Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2008 жылдын 1 саны 

 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 

31-октябрында каттоодон өткөн. Каттоо номери N 115-07 

 

Бишкек шаары 

2007-жылдын 31-октябры N 46/6 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК 

БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

"Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө

жобо тууралуу 

 

Кароого сунушталган "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобонун долбоорун карап көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына, "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдары жөнүндө" мыйзамдын 27-статьясына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын. 

5. Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн, микрофинансылык компанияларды тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү, айым С.К. Алыбаевага ыйгарылсын. 

 

Төрага үчүн 

Улуттук банктын Төрагасынын 

милдетин аткаруучу Абдыбалы тегин С. 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 

11-декабрында каттоодон өткөн. Каттоо номери N 115-07 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 31-октябрындагы 

N 46/6 токтому менен 

бекитилген 

 

Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө 

ЖОБО 

 

1. Жалпы жоболор 

2. Максаттары жана милдеттери 

3. ММРОнун мазмуну жана аны берүү мезгил аралыгы 

4. ММРОнун берүү тартиби 

5. Корутунду жобо 

Тиркеме N 1. Микрофинансы компаниясынын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы 

Тиркеме N 2. Микрофинансы компаниясынын мезгил-меэгили менен берилүүчү регулятивдик отчету 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Бул Жобо "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамга жана "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамга ылайык иштелип чыккан жана микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары текст боюнча ММРО) бирдиктүү формасын аныктайт. 

1.2. ММРО жөнүндө жобонун аракети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары текст боюнча - Улуттук банк) лицензия алышкан бардык микрофинансы компанияларга (мындан ары текст боюнча - МФК) жайылтылат. 

1.3. ММРО бухгалтердик эсепке алуу жана системадан тышкары эсепке алуунун маалыматтарынын негизинде түзүлөт. 

 

2. Максаттары жана милдеттери 

 

2.1. ММРО төмөнкүлөргө анализ жүргүзүү максатында түзүлөт: 

а) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамдарында белгиленген функцияларды Улуттук банк тарабынан аткарылышынын чегинде МФКнын финансылык абалына; 

б) ликвиддүүлүктү, төлөөгө жөндөмдүүлүктү жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу боюнча чечимдерди кошо алганда, компаниянын жетекчилиги тарабынан башкаруу чечимдеринин кабыл алынышы үчүн МФКнын ишине. 

2.2. ММРОнун башкы милдети - ушул Жобонун 2.1. пунктунда көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн МФКнын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалыматтарды берүү

 

3. ММРОнун мазмуну жана аны берүү мезгил аралыгы 

 

3.1. ММРО МФКнын белгилүү бир мезгил ичинде аткарган ишин чагылдырган, белгиленген формадагы жана белгиленген мөөнөттө берилүүчү отчетту түшүндүрөт. 

3.2. Отчеттун жыйынтыкталган курамы, алардын кыскача мазмуну жана отчетторду берүү мөөнөттөрү ушул жобонун 1-тиркемесинде келтирилген. 

3.3. МФКнын 4-чейрек үчүн ММРО жылдык отчет болуп саналат. 

3.4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик Жылдык отчет отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирилбестен Улуттук банкка берилүүгө тийиш. 

3.5. ММРО 12 бөлүктөн турат. 

 

4. ММРОнун берүү тартиби 

 

4.1. Ар бир МФКда ММРОнун мазмунунун толуктугу, берүү мөөнөттөрүнүн сакталышы жана тура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. ММРОдо камтылган маалыматка тиешелүү бардык маселелер боюнча Улуттук банк менен биргелешип иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге жүктөлөт. 

4.2. ММРО ушул жобонун 2-тиркемесине ылайык формада, отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө, кагазга чыгарылган жана электрондук формада Улуттук банкка берилет. Кагазга чыгарылган отчеттор конвертке салынып, чапталган түрдө берилүүгө тийиш. 

4.3. ММРОнун электрондук версиясы Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгына берилет. 

4.4. Кыргыз Республикасынын областтарында жайгашкан МФКлар ММРОну кагазга чыгарылган жана мүмкүнчүлүк болгон учурда электрондук түрүндө Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына же Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө беришет. 

4.5. ММРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар аныкталган, толук эмес түрдө берилген, же формалары туура эмес толтурулган учурларда Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы, областтык башкармалыктары же Баткен областындагы өкүлчүлүгү МФКга оңдолгон отчету финансылык отчетун чагылдыруу менен төмөнкү мөөнөттөрдө берүүнүн зарылчылыгы жөнүндө кат жөнөтөт: 

- чейректик отчет үчүн - отчет алынган күндөн кийинки 10 жумуш күнү ичинде; 

- жылдык отчет үчүн - отчет алынган күндөн кийинки 15 жумуш күнү ичинде. 

Оңдолгон отчеттор МФКнын коштомо каты менен бирге Улуттук банктын катын алгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка берилүүгө тийиш. 

4.6. Улуттук банктын ММРО боюнча сын-пикирлери болбогон же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык оңдолуп жана МФКнын каты менен тастыкталгандан кийин ММРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет. 

4.7. МФКлар ММРОну башкы МФК жана анын филиалдары боюнча консолидацияланган негизде беришет. 

4.8. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет белгиленген формада: көктөлгөн, отчеттун бөлүктөрүнүн барактарынын санын көрсөтүү менен номерленген, мөөр коюлуп, МФКнын алардын түзүлүшү жана берилиши үчүн жоопкерчиликтүү кызматкеринин колтамгасын койдуруу менен берилүүгө тийиш. 

4.9. ММРО отчеттук күнгө карата МФКнын абалы тууралуу так маалыматты камтууга тийиш. МФКнын чейректик жана жылдык Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетторунда иш-абалынын туура чагылдырылышы МФКнын Директорлор кеңешинин Төрагасы же Төрага жок учурда анын милдетин аткарган Директорлор кеңешинин мүчөсү, МФК Башкармасынын Төрагасы, МФКнын Башкы бухгалтери жана МФК Башкармасынын ММРОну даярдоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсү тарабынан тастыкталууга тийиш. 

