Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары 

журналынын 2008 жылдын 8 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/10 «Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 04 июлундагы 64-08 номеринде каттоодон ёткён)  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/11 «Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу эрежелерин бекитхх тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 04 июлундагы 67-08 номеринде каттоодон ёткён)  

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 10-июндагы № 24/2 «Депозиттерди коргоо системасына катышуугабанктын билдирме беръъсънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан аларды кароого алуу тартиби жёнъндё» жобо тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2008-жылдын 10 июлундагы 71-08 номеринде каттоодон ёткён)  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28.0522\10 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 04.07 

64-08 регистрациялык номери 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет. 

4. Коммерциялык банктар жана „Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча Финансы компаниясы“ ЖЧКсы 2009-жылдын 1-январынан тартып Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчетун ушул токтомго ылайык берилишин камсыз кылышсын. 

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

6. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды жана „Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча Финансы компаниясы“ ЖЧКсын тааныштырсын

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Улуттук банк 

Башкармасынын 2008-жылдын 28.05№ 

22/10 токтому менен бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкыны айрым ченемдик актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык отчет жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

1. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык отчет жобосунун 4-бёлъгънън 4.4.-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Отчеттун 1-18, 26-30, 33-35-бёлъктёрънън электрондук версиялары Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымат беръъ башкармалыгынын Статистикалык базаны техникалык колдоо бёлъмънё, 19-21-бёлъктёр Тёлём системалары башкармалыгына, 31-32-бёлъктёр Финансы статистикасы жана маалымат беръъ башкармалыгынын Тёлём теьдеми жана тышкы карызды тейлёё бёлъмънё берилет». 

 

2. «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчеттун курамы» деп аталган 1-тиркемеге тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:  

1) 5-пункттун «Аталышы» деп аталган графасы тёмёнкъ мазмундагы пунктчалар менен толукталсын: 

«И. Банктын милдеттенмелерди тартуусу (ёлкёлёр боюнча)»;  

«К. Банктын ёлкёлёр боюнча тарткан милдеттенмелери (четёлкё валютасында)» деп аталган»)»; 

«Л. Ёлкёлёр боюнча капитал тартуу»; 

«М. «Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тармактарга берилген кредиттердин кёлёмъ»; 

«Н. «Кыргыз Республикасынын областтары боюнча берилген кредиттерди тобокелдик деьгээли жараша классификациялоо» 

«О. «Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тартуу булактарына жараша депозитердин кёлёмъ»  

«П. «Коммерциялык банктардын областтар боюнча башка маалыматтары»;  

2) 16-пункттун «Мезгил аралыгы» деп аталган графасы «12 Б.айсайын» деген сёздёр менен толукталсын

3) 5-пункттун «Мезгил аралыгы» графасы «5.М.чейрек сайын, 5.Н. чейрек сайын, 5.О. чейрек сайын, 5.Н чейрек сайын» деген сёздёр менен толукталсын

4) 17-пункттун «Мезгил аралыгы» графасындагы «чейрек сайын» деген сёз «айсайын» деген сёз менен алмаштырылсын; 

5) 22- пункттагы «Аталыш» деген графа тёмёнкъ мазмундагы пунктчалар менен толукталсын:  

«Г. Эсептер боюнча олуттуу жъгъртъълёргё ээ кардарлар жёнъндё маалымат»; 

«Д. Федералдык чалгындоо кызматына берилъъчъ маалыматтардын саны жана суммасы»; 

 

3. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык отчеттун 2-тиркемесине тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) «Баланстык отчет» деп аталган 1-бёлъктън 25-пунктунун «а» пунктчасындагы А «Активдер» бёлъкчёсъндёгъ «борбордук бийлик органдары» деген сёздёр «бийлик органдарынын депозиттери» деген сёздёр менен алмаштырылсын, ал эми «б» пунктчасындагы «жергиликтъъ бийлик органдары» деген сёздёр «бийлик органдарынан кредиттер» деген сёздёр менен алмаштырылсын

 

2) «Баланстык отчет» деп аталган 1-бёлък «И. Банктын милдеттенмелерди тартуусу (ёлкёлёр боюнча)» бёлъкчё менен толукталсын.  

 

2007-жылдын 1-июлуна карата  

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ  

банктык отчет 

 

И. Банктын милдеттенмелерди тартуусу (ёлкёлёр боюнча) 

(миь. сом) 

Баланстын статьялары 

Кыргыз Республикасы 

Казахстан 

Россия 

КМШга кирген башка ёлкёлёр 

ЭКЁУ ёлкёлёръ 

Оффшордук аймактар 

 

Жана башкалар 

 

Жыйынтыгында 

Милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

 

 

1. Жеке адамдардын депозиттери 

а) талап боюнча тёлёнъъъчъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

б) мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

2. Юридикалык жактардын депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

а) талап боюнча тёлёнъъъчъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

б) мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

3. Банктардын депозиттери 

а) талап боюнча тёлёнъъъчъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

б) мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери 

а) талап боюнча тёлёнъъъчъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

б) мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

5. Бийлик органдарынын депозиттери 

а) талап боюнча тёлёнъъъчъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

б) мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

6. Корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

7. Кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар 

  

  

  

  

  

  

  

8. РЕПО келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

  

9. Алынган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

10. Банк тарабынан чыгарылган облигациялар 

  

  

  

  

  

  

  

11. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

12. Башка милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

13. Бардыгы болуп милдеттенмелер 

 

3) «Баланстык отчет» деп аталган 1-бёлък «К. Банктын ёлкёлёр боюнча тарткан милдеттенмелери (четёлкё валютасында)» деп аталган» бёлъкчё менен толукталсын.  

 

2007-жылдын 1-июлуна карата  

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

банктык отчет 

К. Банктын ёлкёлёр боюнча тарткан милдеттенмелери (четёлкё валютасында) 

 

(миь сом

 

Баланстын статьялары 

Кыргыз Республикасы 

Казахстан 

Россия 

КМШга кирген башка ёлкёлёр 

ЭКЁУ ёлкёлёръ 

Оффшордук аймактар 

 

Жана башкалар 

 

Жыйынтыгында 

 

 

Обязательства 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1. Жеке адамдардын депозиттери 

 

а) талап боюнча тёлёнъъъчъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

б) мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Юридикалык жактардын депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

 

а) талап боюнча тёлёнъъъчъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

б) мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Банктардын депозиттери 

 

а) талап боюнча тёлёнъъъчъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

б) мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери 

 

а) талап боюнча тёлёнъъъчъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

б) мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Бийлик органдарынын депозиттери 

 

а) талап боюнча тёлёнъъъчъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

б) мёёнёттъъ депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

 

7. Кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар 

  

  

  

  

  

  

  

 

8. РЕПО келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Алынган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

 

10. Банк тарабынан чыгарылган облигациялар 

  

  

  

  

  

  

  

 

11. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

 

12. Башкар милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

 

13 Бардыгы болуп милдеттенмелер 

 

кызматы колтамга Фамилиясы, аты, атасынын аты 

 

______________________ _____________ ______________________ 

 

 

4) «Баланстык отчет» деп аталган 1-бёлък «Л. Ёлкёлёр боюнча капитал тартуу» деп аталган бёлъкчё менен толукталсын

 

2007-жылдын 1-июлуна карата  

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

банктык отчет 

 

Л. Ёлкёлёр боюнча капитал тартуу 

(миь. сом) 

Баланстын статьялары 

Кыргыз Республикасы 

Казахстан 

Россия 

КМШга кирген башка ёлкёлёр 

ЭКЁУ ёлкёлёръ 

Оффшордук аймактар 

 

Жана башкалар 

 

Жыйынтыгында 

Капитал 

  

  

  

  

  

  

  

  

Акционердик капитал 

  

а) жёнёкёй акциялар 

  

  

  

  

  

  

  

б) артыкчылыктуу акциялар 

  

  

  

  

  

  

  

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан ъстёк салынган капитал 

  

  

  

  

  

  

  

г) бёлъштърълбёгён пайда 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

кызматы колтамга Фамилиясы, аты, атасынын аты 

 

______________________ _____________ ______________________ 

 

 

5) «Баланстык отчет» деп аталган 1-бёлък М. «Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тармактарга берилген кредиттердин көлөм» деп аталган бёлъкчё менен толукталсын

2007-жылдын 1-июлуна карата 

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

банктык отчет  

 

М. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тармактарга берилген кредиттердин кёлёмъ 

 

(миь. сом) 

  

Баткен 

Жалалабат 

Ысыккёл 

Нарын 

Ош 

Талас 

Чъй 

Бишкек 

Бардыгы 

болуп 

Кредиты жана  

финансылык ижара: 

а) ёнёржайына кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) айылчарбасына, даярдоо  

жана кайра иштетъъгё кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) соодага жана коммерциялык  

операцияларга кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) курулушка кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) ипотекалык кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) жеке адамдарга кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) башка кредиттер 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

6) «Баланстык отчет» деп аталган 1-бёлък Н. «Кыргыз Республикасынын областтары боюнча берилген кредиттерди тобокелдик деьгээли жараша классификациялоо» деп аталган бёлъкчё менен толукталсын: 

2007-жылдын 1-июлуна карата 

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

банктык отчет 

 

Н. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча берилген кредиттерди тобокелдик деьгээли жараша классификациялоо 

  

 

  

Баткен 

 

Жалалабат 

Ысыккёл 

Нарын 

Ош 

Талас 

 

Чъй 

 

Бишкек 

Бардыгы болуп 

Кредиттик портфель 

Нормалдуу кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаттандырарлык кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байкоого алынган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субстандарттык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шектъъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоготуулар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы камдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атайы камдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп камдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кызматы колтамга Фамилиясы, аты, атасынын аты 

 

____________________ __________________ ____________________ 

 

 

7) «Баланстык отчет» деп аталган 1-бёлък О. «Кыргыз Республикасынын обласстары боюнча тартуу булактарына жараша депозитердин кёлёмъ» деп аталган бёлъкчё менен толукталсын

 

2007-жылдын 1-июлуна карата 

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

банктык отчет 

 

О. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тартуу булактарына жараша депозитердин кёлёмъ 

(миь сом) 

  

Баткен 

Жалалабат 

Ысыккёл   

Нарын 

Ош 

Талас 

Чъй 

Бишкек 

Бардыгы болуп  

Бардыгы болуп депозиттер 

 

 

 

1. Жеке адамдардын депозиттери, анын ичинде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)мёёнёттъъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Юридикалык жактардын депозиттери, анын ичинде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)мёёнёттъъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Бийлик оргнадарынын депозиттери, анын ичинде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)мёёнёттъъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. банктардын депозиттери, анын ичинде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)мёёнёттъъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Финансы-кредит мекемелеринин депозиттери, анын ичинде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

б)мёёнёттъъ депозиттер 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

кызматы колтамга Фамилиясы, аты, атасынын аты 

_____________________ __________________ ____________________ 

 

 

8) «Баланстык отчет» деп аталган 1-бёлък П. «Коммерциялык банктардын областтар боюнча башка маалыматтары» деп аталган бёлъкчё менен толукталсын

 

2007-жылдын 1-июлуна карата 

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

банктык отчет 

 

П.Коммерциялык банктардын областтар боюнча башка маалыматтары 

(миь сом) 

(ёлч.)  

Маалымат ъчън:  

Баткен 

Жалалабат 

Ысыккёл 

Нарын 

Ош 

Талас 

  

 Чъй 

 Бишкек 

 Бардыгы болуп  

Филиалдардын саны 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Ёкълчълъктёрдън саны 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Кредиттердин саны 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Карыз алуучулардын саны 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Депозиттик эсептердин саны, анын ичинде 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

1) Юридикалык жактардын депозиттери, анын ичинде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) мёёнёттъъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Жеке адамдардын депозиттери, анын ичинде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) мёёнёттъъ депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аманатчылардын саны 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

кызматы колтамга Фамилиясы, аты, атасынын аты 

_____________________ __________________ ____________________ 

 

 

9) «Капиталдын тъзъмъ» деп аталган 3-бёлъктън «Банктын акциялары жана башка баалуу кагаздары жёнъндё маалыматтар» деп аталган Б бёлъкчёсъндёгъ « резиденттер» деп аталган 2-тилкенин аталышы «атамекендик капитал» деп алмаштырылсын, «резидент эместер» деп аталган 3-тилкенин аталышы «четёлкё капиталы» деп алмаштырылсын

 

 

10) «Активдерди/милдеттенмелерди тёлёё мёёнётъ» деп аталган 12Б бёлък тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

 

 

2007-жылдын 1-июлуна карата 

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

банктык отчет 

12Б. Активдерди/милдеттенмелерди тёлёё мёёнётъ 

 

 

 

 

(миь сом) 

Милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Юридикалык жактардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

12. Жеке адамдардын депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

13. Юридикалык жактардын мёёнёттъъ депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

14. Корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

15. Банктардын депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

16. Банктардан жана финансы-кредит мекемелеринен алынган кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

17. РЕПО келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

18. Банк тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

19. Банктардан алынган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

20. Эларалык мекемелерди кошо алганда, башка финансы-кредит мекемелеринен кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

21. Субординацияланган карыз 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

22. Бийлик органдарынын депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

23. Бийлик органдарынын кредиттери 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

24. Улуттук банктын алдындагы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

25. Башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

26. Башка милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

27. Бардыгы болуп милдеттенмелер 

анын ичинде, четёлкё валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Ажырым 

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

29. Кумулятивдик ажырым 

  

анын ичинде, четёлкё валютасында 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) «Банктын капиталын эсептёё» деп аталган 15-бёлъктън « Активдер» деп аталган 1 бёлъкчёсъндёгъ «7» сан «30» санына ёзгёртълсън. 

 

12) «Башка маалыматтар» деп аталган 18-бёлък «Эсептер боюнча олуттуу жъгъртъъгё ээ кардарлар жёнъндё маалыматтар» деп аталган 

Г бёлъкчёсъ менен толукталсын  

 

2007-жылдын 1-июлуна карата  

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

регулятивдик отчет 

 

Г. Эсептер боюнча олуттуу жъгъртъъгё ээ кардарлар жёнъндё маалыматтар

 

№ 

Кардарлардын аталышы 

Айдын башталышына карата калдык 

Жъгъртъълёр 

Айдын акырына карата калдык  

Резидент/ резидент эместер 

Кардар каттоодон ёткён ёлкё 

Эскертъълёр 

Дебет 

Кредит боюнча 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

кызматы колтамга фамилиясы. аты, атасынын аты 

_____________________ __________________ ____________ 

 

 

13) «Башка маалыматтар» деп аталган 18-бёлък «дополнить подразделом Д. «Федералдык чалгындоо кызматына берилген маалыматтардын суммасы жана саны» деп аталган Д бёлъкчёсъ менен толукталсын. 

 

2007-жылдын 1-июлуна карата абал боюнча  

Мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

регулятивдик отчет 

 

Д. Федералдык чалгындоо кызматына берилген маалыматтардын суммасы жана саны 

 

Бир мезгил ичиндеги маалыматтардын саны 

Жалпы сумма  

Анын иинде ФЧК жёнётългён маалыматтардын саны 

Эскертъълёр 

Милдеттъъ търдё жёнётълъъчълёр 

Шектенъънъ жараткан маалыматтар 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кызматы колтамга Фамилиясы, аты, атасынын аты 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28.0522\11 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 04.07 

67-08 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу эрежелерин бекитъъ тууралуу 

 

Тёлём системалары башкармалыгы тарабынан сунуш кылынган Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу эрежелеринин долбоорун карап кёръъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

1. Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эреже (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Тёлём системалары башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик катоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън.  

