Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2008 жылдын 7 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 «Тике банктык кёзёмёл жёнъндёгъ» жобонун жаьы редакциясы тууралуу» токтому 

(Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинде 2008-жылдын 26-июндагы 47-08 номеринде каттоодон ёткён)  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/5 «Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27- декабындагы кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёрългён № 36/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетту тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна карата ёзгёртъълёр жёнъндё» токтому 

(Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинде 2008-жылдын 26-июндагы 46-08 номеринде каттоодон ёткён)  

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/8 «Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин Директорлор Кеьешинин мъчёлъгънё талапкерлерге жана анын башка кызмат адамдарына карата талаптар жёнъндё токтому  

(Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинде 2008-жылдын 17-июндагы 43-08 номеринде каттоодон ёткён)  

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/12 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылыары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу 

(Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинде 2008-жылдын 27-июндагы 58-08 номеринде каттоодон ёткён) 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28.05 № 22\4 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 26.06 

№ 47-08 регистрациялык номери 

 

 

«Тике банктык кёзёмёл жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамдарынын негизинде, банк тутумунун туруктуулугун колдоого алуу максатында иштелип чыккан «Тике банктык кёзёмёл жёнъндё» жобонун жаьы редакциясынын долбоорун карап кёръъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кароого сунушталган «Тике банктык кёзёмёл жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридикалык бёлъм Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Бул токтом къчънё кирген учурдан тартып тёмёнкълёр къчън жоготту деп таанылсын: 

-Улуттук банк Башкармасынын 1997-жылдын 23-январындагы №2/7 „Коммерциялык банктардын ишине тике банктык кёзёмёл жёнъндё“ жобонун жаьы редакциясы тууралуу“ токтом; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 10-сентябрындагы №28/3 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё“ токтом. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28.05 22\4 токтому менен бекитилген 

 

Тике банктык кёзёмёл жёнъндё жобо 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарга (мындан ары - банк/банктар) таркатылат. 

1.2. Бул жобо ошондой эле «Кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча Финансы компаниясы» (мындан ары Финансы компаниясы) ЖЧКсына жана депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан жана/же Финансы компаниясынын алдында карыздар болгон кредиттик союздарга (мындан ары банк/банктар) бул мекемелердин ишин жёнгё салуучу ченемдик укуктук актыларга каршы келбеген жагында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамына ылайык, алардын ёзгёчёлъктёрън эске алуу менен таркатылат. 

1.3. Тике банктык кёзёмёл банктын туруктуу жана ишенимдъъ иши ъчън кооптуу жагдайлар орун алган шартта анын финансылык абалын чыьдоо боюнча тиешелъъ чараларды ёз убагында кёръп, абалды начарлатып, туруксуздукка дуушар кылуучу кёйгёйлёрдън тереьдеп кетишин алдынала аныктап, четтетъъ максатында, ошондой эле банктын финансылык абалын, эсепке алуу жана отчеттуулугун тереь иликтёёгё алуу жана Улуттук банк тарабынан аныкталган башка максаттарда колдонулуучу таасир этъъ чарасы болуп саналат.  

1.4. Тике банктык кёзёмёлдън негизги милдеттеринен болуп: банктын тёлёёгё жёндёмдъълъгън, банктагы башкаруу ишинин сапатын, эсепке алуу жана отчеттуулугун, абалдын начарлоосуна алып келе турган потенциалдуу тобокелдикти камтыган кайсы болбосун башка иш багыттарын кылдат иликтёёгё алып, так анализдёё; Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети (мындан ары Комитет) тарабынан белгиленген ыйгарым укуктарга ылайык, операцияларга жеринде барып максаттуу, ыкчам мониторингди жана контролдукту жъргъзъъ; ошондой эле финансылык абалды чыьдоо жана жакшыртуу боюнча Улуттук банк тарабынан кёрългён жана банктын ёзъ иштеп чыккан чаралардын аткарылышына контролдук саналат

 

2. Тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъ тартиби 

 

2.1. Тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъ чечимин Комитет кабыл алат. 

2.2. Тике банктык кёзёмёлдън милдеттерин аткаруу ъчън Комитет банкка ыйгарым укуктуу кызматкерди/кызматкерлерди (мындан ары - контролерду/контролерлорду) жёнётёт. 

2.3. Комитеттин тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъ жёнъндёгъ токтомунда тёмёндёгълёр кёрсётълъъгё тийиш: 

- тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъ ъчън негиздер;  

- таасир этъъ чарасын колдонуу мёёнётъ;  

- банк жана контролер бере турган отчеттордун търъ жана мезгил аралыгы;  

- банктын (филиалдарды жана башка обочолонгон бёлъмдёрдъ кошо алганда) жана контролердун (анын ыйгарым укуктарын кошо алганда) ишинин ёзгёчё шарттары/режими; 

- банктын Улуттук банкка жана контролерго карата милдеттери.  