 

5. Корутунду жобо 

 

5.1. Маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же так эмес маалыматтардын берилиши, ошондой эле ММРОнун туура эмес толтурулгандыгы үчүн МФК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 

5.2. МФК Улуттук банкка берилген ММРОнун экинчи нускасын сактап калууга тийиш. 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007 жылдын 31-октябрындагы 

N 46/6 токтому менен 

бекитилген 

"Микрофинансы компаниясынын 

мезгил-мезгили менен 

берилүүчү регулятивдик отчету 

жөнүндө" жобого 

1-тиркеме 

 

Микрофинансы компаниясынын мезгил-мезгили менен 

берилүүчү регулятивдик отчетунун 

КУРАМЫ 

 

┌──┬──────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┐ 

N бөлүк аталышы Мезгилдүүлүгү│ Берүү Эскертүү же │ 

мөөнөттөрү ченемдик укук- │ 

тук актыларга │ 

шилтеме │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

1 Титулдук Жыл сайын Отчеттук жыл- 12 бөлүккө │ 

баракча дан кийинки тиркелет │ 

жылдын │ 

1-февралына │ 

чейин │ 

│ 

Чейрек сайын отчеттук │ 

Депозиттерди мезгил │ 

тартуучу МФК аяктагандан │ 

│үчүн ай сайынкийин 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

2 Банктык Жыл сайын Отчеттук жыл- 12 бөлүккө │ 

Директорлор дан кийинки тиркелет │ 

кеңешинин жана жылдын │ 

МФК Башкармасы- 1-февралына │ 

нын мүчөлөрү чейин │ 

жөнүндө │ 

маалыматтар │Өзгөртүүлөр │Өзгөртүүлөр │ 

киргизилген кабыл алын- │ 

учурда гандан кийин │ 

10 календар- │ 

дык күн │ 

ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

3 МФКнын өзүнчө Жыл сайын Отчеттук жыл- 12 бөлүккө │ 

кызмат адамдары дан кийинки тиркелет │ 

тууралуу жылдын │ 

маалымат 1-февралына │ 

чейин │ 

│ 

│Өзгөртүүлөр │Өзгөртүүлөр │ 

киргизилген кабыл алын- │ 

учурда гандан кийин │ 

10 календар- │ 

дык күн │ 

ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

4 МФК жөнүндө Жыл сайын Отчеттук жыл- 12 бөлүккө │ 

базалык дан кийинки тиркелет │ 

маалымат жылдын │ 

1-февралына │ 

чейин │ 

│ 

│Өзгөртүүлөр │Өзгөртүүлөр │ 

киргизилген кабыл алын- │ 

учурда гандан кийин │ 

10 календар- │ 

дык күн │ 

ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

5 1-бө- Баланстык отчетЖыл сайын Отчеттук жыл- │ 

лүк. А. Активдер дан кийинки │ 

Б. Милдеттенме- жылдын │ 

лер 1-февралына │ 

В. Капитал чейин │ 

Г. МФКнын жана │ 

башка Чейрек сайын отчеттук │ 

активдеринин Депозиттерди мезгил │ 

жана башка тартуучу МФК аяктагандан │ 

милдеттенмеле- │үчүн ай сайынкийин 10 │ 

ринин шифрин календардык │ 

чечмелөө күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

6 2-бө- Пайдалар жана Жыл сайын Отчеттук жыл- │ 

лүк. чыгымдар дан кийинки │ 

жөнүндө отчет жылдын │ 

А. Пайыздык 1-февралына │ 

кирешелер чейин │ 

│ 

Б. Пайыздык Чейрек сайын отчеттук │ 

чыгашалар Депозиттерди мезгил │ 

В. Пайызсыз тартуучу МФК аяктагандан │ 

кирешелер │үчүн ай сайынкийин 10 │ 

Г. Пайызсыз календардык │ 

чыгашалар күн ичинде │ 

Д. Башка │ 

операциялык │ 

жана админи- │ 

стративдик │ 

чыгашалар │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

7 3-бө- Капиталдын Жыл сайын Отчеттук жыл- │ 

лүк. түзүмү дан кийинки │ 

А. Капиталдын жылдын │ 

түзүмүндөгү 1-февралына │ 

өзгөрүүлөр чейин │ 

│ 

Б. МФКнын Чейрек сайын отчеттук │ 

акциялары Депозиттерди мезгил │ 

жана башка тартуучу МФК аяктагандан │ 

баалуу кага-│үчүн ай сайынкийин 10 │ 

дары тууралу календардык │ 

билдирүү күн ичинде │ 

маалыматтары │ 

В. Бөлүштүрүл- │ 

бөгөн │ 

пайдадагы │ 

өзгөрүүлөр │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

8 4-бө- 4.1. Мөөнөтүндө│Жыл сайын Отчеттук жыл- │ 

лүк. төлөнбөгөн дан кийинки │ 

активдер туура- жылдын │ 

луу маалымат 1-февралына │ 

4.2. Тобокелдик чейин │ 

деңгээли боюнча │ 

активдердин Чейрек сайын отчеттук │ 

жана баланстан Депозиттерди мезгил │ 

тышкары милдет-тартуучу МФК аяктагандан │ 

тенмелердин │үчүн ай сайынкийин 10 │ 

классификациясы календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

9 5-бө- 5.А. Суммалары Жыл сайын Отчеттук жыл- │ 

лүк. боюнча бөлүштү- дан кийинки │ 

рүү менен жылдын │ 

депозиттер 1-февралына │ 

5.Б. Төлөө чейин │ 

мөөнөттөрү │ 

боюнча Чейрек сайын отчеттук │ 

депозиттер Депозиттерди мезгил │ 

тартуучу МФК аяктагандан │ 

│үчүн ай сайынкийин 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

106-бө- 6.А. Пайыздык Жыл сайын Отчеттук жыл- │ 

лүк. чендердин дан кийинки │ 

│өзгөрүүсүнө жылдын │ 

активдердин 1-февралына │ 

жана милдеттен- чейин │ 

мелердин │ 

ийкемдүүлүгүнө Чейрек сайын отчеттук │ 

талдоо Депозиттерди мезгил │ 

6.Б. Төлөө тартуучу МФК аяктагандан │ 

мөөнөттөрү │үчүн ай сайынкийин 10 │ 

боюнча актив- календардык │ 

дерге жана күн ичинде │ 

милдеттенмелер- │ 

ге талдоо │ 

жүргүзүү │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

117-бө- ПЧЖОК(РППУ)га Жыл сайын Отчеттук жыл- │ 

лүк. │өзгөртүүлөр дан кийинки │ 

жылдын │ 

1-февралына │ 

чейин │ 

│ 

Чейрек сайын отчеттук │ 

Депозиттерди мезгил │ 

тартуучу МФК аяктагандан │ 

│үчүн ай сайынкийин 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

128-бө- Ири тобокелдик-Жыл сайын Отчеттук жыл- │ 

лүк. тер жөнүндө дан кийинки │ 

маалымат жылдын │ 

1-февралына │ 

чейин │ 

│ 

Чейрек сайын отчеттук │ 

Депозиттерди мезгил │ 

тартуучу МФК аяктагандан │ 

│үчүн ай сайынкийин 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

139-бө- Кызматкерлер Жыл сайын Отчеттук жыл- │ 

лүк. менен түзүлгөн дан кийинки │ 

бүтүмдөр жылдын │ 

жөнүндө 1-февралына │ 

маалымат чейин │ 

│ 

Чейрек сайын отчеттук │ 

Депозиттерди мезгил │ 

тартуучу МФК аяктагандан │ 

│үчүн ай сайынкийин 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

10-бө-Экономикалык Жыл сайын Отчеттук жыл-КР Юстиция │ 

лүк. ченемдерди дан кийинки министрлигинде │ 

сактоо боюнча жылдын 2003-ж. 25-мар-│ 

маалымат 1-февралына тында 29-03 │ 

чейин номеринде │ 

каттоодон │ 

Чейрек сайын отчеттук │өткөрүлгөн, КР │ 

Депозиттерди мезгил Улуттук банк │ 

тартуучу МФК аяктагандан Башкармасынын │ 

│үчүн ай сайынкийин 10 2003-ж. 19-фев-│ 

календардык ралындагы N 4/2│ 

күн ичинде токтому менен │ 

бекитилген, │ 

МФКнын ишин │ 

жөнгө салуунун │ 

Убактылуу │ 

эрежелери │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

11-бө-Кардарларга Жыл сайын Отчеттук жыл- │ 

лүк. кредит жөнүндө дан кийинки │ 

маалымат жылдын │ 

1-февралына │ 

чейин │ 

│ 

Чейрек сайын отчеттук │ 

Депозиттерди мезгил │ 

тартуучу МФК аяктагандан │ 