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын

5. Тёлём системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2008-ж. 28.05 

22\11 токтому менен бекитилген 

(Кыргыз Республикасынын  

Адилет министрлигинде  

2008-ж. 04.07. 

67-08 номеринде катталган) 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелер 

 

1. Киришъъ 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамына ылайык, республиканын банк жана тёлём системасынын натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдъълъгън камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) негизги милдеттеринин бири болуп саналат.  

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын тёлём системасынын ишине, тёлём системасынын операторлору катары юридикалык жактардын, эгер оператор Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналбаса, тёлём системасынын катышуучуларынын, ошондой эле тёлёмдёрдъ жана акча которууларды кабыл алуу жана жъзёгё ашыруу боюнча кызмат кёрсётълёрдъ сунуштоочу башка уюмдардын ишине кёзёмёлдък системасын уюштурат.  

Тёлём системасына кёзёмёлдъктън ролунун жогорулоосу жеке сектордун акчаларын которуу системасынын алгылыктуулугу жана рыноктук механизмдердин потенциалдуу ъзгълтъккё учуроосун жана тобокелдиктерин корректировкалоо зарылдыгы, кызмат кёрсётъълёрдън керектёёчълёрън коргоону камсыз кылуу максатында системаларды ёркъндётъъ менен байланыштуу.  

Банк тутумунда финансылык туруктуулукту камсыз кылууга жалпы багыт алууда, пруденциалдык кёзёмёлдён айырмаланып тёлём системасына кёзёмёлдък айрым банктарды гана эмес, бътъндёй акча каражаттарын которуу системасын да камтыйт. Тёлём системасына кёзёмёлдък бътъндёй алганда банк жана финансы системасынын туруктуулугун камсыз кылууга топтоштурулган (концентрацияланган).  

 

2. Жалпы жоболор 

 

2.1. Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелер (мындан ары текст боюнча эрежелер) тёмёнкълёргё ылайык иштелип чыккан: 

· Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 23-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 28-апрелинде 48-06 номеринде каттоодон ёткёрългён «Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдък боюнча саясатты бекитъъ тууралуу» №7/8 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдък боюнча саясатка (мындан ары текст боюнча Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдък боюнча саясат); 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 27-июнунда 91-05 номеринде каттоодон ёткёрългён №16/4 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын тёлём системасында тобокелдиктерди тескёё боюнча саясатка

2.2. Бул эрежелерде Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруунун негизги тъшънъктёръ жана тартиби келтирилген. Ушул эрежелердин тиркемелери тёлём системасына кёзёмёлдък жъргъзъъ объектилеринин тизмеси, Кыргыз Республикасынын тёлём системасынын операторлору же тёлём системасынын оператору Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо, катышуучулар (мындан ары резидент эмес) тарабынан Улуттук банкка берилъъчъ отчетту толтуруу формалары жана эрежелери камтылат. Коммерциялык банктар отчетторун Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён №25/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтом менен бекитилген Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчеттун алкагында берилет. Тёлём системаларынын операторлорунун отчеттору ушул Эрежелерге ылайык берилет. 

2.3. Бул эрежелер тёлём системасынын операторлоруна же тёлём системасынын оператору Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо, катышуучуларга, акча которуулар системасы боюнча кызмат кёрсётъълёрдън провайдерлерине, корреспонденттик мамилелер системасынын катышуучуларына, Улуттук банктын ишке тартылган структуралык бёлъмдёрънё таркатылат. 

 

3. Тёлём системасына кёзёмёлдъ жъзёгё ашыруунун тартиби 

 

3.1. Кёзёмёлдъ жъзёгё ашыруунун негизги багыттары 

 

Тёлём системасына кёзёмёлдък тёмёнкъдёй негизги багыттар боюнча циклдик кайталануучу процесс формасында ъзгълтъксъз негизде тёлём системасына кёзёмёл жъргъзъъчъ функцияны аткарган Улуттук банктын структуралык бёлъмъ тарабынан жъргъзълёт: 

· тёлём системасынын иштёёсънё мониторинг; 

· тёлём системасынын (мындан ары система) ар бир ёзънчё търлёрънън иштёёсънън кабыл алынган стандарттарга жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келъъсънё талдоо жъргъзъъ жана баа беръъ, системанын натыйжалуулугуна жана тобокелдигине баа беръъ боюнча чечимдерди кабыл алуу; 

· системаны ёркъндётъъгё багытталган таасир этъъ чараларын кабыл алуу; 

 

3.2. Тёлём системасынын иштёёсънё мониторинг 

 

Тёлём системасынын иштёёсънё мониторинг (мындан ары - Тёлём системасына мониторинг) айкын убакыт ыргагында системадан, Тёлём системасынын операторлорунан же оператор Кыргыз Республикасынын резиденти болбосо, катышуучулардан жана акча которуулар системасы боюнча кызмат кёрсётъълёрдън провайдерлеринен алынуучу, Тёлём системасынын ар бир ёзънчё търънън иши жёнъндё маалыматтын негизинде жъргъзълёт. 

Маалымат булактары болуп тёмёнкълёр эсептелет: 

· расмий булактар (финансылык, статистикалык, аудитордук отчеттор, системалардын иштёёсънън сапаттык мънёздёмёлёръ жёнъндё маалыматтар); 

· системанын учурдагы абалын талкуулоо боюнча оператордун жетектёёчъ кызматкерлери менен жолугушуусунун материалдары; 

· системанын операторунун ёзъ тарабынан жъргъзългён, системанын иштёёсънън эларалык стандарттарга жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келъъсънё баа беръънън материалдары;  

· расмий системалык документтердин материалдары (системанын эрежелери, системанын иштёёсънё тиешелъъ макулдашуулар жана келишимдер оператордун бизнес-планы, бизнестин ъзгълтъксъздъгън камсыздоо планы); 

· системанын операторлорунун же оператор Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо, системанын катышуучуларынын жеринде системанын иштёёсън текшеръънън материалдары; 

· ченемдик укуктук актылардын талаптарын, ошондой эле тёлём системасына катышууга жана тёмёнкълёрдё жеринде тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тиешелъъ болгон, Акчаларды адалдоого каршы кърёшъъ боюнча финансылык чаралар боюнча Максаттуу топтун (FATF) сунуш-кёрсётмёлёрън сактоо маселеси боюнча текшеръълёрдън материалдары: 

ь эгер оператор Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо, системанын катышуучуларында; 

ь акча которуулар системасы боюнча кызмат кёрсётъълёрдън провайдерлеринде. 

Тёлём системасынын мониторинги тёмёнкълёрдъ камтыйт: 

· айкын убакыт ыргагында тёлём системасына мониторингди; 

· белгилъъ мезгил аралыгында Тёлём системасынын ар бир търънън иштёёсънън сандык мънёздёмёлёръ жёнъндё, тёлём каражаттарын пайдалануу тууралуу, Тёлём системасынын ъзгълтъккё учурашы жёнъндё маалыматтарды жыйноо жолу менен жъзёгё ашырылуучу Тёлём системасына андан ары мониторингин; 

· сапаттык мънёздёмёлёр жёнъндё маалыматты жана жеринде айрым системалардын иштёёсънё текшеръълёрдън маалыматтарын жыйноо жолу менен жъзёгё ашырылуучу Тёлём системасынын мезгилдъъ мониторингин. 

 

3.2.1. Айкын убакыт ыргагында Тёлём системасына мониторинг 

 

Айкын убакыт ыргагында тёлём системасына мониторинг эсептешъълёрдън гросстук системасы жана Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы ъчън пайдаланылат. Ар бир система боюнча мониторингдин натыйжалары тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткаруучу тиешелъъ бёлъмдън къндёлък отчетунун курамында Улуттук банктын жетекчилигине берилет. 

 

Эсептешъълёрдън гросстук системасына мониторинг операциялык кън ичинде тёмёнкъ системадан алынуучу электрондук маалыматтын негизинде ишке ашырылат: 

· катышуучулардын позицияларынын учурдагы абалы жёнъндё; 

· ар бир катышуучу боюнча кезекте катталган дебеттик жана кредиттик жъгъртъълёр, тёлём документтеринин саны жана суммасы жёнъндё; 

· бътъндёй системада кезекте катталган дебеттик жана кредиттик жъгъртъълёр, тёлём документтеринин саны жана суммасы жёнъндё; 

· тёлём документтеринин кезегине ээ болгон катышуучулардын саны жёнъндё; 

· катышуучулардын ар бир тёлём документи боюнча; 

· ар бир катышуучу боюнча ликвиддъълъктън абалы жёнъндё; 

· чекене тёлёмдёр системасынын жана финансы рынокторунда бътъмдёр боюнча системанын эсептешъълёрън ёз убагында жъргъзъъ жёнъндё

· гросстук системанын ишин аяктоону жана маалыматтарды Улуттук банктын Башкы китебине беръънъ ёз убагында жъзёгё ашыруу жёнъндё. 

Алынган маалыматтардын негизинде тёмёнкълёр жъргъзълёт: 

· катышуучулардын тёлём документтеринин кезегине талдоо жъргъзъъ жана анын башка катышуучулардын ликвиддъълъгънё таасир тийгизъъ жолу менен катышуучулардын учурдагы ликвиддъълъгънё контролдук. Эгер бир катышуучунун кезеги башка катышуучулардын ликвиддъълъгънё таасир тийгизсе жана ликвиддъълък тобокелдигине алып келе турган болсо, тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткаруучу Улуттук банктын структуралык бёлъмъ ал катышуучу менен байланышат жана биргелешип кезекте тёлёмдёрдъ жъргъзъъ ъчън ликвиддъълъктън зарыл болгон деьгээлин тъзъъ боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгышат. Тъзългён жагдайга жараша Тёлём системасында ликвиддъълък тобокелдигин тескёё боюнча Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган тёмёнкъдёй тиешелъъ чаралар кёрълёт:  

ь баалуу кагаздардын кърёёсъ астында бир къндък кредиттерди беръъ; 

ь банктар аралык кредиттёё механизмин пайдалануу; 

ь корреспонденттик эсепти накталай акча каражаттары менен толтуруу; 

· тёлёмдёрдън кезектъълъгън тескёё; 

· башка механизмдерди пайдалануу (ёзара чегеришъъ режими системасына ал катышуучуга утурлама тёлёмдёрдъ киргизъъ мъмкъндъгъ катары ж.б.); 

· чекене тёлёмдёрдън кайсы бир системасы жана финансы рынокторунда бътъмдёр боюнча кайсы бир системасы боюнча акыркы эсептешъълёрдън регламентин бузууда, бул системанын оператору менен бирдикте мыйзам бузуулардын себептерин териштиръъ, ал жана катышуучу менен бирдикте эсептешъълёрдъ аягына ийгиликтъъ чыгаруу жана операциялык къндъ жабуу ъчън зарыл болгон чараларды кабыл алуу жъргъзълёт. Регламент жана системалардын ар бири боюнча акыркы эсептешъълёрдъ камсыз кылуу тартиби тиешелъъ ички жол-жоболор же эки тараптуу макулдашуулар жана кёп тараптуу келишимдер менен аныкталат.  

 

Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасына (мындан ары текст боюнча Пакеттик клиринг системасы) мониторинг операциялык кън ичинде тёмёнкъ системадан алынуучу электрондук маалыматтын негизинде ишке ашырылат: 

· ар бир катышуучунун къндёлък таза позициясы жана дебеттик таза позициянын лимиттери жёнъндё; 

· ар бир катышуучу жана бътъндёй система боюнча дебеттик жана кредиттик жъгъртъълёр жёнъндё; 

· ар бир катышуучу жана бътъндёй система боюнча активден тышкары абалда турган тёлём документтердин саны жана суммасы жёнъндё; 

· актив болбогон тёлём документтерине ээ болгон катышуучулардын саны жёнъндё; 

· система тарабынан кабыл алынбаган жана баш тартылган тёлём документтери тууралуу; 

· системанын иш регламентинин сакталышы жёнъндё. 

Алынган маалымат катышуучулардын дебеттик таза позицияларын белгиленген лимиттер менен салыштырууга контролдук системада катышуучулардын актив болбогон тёлёмдёръ жёнъндё маалыматты анализдёё жана башка катышуучулардын ликвиддъълъгънё тийгизген таасирдин даражасын аныктоо ъчън пайдаланылат. Катышуучунун дебеттик таза позициясынын белгиленген лимиттен ашып туруусунун кесепетинен тобокелдиктердин келип чыгуу мъмкънчълъгъ аныкталган учурда, системанын оператору катышуучу жана тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткаруучу Улуттук банктын структуралык бёлъмъ менен байланышат жана тиешелъъ чечимдерди биргелешип кабыл алышат: 

· тёмёнкъ жолдор менен корреспонденттик эсепте ликвиддъълъктъ кёбёйтъъ тууралуу: 

ь баалуу кагаздардын кърёёсъ астында бир къндък кредиттерди беръъ

ь банктар аралык кредиттёё механизмин пайдалануу

ь корреспонденттик эсепти накталай акча каражаттары менен толтуруу

· жана/же катышуучунун дебеттик таза позициясынын лимитин кёбёйтъъ тууралуу

Пакеттик клиринг системасынын иш регламентинин бузулган учурунда тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткаруучу Улуттук банктын структуралык бёлъмъ оператор менен бирдикте ал бузуулардын себептерин аныктайт, алар жана катышуучулар менен бирдикте утурумдук клирингдик сессияны ийгиликтъъ аягына чыгаруу жана клирингдик къндъ жабуу ъчън зарыл болгон чараларды кёрёт.  

 

3.2.2. Кийинки мониторинг 

 

Кийинки мониторинг сандык мънёздёмёлёр жёнъндё статистикалык маалыматтардын негизинде жана тёлём системасынын операторлорунан же оператор Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес болсо, тёлём системасынын катышуучуларынан алынган системанын сандык мънёздёмёлёр жёнъндё мезгилдъъ маалыматтары боюнча ъзълтъксъз жъргъзълёт (бул эрежелердин 1-тиркемесине ылайык).  

 

3.2.2.1. Андан ары кънсайын жъргъзълъъчъ мониторинг 

 

Бул мониторинг ёзъндё Эсептешъълёрдън гросстук системасына жана Пакеттик клиринг системасына мониторингди камтыйт жана отчеттук къндён кийинки къндън башына карата ъзгълъксъз иштёёчъ маанилъъ тёлём системасынын операторунан алынуучу, отчеттук кън ъчън къндёлък электрондук маалыматтын негизинде жъргъзълёт. Мониторингдин жыйынтыктары тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткаруучу Улуттук банктын структуралык бёлъмдън къндёлък жана жумалык отчетторунда чагылдырылат. 

