Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2008 жылдын 6 саны 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 26.03 13\3 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 02.05 

27-08 регистрациялык номери 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу 

мамлекеттик баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу жёнъндё» 

убактылуу жобо тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу жёнъндё» убактылуу жобонун долбоорун карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен анын 21 жана 26-статьяларынын, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2006-жылдын 12-декабрындагы №845 «Мамлекеттик казына векселдерин чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё тууралуу» токтомунун 3-пунктун аткаруу максатында токтом кылат

 

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу жёнъндё» убактылуу жобо (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Акчакредиттик операциялар башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыялангандан учурдан тартып къчънё кирет. 

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет мминистрлигине маалымдасын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 26.03 

13\3 токтому менен  

бекитилген 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу  

мамлекеттик баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу жёнъндё 

убактылуу жобо  

 

 

1. Жалпы жоболор 

 

Бул Жободо "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 21 жана 26-статьяларынын талабын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздарды депозиттардык эсепке алууну жъргъзъъ тартиби аныкталган. 

 

 

2. Ушул жобонун максаттарында колдонулуучу терминдер жана аныктамалар 

 

Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар (мындан ары текст боюнча «МБК») Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик казына векселдери (мындан ары текст боюнча «МКВ») жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталары («Улуттук банк ноталары»)

МБК депозитарийи Кыргыз Республикасынын МБКларды депозитардык эсепке алууну жана сактоону, МБКга менчикке укуктун ётъшън жана тастыкталышын каттоону жъзёгё ашырган юридикалык жак

Депозитардык эсепке алуу Улуттук банктын ушул жободо белгиленген талаптарына ылайык, Улуттук банк, биринчилик дилерлер жана финансы-кредит мекемелери тарабынан жъзёгё ашырылуучу МБКларды эсепке алуу жана сактоо

Депо-эсеби ар бир МБК ъчън аларды эсепке алуу жана сактоо максатындагы жазуулар же жазуулар жыйындысы

Депонент Субдепозитарийде келишимге ылайык «депо» эсебин ачкан жана ёзънън бул эсеби боюнча операцияларды аткарууга кёрсётмё беръъгё укуктуу юридикалык жак же жеке адам

Депозитардык операциялар депозитарийлерде сакталып туруучу «депо» эсептери жана башка маалыматтар боюнча депозитарийлердин ушул жобого каршы келбей турган иш аракеттери

МБК рыногундагы биринчилик дилер мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунда иш алып баруучу, биринчилик дилер катары иш алып барууга Улуттук банк менен келишим тъзгён финансылык институт

Финансылык институттар иши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган жана/же жёнгё салынган, мамлекеттик баалуу кагаздар менен операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна ээ Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары жана адистештирилген финансы-кредит мекемелери.  

Улуттук банк менен мамлекеттик казына векселдери рыногунда операцияларды жъзёгё ашырууга келишим тъзгён коммерциялык банктар жана институционалдык инвесторлор (инвестициялык жана пенсиялык фондулар, камсыздандыруу компаниялары жана финансы мекемелери) финансы-кредит мекемелери болуп саналат

 

3. Депозитардык операциялардын катышуучулары  

 

3.1. Ушул жобонун максаттарында депозитардык операциялардын катышуучулары дегенден улам, депозитарийлерди жана депоненттерди тъшънъъ зарыл

3.2. Депозитарийлер Башкы депозитарий жана Субдепозитарийлерге бёлънёт

3.3. Башкы депозитарий катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы иш алып барат жана ал: 

· МБКларды чыгаруу жана тёлёё жёнъндё документтерди сактоого алат

· МБКларды баштапкы жайгаштырууда аларды тиешелъъ эсептерге чегерет;  

· Субдепозитарийлер менен алардын депоненттеринин ортосунда экинчилик жъгъртъънън жъръшъндё МБКларды которууну жъзёгё ашырат;  

· тёлёё мёёнёттёръ келип жеткен учурда тиешелъъ эмиссиянын эсептерин жабууну жъзёгё ашырат;  

· Субдепозитарийлерге тиешелъъ МБКларды сактоону жана аларга укукту эсепке алууну камсыз кылат

· депоненттерге тиешелъъ, ошол Субдепозитарийде эсепке алынган МБКлардын Субдепозитарийинин «депо» эсеби боюнча чогуу алгандагы МБКлардын эсебин жъргъзёт

· Субдепозитарийлердин ишине контролдукту жъзёгё ашырат

· Субдепозитарийлерге тиешелъъ МБКга менчикке укукту тастыктоо укугуна ээ

3.4. Субдепозитарийлер катары Улуттук банк менен тиешелъъ келишимдерди тъзгён биринчилик дилерлер жана финансы-кредит мекемелери* иш алып барат, алар

· Субдепозитарийлерге тиешелъъ болгон МБКларды депозитардык эсепке алууну жъзёгё ашырат

· МБКлардын биринчилик жайгаштырылуусунда аларды ёз депоненттеринин эсептерине чегеръънъ жъргъзёт;  

· Депоненттердин жана башка Субдепозитарийлердин ортосунда МБКлардын экинчилик жъгъртълъшънън жъръшъндё аларды которууну жъзёгё ашырат

· тёлёё мёёнёттёръ келип жеткен учурларда тиешелъъ эмиссиялардын эсептерин жабууну жъзёгё ашырат

· депоненттерге тиешелъъ МБКларды сактоону жана аларга укукту эсепке алууну камсыз кылат

· ар бир депоненттин МБКларын бёлъп эсепке алууну жъзёгё ашырат

· ёз депоненттеринин МБКга менчикке укугун тастыктоо укугуна ээ

 

 

4. Депозитардык эсепке алууну уюштуруунун формалары жана принциптери 

 

4.1. Депозитардык эсепке алуу системасын уюштуруунун негизги принциптеринен болуп тёмёнкълёр саналат

· МБКлар менен операцияларды депозитардык эсепке алуунун толуктугу жана тактыгы

· убакыт боюнча аныкталгандык

· МБКлар менен операцияларды эсепке алуунун ёз ёзънчё жъргъзълъшъ

· тъзъмдък ёзгёчёлък

Депозитардык эсепке алуунун толуктугу жана аныктыгы принциби. МБКлар менен бардык операциялар депозитардык эсепке алуу системасында толук жана так чагылдырылууга тийиш.  

Убакыт боюнча аныкталгандык принциби. Депозитардык эсепке алуу системасындагы эсептик жазуулар МБКлар менен операциялардын ишке ашырылгандыгын тастыктаган баштапкы документ Башкы депозитарийге келип тъшкён учурда чагылдырылат. Мында жъргъзългён операция жёнъндё эсепке алуу жазууларынын милдеттъъ элементтери болуп, операция жъзёгё ашырылган убакыт жана ошол операциянын депозитардык эсепке алуу системасында чагылдырылышы саналат. 

Эсепке алууну ёз ёзънчё жъргъзъъ принциби. Ар кайсы убакытта чыгарылган МБКлар, анын ичинде милдеттенмелер жъктёлгёндёръ, бири биринен ёз ёзънчё чагылдырылат. 

Тъзъмдък ёзгёчёлък принциби. Каттоо уюмдарынын эки баскычтуу системасынын Башкы депозитарий жана Субдепозитарийлер болушу.  

4.2. Депозитардык эсепке алуу электрондук системалар чегинде, Exсel форматында, же документ търъндё тъзъъ менен жъргъзълъшъ мъмкън. 

 

5. «Депо» эсептеринин търлёръ жана жъргъзългён операциялардын тизмеги 

 

5.1. Башкы депозитарийде эсепке алуу МБКлардын ар бир эмиссиясы боюнча алардын тёмёнкъ субэсептеринин каттоо кодуна ылайык жъргъзълёт

· инвестициялык;  

· жалпы;  

· кърёёлък

· пулдук

Инвестициялык субэсепте Субдепозитарийге тиешелъъ болгон МБКлар эсепке алынат

Жалпы субэсепте ушул Субдепозитарий тарабынан тейлёёгё алынган депоненттерге тиешелъъ МБКлар эсепке алынат. 

Кърёёлък субэсепте Субдепозитарийге тиешелъъ, алар тарабынан банктар аралык кредит рыногунда, Улуттук банкка кърёёгё берилген МБКлар эсепке алынат. 

Пулдук субэсепте Субдепозитарийге тиешелъъ жана ал тарабынан Улуттук банкка кърёёгё берилген МБКлар эсепке алынат.  