│үчүн ай сайынкийин 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

12-бө-Депозиттердин Жума сайын Отчеттук КР Юстиция │ 

лүк. орточо көлөмү Депозиттерди жумадан министрлигинде │ 

тартуучу кийинки 2004-ж. 5-октя-│ 

МФК үчүн ганажуманын брында 108-04 │ 

биринчи жумушномеринде │ 

күнүндө каттоодон │ 

│өткөрүлгөн, КР │ 

Улуттук банк │ 

Башкармасынын │ 

2004-ж. 27- │ 

августундагы │ 

N 22/4 токтому │ 

менен бекитил- │ 

ген "Милдеттүү │ 

резервдер │ 

жөнүндө" жобого│ 

2-тиркеме │ 

└──┴──────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘ 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007 жылдын 31-октябрындагы 

N 46/6 токтому менен 

бекитилген 

"Микрофинансы компаниясынын 

мезгил-мезгили менен 

берилүүчү регулятивдик отчету 

жөнүндө" жобого 

2-тиркеме 

 

Кызматтык Банктык эмес мекемелердин Кыргыз Республикасынын 

колдонуу ишине көзөмөл башкармалыгы Улуттук банк Башкармасынын 

үчүн токтому менен бекитилген 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы 

 

Микрофинансы компаниясынын мезгил-мезгили менен 

берилүүчү регулятивдик 

ОТЧЕТУ 

 

________________________ Nо. _______________________ 

(берүү мөөнөтү) (кириш/чыгыш) 

 

Көрсөтүлгөн абалга 

карата: _________________ Түзүлгөн: _________________ 

үнү, айы, жылы/ /күнү, айы, жылы/ 

 

Мезгилдүүлүгү: - чейрек сайын, - жылдык, - түзөтүү 

 

Отчеттун аныктыгы 

тастыкталды: _______ ички текшерүү менен 

_______ аудит тарабынан, корутундусуз │ 

_______ аудит тарабынан, корутунду менен 

Отчет берген мекеме: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

/ МФКнын аталашын чоң тамгалар менен көрсөткүлө

 

КОЛТАМГА ЖАНА КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ 

 

Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана анын тиркемелери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболоруна ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Ошондой эле, биз бул отчету текшергендигибизди күбөлөндүрөбүз жана ушул отчеттук күнгө карата компаниянын талапка ылайык абалын камтыгандыгын тастыктайбыз. 

 

1. Компаниянын Директорлор _________________________________ 

кеңешинин Төрагасы (колтамгасы) (аты жөнү

 

2. Компаниянын Директорлор 

кеңешинин (же болбосо 

Ревизиялык комиссиянын) 

мүчөсү _________________________________ 

(колтамгасы) (аты жөнү

3. Компаниянын Башкармасынын 

Төрагасы _________________________________ 

(колтамгасы) (аты жөнү

 

4. Башкы бухгалтер ________________________________ 

(колтамгасы) (аты жөнү

 

5. Отчетту даярдоо боюнча 

ишке түздөн түз жетекчилик 

кылган, Башкарманын мүчөсү _________________________________ 

(колтамгасы) (аты жөнү

 

6. Ички аудитордук фирма _________________________________ 

(кортундунун N жана күнүнө шилтеме) 

 

Отчет түзүү боюнча 

жооптуу адам ───────────────┴───────────────┴─────────── 

Кызматы Аты жөнү Колтамгасы 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Кардарлардын жалпы саны: _____________________________________ 

а) карыз алуучулар _____________________________________ 

б) аманатчылар _____________________________________ 

 

Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан гана толтуруу үчүн 

┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┐ 

Катталган Колтамгасы Карап чы- Колтамгасы Текшерүү Колтамгасы│ 

күнү гууга келип аяктаган │ 

түшкөн күнү│ күнү │ 

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 

└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┘ 

 

МФК ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН ЖАНА БАШКАРМАНЫН МҮЧӨЛӨРҮ 

ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

МФК ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ 

 

Аты-жөнү Иштеген жери Кызматы Телефону Колтамгасынын 

үлгүсү 

1. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

2. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

3. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

4. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

5. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

6. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

7. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

8. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

9. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

10. __________ ____________ ___________ __________ ___________ 

 

МФК БАШКАРМАСЫ 

 

Аты-жөнү Иштеген жери Кызматы Телефону Колтамгасынын 

үлгүсү 

1. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

2. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

3. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

4. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

5. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

6. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

7. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

8. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

9. ___________ ____________ ___________ __________ ___________ 

10. __________ ____________ ___________ __________ ___________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

КОМПАНИЯНЫН АЙРЫМ КЫЗМАТ АДАМДАРЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ 

 

1. Башкы бухгалтер 

 

а) аты жана фамилиясы ____________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) колтамгасынын үлгүсү __________________________________________ 

 

2. Ликвиддүүлүктү тескөө боюнча жооптуу кызмат адамы 

 

а) аты жана фамилиясы ____________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) колтамгасынын үлгүсү __________________________________________ 

 

3. МФКнын бюджети үчүн жооптуу кызмат адамы аты жана фамилиясы 

 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) колтамгасынын үлгүсү __________________________________________ 

 

4. МФКнын кредит иши үчүн жооптуу кызмат адамы 

 

а) аты жана фамилиясы ____________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) колтамгасынын үлгүсү __________________________________________ 

 

5. Аудит боюнча комитеттин Төрагасы 

 

а) аты жана фамилиясы ____________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) колтамгасынын үлгүсү __________________________________________ 

 

6. Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси 

 

а) аты жана фамилиясы ____________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) колтамгасынын үлгүсү __________________________________________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

МФК БОЮНЧА БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ 

 

