъъгё тийиш

8.5 Эгерде банк-тёлёёчъ тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тёлём документтери боюнча баш тартуу тууралуу маалыматты иштеп чыгуу кънънён эсептешъъ кънънё чейин бербесе, суммаларды жана ёзара мамилелерди жёнгё салуу эки тараптуу келишимдердин/макулдашмалардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тъздён-тъз тёлёёчъ менен алуучунун жана банк-тёлёёчъ менен банк-алуучунун ортосунда жъргъзълёт

8.6 Банк-тёлёёчънън жана системанын ортосундагы талаш-тартыштарды чечъънън тартиби жана ыкмалары Пакеттик клиринг системанын катышуучуларынын ортосундагы электрондук тёлём документтерин пайдалануу менен тёлёмдёрдъ жъзёгё ашыруунун жалпы шарттары жана принциптери тууралуу генералдык келишим менен белгиленет

9. Эреженин катышуучуларынын укуктары жана милдеттери 

9.1 Банк-алуучу алуучунун банк эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу алуучунун жана банк алуучунун ортосундагы келишимдин негизинде жана/же ага карата тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо жагындагы толуктоо менен ёзънън алуучуларынын ар бирине тёмёнкъдёй милдетти аткарат

1) кайсы болбосун башка банк-алуучуда тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёр боюнча кызмат кёрсётъълёрдён пайдалануусуна алуучулар ъчън чек койбойт

2) тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча алуучунун жана банк-алуучунун тиешелъъ укуктары жана милдеттери тууралуу маалымат менен алуучуну камсыз кылат

3) эгерде болжолдуу алуучу алуучунун сейрек номерине (системанын суб-катышуучусунун кодуна) ээ эмес болсо, анда, ага мындай номердин ыйгаруу тууралуу Улуттук банкка кайрылат

4) Эрежелерге ылайык бардык операциялык милдеттерди аткарат;  

5) банк-тёлёёчънън суроо-талабы боюнча алуучудан тёлёёчънън тиешеъъ тескемесинин бар экендиги жёнъндё маалыматты талап кылат

6) ушул Эрежелердин сакталышына дайыма контролду камсыз кылат

9.2 Эрежелерде белгиленген талаптарга ылайык, банк-алуучу алуучунун банк эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу алуучунун жана банк алуучунун ортосундагы келишимдин негизинде жана/же ага карата тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо жагындагы толуктоо менен ёзънън алуучуларынын ар бирине тёмёнкъдёй милдеттерди аныктайт

1) тескеменин ушул Эрежелердин 1-тиркемесинде келтирилген формаларын пайдаланууга;  

2) Системага катышуу ъчън алуучунун (суб-катышуучунун коду) идентификациялык номерин алууга

3) тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъдё тёлёёчълёрдън жана алуучулардын укуктары жана милдеттери тууралуу толук маалыматты тёлёёчълёргё жана потенциалдуу тёлёёчълёргё беръъгё;  

4) тёлёёчънън тескемеси менен белгиленген шарттарды сактоого;  

5) тёлёёчънън тескемесине тиешелъъ маалыматтарды жыйноону, иштеп чыгууну жана сактоону камсыз кылууга;  

6) тёлёёчъгё коммуналдык кызмат кёрсётъълёр жёнъндё келишимге ылайык тёлёмдёр жёнъндё билдиръънъ жёнётъъгё;  

7) Эрежелердин чегинде алуучуга тиешелъъ болгон бардык операциялык тапшырмаларды аткарууга;  

8) банк-алуучунун суроо-талабы боюнча тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёргё жана тескемелерге тиешелъъ болгон маалыматты, ошондой эле кайсы болбосун тескеменин кёчърмёсън дароо беръъгё

9) тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёр боюнча талаш-тартыш маселелерин тёлёёчъ менен коммуналдык кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо жёнъндё келишимдердин чегинде, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык, тёлёёчънън тескемеси менен чечъъгё

9.3 Банк-тёлёёчъ тике дебеттёё кызмат кёрсётъълёрън сунуштоо тууралуу келишимдин жана/же тёлёёчънън банк эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу келишимдин негизинде ёзънън тёлёёчълёрънън ар бирине тёмёнкъ милдеттерди аткарат

1) тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча тёлёёчълёрдън тиешелъъ укуктары жана милдеттери тууралуу маалыматты тёлёёчълёргё жана потенциалдуу тёлёёчълёргё камсыз кылат;  

2) алардын эсептери боюнча тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдён тёлёёчъ баш тарта ала турган мъмкъндък берет