2.4. Улуттук банктын кёзёмёлдък функциясын1 (мындан ары кёзёмёл органы) жъзёгё ашыруучу структуралык бёлъмъ Комитеттин тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъ жёнъндё токтому менен коммерциялык банк Башкармасын, токтомдо аныкталган тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъ кънъ тааныштырууга тийиш

2.5. Улуттук банктын тике банктык кёзёмёл милдеттерин аткаруу ъчън банкка (филиалдарды жана башка обочолонгон бёлъмдёрдъ кошо алганда) тъздён-тъз жёнётълъъчъ контролер болуп Улуттук банктын кёзёмёл органынын жана/же областтык башкармалыктарынын/ёкълчълъгънън кызматкери дайындалат. Зарыл болгон учурларда банктын филиалынын ишине контролдук боюнча ыйгарым укуктар жана жоопкерчилик, банктын талаптагыдай квалификацияга, алгылыктуу ишкердик абройго ээ кызматкерине, кёзёмёл органынын начальнигине макулдашуу менен контролердун чечими боюнча жъктёлъшъ мъмкън.  

2.6. Банктын акчалай эсептешъъ операцияларына контролдукту болжолдогон тике банктык кёзёмёл режимин киргизъъдё Комитет, тёмёнкълёрдъ белгилёёгё укуктуу: 

- банк акчалай эсептешъъ операцияларын (бардыгын же айрымдарын) контролер менен макулдашкандан жана анын колу коюлгандан кийин гана жъргъзъъгё тийиш экендиги талабын

- банктын айрым акчалай эсептешъъ операцияларын убактылуу токтотуу боюнча контролердун ыйгарым укуктарын жана ал боюнча чечимдерди Улуттук банктын жетекчилиги менен макулдашуу тартибин;  

- акчалай эсептешъъ операциялары боюнча суммалардын максималдуу ёлчёмън, банк кёрсётългён суммадан жогору ёлчёмдё операцияларды контролерго макулдашуусуз жана анын кол коюусуз жъргъзъъгё укугу жок. 

- тике банктык кёзёмёлдъ жъзёгё ашыруучу контролерго макулдашуу жана/же ага маалымдоо тартибин кёрсётъъ менен банктын анда контролер дайындалбаган филиалдары (сактык кассалары) тарабынан акчалай эсептешъъ операцияларын жъргъзъъ режимин

2.7. Тике банктык кёзёмёл киргизилген жана банктын операцияларын жеринде контролдой турган контролер дайындалган къндён кечиктирилбестен, кёзёмёл органы банктар аралык эсептешъълёр жана тёлёмдёр системасы боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоочу мекемелерге контролердун колтамгасынын ългъсън, белгилъъ эсептердин иштёё режимин кёрсётъъ жана бул эсептер боюнча акчалай эсептешъъ документтери контролердун колтамгалары коюлганда гана кабыл алына тургандыгын жана контролердун колтамгасы коюлбаган учурда, банктын кызмат адамдарынын колтамгалары жараксыз болуп эсептелерин маалымдоо менен берет. 

2.8. Комитет банкта тике банктык кёзёмёл жъзёгё ашырыла турган мёёнёттъ белгилейт, ошондой эле кёзёмёл органына жана Комитетке банк Башкармасы жана контролер тарабынан бериле турган отчеттордун мезгил аралыгын аныктайт. Комитет банктын жана контролердун отчетторун кароонун жыйынтыгы боюнча тике банктык кёзёмёлдън аракетин узартат же токтотот (мёёнётънён мурда).  

2.9. Банк Башкармасы тике банктык кёзёмёлдъ киргизген къндён кийинки 10 кън ичинде банктын бардык акционерлерине тике банктык кёзёмёл киргизилгендиги тууралуу маалымдоого милдеттъъ.  

 

3. Тике банктык кёзёмёлдъ киргизъънън негиздери  

 

3.1. Банкка убактылуу жетекчиликти дайындоо же банк операцияларын жъргъзъъгё лицензияны кайтарып алуу ъчън жетиштъъ негиздер жок болгон учурда, Улуттук банк тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъгё укуктуу.  

Тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъ ъчън негиз болуп тёмёнкълёр саналат: 

белгиленген убакыт ичинде банк тарабынан четтетилбеген финансылык кёйгёйлёрдън орун алышы; 

банктын жана/же анын кызмат адамдарынын аракеттери тобокелдикти камтыйт деп эсептесе жана ал банктын туруктуу жана ишенимдъъ абалына терс таасир этиши ыктымал болсо

аманатчылардын жана башка кредиторлордун таламдарына доо кетиръъчъ жагдайлар орун алса

мыйзам талаптарын, Улуттук банктын ченемдик актыларын жана буйрууларын бузууга жол берилгендиги фактылары аныкталса жана алар, белгиленген мезгил ичинде банк тарабынан четтетилбесе