1. Отчет берген МФКнын толук аталышы _____________________________ 

2. Дареги: _______________________________________________________ 

а) шаар __________________________________________________________ 

б) көчөсү, үй N __________________________________________________ 

в) почта дареги __________________________________________________ 

г) почта кутусу (ящик) ___________________________________________ 

3. Расмий жарыяланган байланыш: __________________________________ 

а) телефону ______________________________________________________ 

б) факс __________________________________________________________ 

в) электрондук почта _____________________________________________ 

4. Уставдык капиталдын суммасы: __________________________________ 

а) жарыялаяган ___________________________________________________ 

б) анык салынган _________________________________________________ 

5. 31-декабрга карата абал боюнча төлөнгөн: ______________________ 

 

а) жөнөкөй акциялар 

┌──────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┐ 

Номиналы Бардыгы│ 

болуп │ 

├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┤ 

Саны │ 

├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┤ 

Наркы │ 

└──────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┘ 

 

б) артыкчылык берилген акциялар 

┌──────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┐ 

Номиналы Бардыгы│ 

болуп │ 

├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┤ 

Саны │ 

├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┤ 

Наркы │ 

└──────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

 

1-бөлүк 

БАЛАНСТЫК ОТЧЕТ 

 

миң сом 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ 

Статьянын аталышы Бардыгы│ 

болуп │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

А. АКТИВДЕР │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

1. Акча каражаттары │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

анын ичинде четөлкө валютасында │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

2. Улуттук банктагы эсеп │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

3. Башка банктардагы жана финансы мекемелериндеги эсептешүү │ 

эсептери жана депозиттер │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

анын ичинде четөлкө валютасында │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

4. Баалуу кагаздар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

5. Финансы-кредит мекемелерге кредиттер │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

6. Кардарларга кредиттер жана финансы ижарасы │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

7. МИНУС: ПЧЖОК (РППУ) Кредиттер боюнча потенциалдуу чыгым │ 

тартуулардын жана жоготуулардын ордун толтурууга карата │ 

камдар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

8. Таза кредиттер жана финансы ижарасы │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

9. Негизги каражаттар, анын ичинде: │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

а) жер жана имараттар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

б) башка негизги каражаттар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

10. Ажыратылган активдер │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

а) ссуда карыз алуучунун активдин ордун жабууга кабыл алынган │ 

мүлкү │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

б) ссуда карыз алуучунун активдин ордун жабууга кабыл алынган │ 

башка менчиги │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

11. Консолидацияланбаган компанияга капитал салымдары │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

12: Башка активдер │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

а) Алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

б) төлөнгөн алдынала төлөм │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

в) аныкталбаган дебитордук суммалар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

г) жана башка активдер │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

д) МИНУС: жана башка активдерге мүмкүн болгон чыгым │ 

тартуулардын жана жоготуулардын "ордун толтурууга карата │ 

камдар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

13. БАРДЫГЫ БОЛУП: АКТИВДЕР │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

Б. МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

14. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

15. Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

16. Алынган кредиттер: │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

анын ичинде четөлкө валютасында │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

а) банктардан │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

б) башка финансы мекемелеринен │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

в) эларалык финансы институттарынан (башка финансы │ 

булактарынан) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

17. Шарттуу гранттар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

анын ичинде четөлкө валютасында │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

18. Жана башка милдеттенмелер │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

а) Төлөөгө чегерилген пайыздар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

б) Төлөнө турган салыктар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

в) Төлөп берүүгө дивиденддер │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

г) Жана башкалар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

19. БАРДЫГЫ БОЛУП: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

В. КАПИТАЛ │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

20. Акционердик капитал: │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

а) Жөнөкөй акциялар (толук төлөнгөн уставдык капитал) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

б) Артыкчылык берилген акциялар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

в) Ченемден ашык салынган капитал │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

г) Бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгымдар): │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

г1) өткөн мезгил аралыгындагы пайда (чыгымдар) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

г2) өтүп жаткан жылдагы пайда (чыгымдар) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

д) келечек керектөөлөргө камдар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

21.Жалпы камдар, анын ичинде: │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

а) негизги каражаттарды кайрадан баалоо боюнча кам │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

б) баалуу кагаздарды кайрадан баалоо боюнча кам │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

в) кредиттер жана финансы ижарасы боюнча ПЧЖОК (РППУ) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

г) жана башка активдер боюнча жалпы ПЧЖОК (РППУ) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

д) башка жалпы камдар │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

22. Консолидацияланбаган компаниялардын капитал салымдары │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

23. БАРДЫГЫ БОЛУП: КАПИТАЛ │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

24. БАРДЫГЫ БОЛУП КАПИТАЛ жана МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

 

2-бөлүк 

ТҮШКӨН ПАЙДА ЖАНА КЕТКЕН ЧЫГЫМДАР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

┌───────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐ 

А. Пайыздардан алынган киреше учурдагыжыл │ 

мезгил башынан │ 

баштап │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

1. Коммерциялык банктардагы депозиттер жана эсептер │ 

боюнча пайыздардан алынган киреше │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

2. Баалуу кагаздар боюнча пайыздардан алынган │ 

киреше │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

3. ФКМ кредиттерине пайыздардан алынган киреше │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

4. Кредиттерге жана ссудаларга пайыздардан алынган │ 

киреше │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

5. Башка пайыздык киреше │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

6. БАРДЫГЫ БОЛУП: ПАЙЫЗДАРДАН АЛЫНГАН КИРЕШЕ │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

Б. Пайыздык чыгаша │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

7. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери │ 

боюнча пайыздык чыгаша │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

8. Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери боюнча │ 

пайыздык чыгаша │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

9. Банктардан кредиттер боюнча пайыздык чыгаша │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

10. Башка финансы институттарынан кредиттер боюнча │ 

пайыздык чыгаша │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

11. Эларалык финансы институттарынан (каржылоонун │ 

башка булактары) кредиттер боюнча пайыздык │ 

чыгаша │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

12. Жана башка пайыздык чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

13. БАРДЫГЫ БОЛУП ПАЙЫЗДЫК ЧЫГАШАЛАР │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

14. ПАЙЫЗДАРДАН АЛЫНГАН ТАЗА КИРЕШЕ │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

15. КРЕДИТТЕР БОЮНЧА ПОТЕНЦИАЛДУУ ЧЫГЫМ │ 

ТАРТУУЛАРДЫН ЖАНА ЖОГОТУУЛАРДЫН ОРДУН │ 

ТОЛТУРУУГА КАРАТА КАМДАР (ПЧЖОК-РППУ) │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

