Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2008 жылдын 2 саны 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 

25-декабрында каттоодон өткөн. Каттоо номери 118-07 

 

Бишкек шаары 

2007-жылдын 30-ноябры N 51/4 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

өлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик 

классификаторун" бекитүү тууралуу 

 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 

2008-жылдын 16-январындагы N 3/4 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

 

Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютада накталай эмес төлөмдөрдүн өткөрүлүшүнө тиешелүү маалыматтарды системага салуу, улуттук валютадагы накталай эмес каражаттардын агымына анализдөөлөрдү жүргүзүү үчүн көрсөткүчтөр системасын түзүү жана алардын ачык-айкындуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификатору" (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөрүлүп, расмий жарыялангандан кийин 2008-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет. 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы N 3/4 токтомунун редакциясына ылайык) 

4. Бул токтом күчүнө кирген учурдан тартып, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 13-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 19-январында 06-07-номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 39/9 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомдун 1-3, 5-10-пункттары күчүн жоготту деп таанылсын. 

5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

6. Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Социалдык фондун, коммерциялык банктарды, "Эсептешүү-Сактык компаниясы" ААКсын тааныштырсын. 

7. Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун" Кыргызстандартта белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүүсү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук Статистика комитетине жөнөтсүн. 

8. Төлөө системалары башкармалыгы Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун жүргүзүүнү жүзөгө ашырсын. 

9. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын Төрагасы М.Алапаев 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 

25-декабрында каттоодон өткөн. Каттоо номери 118-07 

 

КР Улуттук Банк Башкармасынын 

2007-жылдын 30-ноябрындагы 

N 51/4 токтому менен 

бекитилген 

 

ГК 018-2007 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КЛАССИФИКАТОРУ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ТӨЛӨМ ЖҮГҮРТҮЛҮШҮ 

 

ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ 

 

The State Classifier, payment Turnover 

 

Колдонууга берилген күн 

 

Киришүү 

А тиркемеси. Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна (ТЖМК) ылайык төлөм багытынын коддорун толтуруу эрежелери 

Б тиркемеси. Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификатору (ТЖМК) 1, 2, 3-бөлүктөрүнүн мазмуну 

В тиркемеси. Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун (ТЖМК) 4, 5 бөлүктөрүнүн мазмуну 

 

Киришүү 

 

Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификатору (ТЖМК) Кыргыз Республикасынын технико-экономикалык жана социалдык маалыматтарын классификациялоо жана кодировкалоонун бирдиктүү системасынын курамына кирет. 

Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификатору Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 31-декабрындагы N 30/9 токтому менен кабыл алынган (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 19-январында 6-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн) классификатордун ордуна, аны Кыргыз Республикасынын экономика жана каржы министрлигинин 2006-жылдын 27-декабрындагы N 240-П буйругу менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 1-январында 4-07 номерде каттоодон өткөртүлгөн) Кирешелер классификациясына, Чыгашалардын экономикалык классификациясына ылайык келтирүү зарылчылыгынан улам иштелип чыккан. 

ТЖМК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларына ылайык жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында накталай эмес төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу учурунда колдонулат. 

ТЖМК накталай эмес төлөмдөргө тиешелүү маалыматтарды тартипке келтирүү жана системага салуу, төлөмдөрдүн ачык-айкындуулугун камсыз кылуу, Кыргыз Республикасында улуттук валютадагы акча каражаттарынын агымына анализдөөлөрдү жүргүзүү үчүн каралган. 

Экономикалык аспектиде эсептешүүөлөм операцияларын чагылдырган төлөмдөр багыты ТЖМКда классификациялоо объектиси болуп саналат. 

Структуралык жагынан классификатор эки блоктон: идентификациялоо жана аталыштардан турат. Идентификациялоо блогу кодировкалоонун сериялык катар, ырааттуу тартибин пайдалануу менен иерархиялык ыкмада түзүлгөн. Коддор сегиз цифралык белгиден турат. Аталыш блогу төлөм багытынын аталышын камтыйт. 

Кыргыз Республикасынын төлөм жүгүртүлүшүнүн классификациясы төлөм багытынын коддорун жана аталышын камтыйт. Төлөм коду бөлүктөн, категориялардан, топтордон, кичи топтордон, статьялардан, кичи статьялардан жана элементтерден турат. 

Классификатордун бардык бөлүктөрү боюнча цифралык коддордун белгилеринин структурасы төмөнкүчө чагылдырылган: 

категориялардан, топтордон, кичи топтордон, статьялардан, кичи статьялардан жана элементтерден турат. 

Классификатордун бардык бөлүктөрү боюнча цифралык коддордун белгилеринин структурасы төмөнкүчө чагылдырылган: 

 

X X X X X X XX 

─┬─ ─┬─ ─┬─ ─┬─ ─┬─ ─┬─ ─┬─ 

│ 

└────────────────── Элемент 

└────────────────────── Кичи статья 

└────────────────────────── Статья 

└────────────────────────────── Кичи топ 

└────────────────────────────────── Топ 

└────────────────────────────────────── Категория 

└────────────────────────────────────────── Бөлүк 

 

11421150 Кыргыз Республикасынын аймагында жасалган коньякка акциздик салык классификациялоо объектисин кодировкалоонун мисалы төмөнкүлөрдү билдирет: 

1 Кирешелер 

11 Салыктык кирешелер 

114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 

1142 Акциздик салык 

11421 Кыргыз Республикасынын аймагында жасалган товарларга акциздик салык 

14211 Алкоголь продукциялары 

11421150 Коньяктар 

Эсептешүүөлөм операциялары төмөнкү бөлүктөргө бөлүштүрүлгөн: 

1 Мамлекеттик бюджетке төлөмдөр 

2 Мамлекеттик бюджеттен төлөмдөр 

3 Бюджеттик уюмдардын активдери жана милдеттенмелери менен операциялар боюнча төлөмдөр 

4 Бюджеттик эмес уюмдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрү 

5 Банктык операциялар 

Классификациянын "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине төлөмдөр", "Мамлекеттик бюджеттин чыгашалары боюнча төлөмдөр", "Бюджеттик уюмдардын активдери жана милдеттенмелери менен операциялар боюнча төлөмдөр" бөлүктөрүн кодировкалоо жана классификациялоо системасы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан бекитилген ушул операцияларын классификациялык структурасына ылайык түзүлгөн. 

Классификаторду пайдалануунун ыңгайлуулугу үчүн жана ТЖМК төлөмдөрүнүн багытынын коддорун туура толтуруу максатында төлөм багытынын кодун жана классификатордун бөлүктөрүнүн мазмунун толтуруу эрежелери камтылган тиркемелер келтирилген: 

1. А тиркемеси 

Төлөм жүгүртүлүшүнүн классификаторуна ылайык төлөм багытынын коддорун толтуруу эрежелери 

2. Б тиркемеси 

1, 2, 3-бөлүктөрүн пайдаланууда Кыргыз Республикасынын экономика жана каржы министрлигинин 2006-жылдын 27-декабрындагы N 240-П буйругу менен бекитилген "Кирешелер классификациясына, Ведомстволук классификацияга, Чыгашалардын экономикалык классификациясына жана Активдер жана милдеттенмелер менен операциялар классификациясын колдонуу тартиби боюнча Көрсөтмөлөргө" таянуу зарыл. 