3.2. Банктын жана/же анын кызмат адамдарынын, тобокелдикти камтыйт деп эсептелген жана ал банктын туруктуу жана ишенимдъъ абалына терс таасирин тийгизиши, ошондой эле аманатчылардын жана башка кредиторлордун таламдарына доо кетириши ыктымалдыгына алып келген аракеттерине тёмёнкълёр да кирет

кооптуу жана алгылыксыз банк ишин жъргъзъъ; 

банктын жана анын кызмат адамдарынын банктын милдеттенмелеринин ёз убагында аткарылбай калышына же такыр эле аткарылбай калышына алып келген же алып келиши ыктымал аракеттери же аракеттенбегендиги

банктын жана анын кызмат адамдарынын акционерлердин, кызмат адамдарынын, аффилирленген жактардын жана алар менен жалпы кызыкчылыгы болгон байланыштуу жактардын мъдёёлёрънё туура келген, бирок банктын финансылык абалына же аманатчыларынын жана башка кредиторлорунун кызыкчылыктарына доо кетире турган аракеттери же аракеттенбегендиги

ётё тобокелдиктъъ операцияларды жъргъзъъдё тобокелдикке жараша баа беръъ жана контролдукту камсыз кылуу жагында, ошондой эле банктын активдерин бир нече жолу олуттуу уурдоолор, алдамчылык, финансылык кёзбоемочулуктар, ыйгарым укуктардан кыянаттык менен пайдалануу учурлары орун алып, алардын кесепетинен кыйла жоготууларга жана чыгым тартууларга учуроо ыктымалдыгы келип чыккан шартта банктын кызмат адамдарынын аракеттенбегендиги (же чара кёръъгё жёндёмсъздъгъ);  

банктын, акционерлердин, кызмат адамдарынын иши жёнъндё маалыматтын такталбаган, толук эмес търдё берилиши; 

банктын жана анын кызмат адамдарынын документтердин (кагаз жъзъндё жана электрондук формада) жоголушуна, уурдалышына, окшотуп жасоого алып келген, алардын кесепетинен банктын иши олуттуу финансылык жоготуу тобокелдигине, укуктук тобокелдикке, абройду жоготуу тобокелдигине дуушар болушун шарттаган аракеттери же аракеттенбегендиги. 

3.3. Аманатчылардын жана башка кредиторлордун таламдарына потенциалдуу коркунуч келип чыккан шартта, банктын финансылык абалы ъчън мъмкън болуучу терс кесепеттерге бёгёт коюу максатында тике банктык кёзёмёл чарасы киргизилет. Жобонун 3.2 пунктунда кёрсётългён жагдайлардан тышкары, тёмёндёгъ учурларда да аманатчылардын жана башка кредиторлордун таламдарына потенциалдуу коркунуч келип чыгышы ыктымал, маселен: 

акционерлер ортосунда пикир келишпестиктер келип чыгып, анын натыйжасында банктын активдеринин сакталышы коркунучу орун алса; 

банкта контролдукту жъзёгё ашыруучу акционерлерге карата кылмыш иши козголсо; 

алардын кесепетинен ликвиддъълък тобокелдигинин олуттуу кёбёйъъсъ, депозиттердин жана тартылган башка каражаттардын агылып чыгуусу къчёгён окуялар жана жагдайлар орун алса. 

 

4. Тике банктык кёзёмёлдъ жъзёгё ашыруу 

 

4.1. Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъ ъчън негиздерди, банктын финансылык абалын жана анын иш ёзгёчёлъгън, ошондой эле банктын абалына таасир этип жаткан же этиши мъмкън болгон башка факторлорду жана жагдайларды эске алуу менен бул чараны киргизъъдё жана аны жъзёгё ашыруунун кайсы болбосун учурунда тёмёнкълёрдъ белгилёёгё укуктуу: 

- банктын жоготуу тобкелдиги ётё жогору болгон операциялары боюнча чектёёлёр (жана/же убактылуу токтотуу талабы);  

- банкты капиталдаштыруу боюнча талапты;  

- алардын аракетинен же аракеттенбей коюусунан улам, банктын абалы начарлаган кызмат адамдарын алмаштыруу талабын

- депозиттерди тартуу боюнча операцияларга чектёёлёрдъ коюу жана/же аларды убактылуу токтотуу талабын;  

- банктын абалына, анын финансылык абалын чыьдоого, ошондой эле аманатчыларынын жана башка кредиторлорунун таламдарын коргоого коркунуч келтире турган тобокелдиктерди басаьдатууга багытталган башка талаптарды жана чектёёлёрдъ. 