16. КРЕДИТТЕР БОЮНЧА ПОТЕНЦИАЛДУУ ЧЫГЫМ ТАРТУУЛАР- │ 

ДЫН ЖАНА ЖОГОТУУЛАРДЫН ОРДУН ТОЛТУРУУГА КАРАТА │ 

КАМДАРГА ЧЕГЕРҮҮЛӨРДӨН КИЙИН ПАЙЫЗДАРДАН │ 

АЛЫНГАН ТАЗА КИРЕШЕ │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

В. Пайызсыз киреше │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

17. Комиссиондуктар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн │ 

төлөм │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

18. Курстук айырмачылыктан алынган киреше │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

19. Капиталга жана акцияларга, анын ичинде туунду │ 

жана ассоциацияланган компанияларга, болгон │ 

салымдардан киреше/дивиденддер │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

20. Башка пайызсыз кирешелер │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

21. БАРДЫГЫ БОЛУП- ПАЙЫЗСЫЗ КИРЕШЕ │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

Г. Пайызсыз чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

22. Адистердин кызмат көрсөтүүлөрүнө жана банктык │ 

кызмат көрсөтүүлөргө төлөө боюнча чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

23. Курстук айырмачылыктан чыгымдар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

24. Жана башка пайызсыз чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

25. Бардыгы болуп: Пайызсыз чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

Д. Операциялык жана административдик чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

26. Персоналды күтүү боюнча эмгек акылар жана башка │ 

чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

а) эмгек акылар жана сыйакылар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

б) Жана башка төлөөлөр жана субсидиялар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

в) Соцфондго төлөмдөр │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

27. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө гонорарлар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

28. Менчикке салыкты кошо алганда, негизги │ 

каражаттарга жана башка чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

а) ижара төлөмү │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

б) коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

в) амортизацияга чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

29. Салыктар жана камсыздандыруу │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

30. Жана башка операциялык жана административдик │ 

чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

31. БАРДЫГЫ БОЛУП ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГАШАЛАР │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

32. Бардыгы болуп: Операциялык киреше (чыгым) │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

33. Башка мүмкүн болгон жоготуулардын жана │ 

чыгымдардын ордун жабууга камдар (кредиттик │ 

операциялардан эмес) │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

34. ТАЗА ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕ (ЧЫГЫМ) │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

35. Күтүлбөгөн кирешелер жана чыгашалар │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

36. Пайдадан салык │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ 

37. ТАЗА ПАЙДА (ЧЫГЫМ ) │ 

└───────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

 

3-бөлүк 

КАПИТАЛ 

 

3-кичи бөлүк А. КАПИТАЛДЫН ТҮЗҮМҮНДӨ ӨЗГӨРҮҮЛӨР 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 

В. КАПИТАЛДЫН ТҮЗҮМҮНДӨ ӨЗГӨРҮҮЛӨР учурдагы │ 

мезгил │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

1. Бардыгы болуп өткөн жылдын аягына карата капитал │ 

жана бөлүштүрүлбөгөн пайда │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

2. Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлбөгөн капиталдын │ 

эсептерин түзөтүүлөр │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

3. Түзөтүүлөрдү эске алуу менен бардыгы болуп өткөн │ 

жылдын аягына карата капитал жана бөлүштүрүлбөгөн │ 

пайда │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

4. Өткөн жылга пайда (чыгым) │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

5. Ченемден ашык төлөнгөн капитал, өтүп жаткан жыл, │ 

таза │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

6. Өтүп жаткан жылдагы камдарга өзгөртүүлөр, (нетто) │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

а) келечек керектөөлөр үчүн камдар │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

б) баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча кам │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

в) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча кам │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

г) кредиттер жана финансы ижарасы боюнча жалпы камдар │ 

(ПЧЖОК-РППУ) │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

7. МИНУС: Жөнөкөй акцияларга накталай жарыяланган │ 

дивиденддер │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

8. МИНУС: Артыкчылык берилген акцияларга накталай │ 

жарыяланган дивиденддер │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

9. МИНУС: Жөнөкөй акцияларга акция формасындагы │ 

дивиденддер │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

10. МИНУС: Артыкчылык берилген акцияларга акция │ 

формасындагы дивиденддер │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

11. Капиталдагы жана бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы башка │ 

өзгөрүүлөр, өтүп жаткан жыл, таза (нетто) │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

12. БАРДЫГЫ БОЛУП ОТЧЕТТУК МЕЗГИЛ АРАЛЫГЫНЫН │ 

АЯГЫНА КАРАТА КАПИТАЛ ЖАНА БӨЛҮШТҮРҮЛБӨГӨН ПАЙДА │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

 

3-кичи бөлүк Б. МФК АКЦИЯЛАРЫ ЖАНА БАШКА БААЛУУ КАГАЗДАРЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ БИЛДИРҮҮЛӨРҮ 

 

(миң.сом) 

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ 

Баланстын статьялары Резиденттер Резидент │ 

эместер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

1 2 3 │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

1. Жарыяланган уставдык капитал │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

2. Төлөнгөн уставдык капитал, бардыгы болуп │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

алардын ичинде: │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

а) жөнөкөй │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

б) артыкчылык берилген │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

3. Төлөнгөн уставдык капиталга мамлекеттин │ 

үлүшү │ 

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

 

3-кичи бөлүк В. БӨЛҮШТҮРҮЛБӨГӨН ПАЙДАГА ӨЗГӨРТҮҮЛӨР 

 

(миң сом) 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ 

1. Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлгөн бөлүштүрүлбөгөн пайда │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

2. Өткөн жылдын аягына карата көрсөтүлбөгөн бөлүштүрүлбөгөн │ 

пайдага түзөтүү │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

3. Түзөтүүлөрдү эске алуу менен өткөн жылдын аягына карата │ 

бөлүштүрүлбөгөн пайда │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

4. Жыл башынан пайда (чыгым) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

5. МФКнын келечек керектөөлөрү үчүн камдарга өзгөртүүлөр │ 

өтүп жаткан жылы (нетто) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

6. Бөлүштрүрлбөгөн пайдага таасир этүүчү башка камдардагы │ 

өзгөрүүлөр, өтүп жаткан жылы, В(нетто) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

7. Алып салуу (минус) менен: жөнөкөй акциялар боюнча │ 

жарыяланган акчалай дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

8. Алып салуу (минус) менен: артыкчылык берилген акциялар │ 

боюнча жарыяланган акчалай дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

9. Алып салуу (минус) менен: жөнөкөй акциялар боюнча │ 

жарыяланган, МФКнын акциялары түрүндөгү дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

10. Алып салуу (минус) менен: артыкчылык берилген акциялар │ 

боюнча жарыяланган, МФКнын акциялары түрүндөгү │ 

дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

11. Бөлүштүрүлбөгөн пайданын жана башка түзөтүүлөрү, өтүп │ 

жаткан жылы, (нетто) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

12. Бардыгы болуп өткөн жылдын аягына карата бөлүштүрүлбөгөн │ 

пайда │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

4-бөлүк 

 

4.1-кичи бөлүк. МӨӨНӨТҮНДӨ ТӨЛӨНБӨГӨН АКТИВДЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