3) Эрежелерге ылайык банк-тёлёёчънън операцияларын аткарат

4) тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъдё операциялык жана башка тобокелдиктерди контролдоо жана минималдаштыруу чараларын иштеп чыгып, колдонууга киргизет

9.4 Банк-тёлёёчъ тике дебеттёё кызмат кёрсётъълёрън сунуштоо тууралуу келишимдин жана/же тёлёёчънън банк эсебин ачуу жана тейлёё тууралуу келишимдин негизинде жана ушул Эрежелерге ылайык ёзънън тёлёёчълёрънън ар бири ъчън тёмёнкъ милдеттерди аныктайт

а) тиешелъъ алуучу менен тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёр боюнча талаш-тартыш маселелерин Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык коммуналдык кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо жёнъндё келишимдердин чегинде чечъъгё

б) тёлёёчънън арызында каралган кънгё тёлёёчънън эсептешъъ эсебинде тиешелъъ акча каражаттарын камсыз кылууга

1) тескеменин аракеттенъъ мёёнётъ бътёръ менен ёз убагында дароо банк-алуучуга жана алуучуга билдиръъгё.  

9.5 Улуттук банк тёмёндёгъ милдеттерди аткарат

1) Эреженин катышуучларына ёз убагында маалымат берет

2) Эреженин катышуучуларынын тизмелери ёзгёргёндё жана/же толукталганда аларды колдойт жана мезгил-мезгили менен жаьыртып турат

3) алуучуга алуучунун уникалдуу номерин (системанын суб-катышуучусунун кодун) ыйгарууну камсыз кылат

4) Системада суб-катышуучулардын коддору боюнча маалымат китепчесин тъзёт

 

Пакеттик клиринг системасында тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ эрежелерине карата 1-тиркеме 

 

Болжолдуу ългъ 

 

______________________________________________________ъчън 

(коммуналдык уюм/ишкана)  

тескеме 

 

Абонентин (тёлёёчънън) аты-жёнъ: __________________________ 

Дареги: ____________________________________________ 

Ёздък эсеп: _____________________________________________ 

 

Банк-тёлёёчъ: __________________________________________ 

Абоненттин (тёлёёчънън) банктагы эсеби: __________________ 

Банктын аталышы: ___________________________________ 

БИК: ___________________________________ 

 

 

 

Сизден коммуналдык кызмат кёрсётъъ ъчън тёлёёгё карата (толук же жарымы кёрсётълёт) ________________ сумманы менин банк эсебимден тике дебеттёё формасында, жогоруда кёрсётългён реквизиттерге ылайык, айдын ______ чейинки мёёнёттё, жашаган жер боюнча квитанцияны бир учурда жёнётъъ менен ёткёръъьъздъ суранамын

 

Тескеменин аракеттенъъ мёёнётъ ___________________________ 

(зарылчылыкка жараша

 

 

 

200__-жылдын «_____» ____________ ___________________ 

(колтамга

 

Пакеттик клиринг системасында тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ эрежелерине карата 2-тиркеме 

 

 

Банк-тёлёёчънън жана тёлёёчънън ортосунда 

Тике дебеттёё формасындагы кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо жёнъндё жалпы (типтъъ) шарттар 

 

Бишкек ш. 200__ жылдын«_____»___________  

Мындан ары банк деп аталуучу ________________________________________, Уставдын негизинде иш алып баруучу _______________________________________ бир тараптан жана _________________ документ менен инсандыгы такталган, мындан ары кардар деп аталуучу, мындан ары чогуу тараптар деп аталгандар тёмёнкълёр тууралуу ушул келишимди тъзъштъ

1.Келишимдин предмети 

1.1. Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында тике дебеттёё формасындагы тёлём каражатын пайдалануу менен кардардын тёлёмън ёткёръъ боюнча банктын кызмат кёрсётъъсъ ушул келишимдин предмети болуп саналат

1.2. Кардар тапшырма берет, ал эми банк кардардын ___________ банк эсебинен акча каражаттарын алуучунун банк эсебине тёмёнкъ реквизиттер жана негиздер боюнча которууга ёзънё милдеттенме алат

Алуучунун Банкы ___________________________________________  

БИК ___________________________________________  

Алуучу ____________________________________________ 

ИСН ___________________________________________ 

Банк эсебинин номери ____________________________________________ 

Которуунун багыты ____________________________________________ 

банк-алуучудан банктын кардарга берилген товарлары, аткарылган иштери же сунушталган кызмат кёрсётъълёръ ъчън тёлёёгё тескеменин алынышына жараша тике дебеттёё формасында.  