Эсептешъълёрдън гросстук системасына мониторинг тёмёнкъ маалыматтардын негизинде ишке ашырылат: 

· ар бир катышуучу жана бътъндёй система боюнча тёлёмдёрдън жана жъгъртъълёрдън кириш жана чыгыш сандары жёнъндё (бул эрежелердин 2-тиркемесинин формасы боюнча 1-таблица); 

· ар бир катышуучу жана бътъндёй система боюнча ар кыл себептер менен (система же катышуучу тарабынан кабыл алынбаган, катышуучу тарабынан кайтарылып алынган, ликвиддъълъктън жетишсиздиги) аткарылбаган тёлём документтеринин саны жана кёлёмъ жёнъндё (бул эрежелердин 2-тиркемесинин формасы боюнча 2-таблица);  

Эсептешъълёрдън гросстук системасында тобокелдиктерди тескёё максатында тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткаруучу Улуттук банктын структуралык бёлъмъ отчеттук къндён кийинки жумушчу кънъ, кън сайын: 

· отчеттук операциялык къндё тёмёнкъ формулалар боюнча акча каражаттарынын айланышынын жана системанын ликвиддъълъгънън коэффициенттерин эсептейт: 

Коб = Добор / Тликв

Кликв = Тликв / (Добор + Неисп), мында: 

ь Коб, Кликв тиешелъълъгънё жараша системада акча каражаттарынын айланышынын жана системанын ликвиддъълъгънън коэффициенттери

ь Добор система боюнча дебеттик жъгъртъънън операциялык къндёгъ катышуучулардын дебеттик жъгъртъълёрънън жалпы суммасына барабар болгон суммасы;  

ь Тликв системанын операциялык къндън акырына карата системадагы акча каражаттардын жалпы суммасына барабар болгон къндёлък ликвиддъълъгъ;  

ь Неисп катышуучулардын эсептеринде акча каражаттарынын жетишсиздик себеби боюнча операциялык къндън аягына карата система тарабынан жокко чыгарылган, аткарылбаган тёлём документтеринин суммасы

· коэффициенттердин эсептелген маанилеринин системанын финансылык тобокелдиктери минималдуу болуп саналган маанилерге ылайык келъъсънё анализ жъргъзъъ

ь жъгъртъъ коэффициенти ъчън: 

- Кликв 0,5 мында Коб 1,5 же  

- Кликв 1,5 мында Коб 0,5; 

ь ликвиддъълък коэффициенти ъчън

- Коб 0,5 мында Кликв 1,5 же 

- Коб 1,5 мында Кликв 0,5.  

Эсептелген коэффициенттердин негизинде ар бир операциялык кън ъчън бул коэффициенттердин орточо арифметикалык катары алардын ай, чейрек жана жыл ъчън орточо маанилерин эсептёё жъзёгё ашырылат.  

· кезекте турган, ошондой эле операциялык кън ичинде аткарылбаган тёлём документтерине анализ жъргъзъъ. Ётъп жаткан айдын ъч ырааттуу, же болбосо беш ыраатсыз операциялык къндън ликвиддъълъгънън жетишсиздиги себеби боюнча тёлём документтеринин системалуу търдё аткарылбаган учурунда катышуучуга ликвиддъълъктъ кёбёйтъъ боюнча чараларды кабыл алуу жёнъндё тиешелъъ эскертъъ берет. Мындай учур кайрадан кайталанганда бир ай ичинде банктык кёзёмёлгё тиешелъъ чараларды кабыл алуу ъчън маалыматтарды даярдайт жана берет

 

Пакеттик клиринг системасына мониторинг тёмёнкъ маалыматтардын негизинде ишке ашырылат: 

· дебеттик таза позициялардын лимиттери жёнъндёё; 

· ар бир катышуучу жана бътъндёй система боюнча дебеттик жана кредиттик жъгъртъълёрдън жёнъндё (бул эрежелердин 2-тиркемесинин формасы боюнча 1-таблица); 

· ар бир катышуучу жана бътъндёй система боюнча ар кыл себептер менен (система же катышуучу тарабынан кабыл алынбаган, катышуучу тарабынан кайтарылып алынган, ликвиддъълъктън жетишсиздиги) аткарылбаган тёлём документтеринин саны жана кёлёмъ жёнъндё (бул эрежелердин 2-тиркемесинин формасы боюнча 2-таблица); 

Пакеттик клиринг системасында келип чыгуучу тобокелдиктерди тескёё максатында тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткаруучу Улуттук банктын структуралык бёлъмъ кън сайын катышуучунун аткарылбаган тёлёмдёръ жёнъндё маалыматтарга талдоо жъргъзёт жана таза дебеттик позициянын лимитинин жогорулашынын себептерин аныктайт. Айдын ъч ырааттуу, же болбосо беш ыраатсыз операциялык къндън таза дебеттик позициянын лимитинин жогорулашы себептери боюнча катышуучуда тёлём документтеринин системалуу търдё аткарылбаган учурунда катышуучуга ликвиддъълъктъ кёбёйтъъ боюнча чараларды кабыл алуу жёнъндё тиешелъъ эскертъъ берет. Мындай учур кайрадан кайталанганда бир ай ичинде банктык кёзёмёлгё тиешелъъ чараларды кабыл алуу ъчън маалыматтарды даярдайт жана берет. 

 

3.2.2.2. Айсайын жъзёгё ашырылуучу кийинки мониторинг 

 

Бул мониторинг ёзънчё тёлём системасынын операторлорунан же оператор Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес болсо, тёлём системасынын катышуучуларынан алынуучу отчеттук айдын маалыматтарынын негизинде жъргъзълёт (бул эрежелердин 1-тиркемесиндеги тизме боюнча). Мониторингдин жыйынтыктары тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткаруучу Улуттук банктын структуралык бёлъмдън айлык отчетторунда чагылдырылат. 

Мониторинг

· ъзгълтъксъз иштёёчъ-маанилъъ тёлём системасына (эсептешъълёрдън гросстук системасы жана Пакеттик клиринг системасы) системанын операторлорунун къндёлък отчеттору (бул эрежелердин 2-тиркемесинин формалары боюнча) жана системанын иши жёнъндё айлык отчету (отчеттордун колдонулуп жаткан формалары боюнча) боюнча ишке ашырылат; 

· маанилъъ тёлём системасына

тёлём карттары менен эсептешъълёрдън локалдык, эларалык системалары Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик акттылары жёнъндё» №26/5 токтому менен бекитилген Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчет жёнъндё жобонун (мындан ары Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет жёнъндё жобо) 21-бёлъгънън («З» жана «И» пункттары) 2-тиркемесинде келтирилген формалар боюнча Тёлём системаларынын катышуучуларынын (коммерциялык банктардын) отчетторунун негизинде ишке ашырылат

ь «Элкарт» тёлём карттары менен эсептешъълёрдън улуттук системасы бул эрежелердин 3-тиркемесинде келтирилген формалар боюнча системанын операторунун отчетторунун негизинде ишке ашырылат; 

· ъзгълтъксъз иштёёчъ-маанилъъ эмес тёлём системасына: 

акча которуулардын локалдык, эларалык системалары, чегаралар  

аралык тёлёмдёр системасы жогоруда келтирилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчет жёнъндё» жобонун 21-бёлъгънън («З» жана «И» пункттары) 2-тиркемесинде келтирилген формалар боюнча Тёлём системаларынын катышуучуларынын (коммерциялык банктардын) отчетторунун негизинде ишке ашырылат

ь банктык эмес тёлём системалары бул эрежелердин 3-тиркемесинде келтирилген формалар боюнча системанын операторунун отчетторунун негизинде ишке ашырылат. 

· тёлём каражаттарын пайдалануу системанын катышуучуларынан алынган отчеттун негизинде, Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет жёнъндё жобонун 2-тиркемесиндеги 21-бёлъгъндё («Г» пункту) келтирилген форма боюнча жъзёгё ашырылат. 

 

3.2.3. Мезгилдъъ мониторинг 

 

Бул мониторинг тёмёнкъдёй жъргъзълёт: 

· тёлём системасынын операторлору же оператор Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес болсо, тёлём системасынын катышуучулары, акча каражаттарын которуу системасы боюнча кызмат кёрсётъълёрдън провайдерлери тарабынан берилген, тёлём системасынын иштёёсънё баа беръъсъ боюнча маалыматтын негизинде, Улуттук банктын суроо-талабы боюнча жылына бир жолудан кем эмес.  

Баа беръъсъ боюнча маалымат тёмёнкълёр боюнча берилет: 

ь бул эрежелердин 4-тиркемесинде келтирилген анкета формасында ъзгълтъксъз иштёёчъ-маанилъъ жана маанилъъ тёлём системалары; 

ь бул эрежелердин 5-тиркемесинде келтирилген анкета формасында ъзгълтъксъз иштёёчъ-маанилъъ эмес тёлём системасы

· зарылдыгына жараша, жеринде тёмёнкълёргё текшеръълёрдъ жъргъзъънън негизинде: 

ь тёлём системасынын операторлорунда же оператор Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес болсо, тёлём системасынын катышуучуларында, системанын иштёёсънън стандарттарга жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык келъъсънё. Текшеръъ боюнча комиссиянын курамы жана текшеръънъ жъзёгё ашыруунун тартиби Улуттук банк белгилегендей аныкталат; 

ь демилге башталгандан жана анын аяктоосуна чейин системага катышууга жана анда тёлёмдёрдъ жъргъзъъгё тиешелъъ ченемдик укуктук актылардын талаптарын сактоо маселелери боюнча тёлём системасынын катышуучуларында, жана акча которуулар системасы боюнча кызмат кёрсётъълёрдън провайдерлеринде. Текшеръъ комплекстъъ же максаттуу инспекциялык текшеръънън алкагында тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткаруучу Улуттук банктын структуралык бёлъмъ тарабынан ал бёлъмдън начальнигинин жана анын ишине тъздён-тъз жетекчилик кылган Улуттук банктын Тёрагасынын орунбасарынын макулдугу менен башкы банк белгилеген тартипте аткарылат. 

 

3.2.4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын мониторинг жъргъзъънън алкагында тёлём системасына кёзёмёлдъктъ аткарган бёлъмънън функциясы  

 

Улуттук банктын тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткарган бёлъмъ тёмёнкъ иштерди башкы банк белгилеген тартипте жъзёгё ашырат: 

1) айкын убакыт ыргагында ъзгълтъксъз иштёёчъ-маанилъъ тёлём системасынын ишин къндёлък негизде кёзёмёлгё алуу. Системада тобокелдикке алып келъъчъ кырдаалдар аныкталганда, аны чектёё боюнча ченемдик укуктук актыларда каралган чараларды колдонот, жыйынтыгы регулярдык отчетто чагылдырылат; 

2) тёмёнкълёр тууралуу маалымат чогултууну ишке ашырат: 

· белгиленген мезгил аралыгында тёлём системасынын сандык жана сапаттык мънёздёмёлёръ жёнъндё; 

· чегаралар аралык тёлёмдёр системасынын (SWIFT, Телекс, Банк-кардар ж.б.) операторлору (эгер оператор Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналбаса, катышуучулар) тарабынан алынган жана жёнётългён тёлёмдёрдън саны жана кёлёмъ жёнъндё; 

· оператордон (эгер оператор Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналбаса, катышуучулар) алынган ар бир тёлём инструменти боюнча кириш жана чыгыш тёлёмдёрънън (акча каражаттарын которууларынын) саны жана кёлёмъ жёнъндё; 

3) алынган маалыматтардын аныктыгын текшеръънъ жъзёгё ашырат, алынган маалыматты иштеп чыгат жана талдоо жъргъзёт. Жъргъзългён талдоонун жыйынтыгы боюнча тёмёнкълёрдъ тъзёт жана Улуттук банктын жетекчилигине берет: 

· кънсайын - ъзгълтъксъз иштёёчъ-маанилъъ тёлём системасынын иши жёнъндё отчетту; 

· айсайын тёмёнкълёр тууралуу отчетту: 

ь системанын категориялары, търлёръ боюнча жана бътъндёй тёлём системасы боюнча тёлём системасынын иши жёнъндё; 

ь тёлём кызмат кёрсётъълёръ рыногунда тёлём инструменттеринин жетиштъълъгън пайдалануу жана ага баа беръъ тууралуу жана тёлём инструменттерин ёркъндётъъ боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана кароого алып чыгат; 

4) алардын кесепетинде тёлём системасынын ишинин ъзгълтъксъздъгъ, же болбосо катышуучулардын Тёлём системасына же Улуттук банктын Жамааттык пайдалануу тъйънъ SWIFT (ЖПТ SWIFT) банк-катышуучуларынын SWIFT тъйънънё жеткиликтъълъгъ ишке ашпай калууларда тобокелдиктерди минималдаштыруу максатында Тёлём системасынын техникалык инфраструктурасынын ишин камсыз кылган Улуттук банктын бёлъмънён иштебей калуулар жёнъндё маалымат алат. Иштебей калууну четтетъъгё чейин: 

· иштебей калууну четтетъъ процессине мезгилдъъ контролдук жъргъзъъ, зарыл болгон учурда ёз ыйгарым укуктарынын чегинде байланыш провайдерлери, тёлём системаларынын операторлору (эгер оператор Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналбаса, катышуучулар) менен ёзара аракеттенишъъ жолу менен бул процессти тездетъъгё жардам кёрсётъъ боюнча иш-чараларды ишке ашырат; 

· тобокелдиктерге талдоо жана иштебей калуунун бътъндёй тёлём системасынын ишине тийгизген таасиринин даражасына баа беръънъ жъргъзёт. Зарыл болгон учурда, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык, келип чыккан тобокелдиктерди чектёё боюнча чараларды иштеп чыгууну жана кабыл алууга демилге кёрсётё алат; 

· иштебей калууну четтетъъдён кийин тёлём системасынын техникалык инфраструктурасынын иштёёсън камсыз кылган Улуттук банктын бёлъмънён иштебей калуунун себептери жёнъндё маалыматты алат, иштебей калуулар жёнъндё маалыматтар базасын тъзёт, тобокелдик учурлардын каттоо карточкаларын тъзёт. Иштин жыйынтыктарын иштебей калуунун тёлём системасынын иштёёсънё тийгизген таасиринин даражасына жараша къндёлък отчетто чагылдырат, Улуттук банктын жетекчилиги ъчън маалыматтык тилкат даярдайт; 

5) Улуттук банктын мезгилдъъ басылмаларында жарыялоо ъчън тёлём системасынын иши жёнъндё маалымат берет; 

6) Улуттук банктын веб-сайтында жайгаштыруу ъчън тёлём системасынын иши жёнъндё маалымат берет; 

7) зарыл болгон учурда тобокелдиктерди тескёёгё алуу жана тёлём системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштарды Улуттук банктын жетекчилигине берет; 

8) башка ёлкёлёрдън Борбордук банктары, кёзёмёлдък органдары менен системалардын иштёёсъ жёнъндё ой-пикирлер жана маалыматтар, эгер зарыл болсо, тиешелъъ макулдашуулардын негизинде айрым катышуучулар тууралуу маалыматтар менен ъзгълтъксъз алмашууларды жъргъзёт; 

9) зарыл болгондо оператордун, катышуучунун же кызмат кёрсётъънън провайдеринин жетектёёчъ кызматкерлери менен системанын учурдагы абалын талкуулоо ъчън жолугушууларды ёткёрёт; 

10) системанын иштёёсънън расмий документтерге, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына, эларалык стандарттарга ылайык келъъ маселелери боюнча жеринде (операторлордо же оператор Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес болсо, катышуучуларда, кызмат кёрсётъълёрдън провайдерлеринде) текшеръълёрдъ жъзёгё ашырат. 