4.2. Комитет банкта тике банктык кёзёмёлдък чарасынын талаптарын аткаруучу контролердун милдеттерин жана ыйгарым укуктарын аныктайт, алар тёмёндёгълёрдъ да камтыйт: 

- банктын тёлёёгё жёндёмдъълъгън, башкаруу ишинин сапатын, эсепке алуу жана отчеттуулукту, абалдын начарлап кетъъсън шарттаган потенциалдуу тобокелдикти камтыган кайсы гана болбосун иш багытын кылдат иликтёёгё алуу, анализдёёлёрдъ жъргъзъъ

- банктын бътъндёй финансылык абалына туруктуу, максатка багытталган жана ыкчам мониторингди, банктын жана/же анын кызмат адамдарынын операцияларына жана аракеттерине мониторинг жъргъзъъ

- контролердун операцияларды макулдашуу жана/же убактылуу токтотуу боюнча ыйгарым укуктарын, операциялар боюнча чектёёлёрдъ, ошондой эле Улуттук банктын Комитети тарабынан белгиленген операциялар боюнча суммалардын максималдуу ёлчёмън эске алуу менен банктын акчалай эсептешъъ операцияларына контролдук; 

- финансылык абалды чыьдоо жана жакшыртуу боюнча Улуттук банк сунуштаган жана банктын ёзъ тарабынан иштелип чыккан бардык чаралардын аткарылышына контролдук; 

- банктын дайыма берилъъчъ отчетторду даярдоосуна жана беръъсънё контролдук; 

- отчеттордун даярдалышы жана алардын кёзёмёл органына, Улуттук банктын жетекчилигине берилиши

- Улуттук банктын жетекчилигине банкта тъптёлгён жагдай жана кёрългён чаралар тууралуу дайыма жана ыкчам (оозеки жана/же жазуу жъзъндё) маалымдоо, банктын жана анын кызмат адамдарынын банктын жалпы жана финансылык абалына коркунуч туудурган аракеттери же банктын Улуттук банктын талаптарын бузуу менен операция жъргъзъъсъ жёнъндё дароо билдиръъ; 

- кёрългён чаралардын натыйжалуулугун, учурдагы абалды, банктагы жагдайга таасир эте турган факторлорду жана жагдайларды иликтёёнън негизинде банкка жана анын кызмат адамдарына карата андан ары кёрълё турган чаралар жана аракеттер тууралуу Улуттук банктын жетекчилигине сунуштарды даярдоо.  

4.3. Тике банктык кёзёмёлдъ жъзёгё ашыруу максатында контролер зарылчылыкка жараша тёмёнкълёрдъ жъзёгё ашырууга укуктуу:  

банк Башкармасынын отурумун ёткёръъгё демилге кётёръъгё; 

банктын Директорлор кеьешинин Тёрагасын жагдай боюнча тъшъндърмё беръъгё жана кечиктирилгис чара кёръъгё ётънъч менен чакырууга; 

банктын Директорлор кеьешин чакыруу жана банктын акционерлеринин кезексиз жыйынын ёткёръъгё сунуш киргизъъгё; 

тиешелъъ мамлекеттик органдардан жана башка уюмдардан зарыл болгон маалыматтарды алууга. 

4.4. Тике банктык кёзёмёл шартында банк жетекчилиги, банктын финансылык абалы, Улуттук банктын талаптарынын жана сунуш-кёрсётмёлёрънън аткарылышы, финансылык абалды чыьдоо, банк ишиндеги тобокелдиктерди басаьдатуу, мыйзам бузууларды жана кемчиликтерди четтетъъ, ошондой эле орун алган жагдайдан банкты алып чыгуу боюнча иш-чаралар планын, дайыма берилъъчъ отчеттордун жана кайсы болбосун башка маалыматтардын Улуттук банкка жана контролерго берилиши ъчън жоопкерчиликтъъ бойдон калат.  

4.5. Банк жетекчилиги контролерго кёмёк кёрсётъъгё жана тиешелъъ так маалыматтарды жана документтерди беръъгё, ошондой эле банкта тике банктык кёзёмёлдъ жъзёгё ашыруу ъчън ыьгайлуу шарттарды (имарат, компьютер, байланыш каражаттары, ж.б.) камсыз кылууга милдеттъъ. 

4.6. Банк ишине тике банктык кёзёмёл банктын бухгалтердик эсепке алуу маалыматтарынын, ошондой эле контролердун тёмёнкълёрдъ камтыган отчетторун жана маалыматтарын кошо алганда, банктык отчеттордун (мезгил аралыгы Комитет тарабынан аныкталат) негизинде жъзёгё ашырылат: 

кёйгёйлъъ (мёёнётъ ёткёрълъп жиберилген, классификацияланган, пролонгацияланган, реструктуризацияланган) активдерди (активдин сапатынын начарлап кетъъ себептерин иликтёё, активдерди/кредиттерди, анын ичинде банктын системадан тышкары эсепке алуусундагы суммаларды кайтарып алуу боюнча кёрългён чаралар, ликвиддъълък жана кърёё менен камсыз кылуу абалы ж. б. жёнъндё маалыматтар.); 