3. В тиркемеси 

ТЖМК 4, 5-бөлүктөрүнүн мазмуну 

Классификатордо жалпы кабыл алынгандар менен катар эле төмөнкү аббревиатуралар колдонулган: 

- КР - Кыргыз Республикасы; 

- Улуттук банк - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы; 

- КНС - Кошумча нарк салыгы; 

- МКВ - Мамлекеттик казына векселдери. 

Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун (ТЖМК) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен бирдикте жүргүзөт. 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ 

Төлөм коду Төлөм багытынын аталышы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

10000000 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11000000 Салык кирешелери │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11100000 Кирешелерге жана пайдага салыктар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11110000 Жеке адамдар төлөөчү кирешеге салыктар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11111000 Кыргыз Республикасынын резиденти - жеке адамдардын │ 

кирешесине салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11111100 Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11111200 Жеке ишкерлерден киреше салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11111300 Шарттуу-эсептин негизиндеги салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11111400 Патенттик негиздеги киреше салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11112000 Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес - жеке │ 

адамдардын кирешесине салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11112100 Дивиденддер жана пайыздар түрүндө алынган кирешеге │ 

салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11112200 Камсыздоо төлөмдөрү түрүндө алынган кирешеге салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11112300 Автордук гонорарлар түрүндө алынган кирешеге салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11112400 Аткарылган иштер жана көрсөтүлгөн кызматтар боюнча │ 

кирешеге салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11112900 Кыргыз Республикасынын резиденти эмес - жеке адамдардын│ 

башка кирешелерине салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11120000 Юридикалык жактар төлөөчү кирешелерге жана пайдага │ 

салыктар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11121000 Ата мекендик уюмдардын пайдасына салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11121100 Пайдага салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11121200 Пайыздарга салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11121300 Камсыздоо компанияларынын кирешелерине салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11122000 Чет элдик уюмдардын КР киреше булактарындагы │ 

кирешелерине салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11122100 Дивиденддер жана пайыздар түрүндө алынган кирешеге │ 

салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11122200 Камсыздоо төлөмдөрү түрүндө алынган кирешеге салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11122300 Автордук гонорарлар түрүндө алынган кирешеге салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11122400 Аткарылган кызматтар жана көрсөтүлгөн кызматтар боюнча │ 

кирешеге салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11122900 Чет элдик уюмдардын башка кирешелерине салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11130000 Категориялар боюнча бөлүнбөгөн кирешелерге жана │ 

пайдаларга башка салыктар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11131000 Таңууланган кирешеге салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11131100 Юридикалык жактардын таңууланган кирешесине салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11131200 Жеке адамдардын таңууланган кирешесине салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11132000 Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11132100 Юридикалык жактардан чакан ишкерликтин субъектилери │ 

│үчүн бирдиктүү салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11132200 Жеке адамдардан чакан ишкерликтин субъектилери үчүн │ 

бирдиктүү салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11133000 Салык контракты боюнча төлөнүүчү салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11133100 Юридикалык жактар менен салык контракты боюнча │ 

төлөнүүчү салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11133200 Жеке адамдар менен салык контракты боюнча төлөнүүчү │ 

салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11134000 Милдеттүү патентөөдөн кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11134100 Милдеттүү патенттөөдөн юридикалык жактардан кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11134200 Милдеттүү патенттөөдөн жеке адамдардан кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11300000 Менчикке салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11310000 Кыймылсыз мүлккө жана жерге салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11311000 Кыймылсыз мүлккө салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11311100 Туракжай мүлкүнө салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11311200 Туракжай эмес мүлккө салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11312000 Жер салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11312100 Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы │ 

│үчүн жер салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11312200 Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы үчүн │ 

жер салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11312300 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы үчүн │ 

жер салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11360000 Кыймылдуу мүлккө салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11361000 Транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11361100 Юридикалык жактардан транспорт каражаттарынын ээлеринен│ 

алынуучу салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11361200 Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен │ 

алынуучу салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11400000 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11411100 Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн товарларга │ 

жана кызмат көрсөтүүлөргө Кошумчаланган нарк салыгы │ 

(КНС) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11411200 Кыргыз Республикасынын аймагына четтен кирген │ 

товарларга КНС │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11412000 Сатуудан жана акылуу кызматтар көрсөтүү үчүн салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11412100 Сатуудан жана акылуу кызматтар көрсөтүү үчүн юридикалык│ 

жактар төлөөчү салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11412200 Сатуудан жана акылуу кызматтар көрсөтүү үчүн жеке │ 

адамдар төлөөчү салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11413000 Автомобиль жолдорун пайдалануу үчүн салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11413100 Автомобиль жолдорун пайдалануу үчүн салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11414000 │Өзгөчө кырдаалдын алдын алуу жана жоюу үчүн чегерүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11414100 │Өзгөчө кырдаалдын алдын алуу жана жоюу үчүн чегерүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11419000 │Өзгөчө кырдаалдын алдын алуу жана жоюу үчүн чегерүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11420000 Акциз салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421000 КР аймагында өндүрүлүүчү товарларга акциз салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421100 Алкоголдук продукция │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421110 Ичиле турган этил спирти жана тазалаган этил спирти │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421120 Арак жана ликер-арактар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421130 Кубаттуу ичимдиктер, кубаттуу ширелер жана бальзамдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421140 Винолор │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421150 Коньяктар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421160 Шампан винолору │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421170 │Өлчөнүп куюлган пиво │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421180 │Өлчөнүп куюлбаган пиво │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421190 Вино материалдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421200 Тамекилер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421210 Фильтри менен тамекилер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421220 Фильтри жок тамекилер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421230 Сигареттер жана сигариллер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421290 Ферментирленген тамекиден башка тамекилүү башка буюмдар│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421300 Мунайзаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421310 Бензин, жеңил жана орто дистилляттар жана башка │ 

бензиндер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421320 Реактивдүү күйүүчү майлар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421330 Дизелдик күйүүчү майлар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421340 Мазут │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421350 Майлар жана газоконденсаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421360 Чийки мунай жана битуминоз материалдарынан алынган │ 

чийки мунайзаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421400 Накта аң териден жана булгаарыдан буюмдар менен │ 

кийимдер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421410 Ийленген же ийленбеген аң терилер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421420 Накта аң териден тигилген буюмдар жана кийимдер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421430 Булгаарыдан тигилген кийим │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421490 Булгаарыдан жана накта аң териден башка акциз салынуучу│ 

буюмдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421500 │Өлкөнүн ичинде өндүрүлгөн акциз салынуучу товарлар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421510 Алтындан, платинадан же күмүштөн зергер буюмдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421520 Хрусталдан жасалган буюмдар, жарык кылуучу хрусталь │ 

жабдуулары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421530 Ок атуучу жана газ менен атылуучу куралдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421540 Килемдер жана килем буюмдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11421550 Кофе жана какао │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

