Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2009 жылдын 7 саны 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

3-июлунда 

каттоодон өткөн. Каттоо номери N 67-09 

 

Бишкек шаары 

2009-жылдын 27-майы N 25/3 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

"Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана 

ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик 

отчету жөнүндө" жана "Микрофинансылык компаниянын 

мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету 

жөнүндө" жоболорду бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карыз жөнүндө" мыйзамынын 15-статьясынын талабын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо, ушул токтомго карата 1-тиркемеге ылайык, ал эми "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо, ушул токтомго карата 2-тиркемеге ылайык бекитилсин. 

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 11-декабрында 115-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 46/6 "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо тууралуу" токтом; 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 11-декабрында 117-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 46/7 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо тууралуу" токтом. 

3. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтсүн. 

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлүп, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

 

"КР Улуттук банкынын Ченемдик укуктук актылары" журналында, N 2009/7 жарыяланды 

 

5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Банк башкармасынын төрагасы М.Алапаев 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

3-июлунда каттоодон өткөн. Каттоо номери N 67-09 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк башкармасынын 

2009-жылдын 27-майындагы N 25/3 

токтому менен бекитилген 

 

"Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик 

агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө

ЖОБО 

 

1. Жалпы жоболор 

2. Максаттары жана милдети 

3. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун мазмуну жана аны берүү мезгил аралыгы 

4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту берүү тартиби 

5. Корутунду жобо 

N 1 тиркеме. "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы 

N 2 тиркеме. МКК/МКА жана ломбарддардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Бул Жобо "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө", Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карызы жөнүндө" мыйзамдарга жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 5-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 12-июлунда 135 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/2 "Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө" жобо тууралуу" токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө" жобого ылайык иштелип чыккан жана анда микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары - Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет) бирдиктүү формасын аныкталган. 

1.2. Бул жобонун аракети бардык микрокредиттик компанияларга, микрокредиттик агенттиктерге жана ломбарддарга (мындан ары - МКК/МКА жана ломбарддар) жайылтылат. 

1.3. Ушул жобонун 2-тиркемесинин 4-бөлүгүнүн аракети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары - Улуттук банк) лицензия алышкан ломбарддарга жайылтылбайт. 

1.4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет бухгалтердик эсепке алуу жана системадан тышкары эсепке алуунун маалыматтарынын негизинде түзүлөт. 

 

2. Максаттары жана милдети 

 

2.1. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет төмөнкүлөргө анализ жүргүзүү максатында түзүлөт: 

а) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө", Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карызы жөнүндө" мыйзамдарында жана "Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө" жобосунда бекитилген Улуттук банк тарабынан функцияларды аткаруу алкагында МКК/МКА ломбарддардын финансылык абалына; 

б) ликвиддүүлүктү, төлөө жөндөмдүүлүгүн жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу боюнча чечимдерди кошо алганда, компаниялардын жетекчилеринин башкаруу чечимдерин кабыл алуусу үчүн МКК/МКА жана ломбарддардын ишине. 

2.2. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун башкы милдети - ушул Жобонун 2.1. пунктунда көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн МКК/МКА жана ломбарддардын экономикалык жана чарбалык иши /уралуу так жана толук маалыматтарды берүү

 

3. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик 

отчеттун мазмуну жана аны берүү мезгил аралыгы 

 

3. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет өзүндө МКК/МКА жана ломбарддардын белгилүү бир мезгил ичинде аткарган ишин чагылдырган, белгиленген формадагы жана белгиленген мөөнөттө берилүүчү отчетту түшүндүрөт. 

3.2. Отчеттун жыйынтыкталган курамы, алардын кыскача мазмуну жана отчетторду берүү мөөнөттөрү ушул жобонун 1-тиркемесинде келтирилген. 

3.3. МКК/МКА жана ломбарддардын 2-жарым жылдык үчүн Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттору жылдык отчет болуп саналат. 

3.4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик Жылдык отчет Улуттук банкка отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан, отчеттун 5-бөлүгү отчеттук чейректен кийинки айдын 20сынан кечиктирилбестен берилүүгө тийиш. 

3.5. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет 4 бөлүктөн турат: 

Титулдук баракча; 

Директорлор Кеңешинин жана Башкарманын мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар; 

Айрым кызмат адамдары тууралуу маалыматтар; 

Базалык маалымат; 

1-бөлүк. Баланстык отчет; 

2-бөлүк. Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет; 

3-бөлүк. Кредиттик портфель жөнүндө маалымат; 

А таблицасы. "Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо"; 

Б таблицасы. "Кредиттөө ыкмалары"; 

В таблицасы. "Тармактар жана региондор боюнча бөлүү"; 

4-бөлүк. Өз ишине баа берүү отчету; 

5-бөлүк. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет; 

"Жеке карыздык милдеттенмелер/кредитордук карыздар жөнүндө отчет" N 1-МК формасы; 

"Карыздык милдеттенмелерди/кредитордук карыздарды тейлөө жөнүндө отчет" N 2-МК формасы; 

"Чет өлкө банкында ачылган (аманат) эсеп жөнүндө билдирме"; 

"Чет өлкө банктарындагы резиденттердин эсептериндеги же аманаттарындагы каражаттардын калдыктары жөнүндө отчет". 

 

4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик отчетту берүү тартиби 

 

4.1. Ар бир МКК/МКА жана ломбарддарда Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун мазмунунун толуктугу, берүү мөөнөттөрүнүн сакталышы жана туура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетто камтылган маалыматка тиешелүү бардык маселелер боюнча Улуттук банк менен өзара иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге жүктөлөт; 

4.2. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет ушул жобонун 2-тиркемесине ылайык формада, отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө, кагазга чыгарылган жана электрондук формада Улуттук банка берилет. Кагазга чыгарылган отчеттор конвертке салынып, чапталган түрдө берилүүгө тийиш. 

4.3. Бишкек шаарында жайгашкан МКК/МКА Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун 1-бөлүгүнөн 4-бөлүгүнө чейин Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгына берет, (ломбарддар 1-бөлүгүнөн 3-бөлүгүнө чейин берет), Ал эми 5-бөлүгүн МКК/МКА жана ломбарддар Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына берет. Кыргыз Республикасынын областтарында жайгашкан МКК/МКА жана ломбарддар Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө кагазга чыгарылган формада, ошондой эле мүмкүнчүлүгүнө жараша электрондук маалымат алып жүрүүчүлөрдө беришет. Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү 5-бөлүктү Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына жөнөтөт. 

4.4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттогу кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар кездешип, толук эмес түрдө берилген, же формалары туура эмес толтурулган учурларда Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы, Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы, областтык башкармалыктары же Баткен областындагы өкүлчүлүгү МКК/МКА жана ломбардга оңдолгон отчетту финансылык отчетун чагылдыруу менен төмөнкү мөөнөттөрдө берүүнүн зарылчылыгы жөнүндө кат жөнөтөт: 

- жарым жылдык отчет үчүн - отчет алынган күндөн кийинки 10 жумуш күнү ичинде; 

- жылдык отчет үчүн - отчет алынган күндөн кийинки 15 жумуш күнү ичинде. 

- чейректик отчет үчүн - отчет алынган күндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде. 

Оңдолгон отчеттор МКК/МКА жана ломбарддын коштомо каты менен бирге Улуттук банктын катын алгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка берилүүгө тийиш. 

4.5. Улуттук банктын Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет боюнча сын-пикирлери болбогон же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык оңдолуп жана МКК/МКА жана ломбарддын каты менен тастыкталгандан кийин Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет. 

4.6. МКК/МКА жана ломбарддар Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту башкы МКК/МКА жана ломбард, анын филиалдары боюнча консолидацияланган негизде беришет. 

4.7. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет белгиленген формада: көктөлгөн, отчеттун бөлүктөрүнүн барактарынын санын көрсөтүү менен номерленген, мөөр коюлуп, МКК/МКА жана ломбарддын анын түзүлүшү жана берилиши үчүн жоопкерчиликтүү кызматкеринин колтамгасын койдуруу менен берилүүгө тийиш. Кагаз түрүндө келтирилген формага ылайык. 

4.8. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет отчеттук күнгө карата МКК/МКА жана ломбарддын иш абалы тууралуу так маалыматты камтууга тийиш. МКК/МКА жана ломбарддардын иш абалынын жарым жылдык жана жылдык Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттордо туура чагылдырылышы МКК/МКА жана ломбарддардын Аткаруу органынын жетекчилери жана Башкы бухгалтери тарабынан тастыкталат. 