тобокелдиктъъ активдерди жана кърёё менен камсыз болбогон активдерди бёлъп кёрсётъъ менен бардык активдерди классификациялоо (анын ичинде жакынкы аралыкта (бир жумадан ашпаган мёёнёттё) активдердин сапатындагы ёзгёръълёргё жана классификациялануусуна баа беръъ/болжолдоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга тъптёлгён камдардын ёлчёмъ тууралуу (мындан ары РППУ) жана активдердин сапатындагы ёзгёръълёргё берилген бааларды эске алуу менен болжолдуу ёзгёръълёр, ж.б. жёнъндё маалыматтар);  

ликвиддъълъктън учурдагы абалы (банктын активдеринин жана милдеттенмелеринин тъзъмъ; къндёлък милдеттенмелердин аткарылышына болжолдоолор, каржылоо булактары боюнча маалыматтар, активдерди/милдеттенмелерди тёлёё мёёнёттёръндёгъ айырмачылыктар тууралуу маалымат, ж.б.); 

банк жетекчилигинин кызматтык милдеттерин аткаруусу учурунда, мыйзамдарга жана Улуттук банктын талаптарына ылайык иш коопсуздугун, ишенимдъълъгън жана натыйжалуулугун камсыз кылууга жёндёмдъълъгъ (жёндёмсъздъгъ). 

4.7. Банктын финансылык абалы алардын кесепетинен улам начарлаган тобокелдиктерден арылтуу максатында тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъдё, банк ишинин ички контролдук системасын тъптёгён жана тобокелдиктерди тескёё системасын уюштурууну камсыз кылуучу бардык негизги багыттар боюнча системалардын, саясаттардын жана жол-жоболордун болушуна жана сакталышына ёзгёчё кёьъл буруу зарыл.  

4.8. Банк жана/же анын кызмат адамдары Улуттук банктын тике банктык кёзёмёлдъ киргизъъ талабын аткаруудан баш тарткан же аны жъзёгё ашырууда тоскоолдуктар жасалган учурда, контролер тике банктык кёзёмёлдъ жъргъзъъгё 

каршы аракеттер тууралуу акт тъзёт (1-тиркеме).  

Улуттук банк банкка жана анын жетекчилигине карата банктык операцияларды жъзёгё ашырууга лицензияны алып коюуну кошо алганда, банктык мыйзамдарда каралган таасир этъъ чараларын колдоно алат.  

 

 

Тике банктык кёзёмёл жёнъндё жобого карата 1-тиркеме  

 

Тике банктык кёзёмёлдъ жъргъзъъгё 

каршы аракеттер тууралуу  

АКТ 

 

______________________________________________________________ 

(коммерциялык банктын (филиалдын, терминалдын, сактык кассанын) аталышы) 

 

_________________________________________________________________________ 

(банктын (филиалдын, терминалдын, сактык кассанын) дареги, телефону) 

 

тике банктык кёзёмёлдъ жъргъзъъгё каршы аракеттер жёнъндё акт. 

 

________________________ 2008-жылы «___»____________ 

(тъзългён жери) 

 

Бул Акт ___________________________________________тарабынан  

(банктын кызматкеринин/леринин аты-жёнъ) 

коммерциялык банк тике банктык кёзёмёлдъ жъргъзъъгё тоскоолдук кылгандыгы ъчън ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(банктын имаратына киргизбей койгон, контролер/контролерлор банктын документин бербей койгон, ж.б.) 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкери/кызматкерлери _____________________________________________ тарабынан тъзълдъ. 

(Улуттук банктын кызматкеринин/кызматкерлеринин аты-жёнъ) 

 

Банктын кызматкери/кызматкерлери Улуттук банктын контролеру/ контроллору тарабынан банктын жана анын кызматкерлеринин тике банктык кёзёмёлдъ жъргъзъъгё каршы аракеттери ъчън жоопкерчиликтъъ экендиги тууралуу эскертилди. 

 

Акт тъзълдъ: 

 

_______________________ _________________ ________________ 

(Улуттук банктын кызматкеринин) (кызматы) (колтамга) 

аты-жёнъ 

 

Тааныштырылды: 

 

_________________ ________________ _______________.  

(Банктын кызматкеринин) (кызматы) (колтамга) 

аты-жёнъ 

 

Акттын экинчи нускасы алынды _____________________ __________ 

(Банк кызматкеринин аты-жёнъ) (колтамга) 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28.05 № 22\5 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 26.06 

№ 46-08 регистрациялык номери 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёрългён №36/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетту тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна карата ёзгёртъълёр жёнъндё  

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёрългён №36/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетту тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ карап кёръп, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёрългён №36/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетту тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна сунуш кылынган ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткёрългён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К. Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын «28» майы 

22/5 токтому менен бекитилген 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёрългён №36/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетту тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёрългён №36/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетту тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону (мындан ары Жобо) бекитъъ тууралуу» токтомуна тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

1. Жогоруда аталган токтом менен бекитилген Жобонун аталышы тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетту тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобо.“ 

2. Жобонун бътъндёй текст боюнча „банктык эмес мекемелер“ деген сёздёр „банктык эмес финансы-кредит мекемелери“ деген сёздёр менен алмаштырылсын. 