1142200 КР аймагына четтен кирген товарларга акциз салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422100 Алкоголдук продукция │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422110 Ичиле турган этил спирти жана тазалаган этил спирти │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422120 Арак жана ликер-арактар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422130 Кубаттуу ичимдиктер, кубаттуу ширелер жана бальзамдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422140 Винолор │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422150 Коньяктар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422160 Шампан винолору │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422170 │Өлчөнүп куюлган пиво │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422180 │Өлчөнүп куюлбаган пиво │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422190 Вино материалдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422200 Тамекилер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422210 Фильтри менен тамекилер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422220 Фильтри жок тамекилер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422230 Сигаретгер жана сигариллер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422290 Ферментирленген тамекиден башка тамекилүү башка буюмдар│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422300 Мунайзаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422310 Бензин, жеңил жана орто дистилляттар жана башка │ 

бензиндер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422320 Реактивдүү күйүүчү майлар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422330 Дизелдик күйүүчү майлар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422340 Мазут │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422350 Майлар жана газоконденсаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422360 Чийки мунай жана битуминоз материаддарьшан алынган │ 

чийки мунайзаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422400 Накта аң териден жана булгаарыдан буюмдар менен │ 

кийимдер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422410 Ийленген же ийленбеген аң терилер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422420 Накта аң териден тигилген буюмдар жана кийимдер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422430 Булгаарыдан тигилген кийим │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422490 Булгаарыдан жана накта аң териден башка акциз салынуучу│ 

буюмдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422500 │Өлкөнүн ичинде өндүрүлгөн акциз салынуучу товарлар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422510 Алтындан, платинадан же күмүштөн зергер буюмдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422520 Хрусталдан жасалган буюмдар, жарык кылуучу хрусталь │ 

жабдуулары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422530 Ок атуучу жана газ менен атылуучу куралдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422540 Килемдер жана килем буюмдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11422540 Кофе жана какао │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11440000 Атайын кызматтарга салыктар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11441000 Жарнамага салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11441100 Юридикалык жактардан жарнамага салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11441200 Жеке адамдардан жарнамага салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11442000 Таштандыны чыгарууга салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11442100 Юридикалык жактардан таштандыны чыгарууга салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11442200 Жеке адамдардан таштандыны чыгарууга салык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11443000 Мейманкана салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11443100 Салык агенттери - юридикалык жактардан төлөнгөн │ 

мейманкана салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11443200 Салык агенттери - жеке адамдардан төлөнгөн мейманкана │ 

салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11444000 Автотранспорт каражаттарын коюу укугу үчүн жыйым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11444100 Юридикалык жактардан автотранспорт каражаттарын коюу │ 

укугу үчүн жыйым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11444200 Жеке адамдардан автотранспорт каражаттарын коюу укугу │ 

│үчүн жыйым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11445000 Курорт салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11445100 Курорт салыгы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11449000 Башка салыктар менен жыйымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11449100 Атайын кызматтарга башка салыктар менен жыйымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11460000 Жер казынасын пайдалануу үчүн салыктар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461000 Бонустар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461100 Күйүүчү пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461110 Мунай │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461120 Мунай жана газдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461130 Күйүүчү газдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461140 Көмүр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461190 Башка күйүүчү пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461200 Металлдуу пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461210 Асыл металлдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461220 Сымап │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461230 Сурма │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461240 Коргошун, вольфрам │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461290 Жогоруда классификацияланбаган башка металлдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461300 Металл эмес пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461310 Жасалгалоочу таштар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461320 Кум-шагыл аралашмалары, курулуш үчүн жана кварцтуу кум │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461330 Ылайлар жана чополор, бентониттүү топурактар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461340 Акиташ, курулуш таштары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461350 Түстүү таштар (өз өңү) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461390 Жогоруда классификацияланбаган башка металл эместер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461400 Жер алдындагы суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461410 Ичүүчү суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461420 Минералдуу суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461430 Термалдык суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461440 Термалдык минералдуу суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11461490 Жер алдындагы башка суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462000 Роялтилер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

114621 Күйүүчү пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462110 Мунай │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462120 Мунай жана газдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462130 Күйүүчү газдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462140 Көмүр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462190 Башка күйүүчү пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462200 Металлдуу пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462210 Асыл металлдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462220 Сымап │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462230 Сурма │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462240 Коргошун, вольфрам │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462290 Жогоруда классификацияланбаган башка металлдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462300 Металл эмес пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462310 Жасалгалоочу таштар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462320 Кум-шагыл аралашмалары, курулуш үчүн жана кварцтуу кум │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462330 Ылайлар жана чополор, бентониттүү топурактар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462340 Акиташ, курулуш таштары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462350 Түстүү таштар (өз өңү) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462390 Жогоруда классификацияланбаган башка металл эместер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462400 Жер алдындагы суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462410 Ичүүчү суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462420 Минералдуу суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462430 Термалдык суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462440 Термалдык минералдуу суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11462490 Жер алдындагы башка суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11463000 Жер казынасын пайдалануу үчүн концессиялык акы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11463100 Жер казынасын пайдалануу үчүн концессиялык акы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464000 Минералдык-чийки базаны өнүктүрүүгө жана кайталап │ 

│өндүрүүгө чегерүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464100 Күйүүчү пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464110 Мунай │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464120 Мунай жана газдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464130 Күйүүчү газдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464140 Көмүр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464190 Башка күйүүчү пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464200 Металлдуу пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464210 Асыл металлдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464220 Сымап │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464230 Сурма │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464240 Коргошун, вольфрам │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464290 Жогоруда классификацияланбаган башка металлдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464300 Металл эмес пайдалуу кендер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464310 Жасалгалоочу таштар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464320 Кум-шагыл аралашмалары, курулуш үчүн жана кварцтуу кум │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464330 Ылайлар жана чополор, бентониттүү топурактар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464340 Акиташ, курулуш таштары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464350 Түстүү таштар (өз өңү) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464390 Жогоруда классификацияланбаган башка металл эместер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464400 Жер алдындагы суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464410 Ичүүчү суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464420 Минералдуу суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464430 Термалдык суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464440 Термалдык минералдуу суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11464490 Жер алдындагы башка суулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11500000 Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11510000 Бажы төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11511000 Четтен кирген продукцияга бажы төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11511100 Импортко бажы алымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11511200 Бажы алымдарынын, салыктарынын бирдиктүү ставкалары │ 

боюнча бажы төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11511300 Бажы төлөмүнүн жыйындысы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11512000 Чыгарып кетиле турган продукциядан бажы төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11512100 Экспортко бажы алымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11513000 Бажы жыйымдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11513100 Чет элдик автоташыгычтардан жыйымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11513200 Бажы жагынан жол-жоболоштуруу, бажылык коштоо үчүн │ 

жыйымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11514000 Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

11514100 Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12000000 Социалдык керектөөлөргө төгүмдөр/чегерүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12100000 Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12110000 Жумушчулардын камсыздандыруу төгүмдөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12110100 Жумушчулардын камсыздандыруу төгүмдөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12120000 Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12120100 Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12130000 Жеке эмгек ишмердүүлүгү менен алектенгендердин │ 

камсыздандыруу төгүмдөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12130100 Жеке эмгек ишмердүүлүгү менен алектенгендердин │ 