 

3.3. Мониторингди жъзёгё ашыруу ъчън шарттар 

 

Сапаттуу мониторингди жъзёгё ашыруу максатында, системанын оператору же оператор Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес болсо, катышуучу мониторинг жъргъзъъгё суроо-талап алынган къндён тартып, 5 банк кънънён кеч эмес мёёнёттё Улуттук банктын Тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткарган бёлъмънън кызматкерлерине тёмёнкъ материалдарды беръъгё милдеттъъ: 

· системанын оператору тарабынан жъргъзългён системанын иштёёсънё туура келишине ёзалдынча баа беръънън; 

· расмий системалык документтердин (системанын эрежелери, тёлём системасынын иштёёсънё тиешелъъ макулдашуулар жана келишимдер, оператордун бизнес-планы, бизнестин ъзгълтъксъздъгън камсыз кылуу планы); 

· тёлём системасынын операторунун ишин текшеръъчъ тышкы жана ички аудиторлордун корутундуларынын; 

· мониторингдин жъръшъндё суралышы мъмкън болгон башка маалыматтын. 

Суроо-талапка жараша бул материалдар жеринде оператор тарабынан берилиши мъмкън, же болбосо кёрсётългён документтердин кёчърмёлёръ Улуттук банкка берилиши мъмкън. 

Тёлём жана эсептешъъ системаларына мониторинг жана баа беръънъ ишке ашырган адистер (мындан ары текст боюнча жооптуу аткаруучулар), тёлём системаларынын мониторинги процессинде алынган кандай болбосун маалыматтын купуялуулугун сактоого милдеттъъ. 

Жооптуу аткаруучунун жумуш ордуна жеткиликтъълъктъ камсыз кылуучу шарт белгилерди, коддук сёздёрдъ же башка маалыматтарды сактоо, пайдалануу алардын санкцияланбаган пайдалануусун болтурбоого тийиш.  

Тёлём системаларынын мониторингин жана баа беръъсън жъргъзъъ ъчън дайындалган программалык каражаттар ёзъндё пайдалануучуларды таануу каражаттарын жана электрондук журнал жъргъзъъ мъмкънчълъгън камтыган, санкцияланбаган пайдалануудан сактоонун программалык комплексине ээ болгон, бул максаттар ъчън атайын бёлънгён персоналдык компьютерлерге орнотулууга тийиш.  

Ар бир жооптуу аткаруучу жеткиликтъълъктън тиешелъъ укуктарына ээ болууга жана тёлём системаларына мониторинг жана баа беръъ ъчън дайындалган программалык каражаттарды ёзънън жеке каттоо жазуулары жана ёзънън шарт белгилеринин астында пайдаланууга тийиш.  

Жооптуу аткаруучулардын жеткиликтъълък укуктары тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткарган Улуттук банктын бёлъмънън начальнигинин кызматтык тилкатынын негизинде, адистердин тиешелъъ ыйгарым укуктарына ылайык дайындалат

 

3.4. Тёлём системасынын ишине талдоо жъргъзъъ жана баа беръъ 

 

Тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткарган Улуттук банктын бёлъмъ тарабынан мезгилдъъ мониторинг жъргъзъъ жолу менен алынган маалыматтын негизинде тёлём системасынын ишинин Улуттук банктын белгиленген талаптарына жана системанын категориялары боюнча стандарттарга ылайык келъъсънё талдоо жана баа беръъ жъргъзълёт. Бул иштердин алкагында: 

· айрым тёлём системаларынын тобокелдиктердин мънёздёмёлёрънё, транзакциялардын эсебине жана кёлёмънё жана башка операциялык мънёздёмёлёргё ылайык иштёёсънё баа беръъ жана ъзгълтъксъз иштёёчъ маанилъълъгън аныктоо аткарылат; 

· Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында жана эларалык финансы институттарынын сунуш-кёрсётмёлёръндё (Ъзгълтъксъз иштёёчъ маанилъъ тёлём системаларынын чечъъчъ принциптери (КПСЗПС) ж.б.) белгиленген талаптарды аткаруу предметине системанын тъзъмън жана иштёёсън окуп ъйрёнъъ жъргъзълёт. 

Баа беръънъ жъзёгё ашырууда тёлём системасынын ишинин Эсептешъълёрдън эларалык банкы (Швейцария) тарабынан 2001-жылдын январь айында жарыяланган №43 басылмада камтылган «Системалуу мааниге ээ тёлём системаларынын негизги принциптери» документинде аныкталган КПСЗПСга ылайык ишке ашырылаарына баа беръъ ыкмасы боюнча жалпы кабыл алынган эларалык тажрыйба колдонулат 

Эларалык финансы институттарынын сунуш-кёрсётмёлёрънё ылайык, тёмёнкълёр ъчън баа беръъ критерийлери болуп саналат:  

· ъзгълтъксъз иштёёчъ-маанилъъ тёлём системалары Ъзгълтъксъз иштёёчъ маанилъъ тёлём системаларынын чечъъчъ принциптерине (КПСЗПС) жана Улуттук банкынын белгиленген талаптарына толук ылайык келъъсъ; 

· маанилъъ тёлём системасы ъчън I, II, VII, VIII, IX, X Ъзгълтъксъз иштёёчъ маанилъъ тёлём системаларынын чечъъчъ принциптерин (КПСЗПС) сактоосу жана Улуттук банктын белгиленген талаптарына толук ылайык келъъсъ; 

· ъзгълтъксъз иштёёчъ-маанилъъ эмес тёлём системасы ъчън Ъзгълтъксъз иштёёчъ маанилъъ тёлём системаларынын чечъъчъ принциптерин (КПСЗПС) бёлъгъ менен сактоо жана Улуттук банктын талаптарына ылайык келъъсъ. 

Эларалык Валюта фондусунун 2003-жылдагы «Системалуу мааниге ээ тёлём системаларынын негизги принциптеринин аткарылышына баа беръъ ъчън колдонмосуна» ылайык, баа беръъ сапаттык негизде 5 баллдык шкала боюнча жъргъзълъъгё тийиш: 

· 5 (аткарылып жатса), эгер баа беръънън бардык критерийлери кандайдыр бир олуттуу жетишпестиктери жок аткарылып жатса; 

· 4 (негизинен аткарылып жатса), эгер ётё олуттуу эмес жетишпестиктер аныкталса жана баа беръъ критерийлерин толук аткарууга жетишъъ ъчън алар боюнча убакыттын белгиленген мезгил аралыгында айкын аткарыла турган корректировкалоочу иш-чаралардын болушу; 

· 3 (жарым-жартылай аткарылып жатса), эгер аныкталган жетишпестиктер белгилъъ убакыт аралыгында баа беръъ критерийлеринин толук аткарылышынан къмён саноого жетиштъъ болсо; 

· 2 (аткарылбаса), баа беръъ критерийлерин колдонууда олуттуу жетишпестиктер аныкталса; 

· 1 (колдонулбайт), эгер системаны бул структуралык, юридикалык же институционалдык шарттарда колдонууга болбосо.  

Талдоонун жана баа беръънън натыйжалары конкреттъъ баалоонун негиздемесинин кошо тиркелиши менен отчетто чагылдырылат. Баалардын жыйынтыктарына ылайык, тёмёнкъ чечимдерди кабыл алууну кошо алуу менен системанын иштёёсъ жёнъндё корутунду даярдалат

· эгер баа 5 же 4 болсо, системанын иштешинин учурдагы деьгээлинин сакталышы жёнъндё; 

· 3 же 2 баасында, системанын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында баа берилип жаткан системага ёзгёртъълёрдъ жана баа беръъ критерийлеринин толук аткарылышына жетишъъ ъчън сунуш-кёрсётмёлёрдъ, алардын аткарылыш мёёнёттёрън кёрсётъъ менен киргизъъ зарылчылыгы жёнъндё;  

· 1 баасы коюлганда, системанын андан ары иштешинин мъмкън эместиги жёнъндё. 

Баа беръъ боюнча корутунду Улуттук банктын Тёлём системасы боюнча комитетинин карап чыгуусуна жана жактыруусуна берилет. Корутунду жактырылгандан кийин баа беръъ боюнча материалдар тёлём системасынын операторуна же оператор Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес болсо, тёлём системасынын катышуучусуна, акча которуулардын системалары боюнча кызмат кёрсётъълёрдън провайдерине маалымат катары берилет.  

Талдоону жъзёгё ашыруунун жана купуялуулуктун зарыл болгон деьгээлин сактоо менен системанын ишинин жыйынтыктары жёнъндё маалымат тёлём системаларынын иши жёнъндё ъзгълтъксъз аналитикалык отчеттордо чагылдырылат. 

 

4. Таасир этъъ чаралары 

 

Баа берилип жаткан системага ёзгёртъълёрдъ киргизъъ зарылчылыгы жёнъндё баа беръъ жыйынтыктары боюнча чечим (3.4. пунктка ылайык) кабыл алынган учурда, тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткарган Улуттук банктын бёлъмъ операторго же оператор Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес болсо, катышуучуга же акча каражаттарын которуу системасы боюнча кызмат кёрсётъълёрдън провайдерине тиешелъълъгънё жараша таасир этъънън тиешелъъ чараларын кабыл алууга демилгечи боло алат. Таасир этъъ чаралары боюнча чечим Улуттук банктын Тёлём системасы боюнча комитетинин карап чыгуусуна жана жактыруусуна берилет.  

Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамына жана Тёлём системасына кёзёмёлдък боюнча саясатка ылайык, тёмёнкъдёй чаралар каралат: 

А. Ишендиръъ менен таасир этъъ. Мониторингдин, талдоонун жана системага баа беръънън жыйынтыктарынын натыйжасында алынган аргументтерди пайдалануу аркылуу системанын оператору менен съйлёшъълёрдъ жъргъзъънъ камтыйт. Съйлёшъълёрдъ жъргъзъъ ъчън адамдардын курамы Улуттук банктын жетекчилиги менен макулдашылат. 3 баасы коюлган учурда пайдаланылат

Б. Макулдашуулар жана келишимдер. Системага ёзгёртъълёрдъ киргизъъ максатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банк менен системанын операторунун ортосундагы макулдашууларды жана келишимдерди колдонууга Улуттук банк демилгечи боло алат. Мындай документтер система жооп беръъгё тийиш болгон талаптарды жана стандарттарды белгилёёчъ тиешелъъ шарттарды кошо алганда, ар кыл форманы ошондой эле алардын сакталышын камсыз кылууда Улуттук банктын ролун кабыл алышы мъмкън. Документтерди иштеп чыгуу, макулдашуу жана кол коюу боюнча иштер тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткарган Улуттук банктын бёлъмъ тарабынан ишке ашырылат. 3 же 2 баасы коюлган учурда пайдаланылат. 

В. Системаларда катышуу. Ъзгълтъксъз иштёёчъ-маанилъъ же маанилъъ системалар учурунда, 2 баасы коюлганда, Улуттук банк тёмёнкълёр аркылуу системаны башкарууга катышуу тууралуу чечим кабыл алалат: 

· башка менчик ээлери сыктуу эле, ошондой эле шарттарда системанын операторунун акцияларына ээлик кылуу; 

· cистеманын иштёёсъ жёнъндё маанилъъ чечимдерге карата «вето» укугун колдонуу

· маалыматтын менчигин тъзъъгё жеткиликтъълъгъ жана ёзънън кёзкарашын айтуу мъмкънчълъгъ менен директорлор кеьешинде мъчёлък. 

Г. Башка расмий органдар менен кызматташтык. Системада ёзгёртъълёрдъ ишке ашыруу ъчън Улуттук банк финансы-кредит мекемелерине кёзёмёл органдары, башка кёзёмёл органдары, финансы уюмдары менен, ошондой эле системанын менчик ээлери, катышуучулары, пайдалануучулары же жёнгё салуучу органдары болуп эсептелген эларалык уюмдар жана башка ёлкёлёрдън борбордук банктары менен кызматташа алат. 3 же 2 баасы коюлган учурда пайдаланылат. 

Системага баа беръъ тууралуу корутундуда кабыл алынган чечимдерди (3.4. пунктуна ылайык) аткарбаган учурларда, тёмёнкъ чаралар колдонулат: 

· эскертъъ; 

· жазуу жъзъндёгъ макулдашуу; 

· жазуу жъзъндёгъ эскертъъ; 

· корреспонденттик эсептин келишимин жокко чыгаруу; 

· Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген негиздер боюнча жаза пулдарды салуу же тёлётъп алуу

· банктык операциялардын бардык же ёзънчё търлёрън жъргъзъъгё берилген лицензиянын аракетин токтотуу же аны кайтарып алуу; 

· тёлём системасынын операторунун функцияларды ишке ашыруу боюнча ишин токтотуу; 

· ачык билдиръълёрдъ беръъ. Ачык билдиръълёр чейрегине бир жолудан кем эмес улуттук прессада жана Улуттук банктын сайтында жарыяланат. Билдиръънън форматы жъргъзългён текшеръълёрдън жыйынтыктарына ылайык аныкталат жана ёзънё Улуттук банктын тыянактарын, системаны жакшыртуу боюнча сунуш-кёрсётмёлёрдъ ж.б. камтый алат. Билдиръънън тексти тёлём системасына кёзёмёлдък функциясын аткарган Улуттук банктын бёлъмъ тарабынан купуялуулуктун тиешелъъ деьгээлин сактоо менен даярдалат, Улуттук банктын жетекчилиги менен макулдашылат жана жарыялоо ъчън берилет.  

Зарыл болгон учурда Улуттук банк баа берилип жаткан системага, операторго же оператор Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес болсо, катышуучуга же акча каражаттарын которуу системасы боюнча кызмат кёрсётъълёрдън провайдерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка таасир этъъ чараларын же санкцияларды колдоно алат.  