3. Жобонун бътъндёй текст боюнча „къбёлък“ деген сёз алынып салынсын. 

4. Жобонун 1.1.-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: „Бул жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары текст боюнча - Улуттук банктын) лицензиясынын негизинде иш алып барган микрофинансылык компаниялардын жана депозиттерди тартуу укугуна лицензиясы бар кредиттик союздардын (мындан ары-БФКМ) финансылык отчетторунун курамы, аларды тъзъъ жана беръъ эрежелери аныкталган. Консервация, убактылуу администрация режимин башынан кечирип жаткан БФКМдер да финансылык отчетторун ушул Жобого ылайык беръъсъ зарыл. Бул мекемелердин финансылык отчетторду тъзъъ принциптери Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2001-жылдын 28-сентябрындагы №593 „Кыргыз Республикасында финансылык отчеттуулуктун эларалык стандарттары жёнъндё“ токтому менен бекитилген Финансылык отчеттуулуктун эларалык стандарттарына ылайык келъъгё тийиш. 

5. Жобонун 3.1.-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: „Жыл сайын, кёз карандысыз тышкы аудит жъргъзългёндён кийин, микрофинансылык компания тёмёнкъ формалар боюнча финансылык отчеттун бир нускасын Улуттук банкка беръъгё тийиш: тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчет (№1 форма) отчеттук мезгилдин акыркы кънънън бътъшъ карата бухгалтердик баланс боюнча финансылык абалга тиешелъъ отчет (№2 форма), акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет (№3 форма) жана капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр тууралуу отчет (№ 4 форма). Финансылык отчет Улуттук банкка тышкы аудитордун корутундусунун кёчърмёсъ менен (ёзгёртъълёрсъз) тышкы аудитор отчетту БФКМге бергенден кийнки 30 кън ичинде, бирок финансы жылы бъткёндён 105 къндён кечиктирбестен берилъъгё тийиш“. 

6. Жобонун 3.2.-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: „Жыл сайын микрофинансылык компания тёмёнкъ формалардан турган финансылык отчеттун чечмелёё менен жарылоого тийиш: тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчет (№1 форма) 31-декабрь кънънън акырына карата бухгалтердик баланс боюнча финансылык абалга тиешелъъ отчет ( №2 форма), акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет ( №3 форма) жана капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр тууралуу отчет (4 форма). Финансылык отчеттун формалары аудитордук текшеръъ аягына чыгып, финансылык отчет бекитилгенден кийин, аудитордук корутунду менен бирге жалпыга маалымдоо каражаттарында мамлекеттик жана/же расмий тилдерде отчеттук жылдан кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирбестен жарыяланууга тийиш. Микрофинансылык компания алардын кеьири жайылтылышы жана жеткиликтъъ болушу ъчън финансылык отчеттун формаларын аудитордук корутунду менен бирге жарыялоо максатында маалымат каражаттарын тандоосу зарыл. Отчеттун жарыялангандыгы жёнъндё маалымат, жарыяланган отчеттун кёчърмёсън кошо тиркёё менен жарыялангандан кийинки 3 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка берилъъгё тийиш  

7. Жобонун 3.3.- пункту тёмёнкъ редакциядан берилсин: „Жыл сайын тышкы аудит жъргъзълъп жана жарыялоо жёнъндё чечим кабыл алынган учурда депозиттерди тартуу укугуна лицензиясы болгон кредиттик союздар тёмёнкъ формалардан турган финансылык отчетту жарылоого тийиш: тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё отчет (№1 форма) 31-декабрь кънънън акырына карата бухгалтердик баланс боюнча финансылык абалга тиешелъъ отчет ( №2 форма), акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет ( №3 форма) жана капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр тууралуу отчет (4 форма). Финансылык отчеттун формалары аудитордук текшеръъ аягына чыгып, финансылык отчет бекитилгенден кийин, аудитордук корутунду менен бирге жалпыга маалымдоо каражаттарында мамлекеттик жана/же расмий тилдерде отчеттук жылдан кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирбестен жарыяланууга тийиш. Отчеттун жарыялангандыгы жёнъндё маалымат, жарыяланган отчеттун кёчърмёсън кошо тиркёё менен жарыялангандан кийинки 3 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка берилъъгё тийиш“. 

8. Жобонун 3.4.-пункту алынып салынууга тийиш

9. Жобонун 3.5.-пункту тиешелъълъгънё жараша 3.4.-пункт катары эсептелинсин

10. Жобонун 4.3.-пункту алынып салынсын. 