 

5. Корутунду жобо 

 

5.1. Маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же так эмес маалыматтардын берилиши, ошондой эле мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун белгиленген мөөнөттө туура эмес толтурулгандыгы үчүн МКК/МКА жана ломбард Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 

5.2. МКК/МКА жана ломбарддар Улуттук банкка берилген мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун экинчи нускасын сактап калууга тийиш

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк башкармасынын 

2009-жылдын 27-майындагы N 25/3 

токтому менен бекитилген 

"Микрокредиттик компаниянын/ 

микрокредиттик агенттиктин жана 

ломбарддын мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик 

отчету жөнүндө" жобого карата 

N 1 тиркеме 

 

"Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик 

агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик отчетунун 

КУРАМЫ 

 

┌──┬──────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┐ 

N Бөлүк Аталышы Мезгил аралыгыБерүү мөөнөтү│ Эскертүү же │ 

ченемдик укук │ 

актыларынан │ 

шилтеме │ 

├──┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

1 Титулдук Жарым жылдык отчеттук Бөлүктөргө │ 

аракча отчет МКК/МКА мезгил тиркелет │ 

жана аяктагандан │ 

ломбарддар кийинки 12 │ 

│үчүн календардык │ 

күн ичинде │ 

Жылдык отчет │ 

МКК/МКА жана отчеттук │ 

ломбарддар мезгилден │ 

│үчүн кийинки │ 

1-февралга │ 

чейин │ 

├──┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

2 Банктын Жылдык отчет отчеттук Бөлүктөргө │ 

Директорлор мезгилден тиркелет │ 

кеңешинин жана кийинки │ 

Башкармасынын 1-февралга │ 

мүчөлөрү чейин │ 

жөнүндө │ 

маалымат │Өзгөртүүлөр │өзгөртүүлөр │ 

киргизилген кабыл │ 

учурда алынгандан │ 

МКК/МКА кийинки 10 │ 

│үчүн календардык │ 

жыл ичинде күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

3 Айрым кызмат Жылдык отчет отчеттук Бөлүктөргө │ 

адамдары мезгилден тиркелет │ 

жөнүндө кийинки │ 

маалымат 1-февралга │ 

чейин │ 

│ 

│Өзгөртүүлөр │өзгөртүүлөр │ 

киргизилген кабыл │ 

учурда алынгандан │ 

МКК/МКА кийинки 10 │ 

│үчүн календардык │ 

жыл ичинде күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

4 Базалык Жылдык отчет отчеттук Бөлүктөргө │ 

маалымат мезгилден тиркелет │ 

кийинки │ 

1-февралга │ 

чейин │ 

│ 

│Өзгөртүүлөр │өзгөртүүлөр │ 

киргизилген кабыл │ 

учурда алынгандан │ 

МКК/МКА кийинки 10 │ 

│үчүн календардык │ 

жыл ичинде күн ичинде │ 

├──┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

5 1-бө- Баланстык отчетЖарым жылдык отчеттук │ 

лүк. отчет МКК/МКА мезгил │ 

жана аяктагандан │ 

ломбарддар кийинки 12 │ 

│үчүн календардык │ 

күн ичинде │ 

│ 

Жылдык отчет отчеттук │ 

МКК/МКА мезгилден │ 

жана кийинки │ 

ломбарддар 1-февралга │ 

│үчүн чейин │ 

├──┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

6 2-бө- Түшкөн пайдаларЖарым жылдык отчеттук │ 

лүк. жана кеткен отчет МКК/МКА мезгил │ 

чыгымдар ломбарддар аяктагандан │ 

жөнүндө отчет │үчүн кийинки 12 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

│ 

Жылдык отчет отчеттук │ 

МКК/МКА мезгилден │ 

жана кийинки │ 

ломбарддар 1-февралга │ 

│үчүн чейин │ 

├──┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

7 3-бө- Кредиттик Жарым жылдык отчеттук │ 

лүк. портфель отчет МКК/МКА мезгил │ 

жөнүндө отчет ломбарддар аяктагандан │ 

А. Активдерди │үчүн кийинки 12 │ 

тобокелдик календардык │ 

деңгээли күн ичинде │ 

боюнча │ 

классифика- Жылдык отчет отчеттук │ 

циялоо МКК/МКА мезгилден │ 

Б. Кредиттөө жана кийинки │ 

ыкмалары ломбарддар 1-февралга │ 

В. Тармактар │үчүн чейин │ 

жана │ 

региондор │ 

боюнча │ 

бөлүштүрүү │ 

├──┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

8 4-бө- │Өз ишине баа Жылдык отчет отчеттук │ 

лүк берүү боюнча МКК/МКА мезгилден │ 

отчет жана кийинки │ 

ломбарддар 1-февралга │ 

│үчүн чейин │ 

├──┼──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

9 5-бө- Чет өлкө Чейректик отчеттук │ 

лүк активдери жана отчет чейректен │ 

милдеттенмелериМКК/МКА кийинки │ 

боюнча отчет жана айдын │ 

ломбарддар 20-күнүнө │ 

│үчүн карата │ 

└──┴──────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┘ 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк башкармасынын 

2009-жылдын 27-майындагы N 25/3 

токтому менен бекитилген 

"Микрокредиттик компаниянын/ 

микрокредиттик агенттиктин жана 

ломбарддын мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик 

отчету жөнүндө" жобого карата 

N 2 тиркеме 

 

ККҮ Улуттук банктын Кыргыз Республикасынын 

банктык эмес Улуттук банк Башкармасынын 

мекемелердин ишине токтому менен бекитилген 

көзөмөл башкармалыгы 

 

МКК/МКА жана ломбарддардын мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик отчету 

 

_______________________________ No. _________________________ 

(берген күнү) (кириш./чыгыш) 

 

_______________ карата абал боюнча түзүлгөн: ___________________ 

үн, айы, жыл/ /күн, айы, жыл/ 

Мезгил аралыгы: - жарым жылдык; - жылдык; - корректировка. 

Отчеттун аныктыгы тастыкталган: _________ ички текшерүү менен 

_________ корутундусуз аудит менен 

_________ аудит аркылуу корутунду 

менен 

Отчет берген мекеме: _____________________________________________ _______________________________________________________________________ 

МКК/МКА аталышын жана ломбарддын аталышын 

чоң тамгалар тамгалар менен көрсөткүлө 

 

КОЛТАМГА ЖАНА КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ 

 

Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана тиркемелер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жобосуна ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Биз. ошондой эле, бул отчетту текшергенибизди жана ал МКК/МКА жана ломбарддардын абалы жөнүндө отчеттук күнгө карата туура маалымат бергендигин тастыктайбыз. 

 

1. Аткаруу органынын жетекчиси _____________ ____________________ 

(колтамга) (аты-жөнү

 

2. Башкы бухгалтер _____________ ____________________ 

(колтамга) (аты-жөнү

 

3. Тышкы аудитор ___________________________________ 

(бекитүү N жана күнүнө таянуу) 

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Отчетту түзүүгө жооптуу адам │ 

───────────────┴───────────────┴───────── 

Кызматы Аты-жөнү Колтамга 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгынын адистери тарабынан гана толтурулат. 

┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┐ 

Каттоодон Колтамга Кароого Колтамга Текшерүү Колтамга │ 

│өткөртүлгөн келип бүткөн күн │ 

күнү түшкөн күн │ 

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 

└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┘ 

 

 

МКК/МКА директорлор кеңешинин жана 

башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө 

МААЛЫМАТ 

 

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ 

 

Аты-жөнү Иш орду Кызматы Телефону Колтамга 

үлгүлөрү 

1. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

2. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

3. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

4. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

5. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

6. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

7. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

8. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

9. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

10. __________ ___________ ___________ __________ ____________ 

 

 

БАШКАРМА 

 

Аты-жөнү Иш орду Кызматы Телефону Колтамга 

үлгүлөрү 

1. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

2. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

3. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

4. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

5. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

6. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

7. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

8. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

9. ___________ ___________ ___________ __________ ____________ 

10. __________ ___________ ___________ __________ ____________ 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: Аты-жөнү: _________ Колтамга: _______ 

 

МКК/МКА жана ломбарддардын айрым 

кызмат адамдары жөнүндө 

МААЛЫМАТ 

 

1. Башкы бухгалтер 

 

а) аты-жөнү ______________________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефон _______________________________________________________ 

г) колтамга үлгүлөрү _____________________________________________ 

 

2. Кредиттик ишке жооптуу кызмат адамы 

 

а) аты-жөнү ______________________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефон _______________________________________________________ 

г) колтамга үлгүлөрү _____________________________________________ 

 

3. Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси 

 

а) аты-жөнү ______________________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефон _______________________________________________________ 

г) колтамга үлгүлөрү _____________________________________________ 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: Аты-жөнү: _________ Колтамга: _______ 

 

 

МКК/МКА жана ломбард боюнча 

БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ 

 

1. Очтет берип жаткан мекеменин толук аталышы ____________________ 

2. Дареги: 

а) шаар _________________________________________________________ 

б) көчөсү, үй номер _____________________________________________ 

в) почта индекси ________________________________________________ 

3. Расмий жарыяланган байланыш каражаттары: 

а) телефон )_____________________________________________________ 

б) факс _________________________________________________________ 

в) электрондук почта ____________________________________________ 

4. МКК/МКА жана ломбарддын Интернеттеги Веб-сайт ________________ 

5. МКК/МКА жана ломбарддардын персоналдары ______________________ 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: Аты-жөнү: ________ Колтамга: _______ 

 

 

1-бөлүк 

Баланстык отчет 

 

Отчеттук жыл: ________________________ 

Мекеменин аталышы: ___________________ 

Дареги: ______________________________ 

 

┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐ 

N Аталышы Бардыгы Четөлкө │ 

болуп валютасы │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

А Активдер │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

1 Нак акча │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

2 Банктардагы жана финансы-кредит │ 

мекемелериндеги эсептешүү эсептери жана │ 

депозиттер │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

3 Баалуу кагаздар │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

4 Финансы-кредит мекемелерине кредиттер │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

5 Кардарларга кредиттер │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

6 Минус. ПЧЖОК (РППУ) (Кредиттер боюнча │ 

потенциалдуу чыгым тартуулардын жана │ 

жоготуулардын ордун толтурууга карата │ 

камдар) │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

7 Бардыгы болуп таза кредиттер │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

8 Инвестициялар │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

9 Негизги каражаттар │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

10 Алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

11 Жана башка активдер │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

12 Бардыгы болуп: активдер │ 

└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘ 

┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐ 

Б Милдеттенмелер │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

13 Банктардын жана башка ФКМ кредиттери │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

14 Субординацияланган карыздык милдеттенмелер │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

15 Төлөөгө карата салыктар │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

16 Башкалар │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

17 Жыйынтыгында милдеттенмелер │ 

└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘ 

┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐ 

В Капитал │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

18 Жөнөкөй акциялар (толук төлөнгөн уставдык │ 

капитал) │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

19 Артыкчылык берилген акциялар │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

20 Номиналдан үстөк салынган капитал │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

21 Бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгымдар): │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

21.1│Өткөн жылдын пайдасы (чыгымдар): │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

21.2Учурдагы жылдын пайдасы (чыгымдар): │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

22 Келечектеги керектөөлөргө камдар │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

23 Активдерди кайра баалоо боюнча камдар │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

24 Кредиттер жана финансылык ижара боюнча │ 

жалпы ПЧЖОК (РППУ) │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

25 Жыйынтыгында капитал │ 

├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ 

26 Бардыгы болуп: Милдеттенмелер жана капитал │ 

└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘ 

 

Аткаруу органынын жетекчилери: _____________ _____________ 

күнү колтамга 

Башкы бухгалтер: _____________ _____________ 

күнү колтамга 

 

 

2-бөлүк 

Түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет 

 

Отчеттук жыл: _____________________________________ 

Мекеменин атылышы: ________________________________ 

Дареги: ___________________________________________ 

 

(миң сом) 

┌───┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┐ 

N Аталышы Учурдагы Өткөн │ 

мезгил мезгил │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

Пайыздык кирешелер │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

1 Банктардагы депозиттер боюнча пайыздык │ 

кирешелер │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

2 ФКМ кредиттери боюнча пайыздык кирешелер │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

3 Кардарларга кредиттер боюнча пайыздык │ 

кирешелер │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

4 Башка пайыздык кирешелер │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

5 Бардыгы болуп: Пайыздык кирешелер │ 

└───┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘ 

┌───┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┐ 

Пайыздык чыгашалар │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

6 Пайыздык чыгашалар │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

7 Таза пайыздык киреше │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

8 ПЧЖОК (РППУ) Кредиттер боюнча потенциалдуу │ 

чыгым тартуулардын жана жоготуулардын │ 

ордун толтурууга карата камдарды түзүүгө │ 

чыгашалар │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

9 ПЧЖОК (РППУ) чегерүүдөн кийинки таза │ 

пайыздык киреше │ 

├───┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘ 

├───┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┐ 

Пайыздык эмес кирешелер │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

10 Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр жана │ 

комиссиондук жыйымдар │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

11 Башка пайыздык эмес кирешелер │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

12 Бардыгы болуп: пайыздык эмес кирешелер │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

Пайыздык эмес чыгашалар │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

13 Персоналды күтүүгө чыгашалар │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

14 Негизги каражаттарга чыгашалар │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

15 Административдик чыгашалар │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

16 Башка операциялык чыгашалар │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

17 Салыктар жана камсыздандыруу │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

18 Бардыгы болуп: пайыздык эмес чыгашалар │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

19 Потенциалдуу чыгым тартуулардын жана │ 

жоготуулардын ордун толтурууга карата │ 

камдарды түзүүгө чыгашалар (кредиттик эмес │ 

операциялардан) │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

20 Салык төлөөгө чейинки пайда (чыгымдар) │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

21 Пайда салыгы │ 

├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ 

22 Таза пайда (чыгымдар) │ 

└───┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘ 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: __________ __________ 

күнү колтамга 

 

Башкы бухгалтер: __________ __________ 

күнү колтамга 

 

 

3-бөлүк 

Кредит портфели жөнүндө маалымат 

 

А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

 

Орточо салмактанып алынган пайыздык чен: _________________________ 

 

┌───────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────┐ 

Статья Бар- Күндөлүк Пролонга-Бардыгы│ 

дыгы өөнөтү цияланган болуп │ 

болуп│өтпөгөн) кредиттер мөө- │ 

активдер нөтү │ 

өткө- │ 

рүлүп │ 

жибе- │ 

рилген │ 

актив- │ 

дер │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

1. Банктар ж-а финансы институттары │ 

м-н кредиттик операциялар жана │ 

башка бүтүмдөр │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

2. Банктар ж-а финансы мекемелери │ 

м-н кредиттик операциялар, РЕПО │ 

бүтүмдөрү ж-а кыска мөөнөттүү │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

б) башка банктардагы ж-а финансы │ 

мекемелериндеги эсептешүү эсептери, │ 

депозиттер │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

2. кардарларга кредиттер ж-а │ 

ссудалар │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

а) өнөржайы │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

б) айылчарбасы │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

в) даярдоо жана кайра иштетүү │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

г) соода жана коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

д) кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

е) транспорт │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

ж) байланыш │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

з) курулуш жана ипотека │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

и) жеке адамдар (керектөө │ 

кредиттери) │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

к) башка кредиттер │ 

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┤ 

3. БАРДЫГЫ БОЛУП: КРЕДИТТЕР │ 

└───────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴───────┘ 

┌───────┬────────┬───────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────────┐ 

Стан- Субстан-Шектүү Жоготуу- Бардыгы "Жалпы "Атайын │ 

дарттыкдарттык катары лар болуп кошуп камдар" камдар" │ 

санал- эсептебөө │ 

гандар статусундагы │ 

кредиттер │ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

6 7 8 9 10 11 12 │ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

│ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

│ 

│ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

│ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

├───────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┤ 

│ 

└───────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────────┘ 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ______________ ________________ 

күнү колтамга 

Башкы бухгалтер: ______________ ________________ 

күнү колтамга 

 

Б. Кредиттөө ыкмалары 

 

┌──────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐ 

Кредиттөө ыкмасы Кредит- % чен Кредит-│ 

тердин тердин │ 

суммасы саны │ 

├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 

1 2 3 4 │ 

├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 

Топко күрөөсүз кредит берүү │ 

├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 

Топко күрөө коюлган шартта кредит берүү │ 

├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 

Күрөө коюлбаган шартта жекече кредиттөө │ 

├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 

Күрөө коюлган шартта жекече кредиттөө │ 

├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 

башкалар │ 

├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 

Бардыгы болуп │ 

└──────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘ 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ______________ ________________ 

күнү колтамга 

Башкы бухгалтер: ______________ ________________ 

күнү колтамга 

 

 

В. Тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү 

 

өлөө коэффициенти": _____________________________________________ 

 

┌───────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐ 

Активдүү Порт- Жалпы Кредиттин │ 

кардар- фелдин кредиттик мөөнөтү │ 

лардын │өлчөмү портфелден(# дан #га│ 

саны % чейинки │ 

айлар) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Республика боюнча │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

│Өнөржайы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Айылчарбасы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Даярдоо жана кайра иштетүү │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Соода жана коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Транспорт │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Байланыш │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Курулуш жана ипотека │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

жеке адамдар (керектөө │ 

кредиттери) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Башка кредиттер │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Жыйынтыгы │ 

└───────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘ 

┌────────────┬───────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────────────┐ 

Кредиттин Кредиттин Кредит- Иш жүзүндө│ Пландык Орточо │ 

максималдуу минималдуу тин төлөө төлөө салмактап │ 

өлчөмү өлчөмү орточо алынган │ 

│өлчөмү пайыздык чен │ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

6 7 8 9 10 11 │ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐ 

Активдүү Порт- Жалпы Кредиттин │ 

кардар- фелдин кредиттик мөөнөтү │ 

лардын │өлчөмү портфелден(# дан #га│ 

саны % чейинки │ 

айлар) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Бишкек шаары боюнча │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

│Өнөржайы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Айылчарбасы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Даярдоо жана кайра иштетүү │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Соода жана коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Транспорт │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Байланыш │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Курулуш жана ипотека │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

жеке адамдар (керектөө │ 

кредиттери) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Башка кредиттер │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Жыйынтыгы │ 

└───────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘ 

┌────────────┬───────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────────────┐ 

Кредиттин Кредиттин Кредит- Иш жүзүндө│ Пландык Орточо │ 

максималдуу минималдуу тин төлөө төлөө салмактап │ 

өлчөмү өлчөмү орточо алынган │ 

│өлчөмү пайыздык чен │ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

6 7 8 9 10 11 │ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐ 

Активдүү Порт- Жалпы Кредиттин │ 

кардар- фелдин кредиттик мөөнөтү │ 

лардын │өлчөмү портфелден(# дан #га│ 

саны % чейинки │ 

айлар) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Чүй областы боюнча │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