(миң.сом) 

┌─────────────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬─────┐ 

Статьялар Барды-Күндө-Про- Бар- 30 31 61 91 Бар- │ 

гы лүк лон- дыгы күн-ден ден ден дыгы │ 

болуп өө- гаци-болупгө 60 90 180 болуп│ 

(тил- нөтү ялан-мөө- чей-күн-күн-күн-чеге-│ 

келер-│өткө- ган нөтү ин гө гө гө рил- │ 

дин рүлбө-кре- │өткө- чей-чей-чей-беген│ 

сумма-гөн) дит- рүл- ин ин ин ста- │ 

сы тер гөн тусун│ 

3 жана кре- дагы │ 

5) дит- кре- │ 

тер дит- │ 

тер │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

1. Кардарларга │ 

кредиттер жана │ 

финансы ижарасы │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

а) өнөржай │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

б) айыл чарбасы │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

в) даярдоо жана │ 

кайра иштетүү │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

г) соода жана │ 

коммерциялык │ 

операциялар │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

д) кызмат │ 

көрсөтүүлөр │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

е) транспорт │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

ж) байланыш │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

з) курулуш жана │ 

ипотека │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

и) жеке адамдар │ 

(керектөө │ 

кредити) │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

к) жана башка │ 

кредиттер │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

2. Финансы кредит │ 

мекемелерине │ 

кредиттер │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

3. Жана башка │ 

активдер │ 

баланстан │ 

тышкары │ 

активдерди │ 

кошо алганда │ 

├─────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 

4. Бардыгы болуп │ 

└─────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

4.2-бөлүмчө. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди 

тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

 

┌──────────────────────┬─────┬───────┬────────┬──────────┬────────────┬ 

Статьянын аталышы Бар- ДисконтБардык Нормалдуу Канааттан- │ 

дыгы камдар кредиттер дыраарлык │ 

кредиттер │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

1 2 3 4 5 6 │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

1. Финансы-кредит │ 

мекемелери менен │ 

болгон кредиттик жана │ 

башка операциялары: │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

а) банктар жана │ 

финансы-кредит мекеме- │ 

лери менен болгон │ 

кредиттик, РЕПО-опе- │ 

рациялары жана кыска │ 

мөөнөттүү операциялар │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

б) башка банктардагы │ 

эсептешүү эсептери │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

в) башка банктардагы │ 

депозиттер │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

2. Кредиттер жана │ 

башка кардарларга │ 

финансылык ижара │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

а) өнөржай │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

б) айыл чарбачылыгы │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

в) даярдоо жана кайра │ 

иштетүү │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

г) соода жана │ 

коммерциялык │ 

операциялар │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

д) кызмат көрсөтүүлөр │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

е) транспорт │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

ж) байланыш │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

з) курулуш жана │ 

ипотека │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

и) жеке адамдар │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

к) башка кредиттер │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

3. Финансы-кредит │ 

мекемелерге кредиттер │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

4. Бардык кредиттер │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

5. Баалуу кагаздарга │ 

жана/же капиталга │ 

болгон инвестициялар │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

6. Активди төлөөгө │ 

кабыл алынган банктын │ 

башка менчиги │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

7. Башка активдер │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

8. Классификациялоого │ 

тийиш болгон бардык │ 

активдер │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

9. Баланстан тышкаркы │ 

милдеттенмелер │ 

├──────────────────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┼ 

10. Бардыгы болуп │ 

классификациялоо тийиш │ 

болгон активдер жана │ 

баланстан тышкаркы │ 

милдеттемелер │ 

└──────────────────────┴─────┴───────┴────────┴──────────┴────────────┘ 

┬───────────┬───────┬────────┬───────┬──────┬─────────────┬───────────┐ 

Байкоо "Жалпы"Субстан-Шектүү Жого- "атайын" Сурап- │ 

алдындагы камдар дарттуу туулар кадамдар билүү үчүн:│ 

кредиттер кредиттер- │ 

дин саны │ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

7 8 9 10 11 12 13 │ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

┴───────────┴───────┴────────┴───────┴──────┴─────────────┴───────────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

5. А.-бөлүм. СУММАЛАР БОЮНЧА БӨЛҮНГӨН ДЕПОЗИТТЕР 

 

┌───┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 

МӨӨНӨТТҮҮ ДЕПОЗИТТЕР │ 

├─────────────────────────────────────────┤ 

Улуттук валютада (ми. сом.) │ 

├───────┬─────┬─────┬──────┬────────┬─────┤ 

1000ге 1001-5001-20001-100001- Бар- │ 

чейин 5000 20000100000жана дыгы │ 

андан │ 

жогору │ 

├───┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

1 Бишкек шаарындагы │ 

тартылган депозиттер, │ 

бардыгы │ 

├───┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

1.1Жеке адамдардын │ 

депозиттери │ 

├───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

Суммасы │ 

├───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

Эсептердин саны │ 

├───┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

1.2Юридикалык жактардын │ 

депозиттери │ 

├───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

Суммасы │ 

├───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

Эсептердин саны │ 

├───┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

2 Кыргыз Республикасынын │ 

областтарынан, анын │ 

ичинде Бишкек шаарынан │ 

сырткары Чүй областынан │ 

тартылган депозиттер, │ 

бардыгы │ 

├───┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

├───┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

2.1Жеке адамдардын │ 

депозиттери │ 

├───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

Суммасы │ 

├───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

Эсептердин саны │ 

├───┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

2.2Юридикалык жактардын │ 

депозиттери │ 

├───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

Суммасы │ 

├───────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┤ 

Эсептердин саны │ 

└───┴───────────────────────┴───────┴─────┴─────┴──────┴────────┴─────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

5-КИЧИ БӨЛҮМҮ Б. ТӨЛӨӨ МӨӨНӨТТӨРҮ БОЮНЧА ДЕПОЗИТТЕР 

 

┌───┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

МӨӨНӨТТҮҮ ДЕПОЗИТТЕР │ 

├────────────────────────────────────┤ 

улуттук валютада (сом.) │ 

├─────┬──────┬───────┬─────────┬─────┤ 

30-9091-180182-3651 жылдан Бар- │ 

күн күн күн 3 жылга дыгы │ 

чейин │ 

├───┼────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼─────┤ 

1 Жеке адамдардын депозиттери │ 

├────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼─────┤ 

Суммасы │ 

├────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼─────┤ 

Эсептердин саны │ 

├───┼────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼─────┤ 

2 Юридикалык жактардын │ 

депозиттери │ 

├────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼─────┤ 

Суммасы │ 

├────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼─────┤ 

Эсептердин саны │ 

└───┴────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴─────────┴─────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

6-БӨЛҮМ 

 

6-КИЧИ БӨЛҮМ А. АКТИВДЕРДИН ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ПАЙЫЗДЫК 

