Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2008 жылдын 9 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27 июундагы № 25/5 «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча (алгачкы) долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде жъргъзългён операциялардын жыйынтыгы боюнча «Экобанк» ААКсынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобо тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 14 июлундагы № 73-08 номеринде каттоодон ёткён) 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27 июундагы № 25/6 «Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго карата ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 25 июлундагы № 81-08 номеринде каттоодон ёткён) 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27 июундагы № 25/7 «Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы №22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде тышкы аудитке карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё токтому  

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 25 июлундагы № 82-08 номеринде каттоодон ёткён

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008 жылдын 27 июнундагы № 25/9 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы №4/4 «Депозиттер менен иш алып баруу боюнча убактылуу нускоо жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 17 июлундагы № 80-08 номеринде каттоодон ёткён) 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27 июнундагы № 25/12 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 14 июлундагы № 72-08 номеринде каттоодон ёткён) 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27 июнундагы № 25/8 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 15-майындагы № 26/1 «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында ички контролдукту уюштурууга карата минималлдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 25 июлундагы № 83-08 номеринде каттоодон ёткён) 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.06 25\5 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 14.07 

№ 73-08 регистрациялык номери 

 

«Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча пилоттук (алгачкы) долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде жъргъзългён операциялардын жыйынтыгы боюнча «Экобанк» ААКсынын финансылык отчетту тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобо тууралуу 

 

Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча пилоттук (алгачкы) долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде жъргъзългён операциялардын жыйынтыгы боюнча «Экобанк» ААКсынын финансылык отчетту тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобонун долбоорун карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7,43-статьяларына, «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамдын 58-статьясына, «Бухгалтердик эсепке алуу жёнъндё» мыйзамдын 1-статьясына, ошондой эле Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон ёткёртългён «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин пилоттук (алгачкы) долбоордун чегинде жъзёгё ашыруу жёнъндё» жобого таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча пилоттук (алгачкы) долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде жъргъзългён операциялардын жыйынтыгы боюнча «Экобанк» ААКсынын финансылык отчетту тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 12-июлундагы 373 „Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча пилоттук (алгачкы) долбоор жёнъндёЖарлыгы менен ратификацияланган Кыргыз Республикасы, Ислам ёнъктъръъ банкы жана «Экобанк» ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо шарттарын колдонууга киргизъъгё тиешелъъ 2006-жылдын 16-майында келишилген ёзара тъшънъшъъ Меморандумунун талабын жъзёгё ашыруунун чегинде тъзългён Жетектёёчъ комитетке жёнётълсън 

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2008-жылдын 27-июнундагы  

25/2 токтому менен бекитилген 

 

 

«Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде жъргъзълъп жаткан операциялардын жыйынтыгы боюнча «Экобанк» ААКсынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобо 

 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Бул жобо Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде иштелип чыккан

1.2. Бул жободо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё», «Бухгалтердик эсепке алуу жёнъндё» мыйзамдарына жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 32/2 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин алгачкы долбоордун чегинде жъзёгё ашыруу жёнъндё» жобого ылайык ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча банктын финансылык отчетунун курамы, мазмуну жана аны тъзъънън негизги эрежелери аныкталган

1.3. Пайдалануучулардын кеьири чёйрёсъ ъчън экономикалык чечимдерди кабыл алууда зарыл болгон, ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялар боюнча банктын финансылык абалы жана финансылык натыйжалары жёнъндё маалыматтарды беръъ, финансылык отчеттун максаты болуп саналат.  

1.4. Банк, ислам каржылоо принциптеринде жъзёгё ашырылган операциялар боюнча кошумча (ёзънчё) финансылык отчетту консолидацияланган финансылык отчетко карата тъшъндърмё тилкатка тиркеме катары тъзъъгё жана сунуштоого тийиш

1.5. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча финансылык отчет Финансылык отчеттуулуктун эларалык стандартарына (мындан ары - ФОЭС) ылайык келъъгё тийиш

1.6. Банктын Директорлор кеьеши тарабынан бекитилген эсепке алуу саясатынын курамында Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча банктын финансылык отчетун тъзъъ тартиби камтылууга тийиш

 

2. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча банктын финансылык отчетуна карата жалпы талаптар 

 

2.1. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча банктын кошумча (ёзънчё) финансылык отчету тёмёнкъ компоненттерден турат

1) бухгалтердик баланс боюнча финансылык абалы жёнъндё отчет

2) тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчет

3) банктын Шариат Кеьешинин корутундусу

4) эсепке алуу саясаты жана финансылык отчетко карата тъшъндърмё тилкаты (чечмелёёлёр). 