│Өнөржайы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Айылчарбасы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Даярдоо жана кайра иштетүү │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Соода жана коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Транспорт │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Байланыш │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Курулуш жана ипотека │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

жеке адамдар (керектөө │ 

кредиттери) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Башка кредиттер │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Жыйынтыгы │ 

└───────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘ 

┌────────────┬───────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────────────┐ 

Кредиттин Кредиттин Кредит- Иш жүзүндө│ Пландык Орточо │ 

максималдуу минималдуу тин төлөө төлөө салмактап │ 

өлчөмү өлчөмү орточо алынган │ 

│өлчөмү пайыздык чен │ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

6 7 8 9 10 11 │ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐ 

Активдүү Порт- Жалпы Кредиттин │ 

кардар- фелдин кредиттик мөөнөтү │ 

лардын │өлчөмү портфелден(# дан #га│ 

саны % чейинки │ 

айлар) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Ысыккөл областы боюнча │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

│Өнөржайы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Айылчарбасы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Даярдоо жана кайра иштетүү │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Соода жана коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Транспорт │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Байланыш │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Курулуш жана ипотека │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

жеке адамдар (керектөө │ 

кредиттери) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Башка кредиттер │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Жыйынтыгы │ 

└───────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘ 

┌────────────┬───────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────────────┐ 

Кредиттин Кредиттин Кредит- Иш жүзүндө│ Пландык Орточо │ 

максималдуу минималдуу тин төлөө төлөө салмактап │ 

өлчөмү өлчөмү орточо алынган │ 

│өлчөмү пайыздык чен │ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

6 7 8 9 10 11 │ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐ 

Активдүү Порт- Жалпы Кредиттин │ 

кардар- фелдин кредиттик мөөнөтү │ 

лардын │өлчөмү портфелден(# дан #га│ 

саны % чейинки │ 

айлар) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Талас областы боюнча │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

│Өнөржайы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Айылчарбасы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Даярдоо жана кайра иштетүү │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Соода жана коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Транспорт │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Байланыш │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Курулуш жана ипотека │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

жеке адамдар (керектөө │ 

кредиттери) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Башка кредиттер │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Жыйынтыгы │ 

└───────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘ 

┌────────────┬───────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────────────┐ 

Кредиттин Кредиттин Кредит- Иш жүзүндө│ Пландык Орточо │ 

максималдуу минималдуу тин төлөө төлөө салмактап │ 

өлчөмү өлчөмү орточо алынган │ 

│өлчөмү пайыздык чен │ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

6 7 8 9 10 11 │ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐ 

Активдүү Порт- Жалпы Кредиттин │ 

кардар- фелдин кредиттик мөөнөтү │ 

лардын │өлчөмү портфелден(# дан #га│ 

саны % чейинки │ 

айлар) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Нарын областы боюнча │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

│Өнөржайы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Айылчарбасы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Даярдоо жана кайра иштетүү │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Соода жана коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Транспорт │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Байланыш │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Курулуш жана ипотека │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

жеке адамдар (керектөө │ 

кредиттери) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Башка кредиттер │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Жыйынтыгы │ 

└───────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘ 

┌────────────┬───────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────────────┐ 

Кредиттин Кредиттин Кредит- Иш жүзүндө│ Пландык Орточо │ 

максималдуу минималдуу тин төлөө төлөө салмактап │ 

өлчөмү өлчөмү орточо алынган │ 

│өлчөмү пайыздык чен │ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

6 7 8 9 10 11 │ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐ 

Активдүү Порт- Жалпы Кредиттин │ 

кардар- фелдин кредиттик мөөнөтү │ 

лардын │өлчөмү портфелден(# дан #га│ 

саны % чейинки │ 

айлар) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Жалалабат областы боюнча │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

│Өнөржайы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Айылчарбасы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Даярдоо жана кайра иштетүү │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Соода жана коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Транспорт │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Байланыш │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Курулуш жана ипотека │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

жеке адамдар (керектөө │ 

кредиттери) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Башка кредиттер │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Жыйынтыгы │ 

└───────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘ 

┌────────────┬───────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────────────┐ 

Кредиттин Кредиттин Кредит- Иш жүзүндө│ Пландык Орточо │ 

максималдуу минималдуу тин төлөө төлөө салмактап │ 

өлчөмү өлчөмү орточо алынган │ 

│өлчөмү пайыздык чен │ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

6 7 8 9 10 11 │ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐ 

Активдүү Порт- Жалпы Кредиттин │ 

кардар- фелдин кредиттик мөөнөтү │ 

лардын │өлчөмү портфелден(# дан #га│ 

саны % чейинки │ 

айлар) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Ош областы боюнча │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

│Өнөржайы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Айылчарбасы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Даярдоо жана кайра иштетүү │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Соода жана коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Транспорт │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Байланыш │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Курулуш жана ипотека │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

жеке адамдар (керектөө │ 

кредиттери) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Башка кредиттер │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Жыйынтыгы │ 

└───────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘ 

┌────────────┬───────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────────────┐ 

Кредиттин Кредиттин Кредит- Иш жүзүндө│ Пландык Орточо │ 

максималдуу минималдуу тин төлөө төлөө салмактап │ 

өлчөмү өлчөмү орточо алынган │ 

│өлчөмү пайыздык чен │ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

6 7 8 9 10 11 │ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐ 

Активдүү Порт- Жалпы Кредиттин │ 

кардар- фелдин кредиттик мөөнөтү │ 

лардын │өлчөмү портфелден(# дан #га│ 

саны % чейинки │ 

айлар) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Баткен областы боюнча │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

│Өнөржайы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Айылчарбасы │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Даярдоо жана кайра иштетүү │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Соода жана коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Кызмат көрсөтүүлөр │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Транспорт │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Байланыш │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Курулуш жана ипотека │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

жеке адамдар (керектөө │ 

кредиттери) │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Башка кредиттер │ 

├───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤ 

Жыйынтыгы │ 

└───────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘ 

┌────────────┬───────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────────────┐ 

Кредиттин Кредиттин Кредит- Иш жүзүндө│ Пландык Орточо │ 

максималдуу минималдуу тин төлөө төлөө салмактап │ 

өлчөмү өлчөмү орточо алынган │ 

│өлчөмү пайыздык чен │ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

6 7 8 9 10 11 │ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────────────┤ 

│ 

└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────┘ 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ______________ __________________ 

күнү колтамга 

Башкы бухгалтер: ______________ __________________ 

күнү колтамга 

 

 

4-бөлүк 

 

_____________________________________________________________ үчүн 

(микрофинансы уюмунун аталышы) 

 

Өз ишине баа берүү боюнча отчет 

 

Байкоо органы (Директорлор кеңеши) стандарттарда белгиленген документацияны текшерип, алардын стандарттардын талабына жооп бере тургандыгы боюнча корутунду чыгарган: 

1-стандарт: 

1(А). МФУ жылдык бизнес планды (иштин жылдык планын) жыл сайын бекитүүгө тийиш. 

1(В). МФУ мезгил-мезгили менен анык көрсөткүчтөрдү жана тобокелдиктерди бизнес-планга жана мурдагы (тарыхый) көрсөткүчтөргө ылайык экендигин, анын жыл акырына карата капиталдын пландаштырылган көрсөткүчтөрүнө көңүл буруу менен салыштырып өлчөйт. МФУ тобокелдикке баа берүү менен ага дайыма мониторинг жүргүзүп турат. 

1. МФУ Жылдык бизнес планды бекиткен жана бизнес планда чагылдырылган анык көрсөткүчтөрдү жана тобокелдиктерди өлчөгөн. 

ооба жок т/ж 

┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

2. МФУ бизнес планды аткарат. ооба жок т/ж 

┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

2-стандарт: 

2. МФУ комитеттин жетекчилери, мүчөлөрү жана кызматкерлери үчүн бизнести тескөө жана кардарлар менен өзара мамилелерди жөнгө салуу боюнча этика нормаларын бекитет, андан кийин жылына бир жолу кайра карап чыгат. 

1. МФУ жүрүм-турум кодексин бекиткен. ооба жок т/ж 

┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

2. МФУ жүрүм-турум кодексин аткарат. ооба жок т/ж 

┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

3-стандарт: 

3. Байкоо органы (Директорлор кеңеши) МФУ квалифициялуу жана компетенттүү аткаруучу жетекчилердин дайындалышын камсыз кыл ат. Байкоо органы жыл сайын МФУ аткаруучу жетекчилеринин ишин кароого алат жана микрофинансылык уюмдун кызматкерлеринин ишкердик сапатына, компетенттүүлүгүнө жана тажрыйбалуулугуна тиешелүү отчетту алып турат. 

1. МФУ персоналдын ишине баа берген. ооба жок т/ж 

┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

2. МФУ жетекчисинин иши канааттандырарлыкбы? ооба жок т/ж 

МФУнун аткаруучу жетекчилеринин ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

компетенциясы жана квалификациясы └─┘ └─┘ └─┘ 

канааттандырарлыкбы? 