Тёлём системасына кёзёмёлдък боюнча Улуттук банктын талаптарына туура келбеген системага карата Улуттук банк соттук тартипте чечимдин мужбурлап аткарылышына демилгечи боло алат

 

Тиркемелер  

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына  

кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

1-тиркеме  

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдък жана контролдук жъргъзъъ объекттери  

 

 

Категориясы 

1) Ъзгълтъксъз иштёёчъ-маанилъъ тёлём системалары 

Системанын търъ 

1 Ири тёлёмдёр системасы 

2 Чекене тёлёмдёр системасы 

Аталышы 

Эсептешъълёрдън гросстук системасы 

Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы 

Оператор 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

Катышуучу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, коммерциялык банктар, Борбордук казыналык, Мамлекеттер аралык банк жана башка системалар 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 

коммерциялык банктар 

Категориясы 

2) Маанилъъ тёлём системалары 

Системанын търъ 

3 Тёлём карттары менен эсептешъънън локалдык системалары 

4 - Тёлём карттары менен эсептешъънън эларалык системалары 

5 - Тёлём карттары менен эсептешъънън улуттук системасы 

Системанын аталышы 

Алай-Кард, Демир 24, Укркарт, Алтын жана рынокто пайда болушуна жараша башка системалар 

Visa, Master Card, Union Card жана рынокто пайда болушуна жараша башка системалар 

Элкарт 

Оператор 

Системаларды тейлёёчъ тиешелъъ процессинг борборлору 

Системаларды тейлёёчъ тиешелъъ процессинг борборлору 

"Банктар аралык процессинг борбору" ЖАК 

Катышуучу 

Коммерциялык банктар 

Коммерциялык банктар 

 

Категориясы 

3) Ъзгълтъксъз иштёёчъ -маанилъъ эмес тёлём системалары 

Системанын търъ 

6 Акча которуулардын эларалык системалары 

Системанын аталышы 

Оператор 

Катышуучу (2008-жылдын 1-январына карата) 

Western Union 

Кредиттик эмес уюм "Вестерн Юнион ДП Восток" ЖЧКсы 

Коммерциялык банктар 

Анелик 

КБ "Анелик РУ" ЖЧКсы 

Коммерциялык банктар 

Contact 

АКБ "Русславбанк" 

Коммерциялык банктар 

Близко 

Россиялык "Связь-банк" 

Коммерциялык банктар 

Money Gram 

"Money Gram Int" компаниясы 

Коммерциялык банктар 

MIGOM 

"ЕвроТрастбанк" КБ 

Коммерциялык банктар 

Лидер 

ЖЧК КБ "Инкрэдбанк" 

Коммерциялык банктар 

Xpress Money 

"ОралСиб" ААК 

Коммерциялык банктар 

Юнистрим 

КБ "Юнистрим" ААК 

Коммерциялык банктар 

Interexpress 

АКБ "Интеркоопбанк" (ААК) 

Коммерциялык банктар 

Страна Экспресс 

Кредиттик эмес уюм "Золотая корона" 

Коммерциялык банктар 

Аллюр 

Кредиттик эмес мекеме "ОРС" (Бирдиктъъ эсептешъъ системасы) 

Коммерциялык банктар 

Travelex 

"Travelex Money Transfer Limited" компаниясы 

Коммерциялык банктар 

Тез почта 

"Импэксбанк" ААК 

Коммерциялык банктар 

Системанын търъ 

7 Акча которуулардын локалдык системалары 

Системанын аталышы 

Оператор 

Катышуучу (2008-жылдын 1-январына карата) 

Кыргыз Трансфер 

"Эсептешъъ-Сактык компаниясы" ААКсы 

"Эсептешъъ-Сактык компаниясы" ААКсы 

Системанын търъ 

8 Чегаралар аралык тёлёмдёр системалары 

SWIFT 

SWIFT 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, "Айылбанктан" башка коммерциялык банктардын баары 

Telex 

Кыргызтелеком 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, бардык коммерциялык банктар 

Банк-Клиент 

«Азияуниверсалбанк» ААКсы, 

«Аманбанк» ААКсы, 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКсы, 

"Эсептешъъ-Сактык компаниясы" ААКсы 

АКБ «Толубай» ЖАК, 

"ФинансКредитБанк КАБ" ААКсы 

Корреспондент-банктар 

Е-Клиент 

«Кыргызёнёржайкурулуш-банк» ААКсы, 

"Эсептешъъ-Сактык компаниясы" ААКсы 

«ЭкоБанк» ААКсы, 

"ФинансКредитБанк КАБ" ААКсы, 

Корреспондент-банктар 

Башкалар 

 

9- Тёлём инструменттери 

10 Кыргыз Республикасынын тёлём системаларынын техникалык инфраструктурасы 

Улуттук банктын Жамааттык пайдалануунун тъйънъ SWIFT (ЖПТ SWIFT). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, коммерциялык банктар 

Банктар аралык коммуникациялык тъйън 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, бардык коммерциялык банктар 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына  

кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

2-тиркеме (1-таблица) 

 

 

20__ -ж. "_____"_________ ъчън банк-катышуучулар боюнча гросстук системадагы тёлёмдёр жёнъндё 

маалымат 

 

 

 

Катышуучунун аталышы 

Чыгыш  

Кириш  

Тёлёмдёр саны 

Ълъшъ (%) 

Тёлёмдёр кёлёмъ (миь сом) 

Ълъшъ 

(%) 

Тёлёмдёрдън орточо кёлёмъ (миь сом) 

Тёлёмдёр саны  

Ълъшъ (%) 

Тёлёмдёр кёлёмъ (миь сом) 

Ълъшъ (%) 

Тёлёмдёрдън орточо кёлёмъ (миь сом) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отчеттук кън ъчън бардыгы 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

Жыл ичиндеги орточо къндък маани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук кън ъчън маанинин орточо къндък мааниден четтёёсъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыл ичиндеги кън ъчън эь жогорку маани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кън ичиндеги топтолуу коэффициенти (системанын эь ири 5 катышуучусуна дал келъъчъ пайыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тёрага _______________ ______________ Башкы бухгалтер ___________________ _________________ 

(колу) (аты-жёнъ) (колу) (аты-жёнъ

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (тел.) 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежеге карата  

2-тиркеме (2-таблица)  

 

 

 

20__ -ж. "_____"_________ операциялык кън ичиндеги эсептешъънън гросстук системасындагы аткарылбаган тёлём документтери 

№ 

Катышуучунун аталышы  

Тёлём документинин 

аткарылбай калуу себебинин аталышы  

Аткарылбаган тёлём документтеринин саны 

Тёлёмдёрдън кёлёмъ 

(миь сом) 

  

  

 ликвиддъълъктън жетишсиздиги 

  

  

  

  

туура эмес эсеп 

  

  

  

  

 … 

  

  

Катышуучу боюнча бардыгы: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Катышуучу боюнча бардыгы: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Системадагы кън ичинде аткарылбай калган тёлём документтеринин бардыгы, анын ичинде

 

 

ликвиддъълъктън жетишсиздиги  

 

 

туура эмес эсеп  

 

 

… 

 

 

 

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнщ) 

 

Башкы бухгалтер ___________________ _________________ 

(колу) (аты-жёнщ

 

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон

 

Отчеттук формаларды толтуруу эрежелери (2-тиркеме) 

 

Формалар эсептешъълёрдън гросстук системасынын оператору тарабынан отчеттук кън ичиндеги системанын ишинин жыйынтыгы боюнча кън сайын толтурулат жана тёлём системаларына кёзёмёл жъргъзъъ функциясын аткарган Улуттук банкынын бёлъмънё кийинки операциялык къндън башында электрондук търдё берилет

 

2-тиркеме (1-таблица) 

 

Отчет системадагы ар бир катышуучу боюнча жана жалпысынан система боюнча отчеттук кън ъчън иштелип чыккан тёлёмдёрдън сандык мънёздёмёлёръ жёнъндё маалыматтарды камтыйт. Ар бир катышуучу боюнча саптар толугу менен бардык графалар боюнча толтурулат. Жалпы система боюнча отчеттук кън ъчън маалыматтары бар жыйынтык саптар «» белгиси коюлган графалар боюнча гана толтурулат

 

2-тиркеме (2-таблица

 

Отчет ар бир катышуучу боюнча гросстук системада жана система боюнча бътъндёй отчеттук кън ъчън аткарылбай калуу себептерин кошо кёрсётъъ менен аткарылбай калган тёлёмдёрдън сандык мънёздёмёлёръ жёнъндё маалыматтарды камтыйт. Аткарылбай калуунун ар бир себеби боюнча аткарылбай калган тёлёмдёрдън санын жана кёлёмън кёрсёткён бир гана жыйынтык сап толтурулат.  

Ар бир катышуучу боюнча аткарылбай калуу себептеринин тизмегинин акырында катышуучу боюнча жыйынтык сап толтурулат, ал сап аткарылбай калган тёлёмдёрдън саны жана кёлёмъ боюнча жалпы сумманы чагылдырат. 

Отчеттун акырында системадагы жалпы аткарылбай калган тёлёмдёр боюнча алардын аткарылбай калуу себептерин кёрсёткён жыйынтык сап толтурулат

 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата 3-тиркеме (1-таблица

 

____________________________тёлём системасындагы (ТС) тёлёмдёрдън саны жана кёлёмъ жёнъндё отчет 

20___ -ж. ____________ айы ъчън 

 

ТС оператору _____________________________ 

 

ТС катышуучусу________________________ 

 

Валюта __________________ 

 

къндёр (даталар) 

Валюта-нын курсу  

Тёлёмдёрдън (которуулардын) саны (кириш/чыгыш)  

Тёлёмдёрдън (которуулардын) кёлёмъ (кириш/чыгыш) валютанын миь бирдигинде 

Отчеттук кън ичинде 

жыл ичиндеги орточо къндък мааниси  

орточо къндък мани 

ден четтёёсъ 

жыл ичиндеги кън ъчън эь жогорку маани 

топтолуу коэффициенти* 

Отчет 

тук кън ичинде 

жыл ичиндеги орточо къндък мааниси  

орточо къндък мани 

ден четтёёсъ 

кън ъчън эь жогор 

ку маани  

жыл ичиндеги кън ъчън эь жогорку маани 

Топто 

луу коэффициенти* 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бардыгы ай ъчън 

четёлкё валютасында 

кириш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чыгыш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

улуттук валютада 

кириш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чыгыш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бардыгы ай ъчън 

10 

11 

12 

13 

четёлкё валютасында 

кириш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чыгыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улуттук валютада 

кириш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чыгыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - системанын эь ири 5 катышуучусуна дал келъъчъ тёлёмдёрдън санынын жана суммасынын пайызы 

Тёрага _______________ ______________ Башкы бухгалтер ___________________ _________________ 

(колу) (аты-жёнщ) (колу) (аты-жёнщ) 

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон

 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына  

кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежеге карата  

3-тиркеме (2-таблица)  

 

_____________________________ ТС иштетъъгё кабыл алынбаган  

тёлёмдёрдън саны жана кёлёмъ жёнъндё отчет 

 

20___ -жылдын ____________ айы ъчън 

 

ТС търъ ________________________ 

 

ТС оператору _____________________  

 

ТС катышуучусу _____________________ 

 

Валюта __________________  

 

 

 

Къндёр (даталар) 

Курсу 

Тёлёмдъ кабыл албоонун себебинин аталышы  

Кабыл алынбаган тёлёмдёр-дън саны 

Кабыл алынбаган тёлёмдёрдън кёлёмъ (миь бирдик) 

четёлкё валютасында 

улуттук валютада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта боюнча бардыгы, анын ичинде ай ичиндеги тёлёмдъ кабыл албоо себептери боюнча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта_______ 

 

Къндёр (даталар) 

Курсу 

Тёлёмдъ кабыл албоонун себебинин аталышы  

Тёлёмдёрдън саны  

Тёлёмдёрдън кёлёмъ (миь бирдик) 

четёлкё валютасында 

улуттук валютада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта боюнча бардыгы, анын ичинде ай ичиндеги тёлёмдъ кабыл албоо себептери боюнча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнщ) 

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнщ) 

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон

 

 

Формаларды толтуруу эрежелери (3-тиркеме) 

 

Формалар маанилъъ жана банктык эмес тёлём системаларынын операторлору (эгер оператор Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо, катышуучулар) тарабынан айдагы ар бир операциялык кън боюнча бёлъъ менен отчеттук ай ъчън системанын ишинин жыйынтыктары боюнча толтурулат. Формалар боюнча маалыматтар Кыргыз Республикасынын тёлём системаларына кёзёмёл жъргъзъъ функциясын аткарган Улуттук банктын бёлъмънё отчеттук айдан кийинки айдын 5-кънънё чейин электрондук търдё жана кагазга чыгарылган търъндё жооптуу аткаруучунун, башкы бухгалтердин жана структуранын жетекчисинин колу коюлган берилет. 

 

3-тиркеме (1-таблица

 

Отчет отчеттук айда системадагы валюта боюнча ар бир кън ъчън бёлъштърълъп иштелип чыккан тёлёмдёрдън сандык мънёздёмёлёръ жёнъндё маалыматтарды камтыйт. Отчеттун аталыштарында 1-тиркеменин таблицасынын «Аталышы» сабындагы (мисалы: Алай-карт, Visa ж.б.) системанын тиешелъъ аталышы кёрсётълёт. 

Аталыштын астындагы тилкелерде: 

· «ТС търъндё» 1-тиркеменин таблицасынан «Търъ» тилкесинен алынган тиешелъъ маани толтурулат (мисалга: 3, эгер система тёлём карттары менен эсептешъъчъ локалдык системаларына тийиштъъ болсо, 4, эгер система тёлём карттары менен эсептешъъчъ эларалык системага тиешелъъ болсо ж.б.); 

· «ТС операторунда» 1-тиркеменин таблицасынан «Оператор» тилкесинен алынган тиешелъъ оператордун аталышы толтурулат (мисалга: «Эсептешъъ-Сактык компаниясы » ААКы, Visa ж.б.); 

· «ТС катышуучусунда» 1-тиркеменин таблицасынан «Катышуучу» тилкесинен алынган тиешелъъ катышуучунун аталышы толтурулат (мисалга: коммерциялык банктын аталышы.); 

· «Валютада» валютанын аталышы кёрсётълёт. 

Маалыматтардын аягында кириш/чыгыш тёлёмдёрънън (четёлкё жана улуттук валютада) саны жана кёлёмъ боюнча «Бардыгы ай ъчън» жыйынтык сабы толтурулат, 

 

3-тиркеме (2-таблица) 

 

Отчет валюталар боюнча, къндёръ жана кабыл алынбай калуу себептери боюнча системада иштетъъгё кабыл алынбай калган тёлёмдёрдън сандык мънёздёмёлёръ жёнъндё маалыматтарды камтыйт. Ар бир валюта боюнча ай ъчън иштетъъгё кабыл алынбай калуу себептери боюнча жыйынтык сап жазылат

 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

4-тиркеме (1-таблица) 

 

_______ жыл ъчън ъзгълтъксъз иштёёчъ жана маанилъъ тёлём системасына (ТС) баа беръъ анкетасы  

 

 

ТС аталышы ____________________________ ТС търъ_______ 

 

ТС оператору __________________________ 

 

ТС катышуучусу ________________________ 

 

 

 

1-бёлък. Система жёнъндё жалпы маалымат 

 

1.1. Системанын тъзъмдёрън жана анын негизги иштёё принциптерин сыпаттоо 

№ 

Суроолордун аталышы  

Суроолорго жооп 

Эскертъъ 

1. 

Системанын аталышы 

  

  

2. 

Уюштуруу тъзъмъ жана системаны тескёёнън жалпы тъшъндърмёсъ  

  

  

3. 

Системаны тейлёёчъ персонал (саны, адистиги, квалификациясы, функциялары, системага жеткиликтъълък, жоопкерчиликти бёлъштъръъ ж.б.) 

  

  

4. 

Система боюнча каражаттардын жъгъртълъш коэффициенти  

  

  

5. 

Системанын ишин жёнгё салуучу ченемдик укуктук жана келишим базасы.Электрондук тёлёмдёрдъ иштеп чыгуу системасын жёнгё салуучу ёзгёчёлъктёр барбы. 

  

  

6. 

Системанын операторлорунун жана катышуучуларынын ортосунда жоопкерчиликти бёлъштъръъ боюнча принципиалдуу жоболор. 

Системанын катышуучусунун операторунун же башка катышуучулардын алдында милдеттенмеге ээ болуусу. Оператордун катышуучунун алдындагы милдеттенмеси. 

  

  

7. 

Уюштуруу документтеринен, ченемдик-укуктук базадан, келишимдерден, аудитордук текшеръълёрдън корутундуларынан пайдаланууну камсыз кылуу ыкмалары  

  

  

8. 

Системаны техникалык жактан камсыз кылуу 

  

  

9. 

Системаны программалык камсыз кылуу 

  

  

10. 

Системанын иштёёсънън технологиялык схемасы, системанын иш регламенти 

  

  

11. 

Системанын тобокелдиктери (финансылык, операциялык ж.б.) жана тобокелдиктерди тескёё боюнча негизги ченемдик документтер 

  

  

12. 

Системанын ъзгълтъксъз иштёёсън камсыз кылуу ыкмалары 

  

  

13. 

Кызмат кёрсётъълёргё тарифтер жана аларды белгилёё принциптери  

  

  

14. 

ЖМКда (СМИ) системанын иштеши жана андан пайдаланууну камсыз кылуу жёнъндё маалыматтардын болушу  

  

  

15. 

Жогоруда аталган пункттар боюнча системаны ёркъндётъъ пландары  

  

  

1.2. Система боюнча статистика  

1. 

