Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2009 жылдын 5 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 11- мартындагы № 12/6 Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө токтому; 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009 жылдын 01 апрелинде № 38-09 регистрациялык номеринде каттоодон өткөн); 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 29- апрелиндеги № 23/4 “Реалдуу убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын кызмат көрсөтүүлөрүнө жана майда чекене, утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди бекитүү жөнүндө токтому 

 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 15- апрелиндеги № 19/6 “Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө” нускоону бекитүү тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009 жылдын 22 майындагы № 54-09 регистрациялык номеринде каттоодон өткөн); 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11.03 12\6 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2009-жылдын 01.04 

38-09 регистрациялык номери 

 

Банктардын капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё 

 

Банктардын туруктуу жана ыргаактуу ишин камсыз кылуу жана банктык тобокелдиктердин ордун жабуу ъчън зарыл болгон капиталдык базаны колдоого алуу, банк тутумунун ишенимдъълъгън жана коопсуздугун бекемдёё, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун кредиттёё мъмкънчълъгън кеьейтъъ максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 31-статьясына, «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамынын 11 жана 39-1-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Банктар, резидент эмес банктардын филиалдары (мындан ары- банктар) ъчън 2010-жылдын 1-октябрынан тартып капиталдын (ёздък каражаттардын) минималдуу ёлчёмъ боюнча экономикалык ченем 200 млн. сомдон кем эмес ёлчёмдё белгиленсин. 

2. 2009-жылдын 1-мартына карата абал боюнча капиталынын (ёздък каражаттарынын) минималдуу ёлчёмъ 200 млн. сомдон азды тъзгён банктар, капиталдын (ёздък каражаттардын) минималдуу ёлчёмъ боюнча ченемди ушул токтмомдун 1-пунктуна ылайык келтиръъ боюнча, Директорлор Кеьеши тарабынан бекитилген иш-чаралар планын жана графигин 2009-жылдын 1-июлуна чейинки мёёнёттё Улуттук банктын Банктык кёзёмёл башкармалыгына беръъгё милдеттъъ

3. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 26-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 31-декабрында 152-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 32/3 „Капиталдын (ёздък каражаттардын) минималдуу ёлчёмъ жёнъндё“ токтому, 2010-жылдын 1-октябрынан тартып къчън жоготту деп таанылсын. 

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

5. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

6. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

7. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен банктарды тааныштырсын.  

8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15.04 19\6 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2009-жылдын 22.05 

54-09 регистрациялык номери 

 

«Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык компаниялар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин 

сакталышынын тартиби жёнъндё» нускоону бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» законунун 43 статьясынын 1-п. ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кароого сунушталган «Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык компаниялар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жёнъндё» нускоо бекитилсин

2. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън

3. Нускоо Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттодон ёткёрълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет

4. Каттодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ, айым С.К. Алыбаевага ыйгарылсын.  

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15.04 19\6 токтому менен бекитилген 

 

«Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашырган микрофинансылык компаниялар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жёнъндё» нускоо  

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» жана «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык мекемелер жёнъндё» мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк (мындан ары Улуттук банк) ушул ачык валюта позициясын эсептёё жана аманаттарды тартууну жъзёгё ашыруучу микрофинансылык компаниялар тарабынан (мындан ары текст боюнча - МФК) ачык валюта позиициясынын лимиттеринин сакталышын контролдоо тартиби киргизилет

Бул Нускоо, МФКлардын ишинде донор уюмдардан, жергиликтъъ жана эл аралык финансылык уюмдардан каражаттарды тартуу менен аларды чет ёлкё валютасында, Кыргыз Республикасында мыйзамдарында каралган тартипте жана шарттарда жайгаштыруудан улам келип чыгышы мъмкън болгон валюталык тобокелдиктерге бёгёт коюу максатында иштелип чыккан.  