5.2. Субдепозитарийлерде эсепке алуу ар бир эмиссия жана Башкы депозитарийдегидей эле субэсептер боюнча жъзёгё ашырылат. Субдепозитарий юридикалык жактар/жеке адамдар, резиденттер/резидент эместер, финансылык/финансылык эмес мекемелер боюнча ар бир депонентке жараша МБКны ёз-ёзънчё эсепке алууну жъргъзёт. Субдепозитарий Субдепозитарийдин депоненттерине тиешелъъ болгон жана алар тарабынан банктар аралык кредит рыногунда ёз кърёёлък субэсебинен айырмаланган эсептерден кърёёгё берилген МБКларды эсепке алууну жъзёгё ашырат.  

5.3. Ал эми «депо» эсеби боюнча, ушул жободо белгиленген МБКны чыгаруу шарттарына, жъгъртъъ эрежелерине жана депозитардык эсепке алууну ишке ашыруу эрежелерине ылайык келген операцияларды гана жъргъзъъгё жол берилет.  

5.4. Башкы депозитарийде тёмёнкъ жазуулар гана чагылдырылат

· МБКларды чыгаруу учурунда аларды чыгаруу параметрлери боюнча

· МБКны биринчилик жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча «депо» эсептери боюнча жайгаштыруулар

· экинчилик рыногундагы операциялар боюнча МБКларды* которууларга тиешелъъ; кърёёлък операциялар; Субдепозитарийди алмаштыруу тууралуу;  

· МБКларды тёлёё учурунда тиешелъъ эмиссия эсептерин жабуу боюнча

 

 

6. Депозитардык операцияларды жъзёгё ашыруу ъчън негиздер, ошондой эле аларды жъргъзъъдёгъ чектёёлёр  

 

6.1. Депозитардык операциялар Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларында белгиленген тартипте тариздетилинген жана мёёнёттё берилген документтер болгон учурда гана жъргъзълёт 

Экинчилик рыногунда депозитарийлер тарабынан электрондук соода системасы аркылуу ишке ашырылган депозитардык операциялар, депозитарийлер электрондук система чегинде иш алып барган учурда автоматташтырылган иш ыргагында жъргъзълёт

Башка учурларда экинчилик рыногунда, электрондук тоорук системасы аркылуу жъргъзългён операциялар боюнча маалыматтар депозитарийлерде келишилген бътъмдёр боюнча отчеттордун негизинде чагылдырылат

6.2. Башкы депозитарийде:  

6.2.1. МБКларды чыгаруу параметрлерине тиешелъъ жазууларды чагылдыруу боюнча операцияларды ишке ашыруу ъчън негиз болуп, Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына жана келишимге ылайык тариздетилген, МБКлардын чыгарылгандыгын тастыктаган документтер (глобалдык сертификат, Акчакредиттик жёнгё салуу боюнча комитетинин протоколунан кёчърмёлёр) саналат

6.2.2. МБКларды биринчилик жайгаштырууда «депо» эсептери боюнча операцияларды жъргъзъъ ъчън негиз болуп Субдепозитарий тарабынан Башкы депозитарийге сунушталган, ушул жобого карата 1-тиркемеге ылайык тариздетилген документ (МБК, МКВ/ноталарды жайгаштыруу жёнъндё отчет) саналат. 

6.2.3. Ал эми «депо» эсептери боюнча операцияларды жъргъзъъ ъчън негиз болуп баалуу кагаздарды тёмёнкъ эсептерден которуу учурларында тариздетилъъчъ документтер саналат («депо» тапшырмалары, билдирмелер): 

· ушул жобого карата 2, 2.1 жана 3-тиркемелерге ылайык, бир Субдепозитарийдин «депо» инвестициялык субэсебинен башка Субдепозитарийдин «депо» инвестициялык субэсебине которуу; бир Субдепозитарийдин «депо» жалпы субэсебинен башка Субдепозитарийдин жалпы субэсебине; бир Субдепозитарийдин жалпы субэсебинен башка Субдепозитарийдин инвестициялык субэсебине которуу жана кайтара которуулар

· ушул жобого карата 4-тиркемеге ылайык Субдепозитарийдин «депо» инвестициялык субэсебинен «депо» кърёёлък субэсебине жана кайтара; «депо» инвестициялык субэсебинен «депо» пулдук субэсебине жана кайтара которуу

6.2.4. МБКларды Субдепозитарийдин «депо» пулдук субэсебинен Субдепозитарийдин «депо» кърёёлък субэсебине которуу Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык ишке ашырылат.  

6.3. МБКларды «депо» эсептери боюнча которууга документтер тёмёнкъ учурларда кабыл алынбайт: 

· эгерде алар туура эмес тъзългён болсо (белгиленген формага жана реквизиттерге туура келбей калуу), ошондой эле ёчъръп оьдоолорго жол берилсе ж.б.у.с.

· документке кол койгон ыйгарым укуктуу адамдын колтамгасы же мёёр Башкы депозитарийдеги колтамганын ългълёрънё же мёёрдън оттискине дал келбесе

· башка зарыл документтер (документтердин кёчърмёлёръ) жок болсо

6.4. МБКларды «депо» эсептери боюнча которууга алынган документтер тёмёнкъ учурларда аткарылбайт

· бътъм боюнча контрагенттердин реквизиттеринде камтылган маалыматтардын дал келбей калышы

· бътъм боюнча баалуу кагаздардын талап кылынган санынын жоктугу

· электрондук тёлём документинин жоктугу*

6.5. МБКны тёлёё кънъндёгъ тиешелъъ эмиссиялардын эсептерин жабуу боюнча операцияларды жъргъзъъ ъчън негиз болуп тиешелъъ ченемдик-укуктук актыларга жана келишимдерге ылайык тариздетилген документтер (тёлём тапшырмасы ж.б.) саналат

6.6. Субдепозитарийлерде

6.6.1. Субдепозитарийдин депонентеринин «депо» эсептери боюнча, же Субдепозитарийдин башка эсептери боюнча операцияларды жъргъзъъ ъчън негиз болуп жъргъзълъп жаткан операциянын търънё тиешелъъ документтердин тъп нускалары (депоненттин тапшырмасы, келишимдер, буйруулар, тоорук системасында ёткёрългён операциялар боюнча отчеттор, Башкы депозитарийдин квитанциялары жана башка документтер) саналат. Баштапкы документтерди сактоо мёёнётъ тиешелъъ ченемдик-укуктук документтерге ылайык аныкталат

Депозитарийлер тиешелъъ депозитардык операцияларды жъргъзъъ ъчън негиз болуп саналган тиешелъъ документтерде (тапшырмаларда же башка документтерде) кёрсётългён кънъ депозитардык операцияларды жъргъзъъгё милдеттъъ

 

7. Отчеттуулук 

 

7.1. Депозитарийлер депозитардык операцияларды жъзёгё ашыргандан кийин МБКга менчик укугун тастыктоочу документтерди беръъгё милдеттъъ.  

7.2. Башкы депозитарий биринчилик жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча Субдепозитарийлерге квитанцияларды жана къбёлъктёрдъ (5-6-тиркемелер), экинчилик рыногундагы операциялардын жыйынтыгы боюнча кёчърмёлёрдъ жана билдирмелерди (7-8-тиркемелер) берет

7.3. Субдепозитарийлер жъргъзългён депозитардык операциялар боюнча кёчърмёлёрдъ даярдайт

7.4. Субдепозитарийлер жума сайын МБКнын бар экендиги (9-тиркеме) жёнъндё отчетторду жана МБКларды биринчилик жайгаштыруунун жыйынтыктары боюнча отчетторду Башкы депозитарийге берет.  

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик  

баалуу кагаздарды депозитардык  

эсепке алуу жёнъндё» жобого карата  

1-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмъ 

 

 

 

МБК (МКВ/ноталарды) жайгаштыруу жёнъндё отчет 

(тиешелъъсъ кёрсётълёт) 

 

200_____-ж. «_____» _____________ аукциондун жыйынтыктары боюнча 

___________________________ коммерциялык банкы боюнча 

 

 

 

№ 

МБК ээлери 

(МКВ/нота)  

(тиешелъъсън кёрсётъъ зарыл

 

МБК (МКВ/ноталар) саны 

(даанада

 

 

 

Эмиссиянын №____  

Эмиссиянын №____  

Эмиссиянын №____  

 

 

 

 

2. 