Катышуучулардын саны 

  

  

2. 

Жыл ичинде бир къндък тёлёмдёрдън орточо саны  

  

  

3. 

Жыл ичинде бир къндък тёлёмдёрдън орто кёлёмъ 

  

  

4. 

Бир къндёгъ тёлём жёнъндё пландаштырылган саны  

  

  

5. 

Бир кън ичиндеги операциялардын саны боюнча % катыштагы типтъъ модели:  

  

  

· Бюджеттик уюмдардын тёлёмдёръ, анын ичинде: 

ь мамлекеттик бюджетке тёлёмдёр 

ь мамлекеттик бюджеттен тёлёмдёр 

ь активдер жана милдеттенмелер 

  

  

· Бюджеттик эмес уюмдардын товарлары жана кызмат кёрсётъълёръ, активдери жана милдеттенмелери ъчън тёлёмдёр, анын ичинде: 

ь товарлар ъчън тёлёмдёр 

ь кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёмдёр 

ь активдер жана милдеттенмелер 

 

 

· Банктык операциялар 

ь депозиттер боюнча операциялар 

ь кредиттер боюнча операциялар 

ь четёлкё валюталары менен операциялар  

ь баалуу кагаздар менен операциялар 

  

  

· Ёзгёчё тёлёмдёр, банктар аралык эсептешъълёр жана которуулар, областтык башкармалыктар менен операциялар жана жъгъртъъ кассасы менен операциялар, финансылык санкциялар 

  

  

· ири операциялар (1 млн. сомдон жогору); 

· башкалар. 

  

  

6. 

Бир кън ичиндеги операциялардын кёлёмъ боюнча % катыштагы типтъъ модели: 

  

  

· Бюджеттик уюмдардын тёлёмдёръ, анын ичинде: 

ь мамлекеттик бюджетке тёлёмдёр 

ь мамлекеттик бюджеттен тёлёмдёр 

ь активдер жана милдеттенмелер 

  

  

· Бюджеттик эмес уюмдардын товарлары жана кызмат кёрсётъълёръ, активдери жана милдеттенмелери ъчън тёлёмдёр, анын ичинде: 

ь товарлар ъчън тёлёмдёр 

ь кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёмдёр 

ь активдер жана милдеттенмелер 

  

  

· Банктык операциялар 

ь депозиттер боюнча операциялар 

ь кредиттер боюнча операциялар 

ь четёлкё валюталары менен операциялар  

ь баалуу кагаздар менен операциялар 

  

  

· Ёзгёчё тёлёмдёр, банктар аралык эсептешъълёр жана которуулар, областтык башкармалыктар менен операциялар жана жъгъртъъ кассасы менен операциялар, финансылык санкциялар 

  

  

· ири операциялар (1 млн. сомдон жогору); 

· башкалар. 

  

  

7. 

Жыл ичиндеги тёлёмдёрдън ъч эь жогорку мааниси (тёлёмдън кънъ, саны, кёлёмъ, катышуучусу) 

  

  

8. 

Бир къндък кредиттин жыл ичинде системада пайдаланылган бир къндёгъ орто мааниси  

  

  

9. 

Бир къндък кредиттин жыл ичинде системада пайдаланылган бир къндёгъ эь жогорку мааниси  

  

  

10. 

Акыркы 12 ай ичиндеги тёлёмдёрдън орточо наркы 

  

  

11. 

Тёлём наркынын аны беръъ убактысынан жана кёлёмънён кёзкарандылыгы. 

  

  

1.3. Кошумча маалыматтар 

1. 

Кабыл алынбаган тёлёмдёрдън типтери (системадан кайтарылгандары, алуучулардын банкында кабыл алынбагандары, акыркы эсептешъъ аяктагандан кийин кайтарылгандары, ж. б.)  

 

 

2. 

Жыл ичинде кабыл алынбаган тёлёмдёрдън себептери жана саны 

 

 

3. 

Кабыл алынбаган тёлёмдёр боюнча тъптёлгён жагдайды четтетъъ планы  

 

 

 

 

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнъ

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнъ

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнъ) (телефон

 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына  

кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге  

4-тиркеме (2-таблица

 

2-бёлък. Системанын финансылык тобокелдиктери 

2.1. Финансылык тобокелдиктердин айкындуулугу жана анын тъшънъктъълъгъ 

  

№ 

Суроолордун аталышы 

Суроолорго жооп 

Эскертъъ 

1. 

Системанын катышуучуларынын бири же андан кёбъ тёлёёгё жёндёмсъз болуп калган учурда келип чыга турган финансылык тобокелдиктерди тескёёгё тиешелъъ жоболордун, эрежелердин, жол-жоболордун принциптери жана маьызы (бардык ченемдик базанын тизмегин келтиръъ, алар жёнъндё кыскача тъшънък беръъ, алардын электрондук же кагаз жъзъндёгъсън тиркёё

  

  

2. 

Эрежелер жана жол-жоболор тъшънъктъъбъ, толукпу жана финансылык тобокелдиктердин ачык айкындуулугун жана тъшънъктъълъгън камсыз кылуу боюнча бардык талаптарга ылайык келеби?  

  

  

3. 

Системанын финансылык тобокелдиктерин тескёё багыты, максаты, графиги жёнъндё эрежелерде жана жол-жоболордо тъшънък берилгенби

  

  

4. 

Эрежелер, жол-жоболор системанын укуктук базасын жана катышуучуларынын ролун тъшъндърё алабы? Катышуучулар андан эркин пайдалана алабы

  

  

5. 

Эрежелер, жол-жоболор системада штаттан тышкаркы жагдайлар келип чыкканда иш тартиби жёнъндё тъшънък бере алабы

  

  

6. 

Тобокелдиктердин тескелишин камсыз кылуучу маалымат жетиштъъбъ жана ёз убагында болобу

  

  

7. 

Системанын катышуучуларын тобокелдиктерди мониторингдёё боюнча окутууну уюштуруу каралганбы

  

  

8. 

Катышуучуларга ёздёрънън тобокелдиктерге дуушар болууларын тъшънъълёрън камсыз кылуу чаралары жана система тарабынан аларга таасир этъъсъ (сыпаттоо). Бул чаралар катышуучулардын толук тъшънъъсъ ъчън жетиштъъбъ

  

  

9. 

Орун алган жагдайларды катышуучулар тарабынан финансылык тобокелдиктердин ачык-айкындуулугун жана ачык тъшънъънъ камсыз кылуу жагына ёзгёртъъ пландары (сыпаттоо). Пландаштырылган чаралардын натыйжалуулугу жёнъндё оператордун пикири

  

  

2.2. Кредиттик жана ликвиддъълък тобокелидиктерин тескёё  

1. 

Системанын финансылык тобокеликтери (тъшъндърмё келтиръъ).  

  

  

2. 

Улуттук банк ъчън реалдуу же потенциалдуу тобокелдиктер (мисалы, Улуттук банктын кредитин алуу, ж.б.)  

  

  

3. 

Кредиттик тобокелдиктерди анализдёё максатында кредитти тёлёёгё жёндёмдъълъккё баа беръъ боюнча олуттуу аналитикалык жол-жоболор/усулдар/критерийлер  

 

 

2.2.1. Кредиттик тобокелдикти тескёё каражаттары 

  

1. 

Мъчёлък тёлёмдёрдъ жъзёгё ашыруу эрежелери (капиталга карата талаптар, кърёёнъ алдынала каржылоо ж.б.). 

  

  

  

2. 

Тёлёмдёрдъ кабыл алуу менен алар боюнча акыркы эсептешъълёрдън ортосундагы минималдуу жана максималдуу мёёнёттёр

  

  

  

3. 

Катышуучулардын бири банкрот болгондо алардын арасында жоопкерчиликти бёлъштъръъ

  

  

  

Кредиттик тобокелдиктерди контролдоо ъчън операциялык колдонмолор (кредиттик лимиттер, кайра каржылоо боюнча). 

 

 

2.2.2. Ликвиддъълък тобокелдигин тескёё каражаттары 

 

1. 

Операциялардын кезектъълъгъ алдынала каралганбы. Каралган болсо, кезектъълъктъ тескёё механизмдерин жана катышуучулардын тёлёмдёр кезегин пайдалануу мъмкънчълън сыпаттоо 

  

  

  

2. 

Ликвиддъълък булактары

  

  

  

· бир къндък кредит, беръъ жол-жоболору; 

  

 

  

· тёлём агымдарын убактысы, наркы боюнча бёлъштъръъ; 

  

 

  

· оператордун системанын ликвиддъълъгън камсыз кылуу боюнча ачык жана ачык эмес милдеттенмелери; 

  

  

  

 

· системанын операторунун жана ликвиддъълъктъ тескёё боюнча катышуучунун ортосунда жоопкерчиликти бёлъштъръъ

 

 

2.2.3.Финансы тобокелдиктерин тескёёнън жалпы мънёздёгъ каражаттары  

1. 

Иштелип чыккан тёлёмдёр, эсептердеги калдыктар, лимиттерди пайдалануудагы ёз позициялары жана алардын функциялары жёнъндё маалыматтан катышуучулардын пайдалануу мъмкъндъгъ  

  

  

  

2. 

Оператордун системага ёз убагында мониторинг жъргъзъъ жол-жобосу

  

  

  

2.2.4.Финансылык тобокелдикти тескёёгё карата жалпы мънёздёгъ търткъ беръълёр (стимулдар)  

1. 

Чыгым тартуу болсо, аларды системанын катышуучуларынын арасында бёлъштъръъ механизми  

  

  

  

2. 

Эгер ал орун алган болсо, ликвиддъълък тобокелдигин контролдоого жараша баа тъзъъ  

  

  

  

3. 

Акыркы ъч жылда системада потенциалдуу тобокелдиктерге алып келген кредиттёё жана ликвиддъълък маселелерине тиешелъъ кёйгёйлёр 

  

  

  

4. 

Тобокелдикти тескёё боюнча учурдагы жагдайларды ёзгёртъъ пландары 

  

  

  

5. 

Оператордун кредиттик же ликвиддъълък тобокелдиктерин тиешелъъ тескёёнъ камсыз кылуучу так анык жол-жоболордун системада бар экендиги жёнъндё пикири  

  

  

  

 

 

 

 

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнъ

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнъ

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнъ) (телефон) 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына  

кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

4-тиркеме (3-таблица

 

3-бёлък. Операциялардын толук бъткёрълъшъ жана кайтарылып алынбастыгы 

 

№ 

 

Суроолорго жооп 

Эскертъъ 

1. 

Тёлёмдёрдъ иштеп чыгуунун ар бир баскычында жана процесстин ар бир катышуучусуна (тёлёмдън демилгечисине, жёнётъъчънън банкына, алуучу банкка жана алуучунун кардарына) карата кайтарылып алынбастык деьгээли  

  

  

2. 

Система же катышуучу-алуучу тарабынан тёлёмдъ кабыл албоо шарттары (кабыл алынбаган тёлём

  

  

3. 

Катышуучунун ар бир кабыл алынбаган жана баш тартылган тёлём жёнъндё маалымдоо ыкмалары 

  

  

4. 

Кайсы бир катышуучунун ликвиддъълъгъ жок болгон учурда кън акырында позициялардын ордун жабууга каралган ыкмалар 

  

  

5. 

Иш регламентинин катуу сакталышын камсыз кылуу боюнча расмий механизмдер (жазапулдар жана башка санкциялар

  

  

6. 

Системанын катышуучуларына ёткёрълъп берилъъчъ акыркы эсептешъълёрдъ расмий тастыктоонун болушу 

  

  

7. 

Бул процессте системанын катышуучуларынын кетирген каталарынын жана жоопкерчиликтеринин кесепеттерин арылтуу ыкмалары 

  

  

8. 

Акыркы ъч жыл ичинде тёлёмдёрдън толук акыркысына, кайтарылып алынбастыгына байланыштуу иште орчундуу кармалууларга, ыьгайсыздыктарга, тобокелдиктерге алып келген кёйгёйлёр  

  

  

9. 

Учурдагы абалды тёлёмдёрдън акыркы жёнётълъшън жана кайтарылып алынбастыгын камсыз кылуу жагына ёзгёртъъ пландары 

  

  

10. 

Оператордун система тарабынан эсептешъълёрдън тез жана акыркы жёнётълъшън камсыз кылуу жёнъндё пикири 

  

  

 

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнщ) 

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнщ) 

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына  

кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

4-тиркеме (4-таблица) 

 

 

4-бёлък. Клирингдик системалар 

 

№ 

Суроолордун аталышы 

Суроолорго жооп 

Эскертъъ 

 

 

1.  

Катышуучулардын таза сальдосун эсептёё эки тараптуу жана кёп тараптуу ёзара чегеришъънън негизинде жъргъзълёбъ?  

Бир къндё бир же кёп жолубу? 

  

  

 

 

2. 

Таза позицияларды эсептёёлёр RTGS иштелип чыгабы? Эсептешъъ жол-жобосун тъшъндъръп бергиле 

  

  

 

 

3. 

Таза дебеттик позиция жёнъндё маалымат клиринг катышуучусуна эсептеги жетиштъъ акча каражаттарын ага камсыз кылуу ъчън ёз убагында берилеби? 

  

  

 

 

4. 

Катышуучунун дебеттик таза позициянын ордун толтурбагандыгы тобокелдигинен коргонуу ыкмалары. 

  

  

 

 

5. 

Банкрот болгон катышуучунун дебеттик позициясынын ордун жабуу жёнъндё катышуучулар ортосунда макулдуу барбы? Жок болсо, себеби эмнеде экендигин тъшъндъргълё?  

  

  

 

 

6. 

Ёзънън дебеттик позициясын жабууга жёндёмсъз катышуучунун дебеттик позициясын жабуу ъчън жалпы депозиттер (камдык/камсыздандыруу фонд търъндё) барбы?  

  

  

 

 

7. 

Системада ликвиддъълъктъ камсыз кылуу боюнча акыркы инстанция болуп саналган структура 

  

  

 

 

8. 

Акыркы эсептешъълёрдъ камсыз кылуу жол-жоболору жана ликвиддъълъктъ тескёё механизмдери 

 

  

 

 

9. 

Оператордун катышуучунун бири же бир тобу тёлёёгё жёндёмсъз болгон учурда акыркы эсептешъънъ камсыз кылуу маселесине тиешелъъ пикири 

  

  

 

 

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнщ) 

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнщ) 

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон

 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына  

кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

4-тиркеме (5-таблица) 

 

5-бёлък. Эсептешъъ активдери 

 

 

Суроолордун аталышы 

Суроолорго жооп 

Эскертъъ 

 

1. 

Эсептешъълёрдъ жъргъзъъдё кандай активдер пайдаланылат? 

  

  

2. 

Финансылык тобокелдиктерди алып келъъчъ активдер 

  

  

3. 

Эсептешъъ банкынын кредитти тёлёёгё жёндёмдъълъгън жана анын активдерин эсептёё ъчън белгиленген ёзгёчё критерийлер, эгер мындайлар бар болсо 

  

  

4. 

Эсептешъъ банкынын тёлёёгё жёндёмсъздъгънён катышуучуну коргоо боюнча системанын аракеттери 

  

  

5. 

Эсептешъъ активдери башка активдерге дароо которулабы? Эгер мындай болбосо, эсептешъъ активдери качан башка активдерге которулушу мъмкън? 

  

  

6. 

Улуттук валютада туюндурулган активдерди алуу ъчън жол-жоболор/ пайдалануу тартиби/ булактар 

  

  

7. 