4-стандарт: 

4. МФУ капиталды тескөө саясатын жана жол-жоболорун иштеп чыгат жана бекитет. 

1. МФУ капиталды тескөө саясатын жана ооба жок т/ж 

жол-жоболорун бекиткен. ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

2. МФУ ошол саясаттарга жана жол-жоболорго ооба жок т/ж 

таянуу менен иш алып барат. ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

5-стандарт: 

5. МФУ Кредиттик портфелдин сапатын тескөө саясатын жана жолжоболорун белгилейт. 

1. МФУ Кредиттик портфелдин сапатын ооба жок т/ж 

тескөө саясатын бекиткен. ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

2. Кредиттик портфелдин сапатын тескөө ооба жок т/ж 

саясатына жана жол-жоболоруна таянуу ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

менен иш алып барат. └─┘ └─┘ └─┘ 

6-стандарт: 

6. МФУ ликвиддүүлүктү тескөө саясатын жана жол-жоболорун бекитет жана акча агымдарынын болжолдоосун документтештирет. 

1. МФУ ликвиддүүлүктү тескөө саясатын ооба жок т/ж 

жана жол-жоболорун бекиткен. ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

2. МФУ ликвиддүүлүктү тескөө саясатына ооба жок т/ж 

жана жол-жоболоруна ылайык иш алып барат. ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

3. МФУ акча агымдарынын болжолдоолорун аныктайт ооба жок т/ж 

жанайт жана документтештирет. ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

4. МФУ акча агымдарынын болжолдоолоруна таянуу ооба жок т/ж 

менен иш алып барат. ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

7-стандарт: 

7. МФУ Ички контролдук саясатын жана жол-жоболорун бекитет. 

1. МФУ ички контролдук саясатын жана ооба жок т/ж 

жол-жоболорун бекиткен. ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

2. МФУ ички контролдук саясатын жана ооба жок т/ж 

жол-жоболоруна таянуу менен иш алып барат. ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

8-стандарт: 

8. МФУ өз ишин жыл сайын кайра карап чыгып, ага баа берүү боюнча отчет даярдайт. 

1. МФУ өз ишин жыл сайын кайра карап чыгып, ооба жок т/ж 

ага баа берүү боюнча отчет даярдайт. ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ 

└─┘ └─┘ └─┘ 

 

Иште орун алган кемчиликтерди четтетүү 

боюнча иш-аракеттер планын жалпылоо 

 

Байкоо органы (Директорлор кеңеши) ишкердик жана финансы тажрыйбасынын төмөнкү багыттары, аларды Улуттук банк тарабынан белгиленген стандарттарга ылайык келтирүү максатында, МФУ тарабынан жеткире иштелип чыгыш зарылдыгын тааныйт. (Кемчиликтерди аныктоо максатында, оңдоону талап кылган "жок" деген бардык жоопторго көңүл буруу зарыл; кошумча барактар талап кылынышы мүмкүн). 

┌─────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐ 

Кемчиликтердин мүнөзү Аракеттер-Четтетүү- Жооптуу │ 

дин нүн │ 

жалпылан- белгилен- │ 

ган планы ген күнү │ 

├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ 

1. Иштин (бизнес план) жана │ 

тобокелдиктерди тескөөнүн жылдык │ 

планы │ 

├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ 

2. Этикалык нормалар: │ 

├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ 

3. Адам ресурстарына баа берүү: │ 

├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ 

4. Капиталды тескөө: │ 

├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ 

5. Кредиттик портфелинин сапатын │ 

тескөө: │ 

├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ 

6. Ликвиддүүлүктү тескөө: │ 

├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ 

7. Ички контролдук: │ 

├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ 

8. Иш-аракетке жыл сайын баа │ 

берүү: │ 

└─────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┘ 

Байкоо органы (Директорлор кеңеши) МФУ, жогоруда келтирилген жана алар боюнча пакеттердин коррективдүү планы кабыл алынган кемчиликтерди эске албаганда, туттук банк тарабынан белгиленген ишенимдүү ишкердик жана финансылык тажрыйбанын стандарттарына ылайык келүү менен өзүнүн ишкердик жана финансылык тажрыйбасына жыл сайын баа берүүнүн негизинде бардык материалдык аспекттерде иштей ала тургандыгына канааттанат. 

 

Байкоо органынын (Директорлор кеңеши) төрагасы Күнү 

 

 

5-бөлүк 

Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет 

 

Жеке карыздык милдеттенмелер/кредитордук 

карыздар жөнүндө отчет 

 

N 1-МК формасы 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

ВЕДОМСТВОЛУК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТ │ 

│ 

Купуялуулуктун сакталышы маалымат берүүчүлөр тарабынан гарантияланат│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

Маалыматтарды берүү мөөнөтүн бузууга жол берүү же аларды бурмалоо │ 

Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 4-августунда N 114 │ 

"Административдик жоопкерчилик жөнүндө" кодексинде белгиленген │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

┌──────┐ │ 

├───────────────────────────────────┴──────┘ ФОРМА N 1-МК │ 

Карыз алуучунун (резиденттин) - окпо │ 

документ толтуруучунун аталышы (МАМЛЕКЕТТИК ЭМЕС КАРЫЗДАР)│ 

├─────────────────────────────────────────── ПОЧТАЛЫК - БИР ЖОЛКУ; │ 

│ 

Карыз алуучунун (резиденттин) - документ Кыргыз Республикасынын │ 

толтуруучунун аталышы Улуттук статистикалык │ 

комитетинин 2004-жылдын │ 

5-июлунда N 12 токтому │ 

┌──────┐ менен бекитилген │ 

├───────────────────────────────────┴──────┘ │ 

Аймак (область, район, шаар, соата Чет өлкө кредиторлордун │ 

калктуу пункт) алдында мамлекеттик │ 

гарантия карыздык │ 

├─────────────────────────────────────────── милдеттенмелерге ээ │ 

Адрес (почталык индекси, көчөсү, үйдүн N) Кыргыз Республикасынын │ 

ишканалары, уюмдары, │ 

┌──────┐ мекемелери, коммерциялык │ 

├───────────────────────────────────┴──────┘ банктары - кредиттик │ 

Экономикалык иштин түрү гкэд макулдашууну же келишимди│ 

түзгөн күнүнөн кийинки 10│ 

Тел.: _______ Факс: _______ mail: _________ жумуш күнүнөн │ 

кечиктирбестен Кыргыз │ 

Республикасынын Улуттук │ 

банкына берилет │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Линия отреза 

 

┌────────────────┐ 

└────────────────┘ 

ОКПО коду Жеке карыздык милдеттенме жөнүндө отчет 

 

┌─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

1. Кредиттин коду (Улуттук банк тарабынан толтурулат) │ 

├─┴────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤ 

2. Карыз алуучунун түрү 7. Кредитордун/ээлик │ 

┌─┐ ┌─┐ кылуучулардын аталышы (эгерде │ 

└─┘ 1. Банк └─┘ 3. Банктык эмес4.4 белгиленген болсо) │ 

уюмдар ______________________________│ 

______________________________│ 

┌─┐ ┌─┐ 4. Жана ______________________________│ 

└─┘ 2. Коммер- └─┘ башкалар 8. Өлкө │ 

циялык ______________________________│ 

эмес ______________________________│ 

уюмдар ______________________________│ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 

3. Экономиканын сектору 9. Баалуу кагазга ээлик │ 

┌─┐ кылуучунун/кредитордун аталышы│ 

└─┘ 1. Өнөр жай (эгерде 4.4. п. белгиленген │ 

┌─┐ болсо) │ 

└─┘ 2. Айыл чарба │┌─┐ │ 

┌─┐ │└─┘ 1. Банктар жана башка │ 

└─┘ 3. Транспорт финансылык институттар │ 

┌─┐ │┌─┐ │ 

└─┘ 4. Байланыш │└─┘ 2. Өндүрүштүк компания │ 

┌─┐ (башкы жана │ 

└─┘ 5. Курулуш аффилирленген ишкана) │ 

┌─┐ │┌─┐ │ 

└─┘ 6. Соода жана коомдук тамактануу│└─┘ 3. Расмий уюмдар (эл │ 

┌─┐ аралык уюмдар) │ 

└─┘ 7. Даярдоочу уюмдар │┌─┐ │ 

┌─┐ │└─┘ 4. Экспортерлор жана жеке │ 

└─┘ 8. Геология, геодезиялык жана кредиторлор │ 

гидрометеорологиялык кызматы │ 

┌─┐ │ 

└─┘ 9. Саламаттыкты сактоо, дене 10. Инвестордун түрү │ 

тарбия жана социалдык (тике, жана башкалар) │ 

камсыздоо │ 

┌─┐ ├──────────────────────────────┤ 

└─┘ 10. Финансы, кредит, 11. Келишимге кол коюлган күн │ 

камсыздандыруу жана ___________ ______________│ 

пенсиялык камсыздоо жылы, айы │ 

┌─┐ │ 

└─┘ 11. Жана башка түрлөрү _________ │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 

4. Келишимдин түрү 12. Кредиттин/депозиттин │ 

│┌─┐ суммасы │ 

│└─┘ 1. Кредит (карыз) 1. Бардыгы ___ алардын ичинен:│ 

│┌─┐ - реструктуризацияланган │ 

│└─┘ 2. Карызды кайра каржылоо мөөнөтүндө төлөнбөгөн │ 

│┌─┐ негизги сумма ______│ 

│└─┘ 3. Карызды кайра тариздөө - реструктуризацияланган │ 

│┌─┐ мөөнөтүндө төлөнбөгөн │ 

│└─┘ 4. Акча рыногунун инструменттери пайыздар ______│ 

4.1. Кыска мөөнөтүн (көрсөтүү) __ - реструктуризацияланган │ 

4.2 узак мөөнөтүн (көрсөтүү) _____ негизги сумма ______│ 

│┌─┐ - реструктуризацияланган │ 

│└─┘ 5. Башкасы (18 п. жазуу) пайыздар ______│ 

2. Кредиттин баштапкы │ 

коду (эгерде │ 

реструктуризациялан- │ 

ган болсо) ______│ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 

5.Төлөмдөрдү төлөө төмөнкүчө 13. Кредиттин/депозиттин │ 

жүргүзүлөт: валютасы │ 

│┌─┐ 1. Валютада алынган __________│ 

│└─┘ 1. Бирдей бөлүктө 2. валютада төлөөгө карата ___│ 

│┌─┐ │ 

│└─┘ 2. Бир жолу ├──────────────────────────────┤ 

│┌─┐ 14. Пайыздык чен │ 

│└─┘ 3. Аннуитеттик жолу │ 

│┌─┐ │ 

│└─┘ 4. Башкасы (18 п. жазуу) _________ │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 

6. Негизги сумманы төлөө 15. Пайыздарды төлөө күнү │ 

1. Жеңилдик каралган мезгил __________1. Биринчи төлөм _____________│ 

айларда жылы, айы │ 

2. Биринчи төлөм _____________________2. Акыркы төлөм ______________│ 

жылы, айы жылы, айы │ 

3. Акыркы төлөм ______________________3. Мезгил аралыгы (жыл │ 

жылы, айы ичиндеги төлөмдөрдүн саны) ___│ 

4. Мезгил аралыгы (жыл ичиндеги ├──────────────────────────────┤ 

төлөмдөрдүн саны) _________________16. Комиссиялык пайыздардын │ 

чени _________________________│ 

├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤ 

17. Карыздык милдеттенмелерди тейлөө (факт) │ 

│ 

┌──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│ 

2005-ж.2006-ж.2007-ж.2008-ж.2009-ж.││ 

├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 

17.1 Негизги сумма ││ 

├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 

17.2 Пайыздар ││ 

└──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘│ 

18. Эскертүү │ 

│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгын жана ишенимдүүлүгүн тастыктайм. 

 

Аты жөнү, фамилиясы жана 

жетекчинин кол тамгасы _________________________ 

 

Аты жөнү, фамилиясы жана башкы 

бухгалтердин кол тамгасы _______________________ Күнү: М.О. 

 

 

ОКПО - ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык 

классификатору 

ГКЭД - экономикалык иштердин түрлөрүнүн мамлекеттик 

классификатору 

СОАТО - административдик-аймактык бөлүштүрүү объектилеринин, 

ошондой эле калктуу пункттардын белгилөө системасы 

НД - мамлекеттик эмес карыздар 

ГКУД - тескөө документтеринин мамлекеттик классификатору 

 

 

"Карыздык милдеттенмелерди/кредитордук 

карыздарды тейлөө жөнүндө отчет" 

 

N 2-МК формасы 

 

ВЕДОМСТВОЛУК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТ 

 

Купуялуулуктун сакталышы маалымат 

берүүчүлөр тарабынан гарантияланат 

 

Маалыматтарды берүү мөөнөтүн бузууга жол берүү же аларды бурмалоо Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 4-августунда N 114 "Административдик жоопкерчилик жөнүндө" кодексинде белгиленген жоопкерчиликтерге алып келет. 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐ 

┌─────┐ └─────┤ 

├────────────────────────────────────┴─────┘ гкуд│ 

Карыз алуучунун (резиденттин) - окпо ФОРМА N 2-МК │ 

документ толтуруучунун аталышы (МАМЛЕКЕТТИК ЭМЕС │ 

КАРЫЗДАР) │ 

┌─────┐ │ 

├────────────────────────────────────┴─────┘ ПОЧТАЛЫК - ЧЕЙРЕКТИК; │ 

Аймак (область, район, Кыргыз Республикасынын │ 

шаар, калктуу пункт) Улуттук статистикалык │ 

├────────────────────────────────────────── комитетинин 2004-жылдын │ 

Адрес (почталык индекси, көчөсү, үйдүн N) 5-июлунда N 12 токтому │ 

┌─────┐ менен бекитилген │ 

├────────────────────────────────────┴─────┘ │ 

Экономикалык иштин түрү гкэд Чет өлкө кредиторлордун │ 

алдында мамлекеттик │ 

Телефон ______ Факс ______ E-mail _________ гарантиясыз карыздык │ 

милдеттенмелерге ээ │ 

Кыргыз Республикасынын │ 

ишканалары, уюмдары, │ 

мекемелери, коммерциялык│ 

банктары - кредиттик │ 

макулдашууну же │ 

келишимди түзгөн күнүнөн│ 

кийинки жумуш күнүнөн  

кечиктирбестен Кыргыз │ 

Республикасынын Улуттук │ 

банкына берилет │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Линия отреза 

 

┌──────────┐ 

└──────────┘ 

окпо Жеке карыздык милдеттенмени 

тейлөө тууралуу отчет 

 

200____ж. ________ чейреги үчүн 

 

1-таблица. Карызды тейлөө (факт) 

 

(карыз валютасында миң бирдикте) 

┌─────────┬────┬───────┬────────────────────────────────────┬─────────┐ 

Кре-Мезгил- Мезгил ичиндеги өзгөрүүлөр Мезгилдин│ 

дит- дин ├───────────────┬─────────┬──────────┤ акырына │ 

тин башына алынган төлөнгөн мөөнөтүнөн карата │ 

ва- карата өткөн ├─────────┤ 

лю- ├───────┼────┬─────┬────┼────┬────┼────┬─────┤ Бардыгы│ 

тасыБардыгыто- кыз- акчане- пай-не- пай- болуп │ 

болуп вар-мат тү- гиз-ыз- гиз-ыздар карыз │ 

карыз лар,көр- рүн-ги дар ги │ 

жаб-сө- дө сум- сум- │ 

дуу-түү- ма ма │ 

лар лөр │ 

├─────────┼────┼───────┼────┴─────┴────┼────┼────┼────┼─────┼─────────┤ 

Кредиттин 1 2 3 4 5 6 7 │ 

коду │ 

├─────────┼────┼───────┼────┬─────┬────┼────┼────┼────┼─────┼─────────┤ 

1 │ 

2 │ 

└─────────┴────┴───────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────────┘ 

 

2-таблица. Негизги суммалардын төлөөлөрү (прогноз) 

 

(карыз валютасында миң бирдикте) 

┌──────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┐ 

кре-2009-2009-2009-2009-2010-2010-2010-2010-20112012│ 

дит-ж. ж. ж. ж. ж. ж. ж. ж. -ж. -ж.│ 

тин 1- 2- 3- 4- 1- 2- 3- 4- │ 

ва- чей- чей- чей- чей- чей- чей- чей- чей- │ 

лю- рек рек рек рек рек рек рек рек │ 

тасы │ 

├──────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ 

Кре- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 │ 

диттин │ 

коду │ 

├──────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ 

1 │ 

├──────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ 

2 │ 

└──────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘ 

 

3-таблица. Пайыздардын төлөөлөрү (прогноз) 

 

(карыз валютасында миң бирдикте) 

┌──────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┐ 

кре-2009-2009-2009-2009-2010-2010-2010-2010-20112012│ 

дит-ж. ж. ж. ж. ж. ж. ж. ж. -ж. -ж.│ 

тин 1- 2- 3- 4- 1- 2- 3- 4- │ 

ва- чей- чей- чей- чей- чей- чей- чей- чей- │ 

лю- рек рек рек рек рек рек рек рек │ 

тасы │ 

├──────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ 

Кре- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 │ 

диттин │ 

коду │ 

├──────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ 

1 │ 

├──────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ 

2 │ 

└──────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘ 

 

Көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгын жана ишенимдүүлүгүн тастыктайм. 

 

Аты жөнү, фамилиясы жана 

жетекчинин кол тамгасы _________________________ 

 

Аты жөнү, фамилиясы жана башкы 

бухгалтердин кол тамгасы _______________________ Күнү: М.О. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

БИЛДИРМЕ 

 

Банкта ачылган (аманат) эсеп жөнүндө: ____________________________ ______________________________________________________________________, 

(толук аталышы) 

дарегинде жайгашкан: _________________________________________________, ______________________________________________________________________, 

(телефонду, факсты, E-mail (электрондук дарегин) 

көрсөтүү менен толук юридикалык дареги) 

 

1. Эсептин (аманаттын) ачылган күнү: _____________________________ 

2. Эсептин (аманаттын) түрү: _____________________________________ 

3. Эсептин (аманаттын) валютасы: _________________________________ 

Кошумча төмөнкү маалыматтарды маалымдайм: 

1. Эсепти (аманатты) ачкан резиденттин толук аталышы (жеке адамдын аты-жөнү, фамилиясы): _________________________________________________ _______________________________________________________________________ 

2. Юридикалык (үй) дареги: _______________________________________ _______________________________________________________________________ 

(телефонду, факсты, E-mail (электрондук дарегин) көрсөтүү менен) 

3. Менчиктин түрү (2): ___________________________________________ 

4. Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн номери (3): _____________ 

5. ОКПО коду (2): ________________________________________________ 

6. Идентификацияланган салык номери (3): _________________________ 

Чет өлкө банктарында Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан ачылган эсептерин (аманаттарын) каттоо тартибин жөнгө салган Улуттук банктын жобосу менен жана алар боюнча отчеттук жол-жобосу менен тааныштырылган. Билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтын тактыгын жана тууралыгын тастыктайм. 

 

Күнү 

 

Жетекчинин (аманат ээсинин) кол тамгасы 

 

Башкы бухгалтердин кол тамгасы 

 

М.О. 

 

(1) Бул билдирме ар бир ачылган эсеп (аманат) боюнча толтурулат. 

(2) 3, 5 пунктулар юридикалык жактар тарабынан гана толтурулат. 

(3) 4, 6 пунктулар юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан толтурулат. 

(*) (Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июлунда кабыл алынган N 26/2 токтому менен бекитилген) "Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө жобо". 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 

 

Чет өлкө банктарында резиденттердин 

эсептеринин жана аманаттарынын 

каражаттарынын калдыктары тууралуу отчет(*) 

 

200___ж. "____" чейреги үчүн 

 

Резиденттин (жеке адамдын аты-жөнү, фамилиясы) аталышы: __________ _______________________________________________________________________ 

Банктын аталышы: _________________________________________________ 

Өлкө: ____________________________________________________________ 

 

Эсептин (аманаттын) валютасы: ____________________________________ 

 

┌────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐ 

саптын N Операциянын аталышы Эсептин Миң АКШ │ 

валютасы миң долларында │ 

бирдикте(1) │ 

├────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤ 

А Б В Г │ 

├────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤ 

1 Мезгилдин башына карата калдык │ 

├────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤ 

2 Мезгилдин акырына карата калдык │ 

└────────┴───────────────────────────────┴───────────────┴────────────┘ 

 

Күнү 

 

Жетекчинин (аманат ээсинин) кол тамгасы 

 

Башкы бухгалтердин кол тамгасы 

 

М.О. 

 

(1) Металл эсептериндеги калдыктар физикалык көлөмдө (граммда) көрсөтүлөт. 

(*) (Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июлунда кабыл алынган N 26/2 токтому менен бекитилген) "Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачы Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

3-июлунда каттоодон өткөн. Каттоо номери N 67-09 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк башкармасынын 

2009-жылдын 27-майындагы N 25/3 

токтому менен бекитилген 

 

Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө 

ЖОБО 

 

1. Жалпы жоболор 

2. Максаттары жана милдеттери 

3. ММРОнун мазмуну жана аны берүү мезгил аралыгы 

4. ММРОнун берүү тартиби 

5. Корутунду жобо 

N 1 тиркеме. Микрофинансы компаниясынын мезгил-мезгили менен 

берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы 

N 2 тиркеме. Микрофинансы компаниясынын мезгил-мезгили менен 

берилүүчү регулятивдик отчету 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Бул Жобо "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамга жана "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 5-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 12-июлунда 135-номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/2 "Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө жобо тууралуу" жобосуна ылайык иштелип чыккан жана микрофинансылык компаниянын (мындан ары - МФК) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары - ММРО) бирдиктүү формасын аныктайт. 

1.2. ММРО жөнүндө жобонун аракети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары - Улуттук банк) лицензия алышкан бардык микрофинансы компанияларга жайылтылат. 

1.3. ММРО бухгалтердик эсепке алуу жана системадан тышкары эсепке алуунун маалыматтарынын негизинде түзүлөт. 

 

2. Максаттары жана милдеттери 

 

2.1. ММРО төмөнкүлөргө анализ жүргүзүү максатында түзүлөт: 

а) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамдарында жана Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндөгү жободо белгиленген функцияларды Улуттук банк тарабынан аткарылышынын чегинде МФКнын финансылык абалына; 

б) ликвиддүүлүктү, төлөөгө жөндөмдүүлүктү жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу боюнча чечимдерди кошо алганда, компаниянын жетекчилиги тарабынан башкаруу чечимдеринин кабыл алынышы үчүн МФКнын ишине. 

2.2. ММРОнун башкы милдети - ушул Жобонун 2.1. пунктунда көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн МФКнын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалыматтарды берүү

 

3. ММРОнун мазмуну жана аны берүү мезгил аралыгы 

 

3.1. ММРО МФКнын белгилүү бир мезгил ичинде аткарган ишин чагылдырган, белгиленген формадагы жана белгиленген мөөнөттө берилүүчү отчетту түшүндүрөт. 

3.2. Отчеттун жыйынтыкталган курамы, алардын кыскача мазмуну жана отчетторду берүү мөөнөттөрү ушул жобонун 1-тиркемесинде келтирилген. 

3.3. МФКнын 4-чейрек үчүн ММРО жылдык отчет болуп саналат. 

3.4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик Жылдык отчет отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирилбестен Улуттук банкка берилүүгө тийиш. 

3.5. ММРО 13 бөлүктөн турат: 

Титулдук баракча; 

Директорлор кеңешинин жана МФКнын Башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалымат; 

Компаниянын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат; 

МФК боюнча базалык маалымат; 

1-бөлүк. Баланстык отчет; 

2-бөлүк. Пайда жана чыгашалар жөнүндө отчет; 

3-бөлүк. Капитал; 

3.1. бөлүкчө. Капиталдын структурасындагы өзгөртүүлөр; 

3.2. бөлүкчө. МФКнын акциялары жана башка баалуу кагаздары жөнүндө маалымат үчүн эске алынуучу маалыматтар; 

3.3-бөлүкчө. Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөртүүлөр; 

4-бөлүк. Мөөнөтүндө орду жабылбаган активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдиктердин деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат; 

4.1. бөлүкчө. Мөөнөтүндө орду жабылбаган активдер жөнүндө маалымат; 

4.2. бөлүкчө. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдиктердин деңгээли боюнча классификациялоо; 

5-бөлүк. Суммалары жана төлөө мөөнөтү боюнча бөлүштүрүү менен депозиттер; 

5.1. бөлүкчө. Суммалары боюнча бөлүштүрүү менен депозиттер; 

5.2. бөлүкчө. Төлөө мөөнөтү боюнча депозиттер; 

6-бөлүк. Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө жана аларды төлөө мөөнөтүнүн өзгөрүүсүнө карата МФКлардын активдеринин жана милдеттенмелеринин ийкемдүүлүгүн иликтөө (ГЭП-анализ); 

6.1. бөлүкчө. Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө карата активдердин ийкемдүүлүгүн иликтөө (ГЭП-анализ); 

6.2. бөлүкчө. Пайыздык чендердин өзгөрүшүнө карата милдеттенмелердин ийкемдүүлүгүн иликтөө (ГЭП-анализ); 

6.3. бөлүкчө. Төлөө мөөнөтү боюнча активдерди/милдеттенмелерди иликтөө

6.4. бөлүкчө. Активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөтү

7-бөлүк. Мүмкүн болуп калуучу кредиттик чыгымдардын ордун жабууга карата резервдердеги өзгөрүүлөр; 

8-бөлүк. Ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар; 

9-бөлүк. Кызматкерлер менен бүтүмдөр жөнүндө маалыматтар; 

10-бөлүк. Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалыматтар; 

11-бөлүк. Кардарларга кредиттер жөнүндө маалыматтар; 

12-бөлүк. Депозиттердин орточо көлөмү

13-бөлүк. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет; 

"Жеке карыздык милдеттенмелер/кредитордук карыздар жөнүндө отчет" N 1-НД формасы; 

"Карыздык милдеттенмелерди/кредитордук карыздарды тейлөө жөнүндө отчет" N 2-НД формасы; 

"Чет өлкө банкында ачылган эсептер (аманаттар) жөнүндө билдирүү"; 

"Резиденттердин чет өлкө банктарындагы эсептеринде же аманаттарында каражаттарынын калдыктары жөнүндө отчет". 

 

4. ММРОнун берүү тартиби 

 

4.1. Ар бир МФКда ММРОнун мазмунунун толуктугу, берүү мөөнөттөрүнүн сакталышы жана туура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. ММРОдо камтылган маалыматка тиешелүү бардык маселелер боюнча Улуттук банк менен биргелешип иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге жүктөлөт. 

4.2. ММРО ушул жобонун 2-тиркемесине ылайык формада, отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө, кагазга чыгарылган жана электрондук формада Улуттук банкка берилет. Кагазга чыгарылган отчеттор конвертке салынып, чапталган түрдө берилүүгө тийиш. 

4.3. ММРОнун электрондук версиясы (13-бөлүктөн тышкары) Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгына берилет. 13-бөлүк Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына сунуш кылынат. 

4.4. Кыргыз Республикасынын областтарында жайгашкан МФКлар ММРОну кагазга чыгарылган жана мүмкүнчүлүк болгон учурда электрондук түрүндө Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына же Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө беришет. 

4.5. ММРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар аныкталган, толук эмес түрдө берилген, же формалары туура эмес толтурулган учурларда Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы, областтык башкармалыктары же Баткен областындагы өкүлчүлүгү МФКга оңдолгон отчету финансылык отчетун чагылдыруу менен төмөнкү мөөнөттөрдө берүүнүн зарылчылыгы жөнүндө кат жөнөтөт: 

- чейректик отчет үчүн - отчет алынган күндөн кийинки 10 жумуш күнү ичинде; 

- жылдык отчет үчүн - отчет алынган күндөн кийинки 15 жумуш күнү ичинде. 

Оңдолгон отчеттор МФКнын коштомо каты менен бирге Улуттук банктын катын алгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка берилүүгө тийиш. 

4.6. Улуттук банктын ММРО боюнча сын-пикирлери болбогон же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык оңдолуп жана МФКнын каты менен тастыкталгандан кийин ММРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет. 

4.7. МФКлар ММРОну башкы МФК жана анын филиалдары боюнча консолидацияланган негизде беришет. 

4.8. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет белгиленген формада: көктөлгөн, отчеттун бөлүктөрүнүн барактарынын санын көрсөтүү менен номерленген, мөөр коюлуп, МФКнын алардын түзүлүшү жана берилиши үчүн жоопкерчиликтүү кызматкеринин колтамгасын койдуруу менен берилүүгө тийиш. 

4.9. ММРО отчеттук күнгө карата МФКнын абалы тууралуу так маалыматты камтууга тийиш. МФКнын чейректик жана жылдык Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетторунда иш-абалынын туура чагылдырылышы МФКнын Директорлор кеңешинин Төрагасы же Төрага жок учурда анын милдетин аткарган Директорлор кеңешинин мүчөсү, МФК Башкармасынын Төрагасы, МФКнын Башкы бухгалтери жана МФК Башкармасынын ММРОну даярдоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсү тарабынан тастыкталууга тийиш. 

 

5. Корутунду жобо 

 

5.1. Маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же так эмес маалыматтардын берилиши, ошондой эле ММРОнун туура эмес толтурулгандыгы үчүн МФК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 

5.2. МФК Улуттук банкка берилген ММРОнун экинчи нускасын сактап калууга тийиш. 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк башкармасынын 

2009-жылдын 27-майындагы N 25/3 

токтому менен бекитилген 

Микрофинансылык компаниянын 

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик отчетунун курамы" 

жобого карата 

N 1 тиркеме 

 

Микрофинансы компаниясынын мезгил-мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик отчетунун 

КУРАМЫ 

 

┌──┬─────────┬───────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────┐ 

N Бөлүк Аталышы Мезгилдүүлүгү│ Берүү Эскертүү │ 

мөөнөттөрү же │ 

ченемдик │ 

укуктук │ 

актыларга│ 

шилтеме │ 

├──┼─────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤ 

1 Титулдук баракча Жыл сайын Отчеттук 12 │ 

жылдан бөлүккө │ 

кийинки тиркелет │ 

жылдын │ 

1-февралына │ 

чейин │ 

│ 

Чейрек сайын отчеттук │ 

Депозиттерди мезгил │ 

тартуучу МФК аяктагандан │ 

│үчүн ай сайынкийинки 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼─────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤ 

2 Банктын ДиректорлорЖыл сайын Отчеттук 12 │ 

кеңешинин жана МФК жылдан бөлүккө │ 

Башкармасынын кийинки тиркелет │ 

мүчөлөрү жөнүндө жылдын │ 

маалыматтар 1-февралына │ 

чейин │ 

│ 

│Өзгөртүүлөр │Өзгөртүүлөр │ 

киргизилген кабыл │ 

учурда алынгандан │ 

кийин 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼─────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤ 

3 МФКнын өзүнчө Жыл сайын Отчеттук 12 │ 

кызмат адамдары жылдан бөлүккө │ 

тууралуу маалымат кийинки тиркелет │ 

жылдын │ 

1-февралына │ 

чейин │ 

│ 

│Өзгөртүүлөр │Өзгөртүүлөр │ 

киргизилген кабыл │ 

учурда алынгандан │ 

кийин 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼─────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤ 

4 МФК жөнүндө базалыкЖыл сайын Отчеттук 12 │ 

маалымат жылдан бөлүккө │ 

кийинки тиркелет │ 

жылдын │ 

1-февралына │ 

чейин │ 

│ 

│Өзгөртүүлөр │Өзгөртүүлөр │ 

киргизилген кабыл │ 

учурда алынгандан │ 

кийин 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼─────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤ 

5 1-бөлүк. Баланстык отчет Жыл сайын Отчеттук │ 

А. Активдер жылдан │ 

Б. Милдеттенмелер кийинки │ 

В. Капитал жылдын │ 

Г. МФКнын жана 1-февралына │ 

башка чейин │ 

активдеринин │ 

жана башка Чейрек сайын отчеттук │ 

милдеттенмелери-Депозиттерди мезгил │ 

нин шифрин тартуучу МФК аяктагандан │ 

чечмелөө │үчүн ай сайынкийинки 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼─────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤ 

6 2-бөлүк. Пайдалар жана Жыл сайын Отчеттук │ 

чыгымдар жөнүндө жылдан │ 

отчет кийинки │ 

А. Пайыздык жылдын │ 

кирешелер 1-февралына │ 

Б. Пайыздык чейин │ 

чыгашалар │ 

В. Пайызсыз Чейрек сайын отчеттук │ 

кирешелер Депозиттерди мезгил │ 

Г. Пайызсыз тартуучу МФК аяктагандан │ 

чыгашалар │үчүн ай сайынкийинки 10 │ 

Д. Башка календардык │ 

операциялык күн ичинде │ 

жана админис- │ 

тративдик │ 

чыгашалар │ 

├──┼─────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤ 

7 3-бөлүк. Капиталдын түзүмү Жыл сайын Отчеттук │ 

А. Капиталдын жылдан │ 

түзүмүндөгү кийинки │ 

өзгөрүүлөр жылдын │ 

Б. МФКнын акциялары 1-февралына │ 

жана башка чейин │ 

баалуу кагаздары │ 

тууралуу Чейрек сайын отчеттук │ 

билдирүү Депозиттерди мезгил │ 

маалыматтары тартуучу МФК аяктагандан │ 

В. Бөлүштүрүлбөгөн │үчүн ай сайынкийинки 10 │ 

пайдадагы календардык │ 

өзгөрүүлөр күн ичинде │ 

├──┼─────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤ 

8 4-бөлүк. Мөөнөтүндө орду Жыл сайын Отчеттук │ 

жабылбаган жылдан │ 

активдер, кийинки │ 

активдерди жана жылдын │ 

баланстан тышкаркы 1-февралына │ 

милдеттенмелерди чейин │ 

классификациялоо │ 

жөнүндө маалымат Чейрек сайын отчеттук │ 

4.1. Мөөнөтүндө Депозиттерди мезгил │ 

төлөнбөгөн активдертартуучу МФК аяктагандан │ 

тууралуу маалымат │үчүн ай сайынкийинки 10 │ 

4.2. Тобокелдик календардык │ 

деңгээли боюнча күн ичинде │ 

активдердин жана │ 

баланстан тышкаркы │ 

милдеттенмелердин │ 

классификациясы │ 

├──┼─────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤ 

9 5-бөлүк. Суммалары жана Жыл сайын Отчеттук │ 

төлөө мөөнөттөрү жылдан │ 

боюнча бөлүштүрүү кийинки │ 

менен депозиттер жылдын │ 

5.1. Суммалары 1-февралына │ 

боюнча бөлүштүрүү чейин │ 

менен депозиттер │ 

5.2. Төлөө Чейрек сайын отчеттук │ 

мөөнөттөрү боюнча Депозиттерди мезгил │ 

депозиттер тартуучу МФК аяктагандан │ 

│үчүн ай сайынкийинки 10 │ 

календардык │ 

күн ичинде │ 

├──┼─────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤ 

106-бөлүк. Пайыздык чендердин Жыл сайын Отчеттук │ 

(ГЭП анализ) жана жылдан │ 

төлөө мөөнөттөрүнүн кийинки │ 

│өзгөрүүсүнө карата жылдын │ 

активдердин жана 1-февралына │ 

МФКнын чейин │ 

милдеттенмелеринин │ 

ийкемдүүлүгүн Чейрек сайын отчеттук │ 

иликтөө Депозиттерди мезгил │ 

6.1-бөлүкчө. тартуучу МФК аяктагандан │ 

Пайыздык чендердин │үчүн ай сайынкийинки 10 │ 

│өзгөрүүсүнө карата календардык │ 

активдердин күн ичинде │ 

ийкемдүүлүгүн │ 

иликтөө │ 

(ГЭП-анализ) │