1.3. Банктык эсеп боюнча операцияларды жъзёгё ашыруудага ёзара мамилелерде банк жана кардар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик актыларына, банктын ички эрежелерине жана ушул Келишимге таянат

2. Тараптардын укуктары жана милдеттери

2.1. Кардар-тёлёёчъ тёмёнкълёргё милдеттъъ

2.1.1.ушул Эрежелердин жалпы (типтъъ) формасына ылайык (2-тиркеме) ёзънън банк эсебин дебеттёёгё банкка жазуу жъзъндё арыз беръъгё

2.1.2. тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън зарыл болгон маалыматтарды банкка беръъгё жана ёз убагында (тёлёмдёрдъ ёткёръънън кийинки кънъ келгенге чейин) алардын ёзгёргёндъгъ тууралуу банкка кат жъзъндё маалымдоого

2.1.3. ёзънън банк эсебинде тике дебеттёё формасында ёткёръъ ъчън жетиштъъ болгон ёлчёмдё акча каражаттарынын калдыгын камсыз кылууга

2.1.4. банкка тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча кызмат кёрсётъълёрдън наркын, ошондой эле банк эсебинен тике дебеттёёнъ пайдалануу менен тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън зарыл болгон тиешелъъ реквизиттер туура эмес кёрсётългёндё, кардардын банк эсебинде акча каражатары жетишсиз же жок учурунда баш тартуу, же ёзънън демилгеси боюнча тёлёмдъ кабыл албоо учурунда банктын белгиленген тарифтерине ылайык тёлёп беръъгё

2.2. Кардар тёмёнкълёргё укуктуу

2.2.1. ушул келишимдин шарттарына ылайык тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча банктын кызмат кёрсётъълёрън алууга;  

2.2.2. банктык операциялардын жъргъзълъшънё жараша банк эсеби боюнча кёчърмёнъ банктан сурап алууга

2.2.3. банкка ушул Келишимдин шарттарын аткаруу маселелерине тиешелъъ суроо-талапты жёнётъъгё

2.3 . Банк тёмёндёгълёргё милдеттъъ

2.3.1. тескеме болгондо жана ушул келишимдин негизинде, банк банк-алуучудан тёлёёгё тиешелъъ тескемени алган учурдан тартып тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъгё

2.3.2. кардарды тейлёёнън шарттарында белгиленген мёёнёттё жана/же суроо-талап боюнча анын банк эсебинен кёчърмёнъ жёнётъъ жолу менен анын банк эсеби боюнча операциялар тууралуу кардарга билдиръъ;  

2.3.3. тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча банк тарабынан кардарга сунушталган кызмат кёрсётъълёрдън наркынан банктын белгиленген тарифтерине ылайык акцептсиз тартипте кармап калууга;  

2.3.4. тёлёёгё карата электрондук ведомосттогу реквизиттер туура эмес кёрсётългён учурда алуучуга андан ары беръъ ъчън себептерин кёрсётъъ менен тёлёмдъ тёлёёдён баш тартуу билдиръъсън банк-алуучуга жёнётъъгё

2.3.5. банк-тёлёёчъгё кардардын банк эсебинде акча каражаттары жетишсиз же жок болгон учурда алуучуга андан ары беръъ ъчън себептерин кёрсётъъ менен тёлёмдъ тёлёёдён баш тартуу билдиръъсън жёнётъъгё

2.3.6. тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдён кардардын баш тартуусуна мъмкъндък беръъгё

2.3.7. кардар баш тартууну кат жъзъндё билдиргенде жана/же ушул келишим токтотулганда банк алуучуга себептерин кёрсётъъ менен тёлёмдъ тёлёёдён баш тартуу билдиръъсън жёнётъъгё; 

 

3.Тараптардын жоопкерчилиги 

3.1. Кардар тёмёнкълёр ъчън жоопкерчиликтъъ болот

· банк эсебин тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън зарыл болгон реквизиттердин тууралыгына

· тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ тёлёё ъчън эсептешъъ эсебинде акча каражаттарынын жетиштъъ болушу ъчън

Тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън зарыл болгон реквизиттер туура эмес кёрсётългён, кардардын эсептешъъ эсебинде акча каражаттары жетишсиз жана/жок учурунда же кардар тёлёмдёрдъ кабыл албаган учурда, кардар банкка тёлёмдёрдъ тёлёёдён баш тарткандыгы ъчън чыгашалардын наркын тёлёп берет.  