Системада акыркы ъч жылда пайда болгон активдердин сапатына же эсептешъъ банкына тиешелъъ кёйгёйлёр жана кемчиликтер жана потенциалдуу тобокелдиктер 

  

  

Жъргъзълъп жаткан же жъргъзъъ каралган жана учурдагы жагдайды ёзгёртъъгё тийиш болгон ёзгёртъълёр же реформалар  

  

  

 

 

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнъ

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнъ

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына  

кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

4-тиркеме (6-таблица) 

 

 

6-бёлък. Системанын коопсуздугу жана операциялык ишенимдъълъгъ 

 

№ 

Суроолрордун аталышы 

Суроолорго жооп 

Эскертъъ 

1. 

Системанын коопсуздук тъзъмъ 

  

  

2. 

Системанын ишине мезгилдъъ аудит 

  

  

3. 

Системанын иш жъзъндёгъ абалы боюнча документация  

  

  

4. 

Компьютердик системалардын жана кёзкарандысыз адистер тарабынан маалыматтарды беръъ боюнча алар менен байланыштуу алардын коопсуздугу жана ишенимдъълъгъ текшерилгенби 

  

  

5. 

Системанын техникалык жана финансылык бътъндъгън камсыз кылуучу чаралар 

  

  

6. 

Системанын бътъндъгън жана операциялык ишенимдъълъгън камсыз кылууга кам тъзъъ (резервдёё) каражаттары 

  

  

7. 

Системаны толук калыбына келтиръъ боюнча чаралар алуу  

  

  

8. 

Системанын ишинин ъзгълтъксъздъгъ

  

  

· жёнёкёйлък жана практикалуулук  

  

  

· система боюнча документацияларда ъзгълтъксъз механизмдерин чагылдыруу 

  

  

· система боюнча документацияларда кризистик абалды тескёёгё алуу маалыматтарды таркатуу боюнча жол-жоболорду чагылдыруу  

  

  

9. 

Штаттан тышкары кырдаалдар келип чыккан учурда ишти калыбына келтиръънън орчундуу пландары  

  

  

10. 

Системаны резервдёё жана калыбына келтиръъ боюнча чараларды мезгил-мезгили менен текшеръъ  

  

  

11. 

Акыркы ъч жылда системанын коопсуздугуна жана ишенимдъълъгънё карата талаптарды аткарууну чагылдыруучу статистика  

  

  

12. 

Системанын коопсуздугун жана ишенимдъълъгън камсыз кылуу боюнча учурдагы абалды ёзгёртъъ ъчън жъргъзълъп жаткан же жъргъзълъшъ каралып жаткан же жъргъзълъъгё тийиш болгон ёзгёртъълёр же реформалар  

  

  

13. 

Оператордун системанын коопсуздугуна жана операциялык ишенимдъълъгънё карата пикири  

  

  

14. 

Жогоруда айтылган колдонмону, спецификацияларды жана жол-жоболорду тиркегиле 

  

  

 

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнщ) 

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнщ) 

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына  

кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

4-тиркеме (7-таблица) 

 

7-бёлък. Системанын практикалуулугу жана эффективдъълъгъ 

 

№ 

Суроолордун аталышы 

Суроолорго жооп 

Эскертъъ 

1. 

Тёлёмдёрдъ ёткёръъ мёёнёттёръ  

   

  

2. 

Баа тъзъънън расмий саясаты  

   

  

3. 

Уюмдар жана банктар ассоциациясы менен ёзара аракеттенъъ жана алардын системанын баа саясатын тъзъъдёгъ ролу  

  

  

  

4. 

Тарифтер боюнча механизмдер, жол-жоболор жана саясаттар  

  

  

  

5. 

Тёлёмдёрдъ толук иштеп чыгуу мёёнёттёръ  

   

  

6. 

Сарптоолор жана пайда боюнча анализдёёлёр  

   

  

7. 

Тёлём системасынын натыйжалуулугун ёркъндётъъ боюнча чаралар  

   

  

8. 

Акыркы ъч жылдагы маселелер  

   

  

10. 

Системанын пайдалануучулары ъчън тёлёмдёрдъ ёткёръънън натыйжалуулугу жана практикалуулугу 

  

  

  

11. 

Системанын натыйжалуулугун жана практикалуулугун камсыз кылуу боюнча жъргъзълъп жаткан же жъргъзъъ каралып жаткан жана ёзгёртъъгё тийш болгон ёзгёртъълёр жана реформалар 

 

  

12. 

Оператордун системанын практикалуулук жана натыйжалуулук деьгээлине тиешелъъ пикири  

   

  

13. 

Жогоруда жазылган колдонмону, ёзгёчёлъктёрдъ жана жол-жоболорду тиркегиле  

  

  

 

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнщ) 

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнщ) 

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон.) 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына  

кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

4-тиркеме (8-таблица) 

 

8-бёлък. Системаны пайдалуу мъмкъндъгъ 

 

№ 

Суроонун аталышы 

Суроого жооп 

Эскертъъ 

1. 

Улуттук банктын ченемдик укуктук базасына ылайык ситеманын катышуучуларынын категориясы (тике жана кыйыр, субкатышуучу ж.б.)  

  

  

2. 

Катышуучулардын системадан пайдалануу эрежелери жана жол-жоболору (категориялар боюнча)  

  

  

3. 

Системадан катышуучулардын чыгуу/чыгарып салуу эрежелери 

  

  

4. 

Катышуучулардын тёлёмдёрън жъзёгё ашыруу тартиби жана эрежелери 

  

  

5. 

Системанын тарифтери 

  

  

6. 

Акыркы ъч жыл ичинде катышуучулардын системадан пайдалануусуна байланыштуу кёйгёйлёръ  

  

  

7. 

Учурдагы жагдайдын маселелерин чечъъ пландары 

  

  

 

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнщ) 

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнщ) 

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон

 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

4-тиркеме (9-таблица) 

9-бёлък. Система аркылуу тескёё 

№ 

Суроонун аталышы 

Суроого жооп 

Эскертъъ 

1. 

Система аркылуу тескёёнън жалпы сыпатталышы  

  

  

 

Система ээлери жана анын жетекчилиги жёнъндё маалымат 

  

  

 

Башкаруу механизмдеринин натыйжалуулугу, отчеттуулугу жана ачык айкындуулугу 

  

  

2. 

Консенсуска жетъъ механизмдери 

  

  

3. 

Кыска жана орто мёёнёттъъ бизнес-пландар  

  

  

4. 

Иш жыйынтыктары боюнча отчеттуулук (тизмек) 

  

  

5. 

Системаны ёркъндётъъ боюнча пландар 

  

  

6. 

Жъзёгё ашыруу процессинде турган ёзгёртъълёр жана реформалар 

  

  

7. 

Бардык орчундуу принциптерге толук ылайык келъънъ камсыз кылуу пландары 

  

  

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнщ) 

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнщ) 

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон

 

Анкетаны толтуруу эрежелери (4-тиркеме) 

 

Бул анкета 9 бёлъктён турат жана ъзгълтъксъз иштёёчъ же маанилъъ тёлём системасынын операторлоруна (эгер оператор Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналбаган учурда катышуучуга) системага баа беръъ, ошондой эле тёлём системасынын иштешине мониторинг жъргъзъъ ъчън Улуттук банкка беръъгё каралган

Анкета ар бир тёлём системасы боюнча структуранын жооптуу аткаруучусунун, башкы бухгалтеринин жана жетекчисинин колтамгалары коюлуп, дайыма (жылына бир жолудан кем эмес) ёзънчё толутурулуп, бул системанын операторлору (же катышуучулары) тарабынан суроо-талап боюнча Улуттук банкка берилет.  

Тилкенин ар бир бёлъгъндё анкетанын тёмёнкъдёй аталышында: 

· «ТС аталышы» 1 тиркеменин таблицасынан «Аталышы» сабы боюнча системанын тиешелъъ аталышы толтурулат (мисалы, эсептешъълёрдън гросстук системасы, Элкарт ж.б.); 

· «ТС търъ» 1-тиркеменин таблицасынан «Търъ» сабы боюнча системанын тиешелъъ търъ толтурулат (мисалы, система ири тёлём системасына тиешелъъ болсо 1 болот, ал эми, эгерде система тёлём карттары тарабынан эсептешъълёрдън улуттук системасына системасына тиешелъъ болсо 5 болот, ж.б.); 

· «ТС оператору» 1 тиркеменин таблицасынан«Оператор» сабы боюнча системанын операторунун тиешелъъ аталышы толтурулат (мисалы, Улуттук банк, "Процессинг борбору" ЖАК и т.п.); 

· «ТС катышуучусу» 1 тиркеменин таблицасынан «Катышуучу» сабы боюнча системанын катышуучусунун тиешелъъ аталышы толтурулат (мисалы, коммерциялык банктын аталышы)

Анкетанын суроолоруна жооптор системанын отчеттук мезгилде иштеши жёнъндё реалдуу жана толук маалыматты чагылдырууга тийиш. 

Бул анкетанын маалыматтары тёлём системасынын натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдъълъгън камсыз кылуу максатында, системанын Улуттук банктын ченемдик укуктук базаларында белгиленген талаптарга жана стандарттарга ылайык иштей тургандыгын анализдёё жана баа беръъ ъчън Улуттук банк тарабынан пайдаланылат. Жыйынтыктар мезгил-мезгили менен берилъъчъ отчеттордо чагылдырылат, жетекчиликке берилет, ошондой эле Улуттук банктын мезгилдъъ басылмаларында жана сайтында жарыяланат. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём системасына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча эрежелерге карата  

5-тиркеме  

 

______________ жыл ичинде системалык маанилъъ болбогон тёлём системасына (ТС) баа беръъ боюнча анкета  

 

 

ТС аталышы ______________________ ТС търъ ________ 

 

ТС оператору __________________________ 

 

 

Системанын катышуучусу _______________________ 

 

 

 

Система жёнъндё жалпы маалымат 

1. Системанын тъзъмън жана негизги иштёё принциптерин тъшъндъръъ 

№ 

Суроонун аталышы 

Суроолорго жооп 

Эскертъъ 

1. 

Системанын аталышы 

  

  

2. 

Уюштуруу тъзъмъ жана системаны тескёёнън жалпы тъшъндърмёсъ  

  

  

3. 

Системаны тейлёёчъ персонал (саны, адистиги, квалификациясы, функциясы, системага жеткиликтъълъгъ, жоопкерчиликти бёлъштъръъ ж.б.) 

  

  

4. 

Система боюнча каражаттардын жъгъртълъш коэффициенти  

  

  

5. 

Системанын ишин жёнгё салуучу ченемдик укуктук жана келишим базасы.  

  

  

6. 

Системанын операторлорунун жана катышуучуларынын ортосунда жоопкерчиликти бёлъштъръъ боюнча принципиалдуу жоболор. 

  

  

7. 

Уюштуруу документтеринен, ченемдик укуктук базадан, келишимдерден, аудитордук текшеръълёрдън корутундуларынан пайдаланууну камсыз кылуу ыкмалары  

  

  

8. 

Системанын пайдалануучуларын жёнётъъчълёрън/алуучуларын (категориялар боюнча: юр. жак, жеке адам ж.б.) идентификациялоо 

  

  

9. 

Финансы-кредит мекемелери менен ёзара аракеттенъъ 

  

  

10. 

Катышуучулардын системадан пайдалануусуна талаптар 

  

  

11. 

Системаны техникалык камсыз кылуу 

  

  

12. 

Системаны программалык камсыз кылуу  

  

  

13. 

Системанын иштешинин технологиялык схемасы, системанын иш регламенти  

  

  

14. 

Тёлёмдёрдъ жъзёгё ашыруу (которуулар) мёёнёттёръ 

  

  

15. 

Системанын тобокелдиктери (финансылык, операциялык ж.б.) жана тобокелдиктерди тескёё боюнча негизги ченемдик документтер 

  

  

16. 

Системанын ъзгълтъксъз иштешин камсыз кылуу ыкмалары  

  

  

17. 

Кызмат кёрсётъълёргё тарифтер жана аларды белгилёё принциптери. 

  

  

18. 

ЖМКда (СМИ) системанын иштеши андан пайдаланууну камсыз кылуу жёнъндё маалыматтардын болушу 

  

  

19. 

Жогоруда аталган пункттар боюнча системаны ёркъндётъъ пландары 

  

  

2. Система боюнча статистика  

1. 

Пайдалануучулардын (жёнётъъчълёрдън/алуучулардын) саны 

  

  

  

Бир къндёгъ тёлёмдёрдън (которуулардын) санынын жана кёлёмънън орточо мааниси  

  

  

2. 

Бир къндёгъ тёлёмдёрдън (которуулардын) санынын жана кёлёмънън эь жогорку мааниси  

  

  

3. 

Бир къндёгъ тёлёмдёрдън (которуулардын) санынын пландаштырылган саны 

  

  

3. Кошумча маалыматтар 

1. 

Кабыл алынбаган тёлёмдёрдън типтери (системадан кайтарылгандары, алуучулардын банкында кабыл алынбагандары ж.б.), кабыл алынбаган тёлёмдёрдън (которуулардын) себептери жана саны  

  

  

2. 

Кабыл алынбаган тёлёмдёр (пландар) боюнча орун алган жагдайды четтетъъ пландары  

  

  

Тёрага _______________ ______________  

(колу) (аты-жёнщ) 

Башкы бухгалтер ___________________ ________________ 

(колу) (аты-жёнщ) 

Аткаруучу _______________ ___________________ ______________ 

(колу) (аты-жёнщ) (телефон

 

Анкетаны толтуруу эрежелери (5-тиркеме) 

 

Бул анкета ъзгълтъксъз иштёёчъ - маанилъъ эмес тёлём системасынын операторлоруна (эгер оператор Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналбаган учурда катышуучуга) системага баа беръъ ъчън, ошондой эле тёлём системасынын иштешине мониторинг жъргъзъъ ъчън Улуттук банкка беръъгё каралган

Анкета структуранын жооптуу аткаруучусунун, башкы бухгалтеринин жана жетекчисинин колтамгалары коюлуп, дайыма (жылына бир жолудан кем эмес) толтурулуп, бул системанын операторлору (же катышуучулары) тарабынан суроо-талап боюнча Улуттук банкка берилет.  