11. Жобонун 4.4. жана 4.5.-пункттары тиешелъълъгънё жараша 4.3. жана 4.4.-пункттар катары эсептелинсин. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28.0522\8 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 17.06 

43-08 регистрациялык номери 

Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин Директорлор Кеьешинин  

мъчёлъгънё талапкерлерге жана анын башка кызмат адамдарына 

карата талаптар жёнъндё 

 

Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин Директорлор Кеьешинин мъчёлъгънё талапкерлерге жана анын башка кызмат адамдарына карата сунуш кылынган талаптарды карап кёръп, Кыргыз Республикасынын „Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё“ мыйзамынын 19-статьясына жана „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё“ мыйзамдын 43-статьясына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин Директорлор Кеьешинин мъчёлъгънё талапкерлерге жана анын башка кызмат адамдарына карата талаптар (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 28.05 

22\8 токтому менен бекитилген 

 

 

Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин Директорлор Кеьешинин  

мъчёлъгънё талапкерлерге жана анын башка кызмат адамдарына 

карата талаптар  

 

1. Бул Талаптар Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамына ылайык (мындан ары -„Мыйзам“), Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин Директорлор Кеьешинин мъчёлёръ жана башка кызмат адамдары, алар ъчън каралган талаптарга ылайык келъъсън/ылайык келбёёсън аныктоо жана кызыкчылыктардын каршы келип калуусун жокко чыгаруу максатында иштелип чыккан.  

2. Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин (мындан ары-Агенттик) Директорлор Кеьешинин мъчёлёръ тёмёнкълёрдъ кошо алганда, Мыйзамдын 18-статьясында белгиленген талаптарга ылайык келъъгё тийиш: 

- жогорку билиминин болушу;  

- банк, экономика, финансы системаларында кеминде 3 жылдык иш тажрыйбасы; 

- банк жана/же финасы системаларында жетекчи кызматтарда же экономикалык (финансылык) ишке байланыштуу кызматтарда иш тажрыйбасы; 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгы. 

3. Кызматка дайындалганга чейин Агенттиктин Директорлор Кеьешинин мъчёлъгънё талапкерлер жана анын башка кызмат адамдары коммерциялык, ишкердик, башка материалдык жана жеке кызыкчылыктарына тиешелъъ маалыматтарды жана жакын туугандары жёнъндё маалыматтарды Агенттик тъзългёнгё чейин, ушул Талаптарга карата 1-тиркемеде келтирилген формада беръъгё тийиш

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан Агенттиктин Директорлор кеьешинин мъчёлъгънё талапкер тарабынан, Талаптардын 3- пунктуна ылайык даярдалган маалыматтар, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берилет. 

5. Кыргыз Республикасынын Ёкмётънён Агенттиктин Директорлор кеьешинин мъчёлъгънё талапкер тарабынан, Талаптардын 3-пунктуна ылайык даярдалган маалыматтар, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънё берилет. 

6. Банк иши жагында кёзкарандысыз эксперт катары Агенттиктин Директорлор кеьешинин мъчёлъгънё талапкер тарабынан, Талаптардын 3- пунктуна ылайык даярдалган маалыматтар, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънё жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берилет. 

7. Агенттиктин Директорлор кеьешинин мъчёлёръ жана башка кызмат адамдары жыл сайын коммерциялык, ишкердик, башка материалдык жана жеке кызыкчылыктарына тиешелъъ маалыматтарды жана жакын туугандары жёнъндё маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Агенттикке берип турууга тийиш. 

 

 

 

Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин 

Директорлор Кеьешинин мъчёлъгънё 

талапкерлерге жана анын башка кызмат 

адамдарына карата талаптардын 

1-тиркемеси 

 

 

 

Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин Директорлор Кеьешинин мъчёлъгънё талапкер жана башка кызмат адамы ъчън анкета 

 

 

Сърёт чапталуучу жер

 

1. Фамилиясы, аты, атасынын аты _______________________________________ 

2. Жарандыгы________________________________________________________ 

3. Инсандын ким экендигин тастыктаган документтеги маалыматтар_____________ 

4. Иштеген жери, кызматы______________________________________________ 

5. Жашаган жеринин дареги (документ боюнча), тел. ________________________ 

6. Жакын туугандары жёнъндё маалыматтар (Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзам талабына ылайык): 

 

№ 

Фамилиясы, аты, атасынын аты 

Тёрёлгён жылы 

Туугандык мамилеси 

Иштеген жери, кызматы 

1. 

 

 

 

 

 

7. Билим деьгээли  

 

Билим алган окуу жайынын аталышы жана анын жайгашкан жери 

Факультет же бёлъм 

Окууга ёткён жана бъткён жылы 

Алган дипломуна ылайык адистиги 

Дипломдун реквизиттери, квалификациясы 

 

 

 

 

 

 

8. Эмгек жолу тууралуу маалыматтар 

 

Иштеген мезгил аралыгы 

Иштеген жери 

Кызматы 

Иштен бошонуу, кызматтан кетъъ себептери 

 

 

 

 

 

8-1. Банк жана/же финансы системасында жетекчи кызматтарда иштегендиги же экономикалык (финансылык) ишке байланыштуу кызматтарды ээлегендигине тиешелъъ маалыматтар

 

Кайсы мезгилдерде 

Уюмдун аталышы 

Кызматы 

Иштен бошонуу, кызматтан кетъъ себептери 

 