МФКлар ички саясатты жана валюта тобокелдиктерин контролдоо жол-жоболорун иштеп чыгуу учурунда, ушул Нускоонун талаптарына таянууга тийиш

 

1. Аныктамалар 

 

Ушул Нускоонун максаты катары тёмёнкъ аныктамалар колдонулат

1.1. Валюта тобокелдиги- МФК тиешелъъ валюта боюнча ачык валюта позициясына ээ болгон учурда, валюта курсунун ылайыксыз ёзгёръшъ шартында, МФКлардын чет ёлкё валютасындагы талаптардын (активдеринин)/милдеттенмелердин наркынын ёзгёръшънён улам, МФКлардын чыгашага учуроо тобокелдиги. Валюта позициясы валюта операцияларын жъзёгё ашыруу учурунда жаралат жана МФКнын валюта тобокелдигине кабылуу деьгээлинин кёрсёткъчъ болуп саналат

1.2. Валюта операциялары- бул чет ёлкё валюталарын алмашуу, сатып алуу/сатууга (конвертациялоого) байланышкан бътъмдёр, ошондой эле башка операциялар, анын натыйжасында чет ёлкё валютасында берилген талаптар (активдер) же милдеттенмелер ёзгёрёт.  

1.3. Таза валюта позициясы- МФКлардын баланстык сыяктуу эле баланстык эмес ар кайсы чет ёлкё валютасындагы талаптарынын (активдеринин) жана милдеттеринин ортосундагы айырма

МФКлардын талаптары (активдери) жана милдеттенмелери тиешелъъ валюталарда дал келбеген шартта, валюта позициясы ачык, ал эми барабар учурда жабык деп саналат.  

МФК ачык валюта позициясы узун (эгерде МФКнын тиешелъъ валютадагы талаптары (активдери) анын ошол эле валютадагы милдеттенмелеринен ашып кетсе) жана кыска (милдеттенмелеринин талаптарынан (активдерден) ашып кетишинде) болушу мъмкън. Узун валюта позициясы «+» белгиси менен, ал эми кыска «-» белгиси менен жазылат

Суммардык валюта позициясы бул, МФКнын бардык чет ёлкё валютасы боюнча ушул Нускоонун 2.5 пункту менен аныкталган, «short hand» ыкмасын колдонуу менен эсептелген бардык таза валюта позицияларынын суммасы

1.4. Ачык валюта позициясынын лимиттери бул, ачык валюта позициялардын (ар бир чет ёлкё валютасы жана суммардык боюнча), таза суммардык капиталга карата пайыздык катышта берилъъчъ, Улуттук банк тарабынан белгиленген чектёёлёр. Ачык валюта позициялары Улуттук банктын эсептик курсу боюнча кыргыз сомунда эсептелинет. Ачык валюта позициялардын лимиттери ътърдён кийинки эки ондук санга чейин тегеректёё менен пайыздарда эсептелинет.  

1.5. МФКнын таза суммардык капиталы бул чоьдук, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 21-августунда 94-04 номеринде каттоодон ёткёртългён 18/2 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын капиталынын шайкештъълък стандартын аныктоо боюнча Нускоонун талаптарына ылайык эсептелинет. Ачык валюта позициялардын лимиттерин эсептёё учурунда бул нускоонун максатында, банктын ар бир айдын 1-кънънё карата абал боюнча таза суммардык капиталынын мааниси эсептелинет.  

1.6. Бътъм келишкен кън бул, тараптар тарабынан бътъмдън негизги шарттары (валюта търъ, алмашуу курсу, каражаттар суммасы, валюталоо кънъ) боюнча келишимге жетишкен кън

1.7. Валюталоо кънъ бул, бътъмгё катышуучулардын эсебине каражаттарды чегеръъ жъргъзългён кън.  

