Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2009 жылдын 6 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 22 апрелиндеги № 21/5 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2009-жылдын 22 апрелиндеги № 58-09 регистрациялык номеринде каттоодон өткөн) 

 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29 апрелиндеги № 23/5 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 37/8 «Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2009-жылдын 2 июнундагы № 57-09 регистрациялык номеринде каттоодон өткөн

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 22.04 21\5 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2009-жылдын 26.05 

58-09 регистрациялык номери 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон ёткёртългён 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомго, ушул токтомго карата тиркемеге ылайык ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин

2. Тёмёнкълёр къчън жоготту деп таанылсын

-Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 12-ноябрындагы 41/1 «Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё» токтому

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 26-мартындагы 16/9 «Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё» токтому

3. Тёлём системалары башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън.  

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан кийин, 2009-жылдын 1-июлунан тартып къчънё кирет

5. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын

6. Тёлём системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусун, республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын

7. Тёлём системалары башкармалыгы Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун андан ары Кыргызстандартта белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон ёткёртълъшъ ъчън Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жёнётсън.  

8. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Банктык эсептешъълёр башкармалыгы Мааламат системалары башкармалыгынын кёмёктёшъъсъ астында Улуттук банктын Башкы китебиндеги, Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън пакеттик клиринг жана гросстук системаларында тёлёмдёрдън коддорунун маалымдамасына тиешелъъ ёзгёртъълёрдъ киргизишсин

9. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 22.04  

21\5 токтому менен бекитилген 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 51/4  “Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун» бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде каттоодон ёткёрългён 51/4 “Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторуна тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

1.      «Киришъъдеп аталган бёлък тёмёнкъ редакцияда берилсин

 

«Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификатору (ТЖМК) Кыргыз Республикасынын технико-экономикалык жана социалдык маалыматтарын классификациялоо жана кодировкалоонун бирдиктъъ системасынын курамына кирет

ТЖМК жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик документтерине ылайык ёлкё аймагында накталай эмес тёлёмдёрдъ жъзёгё ашыруу учурунда колдонулат

ТЖМК нак эмес тёлёмдёр жёнъндё маалыматтарды системага салуу, тёлёмдёрдън ачык-айкындуулугун камсыз кылуу, Кыргыз Республикасында  улуттук валютада ишке ашырылган накталай эмес каражаттар агымына анализдёёлёрдъ жъргъзъъ максатында кёрсёткъчтёр системасын тъзъъ ъчън каралган.  

Эсептешъъ-тёлём операцияларын экономикалык аспектиде чагылдырган тёлём багытыТЖМКда классификациялоо обьектисинен болуп саналат

Структуралык жагынан алып караганда, классификатор эки блоктон турат:идентификация жана аталыш. Идентификациялоо блогу код белгилёёнън сериялык-катар, ырааттуу ыкмасын пайдалануу менен иреархиялык ыкма боюнча тъзълёт. Код белгиси сегиз сандык белгиден турат. Аталыш блогу тёлём багытын чагылдырат.  

Кыргыз Республикасынын тёлём жъгъртълъшънън классификациясы ёзъндё тёлёмдёрдън кодун жана алардын багытын камтыйт, тёлём коду категориялар, топтор, чакан топтор, статьялар кичи статьялар жана элементтер бёлъгънён турат

Сандан турган код белгисин тъзъмъ классификатордун бардык бёлъктёръ боюнча тёмёнкъдёй белгиленген

 

 

 

Х Х Х Х Х Х ХХ 

 

 

 

Элемент 

 

Кичи статья 

 

Статья 

 

Чакан топ 

 

Топ  

 

Категория  

 

Бёлък 

 

 

11421150 «Кыргыз Республикасынын аймагында жасалган же сатып ёткёрългён коньяктарга акциздик салык» тобун классификациялоо обьектисине код белгилёёнън мисалы

Код  11421150 тёмёнкълёрдъ билдирет

1               Кирешелер 

        11             Салыктык кирешелер 

       114            Товарлар жана кызмат кёрсётъълёрдён салыктар 

       1142          Акциз салыгы 

       11421      Кыргыз Репсубликасынын аймагында ёндърългён же сатылган товарлардан акциздик салык 

       114211       Алкогол продукциялары 

       11421150   Коньяктар 

 

        ТЖМК эсептешъъ-тёлём операциялары тёмёнкъ бёлъктёр боюнча топтоштурулган

 

1. Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча  

2. Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча тёлёмдёр   

3.Бюджеттик уюмдардын активдери жна милдеттенмелери менен операциялар боюнча тёлёмдёр.  

4. Товарлар жана кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёмдёр, бюджеттик эмес мекемелердин активдери жана милдеттенмелери.   

5. Банктык операциялар

«Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча тёлёмдёр», «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча тёлёмдёр», «Бюджеттик уюмдардын активдери жана милдеттенмелери менен операциялар боюнча тёлёмдёр» бёлъктёрънё код белгилёё жана классификациялоо системасы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2008-жылдын 9-декабрындагы 203-п буйругу менен бекитилген, ушул операциялардын классификациялык структурасына ылайык тъзългён.  

 

ТЖМК тёлём багыттарына коддорду белгилёё эрежелери ушул документтин ажырагыс бёлъгъ болуп саналган, ага кошо тиркелген А тиркемесинде келтирилген. Классификатордо жалпы кабыл алангандар менен 

катар эле тёмёнкъдёй кыскартуулар колдонулат

        КР      - Кыргыз Республикасы

        Улуттук банк- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

        ЖМК -          Жалпыга малымдоо каражаттары

        КНС    Кошумча нарк салыгы

        МКВ Мамлекеттик казна векселдери 

 

ТЖМКны Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жъргъзёт.  

 

2. «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча тёлёмдёр» деп аталган 1- бёлъккё тёмёнкъдёй жаьы редакцияда берилсин:  

 

Тёлёмдёр коду 

Тёлём багытынын аталышы 

10000000 

Кирешелер 

11000000 

Салыктык кирешелер 

11100000 

Киреше жана пайда салыктары 

11110000 

Киреше жана пайда салыктары 

11111000 

Кыргыз Республикасынын резиденттеринен жеке адамдарынан киреше салыгы  

11111100 

Салык агенттиги тарабынан тёлёнгён киреше салыгы 

11111200 

Бирдиктъъ салык декларациясы боюнча киреше салыгы  

11112000 

Кыргыз Республикасынын резиденттери болбогон адамдардын кирешелеринен салык  

11112100 

Кыргыз Республикасынын резиденттери болбогон адамдардын кирешелеринен салык   

11113000 

Пайда салыгы 

11113100 

Пайда салыгы  

11113200 

Пайыздардан салык 

11120000 

Атайын режимдер боюнча салыктар 

11121000 

Бирдиктъъ салыктар боюнча тъшъълёр 

11121100 

Чакан ишкердик субьекттери ъчън бирдиктъъ салык  

11122000 

Патенттин негизинде салык 

11122100 

Милдеттъъ патенттин негизинде салык 

11122200 

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 

11123000 

Бюджеттик уюмдардын атайын каражаттарынан салык 

11123100 

Бюджеттик уюмдардын атайын каражаттарынан салык 

11300000 

Менчиктен салык 

11310000 

Менчиктен салык 

11311000 

Кыймылсыз мълк салыгы 

11311100 

 Ишкердикти  жъргъзъъ ъчън колдонулбаган кыймылсыз мълк салыгы  

11311200 

Ишкердикти  жъргъзъъ ъчън колдонулган  кыймылсыз мълк салыгы 

11312000 

Кыймылдуу мълк салыгы 

11312100 

Транспорт каражаттарынан салык 

11312110 

Юридикалык  жактардын транспорттук каражатына салык 

11312120 

Жеке адамдардын  транспорттук каражатына салык  

11320000 

Жер салыгы  

11321000 

Жер салыгы  

11321100 

Короо жайларды жана бак участкаларын пайдалануудан жер салыгы 

11321200 

Айыл чарба жерлерин пайдалануу ъчън жер салыгы 

11321300 

Калктуу пункттардын жерлерин жана айыл чарба  багытына кирбеген жерлерди пайдалангандык ъчън жер салыгы 

11400000 

Товарлар жана кызмат кёрсётъълёрдён салыктар 

11410000 

Товарлар жана кызмат кёрсётъълёрдён жалпы  салыктар 

11411000 

Кошумча нарк салыгы (КНС

11411100 

Кыргыз Республикасынын аймагында ёндърългён товарларга жана кызмат кёрсётъълёргё КНС 

11411200 

Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келинген  товарларга КНС 

11412000 

Сатуудан  салык 

11412100 

Сатуудан  салык  

11413000 

Автожолдорун пайдалангандык ъчън салык 

11413100 

Автожолдордон пайдалангандык ъчън салык 

11414000 

Ёзгёчё кырдаалдарды алдын алуу жана жоюу ъчън чегеръълёр 

11414100 

Ёзгёчё кырдаалдарды алдын алуу жана жоюу ъчън чегеръълёр 

11420000 

Акциз салыгы 

11421000 

КР аймагында ёндърългён же сатылган товарларга акциз салыгы  

11421100 

Алкоголдук продукция 

11421110 

Этил спирти  

11421120 

Арак жана ликер ичимдиктери 

11421130 

Суусундуктар, ширелер жана бальзамдар 

11421140 

Винолор 

11421150 

Коньяктар 

11421160 

Шампанды кошо алганда кёбъръп турган винолор 

11421170 

Куюлган  пиво 

11421180 

Куюлбаган   пиво 

11421190 

Вино заттары 

11421200 

Тамекилер 

11421210 

Фильтрлъъ   тамекилер 

11421220 

Фильтирсиз  тамекилер 

11421230 

Сигаралар жана сигареттер 

11421290 

Ферменттелген  тамекиден  тышкары, башка тамекилер 

11421300 

Мунайзаттары  

11421310 

Бензин, жеьил жана орто дистилляттар жана башка бензиндер 

11421320 

Реактивдъъ отун 

11421330 

Дизель отуну 

11421340 

Мазут 

11421350 

Майлар жана газоконденсаттар 

11421360 

Чийки мунай жана битум материалдарынан алынган чийки мунайзат 

11421400 

Дагы башка акциз алынуучу товарлар  

11421410 

Алтындан, платинадан же къмъштён зер буюмдары 

11421420 

Дагы башка акциз алынуучу товарлар 

11422000 

Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келинген товарларга акциз салыгы 

11422100 

Алкоголдук продукция 

11422110 

Этил спирти  

11422120 

Арак жана ликер - арактар 

11422130 

Суусундуктар, ширелер жана бальзамдар 

11422140 

Винолор 

11422150 

Коньяктар 

11422160 

Шампанды кошо алганда кёбъргён винолор 

11422170 

Куюлган пиво 

11422180 

Куюлбаган пиво 

11422190 

Вино заттары 

11422200 

Тамекилер 

11422210 

Фильтрлъъ тамекилер 

11422220 

Фильтрсиз тамекилер 

11422230 

Сигаралар жана сигареттер 

11422290 

Ферменттелген тамекиден тышкары башка тамекилер 

11422300 

Мунайзаттар 

11422310 

Бензин, жеьил жана орто дистилляттар жана башка бензиндер 

11422320 

Реактивдъъ отун 

11422330 

Дизель отуну 

11422340 

Мазут 

11422350 

Майлар жана газоконденсаттар 

11422360 

Чийки мунай жана битум материалдарынан алынган чийки мунайзаттар 

11422400 

Дагы башка акциз алынуучу товарлар 

11422410 

Дагы башка акциз алынуучу товарлар 

11440000 

Кендерди пайдалануу ъчън салыктар 

11441000 

Бонустар  

11441100 

Къйъъчъ пайдалуу кендер  

11441110 

Мунай 

11441120 

Газ 

11441130 

Кёмър 

11441190 

Башка къйъъчъ пайдалуу кендер 

11441200 

Металл  пайдалуу кендери 

11441210 

Баалуу металлдар 

11441220 

Сымап 

11441230 

Сурьма 

11441240 

Коргошун, вольфрам 

11441290 

Жогоруда классификацияланбаган башка металлдар 

11441300 

Металл эмес пайдалуу кендер 

11441310 

Жасалгалоочу таштар 

11441320 

Курулуш   куму 

11441330 

Гипс  

11441340 

Акиташ, курулуш таштары 

11441350 

Тъстъъ таштар 

11441390 

Жогоруда классификацияланбаган башка металл эместер 

11441400 

Жер алдындагы суулар 

11441510 

 Минералдык   жана ичъъчъ суу катары  суулар 

11441520 

Бальнодарылоочу  минералдык  суулар 

11441530 

 Жылытуу ъчън термолдык   суулар 

11441540 

Ичъъчъ жана техникалык суулар 

11442000 

Роялтилер 

11442100 

Къйъъчъ пайдалуу кендер  

11442110 

Мунай 

11442120 

Газ 

11442130 

Кёмър 

11442190 

Башка къйъъчъ пайдалуу кендер 

11442200 

Металл  пайдалуу кендер 

11442210 

Балуу металлдар 

11442220 

Сымап 

11442230 

Сурьма 

11442240 

Коргошун, вольфрам 

11442290 

Жогоруда классификацияланбаган башка металлдар 

11442300 

Металл эмес пайдалуу кендер 

11442310 

Жасалгалоочу таштар 

11442320 

 Курулуш   куму 

11442330 

Гипс  

11442340 

Акиташ, курулуш таштары 

11442350 

Тъстъъ таштар 

11442390 

Жогоруда классификацияланбаган башка металл эместер 

11442400 

Жер алдындагы суулар 

11442410 

Минералдык   жана ичъъчъ суу катары куюлган суулар 

11442420 

Бальнодарылоочу  минералдык  суулар 

11442430 

Жылытуучу термолдык  суулар 

11442440 

Ичъъчъ жана техникалык суулар 

11442490 

Жер алдындагы башка суулар 

11500000 

Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар 

11510000 

Бажы тёлёмдёръ 

11511000 

Четтен ташылып келинген  продукцияга бажы тёлёмдёр 

11511100 

Импортко бажы алымдар 

11511200 

Бажы алымдарынын, салыктарынын бирдиктъъ чендери боюнча бажы тёлёмдёръ 

11511300 

Чогуу алгандагы бажы тёлёмъ 

11512000 

Тышка алынып  кетиле турган продукциядан бажы тёлёмдёр 

11512100 

Экспортко бажы алымдар 

11513000 

Бажы жыйымдары 

11513100 

Чет ёлкёдён авто алып келъъчълёрдён жыйымдар 

11513200 

Бажы тариздетъъсънён, бажылык башка жыйымдар 

11514000 

Башка бажылык жыйымдар жана тёлёмдёр 

11514100 

Башка бажылык жыйымдар жана тёлёмдёр 

11600000 

Башка салыктар жана жыйымдар 

11610000 

Башка салыктар жана жыйымдар 

11611000 

Башка салыктар жана жыйымдар 

11611000 

Башка салыктар жана жыйымдар 

12000000 

Социалдык керектёёлёргё тёлёмдёр/чегеръълёр 

12100000 

Социалдык керектёёлёргё тёлёмдёр/чегеръълёр 

12110000 

Кызматкерлердин камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12110100 

Кызматкерлердин камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12120000 

Жумуш беръъчълёрдън камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12120100 

Жумуш беръъчълёрдън камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12130000 

Ёз алдынча иш алып баргандардын камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12130100 

Ёз алдынча иш алып баргандардын камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12140000 

Категорияларга бёлъштърълбёгён камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12140100 

Категорияларга бёлъштърълбёгён камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12200000 

Социалдык керектёёлёргё башка тёлёмдёр/чегеръълёр 

12210000 

Кызматкерлердин тёлёмдёръ/чегеръълёр 

12210100 

Кызматкерлердин тёлёмдёръ/чегеръълёр 

12220000 

Жумуш беръъчълёрдън тёлёмдёръ/чегеръълёръ 

12220100 

Жумуш беръъчълёрдън тёлёмдёръ/чегеръълёръ 

12230000 

Башка тёлёмдёр/чегеръълёр 

12230100 

Башка тёлёмдёр/чегеръълёр 

12300000 

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310000 

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310100 

Социалдык фонддун башка кирешелери 

13000000 

Алынган расмий трансферттер 

13100000 

Чет ёлкёлёрдён трансферттер 

13110000 

Чет мамлекеттердин Ёкмёттёрънён 

13111000 

Чет мамлекеттердин Ёкмёттёрънён 

13111100 

Утурумдук 

13111200 

Капиталдык 

13120000 

Эл аралык уюмдардан 

13121000 

Эл аралык уюмдардан 

13121100 

Утурумдук 

13121200 

Капиталдык 

13300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери 

13310000 

Жергиликтъъ бюджеттерге гранттар 

13311000 

Жергиликтъъ бюджеттерге гранттар 

13311100 

Категориалдык гранттар 

13311200 

Теьештиръъ гранттары 

13311300 

Търткъ беръъчъ гранттар 

13320000 

Ёз ара эсептешъълёр боюнча ёткёрълъп берилъъчъ каражаттар 

13321000 

Ёз ара эсептешъълёр боюнча ёткёрълъп берилъъчъ каражаттар 

13321100 

Республикалык бюджеттен ёз ара эсептешъъ боюнча ёткёрълъп берилъъчъ каражаттар 

13321200 

Жергиликтъъ бюджеттен ёз ара эсептешъъ боюнча ёткёрълъп берилъъчъ каражаттар 

14000000 

Салыктык  эмес кирешелер 

14100000 

Менчиктен  жана пайыздардан кирешелер 

14110000 

Пайыздар 

14111000 

Депозиттер боюнча пайыздар  

14111100 

Ёкмёттън Улуттук банктагы депозиттери боюнча пайыздар 

14112000 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14120000 

Дивиденддер жана пайдалар 

14121000 

Дивиденддер 

14121100 

Акциялардын мамлекеттик пакетине чегерилген дивиденддер 

14122000 

Пайдалар 

14122100 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы 

14150000 

Ижара тёлёмъ  

14151000 

Пайдалуу кендер же отундар казылып алынуучу жерлерди иштеткендик ъчън тёлёмдёр 

14151100 

Пайдалуу кендер же отундар казылып алынуучу жерлерди иштеткендик ъчън тёлёмдёр 

14152000 

Жаратылыш ресурстарын пайдалангандык ъчън акы 

14152100 

Жер ижарасы ъчън акы 

14152110 

Калктуу конуштарда   жер ижарасы ъчън акы 

14152120 

Жайыт ижарасы ъчън акы    

14152121 

Айыл четиндеги жайыттардын ижара акысы  

14152122 

Пайдалануусу къчёгён зонадагы жайыттардын ижара акысы 

14152123 

Жайлоо жайыттарынын  ижара акысы  

14152200 

Жерди бёлъштъръъ Фондусунун жеринин ижара акысы  

14152300 

Токой ресурстарын пайдалануу ъчън акы  

14152400 

Суу ресурстарын пайдалангандык ъчън акы  

14152900 

Жаратылыш активдерин пайдалангандык ъчън башка тёлёмдёр  

14153000 

Мълк ижарасы ъчън акы  

141531000 

 Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижарасы ъчън акы  

14153200 

Муниципиалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижарасы ъчън акы  

14153900 

Дагы башка мълк ижарасы ъчън акы  

14200000 

Товарларды сатуудан жана кызмат кёрсётъъдён кирешелер 

14220000 

Административдик жыйымдар жана тёлёмдёр 

14221000 

Жыйымдар жана тёлёмдёр 

14221100 

Лицензия бергендик ъчън акы  

14221200 

Сертификаттарды жана башка уруксат беръъчъ документтерди бергендик ъчън акы  

14221300 

Лотереялык ишти жъргъзъъ укугун алууга акы  

14221400 

Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоодон ёткёръъ ъчън акы  

14221500 

Пробалоого акы   

14221600 

Эсептерди тейлегендик ъчън акы   

14221700 

Таштандыларды ташып чыгууга жыйымдар  

14221800 

Авто транспорт токтоочу жайлардан алынуучу жыйым  

14221900 

Дагы башка тёлёмдёр жана жыйымдар 

14222000 

Мамлекеттик алымдар 

14222100 

Кыргыз Республикасынын жарандарына паспорт бергендик  ъчън мамлекеттик алым 

14222200 

Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым 

14222300 

Сот органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым 

14222400 

Дагы башка мамлекеттик алым 

14230000 

 Акы тёлёё ъчън кызмат кёрёстъълёрдён тъшъълёр 

14231000 

Саламаттыкты сактоо чёйрёсъндё кызмат кёрсётъълёр ъчън акы  

14231100 

Медициналык, стоматологиялык кызмат кёрсётъълёр ъчън акы  

14231200 

Эл аралык, медициналык жана ёкмёттък эмес уюмдардын буйрутмасы боюнча максаттуу изилдёёлёрън жъргъзъъ ъчън акы  

14231300 

Медикаменттерди, кандарды жана компоненттерди сатуу ъчън акы  

14231400 

Дезинфикциялык, дезинсекциялык жана дератизациондук иштерди жъргъзъъ дарылоо-профилактикалык дары-дармектерди даярдоо ъчънн акы  

14232000 

Билим беръъ чёйрёсъндёгъ кызмат кёрсётъълёр ъчън акы  

14232100 

Окуу жайларда (ЖОЖ, КТОЖ, ООЖ) контрактык окутуу ъчън акы  

14232200 

Жалпы билим беръъчъ мектептердин бътъръъчълёрън ёзгёчё ългъдёгъ документтерди алууга талапкерлерди тестирлёёнъ жъргъзъъ ъчън акы  

14232300 

Окуучулардын окуу-ёндъръштък ишинен ъшъълёр, жатаканаларда, мейманканаларда жашагандык ъчън акы  

14232400 

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелеринин кошумча кызмат кёрсётъълёр ъчън акы  

14233000 

Маданият чёйрёсъндёгъ кызмат кёрсётъълёр ъчън акы  

14233100 

Музей, китепкана  фондуларын  пайдалангандык ъчънакы  

14233200 

Оюн зоок ёткёрълъъчъ мекемелерден, музейлерге киргендиги ъчън акы  

14233300 

Спорт секцияларынын, бассейндердин ден-соолукту чыьдоочу кызмат кёрсётъълёрънён тъшъълёр 

14234000 

Айыл, суу чарба чёйрёсъндёгъ кызмат кёрсётъълёр ъчън акы  

14234100 

ёсъмдъктёргё, продукцияларга, жер кыртышына химиялык анализдерди жъргъзъъиликтёё иш-чараларын (апробация, контроль) жъргъзгёндък ъчън акы  

14234200 

Айыл чарба ёсъмдъктёрънън ърёндёрънън жана кёчёттёрънън ёнъмдъълък сапатын лабораториялык аныктоо ъчън акы  

14234300 

Ветеринардык кызмат кёрсётъълёр ъчън акы  

14234400 

Сугат суусу менен камсыз кылуу боюнча кызмат кёрсётъълёр акы берүү кызматынан акы  

14235000 

Кызмат кёрсётъълёрдън башка търлёръ ъчън акы  

14235100 

Айдоо къбёлъгън  алуу укугуна экзамендерди кабыл алгандык, автоунаа каражаттарын кароодон ёткёргёндък ъчън жыйымдар 

14235200 

Жол техникасынын кызматы, авто кызматкёрсётъълёрънён тъшъълёр  

14235300 

Бажылык тариздёёж.б. тёлёмдёрдён  жыйымдар 

14235400 

Газеталарга жазылуу жана сатуу ъчън, жарнамалык кулактандыруулар ъчън  акы  

14235500 

Полиграфия кызматы, дипломдорду, аттестаттарды даярдагандыгы ъчън акы  

14235600 

Ар търдъъ документтерди тариздедтъъ, сактоо, табуу жана беръъ ъчън акы  

14235700 

Альтернативдик кызматты  ётёё ъчън  акы  

14235800 

Окуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана ёткёръъ ъчън акы  

14235900 

Кызмат кёрсётъълёрдън башка търлёрън сунуштоо ъчън акы  

14300000 

Айыптык тёлёмдёр, санкциялар, конфискациялоолор 

14310000 

Айыптык тёлёмдёр, санкциялар, конфискациялоолор 

14311000 

Айыптык тёлёмдёр, санкциялар, конфискациялоолор 

14311100 

Административдик айыптык тёлёмдёр  

14311200 

Контрабандадан кармалгандарды сатуудан тъшъълёр 

14311300 

Конфискация болгон мълктёрдъ сатуудан тъшъълёр 

14311400 

Контролдоо-кёзёмёлдък иш-чараларды жъргъзъъдён  тъшъълёр 

14311500 

Экономикалык кылмыштуулуктан улам келип чыккан  зыяндардынт ордун жабу   

14400000 

Гранттардан башка ыктыярдуу трансферттер 

14410000 

Гранттардан башка ыктыярдуу трансферттер 

14411000 

Учурдагы 

14411100 

Учурдагы жардам 

14412000 

Капиталдык 

14412100 

Капиталдык жардам 

14500000 

Башка салыктык  эмес кирешелер 

14510000 

Башка салыктык  эмес кирешелер 

14511000 

Башка салыктык  эмес кирешелер 

14511100 

Мамлекеттин пайдасына кирешелер 

14511200 

Башка салыктык  эмес кирешелер 

14511300 

Курстук  пайда/ чыгым  

 

 

3.   «Мамлекеттик бюджеттин чыгашалар боюнча тёлёмдёр» деп аталган 2-бёлъккё тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:           

- тёлёмдёрдън тёмёнкъ коддору жана тёлём багытынын аталыштары алынып салынсын

 

21112200 

Убактылуу ишке тартылган  жумушчулар 

22155100 

Медикаменттерди жана таьуу каражаттарын сатып алуу 

22155200 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу 

28214000 

Бирдиктъъ статья боюнча чыгашалар 

28214100 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктъъ статья боюнча чыгашалар  

(бирдиктъъ тёлёёчъ

 

3.2. Тёлёмдёрдън тёмёнкъ коддору ъчън тёлём багытынын аталышы жаьы редакцияда берилсин

 

21112100 

Контракт же убактылуу ишке  тартылган жумушчу 

22120000 

Коммуналдык кызмат кёрсётъълёр жана байланыш кызматтары 

22155300 

Жабдууларды жана материалдарды сатып алуулар 

3.3. Тёмёнкъдёй тёлём коддору жана тёлём багытынын аталыштары кошулсун

 

22121900 

Жана башка коммуналдык кызмат кёрсётъълёр 

22122500 

Телепрограммаларды кёрсётъъ боюнча кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёмдёр 

22154200 

Кесиптик техникалык билим беръъчъ окуу жайларында чоьдорду кыска мёёнёттъъ негизде окутуу жана кайра окутуудан ёткёръъ 

22155500 

Кёмър сатып алуу 

22157000 

Банктардын кызмат кёрсётъълёрънё жана мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана тёлёё боюнча кызмат кёрсётъълёргё чыгашалар

22157100 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана тёлёё боюнча финансылык кызмат кёрсётъълёр

22157200 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана тёлёё боюнча башка  кызмат кёрсётъълёр 

22157300 

Улуттук банктын, Коммерциялык банктардын жана финансы - кредит мекемелеринин башка кызмат кёрсётъълёръ  

22157400 

Казыналык системасын тейлёё боюнча АКБ кызматк ёрсётъълёръ 

 

22160000 

Саламаттык сактооо системасында бирдиктъъ статья боюнча сарпталган чыгашалар 

22161000 

Саламаттык сактооо системасында бирдиктъъ статья боюнча сарпталган чыгашалар 

22161100 

Саламаттык сактооо системасында бирдиктъъ статья боюнча сарпталган чыгашалар (бирдиктъъ тёлёёчъ

22171000 

Медикаменттерди жана медицинага керектъъ шаймандарды сатып алуу 

22171100 

Медикаменттерди жана медицинага керектъъ шаймандарды сатып алуу 

22171200 

Инсулин жана инсулин кошулган  препараттарды сатып алуу 

22181100 

Тамак- аш азыктарын сатып алуу 

22181200 

Тамак-аш азыктарына компенсациялык тёлёёлёр 

24221000 

Калкка индексацияланган суммалар боюнча карыздарды жабуу 

24221100 

Калкка индексацияланган суммалар боюнча карыздарды жабуу 

27216000 

Бёёдё кырсыктардан жапа чеккендерге бекер жардам 

27216100 

Бёёдё кырсыктарданн жапа чеккендерге бекер жардам 

         

4. «Бюджеттик уюмдардын активдери жана милдеттенмелери боюнча тёлёмдёр» деп аталган 3-бёлъккё ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

4.1. Тёлёмдёрдън тёмёнкъ коддору ъчън тёлём багыттарынын аталышы жаьы редакцияда берилсин

 

31111200 

Турак-жай имараттарын жана жайларын сатып алуу жана куруу    

31111210 

Квартираларды сатып алуу 

31111220 

Турак ъйлёрдъ сатып алуу жана куруу 

31111290 

Башка турак-жай имараттарын жана жайларын сатып алуу жана куруу 

31112200 

Турак-жай болбогон имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112210 

Ёндъръш имараттарын сатып алуу жана куруу 

31112220 

Институционалдык имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112230 

Аскердик имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112290 

Башка имараттарды сатып алуу жана куруу 

31113200 

  Курулмаларды сатып алуу жана куруу 

31113210 

Ёндъръштък курулмаларды сатып алуу жана куруу 

31113220 

Жолдорду сатып алуу жана куруу 

31113230 

Кёпърёлёрдъ сатып алуу жана куруу 

31113290 

Башка курулмаларды сатып алуу жана куруу 

31132120 

Жер астындагы кендерге укукту сатуу  

31132190 

 Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатуу 

31132220 

Жер астындагы кендерге укукту сатып алуу  

31132290 

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу 

33130000 

Акциялардан тышкары, мамлекеттик баалуу кагаздар 

33131000 

Акциялардан тышкары, мамлекеттик кыска мёёнёттъъ баалуу кагаздар  

33131100 

Акциялардан тышкары, мамлекеттик кыска мёёнёттъъ баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131110 

Акциялардын тышкары, мамлекеттик кыска мёёнёттъъ баалуу кагаздарды чыгаруу  

33131190 

Акциялардан тышкары, мамлекеттик башка кыска мёёнёттъъ баалуу кагаздарды чыгаруу  

33131200 

Акциялардын тышкары, мамлекеттик кыска мёёнёттъъ баалуу кагаздарды тёлёё 

33131210 

Акциялардан тышкары, мамлекеттик кыска мёёнёттъъ баалуу кагаздарды тёлёё 

33131290 

Акциялардан тышкары, мамлекеттик кыска мёёнёттъъ башка баалуу кагаздарды тёлёё  

33132000 

Акциялардын тышкары, башка  мамлекеттик кыска мёёнёттъъ баалуу кагаздар  

33132100 

Акциялардын тышкары, мамлекеттик узак мёёнёттъъ баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132110 

Акциялардын тышкары, мамлекеттик узак мёёнёттъъ баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132190 

Акциялардан тышкары, мамлекеттик башка узак мёёнёттъъ баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132200 

Акциялардан тышкары, мамлекеттик узак мёёнёттъъ баалуу кагаздарды тёлёё 

33132210 

Акциялардан тышкары, мамлекеттик узак мёёнёттъъ баалуу кагаздарды тёлёё 

33132290 

Акциялардан тышкары, мамлекеттик башка узак мёёнёттъъ баалуу кагаздарды тёлёё 

 

4.2. Тёлёмдёрдън тёмёнкъ коддору жана тёлём багытынын аталыштары алынып салынсын

31123150 

Китептерди, окуу куралдарын жана китептерди сатуу   

31123250 

Китептерди, окуу куралдарын жана китептерди сатып алуу    

31132130 

Жыштыктарды пайдаланууга укуктуу сатуу    

31132230 

Жыштыктарды пайдалануу укугун сатып алуу 

32142130 

Калктын ссудаларынын тёлёнъшъ 

32142230 

Калкка ссудаларды беръъ 

31310000 

Баалуу металлдар жана асыл таштар  

31311000 

Баалуу металлдар жана асыл таштар 

31311100 

Баалуу металлдар жана асыл таштарды сатуу 

31311110 

Баалуу металлдар жана асыл таштарды сатуу 

31311200 

Баалуу металлдар жана асыл таштарды сатып алуу 

31311210 

Баалуу металлдар жана асыл таштарды сатып алуу 

31320000 

Маданий мурас активдери 

31321000 

Маданий мурас активдери 

31321100 

Маданий мурас активдерин сатуу 

31321110 

Маданий мурас активдерин сатуу 

31321200 

Маданий мурас активдерин сатып алуу 

31321210 

Маданий мурас активдерин сатып алуу 

31330000 

Зэр буюмдар 

31331000 

Зэр буюмдар 

31331100 

Зэр буюмдарын сатуу 

31331110 

Зэр буюмдарын сатуу 

31331200 

Зэр буюмдарын сатып алуу 

31331210 

Зэр буюмдарын сатып алуу 

 

5. «Товарларга жана кызмат кёрсётъълёргё, активдерге жана бюджеттик эмес мекемелердин милдеетри ъчън тёлёмдёр» деп аталган 4-бёлъккё ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин 

 

5.1.Тёлёмдёрдън тёмёнкъ коддору жана тёлём багытынын аталыштары алынып салынсын

42159110 

Бланкаларды даярдоого чыгашалар  

 

5.2. Тёлёмдёрдън тёмёнкъ коддору жана тёлём багытынын аталыштары алынып салынсын

 

42120000 

Коммуналдык кызмат кёрсётъълёр жана байланыш кызматтары 

42151300 

Къзёт  кызмат кёрсётъълёръ 

 

 

5.3. Тёлёмдёрдън тёмёнкъ коддору жана тёлём багыттарынын аталыштары менен толукталсын:  

 

42111900 

Башка чыгашалар 

42112900 

Башка чыгашалар 

42141600 

Автомобилдерди утурумдук ремонттоо 

42151600 

Аудитордук кызмат кёрсётъълёр 

42151700 

Бухгалтердик кызмат кёрсётъълёр 

42151800 

Камсыздандыруу кызмат кёрсётъълёръ 

42151800 

Контракт боюнча кёрсётългён башка кызматтар 

42152900 

Башка утурумдук ремонт иштери 

42154900 

Билим беръъ чёйрёсъндё сунушталган башка кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёмдёр 

44000000 

Жумушчулардын эмгегине тёлёёлёр 

44001000 

Эмгек акы 

44001200 

Келишим боюнча аванстык тёлёмдёр 

44001300 

Ъстёк акылар 

44001400 

Кошумча тёлёёлёр жана компенсациялар  

44001900 

Жана башка тёлёёлёр 

45000000 

Социалдык жактан камсыз кылуу боюнча пособиелер жана пенсиялар 

45010000 

Мамлекеттик эмес пенсиондук фонддун пенсиалары 

46000000 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызмат кёрсётъълёръ 

46001000 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызмат кёрсётъълёръ 

46001200 

Басмаканалардын кызмат кёрсётъълёръ  

46001300 

Жарнама басмаканалык кызмат кёрсётъълёр 

46001900 

Жана башка кызмат кёрсётъълёр 

 

 6. «Банк операциялары» деп аталган 5-бёлъккё ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

  6.1. Тёлёмдёрдън тёмёнкъ коддору жана тёлём багыттарынын аталыштары алынып салынсын

 

52143000 

- бир къндък кредит боюнча пайыздарды тёлёё боюнча 

54101200 

- Улуттук банктын областтык башкармалыгы аркылуу аукциондо МКВларды сатып алуу 

54101500 

- Улуттук банктын областтык башкармалыгы аркылуу МКВларды сатуудан комиссионныйлар 

 

6.2. Тёмёнкъ тёлём коддору кайра номерленсин

- «Башка мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар» 54400000 тёлём коду - «Башка мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар» 54500000 тёлём кодуна кайра номерленсин 

- «Башка мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар» 5450000 тёлём коду - «Башка мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар» 5460000 тёлём кодуна кайра номерленсин 

- «Чет ёлкёдён чыгарылган баалуу кагаздар» 54600000 тёлём коду - «Чет ёлкёдён чыгарылган баалуу кагаздар» 5470000 тёлём кодуна кайра номерленсин 

- «Башка мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар» 54700000 тёлём коду - «Башка мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар» 54800000 тёлём кодуна кайра номерленсин 

 

6.3. Тёлёмдёрдън тёмёнкъ коддору жана тёлём багыттарынын аталыштары менен толукталсын 

 

54400000 

Мамлекеттик казына облигациялары менен операциялар

54401000 

Мамлекеттик казына облигациялары (МКО) менен операциялар 

54401100 

Аукциондордо МКО сатып алуу 

54401200 

МКО тёлёё 

54401300 

Экинчилик рыногунда МКО сатып алуу-сатуу 

54401400 

Экинчилик рыногунда МКО менен баштапкы РЕПО операциялары 

54401500 

Экинчилик рыногунда МКО менен жыйынтыктоочу РЕПО операциялары 

54401900 

МКО менен башка операциялар 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29.04 23\5 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2009-жылдын 02.06 

57-09 регистрациялык номери 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 37/8 «Кыргыз Республикасындагы 

майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг 

системасы жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго 

ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамдын 7 жана 43-статьяларына ылайык токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 37/8 «Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго, тиркелген тиркемеге ылайык ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

2. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте, бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29.04 23/5 токтомуна карата тиркеме 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 37/8 «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёр 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 37/8 «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы тууралуу» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин

 

1. Жобонун 2-бёлъгънън 12-абзацындагы «эсептешъълёрдън гросстук система» деген сёздёр «айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы» деген сёздёргё алмаштырылсын

2. Жобонун 4-бёлъгънън 4.2-пунктундагы «гросстук системасы» деген сёздёр «айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы» деген сёздёргё алмаштырылсын

3. Жобонун 7.14., 7.18. жана 7.20-пунктарындагы «эсептешъълёрдън гросстук системасы» деген сёздёр «айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы» деген сёздёргё тиешелъъ жёндёмёлёрдё алмаштырылсын

4. Жобонун 9-бёлъгънън 9.2.-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

 

«9.2. Системадагы бир тёлёмдън максималдуу суммасына лимит 1,0 миллион сом ёлчёмъндё белгиленет. Лимит системада бир тёлёмдън чектъъ суммасына баа беръънън негизинде аныкталат, ал финансылык тобокелдиктин келип чыгышынын себеби болуп калышы мъмкън. Ёлчёмъ 1,0 млн. сомдон ашкан тёлёмдёр ири тёлём болуп саналат жана айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасында иштелип чыгат. Лимиттин аракети атайын катышуучулардын эки тараптуу таза позициялары търъндё системага келип тъшкён, алардын тёлёмдёрънё таркатылбайт.»