 

3. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча финансылык отчетту беръъ жана жарыялоо тартиби жана мёёнёттёръ 

 

3.1. Банктын консолидацияланган финансылык отчетунун курамында ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча банктын финансылык отчетун жарыялоо жана беръъ, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 3-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 29-декабрында 125-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 33/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобонун 3-бёлъгънън талаптарына ылайык жъзёгё ашырылат

3.2. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча финансылык отчетту беръъ жана жарыялоодон тышкары, банк тёмёнкълёрдъ сунуштоого тийиш

ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча ар айлык баланстык отчетту, ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчетту (ар айлык финансылык отчет); 

ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча чейректик баланстык отчетту, ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчетту (чейректик финансылык отчет). 

Ислам каржылоо принциптеринде жъзёгё ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча финансылык отчетту ар айлык жана чейректик негизде беръъ жана жарыялоо, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 3-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 29-декабрында 125-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 33/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобонун 4-бёлъгънън талаптарына ылайык жъзёгё ашырылат

 

4. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгына ылайык бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет 

 

4.1. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгына ылайык бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 3-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 29-декабрында 125-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 33/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобонун 6-бёлъгънън талаптарына ылайык тъзълёт

 

5. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчет  

 

5.1. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчет, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 3-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 29-декабрында 125-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 33/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобонун 7-бёлъгънън талаптарына ылайык тъзълёт

 

6. Шариат Кеьешинин корутундусу 

 

6.1. Шариат Кеьешинин корутундусу ушул жобого карата 1-тиркемеге ылайык тъзълёт жана жылдык финансылык отчеттун курамында берилет

 

7. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча банктын финансылык отчетуна карата тъшъндърмё тилкат (чечмелёёлёр

 

7.1. Ислам каржылоо принциптеринде ишке ашырылган операциялардын жыйынтыгы боюнча банктын финансылык отчетуна карата тъшъндърмё тилкат (чечмелёёлёр), Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 3-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 29-декабрында 125-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 33/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобонун 10-бёлъгънън талаптарына ылайык тъзълёт. Банк тарабынан ислам каржылоо принциптеринде, банктын капиталына таасирин тийгизген операциялар ишке ашырылган шартта, банк тъшъндърмё тилкатта аларды чечмелеп беръъгё тийиш

 

«Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоорду жъзёгё ашыруунун алкагында жъргъзълъп жаткан операциялардын жыйынтыгы боюнча «Экобанк» ААКсынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобого карата 1-тиркеме  

 

Шариат Кеьешинин корутундусу (ългъ

 

Биз, (аты-жёнъ), … (аты-жёнъ), Банктын Шариат Кеьешинин мъчёсъ болуу менен Банктын Шариат Кеьешинин мъчёлёрънън атынан, ислам каржылоо принциптери боюнча операцияларды жъзёгё ашырышкан банктын бёлъмдёрънън/филиалдарынын операциялары ________-жылы Шариат принциптерине ылайык жъргъзългёндъгън тастыктайбыз

 

Шариат Кеьешинин атынан

 

(аты-жёнъ) _______________________________ 

 

(аты-жёнъ) _______________________________ 

 

……………………………. ……………………….. 

 

Бишкек шаары  

(кънъ

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.06 25\6 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 25.07 

№ 81-08 регистрациялык номери 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Бул токтом къчънё кирген учурдан тартып Улуттук банк Башкармасынын 1997-жылдын 10-апрелиндеги №9/2 „Финансы-кредит мекемелеринин уюштуруучуларына карата талаптар жана алардын финансылык абалына баа беръъ тартиби жёнъндё“ токтому къчън жоготту деп таанылсын

5. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын. 

6. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 27.06 

25\6 токтому менен бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 

2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын 

Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде  

каттоодон ёткёртългён 5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё»  

жобону бекитъъ тууралуу» токтомго карата  

ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 5/7 «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё»» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

1) жобонун 1.2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Банк ачык акционердик коом формасында тъзълъъчъ юридикалык жак болуп саналат. Иши Улуттук банк тарабынан жёнгё салынуучу банкка лицензия беръъ, ошондой эле банктын тиешелъъ лицензияга ылайык ишин жъзёгё ашыруусу, банктын тёлёёгё жёндёмдъълъгънё Улуттук банктын гарантиясы катары кароого болбойт.». 