ЧЕНДЕРДИН ӨЗГӨРҮҮСҮНӨ ИЙКЕМДҮҮЛҮГҮН ТАЛДОО 

(ГЭП-АНАЛИЗ) 

 

Миң.сом 

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────┐ 

Статьясы Төлөө мөөнөтүнө чейинки күндөр/ Бар- │ 

Карай баалоо мүмкүндүгү дыгы │ 

├────┬────┬─────┬──────┬───────┬────┬─────┤ │ 

Ток-1-3031-9091-180181-3651 3 │ 

тоо-күн күн күн күн күн-жыл- │ 

суз дөн дан │ 

3 ашык │ 

жыл- │ 

га │ 

че- │ 

йин │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

АКТИВДЕР │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

1. Башка банктардагы │ 

эсептешүү эсептери │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

2. Башка банктардагы │ 

депозиттер │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

3. Башка кардарларган │ 

кредиттер жана │ 

финансылык ижара │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

4. Финансы кредит │ 

мекемелеринин │ 

кредиттери │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

5. Пайыздык чендердин │ 

│өзгөрүүлөрүнө ийкем- │ 

дүү башка финансы │ 

активдери │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

6. Пайыздык чендердин │ 

│өзгөрүүлөрүнө ийкем- │ 

дүү активдердин │ 

бардыгы │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

7. Жеке адамдардын │ 

мөөнөттүү депозиттери │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

8. Юридикалык │ 

жактардын мөөнөттүү │ 

депозиттери │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

9. Алынган кредиттер │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

а) банктардан; │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

б) башка финансы- │ 

кредит мекемелеринен, │ 

эларалык институт- │ 

тарды кошкондо │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

10. Пайыздык │ 

чендердин өзгөрүүсүнө│ │ 

ийкемдүү башка │ 

милдеттенмелер │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

11. Пайыздык │ 

чендердин өзгөрүүсүнө│ │ 

ийкемдүү милдеттен- │ 

мелердин бардыгы │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

12. Ажырым │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

13. Кумулятивдик │ 

ажырым │ 

├─────────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде четөлкө │ 

валютасында │ 

└─────────────────────┴────┴────┴─────┴──────┴───────┴────┴─────┴─────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

6. Б.-БӨЛҮМЧӨ. АКТИВДЕРДИ/МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ ТӨЛӨӨ МӨӨНӨТҮ БОЮНЧА ТАЛДОО 

 

миң.сом 

┌──┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────┐ 

Статьясы Төлөп бүтүү мөөнөтүнө чейинки күндөр/ Бар- │ 

Кайра баалоо мүмкүндүгү дыгы │ 

├────┬────┬─────┬──────┬───────┬────┬─────┤ │ 

Ток-1-3031-9091-180181-3651 3 │ 

тоо-күн күн күн күн жыл-жыл- │ 

суз дан дан │ 

3 ашык │ 

жыл- │ 

га │ 

че- │ 

йин │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

АКТИВДЕР │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

1.Башка банктардагы │ 

эсептешүү эсептери │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

2.Башка банктардагы │ 

депозиттер │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

3.Башка кардарларган │ 

кредиттер жана │ 

финансы ижарасы │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

4.Финансы кредит │ 

мекемелеринин │ 

кредиттери │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

5.Башка финансы │ 

активдери │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

6.Бардык активдер │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

7.Жеке адамдардын │ 

мөөнөттүү │ 

депозиттери │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

8.Юридикалык │ 

жактардын │ 

мөөнөттүү │ 

депозиттери │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

9.Алынган кредиттер: │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

а) банктардан; │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

б) башка финансы- │ 

кредит мекемелери- │ 

нен, эларалык │ 

институттарды │ 

кошкондо │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

10 Башка │ 

милдеттенмелер │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

11 Бардык │ 

милдеттенмелер │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

12Ажырым │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

├──┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

13Кумулятивдик │ 

ажырым │ 

├──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┤ 

анын ичинде │ 

четөлкө │ 

валютасында │ 

└──┴──────────────────┴────┴────┴─────┴──────┴───────┴────┴─────┴─────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

7-бөлүм 

МҮМКҮН БОЛГОН КРЕДИТТИК ЧЫГЫМДАРДЫН ОРДУН 

ЖАБУУГА КАРАЛГАН КАМДАРДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР 

 

миң.сом 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ 

Статьясы Суммасы │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 

1 2 │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 

1. Отчеттук мезгилдин башталышына карата мүмкүн болгон │ 

чыгымдарды жабууга каралган Камдардын калдыгы, бардыгы │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 

а) "атайын" камдар (классификацияланган кредиттер) │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 

б) "жалпы"камдар │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 

2. (плюс) Кайтарылып берилген активдер │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 

3. (минус) Алынып салынган активдер │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 

4. Корректирлөө │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 

5. Отчеттук мезгилдин акырына карата камдын калдыгы, │ 

бардыгы │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 

а) "атайын" камдар (классификацияланган кредиттер) │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 

б) "жалпы" камдар (бардык кредиттер боюнча мүмкүн болгон │ 

чыгым) │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

8-бөлүм 

ИРИ ТОБОКЕЛДИКТЕР ЖӨНҮНДӨ 

МААЛЫМАТ 

 

Миң.сом 

┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

N Карыз алуучулар жөнүндө маалымат │ 

├────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────┤ 

Карыз Тобу Бардыгы: Карыз алуучунун карызы │ 

алуучу- ├───────┬──────────┬──────┬──────────┬─────┬───────┤ 

нун Кредит- Пайыздык Башка Пайыздык Бар- Убагы │ 

аты-жөнү│ тер/ чен актив- чен дыгы │өтүп │ 

ссуда- дер кеткен │ 

лар актив- │ 

дер │ 

үн- │ 

дөр) │ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 │ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┴──────┴───────┴──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

БАРДЫГЫ: ИРИ АКТИВДЕР/ССУДАЛАР │ 

├──────────────────────────────────┼──────┤ ├─────┤ │ 

12БИР КАРЫЗ АЛУУЧУГА БЕРИЛГЕН ЭҢ │ 

ИРИ КРЕДИТТЕР │ 

└──┴──────────────────────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

9-бөлүм 

КЫЗМАТКЕРЛЕР МЕНЕН 

КЕЛИШИЛГЕН БҮТҮМДӨР ТУУРАЛУУ 

МААЛЫМАТ 

 

миң.сом 

┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

N Кызматчылар тууралуу маалымат │ 

├────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────┤ 

Кызмат- Тобу Всего: Долг служащего │ 

чынын ├───────┬──────────┬──────┬──────────┬─────┬───────┤ 

аты-жөнү│ Кредит- Пайыздык Башка Пайыздык Бар- Убагы │ 

тер/ чен актив- чен дыгы │өтүп │ 

ссуда- дер кеткен │ 

лар актив- │ 

дер │ 

үн- │ 

дөр) │ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 │ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┤ 