 

 

2. Ачык валюта тартибин эсептёё тартиби 

 

2.1. Ар бир жумуш кънънън акырына карата абал боюнча МФКлар тёмёнкъ кёрсёткъчтёрдъ эсептёёгё тийиш

- ар бир чет ёлкё валютасы боюнча таза валюталык позицияларын

- суммардык валюта позицияларын

2.2. Таза валюта позициялары ар бир чет ёлкё валютасы боюнча тёмёнкъ кёрсёткъчтёрдън суммасы катары ёзънчё эсептелинет

- Чет ёлкё валютасындагы таза спот-позиция. Бул чоьдук тиешелъъ валютада чегерилген пайыздык кирешелерди/чыгашаларды кошо алганда, баланстык активдер менен баланстык милдеттенмелердин ортосундагы айырма катары эсептелинет. Мында активдер жана милдеттенмелер таза баланстык нарк боюнча эсептёёгё кошулушат.  

2.3. Валюта операциялары, анын ичинде бътъм келишкен кън болуп саналбаган, валюталоонун алдыдагы кънън камтыган операциялар, бътъм келишкен къндён тартып, валюта позициясынын эсептёёсънё киргизилет.  

2.4. Ар бир чет ёлкё валютасы боюнча таза валюта позициясын эсептёё учурунда, валюта позицияларынын чоьдуктары Улуттук банктын отчеттук къндёгъ эсептик курсуна которулат

2.5. Бардык чет ёлкё валютасы боюнча суммардык ачык валюта позициясы «shorthand» ыкмасын колдонуу менен эсептелинет. Эсептёё, бардык узун таза валюта позицияларын ёзънчё жана бардык кыска таза валюта позицияларын ёзънчё, ар бир валюта боюнча суммалоо жолу менен жъзёгё ашырылат. Андан кийин алынган чоьдуктар бири- бири менен салыштырылат (Улуттук банктын эсептик курсу боюнча кыргыз сомундагы маанидеги абсалюттук чоьдукта), жана эки чоьдуктун олуттуураагы (бардык узун таза валюта позицияларынын суммасы же бардык кыска валюта позицияларынын суммасы) суммардык ачык валюта позициясынын лимитин эсептёёдё колдонулат

 

3. Ачык валюта позициясынын лимиттери 

 

3.1. Улуттук банк МФКнын валюта тобокелдиктерин басаьдатуу максатында тёмёндёгъ ачык валюта позициялардын лимиттерин белгилейт

3.1.1. Операциялык къндън акырына карата абал боюнча, Экономикалык ёнъгъъ жана Кызматташтык Уюмуна (ЭЁКУ) мъчё ёлкёлёрдън валюталары жана/же Эл аралык валюта фондусу менен «Келишимдер статьясынын» 8-статьясына кол коюшкан ёлкёлёрдън валюталары боюнча суммардык ачык валюта позициясынын ёлчёмъ, МФКнын таза суммардык капиталынын 20 пайызынан ашпоого тийиш

3.1.2. Операциялык къндън акырына карата абал боюнча, Эл аралык валюта фондусу менен «Келишимдер статьясынын» 8-статьясына кол коюшпаган ёлкёлёрдън валюталары боюнча суммардык ачык валюта позициясынын ёлчёмъ МФКнын таза суммардык капиталынын 0% (жабык позиция) тъзёт.  

3.2. МФКлар ар бир операциялык кънгё карата ачык валюта позициялардын белгиленген лимиттерин сактоого тийиш

3.3. Ачык валюта позициялардын белгиленген лимиттеринин артуусу МФК тарабынан кийинки операциялык кънгё которулбайт. Ётъп жаткан операциялык къндън акырына чейин, лимиттер Улуттук банктын талаптарына ылайык келтириши керек.  

3.4. Ачык валюта позицияларынын кёлёмъ операциялык кън ичинде МФКлар тарабынан, валюта тобокелдигинин мъмкън болуучу деьгээлине жекече баа беръъсънён алынып, ёз алдынча текшерилет. Мында ар бир МФК, Директорлор кеьеши тарабынан бекитилген валюта тобокелдиктерин башкаруунун ички саясатына ылайык, бир къндън ичинде валюта тобокелдигинин ёлчёмън токтотуп турууга тийиш.  

3.5. Суммардык ачык валюта позициясынын лимитинин акыркы мааниси, тиешелъъ МФКлардын ёзънё кабыл алуучу ёзгёчё жогорку деьгээлдеги валюта тобокелдигин табуу учурунда, айрым МФКлар ъчън Кёзёмёл боюнча комитеттин чечими менен басаьдатылышы ыктымал.  

3.6. Эгерде, МФКнын таза суммардык капиталынын кёлёмъ терс же нёлгё барабар болсо, анда МФК Улуттук банк тарабынан белгиленген мёёнёттё ар бир валюта боюнча таза валюта позициясын нёлдък мааниге карата (жабык позиция) алып келъъсъ зарыл.  

 

 

4. МФКнын отчету жана аны беръъ тартиби 

 

4.1. МФК кън сайын саат 9.00го чейин Нускоого карата 1-тиркемеге ылайык, акыркы операциялык къндън акырына карата абал боюнча суммардык ачык валюта позициясы жёнъндё отчетту Улуттук банкка беръъгё тийиш.  

4.2. Филиалдары бар МФК, отчетто бардык филиалдардын маалыматтарын эске алуу менен ачык валюта позициясы боюнча чогуу алгандагы маалыматтарды бериши зарыл.  

 

5. МФК тарабынан ачык валюта позицияларынын белгиленген лимиттери бузулгандыгы ъчън санкциялар 

 

5.1. Эгерде МФК тарабынан ачык валюта позициясынын белгиленген лимиттери бузулса, Улуттук банк бузулган суммадан 5% ёлчёмъндёгъ, бирок МФКнын тёлёнгён уставдык капиталынын ёлчёмънён 1 пайыздан ашпаган акчалай айыпты, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 27-июлунда 90-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 16/3 токтому менен бекитилген, Улуттук банк тарабынан микрофинансы уюмдарына карата колдонулуучу эскертъъ чаралары жана санкциялары жёнъндё жобого ылайык, МФКдан ёндъръъ търъндё санкцияларды колдонот.  

5.2. МФК тарабынан белгиленген лимиттер кайталанып бузулган учурда (30 календарлык кън ичинде 2 же андан кёп жолу), Улуттук банк ёзънън мыйзамдары жана ченемдик актыларында каралган, ал тургай лицензияны кайтарып алууга чейинки башка санкцияларды колдоно алат

Эскертъъ: 0-0,05% чегинде белгиленген лимиттердин ашып кетишинде, айыптык санкциялар колдонулбайт

5.3. МФК отчетунда реалдуу валюта позициясын чагылдыруудан баш тарткан кайсы болбосун аракети, Улуттук банк тарабынан тёмёнкъчё каралат

- Улуттук банкты адаштырууга аракеттенъълёр

- банктык алгылыксыз тажрыйба

- валюта позициясынын реалдуу ёлчёмън бурмалоо максатында манипуляциялоо, башкача айтканда алардын келип чыгыш жагдайы жана ишке ашырылгандыгын так тастыктоого алынбаган шектъъ операциялардын жъзёгё ашырылышы жана/же эгерде бул операциялар МФКнын финансылык отчетуна жана экономикалык ченемдерине таасирин тийгизген болсо;  

-МФК тарабынан так эмес финансылык жана регулятивдъъ отчет.  

Валюта позициясын так эмес чагылдырган учурда, МФКга карата лицензияны кайтарып алууга чейинки тиешелъъ санкциялар колдонулат

5.4. Ушул Нускоонун кайсы болбосун талаптарынын бузулушуна жол берилсе, МФКнын жетекчилиги, Улуттук банкка, жол берилген кемчиликтер тууралуу дароо билдиръъгё жана эки къндък мёёнёттё ошол кемчиликтердин себептерин тъшъндъргён негиздеме катты жана аларды четтетъъ максатында МФК тарабынан кёрългён чаралардын тизмесин беръъгё тийиш.  

 

6. Чет ёлкё валюталары боюнча ички контролдукту уюштуруу 

 

6.1. Чет ёлкё валютасы менен операцияларды жъзёгё ашыруу ъчън МФК валюта тобокелдиктерин башкаруунун ички саясатын иштеп чыгууга жана шайкеш ички контролдукту уюштурууга тийиш

6.2.Чет ёлкё валютасы менен жъргъзългён ар бир операция боюнча жок эле дегенде тёмёнкъдёй маселелер чагылдырылган тиешелъъ жол-жоболор иштелип чыгышы зарыл

- МФКнын кызматкерлеринин милдеттерин, бир кызматкер бътъмдъ демилгелегенден тартып анын бухгалтердик китепке эсепке киришине чейинки жол-жобосун толугу менен аткаруусуна жана/же контролдук кылуусуна чек коюу

- банк тарабынан ёткёрълъъчъ операциялардын кёлёмън санкциялоонун так системасын МФКнын ыйгарым укуктуу кызматкерлери тарабынан колдонулушу

- МФК тарабынан ар бир чет ёлкё валютасы жана бътъндёй алганда бардык валюталар боюнча ачык валюта позициясынын ички лимиттеринин белгилениши

- контр-агенттердин ишенимдъълъгъ жёнъндё маалыматтардын жеткиликтъълък деьгээлинин, контр-агенттердин категориясына жана алар тарабынан жъргъзългён операциялардагы тобокелдиктердин мънёзънё жана даражасына жараша белгилениши

- валюта операцияларын текшеръъ учурунда ички аудитке карата талаптарды белгилёё (аудитордун кёз карандысыздыгын жана аларда тиешелъъ квалификациянын жана билиминин болушун); 

- МФК жана анын филиалдары ъчън валюта операцияларына тиешелъъ эсепке алуу жана отчеттуулук боюнча талаптарды белгилёё (формасы, беръъ аралыгы, жоопкерчилиги). 

 

 

1- тиркеме 

 

Ачык валюта позициялары (АВП) жёнъндё отчет 

 

ТСК: _______________________________миь сом 

 

 

 

 

Валютанын търъ 

Улуттук банктын  

эсептик  

курсу 

АВП кёлёмъ 

(миь.сом

Анын ичинде

АВП кёлёмъ 

(% СК карата

Лимиттин нормадан четтёёсъ (%) 

Бътпёй калган спот-бътъмдёр боюнча калдык

ба-ланс 

заба-ланс 

Сатуу  

Сатып  

алуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

АВП суммардыгы

 

 

 

*Маалыматтар кошумча маалымат катары берилет

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29.04 23\4 токтому 

 

Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы кызмат кёрсётъълёрънё жана майда чекене, утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтерди бекитъъ жёнъндё

 

Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы кызмат кёрсётъълёрънё жана майда, чекене, утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтерди бекитъъ боюнча Банктык эсептешъълёр башкармалыгы тарабынан берилген сунушту карап кёръъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакетик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтер бекитилсин (1-тиркеме). 

2. Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы кызмат кёрсётъълёрънё тарифтер бекитилсин (2-тиркеме). 

3. Ушул токтом 2009-жылдын 1-июнунан тартып къчънё кирет

4. Бул токтом къчънё кирген учурдан тартып, тёмёнкълёр къчън жоготту деп таанылсын:  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган, 28\8 «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтерди бекитъъ жёнъндё» токтому

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 12-мартында кабыл алынган, 10\7 «2008-жылдын 1-мартынан тартып Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында жъргъзългён тёлёмдёргё карата ай сайын чектъъ сумманы бекитъъ жёнъндё» токтому

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 17- сентябрында кабыл алынган, 35\3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган 28\8 токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтерди бекитъъ жёнъндё» токтому

5. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте «Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын ченемдик актылар» журналында тарифтерди жарыяласын

6. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКты, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М. О

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 29.04 кабыл алынган 23\4 токтомуна 1-тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтер 

1. Пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъъ тёлёёлёръ (мындан ары-ПКС) абоненттик тёлёмдёрдён жана ПКСнын катышуучуларынын чыгыш тёлёмдёр ъчън тёлёёлёрънён турат.  

1. ПКСнын катышуучусунун абоненттик тёлёмъ айына 5 миь сом суммасында белгиленет

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда 38/11 токтому менен бекитилген жана Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2007-жылдын 29-декабрында 121-07 номеринде каттодон ёткёртългён, Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ жъргъзъъ тартиби жёнъндё нускоого ылайык, ПКСтин операциялык кънънън регламенти менен бекитилген мезгилинде кайра иштетилип жана жиберилген ПКС катышуучуларынын чыгыш тёлёмдёрън тёлёёлёргё карата тарифтер тёлёмдёрдън кёлёмънё жараша тёмёнкъ ёлчёмдё белгиленет

 

 

 

Тёлёмдёрдън кёлёмънън интервалы (сом

 

Бир чыгыш тёлёмдёръ ъчън сом търъндёгъ сумма 

1 000 чейин кошо алганда 

0,7 

1 000 жогору 20 000 чейин кошо алганда  

2,0 

20 000 жогору 100 000 чейин кошо алганда 

3,5 

100 000 жогору 500 000 чейин кошо алганда 

25,0 

500 000 жогору 

40,0 

1. Бекитилген нускоого ылайык, операциялык къндън регламентинин бузулушу менен катышуучу тарабынан жиберилген жана иштелип чыккан чыгыш тёлёмдёрдън тёлёёлёрънё карата тарифтер тёмёнкъ ёлчёмдё белгиленет

Тёлёмдёрдън кёлёмънън интервалы (сом

Бир чыгыш тёлёмдёръ ъчън сом търъндёгъ сумма 

1 000 чейин кошо алганда 

7,0 

1 000 жогору 20 000 чейин кошо алганда  

20,0 

20 000 жогору 100 000 чейин кошо алганда 

35,0 

100 000 жогору 500 000 чейин кошо алганда 

250,0 

500 000 жогору 

400,0 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29.04  

23\4 токтомуна карата 2-тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасында Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтер 

 

1. Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын операциялык кънънън регламенти менен белгиленген мезгилде жёнётългён жана иштелип чыкан, Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын катышуучуларынын чыгыш тёлёмдёрън тёлёёгё тарифтер, Улуттук банк менен Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын катышуучуларынын ортосунда 2008-жылдын 23-июнундагы Д-3-4-2/0553 ёз ара милдеттенмелерди аткаруу жёнъндё келишимдин 3-пунктуна ылайык, тёмёнкъ ёлчёмдё белгиленет

 

п/п 

Кызмат кёрсётъълёрдън аталышы 

Бир чыгыш тёлём ъчън сом търъндёгъ сумма 

1. 

Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасында катышуучунун ар бир чыгыш электрондук тёлём документин иштеп чыгуу  

30,0 

2. 

Катышуучунун эркин форматтагы билдиръъсън кайра жёнётъъ 

20,0  

3. 

Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасында катышуучунун ар бир чыгыш кагаз търъндёгъ тёлём документин иштеп чыгуу  

100,0  

 

 

2. Операциялык къндън «Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы боюнча тёлёмдёрдъ жъргъзъъ тартиби жана эрежелери жёнъндё Генералдык келишимге» ылайык бекитилген жана система тарабынан иштелип чыкан регламентти бузуу менен катышуучу тарабынан Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасына жёнётългён чыгыш тёлёмдёрдъ тёлёёгё тарифтер тёмёнкъ ёлчёмдё белгиленет

 

 

п/п 

Кызмат кёрсётъълёрдън аталышы 

Бир чыгыш тёлём ъчън сом търъндёгъ сумма 

1. 

Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасында катышуучунун ар бир чыгыш электрондук тёлём документин иштеп чыгуу  

300,0  

2. 

Реалдуу убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасында катышуучунун ар бир чыгыш кагаз търъндёгъ тёлём документин иштеп чыгуу  

1000,0