2) жобонун 1.13-пунктундагы 

- «акционерлер» деген сёздёр «олуттуу катышуучулар» деген сёздёр менен толукталсын

- «ъч жыл» деген сёздёр «бир жыл» деген сёздёр менен алмаштырылсын

3) жобонун 1-главасы тёмёнкъ мазмундагы 1.19-пункт менен толукталсын: «Ёзгёчё жагдайларда банк тутумунун туруктуулугун сактап калуу жана алгылыктуу банктык тажрыйбага колдоо кёрсётъъ максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан ушул жобонун айрым ченемдерин эске албаганда, банктын финансылык абалын чыьдоо боюнча чечим кабыл алынышы ыктымал»; 

4) жобонун 2.1-пункту тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын: «Финансылык отчеттуулуктун эларалык стандартарынын талаптарына ылайык басып чыгарылуучу жылдык отчеттор (тъшъндърмёлёрдъ жана чечмелёёлёрдъ, консолидацияланган балансты, тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчетту, финансылык отчеттун башка формаларын, ошондой эле финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган аудитордук корутундуну камтыган) типографиялык жол менен басылып чыгарылган китепче търъндё берилиши мъмкън»; 

5) жобонун 4.5-пунктунда жана андан ары текст боюнча кездешкен «башкарманын тёрагасынын кредиттик ишмердъълък ъчън жооп беръъчъ тёраганын орун басарынын» деген сёздёр контекст боюнча тиешелъъ жёндёмёдёгъ «башкарманын тёрагасынын кредиттик ишке жоопкерчиликтъъ болгон (ушкан) орунбасары (ларыдеген сёздёр менен алмаштырылсын

6) жобонун 4.5-пунктунун экинчи абзацынын экинчи съйлёмъндёгъ «мыйзамдарды сактоосу» деген сёздёрдён кийин тёмёнкъ съйлём менен толукталсын «, банктын пландаштырылып жаткан ишинин ёлкё экономикасына, банк системасына, анын ичинде капиталдын, ресурстардын ж.б. келип чыгуу булактарынын концентрациялануу деьгээли кёз карашынан таасир тийгизиши каралат.».  

7) жобонун 4.7-пунктунун 5-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«5) ар бир жылга пландаштырылган пайда, статьяларга бёлъъ менен пландаштырылган чыгашалар, кредиттердин жана депозиттерди тартуунун пландаштырылган кёлёмдёръ, банктын негизги кёрсёткъчтёрънън банк тутумунун кёрсёткъчтёрънё тийгизген таасири, анын ичинде капиталдын, ресурстардын (мисалы, бир ёлкёдён) келип чыгуу булактарынын концентрациялануу деьгээли кёз карашынан таасири жёнъндё маалыматтарды ачып кёрсётъъ менен бизнес-планга кыскача анализдёёлёр.»; 

тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын «Мында сунуш кылынган концентрациялануу деьгээли банк тутумунун кёрсёткъчтёрънън 35% ашпаган ёлчёмън тъзъшъ мъмкън»; 

8) жобонун 7.1-пунктунун 11-пунктчасынын «б» абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: Берилген маалыматтарга ылайык, акча каражаттарынын келип чыгуу булактары Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жана критерийлерге, анын ичинде капиталдын, ресурстардын ж.б. келип чыгуу булактарынын концентрациялануу деьгээли боюнча да ылайык келбейт.»; 

9) жобонун 11.1-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Улуттук банктын макулдугун алуу ъчън ётънъч менен кайрылган жак, банктын акцияларын сатып алууга анын макулдугун алуу ъчън Улуттук банкка билдирме беръъгё тийиш (билдирменин формасы 14-тиркемеде келтирилген); 

Ётънъч менен кайрылган жак тарабынан ыйгарым укуктуу адам дайындалган учурда, анын ыйгарым укуктары тиешелъъ жактын мыйзам талаптарына ылайык тариздетилген ишеним каты менен документтештирилъъгё тийиш»; 