 

 

 

 

 

9. Юридикалык жактын уставдык капиталына катышуусу же анын акцияларына ээлик кылуусуна тиешелъъ маалыматтар 

 

№ 

Юридикалык жактын аталышы жана жайгашкан жери 

Юридикалык жактын уставда каралган иш чёйрёсънън търлёръ 

Уставдык капиталга катышуу ълъшъ же талапкерге тиешелъъ акциялардын добуш беръъгё укук ыйгарган акциялардын жалпы санына карата катышы (пайыздарда) 

 

 

 

 

 

9-1. Талапкердин Анкетанын 6-пунктунда кёрсётългён жакын туугандарынын юридикалык жактын уставдык капиталына катышуусу же акцияларына ээлик кылуусуна тиешелъъ маалыматтар 

 

№ 

Фамилиясы, аты, атасынын аты 

Юридикалык жактын аталышы, жайгашкан жери 

Юридикалык жактын уставда каралган иш чёйрёсънън търлёръ 

Уставдык капиталга катышуу ълъшъ же талапкерге тиешелъъ акциялардын добуш беръъгё укук ыйгарган акциялардын жалпы санына карата катышы (пайыздарда) 

 

 

 

 

 

 

10. Экономика, финансы жана банк иши чёйрёсъндё кылмышы ъчън ошондой эле, кызмат абалында кылмыштуулукка жол бергендиги же анчалык оор эмес, оор жана ётё эле оор кылмыш жасагандыгы ъчън соттолгондугу алынып салынбагандыгы же жоюла электиги жёнъндё маалыматтар. 

 

Дата 

Сот органынын аталышы 

Жайгашкан жери 

Жазанын търъ 

Кылмыш кодексинин статьясы 

Сот тарабынан процессуалдык чечим кабыл алынган кън  

 

 

 

 

 

 

 

11. Мажбурлап жоюлууга дуушар болгон финансы-кредит мекемесинин Директорлор Кеьешинин тёрагасы, Директорлор Кеьешинин мъчёсъ, Башкарманын тёрагасы, Башкарманын мъчёсъ, Аудит боюнча комитеттин тёрагасы, башкы бухгалтери, ички аудит кызматынын жетекчиси болуп иштегендиги тууралуу маалыматтар 

 

Мезгил аралыгы 

Мажбурлаган тартипте банкрот болгон же мажбурлап жоюлууга дуушар болгон мекеменин аталышы 

Кызматы 

 

 

 

 

 

 

 

12. Мен, __________________________________________________________ 

Фамилиясы, аты, атасынын аты 

анкетада кёрсётългён маалыматтар так жана толук чагылдырылгандыгын тастыктаймын.  

 

__________________ "_____" ________________ ж

Колтамга кънъ 

 

 

 

 

 

 

Эскертъъ: 

1.анкетанын ар бир бетине кол коюу зарыл; 

2. Оьдоолор киргизилген шартта, ал «Оьдолгон вариантка ынануу зарыл» деген жазуу менен коштолуп, талапкердин колтамгасы менен къбёлёндърълъъгё тийиш. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28.05 № 22\12 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 27.06 

58-08 регистрациялык номери 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго Тёлём системалары башкармалыгы тарабынан сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ карап кёръъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Тёлём системалары башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын

5. Тёлём системалары башкармалыгы бул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын 2008-жылдын 28.05 

22\12 токтому менен бекитилген 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде  

2008-жылдын 27.06 № 58-08 номеринде катталган

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёр 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банктык регулятивдик отчет жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1. 21-бёлъктън «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет тъзъмъ» деп аталган 1-тиркемеси тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

 

25 

21-бёлък 

Тёлёмдёр жёнъндё маалымат 

А. Кардарлардын филиалдар ичиндеги чыгыш тёлёмдёръ 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

 

Б. Банк ичиндеги филиал аралык тёлёмдёр 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

В. Банктын филиалдар боюнча банктар аралык тёлёмдёръ 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

Г. Тёлём каражаттарынын търлёръ боюнча тёлёмдёр 

Чейрек сайын, ай сайын 

Чейрек сайын отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин, ай сайын отчеттук айдан кийинки айдын 5 чейин. 

Д. Мамлекеттер аралык системанын търлёръ боюнча чегара аркылуу акча которуулар 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

Е. Областтар жана Бишкек шаары аралык системалардын търлёръ боюнча чегара аркылуу акча которуулар 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

Ж. Ёлкёлёр жана системалардын търлёръ боюнча чегара аркылуу ётъъчъ тёлёмдёр 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 10 чейин 

З. Тёлём системасындагы тёлёмдёрдън (которуулардын) саны жана кёлёмъ жёнъндё отчет 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 5 чейин 

И. Иштеп чыгууга кабыл алынбаган тёлёмдёрдън (которуулардын) саны жана кёлёмъ жёнъндё отчет 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 5 чейин