камсыздандыруу төгүмдөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12140000 Категориялар боюнча бөлүнбөгөндөрдүн төгүмдөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12140100 Категориялар боюнча бөлүнбөгөндөрдүн төгүмдөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12200000 Социалдык керектөөлөргө башка төгүмдөр/чегерүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12210000 Жумушчулардын төгүмдөрү/чегерүүлөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12210100 Жумушчулардын төгүмдөрү/чегерүүлөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12220000 Жумуш берүүчүлөрдүн төгүмдөрү/чегерүүлөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12220100 Жумуш берүүчүлөрдүн төгүмдөрү/чегерүүлөрү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12230000 Башка төгүмдөр/чегерүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12230100 Башка төгүмдөр/чегерүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12300000 Социалдык фонддун башка кирешелери │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12310000 Социалдык фонддун башка кирешелери │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

12310100 Социалдык фонддун башка кирешелери │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13000000 Гранттар (алынган расмий трансферттер) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13100000 Чет өлкөлөрдөн трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13110000 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13111000 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13111100 Учурдагы трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13111200 Капиталдык трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13120000 Эл аралык уюмдардан трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13121000 Эл аралык уюмдардан трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13121100 Учурдагы трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13121200 Капиталдык трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13300000 Мамлекеттин башкаруу секторунан трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13310000 Жергиликтүү бюджеттерге гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13311000 Жергиликтүү бюджеттерге гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13311100 Категориалдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13311200 Теңештирүү гранттары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13311300 Түрткү берүүчү гранттары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13320000 │Өзара эсептешүү боюнча алынуучу каражаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13321000 │Өзара эсептешүү боюнча алынуучу каражаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13321100 │Өзара эсептешүү боюнча республикалык бюджеттен алынуучу│ 

каражаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

13321200 │Өзара эсептешүү боюнча жергиликтүү бюджеттен алынуучу │ 

каражаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14000000 Салык эмес кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14100000 Менчиктерден жана пайыздардан кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14110000 Пайыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14111000 Депозиттер боюнча пайыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14111100 КР Улуттук банкында турган Өкмөттүн депозиттери боюнча │ 

пайыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14111200 Курстан пайда/казыналыктын валюта эсептери боюнча зыян │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14112000 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча │ 

пайыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14112100 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча │ 

пайыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14120000 Дивиденддер жана пайдалар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14121000 Дивиденддер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14121100 Акциялардын мамлекеттик пакетине эсептелинген │ 

дивиденддер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14122000 Пайдалар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14122200 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасынан │ 

чегерүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14150000 Ижара акысы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14151000 Пайдалуу кендер чыккан жерлерди же казып алынган │ 

отундарды иштеткендик үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14151100 Пайдалуу кендер чыккан жерлерди же казып алынган │ 

отундарды иштеткендик үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14152000 Жаратылыш ресурстарын пайдалангандык үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14152100 Жердин ижарасы үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14152200 Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн│ 

акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14152300 Токой ресурстарын пайдалангандык үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14152400 Суу ресурстарын пайдалангандык үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14152900 Жаратылыш активдерин пайдалангандык үчүн башка төлөмдөр│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14153000 Мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жайлардын, │ 

имараттардын жана курулмалардын ижарасы үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14153100 Имараттардын жана курулмалардын ижарасы үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14153200 Жайлардын ижарасы үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14200000 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14220000 Администрациялык жыйымдар жана төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14221000 Жыйымдар жана төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14221100 Лицензия бергендик үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14221200 Сертификаттарды жана башка уруксат берүүчү │ 

документтерди бергендик үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14221300 Лотереялык ишмердүүлүктү жүргүзүү укугу үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14221400 Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо үчүн │ 

акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14221500 Пробалоого акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14221600 Бюджеттик мекемелердин атайын эсептерин коммерциялык │ 

банктардын тейлегендиги үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14222000 Мамлекеттик алымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14222100 Кыргыз Республикасынын жарандарына паспортторду │ 

бергендиги үчүн мамлекеттик алым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14222200 Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14222210 Кыймылсыз мүлктү ээликтен ажыратуу боюнча келишимдерди │ 

күбөлөнгөндүргөндүгү үчүн мамлекеттик алым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14222220 Төлөй турган жана төлөөсүз башка келишимдерди │ 

күбөлөнгөндүргөндүгү үчүн мамлекеттик алым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14222230 Ишеним каттарды күбөлөнгөндүргөндүгү үчүн мамлекеттик │ 

алым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14222240 Башка нотариалдык иштерди жүргүзгөндүгү үчүн │ 

мамлекеттик алым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14222250 Граждандык абалдын актыларын жана башка иштерди │ 

жүргүзгөндүгү үчүн мамлекеттик алым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14222300 Сот органдары алуучу мамлекеттик алым │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14230000 Кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14231000 Саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр үчүн │ 

акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14231100 Медициналык, стоматологиялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн │ 

акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14231200 Эл аралык, медициналык жана өкмөттүк эмес уюмдардын │ 

максаттуу изилдөөлөрүн жүргүзүү үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14231300 Медикаменттерди, кандарды жана компоненттерди сатуу │ 

│үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14231400 Дарылоо-профилактикалык препараттарын даярдоо, │ 

дезинфикциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык │ 

иштерди жүргүзүү үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14232000 Билим берүү чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14232100 Окуу жайларда (ЖОЖ, КТОЖ, ООЖ) контракттык окутуу үчүн │ 

акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14232200 Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - │ 

│өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерин │ 

тестирлөөнү жүргүзүү үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14232300 Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишмердигинен, │ 

жатаканаларда, мейманканаларда жашагандыгы үчүн акы │ 

төлөөлөрүнөн түшүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14233000 Маданият чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14233100 Музейдин, китепкананын фондуларынан көрсөткөндүгү үчүн │ 

акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14233200 Оюн көрсөтө турган, оюн-зоок мекемелерге, музейлерге │ 

киргендиги үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14233300 Спорт секцияларынын, бассейндердин ден-соолукту │ 

жакшыртуучу кызматтары үчүн түшүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14234000 Айыл, суу чарба чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр үчүн │ 

акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14234100 │Өсүмдүктөрдүн, продукциялардын, топурактардын химиялык │ 

анализдерин жасагандыгы, текшерүү чараларын (апробация,│ 

контроль) жүргүзүү үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14234200 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн жана көчөттөрүнүн│ 

│өнүмдүүлүк сапатын лабораториялык аныктоо үчүн акы │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14234300 Ветеринардык кызмат үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14235000 Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14235100 Айдоого укук берген күбөлүктү алуу укугуна сынактарды │ 

кабыл алуу, автоунаа каражаттарын кароо үчүн жыйымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14235200 Жол техникаларынын кызматы, автокызматтар (коштоп │ 

жүрүү) үчүн түшүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14235300 Бажы жагынан жол-жоболоштуруу, бажылык коштоо үчүн │ 

жыйымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14235400 Газеталарга жазылуу жана сатуу үчүн, жарнамалык │ 

кулактандыруулар үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14235500 Полиграфия кызматы, дипломдорду, аттестаттарды │ 