10) жобонун 11.2-пунктунун 1-пунктчасынын «б» абзацындагы «акционерлердин реестри» деген сёздёрдён кийин тёмёнкъ мазмундагы сёздёр менен толукталсын: «ошондой эле, бардык акционерлери жана айкын контролдукту жъзёгё ашырып жаткан контролдоочу адамдары жёнъндё маалыматтар»; 

11) жобонун 11.2-пунктунун 1-пунктчасынын «г» абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган аудитордук уюмдун корутундусун кошо алганда, акыркы ъч жыл ъчън (эгерде ишин жъзёгё ашырып жаткандыгына ъч жыл толо элек болсо отчет акыркы отчеттук жыл ъчън берилет) финансылык отчет (жылдык отчеттордун формасында (консолидацияланган балансты, тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчетту, Финансылык отчеттуулуктун эларалык стандарттарына ылайык финансылык отчеттун башка формаларын кошо алганда, тъшъндърмёлёр жана чечмелёёлёръ менен).»;  

12) жобонун 11.2-пунктунун 1-пунктчасынын «д» жана «ж» абзацтары алынып салынсын;  

13) жобонун 11.2-пунктунун 5-пунктчасындагы «эки» деген сёздён кийин «кёз карандысыз» деген сёздёр менен толукталсын

14) жобонун 13.4-пункту тёмёнкъ мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:  

«Кызмат адамы убактылуу жок болгон мезгил ичинде анын милдеттерин аткаруу, Улуттук банк менен макулдашуудан ёткён адамдарга жъктёлъъгё тийиш»; 

15) 15.1-пункт жаьы редакцияда берилсин

«15.1. Башкарма тёрагасынын (банк-резидент эместин филиалынын жетекчиси), башкарма тёрагасынын орунбасарынын, башкарма мъчёлёрънън башкы бухгалтердин, кредиттик бёлъмдън жетекчисинин жана ички аудит кызматынын (бёлъмънън) жетекчисинин кызматына талапкерлер тёмёнкъ минималдуу талаптарга жооп беръъгё тийиш

1) жогорку билим же магистр даражасын ыйгаруу тууралуу дипломго ээ болушу

2) талапкердин тиешелъъ кызмат орду боюнча эмгек стажынын болушу

а) банктын башкарма тёрагасынын (банк-резидент эместин филиалынын жетекчиси) - банк жана/ же финансы жана/же экономика системасында беш жылдан кем эмес, анын ичинде жетекчилик кызматта - ъчън жылдан кем эмес

б) башкарма мъчёлёрънън - банк жана/же финансы жана/ же экономика системасында эки жылдан кем эмес

в) ички аудит кызматынын (бёлъмънън) жетекчисинин жана башкы бухгалтердин - банк жана/же финансы жана/же экономика системасында ъч жылдан кем эмес

г) кредиттик бёлъмдън жетекчисинин - банк системасында бир жылдан кем эмес

3) Кыргыз Республикасынын банк ишин жёнгё салуучу мыйзамдарын, банктык тобокелдиктерди тескёёгё алуу жана алардын иштёёсъ болжолдонуп жаткан чёйрёнън иш багытына тиешелъъ мыйзамдарды, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик актыларын билъълёръ

16) жобонун 15.1-пунктунун 1-пунктчасындагы «жогорку билим» деген сёздёрдён мурда «толук» деген сёз кошулсун

17) жобонун 15.7-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Акыркы 12 ай ичинде ошондой эле же андан жогору турган кызматтарга макулдашуудан ёткён талапкерлер макулдашуудан ётъшпёстён, 17-тиркеменин формасы боюнча анкета беръъ менен гана чектелишет»; 

18) жобонун 16.4-пунктундагы: «16.1 16.2-пункттарында» сёздёръ «16.1 16.3-пункттарындагы» деген сёздёр менен алмаштырылсын

19) жобонун 17.4-пунктундагы «моменттер» деген сёздён кийин «(формасы 29-тиркемеде келтирилгендеген сёздёр менен толукталсын;  

20) жобонун 19.4-пунктунун 5-пунктчасындагы «нотариалдык» деген сёз алынып салынсын

21) жобонун 27.2-пункунтун 2-пунктчасынын экинчи абзацы алынып салынсын

22) жобонун 27.3-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Банктын жаьы аталышын алдын ала макулдашуу жёнъндё чечим, Улуттук банктын талаптарына ылайык келген документтер келип тъшкён учурдан кийинки отуз кън ичинде Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети тарабынан кабыл алынат»; 