Коммерциялык банк 

 

анын ичинде филиалдар 

 

 

Инвесторлор 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерциялык банктын  

Баалуу кагаздар бёлъмънън  

начальниги ______________ ___________________ 

(колтамгасы) (Аты-жёнъ) 

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик  

баалуу кагаздарды депозитардык  

эсепке алуу жёнъндё жобого» карата 2-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмъ 

 

 

“______________________” биринчилик дилердин  

 

Т А П Ш Ы Р М А С Ы 

 

 

Операциянын търъ: МБК (МКВ/ноталар) кимге тиешелъъ: 1. Ёздък  

(тиешелъъсънън асты сызылат) (тиешелъъсъ кёрсётълёт)  

1. Сатып алуу 2. Кардарлык 

2. Сатуу __________________ 

3. Репо шарттарында сатып алуу (кардардын аталышы) 

4. Репо шарттарында сатуу 

5. Ёткёръп беръъ 

6. Кабыл алуу 

Банк-контрагент (Биринчилик дилери) _______________________________ 

(аталышы) 

Операциянын № 

МБК эмиссиясынын 

(МКВ/ноталар) № 

МБК саны (МКВ/ноталар) 

(даана) 

Суммасы 

(сом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

 

 

 

 

«Баштапкы репо» операциялары ъчън: пайыздык чен, ишке ашырылган кънъ (кёрсётъъ керек)

 

Операция кънъ_______________ 

 

МО _______________________ ___________________________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

Аткаруучу: ________________ 

Тел. ____________ 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик  

баалуу кагаздарды депозитардык  

эсепке алуу жёнъндё» жобого карата 2.1-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмъ 

 

 

«ДЕПО» Т А П Ш Ы Р М А 

 

“______________________” 

(аталышы) 

Операциянын търъ:  

(тиешелъъсънън асты сызылат)  

1. Сатып алуу  

2. Сатуу  

3. Репо шарттарында сатып алуу 

4. Репо шарттарында сатуу  

5. Ёткёръп беръъ  

6. Кабыл алуу 

Банк-контрагент ___________________________________ 

(аталышы) 

 

Операциянын № 

МБК эмиссиясынын  

(МКВ/ноталар) № 

МБК саны (МКВ/ноталар) 

(даана) 

Суммасы 

(сом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

 

 

 

 

«Баштапкы репо» операциялары ъчън: пайыздык чен, ишке ашырылган кънъ (кёрсётъъ керек)

 

Операция кънъ_______________ 

 

МО ____________________ ______________________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

 

Аткаруучу: ________________ 

Тел. ____________ 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик  

баалуу кагаздарды депозитардык  

эсепке алуу жёнъндё» жобого карата 3-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмъ 

 

 

«____________________________» 

Биринчилик дилердин 

 

Т А П Ш Ы Р М А С Ы 

 

 

Операциянын търъ: 1. Сатып алуу 

(тиешелъъсънън асты сызылат) 2. Сатуу 

3. Репо шарттарында сатып алуу 

4. Репо шарттарында сатуу 

 

 

МБК (МКВ/ноталар) ээлеринин Башкы депозитарийинен Кыргыз Республикасынын 

(керектъъсъ кёрсётълёт) 

Улуттук банкына тёмёнкъ эмиссияларды _________________ ________________  

(субэсептин аталышынан) (субэсептин аталышынан

которууьуздарды ётънём

Операциянын катар № 

Эмиссиянын №  

Саны 

(даана) 

Суммасы 

(сом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Баштапкы репо» операциялары ъчън: пайыздык чен, ишке ашырылган кънъ (кёрсётъъ керек)

 

 

Операция кънъ_______________ 

 

МО _______________________ ___________________________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик  

баалуу кагаздарды депозитардык  

эсепке алуу жёнъндё» жобого карата 4-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмъ 

 

 

Кърёё беръъчънън Т А П Ш Ы Р М А С Ы 

 

 

 

_____________________________ 20____-жылдын «____»_______________ 

(Кърёёнъ кармап туруучунун аталышы) 

№______________ келишимге ылайык, Башкы депозитарийдеги инвестициялык субэсебинен кърёёлък* (пулдук) субэсепке тёмёнкъ эмиссиялардагы МБКларды (МКВ/ноталар)* которууну ётънём

 

 

Эмиссиянын №  

Саны  

(даана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операция кънъ_______________ 

 

МО _______________________ ____________________________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - тиешелъъсъ кёрсётълёт 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик  

баалуу кагаздарды депозитардык  

эсепке алуу жёнъндё» жобого карата 5-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмъ 

 

 

200___-жылдын «____» _________ Каттоо №_______ 

 

«______________________» 

(банктын аталышы)  

 

 

К В И Т А Н Ц И Я 

 

Ушул аркылуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 200___-жылдын «____» _________ ёткёрългён МКВларды сатуу боюнча аукциондордун жыйынтыгына ылайык _______________________________________ финансы-кредит мекемеси тёмёнкъ эмиссиялардын МКВынын ээси болуп калгандыгын аныктайт: 

 

 

Эмиссия-нын № 

 

 

 

 

МКВлардын саны (даана

Суммасы (сом) 

Тёлёё кънъ 

 

Ёздък  

Инвестордук 

Ёздък  

Инвестордук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банктын Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмънън 

начальниги ______________ ________________________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик  

баалуу кагаздарды депозитардык  

эсепке алуу жёнъндё» жобого карата 6-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмъ 

 

 

 

200___-жылдын «____» _________ Каттоо №_______ 

 

«______________________» 

(банктын аталышы)  

 

 

 

К Ъ Б Ё Л Ъ К 

 

Ушул аркылуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын ноталарын сатуу боюнча 200___-жылдын «____» _________ ёткёрългён аукциондордун жыйынтыгына ылайык ___________________________________  

(банктын аталышы) 

ноталардын ээси катары таанылганын тастыктайт

 

 

Эмиссия-нын № 

 

 

 

 

Ноталардын саны (даана

Суммасы (сом) 

Тёлёё кънъ 

 

Ёздък  

Инвестордук 

Ёздък  

Инвестордук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банктын Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмънън 

начальниги ______________ ________________________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик  

баалуу кагаздарды депозитардык  

эсепке алуу жёнъндё» жобого карата 7-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмъ 

 

 

 

200___-жылдын «____» _________ Каттоо №_______ 

 

«______________________» 

(банктын аталышы)  

 

 

 

 

МБКнын (МКВ/ноталар) бардыгы жёнъндё  

(тиешелъъсъ кёрсётълёт)  

БИЛДИРМЕ 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 200__-жылдын «___»______ тапшырмалар мене ниш алып баруудан кийин МБК (МКВ/ноталар) калдыгы  

(тиешелъъсъ кёрсётълёт)  

тёмёнкъчё экендигин билдирет: 

 

 

Эмиссия № 

Эсеп 

Къндън башталышына карата 

Сатылып алынган 

Сатылган 

Къндън акырына карата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банктын Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмънън 

начальниги ______________ ________________________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик  

баалуу кагаздарды депозитардык  

эсепке алуу жёнъндё» жобого карата 8-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмъ 

 

 

 

 

 

 

200___-жылдын «____» _________ Каттоо №_______ 

 

«______________________» 

(банктын аталышы)  

 

 

 

КЁЧЪРМЁ 

 

Ушул аркылуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 200___-жылдын «____»_________ ёткёрългён _________ операциясынан кийин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкы депозитарийиндеги ____________________ депо-эсебинде калган МБКлар (МКВ/ноталар) саны  

(банктын аталышы) 

тёмёнкъчё экендигин билдирет

 

 

Эмиссия № 

Эсеп 

Къндън башталышына карата 

Сатылып алынган 

Сатылган 

Къндън акырына карата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмънън 

начальниги ______________ ________________________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик  

баалуу кагаздарды депозитардык  

эсепке алуу жёнъндё» жобого карата 9-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кайра каржылоо жана баалуу  

кагаздарды жайгаштыруу бёлъмъ 

 

 

 

 

200___-жылдын «___»______________ карата  

МБКлардын (МКВ/ноталар) бар экендиги жёнъндё 

(тиешелъъсъ кёрсётълёт) 

ОТЧЕТ 

 

_____________________________ 

(банктын аталышы) 

 

Эмиссиянын № мёёнёттъълък категориялары боюнча бёлъп кёрсётъъ менен 

 

Жалпы бёлък 

 

Инвестиц. 

бёлък 

 

Кърёё-лък  

бёлък 

 

Резиденттер 

Резидент эместер 

 

 

 

Жеке адамдар 

Юрид. жактар 

Жеке адамдар 

Юрид. жактар 

 

 

 

 

Финан. 

Фин. эмес 

 

Финан. 

Фин. эмес 

 

 

 

 

 

Башкармалыктын/бёлъмдън начальниги___________ _________________________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

 

А  

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 25.04 № 18\2 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 27.05 

30-08 регистрациялык номери 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын  

30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 32/2 «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин пилоттук (алгачкы) долбоордун алкагында жъзёгё ашыруу жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 32/2 «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин пилоттук (алгачкы) долбоордун алкагында жъзёгё ашыруу жёнъндё» жобо тууралуу» токтомго сунуш кылынган толуктоолорду карап кёръп, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьясына, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 12-июлундагы № 373 Жарлыгы менен ратификацияланган Кыргыз Республикасы, Ислам ёнъктъръъ банкы жана «Экобанк» ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъгё тиешелъъ 2006-жылдын 16-майында келишилген ёзара тъшънъшъъ Меморандумдун жоболоруна таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 32/2 «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин пилоттук (алгачкы) долбоордун алкагында жъзёгё ашыруу жёнъндё» жобо тууралуу» токтомго сунуш кылынган толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Бул токтом Кыргыз Республикасы, Ислам ёнъктъръъ банкы жана «Экобанк» ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъгё тиешелъъ 2006-жылдын 16-майында келишилген ёзара тъшънъшъъ жёнъндёгъ Меморандумдун талабын жъзёгё ашыруунун чегинде тъзългён Жетектёёчъ комитетке жёнётълсън. 

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётсън. 

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет. 

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу: ____________________________________________________. 

Тел.: 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын 2008-жылдын 25-апрелиндеги  

№18/2 токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №32/2 «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин алгачкы (пилоттук) долбоордун чегинде жъзёгё ашыруу жёнъндё» жобо тууралуу» токтомго толуктоолор 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №32/2 «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин алгачкы (пилоттук) долбоордун чегинде жъзёгё ашыруу жёнъндё» жобо тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

 

«Ислам принциптери боюнча бътъмдёрдън търлёръ жана аларды жъзёгё ашыруу тартиби» деп аталган 2-бёлък «Тёмёнкъ мазмундагы «Ишенимдъъ жана гарантияланган сактоо бътъмдёръ» деп аталган 2.12-глава менен толукталсын:  

 

1. Вадиа Йад Амана бътъмъ 

 

1.1. Вадиа Йад Амана бътъмъ (келишими) кардардын акча каражаттарын же башка баалуулуктарын ишеним боюнча сактоо келишими. Банк сактоодо турган предметти тескёёгё укугу жок жана ал Вадиа Йад Амана келишиминде кёрсётългён белгилъъ ёлчёмдёгъ тёлёмдъ кармап калуу менен ошол предметке карата, анын ээсинин тапшырмасын гана аткарууга тийиш.  

1.2. Вадиа Йад Амана келишими боюнча кызмат кёрсётъълёр Банк тарабынан акча каражаттарын же башка баалуулуктарды банктык сейфтерде (ячейкаларда) сактоо търъндё сунушталат. 

 

2. Вадиа Йад Дамана бътъмъ 

 

2.1. Вадиа Йад Дамана бътъмъ (келишими) гарантиялык сактоо келишими, анын шарттарына ылайык, акча каражаттарын гарантиялык сактоого кабыл алган банк, ишенип берилген акча каражаттарын тескёёгё алып, аларды жайгаштыруудан пайда кёръъ укугуна ээ болот.  

2.2. Вадиа Йад Дамана келишими боюнча кызмат кёрсётъълёр банк тарабынан къндёлък жана аманат эсептерин ачуу жана тейлёё аркылуу сунуш кылынат.  

2.3. Банк акча каражаттарын жайгаштыруудан алынган пайдадан аманатчыга сыйакыны тёлёп бериши мъмкън. Вадиа Йад Дамана келишими боюнча кардарга тиешелъъ сыйакыны тёлёё тартиби, ёлчёмъ жана аларды тёлёп беръъ эрежелери банк тарабынан белгиленет. Кардарга тёлёнъп берилген сыйакынын суммасы тиешелъъ мезгилдин чыгашаларында таанылат

2.4. Банк утурумдук ликвиддъълъктъ талап кылынган деьгээлде колдоп туруу жана милдеттенмелерин ёз учурунда аткаруу жёндёмдъълъгън камсыз кылуу ъчън кассада же болбосо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган корреспонденттик эсепте жетиштъъ кёлёмдё акча каражаттарын сактап турууга тийиш

2.5. Вадиа Йад Дамана операциялары маьызы боюнча депозиттик операцияларга окшош жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон ёткёртългён «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё Жобону бекитъъ тууралуу» №18/1 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё» Жобого ылайык, К5 экономикалык ченеми менен чектелет (жеке адамдардын депозиттери боюнча тобокелдикти максималдуу ёлчёмъ ченеми). Ушул эле жобого ылайык, банк концентрациялануу тобокелдигин аныктайт жана аны тескёёгё алат.  

2.6. Вадиа Йад Дамана операцияларын эсепке алуу эсептери Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 27-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-октябрында 108-04 номеринде каттоодон ёткёртългён «Милдеттъъ камдар жёнъндё» Жобону бекитъъ тууралуу» 22/4 токтом менен бекитилген «Милдеттъъ камдар жёнъндё» Жобого ылайык, милдеттъъ камдык талаптарды эсептёёгё кошулат. Ликвиддъълък коэффициентин эсептёёдё бул милдеттенмелер «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё» жободо кёрсётългён критерийлерге ылайык, банктын милдеттенмелеринин суммасына кошулат.  

 

3. Вадиа Йад Дамана депозиттерин эсепке алуу 

 

3.1. Вадиа Йад Дамана шарттарында банк тарабынан тартылган каражаттарды эсепке алуу келишимге ылайык, кардарлардын депозиттеринин баланстык эсептеринде, тёлёмдън негизги суммасы боюнча жъргъзълёт. Четёлкё валютасындагы депозиттик эсептерди эсепке алуу, валюта номиналында ишке ашырылат. Банк тарабынан кардарлардын жеке эсептери боюнча аналитикалык эсепке алуу, эсептер боюнча жъзёгё ашырылган бардык операцияларды чагылдыруу менен ёзънчё автоматташтырылган программада ишке ашырылат

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 25.04 № 18\3 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 27.05 

31-08 регистрациялык номери 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 66-07 номеринде каттоодон ёткёртългён № 28/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомго толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 66-07 номеринде каттоодон ёткёртългён № 28/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган толуктоолорду карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 32/2 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин пилоттук (алгачкы) долбоордун алкагында жъзёгё ашыруу жёнъндё» жобого таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 66-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №28/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Бул токтом Кыргыз Республикасы, Ислам ёнъктъръъ банкы жана «Экобанк» ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъгё тиешелъъ 2006-жылдын 16-майында келишилген ёзара тъшънъшъъ жёнъндёгъ Меморандумдун талабын жъзёгё ашыруунун чегинде тъзългён Жетектёёчъ комитетке жёнётълсън. 

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётсън. 

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет. 

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2008-жылдын 25-апрелинде  

18/3 токтому менен бекитилген 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 66-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №28/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомго толуктоолор 

 

1. Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы (пилоттук) долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде "Экобанк" ААКсы ъчън «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына» (Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 66-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №28/3 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаьы редакциясына карата 2-тиркеме) тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

 

20000 «Эсептешъъ (утурумдук) эсептер жана кардарлардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери» эсептер тобу тёмёнкъ эсептер менен толукталсын

20037 Вадиа Йад Дамана (юридикалык жактардын резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

20038 Вадиа Йад Дамана (юридикалык жактардын резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

 

20200 «Жеке адамдардын депозиттери» эсептер тобу тёмёнкъ эсептер менен толукталсын

20223 Вадиа Йад Дамана (жеке адамдардын резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

20224 Вадиа Йад Дамана (жеке адамдардын резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

 

21000 «Тёлёёгё каралган пайыздар» эсептер тобу тёмёнкъ эсеп менен толукталсын: 

21055 Вадиа Йад Дамана операцияларына тиешелъъ тёлёёгё каралган, чегерилген сыйакылар боюнча чыгашалар 

 

61100 «Ислам каржылоо принциптери боюнча операциялардан кирешелер» эсептер тобу тёмёнкъ эсептер менен толукталсын

61108 Вадиа Йад Амана операциялары боюнча кирешелер 

61109 Вадиа Йад Дамана операциялары боюнча кирешелер  

 

70000 «Депозиттер боюнча пайыздык чыгашалар» эсептер тобу тёмёнкъ эсептер менен толукталсын

70031 Мудараба операциялары боюнча чыгашалар 

70032 Вадиа Йад Дамана операциялары боюнча чыгашалар 

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 66-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №28/3 токтом менен бекитилген Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы (пилоттук) долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде "Экобанк" ААКсы ъчън Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаьы редакциясына карата 2.1-тиркемеге тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

 

20000 «Эсептешъъ (утурумдук) эсептер жана кардарлардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери» эсептер тобунун тъшъндърмёсъ тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын

«20037 Вадиа Йад Дамана (юридикалык жактардын резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

Бул эсепте юридикалык жактардын Кыргыз Республикасынын резидент эместеринин Вадиа Йад Дамана операцияларына тиешелъъ талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз каражаттары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары чегерилген (келип тъшкён) учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынып салынган (алынган) учурда эсеп дебеттелет». 

«20038 Вадиа Йад Дамана (юридикалык жактардын резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

Бул эсепте юридикалык жактардын Кыргыз Республикасынын резиденттеринин Вадиа Йад Дамана операцияларына тиешелъъ талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз каражаттары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары чегерилген (келип тъшкён) учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынып салынган (алынган) учурда эсеп дебеттелет». 

 

20200 «Жеке адамдардын депозиттери» эсептер тобунун тъшъндърмёсъ тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын

«20223 Вадиа Йад Дамана (жеке адамдардын резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери). 

Бул эсепте жеке адамдардын Кыргыз Республикасынын резидент эместеринин Вадиа Йад Дамана операцияларына тиешелъъ талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз каражаттары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары чегерилген (келип тъшкён) учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынып салынган (алынган) учурда эсеп дебеттелет». 

«20224 Вадиа Йад Дамана (жеке адамдардын резиденттердин талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз эсептери

Бул эсепте жеке адамдардын Кыргыз Республикасынын резиденттеринин Вадиа Йад Дамана операцияларына тиешелъъ талап боюнча тёлёнъъчъ пайызсыз каражаттары эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Акча каражаттары чегерилген (келип тъшкён) учурда эсеп кредиттелет. Акча каражаттары алынып салынган (алынган) учурда эсеп дебеттелет». 

 

21000 «Тёлёёгё каралган пайыздар» эсептер тобунун тъшъндърмёсъ тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«21055 Вадиа Йад Дамана операцияларына тиешелъъ тёлёёгё каралган, чегерилген сыйакылар боюнча чыгашалар 

Бул эсепте кардарга Вадиа Йад Дамана операциялары боюнча тёлёёгё каралган, кардарларга сыйакылардын суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Чыгашалар суммасы чегерилген учурда эсеп кредиттелет. Чыгашалар суммасы тёлёнгён учурда эсеп дебеттелет». 

 

61100 «Ислам каржылоо принциптери боюнча операцияларга тиешелъъ кирешелер» эсептер тобунун тъшъндърмёсъ тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын

«61108 Вадиа Йад Амана операциялары боюнча кирешелер  

Бул эсепте Вадиа Йад Амана операциялары боюнча банктын кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше алынган учурда эсеп кредиттелет. Чыгымга жол берилген шартта эсеп дебеттелет».  

«61109 Вадиа Йад Дамана операциялары боюнча кирешелер 

Бул эсепте банктын Вадиа Йад Дамана операциялары боюнча кирешелери эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше алынган учурда эсеп кредиттелет. Чыгымга жол берилген шартта эсеп дебеттелет».  

 

70000 «Депозиттер боюнча пайыздык чыгашалар» эсептер тобунун тъшъндърмёсъ тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын

«70031 Мудараба операциялары боюнча чыгашалар 

Бул эсепте банктын Мудараба операциялары боюнча чыгашалары эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Чыгаша келип чыкканда эсеп дебеттелет. Эсеп жабылган учурда ал кредиттелет»

«70032 Вадиа Йад Дамана операциялары боюнча чыгашалар 

Бул эсепте банктын Вадиа Йад Дамана операциялары боюнча чыгашалары эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Чыгаша келип чыкканда эсеп дебеттелет. Эсеп жабылган учурда ал кредиттелет»

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 25.04 № 18\4 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 28.05 

32-08 регистрациялык номери 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, 

жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё» жобонун жаьы  

редакциясы тууралуу 

 

Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё» жобонун жаьы редакциясынын долбоорун карап кёръп, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамдын 5, 7, 20, 21 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Акчакредиттик операциялар башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет. 

4. Бул токтом къчънё кирген учурдан тартып, тёмёнкълёр къчън жоготту деп таанылсын: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 7-октябрында 140-05 номеринде каттоодон ёткёртългён «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы тууралуу № 28/2 токтом;  

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 19-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 17-октябрында 95-07 номеринде каттоодон ёткёртългён «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» №42/1 токтом; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын кошумча жайгаштыруу жёнъндё» №54/8 токтому.  

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын «25» апрелинде 

№ 18/4 токтому менен  

бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё жобо 

  

I.       Жалпы жоболор 

  

1.1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын (мындан ары текстте «Улуттук банктын ноталары») чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё тартибин аныктайт

1.2. Улуттук банктын ноталарын чыгаруу Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 5, 20, 21-статьяларына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары текстте «Улуттук банк») тарабынан жъзёгё ашырылат. 

1.3. Улуттук банктын ноталары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленъъчъ мамлекеттик баалуу кагаз болуп саналат. 

1.4. Кыргыз Республикасынын Ёкмётъ Улуттук банктын ноталары боюнча милдеттенмелерге ээ болбойт. 

 

2. Ушул Жободо пайдаланылуучу терминдер 

 

Бул жободо тёмёнкъдёй терминдер пайдаланылат: 

 

- аукцион Улуттук банктын ноталарын сатуу боюнча операциялардын формасы, мында билдирмелерди канааттандыруу эь жогорку дисконттолгон баадан башталат жана Улуттук банк ъчън алгылыктуу шарттарда калган билдирмелерди канааттандырууда аяктайт

- Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруу - Улуттук банктын ноталарын акыркы тооруктарда аныкталган орточо салмактанып алынган кирешелъълък боюнча аукциондон тышкары сатуу; 

- кардар Улуттук банктын ноталары рыногунда операцияларды жъргъзъъгё  

коммерциялык банк менен келишим тъзгён юридикалык жак же жеке адам; 

- кардардык билдирме - кардардын атынан жана анын тапшырмасы боюнча кардардын каражаттарынын эсебинен Улуттук банктын ноталарын сатып алууга коммерциялык банк тарабынан берилген билдирме; 

- кыйыр катышуучулар коммерциялык банктын кардарлары; 

- тике катышуучулар - Улуттук банктын ноталары рыногунда операцияларды жъргъзъъгё Улуттук банк менен келишим тъзъшкён коммерциялык банктар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду; 

- ёздък билдирме аукциондун тике катышуучусунун ёз каражаттарынын эсебинен Улуттук банктын ноталарын сатып алууга ёзънън атынан берген билдирмеси

- Улуттук банктын ноталарын чыгаруу параметрлери - ёзънё Улуттук банктын ноталарынын аукционун ёткёръъ кънън, аларды кошумча жайгаштыруу кънън, чыгаруунун каттоо номерин, чыгаруу кёлёмън, чыгаруу жана тёлёё кънън камтыган маалыматтар; 

- канааттандыруу (отсечения) баасы мында Улуттук банктын ноталарынын чыгарылышынын бардык кёлёмъ жайгаштырылган же бардык берилген билдирмелер канааттандырылган болуп эсептелет. 

 

3. Улуттук банктын ноталарын чыгаруунун, жайгаштыруунун, жъгъртъънън, тейлёёнън жана тёлёёнън жалпы шарттары 

 

3.1. Улуттук банктын ноталары акчакредит саясатын жъзёгё ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылат. Улуттук банктын ноталары акча массасынын кёлёмън жана тъзъмън жёнгё салуу ъчън Улуттук банк тарабынан пайдаланылуучу акчакредит саясатынын каражаты болуп саналат. 

3.2. Улуттук банктын бир нотасынын номиналдык наркы 10 000 (он миь) сом. 

3.3. Улуттук банктын ноталары жъгъртъъ мёёнётъ 7, 14, 28, 91 жана 182 кън болгон дисконттук баалуу кагаздар болуп саналат. 

3.4. Улуттук банктын ноталары кагазсыз формада чыгарылат. Улуттук банктын ноталарынын ар бир чыгарылышы Улуттук банк тарабынан ыйгарылган каттоо номерине ээ болот. Каттоо номери 12 символдон турат жана тёмёнкъдёй тъзълёт: 

- биринчи символ «Н» тамгасы, ал Улуттук банктын нотасынын - баалуу кагаздын аталышынын баш тамгасы болуп саналат; 

- экинчи жана ъчънчъ символдор жыл ичинде чыгарылган ноталардын иреттик номерин билдирет, мисалы 01-биринчи чыгарылыш, 47- кырк жетинчи чыгарылыш. Ар жыл сайын чыгарылган ноталардын номери 01ден башталат; 

- тёртънчъ, бешинчи жана алтынчы символдор болуп тиешелъъъ къндёргё чыгаруу мёёнёттъълъгън билдирген "007", "014", "028", «091» же «182» - саналышы мъмкън

- жетинчиден он экинчиге чейин символдор ноталардын чыгарылышынын тёлёё кънън цифра форматында ЖЖККАА белгилейт, мисалы 2008-жылдын 02-мартындагы тёлёё кънъ менен чыгарылыш ъчън символ 080203 болот. 

Мисалы: Н28080203050 - Улуттук банктын жъгъртъъ мёёнётъъ 28 къндък ноталарынын 02-март 2008-жылы тёлёё мёёнётъ менен бешинчи чыгарылышы. 

3.5. Улуттук банктын Акчакредиттик жёнгё салуу боюнча комитети (мындан ары текст боюнча Комитет) Улуттук банктын ноталарын чыгаруу жёнъндё: кёлёмъ, мёёнёттъълъгъ, аукционду ёткёръъ кънъ, ошондой эле Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштырууну жъзёгё ашыруу жёнъндё чечим кабыл алат.  

3.6. Улуттук банк Улуттук банктын ноталарын чыгаруу параметрлери жёнъндё маалыматты ёзънън веб-сайттында жана электрондук тоорук системасында жарыялайт. Ошондой эле Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруу параметрлери тике катышуучуларга факсимилдик байланыш аркылуу тааныштырылат. 

3.7. Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу дисконт менен жъзёгё ашырылат (номиналдык нарктан тёмён баа боюнча), тёлёё номиналдык нарк боюнча жъргъзълёт. 

3.8. Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу аукциондук негизде жъзёгё ашырылат жана Улуттук банк белгилеген эрежелерге ылайык башка ыкмада да жъргъзълёт

3.9. Кыргыз Республикасынын резиденттери жана резидент эместери болгон юридикалык жактар жана жеке адамдар Улуттук банктын ноталарынын ээси боло алышат. 

3.10. Улуттук банктын нота ээлери Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары тарабынан белгиленген чектёёлёрдъ эске албаганда, Улуттук банктын ноталары менен жарандык-укуктук бътъмдёрдъ жъзёгё ашыра алат. 

3.11. Улуттук банктын ноталары менен операциялардан салык алуу тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат. 

 

4. Улуттук банктын ноталарын чыгаруу 

 

4.1. Улуттук банктын ноталары аукцион ёткёрългён къндён кийинки иш кънъ чыгарылат. Улуттук банктын ноталарын чыгаруу жёнъндё чечим Комитет тарабынан кабыл алынат жана Комитеттин отурумунун протоколунда чагылдырылат. 

4.2. Нота чыгарылган кън Кыргыз Республикасында иш эмес кън болуп саналса, Улуттук банктын ноталарын чыгаруу кийинки иш кънъндё жъргъзълёт, мында Улутук банктын ноталарын тёлёё кънъ дагы тиешелъълъгънё жараша жылдырылат. 

 

5.. Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу 

 

5.1. Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу Улуттук банк тарабынан, ёткёрълъъчъ аукциондордо жъзёгё ашырылат. Эгерде аукцион кънъ Кыргыз Республикасында иш эмес кън болуп санала турган болсо, аукцион кийинки иш кънъндё ёткёрълъп, мында Улуттук банктын ноталарын чыгаруу жана тёлёё кънъ дагы тиешелъълъгънё жараша жылдырылат. 

5.2. Аукционго ъчтён кем адам катышса аукцион ёткёрълбёй калган, ал эми эмиссия жайгаштырылбай калган катары таанылышы мъмкън. Акуционду ёткёрълбёй калган катары таануу жёнъндё чечим Улуттук банктын Тёрагасынын Комитетти жетектеген орун басары тарабынан кабыл алынат. 

5.3. Жарыяланган эмиссиянын кёлёмъ Улуттук банктын ноталарынын кирешелъълъгъ жогорку деьгээлде ёзгёрълмёлъъ болгондо жъзёгё ашырылбай калышы же кыскарышы мъмкън. Эмиссиянын кёлёмън жъзёгё ашырбоо же кыскартуу тууралуу чечим Улуттук банктын Тёрагасынын Комитетти жетектеген орун басары тарабынан кабыл алынат. 

5.4. Аукциондо Улуттук банктын ноталарын сатып алууга билдирмени тике катышуучулар гана бере алышат. Кардарлар Улуттук банктын ноталарын тике катышуучулар аркылуу, алар менен тъзългён тиешелъъ келишимдин негизинде, сатып ала алышат. 

5.5. Аукциондор анда билдирмелер аларда кёрсётългён баалар боюнча канааттандырыла тургандай ыкмада ёткёрълёт. Билдирмелер атаандаштык негизде гана канааттандырылат. 

 

6. Билдирмелерди тариздёё жана аларды аукционго беръъ тартиби 

 

6.1. Улуттук банктын ноталарын сатып алууга билдирме Улуттук банкка аукциондун тике катышуучулар тарабынан бул Жобого карата 1-тиркеменин формасына ылайык документ търъндё берилет. Тике катышуучу аукционго бир гана билдирме бере алат. Тике катышуучудан аукционго бирден кёп билдирме берилген учурда, ал аукционго катыштырылбайт, ал эми ал тарабынан аукционго берилген бардык билдирмелер жараксыз катары таанылат. 

6.2. Билдирме документ търъндё жана Улуттук банктын электрондук тоорук системасы аркылуу дагы берилет. Документ търъндё берилген билдирменин жана электрондук билдирменин маалыматтары дал келбей калган учурда документ търъндё берилгени анык катары таанылат. 

6.3. Билдирме Улуттук банкка аукцион ёткёрълё турган кънъ саат 12.00 чейин берилъъгё тийиш. Берилген билдирмелер кайтарылып алынбайт. 

6.4. Билдирменин ар бир бетине ыйгарым укуктуу адамдын колтамгасы коюлуп, ал тике катышуучунун мёёръ менен тастыкталууга тийиш. Билдирмеде ал берилген кън, тике катышуучунун аталышы, аукцион ёткёрълё турган кън, Улуттук банктын ноталарынын чыгарылышынын каттоо номери, сатылып алынуучу баалуу кагаздардын саны, сатып алуу баасы жана сатып алуу наркы милдеттъъ търдё камтылууга тийиш. Улуттук банк тике катышуучунун билдирмесинде кёрсётългён маалыматтардын купуялыгын камсыз кылат. 

6.5. Улуттук банкта эсепке ээ болгон тике катышуучу ёздък билдирмесин бергендей эле, кардардык билдирмени дагы бере алат.  

6.6. Ёздък билдирме 5тен кёп болбогон лотту камтый алат, ар бир лот боюнча баалуу кагаздардын саны 10го бёлънъъгё тийиш. Ёздък билдирменин лотунун минималдуу кёлёмъ номиналдык нарк боюнча 100000 барабар болуу керек. Ёздък билдирменин бардык лотторунун суммардык кёлёмъ номиналдык нарк боюнча Улуттук банктын ноталарынын чыгарылыш кёлёмънён артпоого тийиш. Билдирмедеги лоттор сатып алуу баасынын кемъъ тартибинде жайгаштырылууга тийиш

6.7. Бир кардардан берилген билдирменин минималдуу кёлёмънё чек коюлбайт. Бир кардардан берилген билдирменин максималдуу кёлёмъ Улуттук банктын ноталарын чыгаруу кёлёмънён артпоого тийиш. Кардардык билдирмедеги лоттор сатып алуу баасынын кемъъ тартибинде жайгаштырылуусу зарыл

6.8. Сатып алуу баасы жана сатып алуу наркы тыйынына чейинки тактык менен кёрсётълъъгё тийиш. 

6.9. Тариздёё тартибин бузуу менен толтурулган билдирмелер анык эмес деп таанылып, аукционго катыштырылбайт. 

7. Аукцион ёткёръъ тартиби 

7.1. Аукционго катыштырыла турган билдирмелердин лоттору алардын азаюусу тартибинде сатып алуу баасы боюнча бёлъштърълёт, Улуттук банктын ноталарын чыгаруу кёлёмъ толук тъгёнгёнгё чейин тёмёндёё менен максималдык баадагы лоттон баштап канааттандырылат. Эгерде бир тике катышуучудан бирден кёп билдирме канааттандыруу баасы менен берилген болсо, анда бул билдирмелердин арасында баалуу кагаздарды бёлъштъръъ пропорционалдык негизде жъргъзълёт. 