├──┴────────┴──────┴───────┴──────────┼──────┴──────────┼─────┼───────┤ 

КЫЗМАТЧЫЛАРГА БЕРИЛГЕН КРЕДИТТЕРДИН │ 

ЖАЛПЫ СУММАСЫ │ 

└─────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────┴───────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

10-БӨЛҮМ 

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ САКТОО БОЮНЧА 

МААЛЫМАТТАР 

 

┌───────────────┬─────┬──────────────┬──────┬─────────────┬───────────┐ 

Экономикалык Бел- Ченемдин Ченем- Ченемдин Белгиленген│ 

ченемдердин гиле- эсеби дин белгиленген ченемден │ 

жана ниши анык мааниси четтөө │ 

талаптардын маани- │ 

аталышы си │ 

├───────────────┴─────┴──────────────┴──────┴─────────────┴───────────┤ 

ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРТПАГАН МФКлар ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР │ 

├───────────────┬─────┬──────────────┬──────┬─────────────┬───────────┤ 

Уставдык УК*100% 100% кем эмес │ 

капиталдын ---------- --- │ 

минималдөө 10 млн.сом 0 │ 

│өлчөмү │ 

├───────────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

Инвестициялар- СИ*100% 30% ашпаган │ 

дын максималдуу ---------- --- │ 

чогуу алгандагы СК 0 │ 

│өлчөмү │ 

├───────────────┴─────┴──────────────┴──────┴─────────────┴───────────┤ 

ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРТУУЧУ МФКлар ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР │ 

├───────────────┬─────┬──────────────┬──────┬─────────────┬───────────┤ 

│Өздүк капитал- M1 СК*100% 100% кем эмес │ 

дын минималдык ---------- --- │ 

│өлчөмүнүн УК 0 │ 

ченеми │ 

├───────────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

Капиталдын М2 СК*100% 18% кем эмес │ 

адекваттуулу- ---------- --- │ 

гунун ченеми СА 0 │ 

├───────────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

Бир карыз М3 СЗ*100% 0 5% ашпаган │ 

алуучуга ---------- --- │ 

эсептелген СК 0 │ 

тобокелдиктин │ 

максималдуу │ 

│өлчөм ченеми │ 

├───────────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

Ликвиддүүлүк М4 ЛА*100% 0 30% кем эмес │ 

ченеми ---------- --- │ 

ОБ 0 │ 

├───────────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

Тартылган М5 К*100% 0 100% кем эмес │ 

салымдарды ---------- --- │ 

кайтаруу боюнча В 0 │ 

тобокелдикти │ 

чектөө ченеми │ 

├───────────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────────┼───────────┤ 

МФК кызматчы- СЗС*100% 0 5% ашпаган │ 

ларынын ---------- --- │ 

топтоштурулган СК 0 │ 

карызы │ 

└───────────────┴─────┴──────────────┴──────┴─────────────┴───────────┘ 

 

Отчеттук мезгил үчүн орточо маанилер 1 ай 2 ай 3 ай Бардыгы 

┌───────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────┐ 

ЛА - Ликвидүү активдер 0 │ 

├────────┼────────┼────────┼──────┤ 

ОБ - Милдеттенмелер 0 │ 

├────────┼────────┼────────┼──────┤ 

М4 = ЛА / МИ ченеми 0,0% 0,0% 0,0% │ 

└───────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

Кызматы: ____________ Аты-жөнү: ____________ Колтамгасы: _________ 

 

11-бөлүм 

КАРДАРЛАРГА КРЕДИТТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

миң.сом 

┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬ 

Статьялар │Өнөржай Айыл Даярдоо Соода жана │ 

чарбачы- жана коом опера- │ 

лыгы кайра циялар │ 

иштетүү ├───┬────────┤ 

Ба-Базардык│ 

зарэмес │ 

операци-│ 

лар │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

1 2 3 4 5 6 │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Республика боюнча │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кардарлардын саны │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Портфелдин суммасы │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттик портфелдин │ 

жалпы суммасына пайыздар │ 

менен │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттин орточо өлчөмү │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Төлөп бүтүү чени │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Орточ эсептелип алынган │ 

пайыздык чен │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттин максималдуу │ 

│өлчөмү │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттин минималдуу │ 

│өлчөмү │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттик шарттар (# ай- │ 

дан # айга чейин) │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Бишкек │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кардарлардын саны │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Портфелдин суммасы │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттик портфелдин │ 

жалпы суммасына пайыздар │ 

менен │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Чүй областы │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кардарлардын саны │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Портфелдин суммасы │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттик портфелдин │ 

жалпы суммасына пайыздар │ 

менен │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Ысыккөл │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кардарлардын саны │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Портфелдин суммасы │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттик портфелдин │ 

жалпы суммасына пайыздар │ 

менен │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Талас │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кардарлардын саны │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Портфелдин суммасы │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттик портфелдин │ 

жалпы суммасына пайыздар │ 

менен │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Нарын │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кардарлардын саны │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Портфелдин суммасы │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттик портфелдин │ 

жалпы суммасына пайыздар │ 

менен │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Жалалабат │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кардарлардын саны │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Портфелдин суммасы │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттик портфелдин │ 

жалпы суммасына пайыздар │ 

менен │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Ош │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кардарлардын саны │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Портфелдин суммасы │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттик портфелдин │ 

жалпы суммасына пайыздар │ 

менен │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Баткен │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кардарлардын саны │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Портфелдин суммасы │ 

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───┼────────┼ 

Кредиттик портфелдин │ 

жалпы суммасына пайыздар │ 

менен │ 

├─────────────────────────┴────────┴─────────┴───────────┴───┴────────┴ 

Кредит берүү шарттары жөнүндө маалымат 

├────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Кредиттөө ыкмасы 

├────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Күрөөгө коюлуучу талаптар 

Башкы күрөө 

Кошумча күрөө 

├────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Төлөп бүтүү шарттары 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

┬───────┬─────────┬───────┬─────────────┬────────────┬───────┬────────┐ 

Кызмат ТранспортБайла- Курулуш жана Жеке Башка БАРДЫГЫ │ 

көрсө- ныш ипотека адамдарга кредит- │ 

түүлөр кредиттер тер │ 

(керектөө │ 

кредиттери │ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

7 8 9 10 11 12 13 │ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

┼───────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤ 

│ 

│ 

┴───────┴─────────┴───────┴─────────────┴────────────┴───────┴────────┤ 

│ 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

│ 

│ 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Финансы мекемелеринин (компаниялардын) персоналы жөнүндө маалымат 

 

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ 

Статьялар Учурдагы мезгилге│ 

карата │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

1. Персоналдын, кызматчылардын катталган саны │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 

2. Орточо эмгек акыны эсептөө жана башка орточо │ 

көрсөткүчтөрдө колдонулуучу кызматчылардын саны