23) жобонун 27.6-пунктунун биринчи абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Лицензияны алмаштырууну жъзёгё ашыруу ъчън банк мамлекеттик каттоодон ёткёртългён къндён кийинки беш жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка тёмёнкълёрдъ беръъгё милдеттъъ:»,  

жобонун 27.6-пунктунун 3-пунктчасы жана акыркы абзац алынып салынсын

24) жобонун 27.7-пунктундагы: «Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети тарабынан чечим кабыл алынган» деген сёздёр «ушул жобонун 27.6-пунктунун талаптарын аткарган» деген сёздёр менен алмаштырылсын

25) жобонун 18-тиркемеси тёмёнкъ редакциядагы 3-бёлък менен толукталсын

«Банктын олуттуу катышуучусу тарабынан берилъъчъ кошумча маалыматтар

а. Банктын Директорлор кеьешинин курамына жаьы талапкерлерди киргизъъ жёнъндё оюьуз барбы (болсо кыскача резюме беръъ зарыл). 

b. Банктын саясатын жана жетекчилик курамын олуттуу ёзгёртъъгё ниетиьиз барбы (болсо сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ кыскача формада беръъ зарыл)»; 

26) жобого карата 18-тиркеменин 3-бёлъгъ 4-бёлък катары эсептелинсин.  

27)жобо тёмёнкъ мазмундагы 29-тиркеме менен толукталсын:  

 

«Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобого карата 29-тиркеме 

ЖОЛДОМО 

 

Кимге: ____________________________________________________________ 

(талапкердин аты-жёнъ

_____________________________________________________________________ 

(кызматы)  

_____________________________________________________________________ 

(банктын аталышы

_____________________________________________________________________ 

(жолдомо берген адамдын аты-жёнъ

_____________________________________________________________________ 

Жолдомо берип жаткан адам иштеген уюмдун аталышы жана жайгашкан орду ________________________________________________________________ 

Телефону (байланыш телефондору жумуштагы/ъйдёгъ)  

________________ ___________________ 

Факс E-mail  

 

Жолдомодо эь аз дегенде тёмёнкъ маселер чагылдырылышы зарыл

1. Талапкерди канчадан бери билесиз __________________________________ 

2. Кандайча билесиз (эгерде Сиз талапкерди чогуу иштегенден улам билген болсоьуз, анда, уюмдун аталышын жана бирге иштеген мезгил аралыгын кёрсётъьъз): 

_______________________________________________________________________ 

3. Талапкердин квалификациясы жана компетенттъълъгъ жёнъндё маалыматтар ___ 

_______________________________________________________________________ 

4. Сиздин кёз карашыьызда сунушталып жаткан кызмат ордунда милдеттерди аткарууга ага мъмкъндък бере турган талапкердин ишкердик сапаттары ____________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Талапкерге моралдык-этикалык кёз караштан берген бааьыз (атап айтканда кандай жагдайлар анын ак ниеттъъ адам экендигине далил боло алат) ___________________________________________________________________ 

6. Кошумча ой-пикирлер ____________________________________ 

 

_________________________ ______________________ 

(кънъ) (колтамгасы)  

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.06 25\7 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 25.07 

№ 82-08 регистрациялык номери 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде тышкы аудитке карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 102-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде тышкы аудитке карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 102-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде тышкы аудитке карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин

- жобонун кириш сёзъндёгъ «Эсептешъъ-Сактык компаниясы, Кыргыз айылчарба финансы корпорациясы» деген сёздёр алынып салынсын

- жобонун 3.8.1-пунктунун алтынчы абзацындагы «жана кызмат кёрсётъълёрдън наркы» деген сёздёр алынып салынсын

- жобонун 3.8.1-пунктунун алтынчы абзацы тёмёнкъ редакциядагы съйлём менен толукталсын:  

«Банк тарабынан тышкы аудитор дайындалган учурда, тандоо тышкы аудитордун кызмат кёрсётъъсънё сарптоолорду минимумга жеткиръъ кёзкарашы менен гана чектелбестен, аныкталууга тийиш». 