Анкетанын темаларынын тёмён жагында ар бир тёмёнкъ тилкенин бёлъгъндё: 

· «ТС аталышы» 1-тиркеменин таблицасынан «Аталышы» сабы боюнча системанын тиешелъъ аталышы толтурулат (мисалы, Сontact, Unicard ж.б.); 

· «ТС търъ» тиркеменин таблицасынан «Търъ» сабы боюнча системанын търънън тиешелъъ мааниси толтурулат (мисалы, эгерде, система акча которуулардын эларалык системасына тиешелъъ болсо 6 болот, эгерде система акча которуулардын локалдылдык системасына тиешелъъ болсо 7 болот ж.б.); 

· «ТС оператору» 1-тиркеменин таблицасынан «Оператор» сабы боюнча системанын операторунун тиешелъъ аталышы толтурулат (мисалы, «Русславбанк», Раритет ж.б.); 

· «ТС катышуучусу» 1-тиркеменин таблицасынан «Катышуучу» сабы боюнча системанын тиешелъъ аталышы толтурулат (мисалы, «Азия банкы» ЖАК, эгер банктык эмес тёлём системасы болсо, анда толтурулбайт); 

Анкетанын суроолоруна жооптор системанын отчеттук мезгилде иштеши жёнъндё реалдуу жана толук маалыматты чагылдырууга тийиш. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 10.0624\2 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 10.07 

71-08 регистрациялык номери 

 

 

 

«Депозиттерди коргоо системасына катышууга банктын билдирме беръъсънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан аларды кароого алуу 

тартиби жёнъндё» жобо тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, «Депозиттерди коргоо системасына катышууга банктын билдирме беръъсънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан аларды кароого алуу тартиби жёнъндё» жобонун долбоорун карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё», «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамдарга таянуу менен токтом кылат: 

 

1. Кароого сунушталган «Депозиттерди коргоо системасына катышууга банктын билдирме беръъсънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан аларды кароого алуу тартиби жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Улуттук банк  

Башкармасынын 2008-жылдын 10.06 

24/2 токтому менен бекитилген  

 

 

«Депозиттерди коргоо системасына катышууга банктын билдирме  

беръъсънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аны 

кароо тартиби жёнъндё» жобо 

 

Бул жобо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё», «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан жана анда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан (мындан ары Улуттук банк) депозиттерди коргоо системасына катышууга банктын билдирме беръъ жана Улуттук банктын аны кароого алуу тартиби, ошондой эле тиешелъъ банктын депозиттерди коргоо системасына катышуусу ъчън талаптарга ылайык келъъсъ (ылайык келбёёсъ) жёнъндё Улуттук банктын чечим кабыл алуу тартиби белгиленет

 

I. Жалпы жоболор 

 

1.1. Улуттук банк тарабынан убактылуу администрация же консервация жол-жобосун киргизъъ сыяктуу таасир этъъ чаралары колдонулган банктарды эске албаганда, депозиттерди тартууга Улуттук банк тарабынан берилген лицензияга ээ банк, «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзам къчънё кирген къндён кийинки ъч айдан ашпаган мёёнёттё, депозиттерди коргоо системасына ётъъгё билдирмени (мындан ары билдирме) Улуттук банкка беръъгё тийиш. Билдирмеге банктын аткаруу органынын жетекчиси кол коет жана ага Директорлор кеьешинин депозиттерди коргоо системасына ётъъ жёнъндё чечиминин кёчърмёсъ жана банк тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген бардык ченемдер жана талаптар аткарылгандыгы тууралуу маалымат кошо тиркелип берилъъгё тийиш

1.2. Депозиттерди коргоо системасына ётъъ ъчън банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген бардык милдеттъъ ченемдерди жана талаптарды аткарууга тийиш. Билдирме ушул жобого карата 1-тиркемеде келтирилген форма боюнча берилет. 

1.3. Берилген маалыматтардын тактыгы ъчън жоопкерчилик банктын Директорлор кеьешине жъктёлёт. 

1.4. Такталбаган маалыматтар берилген учурда, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банкка карата таасир этъъ чараларын кёръъгё укуктуу. 

1.5. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ченемдерге жана талаптарга ылайык келбей калган учурда билдирме, депозиттерди коргоо системасына катышуу ъчън талаптарды аткаруу боюнча тиешелъъ мёёнёттёръ так кёрсётългён, банктын Директорлор кеьеши тарабынан бекитилген, ырааттуу иш-аракеттер планы менен кошо берилъъгё тийиш. 

1.6. Келип тъшкён билдирмелер Улуттук банкта белгиленген тартипте катталат.  

1.7. Улуттук банк депозиттерди коргоо системасына ётъъ ъчън банктын мыйзам талаптарына ылайык келъъсъ/ылайык келбёёсъ жёнъндё чечимди, билдирме келип тъшкёндён кийинки 12 айдан ашпаган мёёнёттё кабыл алат. 

1.8. Улуттук банк билдирмелерди кароо мёёнётън 6 айга чейин узартышы ыктымал. Эгерде банк Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп бербесе, Улуттук банк мыйзам талаптарын аткаруу жана белгиленген мёёнёттёрдъ так сактоого ёз ниетин чагылдыруу менен иш-аракеттердин жаьы планын банктан талап кылышы мъмкън, ал эми банктын Директорлор кеьеши аны сунуш кылууга милдеттъъ. 

1.9. Улуттук банк банктан келип тъшкён билдирмени «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамдын 20-статьясына, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык кароого алат. 

1.10. Жаьыдан тъзълъп жаткан банктар депозиттерди коргоо системасына катышууга Улуттук банкка билдирмени, банктык лицензияны алууга документтерди сунуштоо менен бир эле учурда беръъгё тийиш. Жаьыдан тъзълъп жаткан банктар Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзам талаптарын, Улуттук банктын банк ишин жъзёгё ашырууга лицензия алуу ъчън белгиленген талаптарын аткарган шартта гана, депозиттерди коргоо системасына кабыл алынат. 

1.11. Жаьыдан тъзългён банктар банк ишин жъргъзъъгё Улуттук банктан лицензия алып жана Улуттук банктагы Депозиттерди коргоо фондусунун эсебине «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамда белгиленген мъчёлък тёлёмдъ которгондон кийин гана, депозиттер системасына кабыл алынган болуп эсептелет. 

1.12. Жаьыдан тъзългён банктар Депозиттерди коргоо фондусуна уставдык капиталдын бир пайызы суммасында мъчёлък тёлём салууга тийиш. Мъчёлък тёлём Кыргыз Республикасында банк ишин жъзёгё ашырууга лицензия алган учурдан кийинки отуз календардык кън ичинде тёлёнъъгё тийиш. 

1.13. Иштеп жаткан банктар Депозиттерди коргоо фондусуна тёлёмдёрдъ тёлёёнъ Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзам къчънё кирген учурдан кийинки чейректен тартып байштайт. 

 

II. Банк ишине алдынала анализдёёлёрдъ жана  

инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ 

 

2.1. Банктын бардык тиешелъъ талаптарга ылайык келъъсънё алдынала анализдёёлёрдъ жъргъзъъ, Улуттук банк тарабынан ушул жободо аныкталган тартипте ишке ашырылат. 

2.2 Алдынала анализдёёлёрдъ жъргъзъънън жъръшъндё, тышкы кёзёмёлдъктъ ишке ашыруудан улам алынган маалыматтар боюнча банктын финансылык абалынын учурдагы кёрсёткъчтёръ, рейтинг системасынын компонентери боюнча текшеръъгё алынган банктын жыйынтыктоочу рейтинги жана акыркы инспектордук текшеръълёрдън натыйжасы эске алынат. 

2.3. Билдирме берген учурга карата банктын ишине акыркы инспектордук текшеръъ жъргъзългёндён 6 ай ётъп жана текшеръънън жыйынтыгы боюнча банктын абалы: 

· канааттандыраарлык катары бааланган болсо, анда банк ишине максаттуу текшеръънъ жъргъзъъ зарыл; 

· анчалык канааттандырбаган болсо, банк ишине комплекстъъ текшеръънъ жъргъзъъ зарыл. 

2.4. Эгерде банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келбесе, Улуттук банк анын ишине планда каралбаган (максаттуу же комплекстъъ) текшеръънъ жъргъзъшъ мъмкън. 

 

III. Корутунду анализдёёлёрдъ жъргъзъъ жана оь же терс чечим чыгаруу 

 

3.1. Банктын депозиттерди коргоо системасына ётъъгё берген билдирмесин канаттандыруу (канаттандырбоо) ъчън Улуттук банк банктын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган талаптарга ылайык келъъсънё (ылайык келбёёсънё) анализдёёлёрдъ жъргъзёт.  

3.2. Банктын депозиттерди коргоо системасына ётъъсъ ъчън талаптарга ылайык келъъсъ/ылайык келбёёсъ жёнъндё чечим чыгаруу максатында Улуттук банктын жоопкерчиликтъъ бёлъмъ тарабынан Улуттук банктын ички жол-жоболоруна ылайык тиешелъъ корутунду даярдалат. 

3.3. Банктын депозиттерди коргоо системасына ётъъсъ ъчън талаптарга ылайык келъъсъ/ылайык келбёёсъ жёнъндё чечим Улуттук банк Башкармасы тарабынан, Улуттук банктын ички эрежелеринде белгиленген тартипте кабыл алынат. 

3.4. Банктын билдирмесин канааттандыруу же канааттандырбоо жёнъндё Улуттук банк Башкармасынын чечими, ал кабыл алынган къндён кийинки 5 жумуш кънънён кечиктирбестен, банкка жёнётълёт. 

3.5. Банкты депозиттерди коргоо системасына кабыл алуу жёнъндё чечим кабыл алынган шартта, Улуттук банк 5 жумуш кънънён кечиктирбестен ал тууралуу, Депозиттерди коргоо боюнча агенттикке, ушул жобого карата 2-тиркемеде келтирилген формада маалымдайт. 

 

IV. Улуттук банк тарабынан терс чечим кабыл алынышынын же депозиттерди коргоо системасына ётъъгё банктын билдирме бербей коюсунун кесепеттери 

 

4.1. Банк депозиттерди коргоо системасына ётъъгё тиешелъъ Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын канааттандырбаса, Улуттук банк аны депозиттерди коргоо системасына кабыл алуудан баш тартат. 

4.2. Улуттук банк тарабынан банкты депозиттерди коргоо системасына кошуудан баш тартуу жёнъндё чечим кабыл алынган учурда, банк мындай чечим кабыл алынган къндён кийинки 30 кън ичинде сотко чейинки милдеттъъ тартипти сактоо менен ал боюнча Улуттук банкка даттанууга укугу бар. Улуттук банк келип тъшкён арызды 30 кън ичинде кароого тийиш. 

4.3.Депозиттерди коргоо системасына ётъъсънё терс чечим чыгарылган же «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамдын 23-статьясында келтирилген шарттарга ылайык, банк тарабынан билдирме жана иш-аракеттер планы берилбеген учурда, Улуттук банк жеке адамдардан депозиттерди тартууга тыюу салуу менен депозиттерди коргоо системасына ётъъгё банкка уруксат беръъдён баш тартууга негиз болгон себептерди четтетъъ ъчън ага бир жылдык мёёнёт берет

4.4. Банк Улуттук банк тарабынан жактырылууга тийиш болгон, депозиттерди коргоо системасына ётъъгё банкка уруксат беръъдён баш тартуу чечимин кабыл алуу ъчън негиз болуп саналган себептерди четтетъъ боюнча ырааттуу жазылган иш-аракеттер планын Улуттук банкка беръъгё тийиш. 

4.5. Улуттук банк тыюу салууну киргизгенге чейин тъзългён банктык аманат келишими, аманат салуучу тиешелъъ келишимди токтотуу талабы менен кайрылган учурду эске албаганда, токтотулууга тийиш эмес. Мындай келишимдин мёёнётъ узартылбайт. 

4.6. Банктык аманат келишиминин шарттарына ылайык чегерилген пайыздарды эске албаганда, Улуттук банк тыюу салууну киргизген къндён тартып аманат катары келип тъшкён кошумча акча каражаттар чегерилбейт жана алар аманат катары акча каражаттарын чегеръъ жёнъндё ётънъч менен кайрлыган адамдарга кайтарылып берилъъгё тийиш. 

4.7. Ушул бёлъктън 4.3.-пунктуна ылайык депозиттерди тартууга тыюу салынган банктар, тыюу салуу киргизилген къндён кийинки иш кънънён кечиктирбестен, депозитке акча каражаттарын тартууга укугу токтотулгандыгы жёнъндё маалыматты банктын кардарлар ъчън эь эле кёрънъктъъ болгон, аманатчыларды тейлёё ишке ашырылган жерлеринде жайгаштырууга тийиш. 

4.8. Ушул бёлъктън 4.5., 4.6. жана 4.7.-пункттарында кёрсётългён талаптар аткарылбаган шартта, Улуттук банк аларга карата Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамдарында каралган чараларды жана санкцияларды колдонот.  

4.9. Ушул бёлъктън 4.3.-пунктунда белгиленген мёёнёт бъткёндё, банкка депозиттерди коргоо системасына ётъъсънё уруксат беръъдён баш тартууга негиз болгон себептер банк тарабынан четтетилбесе, Улуттук банк анын банк операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензиясын кайтарып алат. 

4.10. Эгерде ушул бёлъктън 4.3.-пунктунда белгиленген мёёнёттё банкка депозиттерди коргоо системасына ётъъсънё уруксат беръъдён баш тартууга негиз болгон себептер банк тарабынан четтетилген болсо, анда Улуттук банк банктын депозиттерди коргоо системасына катышууга берген билдирмесин канааттандырат. 4.11. Улуттук банк зарылчылыкка жараша кошумча инспектордук текшеръънъ (комплекстъъ сыяктуу эле, максаттуу) жъргъзъъгё укуктуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын «)____» _____________ 

кабыл алынган №_____ токтому  

менен бекитилген «Депозиттерди  

коргоо системасына катышууга  

банктын билдирме беръъсънън  

жана Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банкынын аны  

кароо тартиби жёнъндё»  

жобого карата 1-тиркеме 

20___-жылдын «____»__________ 

  

 

Билдирме 

  

__________________________________________________________________________________ банкынын 

(банктын толук аталышы

(мындан ары - Банк) атынан ___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________  

(Устав же башка документ)  

негизинде иш алып барган____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(кызматы, аты-жёнъ

Депозиттерди коргоо системасына кабыл алууну ётънёт

Депозиттерди кабыл алуу, жеке адамдардын банктык эсептерин ачуу жана жъргъзъънъ кошо алганда, банк операцияларын жъргъзъъгё Улуттук банк тарабынан 20_____-жылдын «___»____________ берилген №____ лицензия Банк тарабынан 20____-жылдын «____»______________ алынган. 

Банк Кыргыз Республикасынын «Банктык аманттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамында каралган банк-катышуучунун милдеттерин ёзънё алат. 

Банк реквизиттери

____________________________________________________________________________________ 

(юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жёнъндё 

____________________________________________________________________________________ 

къбёлъккё ылайык банктын толук расмий аталышы)  

____________________________________________________________________________________ 

(юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жёнъндё къбёлъктън номери жана берилген кънъ 

____________________________________________________________________________________ 

къбёлъгънън номери жана берилген кънъ

__________________________________________________________________________________ 

(мекемелердин жана уюмдардын Жалпы классификаторунун коду

____________________________________________________________________________________ 

(юридикалык дареги

______________________________________________________________________________________________ 

(анык жайгашкан дареги

_____________________________________________________________________________________________ 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы  

____________________________________________________________________________________ 

корреспонденттик эсептин номери

____________________________________________________________________________________ 

(банктын идентификациялык коду

____________________________________________________________________________________ 

(салык тёлёёчънън каттоо номери) 

  

__________    ______________     ________________________ 

 Кызматы           Колу               Аты-жёнъ 

  

Мёёрдън орду 

  

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын «)____» _____________ 

кабыл алынган №_____ токтому  

менен бекитилген «Депозиттерди  

коргоо системасына катышууга  

банктын билдирме беръъсънън  

жана Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банкынын аны  

кароо тартиби жёнъндё»  

жобого карата 2-тиркеме 

 

 

 

Депозиттерди коргоо  

боюнча агенттикке 

___________________ № __________  

___________________ № _____________ 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамынын 23-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Депозиттерди коргоо боюнча агенттикке  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(банктын аталышы, жайгашкан орду, мамлекеттик каттоо номери

______________________________________________________________________ 

Депозиттерди коргоо системасына катышуу ъчън белгиленген талаптарга ылайык келгендиги тууралуу чечим чыгарылгандыгын билдирет

 

 

 

 

Улуттук банктын Тёрагасы __________________