даярдагандыгы үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14235600 Ар түрдүү документтерди жол-жоболоштуруу, сактоо, издөө│ 

жана берүү үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14235700 Альтернативдик кызматты өтөгөндүгү үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14235800 Окуу программаларын, курстарды, семинарларды, │ 

конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14235900 Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14300000 Айып акылар (жазапулдар), санкциялар, конфискациялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14310000 Айып акылар (жазапулдар), санкциялар, конфискациялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14311000 Айып акылар (жазапулдар), санкциялар, конфискациялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14311100 Администрациялык (жазапулдар) айып акылар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14311200 Контрабандадан кармалгандарды сатуудан түшүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14311300 Конфискация болгон мүлктөрдү сатуудан түшүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14311400 Контролдоп-көзөмөлдөөчү иш-чараларды жүргүзүүдөн │ 

түшүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14311500 Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыянды │ 

төлөп берүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14311900 Айып акылар, санкциялар, конфискациялар боюнча башка │ 

түшүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14400000 Гранттардан башка ыктыярдуу трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14410000 Гранттардан башка ыктыярдуу трансферттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14411000 Учурдагы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14411100 Юридикалык жактардан учурдагы жардам │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14411200 Жеке адамдардан учурдагы жардам │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14412000 Капиталдык │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14412100 Юридикалык жактардан капиталдык жардам │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14412200 Жеке адамдардан капиталдык жардам │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14500000 Башка салык эмес кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14510000 Башка салык эмес кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14511000 Башка салык эмес кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14511100 Мамлекеттин пайдасына айланган кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

14511200 Башка салык эмес кирешелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

20000000 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик бюджетинен төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21000000 Кызматчылардын эмгек акысы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21100000 Эмгек акы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21110000 Эмгек акы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21111000 Туруктуу кызматчылардын эмгек акысы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21111100 Негизги эмгек акы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21111200 │Үстөк кошуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21111300 Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21112000 Убактылуу кызматчылардын эмгек акысы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21112100 Контракт боюнча жалданган кызматчылар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21112200 Убактылуу негизде жалданган кызматчылар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21112300 │Үстөк, кошумча төлөөлөр жана компенсациялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21200000 Социалдык керектөөлөргө төгүмдөр/чегерүүлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21210000 Социалдык фондго төгүмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21211000 Социалдык фондго төгүмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21211100 Пенсиялык фондго төгүмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

21211200 Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22000000 Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22100000 Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22110000 Кызматтык сапарларга чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22111000 │Өлкөнүн ичине сапар чыгымдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22111100 Унаа чыгымдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22111200 Мейманкана чыгымдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22111300 Күнүнө төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22112000 Чет өлкөгө сапар чыгымдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22112100 Унаа чыгымдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22112200 Мейманкана чыгымдары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22112300 Күнүнө төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22120000 Коммуналдык кызматтар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22121000 Коммуналдык кызматтар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22121100 Суу үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22121200 Электроэнергия үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22121300 Жылуулук энергиясы үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22121400 Газ үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22121500 Лифт үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22121600 Таштандыларды алып чыгуу үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22121700 Туракжайды техникалык тейлөө үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22122000 Байланыш менен тейлөө кызматы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22122100 Телефон жана факсимилдик байланыш менен тейлөө кызматы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22122200 Уюлдук телефон байланышы менен тейлөө кызматы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22122300 Фельдъегердик байланыш менен тейлөө кызматы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22122400 Почта байланышы менен тейлөө кызматы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22122900 Башка байланыштар менен тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22130000 Ижарага акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

2213100 Ижарага акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22131100 Имараттардын жана жайлардын ижарасы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22131200 Жабдуулардын жана шаймандардын ижарасы │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22131300 Унаа каражаттарына ижарага акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22131900 Башка мүлккө ижарага акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22140000 Унаа менен тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22141000 Унаа менен тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22141100 Бензин, дизелдик жана башка күйүүчү майлар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22141200 Запастык тетиктерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22141300 Унаа каражаттарын тейлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22141900 Башка унаалар менен тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22150000 Башка тейлөө кызматтарын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22151000 Башка тейлөө кызматтарын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22151100 Юридикалык тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22151200 Консультанттардын тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22151300 Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22151400 Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө │ 

кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22151900 Контракт боюнча көрсөтүлгөн башка тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22152000 Мүлктү учурдагы оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22152100 Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22152200 Курулмаларды учурдагы оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22152300 Жабдууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22153000 Мүлктүн абалын кармоо боюнча тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22153100 Имараттарды жана жайларды кармоо боюнча санитардык │ 

тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22153200 Тарыхтын жана маданияттын эстеликтерин реставрациялоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22153900 Имараттарды, жайларды жана башка мүлктөрдү кармоо │ 

боюнча башка тейлөө кызматтары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22154000 Мамлекеттик кызматчыларды окутуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22154100 Мамлекеттик мекемелердин кызматчыларын окутуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22154101 Мамлекеттик эмес мекемелердин кызматчыларын окутуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22154200 Мамлекеттик окуу жайларында (жогорку окуу жайлары, │ 

атайын окуу жайлары, кесиптик окуу жайлары) окутуу үчүн│ 

акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22154210 Мамлекеттик эмес менчик жогорку окуу жайларында окутуу │ 

│үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22154300 Муниципалдык мектепте окутуу үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22154310 Мамлекеттик эмес менчик мектепте окутуу үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22154400 Муниципалдык балдар мекемелерине баргандыгы үчүн акы │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22154410 Мамлекеттик эмес менчик балдар мекемелерине баргандыгы │ 

│үчүн акы төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22155000 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана │ 

материалдарды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22155100 Медикаменттерди жана таңуучу каражаттарды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22155200 Тамак-аш продуктыларын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22155300 Жабдууларды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22155400 Буюмдук мүлктөрдү жана башка формадагы атайын │ 

кийимдерди алуу, тигүү жана оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22155900 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдардан жана │ 

материалдардан башка алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22156000 Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22156100 │Өкүлчүлүк чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22156200 Бланктарды даярдоо үчүн чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

22156900 Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан башка │ 

чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24000000 Пайыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24100000 Резидент эместерге пайыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24110000 Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган │ 

кредиттер жана займдар боюнча пайыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24111000 Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган │ 

кредиттер жана займдар боюнча пайыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24111100 Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган │ 

займдар боюнча пайыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24200000 Мамлекеттик башкаруу секторунан сырткары резиденттерге │ 

пайыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24210000 Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24211000 Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24211100 Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча │ 

пайыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24211200 Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча │ 

пайыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24300000 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка │ 

бирдиктерине пайыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24310000 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка │ 

бирдиктерине пайыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24311000 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка │ 

бирдиктерине пайыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

24311100 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка │ 

бирдиктерине пайыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25000000 Субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25100000 Мамлекеттик корпорацияларга (уюмдарга) субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25110000 Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25111000 Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25111100 Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25120000 Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25121000 Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25121100 Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25200000 Менчик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25210000 Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25211000 Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25211100 Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25220000 Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25221000 Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

25221100 Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26000000 Гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26100000 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26110000 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26111000 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26111100 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26120000 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26121000 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26121100 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26200000 Эл аралык уюмдарга гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26210000 Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26211000 Эл аралык уюмдарга жана КМШ чектериндеги бирикмелерге │ 

төгүмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26211100 Эл аралык уюмдарга мүчөлүк акы төгүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26211200 КМШ чектериндеги интеграциялык бирикмелерге мүчөлүк акы│ 

төгүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26211900 Башка кайтарымсыз которуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26220000 Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26221000 Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26221100 Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26300000 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка │ 

бирдиктерине гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26310000 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка │ 

бирдиктерине учурдагы гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26311000 Жергиликтүү бюджеттерге гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26311100 Категориалдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26311200 Теңештирүү гранттары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26311300 Түрткү берүүчү гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26312000 │Өзара эсептешүү боюнча берилүүчү каражаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26312100 - өзара эсептешүү боюнча республикалыктан жергиликтүү │ 

бюджетке берилүүчү каражаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26312200 - өзара эсептешүү боюнча жергиликтүүдөн республикалык │ 

бюджетке берилүүчү каражаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26312300 - эмгек акыны жогорулатууга берилүүчү каражаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26313000 Субвенциялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26313100 Социалдык фондго субвенциялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26320000 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка │ 

бирдиктерине капиталдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26321000 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка │ 

бирдиктерине капиталдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

26321100 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка │ 

бирдиктерине капиталдык гранттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27000000 Социалдык жөлөкпулдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27100000 Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27110000 Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27111000 Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27111100 Элди социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27111200 Бийик тоолуу шартта иштегендиги үчүн жеңилдетилген │ 

пенсиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27111300 Аскер кызматчыларына пенсиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27111400 Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын │ 

энелерине пенсиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27111500 Элдин кээ бир категорияларына пенсиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27112000 Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү │ 

камсыздандыруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27112100 Аскер кызматчыларынын кокустук окуядан каза болуп, же │ 

майып болуп калуусун мамлекеттик милдеттүү жекече │ 

камсыздандыруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27113000 Элди социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27113100 Электроэнергия үчүн пенсияга компенсациялык төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27113200 Эмгектен майып болгондугу үчүн компенсациялык төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27113900 Башка компенсациялык төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27114000 Элдин социалдык камсыздандыруу боюнча үстөк кошуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27114100 Майыптардын пенсияларына үстөк кошуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27114200 │Өзгөчө кызматы үчүн пенсияларга үстөк кошуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27115000 Элди медициналык камсыздандыруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27115100 16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27115200 Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27115300 Социалдык жөлөкпул алган адамдарды медициналык │ 

камсыздандыруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27200000 Элге социалдык жардам боюнча жөлөкпул │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27210000 Элге социалдык жардам боюнча жөлөкпул │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27211000 Элге социалдык жардам боюнча жөлөкпул │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27211100 Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөкпул │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27211200 Бала төрөгөндө берилүүчү бир жолку жөлөкпул │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27211300 1,5 жашка баласы жеткенге чейин энелерге жөлөкпул │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27211400 Жумушсуздук боюнча жөлөкпул │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27212000 Башка социалдык жөлөкпул жана төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27212100 Убактылуу ишке жарамсыздык боюнча жөлөкпул │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27212200 Боюнда болгондо жана төрөгөндө жөлөкпул │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27212300 Ритуалдык жөлөкпул төлөөлөр (көргө коюуга) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27213000 Элге жеңилдиктер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27213100 Элге жеңилдиктер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27214000 Социалдык камсыздоо боюнча башка чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27214100 Кесиптик окууга чыгымдар (социалдык структуралар │ 

тарабынан төлөнүүчү) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27214200 Коомдук иштерди уюштурууга чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27214300 Микрокредиттөөгө чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

27214400 Жумуш ордуна чек │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28000000 Башка чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28200000 Ар түрдүү башка чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28210000 Учурдагы ар түрдүү башка чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28211000 Стипендиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28211100 Стипендиялар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28212000 Соттордун чечимдери боюнча документтерди аткарууга акы │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28212100 Соттордун чечимдери боюнча документтерди аткарууга акы │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28213000 Башка статьяларга киргизилбеген башка чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28213100 Башка статьяларга киргизилбеген башка чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28214000 Бирдиктүү статья менен көрсөтүлгөн чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28214100 Саламаттык сактоо тутумунда бирдиктүү статья менен │ 

көрсөтүлгөн чыгымдар (Бирдиктүү төлөөчү) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28215000 Камсыздандыруу камдары (резервдери) жана башка камдык │ 

(резервдик) фонддор │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28215100 Камсыздандыруу камдары (резервдери) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28215200 Камдык (резервдик) фонддор │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28216000 Фонддор │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28216100 Жакырчылыкты кыскартуу фонду │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28216900 Башка фонддор │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28217000 Мамлекеттик программалар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28217100 Мамлекеттик инвестициялардын программалары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28220000 Капиталдык ар түрдүү башка чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28221000 Капиталдык ар түрдүү башка чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

28221100 Капиталдык ар түрдүү башка чыгымдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

30000000 Бюджеттик уюмдардын активдери жана милдеттенмелери │ 

боюнча төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31000000 Каржы эмес активдер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31100000 Негизги фондулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31110000 Имараттар жана курулмалар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31111000 Турак үй имараттары жана жайлары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31111100 Турак үй имараттарын жана жайларын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31111110 Квартираларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31111120 Турак үйлөрдү сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31111190 Башка турак үй имараттарын жана жайларын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131200 Курулмаларды сатып алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31113210 │Өндүрүштүк курулмаларды сатып алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33113220 Жолдорду алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33113230 Көпүрөлөрдү алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33113290 Башка курулмаларды алуу │ 

31113300 Курулмаларды капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31113310 │Өндүрүштүк курулмаларды капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31113320 Жолдорду капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31113330 Көпүрөлөрдү капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31113390 Башка курулмаларды капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31120000 Машиналалр жана жабдуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121000 Танспорттук каражаттар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31120000 Машиналар жана жабдуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121000 Унаа каражаттары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121110 Унаа каражаттарын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121110 Жеңил автомобилдерди сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121120 Автобустарды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121130 Жүк ташуучу машиналарды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121140 Поезддерди сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121150 Суу унаа каражаттарын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121160 Аба унааларын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121190 Башка унаа каражаттарын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121200 Унаа каражаттарын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121210 Жеңил автомобилдерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121220 Автобустарды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121230 Жүк ташуучу машиналарды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121240 Поезддерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121250 Суу унаа каражаттарын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121260 Аба унаа каражаттарын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121290 Башка унаа каражаттарын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121300 Унаа каражаттарын капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121310 Жеңил автомобилдерди капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121320 Автобустарды капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121330 Жүк ташуучу машиналарды капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121340 Поезддерди капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121350 Суу унаа каражаттарын капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121360 Аба унааларын капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31121390 Башка унаа каражаттарын капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122000 Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122100 Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122110 │Өндүрүш механизмдерин жана жабдууларын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122120 Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122190 Башка механизмдерди жана жабдууларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122200 Механизмдерди жана өндүрүштүн жабдууларын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122210 │Өндүрүштүн механизмдерин жана жабдууларын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122220 Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122290 Башка механизмдерди жана жабдууларды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122300 Механизмдерди жана өндүрүш жабдууларын капиталдык оңдоо│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122310 │Өндүрүш механизмдерин жана жабдууларын капиталдык оңдоо│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122320 Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын капиталдык │ 

оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31122390 Башка механизмдерди жана жабдууларды капиталдык оңдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123000 Эмеректер, кеңсе жабдуулары жана шаймандар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123100 Эмеректерди, кеңсе жабдууларын жана шаймандарды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123110 Эмеректерди сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123120 Кеңсе жабдууларын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123130 Компьютерлердин жабдууларын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123140 Шаймандарды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123190 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123200 Эмеректерди, кеңсе жабдууларын жана шаймандарды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123210 Эмеректерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123220 Кеңсе жабдууларын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123230 Компьютерлердин жабдууларын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123240 Шаймандарды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31123290 Башка эмеректерди жана жабдууларды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31130000 Башка негизги фондулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131000 │Өстүрүлүүчү активдер, өсүмдүктөр жана жаныбарлар │ 

кошулуп │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131100 │Өстүрүлүүчү активдерди сатуу, өсүмдүктөрдү жана │ 

жаныбарларды кошуп │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131110 Тастыкталган үрөөндөрдү сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131120 │Өсүмдүктөрдү сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131130 Жаныбарларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131140 Азыктуу малды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131150 Жумушчу малды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131190 Башка өстүрүлүүчү активдерди сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131200 │Өстүрүлүүчү активдерди алуу, өсүмдүктөрдү жана │ 

жаныбарларды кошуп │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131210 Тастыкталган үрөөндөрдү алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131220 │Өсүмдүктөрдү алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131230 Мал сатып алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131240 Азыктуу малды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131250 Жумушчу малды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31131290 Башка өстүрүлүүчү активдерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31132000 Материалдык эмес активдер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31132100 Материалдык эмес активдерди сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31132110 Автордук укук жана патенттерди сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31132120 Жер астындагы кенге жана башка ээликтерге укуктарды │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31132190 Башка материалдык эмес активдерди сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31132200 Материалдык эмес активдерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31132210 Автордук укуктарды жана патенттерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31132220 Жер астындагы кенге жана башка ээликтерге укуктарды │ 

алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31132290 Башка материалдык эмес активдерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31200000 Запастар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31210000 Стратегиялык запастар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31211000 Мамлекеттин материалдык кам (резерв) фондусундагы │ 

запастар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31211100 Мамлекеттин материалдык резерв фондусундагы запастарды │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31211110 Күйүүчү май материалдарын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31211120 Дан-эгиндерин сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31211190 Мамлекеттин материалдык резерв фондусундагы башка │ 

запастарды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31211200 Мамлекеттин материалдык кам (резерв) фондусундагы │ 

запастарды толтуруу (алуу) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31211210 Күйүүчү май материалдарынын запастарын толтуруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31211220 Дан-эгиндеринин запастарын толтуруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31211290 Мамлекеттин материалдык кам (резерв) фондусундагы │ 

запастардан башка запастарды толтуруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31220000 Башка запастар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31221000 Чийки заттар жана материалдар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31221100 Чийки заттарды жана материалдарды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31221110 Чийки заттарды жана материалдарды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31221210 Чийки заттардын жана материалдардын запастарын толтуруу│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31221200 Чийки заттардын жана материалдардын запастарын толтуруу│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31222000 Бүтпөгөн өндүрүш │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31222100 Бүтпөгөн өндүрүштү сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31222110 Бүтпөгөн өндүрүштү сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

312212200 Бүтпөгөн өндүрүштү алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31222210 Бүтпөгөн өндүрүштү алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31222000 Даяр продукция │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31223000 Даяр продукцияларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31223100 Даяр продукцияларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31223110 Даяр продукцияларды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31223200 Даяр продукцияларды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31224000 Кайра сатылуучу товарлар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31224110 Кайра сатылуучу товарларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31224110 Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31224200 Кайра сатуу үчүн товарларды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31224210 Кайра сатуу үчүн товарларды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31300000 Баалуулуктар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31400000 Жер жана башка өндүрүлбөгөн активдер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31410000 Жер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31411000 Айыл чарба жерлери │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31411100 Айыл чарба жерлерин сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31411110 Айыл чарба жерлерин сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31411200 Айыл чарба жерлерин алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31411110 Айыл чарба жерлерин алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31412000 Айыл чарбасына жараксыз жерлер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31412100 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31412110 Айыл чарбасына жараксыз башка жерлерди сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31412200 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31412210 Турак жай имараттары жана курулмалар үчүн жерлерди алуу│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31412220 │Өндүрүштүк максаттар үчүн жерлерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

31412290 Башка максаттар үчүн жерлерди алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32000000 Каржылык активдери │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32100000 Ички каржылык активдери │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32131000 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32131100 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32131100 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32131110 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32131200 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32131210 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32132000 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32132100 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32132110 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32132200 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды алуу│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32132210 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды алуу│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32140000 Кредиттер, ссудалар жана карызга алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32141000 Мамлекетти башкаруунун башка тармактарына ссудалар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32141100 Мамлекетти башкаруунун башка тармактарынын ссудаларды │ 

төлөшү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32141110 Жергиликтүү башкаруу органдарынын бюджеттик ссудаларды │ 

төлөшү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32141190 Мамбашкаруунун башка тармактарынын бюджеттик ссудаларды│ 

төлөшү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32141200 Мамлекетти башкаруунун башка тармактарына ссудаларды │ 

берүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32141210 Жергиликтүү башкаруу органдарына бюджеттик ссудаларды │ 

берүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32141290 Мамбашкаруунун башка тармактарына бюджеттик ссудаларды │ 

берүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32142000 Ишканаларга, каржы мекемелерине жана калкка ссудалар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32142100 Ишканалардын, каржы мекемелеринин жана калктын │ 

ссудаларды төлөшү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32142110 Ишканалардын жана уюмдардын ссудаларды төлөшү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32142120 Каржы мекемелеринин ссудаларды төлөшү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32142210 Ишканаларга, каржы мекемелерине жана калкка ссудаларды │ 

берүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32142220 Ишканаларга жана уюмдарга ссудаларды берүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32142220 Каржы мекемелерине ссудаларды берүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32150000 Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32151000 Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32151100 Акциялар жана капиталга катышуунун башка формаларын │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32151110 Акцияларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32151190 Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32151210 Акцияларды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32151290 Капиталга катышуунун башка формаларын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32170000 Башка ички дебитордук карыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32171000 Башка ички дебитордук карыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32171100 Башка ички дебитордук карыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32171110 Башка ички дебитордук карыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32171200 Башка ички дебитордук карыздарды таануу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32171210 Башка ички дебитордук карыздарды таануу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32200000 Тышкы каржылык активдери │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32230000 Акциялардан башка баалуу кагаздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32231000 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32231100 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32231110 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32231200 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32231210 Акциялардан башка кыска мөөнөттөгү баалуу кагаздарды │ 

алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32232000 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32232100 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32232110 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32232200 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды алуу│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32232210 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды алуу│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32240000 Кредиттер жана карызга алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32241000 Башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө кредиттер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32241100 Башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн кредиттерди төлөшү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32241110 Башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн кредиттерди төлөшү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32241200 Башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө кредит берүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32241210 Башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө кредит берүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32250000 Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32251000 Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32251100 Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын │ 

сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32251110 Акцияларды сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32251190 Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32251200 Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын │ 

алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32251210 Акцияларды алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32251290 Капиталга катышуунун башка формаларын алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32270000 Башка тышкы дебитордук карыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32271000 Башка тышкы дебитордук карыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32271100 Башка тышкы дебитордук карыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32271110 Башка тышкы дебитордук карыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32271200 Башка тышкы дебитордук карыздарды таануу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

32271210 Башка тышкы дебитордук карыздарды таануу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33000000 Милдеттенмелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33100000 Ички милдеттенмелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33130000 Акциялардан башка баалуу кагаздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33131000 Акциялардан башка кыска мөөнөттөгү ички баалуу кагаздар│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33131100 Акциялардан башка кыска мөөнөттөгү баалуу кагаздарды │ 

чыгаруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33131110 Мамлекеттин казына векселдерин чыгаруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33131190 Акциялардан башка кыска мөөнөттөгү башка баалуу │ 

кагаздарды чыгаруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33131200 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33131210 Мамлекеттин казына векселдерин төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33131290 Акциялардан башка кыска мөөнөттүү башка баалуу │ 

кагаздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33132000 Акциялардан башка узак мөөнөттүү ички баалуу кагаздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33132100 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

чыгаруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33132110 Мамлекеттин казына векселдерин чыгаруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33132190 Акциялардан башка узак мөөнөттүү башка баалуу │ 

кагаздарды чыгаруу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33132200 Акциялардан башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33132210 Мамлекеттин казыналык векселдерин төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33132290 Акциялардан башка узак мөөнөттүү башка баалуу │ 

кагаздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33140000 Ичтен карыз алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33141000 Мамлекетти башкаруунун башка бирдиктеринен карыз │ 

алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33141100 Мамлекетти башкаруунун башка бирдиктеринен карыз │ 

алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33141110 Мамлекетти башкаруунун башка бирдиктеринен карыз │ 

алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33141200 Мамлекетти башкаруунун башка бирдиктеринен карыз │ 

алууларды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33141210 Мамлекетти башкаруунун башка бирдиктеринен карыз │ 

алууларды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33142000 Ишканалардан, уюмдардан, каржы мекемелеринен карызга │ 

алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33142100 Ишканалардан, уюмдардан, каржы мекемелеринен карызга │ 

алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33142110 Ишканалардан, уюмдардан, каржы мекемелеринен карызга │ 

алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33142200 Ишканалардан, уюмдардан, каржы мекемелеринен алынган │ 

карыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33142210 Ишканалардан, уюмдардан, каржы мекемелеринен алынган │ 

карыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33170000 Башка ички кредитордук карыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33171000 Башка ички кредитордук карыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33171100 Башка ички кредитордук карыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33171110 Башка ички кредитордук карыздар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33171200 Башка ички кредитордук карыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33171210 Башка ички кредитордук карыздарды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33200000 Тышкы милдеттенмелер │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33240000 Тыштан карыз алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33241000 Эки тараптуу карыз келишимдери │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33241100 Эки тараптуу карыз келишимдери боюнча карыз алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33241110 Эки тараптуу карыз келишимдери боюнча карыз алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33241200 Эки тараптуу карыз келишимдери боюнча милдеттенмелерди │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33241210 Эки тараптуу карыз келишимдери боюнча милдеттенмелерди │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33242000 Көп тараптуу карыз келишими │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33242100 Көп тараптуу карыз келишимдери боюнча карыз алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33242100 Көп тараптуу карыз келишимдери карыз алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33242200 Көп тараптуу карыз келишимдери боюнча милдеттенмелерди │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33242210 Көп тараптуу карыз келишимдери боюнча милдеттенмелерди │ 

төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33243000 Чет өлкө каржы институттары │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33243100 Чет өлкө каржы институттарынан карыз алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33243110 Чет өлкө каржы институттарынан карыз алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33243200 Чет өлкө каржы институттарынын алдындагы │ 

милдеттенмелерди төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33243210 Чет өлкө каржы институттарынын алдындагы │ 

милдеттенмелерди төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33249000 Башка тышкы карыз │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33249100 Башка тышкы карыз алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33249110 Башка тышкы карыз алуулар │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33249200 Башка тышкы карыз алууларды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

33249210 Башка тышкы карыз алууларды төлөө │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

40000000 Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр, │ 

бюджеттик эмес мекемелердин активдери жана │ 

милдеттенмелери │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41000000 Товарлар үчүн төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

4101000 Айылчарба продукциялары, мергенчилик продукцияларына │ 

төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41011000 Сертификацияланган үрөндөрдү сатып алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41012000 Жашылча жана бакча өсүмдүктөрүн сатып алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41013000 Мал сатып алуу (эт багытындагы жана иште │ 

пайдаланылуучу) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41014000 Мал чарба продукцияларын сатып алуу (эт, сүт азыктарын)│ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41015000 Мергенчилик продукцияларын сатып алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41016000 Башка айыл чарба продукцияларын сатып алуу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41020000 Токой, чарбасынан алынган продукциялар үчүн төлөөлөр, │ 

жыгач даярдоо │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41030000 Балык продукцияларына төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41040000 Тоокен өндүрүшүнүн продукциялары үчүн төлөөлөр, кен │ 

чыгуучу (көмүр, мунайзаты, кендер) жерлерди иштетүү │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41050000 Кайра иштетүү өнөр жайынын продукциялары үчүн төлөөлөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41051000 Тамакаш азыктары, суусундуктар, тамекилер, муздатылган │ 

суулар жана муздатууда керектелген муздар үчүн │ 

төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41052000 Текстиль жана токулган буюмдар; кийим-кече; мехтер; │ 

булгаары жана андан жасалган буюмдар үчүн төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41053000 Жыгач жана андан жасалган буюмдар; целлюлоза, кагаз │ 

жана андан жасалган буюмдар; маалымат жаздырылуучу │ 

нерселер үчүн төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41054000 Кокс үчүн; мунайзаттарын кайра иштетүүдөн алынган │ 

продукциялар, отундар үчүн төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41055000 Химиялык заттар, химиялык жол менен алынган │ 

продукциялар, химиялык булалар, резина жана пластмасса │ 

буюмдары, минералдык заттар, металл эмес буюмдар үчүн │ 

төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41056000 Металл жана даяр металл буюмдары үчүн төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41057000 Башка топторго кирбеген машиналар жана жабдуулар, │ 

электр жана оптикалык жабдуулар үчүн төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41058000 Транспорттук жабдуулар үчүн төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41059000 Башка өнөржай продукциялары үчүн төлөмдөр (эмерек, │ 

спорт товарлары, оюнчуктар) │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41060000 Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдөн тышкары, │ 

электрэнергиясы, газ жана ысык суу үчүн төлөмдөр │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41061000 - ысык суу │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41062000 - электрэнергиясы үчүн │ 

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

41063000 - газ