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.06 25\8 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 25.07 

83-08 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 15-майындагы № 26/1 «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду 

киргизъъ жёнъндё 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 15-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 14-июнунда 57-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/1 «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» жана «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ жёнъндё» мыйзамдарга таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 15-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 14-июнунда 57-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/1 «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Юридикалык бёлъм Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.06 

25\8 токтому менен бекитилген  

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 15-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 14-июнунда 57-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/1 «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 15-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 14-июнунда 57-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/1 «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

1. Жобонун 5-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 5.5-пункт менен толукталсын

«5.5. Банк, олуттуу тобокелдикке дуушарлануу менен иш алып барган кардарлар категориясына кирген кардарларга тиешелъъ деьгээлде кёьъл буруп, аларга карата таасирдъъ контролдукту къчётъъсъ зарыл.» 

 

2. Жобонун 5-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 5.7-пункт менен толукталсын

«5.7. Банкта операциялардын тъздён-тъз байланышсыз жъзёгё ашырылышын болжолдогон жаьы технологиялардын (банктык продуктылардын) колдонулушуна байланыштуу терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) тобокелдигине тиешелъъ деьгээлдеги контролдукту ишке ашыруу максатында иштелип чыккан бардык жол-жоболордун сакталышын камсыз кылынууга тийиш.» 

 

3. 5-бёлъктън 5.5. жана 5.6.-пункттары, тиешелъълъгънё жараша 5.6. жана 5.8. пункттар деп эсептелинсин

 

4. 6-бёлък тёмёнкъ мазмундагы 6.4-пункт менен толукталсын

«6.4. Кызмат кёрсётъълёрдън жана операциялардын жаьы търън жъзёгё ашыруу алдында, банк тарабынан терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) бёгёт коюу максатында ошол кызмат кёрсётъълёргё жана операцияларга тиешелъъ мъмкън болуучу бардык тобокелдиктер аныкталып, баа берилъъгё тийиш.» 

 

5. 6-бёлъктън 6.4-6.6-пункттары, тиешелъълъгънё жараша 6.5-6.7-пункттар деп эсептелинсин

6. 7-бёлъктън 7.2.-пунктундагы «жана маалыматтарды берет» деген сёздёр «жана маалыматтарды беръъ» деген сёздёр менен алмаштырылсын

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.06 25\9 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 17.07 

80-08 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын   

19-февралындагы 4/4 «Депозиттер менен иш алып баруу боюнча убактылуу нускоо жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду 

киргизъъ тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 4/4 «Депозиттер менен иш алып баруу боюнча убактылуу нускоо жёнъндё» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» жана «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ жёнъндё» мыйзамдарга таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 4/4 «Депозиттер менен иш алып баруу боюнча убактылуу нускоо жёнъндё» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Юридикалык бёлъм Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.06 

25/9 токтому менен бекитилген  

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 4/4 «Депозиттер менен иш алып баруу боюнча убактылуу нускоо жёнъндё» токтомго сунуш кылынган 

ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 4/4 токтом менен бекитилген Депозиттер менен иш алып баруу боюнча убактылуу нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

1. Преамбуладагы «жана ЭСК» деген сёздёр алынып салынсын

 

2. 1-бёлъктън ъчънчъ абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Банкта терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жол бербёё максатында банк ишинин чёйрёсънън татаалдыгына жана масштабына шайкеш келген ички контролдук жол-жоболору жана саясаттары иштелип чыгуу менен ал милдеттъъ толук контролдукка алынууга тийиш.» 

3. 3-тиркеменин 5-пункту тёмёнкъ мазмундагы 3-пунктча менен толукталсын

«3) корреспонденттик мамилелер жёнъндё келишимде тараптардын терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында чараларды кёръъ боюнча милдеттери жана ыйгарым укуктары белгиленъъгё тийиш;» 

4. 3-тиркеменин 5-пунктунун 3-11-пунктчалары, тиешелъълъгънё жараша 4-12 пунктчалар деп эсептелинсин

 

5. 3-тиркеменин 5-пунктунун акыркы абзацы тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын

«Банк-корреспондент тарабынан терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ боюнча чаралар аткарылбай жаткандыгы аныкталган учурда, банк корреспонденттик мамилелерди токтотууга чейинки тиешелъъ чараларды кёръъгё тийиш.» 

6. 3-тиркеменин 6-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Корреспонденттик эсепти ачууну кошо алганда, корреспонденттик мамилелерди тъптёё жёнъндё чечим банктын жетекчиси же банк Башкармасынын мъчёсъ жетектеген, ушундай маселелер боюнча чечим кабыл алуу анын компетенциясына кирген коллегиалдуу орган тарабынан кабыл алынат. Корреспонденттик мамилелерди тъзъъгё тиешелъъ чечим кабыл алуунун мындай тартиби банктын ички документтеринде чагылдырылууга тийиш.» 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.06 25\12 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 14.07 

№ 72-08 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук 

актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик катоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън.  

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын

5. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27.06 25\12 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 14.07 

№ 72-08 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук 

актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

8. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик катоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън.  

9. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет

10. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын

11. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

12. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2008 жылдын 27 июнь 25/12 токтому менен бекитилген 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

I. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 37/8-токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

1. 9.3-пункт тёмёнкъдёй редакцияда берилсин

«Системада катышуучулардын таза дебеттик позициясына лимиттердин эки търъ белгиленет

- Лимит 1 операциялык къндън башталышына карата корреспонденттик эсепте турган жана Пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън керек болгон каражаттардын бир бёлъгън катышуучунун резервдёёсънън жыйынтыгы боюнча Пакеттик клиринг системасындагы RTGSдан файлдарды беръъ аркылуу, клиринг сессиясы ачылгандан кийин кънсайын белгиленет. Зарыл болгон учурда, жыйынтыкталган таза позицияларды эсептёё башталганга чейин катышуучу Лимит 1 кёбёйъъ жагына гана ёзгёртё алат. Жыйынтыкталган таза позицияны эсептёё Лимит 1 чегинде жъргъзълёт жана финансылык тобокелдиктерди минимумга жеткиръъгё багытталган

- Лимит 2 чейрек сайын чейректин биринчи иш кънъндё катышуучунун таза дебеттик позицияларынын лимиттери боюнча статистикалык маалыматтарды анализдёёнън негизинде аныкталган катышуучунун дебеттик таза позициясынын максималдуу лимитинин ёлчёмъндё белгиленет. Бул лимит акыркы эсептешъънъ жъргъзъъ учурунда системасынын катышуучулары тарабынан катышуучулардын дебеттик позицияларынын ордун толтурууга каралган Камсыздандыруу фондуy тъзъъдё гана пайдаланылышы мъмкън.  

 

II. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 38/11-токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръънън тартиби жёнъндё нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

1. 2.2-пунктта «1 търдёгъ дебеттик таза позицияга лимит (мындан ары ДТПЛтермини тёмёнкъдёй редакцияда берилсин

 

«1 търдёгъ дебеттик таза позицияга лимит (мындан ары ДТПЛ 1)» - операциялык къндън башталышына карата корреспонденттик эсепте турган жана Пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън керек болгон каражаттардын бир бёлъгън катышуучунун резервдёёсънън жыйынтыгы боюнча Пакеттик клиринг системасындагы RTGSдан файлдарды беръъ аркылуу, клиринг сессиясы ачылгандан кийин кънсайын белгиленет. Зарыл болгон учурда, жыйынтыкталган таза позицияларды эсептёё башталганга чейин катышуучу ДТПЛ 1 кёбёйъъ жагына гана ёзгёртё алат. Жыйынтыкталган таза позицияны эсептёё ДТПЛ 1 чегинде жъргъзълёт жана финансылык тобокелдиктерди минимумга жеткиръъгё багытталган.» 

 

2. 2.2-пунктунда «2 търдёгъ дебеттик таза позицияга лимит (мындан ары ДТПЛ 2)» термини тёмёнкъдёй редакцияда берилсин

«2 търдёгъ дебеттик таза позицияга лимит (мындан ары ДТПЛ 2)» чейрек сайын, ёткён чейрек ъчън статистикалык маалыматтарды анализдёёнън негизинде аныкталган катышуучунун таза дебеттик позициясынын максималдуу лимитинин ёлчёмъндё белгиленет. Алдынала таза дебеттик позициялар ЛДЧП 2 чегинде эсептелет. Бул лимит акыркы эсептешъънъ жъргъзъъ учурунда системасынын катышуучулары тарабынан катышуучулардын дебеттик позицияларынын ордун толтурууга каралган Камсыздандыруу фондун тъзъъдё гана пайдаланылышы мъмкън.