3.2. Банк тёмёндёгълёр ъчън жооптуу болот

· банк алуучу тёлёёгё электрондук таблицаны алган учурда кардар тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёз убагында ёткёръъ ъчън

· ушул Келишимдин 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6.пункттарында каралган учурларда тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ тёлёёдён баш тартылгандыгы тууралуу маалыматты банк-алуучуга ёз убагында жёнётъъгё

3.3. Банк тике дебеттёё формасындагы тёлёмдёрдъ ёткёръъ мёёнёттёрън бузгандыгы ъчън, эсептешъъ кънън эсепке албаганда, мёёнётъ ёткёрългён ар бир кън ъчън суммадан _______ ёлчёмъндё жооптуу болот. Тёлёмдън кармалышы банктын айынан болбосо, банк буга жооптуу болбойт.  

 

Тараптардын юридикалык дареги, банк реквизиттери жана колтамгалары

Банк: Кардар

Аталышы

Аты-жёнъ 

БИК:  

Ким экендигин тастыктаган документ

Дареги

Дареги

Телефон

Телефон

ИСН

Банк эсебинин номери

банктын тарифтери менен таанышып чыктым 

_____________ /____________________ / 

м.о. (колтамга

_____________ /____________________ / 

. (колтамга

 

 

Тике дебеттёё формасындагы кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо жёнъндё банк-тёлёёчънън жана тёлёёчънън ортосундагы жалпы (типтъъ) шарттарга карата тиркеме

 

______________________ 

(Банктын аталышы

Башкармасынын тёрагасы  

______________________  

(кардардын аты-жёнъ

______________________ (Тёлёёчънън дареги

Паспорт:  

________________________________ 

(серия, паспорту берген орган,  

берилген кънъ). 

 

Арыз 

 

Сизден менин ______________ банкында ачылган ________________________ банк эсебимен тике дебеттёё формасындагы акча каражаттарын тёмёндё кёрсётългён алуучунун банк реквизиттери боюнча которууьузду суранамын

Банк-алуучу , ___________________ж.  

БИК ____________________________ Алуучу ___________________________________________ 

ИСН __________________________________________ 

Банк эсебинин номери________________________________________ 

Тёлёмдън багыты __________________________________________ 

Кошумча кызмат кёрсётъълёр

· Тёлёмдън суммасы ---------------------------- сомдон артпайт  

(чектёё жок болбосо аны белгилёё керек); 

· Овердрафт кёрсётълёт

Жогоруда кёрсётългён банк эсебинен тике дебеттёё формасындагы акча каражаттарын тёмёнкъдёй учурларда (тиешелъъсъ кёрсётълсън)  

ь дайыма______________ 

ь 200«____» дан 200__ « » чейинки мезгилде которууга макулмун

ь  

Бул арызда Мен ______________________________________________  

(кардардын аты-жёнъ

алар боюнча тике дебеттёё формасындагы акча каражаттарын которууга тиешелъъ мен тарабынан берилген реквизиттердин тууралыгы ъчън толук ёзъм жоопкерчиликтъъ боло тургандыгым тастыкталат

Которуу коммерциялык жана/же ушул ёьдъъ иштер менен байланыштуу эмес  

 

(Кардардын аты-жёнъ, колтамгасы

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 20.08 32\4 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 16.09 

106-08 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго Тёлём системалары башкармалыгы тарабынан сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ карап кёръъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

1. Кароого сунушталган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Тёлём системалары башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын

5. Тёлём системалары башкармалыгы бул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын 2008-жылдын 20.08 

32\4 токтому менен бекитилген 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде  

2008-жылдын 26.09 106-08 номеринде катталган

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёр 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык регулятивдик отчет жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин

1. 21-бёлъктън «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет тъзъмъ» деп аталган 1-тиркемеси тёмёнкъ редакцияда берилсин

 

25 

21-бёлък 

Тёлёмдёр жёнъндё маалымат 

А. Кардарлардын филиалдар ичиндеги чыгыш тёлёмдёръ 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

 

Б. Банк ичиндеги филиал аралык тёлёмдёр 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

В. Банктын филиалдар боюнча банктар аралык тёлёмдёръ 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

Г. Тёлём каражаттарынын търлёръ боюнча тёлёмдёр 

Чейрек сайын, ай сайын 

Чейрек сайын отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин, ай сайын отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин. 

Д. Мамлекеттер аралык системанын търлёръ боюнча чегара аркылуу акча которуулар 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

Е. Областтар жана Бишкек шаары аралык системалардын търлёръ боюнча чегара аркылуу акча которуулар 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

Ж. Ёлкёлёр жана системалардын търлёръ боюнча чегара аркылуу ётъъчъ тёлёмдёр 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

З. Тёлём системасындагы тёлёмдёрдън (которуулардын) саны жана кёлёмъ жёнъндё отчет 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин 

И. Иштеп чыгууга кабыл алынбаган тёлёмдёрдън (которуулардын) саны жана кёлёмъ жёнъндё отчет 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин