Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2008 жылдын 3 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 12-декабрындагы 53/1 «Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы 22/4 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-октябрында 108-04 номеринде каттоодон ёткёртългён) «Милдеттъъ камдар (резервдер) жёнъндё» жобого жана Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-февралындагы 7/4 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде 2007-жылдын 19-мартында 29-07 номеринде каттоодон ёткёртългён) «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча пилоттук (алгачкы) долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар (резервдер) тууралуу» жобого ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё токтому 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы 54/9 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жёнъндё жобону» бекитъъ тууралуу токтому 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы 54/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2006-жылдын 7 апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёрългён № 5/7 «Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу токтому» 

(Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинде 2007-жылдын 21-январындагы 3-08 номеринде каттодон ёткён) 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы 3/3 «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинде 2008-жылдын - январындагы -08 номеринде каттодон ёткён) 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы № 3/4«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън Мамлекеттик классификаторун бекитъъ жёнъндё» токтомуна ёзгёртъъ киргизъъ тууралуу» токтому 

(Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинде 2008-жылдын 12-февралындагы 5-08 номеринде каттодон ёткён) 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 12.12 № 53\1 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 21.01 № 1-08 регистрациялык номери 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/4 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-октябрында 108-04 номеринде каттоодон ёткёртългён) «Милдеттъъ камдар (резервдер) жёнъндё» жобого жана Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-февралындагы №7/4 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде 2007-жылдын 19-мартында 29-07 номеринде каттоодон ёткёртългён) «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча пилоттук (алгачкы) долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар (резервдер) тууралуу» жобого ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/4 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-октябрында 108-04 номеринде каттоодон ёткёрътългён) «Милдеттъъ камдар (резервдер) жёнъндё» жобону жана Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-февралындагы №7/4 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 19-мартында 29-07 номеринде каттоодон ёткёртългён) «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча пилоттук (алгачкы) долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар (резервдер) тууралуу» жобону Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майындагы №28/3 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 66-07 номеринде каттоодон ёткёртългён) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуунун эсептер планынын» жаьы реадакциясына жана Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндёгъ" Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/4 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-октябрында 108-04 номеринде каттоодон ёткёртългён) «Милдеттъъ камдар (резервдер) жёнъндё» жобого карата «Милдеттъъ камдарды эсептёё ъчън милдеттенмелер тизмеги» деп аталган 1-тиркеме жаьы редакцияда (кошо тиркелет) берилсин. 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-февралындагы №7/4 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде 2007-жылдын 19-мартында 29-07 номеринде каттоодон ёткёртългён) «Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча пилоттук (алгачкы) долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде «Экобанк» ААКсы ъчън милдеттъъ камдар (резервдер) тууралуу» жобого карата «Милдеттъъ камдарды эсептёё ъчън милдеттенмелер тизмеги» деп аталган 1-тиркеме жаьы редакцияда (кошо тиркелет) берилсин. 

3. Экономика башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон ёткёртъшсън. 

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет. 

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

6. Экономика башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды жана „Эсептешъъ-Сактык компаниясы“ ААКсын тааныштырсын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары, Абдыбалы тегин С. мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20.12 № 54\9 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2008-жылдын 25.01 № 4_08 регистрациялык номери 

 

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жёнъндё жобону» бекитъъ тууралуу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жёнъндё» жобонун долбоорун карап кёръъ менен токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жёнъндё жобо» (мындан ары жобо) (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана башка финансы-кредит мекемелеринин Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына ётъъ мёёнётъ жобого ылайык, 2009-жылдын 1-январынан тартып белгиленсин. 

3. Коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит мекемелери жобонун негизинде Бухгалтердик эсепке алуу эсептер планын иштеп чыгуу менен аны бекитип, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына 2008-жылдын 1-сентябрына чейин беришсин.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

5. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

6. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын.  

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2007-жылдын 20-декабрындагы  

№ 54/9 токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жёнъндё жобо 

 

 

1-глава. Жалпы жоболор 

 

1.1. Бул Жобо коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин (мындан ары - банктар) алар тарабынан бекитиле турган Эсептер планына ёткёндъгънё байланыштуу, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» жана «Бухгалтердик эсепке алуу жёнъндё» мыйзамдарына ылайык коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планын (мындан ары Эсептер планы) тъзъъгё карата талаптарды белгилейт

1.2. Эсептер планы, анын чегинде ар бир эсептин аталышына жана сандык символуна ээ болгон, классификациялоонун аныкталган критерийлери боюнча класстарга жана топторго камтылган, структуралааштырылган, экономикалык жактан негизделген эсептер тизмегин тъшъндърёт. 

1.3. Эсептер планы банктар тарабынан Финансылык отчеттуулуктун эларалык стандарттарына (мындан ары ФОЭС) ылайык иштелип чыгат жана ушул Жобонун талаптарын сактоо менен банкта белгиленген тартипте бекитилет. 

1.4. Эсептер планына ылайык эсепке алуу экономиканын секторлору (финансылык, мамлекеттик башкаруу органдарынын, финансылык эмес (юридикалык жактар), калктын (жеке адамдар, коммерциялык эмес уюмдар) жана резидент эместер) боюнча финансылык, регулятивдик жана макроэкономикалык статистикалык отчетторду тъзъънъ камсыз кылууга тийиш. 

 

 

2-глава. Эсеп планына карата жалпы талаптар 

 

2.1. Эсептер планына карата талаптар Кыргыз Республикасынын Улуттук банктан лицензия алышкан банктарга таркатылат. 

2.2. Банктар Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майындагы №28/3 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 10-июлунда 66-07 номеринде каттоодон ёткёрългён) Эсептер планын типтъъ Эсептер планы катары колдоно алышат.  

2.3. Эсептер планы тёмёндёгълёрдъ камсыз кылууга тийиш:  

- ФОЭСке ылайык негизги финансылык отчетторду тъзъънъ; 

- ийкемдъъ (жеткиликтъъ) болууга, банк тъзъмънън жана анын иш чёйрёсънън ёзгёръъсънё жараша келечекте кеьейтилип туруу мъмкънчълъгънё ээ болууну; 

- негизги финансылык жана башкаруу отчетторун тъзъъ ъчън жетиштъъ деьгээлде тактыкты караштырууну. 

2.4. Эсептер планы экономикалык мазмундан улам, банктар жъзёгё ашырып жаткан операциялардын дайындалышы боюнча эсептердин классификацияланышына негизделет жана бухгалтердик эсепке алууда катталууга тийиш болгон эсептерди камтыйт.  

2.5. Эсептердин саны финансылык отчетту тъзъъ учурунда банктын керектёёлёрънё жараша аныкталат.  

2.6. Эсеп номериндеги сандардын эсеби аналитикалык эсепке банктын муктаждыгынан, ошондой эле банк колдонгон программалык камсыздоого жараша болот. Мында, «Милдеттенмелер» деп аталган 2-класстын эсептеринин номериндеги сандардын эсеби накталай эмес тёлёмдёрдъ жана эсептешъълёрдъ жъзёгё ашыруу, накталай эмес акча каражаттарын андан ары пайдалануу жана кардарларды тейлёё ъчън топтоо боюнча операцияларды чагылдырган эсептер ъчън Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 22-февралында 3/5 номериндеги токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2005-жылдын 17-мартында 41-05 номеринде каттоодон ёткёрългён) «Банктык эсептешъъ эсептерин нумерациялоо жёнъндё» нускоонун талаптарына ылайык келъъгё тийиш. 

2.7. Эсептер планы менен бир эле учурда, эсепке алынуучу операциялардын жана чектёёлёрдън тъшъндърмёсъ менен ар бир эсептин дайындалышы кёрсётългён сърёттёлъшъ бекитилет.  

 

3-глава. Эсептер планынын тъзъмънё карата коюлуучу талаптар 

 

3.1. Эсептер планы банк тарабынан жъргъзългён бардык операциялардын жана баланстык жана баланстан тышкаркы эсептердин эсепке алынуусун камсыз кылууга тийиш. 

3.2. Эсептер планы эсептердин тёмёнкъ класстарын жана топторун камтуусу зарыл: 

 

Класс 1 Активдер, анын ичинде топтор: 

 

· Накталай акча каражаттары 

Бул топто банкта болгон, анын филиалдар ортосундагы жолдогу накталай (улуттук жана четёлкё валютасындагы) акча каражаттарын эсепке алуучу эсептер камтылат. Ар бир валюта боюнча ёзънчё кёмёкчъ китептер тъзълъъгё тийиш. Финансы отчетунун максатында четёлкё валютасындагы акча каражаттарынын сальдосу Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш

 

· Корреспонденттик эсептер 

Бул топко банктын корреспонденттик эсептеринде турган акча каражаттарын (улуттук жана четёлкё валюталарында) эсепке алуу ъчън эсептер камтылат. Ар бир валюта боюнча кёмёкчъ китептер жъргъзълъъгё тийиш. Финансы отчетторунун максаттарында четёлкё валютасындагы акча каражаттарынын сальдосу Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш

· Кымбат баалуу металлдар 

Бул топто банктын каражаттарын стандарттык жана чен куйма сыяктуу кымбат баалуу металл търъндё эсепке алуу ъчън эсептер камтылат. Бул топтун эсеби массанын бирдигинде (троян унциясында) берилген номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш жана ал банктын эсепке алуу саясатына ылайык, акыркы кайрадан баалоо баасы боюнча сомго кайрадан эсептелинъъгё тийиш. Ар бир баалуу металл боюнча ёзънчё кёмёкчъ китеп жъргъзълёт. Финансы отчетторунун максатында баалуу металлдын четёлкё валютасындагы баасы Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.  

 

· Тёлёёгё чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар 

Бул топто банк тёлёё мёёнётънё чейин ээлик кылып турууга ниеттенген жана ага жёндёмдъъ болгон карыздык баалуу кагаздарды эсепке алуу ъчън каралган эсептелер камтылат.  

Бул баалуу кагаздар номиналдык баадан жогору же тёмён баа боюнча (сыйлык же дисконт) сатылып алынышы мъмкън. Эгерде баалуу кагаз сыйлык менен сатылып алынган болсо, тёлёнгён сыйлык ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешесинин азаюусуна чегерилет. Эгерде баалуу кагаз дисконт менен сатылып алынган болсо, дисконт амортизацияланат жана банктын кирешесинин кёбёйъъсънё чегерилет

Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында баалуу кагаздын четёлкё валютасындагы наркы Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.  

 

· Соодалык карыздык жана ълъштък баалуу кагаздар 

Бул топто баанын же дилердик маржанын (пайда/чыгым аркылуу адилет наркы боюнча эсепке алынган активдер) кыска мёёнёттъъ ёзгёръп туруусунун натыйжасында пайда алуу максатында банк сатып алган карыздык жана капиталдык баалуу кагаздарды эсепке алуу ъчън эсеп каралган

Баалуу кагаздар номиналдык баадан тёмён же жогору баада сатылып алынышы мъмкън (сыйлык же дисконт менен). Эгерде баалуу кагаз сыйлык менен сатылып алынса, тёлёнгён сыйлык ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешелеринин азаюусуна чегерилет. Эгерде баалуу кагаз дисконт менен сатылып алынса, анда дисконт амортизацияланат жана банктын кирешелеринин кёбёйъъсънё чегерилет

Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында баалуу кагаздын четёлкё валютасындагы наркы Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга. 

 

· Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттер 

Бул топ банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттерди эсепке алуу ъчън эсептерди камтыйт. Депозиттик эсепте акча каражаттарын эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында четёлкё валютасындагы акча каражаттары Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш

 

· Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине кредиттер  

Бул топто банк-резиденттерге жана резидент эместерге берилген кредиттерди, ошондой эле банк-резиденттерге жана резидент эместерге 30 кънгё чейинки мёёнёткё берилген же жайгаштырылган займдарды же депозиттерди туюндурган банктар аралык жайгаштырууларды эсепке алуу ъчън эсепти камтыйт. Эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында четёлкё валютасындагы банктар аралык кредиттер жана жайгаштыруулар Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

· РЕПО-келишими боюнча операциялар 

Бул топ РЕПО-келишими боюнча сатып алынган баалуу кагаздарды эсепке алуу ъчън колдонулат.  

 

· Кардарларга кредиттер 

Бул топ банктын кардарларына берилген кредиттерди эсепке алуу ъчън эсептерди камтыйт. Кредиттерди эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында четёлкё валютасындагы кредиттер Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.  

 

· Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар (резервдер) 

Бул топ потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камды эсепке алуу эсебин камтыйт жана активдерге карата контр-эсептерди чагылдырат. Эгерде РППУ кредиттин номиналдык валютасында тъзълсё, анда финансылык отчеттуулуктун максатында четёлкё валютасындагы РППУнун суммасы Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.  

 

· Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер 

Бул топ жерди, имараттарды, эмеректерди, офистик жабдууларды, компьютерлерди, программалык камсыз кылууну жана башка материалдык эмес активдерди, банк тарабынан иште колдонулган автомашинаны жана бъткёрълбёгён курулушту эсепке алуу боюнча эсептерди камтыйт. Негизги каражаттардын ар бир категориясы боюнча кошуп эсептелинген амортизация негизги каражаттардын ушул категорияларынын контр-эсептеринде чагылдырылууга тийиш

Четёлкё валютасында сатылып алынган негизги каражаттарды эсепке алуу, сатылып алынган кънгё карата эсепке алуу курсу боюнча сом търъндё жъргъзълёт. 

 

· Банктын башка менчиги 

Бул топ коммерциялык банктын кърёё беръъчъдён карыздын ордун жабуунун эсебине же банктын филалынын же туунду компаниясынын жабылышынан улам алынган, сатып ёткёрълъъгё тийиш болгон кыймылсыз жана кыймылдагы мълктъ эсепке алуу эсептерин камтыйт.  

 

· Инвестициялар жана финансылык катышуу 

Бул топ эсепке алуу банктын туунду жана ассоциацияланган компанияларына инвестицияларды жана финансылык катышууну камтыйт эсепке алуу эсептерин камтыйт. Инвестицияларды эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында четёлкё валютасындагы инвестициялардын наркы Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сом търъндёгъ эквивалентинде жъргъзълъъгё тийиш. 

 

· Алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар  

Бул топ пайыздар търъндё киреше алып келген активдер боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу ъчън каралган. Алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансылык отчеттун максатында Алууга карата кошуп эсептелинген пайыздардын четёлкё валютасындагы суммасы Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сом търъндёгъ эквивалентинде жъргъзълъъгё тийиш.  

 

· Чегерилген комиссиялык кирешелер 

Бул топ банктын кардарларына кёрсётълъъчъ ар кандай кызматтар боюнча чегерилген комиссиялык кирешелерди эсепке алуу ъчън каралган эсептерди камтыйт. Чегерилген комиссиялык кирешелерди эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында четёлкё валютасындагы чегерилген комиссиондук кирешелердин суммасы Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.  

 

· Банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде банктар аралык депозиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар 

Бул топ банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде банктар аралык депозиттер боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу эсептерин камтыйт. Чегерилген пайыздарды эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансылык отчеттун максатында чегерилген пайыздардын четёлкё валютасындагы суммасы Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

· Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине кредиттер боюнча алууга карата чегерилген пайыздар 

Бул топ банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине кредиттер боюнча алууга карата чегерилген пайыздарды эсепке алуу эсептерин камтыйт. Чегерилген пайыздарды эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансылык отчеттун максатында чегерилген пайыздардын четёлкё валютасындагы суммасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын отчеттук кънгё карата белгиленген эсепке алуу курсу боюнча сомго которулууга тийиш. 

 

· Кардарлардын кредиттери боюнча алууга карата чегерилген пайыздар 

Бул топ кардарлардын кредиттери боюнча алууга карата чегерилген пайыздарды эсепке алуу ъчън каралган эсептерди камтыйт. Чегерилген пайыздарды эсепке алуу улуттук валютада жъргъзълёт. Финансылык отчеттуулук максатында чегерилген пайыздардын четёлкё валютасындагы суммасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын отчеттук кънгё карата белгиленген эсепке алуу курсу боюнча сомго которулууга тийиш. 

 

· Башка активдер 

Бул топ алдын ала тёлёёнъ, эсептешъълёрдёгъ акча активдерин, четёлкё валютасындагы своп-позицияларды, алууга берилген эсептерди, аяктай элек четёлкё/улуттук валюталарын жана баалуу металлдарды спот-сатып алууну жана башка ёз алдынча топтор каралбаган активдерди эсепке алуу ъчън каралган эсептерди камтыйт. Башка активдерди эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансылык отчеттун максатында бул топтун эсептеринде эске алынуучу активдердин четёлкё валютасындагы баасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын отчеттук кънгё карата белгиленген эсепке алуу курсу боюнча сомго которулууга тийиш. 

 

Класс 2 Милдеттенмелер, анын ичинде топтор: 

 

· Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери жана талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери  

Бул эсептер тобу юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин бардык эсептешъъ (къндёлък) эсептерин жана талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттерин камтыйт. Эсептешъъ эсептеринин жана депозиттердин эсеби номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансылык отчеттун максатында четёлкё валютасындагы эсептешъъ эсептериндеги жана талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттердеги суммалар Улуттук банктын отчеттук кънгё карата белгиленген эсепке алуу курсу боюнча сомго которулууга тийиш.  

 

· Корреспонденттик эсептер 

Эсептердин бул тобу коммерциялык банктагы контр-агенттердин корреспонденттик эсептерин камтыйт. Корреспонденттик эсептеги акча каражаттарын эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында корреспонденттик эсептеги четёлкё валютасындагы акча каражаттарынын суммасы Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

· Жеке адамдардын депозиттери 

Бул топтун эсептеринде жеке адамдардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери жана мёёнёттъъ аманаттары эсепке алынат. Жеке адамдардын депозиттерин эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында жеке адамдардын четёлкё валютасындагы депозиттери Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.  

 

· Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин мёёнёттъъ депозиттери 

Бул топ юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин мёёнёттъъ депозиттерин эсепке алуу ъчън каралган эсептерди камтыйт. Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин мёёнёттъъ депозиттери боюнча акча каражаттарын эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансылык отчеттун максатында юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин четёлкё валютасындагы мёёнёттъъ депозиттери Улуттук банкынын отчеттук кънгё карата белгиленген эсепке алуу курсу боюнча сомго которулууга тийиш.  

 

· Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелеринен алынуучу кредиттер 

Бул топ ёзъндё, Улуттук банктан алынган кредиттерди кошпогондо, банк тарабынан 30 кънгё чейинки мёёнёткё алынган кредиттерди жана банктык жайгаштырууларды эсепке алуу ъчън эсептерди камтыйт. Кыска мёёнёттъъ банктар аралык милдеттенмелерди эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында четёлкё валютасындагы банктар аралык кредиттер Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.  

 

· Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери 

Бул топ банктардан жана башка финансы-кредит мекемелердин депозиттерин эсепке алуу ъчън эсептерди камтыйт. Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин депозиттерин эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансы отчетунун максатында четёлкё валютасындагы депозиттер Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которууга тийиш. 

 

· Кайтарым РЕПО-келишими боюнча операциялар 

Бул топ РЕПО келишимине ылайык сатылып алынууга тийиш болгон баалуу кагаздар боюнча милдеттенмелерди эсепке алуу ъчън колдонулат.  

 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан алынган кредиттер  

 

· Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана жергиликтъъ бийлик органдарынын эсептери жана кредиттери 

Бул топто Кыргыз Республикасынын Ёкмётънён жана жергиликтъъ бийлик органдарынан алынган бюджеттик жана бюджеттен тышкаркы эсептерди жана кредиттерди эсепке алуу ъчън каралган эсептер камтылат. Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана жергиликтъъ бийлик органдарынын эсептерин жана кредиттерин эсепке алуу номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансылык отчеттун максатында четёлкё валютасындагы бул эсептердеги суммалар Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.  

 

· Башка милдеттенмелер жана кредиттер 

Бул топ ипотекалык кредиттерди, банк тарабынан чыгарылган векселдерди, банк тарабынан чыгарылган облигацияларды, банк тарабынан чыгарылган башка карыздык милдеттенмелерди, банк активдеринин финансылык ижарасын (лизинг), субординацияланган облигацияларды, уставдык капиталды кёбёйтъъ эсебине келип тъшкён каражаттарды жана банк тарабынан алынган башка милдеттенмелерди эсепке алуу ъчън каралган эсептерди камтыйт.  

 

· Тёлёёгё кошуп эсептелинген пайыздар 

Бул топто банк тарабынан аманатчыларга жана кредиторлорго тёлёёгё карата кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу ъчън каралган эсептер камтылат. Тёлёёгё карата кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу номиналдык ваютада жъргъзълёт. Финансылык отчеттун максаттарында мындай милдеттенмелер Улуттук банктын отчеттук кънгё карата эсептик курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш. 

 

· Кошуп эсептелинген комиссиондук чыгашалар 

 

· Тёлёёгё каралган комиссиялар боюнча чегерилген милдеттенмелер  

 

· Башка милдеттенмелер 

Бул топ кредиторлордун эсептерин, кошуп эсептелген милдеттенмелерди, аягына чыгарыла элек четёлкё/улуттук валютанын жана баалуу металлдардын спот-сатуулары жана ёзънчё топтор атайын каралбаган башка милдеттемелер боюнча эсептерди камтыйт. Башка милдеттенмелер боюнча эсеп номиналдык валютада жъргъзълёт. Финансылык отчеттун максатында мындай милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын отчеттук кънгё карата белгиленген эсепке алуу курсу боюнча сомго которулууга тийиш. 

 

3-класс (камдык (резервдик)

 

4-класс Капитал, анын ичинде топтор: 

 

· Уставдык капиталдын эсептери 

Бул топто банктын артыкчылыктуу берилген жана жёнёкёй акцияларын, капиталды, ъстёк тёлёнгён номиналдык наркты, капиталдык камдарды (резервдерди) жана банктын бёлъштърълбёгён пайдасын эсепке алуу ъчън каралган эсептерди камтыйт. Капиталдын эсептери улуттук валютада гана эсепке алынат. 

 

· Кайра баалоо эсептери 

Бул топ капиталдык резервдерди, аларды кайра баалоодо негизги каражаттардын наркынын кёбёйъъсън, инвестициялык баалуу кагаздарды кайра баалоону, банктын четёлкёдёгъ ассоциацияланган жана туунду компанияларынын финансылык отчетторун кайра эсептёё ъчън каралган эсептерди камтыйт. Капиталдык резервдердин эсептери улуттук валютада гана эсепке алынат. 

 

· Ёткён мезгилдердин бёлъштърълбёгён пайдасы/чыгымы  

 

· Учурдагы пайда/чыгым 

 

Класс 5 камдык (резервдик) 

 

Класс 6 Кирешелер, анын ичинде тёмёнкъ топтор: 

 

· Карыздык жана ълъштък баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер  

Бул топ банктын баалуу кагаздардан алынуучу пайыздык кирешелерин эсепке алуу ъчън каралган эсептерди камтыйт. Пайыздык кирешелерди эсепке алуу улуттук валютада гана жъргъзълёт.  

 

· Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттер боюнча пайыздык кирешелер 

Бул топ банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттер боюнча пайыздык кирешелерди эсепке алуу ъчън каралган эсептерди камтыйт. Пайыздык кирешелерди эсепке алуу улуттук валютада гана жъргъзълёт.  

 

· Туунду финансы инструменттери (каражаттар) менен болгон операциялардан тъшкён кирешелер (сальдо) 

 

· Кайра баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым)  

 

· РЕПО-келишимдери операциялары боюнча пайыздык киреше 

Бул топ РЕПО келишимнин негизинде сатып алынган баалуу кагаздар боюнча банктын пайыздык кирешелерин эсепке алуу ъчън пайдаланылат.  

 

· Кредиттер боюнча пайыздык кирешелер 

 

· Комиссиондук кирешелер 

 

· Баалуу металлдар менен операциялардан тъшкён кирешелер (сальдо) 

Бул топ банктын менчигинде турган, алтын жана баалуу металлдар менен операциялардан алынган, банктын реализацияланган жана реализщацияланбаган кирешелеринин/чыгашаларынын суммаларын эсепке алууда колдонулат.  

 

· Инвестициялардан жана соода операцияларынан кирешелер (сальдо) 

Бул топ сатууга боло турган соодалык баалуу кагаздардан тъшкён кирешелерди (чыгымдардын), туунду компаниялардан алынган таза кирешелерди (чыгымдарды), ассоциацияланган компаниялардан алынуучу таза кирешелерди (чыгымдарды) жана акцияларга менен пайларга салуудан тъшкён дивиденддерди эсепке алууда колдонулат.  

 

· Четёлкё валютасы менен болгон операциялардан тъшкён кирешелер (сальдо) 

Бул топ четёлкё валютасын сатуудан жана конвертациялоодон тъшкён банктын реализацияланган жана реализацияланбаган кирешелерин/чыгымдарын эсепке алууда колдонулат.  

 

· Кътъъсъз кирешелер 

Бул топ банктын кадимки ишине баййланыштуу болбогон операциялардан жана окуялардан алынган банктын кирешелеринин суммасын эсепке алуу ъчън пайдаланылат. 

 

· Башка кирешелер  

Бул топ алар ъчън ёзънчё топтор каралбаган башка кирешелерди эсепке алуу ъчън пайдаланылат.  

 

Класс 7 Пайыздык чыгашалар, анын ичинде тёмёнкъ топтор: 

 

· Депозиттер боюнча пайыздык чыгашалар 

Бул топ банктын кардарларынын депозиттери боюнча пайыздык чыгашаларды эсепке алуу эсептерин камтыйт. Пайыздык чыгашаларды эсепке алуу улуттук валютада жъргъзълёт. 

 

· Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери боюнча пайыздык чыгашалары  

 

· Банктар аралык жайгаштыруулар боюнча пайыздык чыгашалар 

 

· Башка финансы мекемелеринин кредиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

 

· Кайтарым РЕПО-келишимдери боюнча операциялар боюнча пайыздык чыгашалары  

Бул топ РЕПО келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар менен операциялар боюнча банктын пайыздык чыгашаларынын суммасын эсепке алуу эсептерин камтыйт.  

 

· Узак мёёнёттъъ карыздар боюнча пайыздык чыгашалар  

Бул топ банктын субординацияланган жана башка узак мёёнёттъъ милдеттенмелери боюнча банктын пайыздык чыгашаларынын суммасын эсепке алуу ъчън эсептерин камтыйт. 

 

· Кредиттер боюнча дисконт боюнча чыгашалар  

 

· Башка пайыздык чыгашалар 

 

Класс 8 Операциялык чыгашалар, анын ичинде тёмёнкъ топтор: 

 

· Персоналды кътъъгё кеткен чыгашалар 

 

· Комиссиондук чыгашалар  

 

· Амортизациялык чегеръълёр  

 

· Административдик чыгашалар 

Бул топ негизги каражаттарды ижарага алууга чыгашаларды, негизги каражаттарды тейлёёгё жана кътъъгё кеткен чыгашаларды, коммуналдык кызмат кёрсётъълёр чыгашаларын, утурумдук оьдоолорго кеткен чыгашаларды, коргоо жана сигнализацияга кеткен чыгашаларын, байланыш кызмат кёрсётъълёрън, иш сапарына кетъъчъ чыгашаларды, ёкълчълък чыгашаларын, камсыздандыруу чыгашаларын, нотариалдык жана юридикалык кызмат кёрсётъълёр чыгашаларын, компьютердик маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча чыгашаларды, аудит боюнча жана консультациялык кызмат кёрсётъълёр боюнча чыгашаларды, жарнамага жана маркетинге кеткен чыгашаларды, жарыялоолорго жана жазылууларга, кайрымдуулук иш-чараларына кеткен чыгашаларды, инкассациялоого кеткен чыгашаларды, башка административдик чыгашаларды эсепке алуу эсептерин камтыйт. 

 

· Кредиттер жана классификацияланган активдер боюнча чыгашалар 

Бул топ банктын кредиттерди беръъгё, карыздарды кайтарып алууга жана карызын жабуу ъчън кабыл алынган мълктъ администирлёёгё байланышкан чыгашаларды, ошондой эле классификацияланган активдер боюнча чыгашаларды эсепке алуу эсептерин камтыйт. 

 

· Башка операциялык чыгашалар  

Бул топ кассадагы жетпей жана артып калууларды, ошондой эле башка операциялык чыгашаларды эсепке алуу эсептерин камтыйт. 

 

· Пайдадан жана менчик алынуучу салыктардан тышкары салыктар  

Бул топ пайдадан жана менчик алынуучу салыктардан тышкары кошумча нарк салыгын жана башка салыктарды эсептёёлёрдъ камтыйт. 

 

· Пайда салыгы  

Бул топ пайда салыгын жана пайдадан алынышы кийинкиге калтырылган пайда салыгын эсепке алуу ъчън каралган эсептерин камтыйт. 

 

· Кътълбёгён чыгашалар 

Бул топ банктын кадимки ишине байланышпаган операциялардан же окуялардан болгон банктын чыгашаларынын суммаларын эсепке алуу ъчън пайдаланылат. 

 

Класс 9 Баланстан тышкаркы эсептер, анын ичинде тёмёнкъ топтор: 

 

· Банктын милдеттенмелери 

Бул топ банк тарабынан чыгарылган шарттуу милдеттенмелерди эсепке алуу ъчън каралган эсептерди камтыйт. 

· Банктын пайдасына милдеттенмелер 

Бул топ банктын пайдасына чыгарылган шарттуу милдеттенмелерди эсепке алуу ъчън каралган эсептерди камтыйт. 

 

3.3. Класстарда эсептер топторун, ал эми топтордо айрым эсептерди бёлъштъръъдё иерархиялык принцип колдонулууга тийиш зарыл:  

- эсептин номеринин биринчи саны эсеп классын чагылдырат

- экинчи жана ъчънчъ сандар эсептин тобун чагылдырат, ал бир маанидеги экономикалык маьыздагы эсептерди топтоштуруп турат

- кийинки сандар эсептин кайсы бир объектисине кёрсётёт.  

 

4-глава. Класстардын ёзгёчёлъктёръ 

 

4.1. Класс 1 "Активдер" эсептери активдъъ эсептер болуп саналышат, аларда банкта болгон бардык материалдык жана материалдык эмес активдер чагылдырылат. Активдъъ эсептер боюнча калдыктар, пассивдъъ болуп саналган контр-эсептерди эсепке албаганда, дебеттик болуп саналат жана кредиттик калдыкка ээ болот.  

4.2. Класс 2 "Милдеттенмелер" эсептери пассивдъъ эсептер болуп саналышат, аларда финансы-экономикалык ишке тиешелъъ банктын бардык милдеттенмелери чагылдырылат. Эсептер боюнча калдыктар, активдъъ болуп саналган контр-эсептерди эсепке албаганда, кредиттик болуп саналат жана дебеттик калдыкка ээ болот. Милдеттенмелер эсептери боюнча калдыктын азаюусу жагына жылыш банк тарабынавн Гана жъзёгё ашырылат. Мында алар боюнча эсептерден которуулар контракттын негизинде же мыйзам талаптарына ылйайык куардарлардын кёрсётмёсъ жана талаптары боюнча жъзёгё ашырылган кардарлардын къндёлък эсептери жана депозиттери эске алынбайт.  

4.3. Класс 4 "Капитал" эсептери пассивдъъ эсептер болуп саналышат жана банктын акционерлерине тийиштъъ болгон бардык каражаттарды чагылдырат. Пайда жана чыгымдар эсептери кредиттик же дебеттик калдыктарга ээ болушу ыктымал. Камдар (резервдер) эсептери (инвестициялык баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар (резервдер), консолидация убагында четёлкё валютасын кайра баалоо боюнча камдар (резервдер)) кредиттик да, дебеттик да калдыктарга ээ болушу ыктымал. 

4.4. Класс 6 "Кирешелер" эсептери пассивдъъ эсептер болуп саналышат жана банк тарабынан отчеттук жыл ичиндеги финансы-экономикалык ишинин жыйынтыгында алынган бардык кирешелерди чагылдырат. Кирешелерди алуу учурунда кредиттик калдыкка, ал эми чынгымга учураган учурда дебеттик калдыкка ээ болушу ыктымал кирешелер/чыгымдар топторунун эсептерин эске албаганда, эсептер кирешелери боюнча калдыктар кредиттик болуп саналат.  

4.5. Класс 7 жана 8 "Пайыздык чыгашалар" жана "Операциялык чыгашалар" эсептери активдъъ эсептер болуп саналышат жана банктын финансы-экономикалык ишинин натыйжасында банк дуушар болгон бардык чыгашаларды чагылдырат. Чыгашалар эсептери боюнча калдыктар дебеттик болуп саналат. 

4.6. Класс 9 "Баланстан тышкаркы эсептер" эсептери банктын шарттуу активдер жана милдеттенмелер менен операцияларын чагылдыруу ъчън каралган.  

 

 

5-глава. Корутунду жоболор 

 

5.2. Банктар жетекчилиги Эсептер планынын ФОЭСке, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул жобонун талаптарына ылайык келъъсъ ъчън жоопкерчиликтъъ.  

5.2. Банктар Эсептер планына эсептердин кошумча топторун киргизъъгё укуктуу. Бул учурда 3 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка ошол топко сунушталган топтордун аталышын жана кыскача баяндамасы менен билдирме жёнётълёт. 

5.3 Баланстык эсептер бёлъгънё ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизген учурда банктар бул ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилгенден кийинки 3 жумуш кънъ ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына ал тууралуу маалымдоого милдеттъъ.  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 16.01 № 54\10 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2007-жылдын «____»__________№___ регистрациялык номери  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын  

2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде  

2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 5/7  

«Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна  

ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтиръъ максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 5/7 «Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы 5/7 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасы Юстиция министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё» жобого сунуш кылынган тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор бекитилсин

- жобонун 1.10-пунктту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Ушул Жобонун максаттары ъчън компания, финансылык ишкердикти жана банктык жана/же финансылык ишке байланыштуу ишкердикти жъргъзгён компания болуп, тёмёнкъ шарттарда гана эсептелет

а) банктык холдингдик компания (компанияны башкаруучу) болуп саналса жана ушул жобонун 1.11-пунктунда кёрсётългён ишкердиктин търън жъзёгё ашырган банктарды жана башка финансы компанияларын башкаруу максатында гана тъзългён болсо

б) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын лицензиясынын негизинде жана ошол компания жайгашкан (каттоодон ёткён) ёлкёнън консолидацияланган кёзёмёл жёнъндё мыйзамдары болгон шартта, ушул жобонун 1.11-пунктунда кёрсётългён ишкердиктин кайсыл болбосун търън жъзёгё ашыра алат

- 5.6-пунктунда «ал эми четёлкё инвесторлору - которуу жолу менен» деген сёздёр «Кыргыз Республикасына каражаттарды» деген сёздёр менен толукталсын

- 6.2 жана 6.3-пункттар алынып салынсын

- 6.4 пункттун биринчи съйлёмъ тёмёнкъ редацияда берилсин: «ушул жобонун 5.8 пунктунун талабы аткарылгандан кийинки он календардык кън ичинде, ошондой эле тёмёнкъ шарттар аткарылгандыгын тастыктаган документтер банк тарабынан берилген учурда, Улуттук банк банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия бериши мъмкън

- 6.4 пунктун 9-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин: «фирмалык аталыштарды коргоо жагында мамлекеттик жёнгё салууну жъзёгё ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ошол фирмалык аталыштын, фирмалык аталыштардын мамлекеттик реестринде жоктугун тастыктаган аныктамасынын болушу»; 

- 11.2-пункттун 2-пунктчасы тёмёнкъ редакциядагы д) пунктчасы менен толукталсын: «эгерде ётънъч менен кайрылган жак банктын акцияларынын, банктын уставдык капиталынын жыйырма жана андан жогору пайызы ёлчёмъндёгъ топтомуна ээ болсо, ал каттоодон ёткён ёлкёнън консолидацияланган кёзёмёлдъгънё алына тургандыгы тууралуу кёзёмёл органынын тастыктамасын беръъгё тийиш»;  

- 27.2 пункттун 2) пунктчасы тёмёнкъ редацияда берилсин: «Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ошол аталыштын, фирмалык аталыштардын реестрин жъргъзъъчъ ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Юридикалык жактардын бирдиктъъ мамлекеттик реестринде жоктугун тастыктаган аныктамасы

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёрългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет. 

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Эсептешъъ-Сактык компаниясы» ААКсын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын.  

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсыл кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары, К.К. Боконтаев мырзага жъктёлсън.  

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 

20-февралында каттоодон өткөн. Каттоо номери 3-08 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 16-январы N 3/3 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

"Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу 

 

Кредиттик союздардын ишине адекваттуу көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл маалыматты берүү максатында, Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы тарабынан кароого сунушталган "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобонун долбоорун карап көрүү менен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын ченемдик актылары" журналында, N 2008/3 жарыяланган 

 

4. Бул токтом күчүнө кирген учурдан тартып, Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 24-июнундагы N 20/7 "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун Убактылуу формалары" жана "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун Убактылуу формаларын толтуруу боюнча нускоо жөнүндө" токтому (Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 26-июлунда 96-05 номеринде каттоодон өткөрүлгөн) күчүн жоготту деп таанылсын. 

5. Кредиттик союздар өз ишин 2008-жылдын 1-чейреги үчүн отчеттордон тартып кийинки отчетторун ушул токтомдун талабына ылайык беришсин. 

6. Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы ушул токтом менен "Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча Финансы компаниясы" ЖЧКсын, Улуттук банктын областтык (регионалдык) башкармалыктарын жана Баткен областындагы Улуттук банктын өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

7. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү, айым С.К.Алыбаевага ыйгарылсын. 

 

Төрага үчүн Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

Төрагасынын милдетин аткаруучу Абдыбалы тегин С. 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 16-январындагы 

N 3/3 токтому менен 

бекитилген 

 

Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен 

берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө 

ЖОБО 

 

1. Жалпы жоболор 

2. Максаттары жана милдеттери 

3. ММРОнун мазмуну жана аны берүү мезгил аралыгы 

4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту берүү тартиби 

5. Корутунду жобо 

1-тиркеме. Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы 

2-тиркеме. Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Бул Жобо "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамга жана "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамга ылайык иштелип чыккан жана" кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары текст боюнча - ММРО) бирдиктүү формасын аныктайт. 

1.2. "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобонун аракети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары текст боюнча - Улуттук банк) лицензия алышкан бардык кредиттик союздарга жайылтылат. 

1.3. ММР0 кредиттик союздун бухгалтердик эсепке алуу жана системадан тышкары эсепке алуунун маалыматтарынын негизинде түзүлөт. 

 

2. Максаттары жана милдеттери 

 

2.1. ММРО төмөнкүлөргө анализ жүргүзүү максатында түзүлөт: 

а) Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" жана "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамдарында бекитилген функцияларды аткаруунун алкагында кредиттик союздун финансылык абалына; 

б) Кредиттик союздун жетекчилеринин ликвиддүүлүктү, төлөө жөндөмдүүлүгүн жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу боюнча чечимдерди кабыл алуусу үчүн кредиттик союздун ишине. 

2.2. ММРОнун башкы милдети - ушул Жобонун 2.1. пунктунда көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн кредиттик союздардын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалымат берүү

 

3. ММРОнун мазмуну жана аны берүү мезгил аралыгы 

 

3.1. ММР0 өзүндө кредиттик союздун белгилүү бир мезгил ичинде аткарган ишин чагылдырган, белгиленген формадагы жана белгиленген мөөнөттө берилүүчү отчетту түшүндүрөт. 

3.2. Отчеттун жыйынтыкталган курамы, алардын кыскача мазмуну жана отчетторду берүү мөөнөттөрү ушул Жобонун 1-тиркемесинде келтирилген. 

3.3. 4-чейрек үчүн ММРО жылдык отчет болуп саналат жана отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирилбестен Улуттук банкка берилет. 

3.4. ММРО 7 формадан турат. 

 

4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик 

отчетту берүү тартиби 

 

4.1. Ар бир кредиттик союзда ММРОнун мазмунун толуктугу, берүү мөөнөттөрүнүн сакталышы жана туура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. Ал кызматкерге ММРОдо камтылган маалыматка тиешелүү бардык маселелер боюнча Улуттук банк менен өзара иш алып баруу жоопкерчилиги жүктөлөт. 

4.2. ММРО отчет ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык формада, отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө, кагазга чыгарылган түрүндө Улуттук банкка берилет. 

4.3. Кагазга чыгарылган отчеттор Улуттук банктын Жалпы бөлүмүнө берилет. Областтарда жайгашкан кредиттик союздардын отчеттору Улуттук банктын областтык башкармалыктарына же Баткен областындагы Өкүлчүлүгүнө берилүүгө тийиш. 

4.4. ММРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар кездешип, толук эмес түрдө берилген, же болбосо формалары туура эмес толтурулган учурларда Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы, областтык башкармалыктары же Баткен областындагы өкүлчүлүгү кредиттик союзга документтер Улуттук банкка келип түшкөн күндөн баштап, 10 жумуш күнү ичинде оңдолгон отчетту финансылык отчетунда чагылдыруу менен берүү зарылдыгы жөнүндө кат жөнөтөт; 

Оңдолгон отчеттор кредиттик союздун коштомо каты менен бирге Улуттук банктын катын алгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка берилүүгө тийиш. 

4.5. Улуттук банктын ММРО боюнча сын-пикирлери болбогон же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык оңдолуп жана кредиттик союздун каты менен тастыкталгандан кийин ММРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелет. 

4.6. ММРО белгиленген формада: коштомо кат менен бирге, ар бир формага кредиттик союздун төрагасынын жана башкы бухгалтеринин коюлган колтамгасы менен берилүүгө тийиш. ММРО отчеттук күнгө карата кредиттик союздун иш абалы тууралуу так маалыматты камтууга тийиш. 

 

5. Корутунду жобо 

 

5.1. Маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же так эмес маалыматтардын берилиши, ошондой эле ММРОнун туура эмес толтургандыгы үчүн кредиттик союз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 

5.2. Кредиттик союздар Улуттук банкка берилген ММРОнун экинчи нускаларынын сакталышын камсыз кылууга тийиш. 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 16-январындагы 

N 3/3 токтому менен бекитилген 

"Кредиттик союздун мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик 

отчету жөнүндө" жобого 

1-тиркеме 

 

Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен 

берилүүчү регулятивдик отчетунун 

КУРАМЫ 

 

┌─────┬──────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐ 

Фор- Аталышы Мезгилдүүлүгү│ Берүү │ 

манын мөөнөттөрү │ 

N │ 

├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ 

1-1 Баланстык отчет (Активдер) Чейрек сайын 1, 2 жана │ 

├─────┼──────────────────────────────┤ 3-чейректер үчүн │ 

1-2 Баланстык отчет отчеттор отчеттук │ 

(Милдеттенмелер жана капитал) мезгил аралыгы │ 

├─────┼──────────────────────────────┤ аяктаган күндөн │ 

2 Түшкөн пайда жана кеткен тартып, 12 │ 

чыгымдар жөнүндө отчет календардык күн │ 

├─────┼──────────────────────────────┤ ичинде. │ 

3 Кредиттик портфель боюнча 4-чейрек үчүн │ 

маалымат отчет отчеттук │ 

├─────┼──────────────────────────────┤ жылдан кийинки │ 

4 Кредиттик союздун насыя жылдын │ 

алуучулары жөнүндө билдирүү 1-февралынан │ 

├─────┼──────────────────────────────┤ кечиктирбестен. │ 

5 Кредиттик союздун аманат │ 

(депозиттик) операциялары │ 

боюнча отчету │ 

├─────┼──────────────────────────────┤ │ 

6 Жана башка маалыматтар │ 

├─────┼──────────────────────────────┤ │ 

7 Экономикалык ченемдердин │ 

сакталышы жөнүндө маалымат │ 

└─────┴──────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘ 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 16-январындагы 

N 3/3 токтому менен бекитилген 

"Кредиттик союздун мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик 

отчету жөнүндө" жобого 

2-тиркеме 

 

Маалымат Банктык эмес мекемелердин ишине А бөлүгү 

көзөмөл башкармалыгы 

КС Улуттук банк 

ДСП Кыргыз Республикасы 

 

Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик отчету 

 

_______________________________ No. _________________________ 

(берүү мөөнөтү) (кириш/чыгыш) 

 

Көрсөтүлгөн 

абалга карата: ___________________ Түзүлгөн: ____________________ 

үнү, айы, жыл/ /күнү, айы, жыл

 

Мезгилдүүлүгү: - чейрек сайын; - жылдык; - түзөтүү

 

Отчеттун 

аныктыгы тастыкталды: ___________ ички текшерүү менен 

___________ аудит тарабынан, корутундусуз 

___________ аудит тарабынан, корутунду менен 

 

Отчет берген мекеме: _____________________________________________ _______________________________________________________________________ 

/КС аталышын чоң тамга менен көрсөткүлө

 

КОЛТАМГА ЖАНА КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ 

 

Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана анын тиркемелери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын нускоолоруна ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Ошондой эле, биз бул отчетту текшергендигибизди күбөлөндүрөбүз жана ушул отчеттук күнгө карата кредиттик союздун абалы жөнүндө туура маалыматты камтыгандыгын тастыктайбыз. 

 

1. Башкарманын Төрагасы ______________ ________________________ 

(колтамгасы) (Аты-жөнү

 

2. Башкы бухгалтер: ______________ ________________________ 

(колтамгасы) (Аты-жөнү

 

__________________________________________________________________ 

 

Отчет түзүү боюнча 

жооптуу адам ───────────────┴───────────────┴──────────── 

Кызматы Аты-жөнү Колтамгасы 

__________________________________________________________________ 

 

Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан гана толтуруу үчүн 

┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┐ 

Катталган Колтамгасы Карап Колтамгасы Текшерүү Колтамгасы│ 

күнү чыгууга аяктаган │ 

келип күнү │ 

түшкөн күнү│ │ 

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 

└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┘ 

 

 

Форма N 1-1 чейрек сайын 

 

"_______________" кредиттик союздун 

200__-жылдын _____________ карата абал боюнча 

БАЛАНСТЫК ОТЧЕТУ 

 

┌──────────────────────────────────────┬───────────┐ 

Форманын коду АКТИВ М│ 

├──────────────────────────────────────┼───────────┤ 

КС коду ХХХ│ 

├──────────────────────────────────────┼───────────┤ 

АКТИВДЕР Күнү ХХХХХХ│ 

┌────┬─────────────┴──────────────────────────────────────┼───────────┤ 

N Статьялардын аталышы Бардыгы │ 

болуп, сом │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

1 2 3 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

1 Акча каражаттары │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

2 Эсептешүү эсептери │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

3 Төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу │ 

кагаздар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

4 Сатууга жарактуу болгон карыздык жана капиталдык │ 

баалуу кагаздар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

5 Банкттарды кошо алганда, финансы уюмдарындагы │ 

депозиттер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

6 БАРДЫГЫ БОЛУП: ЛИКВИДДҮҮ АКТИВДЕР │ 

(1-5-статьялардын суммасы) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

7 РЕПО-келишимдери боюнча операциялар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

8 Кредиттер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

9 (Минус) Потенциалдуу кредиттик жана лизингдик │ 

жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга │ 

атайын кам │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

10 БАРДЫГЫ БОЛУП: НАКТА КРЕДИТТЕР │ 

(8 жана 9-статьяларында ар түрдүүлүгү) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

11 Негизги каражаттар, бардыгы болуп │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

11.1Грант катары алынган негизги каражаттар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

12 Жана башка менчик, бардыгы болуп │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

12.1Активдин ордун жабууга кабыл алынган ссуда алуучунун │ 

кыймылсыз мүлкү │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

12.2Активдин ордун жабууга кабыл алынган ссуда алуучунун │ 

башка активдери │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

13 Инвестициялар жана финансылык катышуу │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

14 Алууга кошуп эсептелинген пайыздар, бардыгы болуп │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

14.1Банктагы жана башка финансы уюмдарындагы депозиттер │ 

боюнча кошуп эсептелинген пайыздар боюнча │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

14.2Кредиттер алууга кошуп эсептелинген пайыздар боюнча │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

14.3Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар │ 

боюнча алууга кошуп эсептелинген пайыздар боюнча │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

14.4Сатууга жарактуу болгон баалуу кагаздар боюнча │ 

алууга кошуп эсептелинген пайыздар боюнча │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

15 Жана башка активдер, бардыгы болуп: │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

15.1Жана башка активдер (подотчет) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

16 БАРДЫГЫ БОЛУП АКТИВДЕР │ 

(6-7, 10-15-статьялардын суммасы) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

Системадан тышкары эсептер, бардыгы болуп: │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

1 Эсептен алынып салынган кредиттер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

2 Классификацияланган кредиттер боюнча кошуп │ 

эсептелинген пайыздар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

3 Накта сатылып өткөрүлгөн (реализацияланган) наркы │ 

боюнча жана башка мүлк │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

4 Классификацияланган кредиттер боюнча │ 

милдеттенмелерди аткарбагандыгы үчүн төлөм │ 

(пениялар) │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ 

 

Башкарманын Төрагасы ________________________ ________________ 

Аты-жөнү колтамгасы 

 

Бухгалтер ________________________ ________________ 

Аты-жөнү колтамгасы 

 

М.О. 

 

 

Форма N 1-2 чейрек сайын 

 

"_______________" кредиттик союздун 

200__-жылдын _____________ карата абал боюнча 

БАЛАНСТЫК ОТЧЕТУ 

 

┌──────────────────────────────────────┬───────────┐ 

Форманын коду ПАССИВ_М│ 

├──────────────────────────────────────┼───────────┤ 

КС коду ХХХ│ 

├──────────────────────────────────────┼───────────┤ 

МИЛДЕТТЕНМЕ Күнү ХХХХХХ│ 

┌────┬─────────────┴──────────────────────────────────────┼───────────┤ 

N Статьялардын аталышы Бардыгы │ 

болуп, сом │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

1 2 3 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

1 Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

2 Мөөнөттүү депозиттер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

3 БАРДЫГЫ БОЛУП ДЕПОЗИТТЕР (1-2-статьялардын суммасы) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

4 Банктардан жана башка финансы уюмдарынан алынган │ 

кредиттер, бардыгы болуп: │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

4.1 Финансы компаниясынан алынган кредиттер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

4.2 анын ичинде, Финансы компаниясынын техникалык │ 

кредиттери │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

4.3 Банктардан алынган кредиттер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

4.4 Башка финансы мекемелерден алынган кредиттер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

5 Кайтарым РЕПО-келишимдери боюнча операциялар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

6 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кредиттери │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

7 Башка милдеттенмелер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

8 Төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар, бардыгы болуп │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

8.1 Депозиттер боюнча кошуп эсептелинген пайыздар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

8.2 Финансы компаниясынын кредиттери боюнча төлөөгө │ 

кошуп эсептелинген пайыздар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

8.3 анын ичинде, Финансы компаниясынын техникалык │ 

кредиттери боюнча кошуп эсептелинген пайыздар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

8.4 Банктардан алынган кредиттер боюнча кошуп │ 

эсептелинген пайыздар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

8.5 Башка финансы мекемелеринен алынган кредиттер боюнча │ 

төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

8.6 Төлөөгө кошуп эсептелинген башка пайыздар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

9 Жана башка милдеттенмелер, бардыгы болуп │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

9.1 Кредиторлордун эсеби │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

9.2 Төлөөгө каралган дивиденддер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

9.3 Кошуп эсептелинген милдеттенмелер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

9.4 Келечектеги мезгилдер үчүн кирешелер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

10 БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР │ 

(4-5, 6-10-статьялардын суммасы) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

КАПИТАЛ │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

11 Сактык пайлар, бардыгы болуп │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

12 Келечектеги керектөөлөр үчүн камдар (капиталдык │ 

камдар) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

13 Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун │ 

жабууга жалпы кам │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

14 Бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

14.1│Өткөн жылдар үчүн │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

14.2Акыркы отчеттук (учурдагы) мезгил үчүн │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

15 БАРДЫГЫ БОЛУП КАПИТАЛ (чыгымдарды эсептен алып │ 

салуудан кийинки 12, 13, 14 жана 15.1-статьялардын │ 

суммасы) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 

16 БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ: │ 

1. Чыгым тартуу менен иш алып баруу учурунда │ 

(11-15-статьялардын суммасы); │ 

2. Чыгым тартпастан иш алып баруу учурунда │ 

(11, 15.2 жана 16-статьялардын суммасы) │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ 

 

Башкарманын Төрагасы ________________________ ________________ 

Аты-жөнү колтамгасы 

 

Бухгалтер ________________________ ________________ 

Аты-жөнү колтамгасы 

 

М.О. 

 

 

Форма N 2 чейрек сайын 

 

"_______________" кредиттик союздун 

200__-жылдын _____________ карата абал боюнча 

түшкөн пайда жана кеткен чыгымдары жөнүндө 

ОТЧЕТУ 

 

сом 

┌──────────┬────────┐ 

Форманын ОПУ_М│ 

коду │ 

├──────────┼────────┤ 

КС коду ХХХ│ 

├──────────┼────────┤ 

Күнү ХХХХХХ│ 

┌────┬────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

к/р Статьялардын аталышы Ай үчүн Жылдын │ 

N башталы-│ 

шынан │ 

берки │ 

│өсүү │ 

жыйынты-│ 

гы │ 

менен │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

1 2 3 4 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

1 Пайыздык кирешелер бардыгы болуп │ 

(2-5-статьялардын суммасы) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

2 Карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык │ 

киреше │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

3 Банктагы жана башка финансы мекемелердеги │ 

депозиттер боюнча пайыздык киреше │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

4 РЕПО-келишиминдеги операциялар боюнча │ 

пайыздык кирешелер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

5 Кредиттер боюнча пайыздык кирешелер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

6 Бардыгы болуп, пайыздык чыгашалар │ 

(10-13-статьялардын суммасы) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

7 Депозиттер боюнча пайыздык чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

8 Банктардын жана башка финансы мекемелеринин │ 

кредиттери боюнча пайыздык чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

9 Жана башка пайыздык чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

10 Таза пайыздык киреше │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

11 Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым │ 

тартуулардын ордун жабууга кам түзүү боюнча │ 

чыгашалар (ПЧЖОК-РППУ) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

12 ПЧЖОКды (РППУ) чегерүүдөн кийинки таза │ 

пайыздык киреше │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

13 Пайызсыз кирешелер, бардыгы болуп │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

13.1Кредиттер боюнча кызмат көрсөтүүлөр жана │ 

комиссиондук жыйымдар үчүн төлөм │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

13.2Кредиттер боюнча милдеттенме │ 

аткарылбагандыгы үчүн төлөм │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

13.3Имаратты ижарага алгандык үчүн төлөм │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

13.4Негизги каражаттарды реализациялоодон түшкөн │ 

киреше (чыгаша) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

13.5Жана башка мүлктү сатып өткөрүүдөн түшкөн │ 

киреше (чыгаша) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

13.6Жана башка кирешелер │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

14 Пайызсыз чыгашалар │ 

(15-23-статьялардын суммасы) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

15 Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар: │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

15.1Соцфондко чегерүүлөр │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

16 Имараттарды жана курулмаларды күтүүгө кеткен │ 

чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

17 Эмеректи, жабдууну, компьютерлерди жана │ 

программалык камсыздоону сатып алууга кеткен │ 

чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

18 Административдик чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

19 Кредиттер жана карыздар боюнча чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

19.1Карызды кайтарып берүү боюнча чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

19.2Кредиттик союздун менчигине кабыл алынган, │ 

күрөөгө коюлган мүлк боюнча чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

19.3Потенциалдуу кредиттик жана лизингдик │ 

жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун │ 

жабууга кам │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

20 Жана башка операциялык чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

21 Пайда салыктарынан тышкары, салыктар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

22 Пайдадан салыктар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

23 Күтүлбөгөн кирешелер жана чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

24 Күтүлбөгөн пайдадан салык боюнча чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

25 Бардыгы болуп пайызсыз чыгашалар │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

26 Таза операциялык киреше (чыгаша) │ 

(13-ст. + 14-ст. - 26-ст.) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

27 Жоготуулардын жана чыгашалардын ордун │ 

жабууга камга чыгашалар │ 

(кредиттик операциялардан тышкары) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

28 ПЧЖОКды (РППУ) чегерүүлөрдөн кийин таза │ 

киреше (чыгаша) (27-ст. - 23-ст.) │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ 

29 Таза киреше/чыгым (29-ст. + 23-ст.) │ 

└────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┘ 

 

Башкарманын Төрагасы Бухгалтер 

 

________________ ____________ ________________ ____________ 

Аты-жөнү колтамгасы Аты-жөнү колтамгасы 

 

М.О. 

 

 

Форма N 3 чейрек сайын 

 

"_______________" кредиттик союздун 

200__-жылдын "__" _____________ карата абал боюнча 

кредиттик портфели боюнча 

МААЛЫМАТ 

 

┌────────────┬─────────────┐ 

Форма коду ПРОЧИНФО_М│ 

├────────────┼─────────────┤ 

КСтин коду ХХХ│ 

├────────────┼─────────────┤ 

А. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттер Дата ХХХХХХ│ 

┌──┬─────────────────────────────┬─────────┴────────────┴─────────────┤ 

N Мөөнөтү өткөрүлүп Сумма, сом │ 

жиберилген кредиттер ├─────────┬────────────┬─────────────┤ 

Негизги Пайыздар Карыздын │ 

сумма боюнча калдыгы │ 

боюнча │ 

төлөмдөр │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

1 30 күнгө чейинки мөөнөткө │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

2 31 күндөн 60 күнгө чейин │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

3 61 күндөн 90 күнгө чейин │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

4 90 күндөн ашкан мөөнөткө │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

5 90 күндөн 360 күнгө чейин │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

6 360 күндөн ашкан мөөнөткө │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

7 Мөөнөтү узартылган кредиттер │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

8 Бардыгы болуп, мөөнөтү │ 

│өткөрүлүп жиберилген │ 

кредиттер │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

9 │Өтүп жаткан (отчеттук) айда │ 

баланстан алынып салынган │ 

кредиттердин жалпы суммасы │ 

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤ 

10│Өсүш жыйынтыгы менен │ 

баланстан алынып салынган │ 

кредиттердин жалпы суммасы │ 

└──┴─────────────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┘ 

 

Б. Кредиттерди классификациялоо 

 

┌──┬────────────┬──────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┬ 

Статьянын Барды-Дисконт Бардык Нормалдуу Канааттан-Көзөмөл│ 

аталышы гы камдар кредиттер дырарлык алдын- │ 

болуп кредиттер дагы │ 

кредит-│ 

тер │ 

│ 

│ 

├────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

1 2 3 4 5 6 7 │ 

├──┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

1 │Өнөржай │ 

│ 

├──┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

2 Айылчарбасы │ 

│ 

├──┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

3 Даярдоо жана │ 

кайра │ 

иштетүү │ 

├──┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

4 Соода жана │ 

коммерция │ 

├──┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

5 Кызмат │ 

көрсөтүүлөр │ 

├──┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

6 Транспорт │ 

├──┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

7 Байланыш │ 

├──┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

8 Курулуш жана │ 

кыймылсыз │ 

мүлктү сатып │ 

алуу (анын │ 

(ичинде, │ 

ипотека) │ 

├──┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

9 Жана │ 

башкалар │ 

├──┼────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼ 

10Бардыгы │ 

болуп, │ 

кредиттер │ 

└──┴────────────┴──────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┴ 

┬───────┬────────┬───────┬───────┬─────────────┬──────────┬───────────┐ 

"Жалпы"Субстан-Шектүү Жого- "Атайын" Пайыздар Отчеттук │ 

камдар дарттуу туулар камдар чендери мезгил │ 

ичинде │ 

берген │ 

кредиттер,│ 

бардыгы │ 

болуп │ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

8 9 10 11 12 13 14 │ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

┴───────┴────────┴───────┴───────┴─────────────┴──────────┴───────────┘ 

 

Башкарманын Төрагасы Бухгалтер 

 

________________ ____________ ________________ ____________ 

Аты-жөнү колтамгасы Аты-жөнү колтамгасы 

 

М.О. 

 

 

Форма N 4 квартал сайын 

 

"_______________" кредиттик союздун 

200__-жылдын "__" _____________ карата 

карыз алуучулары тууралуу 

МААЛЫМАТ 

┌────┬────┐ 

Фор-КА- │ 

ма- РЫЗ │ 

нын АЛ- │ 

кодуУУ- │ 

кодуЧУ_К│ 

├────┼────┤ 

КС ХХХ│ 

тин │ 

коду │ 

├────┼────┤ 

Күнү│ХХХ-│ 

ХХХ │ 

┌──┬──────┬───────────┬─────────────────────────────────────┴────┼────┤ 

N Карыз Жалпы Кредиттер Кү- │ 

к/алуу- маалыматтар рөө │ 

р чунун │ 

аты - ├─────┬─────┼──────────────────────┬────┬─────────┬────┤ │ 

жөнү кат- Пас- Кредиттик келишим Ай- Өтүп ай- │ 

тоосупорт- боюнча дын жаткан дын │ 

боюн-тук баш- айда акы- │ 

ча маа- ├────┬───┬────┬───┬────┤та- ├────┬────┤рына │ 

карызлы- бе- тө-бе- % мак-лы- тө- бе- ка- │ 

алуу-мат- рил-лөө│рил-ченсатышыналөн-рил-рата │ 

чу тары ген кү-ген ка- гөн ген не- │ 

жаша- күнү│нү кре- ратане- не- гиз- │ 

ган дит- не- гиз-гиз-ги │ 

жери тин гиз-ги ги сум- │ 

сум- ги сум-сум-ма- │ 

масы ка- ма ма нын │ 

ра- кал- │ 

жат- дыгы │ 

тын │ 

кал- │ 

дыгы │ 

├──┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 │ 

├──┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 

├──┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 

├──┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 

├──┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 

├──┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 

├──┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 

├──┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 

├──┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 

├──┼──────┼─────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 

Жыйын- │ 

тыгын- │ 

да │ 

└──┴──────┴─────┴─────┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

 

Башкарманын Төрагасы Бухгалтер 

 

________________ ____________ ________________ ____________ 

Аты-жөнү колтамгасы Аты-жөнү колтамгасы 

 

М.О. 

 

 

Форма N 5 чейрек сайын 

 

"_______________" кредиттик союздун 

200__-жылдын "__" _____________ карата абал боюнча 

аманат (депозиттик) операциялары боюнча 

ОТЧЕТУ 

 

┌───────────────┬─────────┐ 

Форманын коду ДЕПОЗИТ_М│ 

├───────────────┼─────────┤ 

КСтин коду ХХХ│ 

├───────────────┼─────────┤ 

А. Мөөнөттөр боюнча бөлүү менен кабыл Күнү ХХХХХХ│ 

алынган депозиттердин көлөмү │ 

┌──────────────┬────────────────────────────┴───────────────┼─────────┤ 

Аманаттар/ Мөөнөттөрү, күн менен Бардыгы │ 

депозиттер ├─────┬──────────┬───────────┬────────┬──────┤ болуп │ 

30 31-90 91-180 181-365 365 │ 

күнгө│ күн күн күн күндөн │ 

чейин ашык │ 

├─────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼─────────┤ 

сумма сумма сумма сумма сумма сумма │ 

├──────────────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼─────────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 │ 

├──────────────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼─────────┤ 

Талап боюнча │ 

төлөнүүчү │ 

├──────────────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼─────────┤ 

Мөөнөттүү │ 

├──────────────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼─────────┤ 

Бардыгы болуп │ 

└──────────────┴─────┴──────────┴───────────┴────────┴──────┴─────────┘ 

 

Б. Суммалар боюнча бөлүү менен кабыл алынган депозиттердин көлөмү сом 

┌──────────────┬─────┬──────────┬───────────┬────────┬────────────────┐ 

Аманаттар/ 1000 1001-1000010001-5000050000ден Бардыгы болуп │ 

депозиттер чейин │ 

├──────────────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────────┤ 

1 2 3 4 5 6 │ 

├──────────────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────────┤ 

Талап боюнча │ 

төлөнүүчү │ 

├──────────────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────────┤ 

Мөөнөттүү │ 

├──────────────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────────┤ 

Бардыгы болуп │ 

└──────────────┴─────┴──────────┴───────────┴────────┴────────────────┘ 

 

В. Отчеттук ай үчүн депозиттердин жылышы 

┌──────────────┬────────────────┬───────────┬────────┬────────────────┐ 

Аманаттар/ Башталышына Кабыл Кайтары- Акырына карата │ 

депозиттер карата калдык алынган лып калдык │ 

берилген │ 

├────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤ 

сумма сумма сумма сумма │ 

├──────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├──────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤ 

Талап боюнча │ 

төлөнүүчү │ 

├──────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤ 

Мөөнөттүү │ 

├──────────────┼────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤ 

Бардыгы болуп │ 

└──────────────┴────────────────┴───────────┴────────┴────────────────┘ 

 

В. Минималдуу, орточо жана максималдуу депозиттердин өлчөмдөрү 

┌──────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

Аманаттар/ минималдуу максималдуу │ 

депозиттер │ 

├──────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 

Талап боюнча │ 

төлөнүүчү │ 

├──────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 

Мөөнөттүү │ 

└──────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────┘ 

 

Башкарманын Төрагасы ________________________ ________________ 

Аты-жөнү колтамгасы 

 

Бухгалтер ________________________ ________________ 

Аты-жөнү колтамгасы 

 

М.О. 

 

 

Форма N 6 чейрек сайын 

 

"_______________" кредиттик союздун 

200__-жылдын "__" _____________ карата абал боюнча жана башка 

МААЛЫМАТТАРЫ 

 

┌─────────┬─────────┐ 

Форманын ПРОЧИН- │ 

коду ФО_М │ 

├─────────┼─────────┤ 

КСтин ХХХ│ 

А. Отчеттук мезгил аралыгында төлөөгө тийиш коду │ 

болгон жана төлөнгөн кредиттер жөнүндө ├─────────┼─────────┤ 

маалыматтар Күнү ХХХХХХ│ 

┌─┬───────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤ 

1Кредиттик келишим тарабынан белгиленген, отчеттук мезгил (квартал) │ 

ичинде мөөнөтүндө төлөнүүгө тийиш болгон нормалдуу кредиттердин │ 

(классификацияланбаган) чогуу алгандагы суммасы │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

2Кредиттик келишим тарабынан белгиленген, отчеттук мезгил (квартал) │ 

ичинде мөөнөтүндө төлөнгөн нормалдуу кредиттердин │ 

(классификацияланбаган) чогуу алгандагы суммасы │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

3Отчеттук мезгилдин (кварталдын) башталышына карата мөөнөтү │ 

│өткөрүлүп жиберилген кредиттердин (классификацияланган) чогуу │ 

алгандагы суммасы │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

4Отчеттук мезгилдин (кварталдын) ичинде кайтарылып берилген │ 

кредиттердин (классификацияланган) жалпы суммасы │ 

└─┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Б. КС гендердик курамы 

┌─┬─────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ 

Катышуу- Карыз Берилген │ 

чулардын алуучу- кредит- │ 

саны лардын тердин │ 

саны суммасы, │ 

сом │ 

├─┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

Эркектер │ 

├─┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

Аялдар │ 

└─┴─────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ 

 

В. Катышуучулар, карыз алуучулар жана аманатчылар 

┌─┬───────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ 

N Аталышы Башталы- Көбөйүү Азаюу Аягына │ 

шына карата │ 

карата │ 

├─┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

1 2 3 4 5 6 │ 

├─┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

1Катышуучулардын саны │ 

├─┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

2Карыз алуучулардын саны │ 

├─┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

3Аманатчылардын саны │ 

└─┴───────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ 

 

Г. Сактык пайдын жана кредиттинөлчөмү боюнча маалыматтар сом 

┌─┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐ 

N Аталышы Минимал- Максимал-│ 

дуу дуу │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ 

1 2 3 4 │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ 

1Сактык пайдын өлчөмү │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ 

2Кредиттин өлчөмү │ 

└─┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘ 

 

Д. Кредиттик союздун жайгашкан жери жана анын аракеттенүү аймагы жөнүндө маалымат 

┌─┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ 

N Аталышы област шаар айыл көчө үй N │ 

├─┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 │ 

├─┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

1Юридикалык дарек │ 

├─┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

2Анык дареги │ 

├─┼─────────────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ 

3Кредиттик союз │ 

аракеттенген │ 

аймак │ 

├─┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 

4Кредиттик союздун │ 

коду, телефону │ 

(факсы) │ 

└─┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Е. Сактык пайда алып коюу шарттары 

┌─┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐ 

N Алып коюу мөөнөтү Сумма Пайлардын│ 

саны │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ 

1 2 3 4 │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ 

130 жана андан ашык күн │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ 

26 ай жана андан ашкан мөөнөт │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ 

3Алып коюуга │ 

└─┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘ 

 

Ж. Дивиденддер 

┌─┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ 

N Төлөөгө Анык төлөнгөндөр │ 

├─┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

1 │ 

└─┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 

 

Башкарманын Төрагасы ________________________ ________________ 

Аты-жөнү колтамгасы 

 

М.О. 

 

 

Форма N 7 чейрек сайын 

 

"_______________" кредиттик союздун 

200__-жылдын _____________ карата 

экономикалык ченемдердин сактоосу боюнча 

МААЛЫМАТЫ 

 

┌──────────┬──────────┐ 

Форманын ЭКОНОРМ_М│ 

коду │ 

├──────────┼──────────┤ 

КСтин коду ХХХ│ 

├──────────┼──────────┤ 

Күнү ХХХХХХ│ 

┌─┬────────────────────┬───────┬───────┬────────┼──────────┼──────────┤ 

Ченемдин, чектөөнүн Ченем- Ченем- Кредит- Ченемдин, Четтөө │ 

аталышы дин ди, тик чектөөнүн │ 

жана чектөө- союздун иш │ 

чектөө- нүн аракет- жүзүндөгү│ │ 

нүн маани- тенүү мааниси │ 

форму- син мөөнөтү│ │ 

ласы белги- │ 

жана лөө │ 

аны │ 

эсептөө│ │ 

├─┼────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 │ 

├─┼────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1Кредиттик союздун │ 

сырттан карыз │ 

алуусунун │ 

максималдуу │ 

│өлчөмүнүн ченеми │ 

(нормативи) (H1) │ 

├─┼────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

2Бир карыз алуучуга │ 

тобокелдиктин │ 

максималдуу │ 

│өлчөмүнүн ченеми │ 

(Н2) │ 

├─┼────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

3Улуттук банктан │ 

лицензия алышкан │ 

финансы-кредит │ 

мекемелердин │ 

капиталына │ 

инвестицияларынын │ 

максималдуу │ 

│өлчөмүнүн ченеми │ 

(Н3) │ 

├─┼────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

4Негизги каражаттарга │ 

инвестициялардын │ 

максималдуу │ 

│өлчөмүнүн ченеми │ 

(Н4) │ 

├─┼────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

5│Өтүмдүүлүк │ 

(ликвиддүүлүк) │ 

ченеми (Н5) │ 

├─┼────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

6Институционалдык │ 

капиталдын │ 

адекваттулугу ченеми │ 

(Н6-1) │ 

├─┼────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

7Суммардык капиталдын │ 

адекваттулугу ченеми │ 

(Н6-2) │ 

├─┼────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

8Депозиттик базанын │ 

максималдуу өлчөмүн │ 

чектөө │ 

└─┴────────────────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┘ 

 

Башкарманын Төрагасы Бухгалтер 

 

________________ ____________ ________________ ____________ 

Аты-жөнү колтамгасы Аты-жөнү колтамгасы 

 

М.О. 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 

12-февралында каттоодон өткөн. Каттоо номери 5-08 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 16-январы N 3/4 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы 

N 51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн Мамлекеттик 

классификаторун бекитүү жөнүндө" токтомуна 

өзгөртүү киргизүү тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы N 51/4 токтому менен бекитилген "Төлөм жүгүртүлүшүнүн Мамлекеттик классификаторун бекитүү жөнүндө" токтомго (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн) сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү карап көрүп, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамдын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабына 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн Мамлекеттик классификаторун бекитүү жөнүндө" токтомго төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- токтомдун 3-пунктундагы "2008-жылдын 1-январынан тартып" деген сөздөр "2008-жылдын 1-апрелинен тартып" деген сөздөр менен алмаштырылсын. 

2. Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине белгиленген тартипте жөнөтүшсүн. 

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлүп, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

5. Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондун, коммерциялык банктарды жана "Эсептешүү-сактык компаниясы" ААКсын тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

 

Төрага үчүн 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

Төрагасынын милдетин аткаруучу Абдыбалы тегин С.