7.2. Аукциондун жыйынтыктары боюнча Улуттук банктын ноталарынын орточо салмактанып алынган баасы жана кирешелъълъгъ тёмёнкъ формула боюнча эсептелет: 

мында P - Улуттук банктын ноталарынын орточо салмактанып алынган баасы, pi - канааттандырылган лоттордун баасы, qi - канааттандырылган лоттордун кёлёмъ; 

 

мында Y орточо салмактанып алынган кирешелъълък пайыздарда, N Улуттук банктын ноталарынын номиналдык наркы, P Улуттук банктын ноталарынын орточо салмактанып алынган баасы, T - Улуттук банктын ноталарынын мёёнёттъълъгъ

7.3. Аукциондун жыйынтыктары Комитеттин Тёрагасы тарабынан бекитилет. Комитеттин Тёрагасы тёмёнкъ чечимдердин бирин кабыл алат: аукциондун жыйынтыктарын бекитъъ; ушул Жобонун 5.2 жана 5.3-пункттарына ылайык эмиссиянын жарыяланган кёлёмън кыскартуу же аукционду ёткёрълбёгён катары таануу

7.4. Кабыл алынган чечим тике катышуучуларга маалымдалат. Аукциондун жыйынтыктары бекитилген учурда тике катышуучуларга суроо-талаптын жана жайгаштыруунун кёлёмъ, орточо салмактанып алынган баа жана кирешелъълък, билдирмелердин максималдуу баасы жана канааттандыруу баасы, тике катышуучулардын саны маалымдалат; ар бир тике катышуучуга анын аукционго катышуусунун жыйынтыгы боюнча ал тарабынан сатылып алынган Улуттук банктын ноталарынын саны жана наркы ёзънчё маалымдалат (2-тиркеме). Аукцион ёткёрълбёй калган катары таанылганда, анын себептери жёнъндё маалымат берилет

8. Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштырууну жъзёгё ашыруу тартиби 

8.1. Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруу Улуттук банктын ноталарын тиешелъъ мёёнёткё жайгаштыруу боюнча акыркы тооруктарда аныкталган орточо салмактанып алынган кирешелъълък боюнча аукциондон тышкары жъзёгё ашырылат. Улуттук банктын ноталарынын акыркы аукциону ёткёрълбёгён катары таанылса, аларды кошумча жайгаштыруу Улуттук банктын ноталарын тиешелъъ мёёнёткё жайгаштыруу боюнча акыркы аукционундо аныкталган орточо салмактанып алынган кирешелъълък боюнча жъргъзълёт.  

8.2. Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштырууну жъзёгё ашыруунун зарылдыгы жёнъндё чечим жана Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруу параметрлери орун алган рыноктук коньюнктурага жараша Улуттук банктын Тёрагасынын Комитетти жетектеген орун басары тарабынан кабыл алынат. 

8.3. Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруу ушул Жобого карата 3-тиркеменин формасына ылайык, документ търъндё берилген билдирмелердин негизинде Улуттук банктын электрондук тоорук системасынан тышкары жъргъзълёт. Билдирме окулбай турган конвертке салынып берилъъгё тийиш  

8.4. Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруу жъргъзългён кънъ тике катышуучулар билдирмени саат 12:00гё чейин бере алышат. Берилген билдирме кайтарылып алынбайт.  

8.5. Билдирмеге ыйгарым укуктуу адамдын колтамгасы коюлуп, ал тике катышуучунун мёёръ менен тастыкталууга тийиш. Билдирмеде ал берилген кън, тике катышуучунун аталышы, аукцион ёткёрълё турган кън, Улуттук банктын ноталарынын чыгарылышынын каттоо номери, сатылып алынуучу баалуу кагаздын саны, сатып алуу баасы жана сатып алуу наркы милдеттъъ търдё камтылууга тийиш. Сатып алуунун басы жана наркы тыйынга чейинки тактык менен кёрсётълъъгё тийиш. 

8.6. Тариздёё тартибин бузуу менен толтурулган билдирмелер жараксыз катары таанылып, кошумча жайгаштырылбайт.  

8.7. Улуттук банк тике катышуучунун билдирмесинде кёрсётългён маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат. 

8.8. Улуттук банкта корреспонденттик эсепке ээ болгон тике катышуучу ёздък билдирмесин бергендей эле, кардардык билдирмени дагы бере алат.  

8.9. Тике катышуучунун ёздък билдирмеси номиналдык наркы боюнча 100000 сомдон кем болбоого тийиш, баалуу кагаздардын саны 10го бёлънъъгё тийиш. Ёздък билдирменин номиналдык нарктагы максималдуу кёлёмъ тиешелъъ эмиссия боюнча Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруу кёлёмънён артпоого тийиш.  

8.10. Бир кардардан берилген билдирменин минималдуу кёлёмънё чек коюлбайт. Бир кардардан берилген билдирменин максималдуу кёлёмъ Улуттук банктын ноталарын чыгаруу кёлёмънён артпоого тийиш.  

8.11. Тике катышуучулардан берилген билдирмелер боюнча суроо-талаптын кёлёмъ Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруу кёлёмънён артып калса, анда баалуу кагаздарды бул билдирмелердин ортосунда бёлъштъръъ пропорционалдык негизде жъргъзълёт.  

8.12. Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруу жыйынтыктарын Комитеттин Тёрагасы бекитет.  

8.13. Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруу жыйынтыктары ушул жобонун 4-тиркемесинин формасына ылайык тике катышуучуларга тааныштырылат.  

 

9. Улуттук банктын ноталарынын аукционунун жана ноталарын кошумча жайгаштыруунун жыйынтыктары боюнча эсептешъълёр 

9.1. Улуттук банктын ноталарынын аукционунун жана ноталарын кошумча жайгаштыруунун жыйынтыктары боюнча эсептешъълёр тике катышуучулар тарабынан Улуттук банктын ноталарын чыгаруу кънъ ёздёрънън эсептеринен акча каражаттарынын суммасын Улуттук банктагы эсепке ёз убагында жана толук чегеръъ аркылуу жъзёгё ашырылат.  

9.2. Билдирме ъчън жарым-жартылай тёлёёгё жол берилбейт. Эгерде тике катышуучу билдирме ъчън тёлёмдъ ёз убагында жъзёгё ашырбай же толук эмес кёлёмдё тёлёсё, анда анын билдирмеси жокко чыгарылган деп эсептелет. Мындай учурда тике катышуучу Улуттук банкка тике катышуучунун тёлёнгён уставдык капиталынан бир пайыздан кёп болбогон, номиналдык нарк боюнча сатылып алынган Улуттук банктын ноталарынан наркынан бир пайыз ёлчёмъндё неустойка тёлёйт. Тике катышуучу неустойка тёлёгёнгё чейин кийинки аукицондорго катыштырылбайт. 

9.3. Улуттук банктын ноталарынын аукционунун жана ноталарын кошумча жайгаштыруунун жыйынтыктары боюнча эсептешъълёр бъткёндён кийин тике катышуучуларга Улуттук банк аукциондо жана Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштырууда сатылып алынган Улуттук банктын ноталарына менчик ээси укугун тастыкоочу къбёлъктъ (5 жана 6-тиркемелер) берет. 

 

10. Улуттук банктын ноталарын эсепке алуу 

10.1. Улуттук банктын ноталарын депозитардык эсепке алуу ишин Улуттук банк ёзънън ички эрежелерине ылайык жъзёгё ашырат

10.2. Улуттук банк ёзъ тарабынан белгиленген эрежелерге ылайык тике катышуучлардын кардарларына тиешелъъ болгон Улуттук банктын ноталарын субдепозитардык эсепке алуу ишин жъзёгё ашыруусу ъчън тике катышуучуларга ыйгарым укук берет

10.3. Ушул Жобонун 10.2-пунктуна ылайык талптар Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна таркатылбайт.  

11. Улуттук банктын ноталарын жъгъртъъ  

11.1. Улуттук банктын ноталарын жъгъртъъ ноталар чыгарылган къндён кийинки къндён тартып башталат жана аларды тёлёё кънънён бир кън мурда аяктайт

11.2. Экинчилик рынокто Улуттук банктын ноталары менен жарандык-укуктук бътъмдёрдъ келишъъгё аларды иш къндёръ жъгъртългён мезгилде гана уруксат берилет

11.3. Улуттук банктын ноталарын жъгъртъъ тартиби Улуттук банктын ченемдик документтери менен аныкталат

12. Улуттук банктын ноталарын тёлёё 

12.1. Улуттук банктын жъгъртъъ мёёнётъ 7, 14, 28, 91, 182 кън болгон ноталарын тёлёё дал ошол 7, 14, 28, 91, 182 къндён кийин жъзёгё ашырылат. Улуттук банктын ноталарын тёлёё кънъ иш эмес кънгё дал келип калса, тёлёё кийинки иш кънъ жъзёгё ашырылат

12.2. Улуттук банктын ноталарын тёлёё аларды кармоочулардын эсебине нак эмес акча каражаттарын чегеръъ жолу менен жъзёгё ашырылат

12.3. Коммерциялык банктар кардарларга тиешелъъ болгон Улуттук банктын ноталарынын номиналдык наркын алардын къндёлък/эсептешъъ эсебине чегерет же алардын нак търдё тёлёнъшън камсыз кылат. 

12.4. Улуттук банктын ноталарын тёлёё Улуттук банк Башкармасынын чечиминин (токтомунун) негизинде жана анда каралган учурларда мёёнётънён мурда жъзёгё ашырылышы мъмкън. 

13. Башка жоболор 

13.1. Кыргыз Республикасында банктар аралык акча рыногунун катышуучулары Жъръм-турум кодекси тарабынан белгиленген эрежелерди жана нормаларды бузган учурда Комитет тике катышуучуну бир айга чейинки мёёнёткё аукционго катыштырбоо чечимин кабыл ала алат

13.2. Тике катышуучу Улуттук банк тарабынан белгиленген ченемдерди, милдеттъъ търдё сактоого тийиш болгон башка чен-ёлчёмдёрдъ жана лимиттерди, эскертъъ чараларын жана санкцияларды Улуттук банктын ченемдик актыларын аткарбаган, ошондой эле банктар аралык рынокто операцияларды жъргъзъъ тартибин жёнгё салуучу эрежелерди бузган учурда Улуттук банктын Тёрагасынын Комитетти жетектёёчъ орун басары тике катышуучунун Улуттук банктын талаптарын аткарганга чейин анын электрондук системасына киръъ мъмкънчълъгън чектей алат

13.3. Ушул жобонун 13.1 жана 13.2 пункттары боюнча талаптар Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна таркатылбайт. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун мамлекеттик баалуу кагаздар рыногуна катышуусуна негизги талаптар жана милдеттенмелер ёзънчё келишим менен таризделген.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё жобого карата 1-тиркеме 

 

200_ж. "____"____________ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын сатып алууга 

Б И Л Д И Р М Е 

(тике катышуучунун расмий аталышы) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарынын 200 «_____» __________ ёткёрълё турган аукционуна (аукциондоруна) тёмёнкъ шарттарда катышууга даяр экендигин билдирет

 

1) _______________ 

(эмиссиянын №) 

И/Н 

1 нота ъчън сатып алуу баасы (сом) 

Нотанын саны (даана

Сатып алуу наркы 

(сом) 

 

ЁЗДЪК БИЛДИРМЕ  

 

 

 

 

 

 

 

КАРДАРЛАРДЫН БИЛДИРМЕСИ  

 

 

 

 

 

 

2) _______________ 

(эмиссиянын №) 

К/Н 

1 нота ъчън сатып алуу баасы (сом) 

Ноталардын саны (даана

Сатып алуу наркы 

(сом) 

 

ЁЗДЪК БИЛДИРМЕ  

 

 

 

 

 

 

 

КАРДАРЛАРДЫН БИЛДИРМЕСИ  

 

 

 

 

 

 

3) _______________ 

(эмиссиянын №) 

К/Н 

1 нота ъчън сатып алуу баасы (сом) 

Ноталардын саны (даана) 

Сатып алуу наркы 

(сом) 

 

ЁЗДЪК БИЛДИРМЕ  

 

 

 

 

 

 

 

КАРДАРЛАРДЫН БИЛДИРМЕСИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Билдирме ______ баракта таризделген. 

 

МО* Жетекчи: ____________ _____________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ

Башкы бухгалтер: ____________ _____________ 

( колтамга) (Аты-жёнъ

 

Аткаруучу._________  

тел.__________ 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё жобого карата 2-тиркеме 

 

 

 

______________________ 

(тике катышуучунун аталышы

 

 

 

 

Билдиръъ каты  

 

 

Муну менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 200__жылдын «____» ________Улуттук банктын кыска мёёнёттъъ ноталарын сатуу боюнча ёткёрългён аукциондордун жыйынтыгынын негизинде Сиздин билдирмеьиз коюлган эмиссия боюнча тёмёнкъдёй кёлёмдё канааттандырылгандыгын билдирет

 

 

Эмиссиянын№ 

Банктын билдирмеси 

Кардарлардын билдирмеси 

Бардыгы болуп 

 

Саны (даана

Сумма (сом) 

Саны (даана) 

Сумма (сом) 

Саны (даана) 

Сумма (сом) 

Жыйынтыгы 

 

 

 

 

 

 

 

200жылдын «____» _________ ёткёрългён аукциондун жыйынтыктары

 

 

 

 

Эмиссиянын № 

 

Эмиссиянын кёлёмъ  

( миь сом) 

Алынган билдирменин  

кёлёмъ (миь сом) 

 

Баалар  

(сом) 

Орточо салмакта-нып алынган жылдык киреше 

(%) 

Катышу-чуу-лар саны 

 

 

 

Макс

Орто

Мин

 

 

 

 

 

 

Бёлъмдън начальниги ______________ _____________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё жобого карата 3-тиркеме 

 

200_ж. "____"____________ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын сатып алууга 

Б И Л Д И Р М Е 

 

(тике катышуучунун расмий аталышы) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын 200 «_____» __________ кошумча жайгаштыруу иш-чарасына тёмёнкъ шарттарда катышууга даяр экендигин билдирет: 

 

1) _______________ 

(эмиссиянын №) 

И/Н 

1 нота ъчън сатып алуу баасы (сом) 

Нотанын саны (даана) 

Сатып алуу наркы 

(сом) 

 

ЁЗДЪК БИЛДИРМЕ  

 

 

 

 

 

 

 

КАРДАРЛАРДЫН БИЛДИРМЕСИ  

 

 

 

 

 

 

 

Билдирме ______ баракта таризделген. 

 

МО* Жетекчи: ____________ _____________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ) 

Башкы бухгалтер: ____________ _____________ 

( колтамга) (Аты-жёнъ) 

 

Аткаруучу._________  

тел.__________ 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё жобого карата 4-тиркеме 

 

 

 

______________________ 

(тике катышуучунун аталышы

 

Билдиръъ каты  

 

 

Муну менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 200__жылдын «____» ________Улуттук банктын кыска мёёнёттъъ ноталарын кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгынын негизинде Сиздин билдирмеьиз коюлган эмиссия боюнча тёмёнкъдёй кёлёмдё канааттандырылгандыгын билдирет: 

 

 

Эмиссиянын№ 

Банктын билдирмеси 

Кардарлардын билдирмеси 

Бардыгы болуп 

 

Саны (даана) 

Сумма (сом) 

Саны (даана) 

Сумма (сом) 

Саны (даана) 

Сумма (сом) 

Жыйынтыгы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бёлъмдън начальниги ______________ _____________ 

(колтамга) (Аты-жёнъ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё жобого карата 5-тиркеме 

 

 

К Ъ Б Ё Л Ъ К 

 

 

Муну менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 200__жылдын «____» ________Улуттук банктын ноталарын сатуу ъчън ёткёрългён аукциондун жыйынтыгы боюнча________________________________________  

(тике катышуучунун аталышы

тарабынан Улуттук банктын ноталарынын тёмёнкъдёй саны сатылып алынгандыгын тастыктайт

 

 

 

 

Эмиссия 

№ 

 

 

Ноталардын саны  

(даана

Сумма  

(сом) 

Тёлёё 

кънъ  

 

Ёздък 

 

 

 

 

 

Кардардык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бёлъмдън начальниги ______________ _____________  

(колтамга) (Аты-жёнъ

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жъгъртъъ жана тёлёё жёнъндё жобого карата 6-тиркеме 

 

 

К Ъ Б Ё Л Ъ К 

 

 

Муну менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 200__жылдын «____» ________Улуттук банктын ноталарын кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча________________________________________  

(тике катышуучунун аталышы) 

тарабынан улуттук банктын ноталарынын тёмёнкъдёй саны сатылып алынгандыгын тастыктайт: 

 

 

 

 

Эмиссия 

№ 

 

 

Ноталардын саны  

(даана) 

Сумма  

(сом) 

Тёлёё 

кънъ  

 

Ёздък 

 

 

 

 

 

Кардардык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бёлъмдън начальниги ______________ _____________  

(колтамга) (Аты-жёнъ )