Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2009 жылдын 3 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 22 декабрындагы № 49\4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Овернайт» кредити жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу токтому  

(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3 февралындагы № 19-09 регистрациялык номеринде каттоодон ёткён) 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11 февралындагы № 7/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 24 февралындагы№ 22-09 регистрациялык номеринде каттоодон ёткён) 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 23.1249\4 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2009-жылдын 03.02 

19-09 регистрациялык номери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Овернайт» кредити жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу  

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 5 жана 28-статьяларына ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банктын «Овернайт» кредити жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Акча кредиттик операциялар башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётсън

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын

5. Бул токтом къчънё кирген учурдан тартып, тёмёнкълёр къчтёрън жоготту деп таанылсын

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 24-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 1-февралында 10-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 34/4 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жёнъндё» жобонун долбоору тууралуутоктом

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 27-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 8-августунда 100-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 24/2 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуутоктом

6. Акчакредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын 2008-жылдын 23.12.  

49\4 токтому менен бекитилген 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жёнъндё»  

жобо 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жёнъндё» бул жободо (Мындан ары текст боюнча «Жобо») Улуттук банкттан (мындан ары «Улуттук банк») лицензия алышкан коммерциялык банктарга (мындан ары текст боюнча «Банк/ Банктар») Улуттук банктын «овернайт» кредитин беръъ тартиби аныкталган.  

 

I. Жободо колдонулган терминдер жана тъшънъктёр 

1.1. «Овернайт» кредити- заклад търъндёгъ кърёё алдында, катталган пайыздык чен боюнча, Улуттук банк тарабынан Банкка операциялык къндън ичинде берилъъчъ, кийинки иш кънънён кечиктирилбестен тёлёнъъгё тийиш болгон, сом търъндёгъ кредит. 

1.2. ЭЦК АПК - «Электрондук цифралык кол тамга» аппараттык программалык комплекси. 

1.3. ЭТД - Электрондук тёлём документи электрондук формада тъзългён, эсептешъълёрдъ ишке ашыруу ъчън зарыл маалыматтарды камтып, электрондук цифралык кол тамга менен ырасталган тёлём документинин търъ. 

1.4. БСС АС - «Бирдиктъъ тоорук системасы» автоматташтырылган системасы Улуттук банктын бир къндък жана «овернайт» кредиттерин беръъ боюнча операцияларды жъргъзъъ ъчън каралган программалык техникалык комплекс

1.5. Депозитарий Кыргыз Республикасынын мамлекттик баалуу кагаздарын эсепке алууну, сактоону жана колдон-колго ётъшън каттоону жана мамлекеттик баалуу кагазга менчикке укукту тастыктоону жъзёгё ашырган юридикалык жак.  

1.6. «Депо» эсебинин инвестициялык субэсеби Банка тиешелъъ болгон мамлекетттик баалуу кагаздарды эсепке алуу жана сактоо максатында Банктын Депозитарийде ачылган субэсеби. 

1.7. «Депо» эсебинин камдык (кърёёлък) субэсеби Банк «овернайт» кредитин алууда кърёё катары берилъъчъ мамлекттик баалуу кагаздарды эсепке алуу жана сактоо ъчън Банктын Депозитарийде ачылган субэсеби. 

1.8. Операциялык кън Улуттук банктын операциялык кънънън регламентине ылайык, ар бир иш кънънън 8.30 дан 16.30 чейинки убакыт аралыгы. 

II. Жалпы жоболор 

2.1. «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк жёнъндё» Мыйзамынын 5-жана 28-статьяларына, ушул Жобого жана Улуттук банк менен Банктын ортосунда тъзългён «овернайт кредити жёнъндё» Генералдык келишимге ылайык «овернайт» кредити берилет. «Овернайт» кредити тууралуу Генералдык келишимдин типтъъ формасы, ушул Жобого карата 1-тиркемеде келтирилген. 

 

2.2. Банкка «овернайт» кредити, кыска мёёнёттъъ ликвиддъълъктъ колдоо максатында, улуттук валютада, берилген къндён кийнки иш кънъ тёлёё мёёнётъ менен катталган пайыздык ченде, заклад търъндёгъ кърёёлък камсыздоо алдында, чейректин акыркы иш кънънён тышкары, кайсыл болбосун иш кънъ берилет

2.3. «Овернайт» кредити боюнча пайыздык чен («овернайт» чени) Улуттук банк тарабынан жъргъзългён акча кредит саясатынын максаттарынан жана милдеттеринен улам, Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет жана ал ёзгёртълъшъ мъмкън

2.4. Банктын «овернайт» кредитин кайтарып беръъ боюнча милдеттенмеси заклад търъндёгъ кърёё менен камсыз болот. Заклад търъндёгъ кърёёнън предмети болуп, мамлекеттик баалуу кагаздар саналат. Камсыз кылуунун жетиштъълъгънън кёлёмънё, търънё карата талаптар, Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет. Улуттук банкка кърёёгё берилген мамлекеттик баалуу кагаздар ъчънчъ жакка кърёёгё коюлушу же кайталап кърёёгё коюлушу мъмкън эмес. 

III. «Овернайт» кредитин беръънън шарттары жана тартиби. 

3.1. «Овернайт» кредити кредиттёёнън тёмёнкъдёй жалпы принциптерин сактоо менен берилет: мёёнётъндё тёлёё, тёлёёгё жёндёмдъълък, убагында кайтарып беръъ жана камсыздалгандык. 

3.2. Банк «овернайт» кредитин алуу ъчън тёмёнкъдёй талаптарга жооп бериши тийиш

· банк операцияларын жъргъзъъ укугуна Улуттук банктын лицензиясынын болушу; 

· банк убактылуу жетекчилик же консервация режиминде турбаса

· Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинин болушу

· Улуттук банк менен кол коюлган «овернайт» кредити жёнъндё Генералдык келишимдин болушу

· Улуттук банктан мурда алынган «овернайт» кредиттери жана алар боюнча тёлёё, «овернайт» кредитин алууга билдирме берилген къндё жъзёгё ашырылуучу пайыздар боюнча тёлёнбёгён акчалай милдеттенмелердин болбошу; 

· Улуттук банк алдында башка кредиттер жана алар боюнча пайыздарга тиешелъъ мёёнётъ ётъп кеткен акчалай милдеттенмелердин болбошу

· Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп берген жетиштъъ кърёёлък камсыздоонун болушу; 

· банктар аралык коммуникациялык тъйънгё кошулуусу; 

· ишке жёндёмдъъ ЭЦК АПКнын болушу

· «овернайт» кредитин алуу жана мамлекеттик баалуу кагаздарды камга (резервге) коюуга БСС АСтеги электрондук документтерге банктын атынан кол коюуга ыйгарым укуктуу Банктын жоопкерчиликтъъ адамдарынын тизмесин Улуттук банкка беръъсъ

3.3. Улуттук банк БСС АС программалык техникалык комплексин «овернайт» кредитин беръънън негизги ыкмасы катары колдонот. 

3.4. БСС АС аркылуу «овернайт» кредитин алуу ъчън Банк тёмёнкълёрдъ аткарууга милдеттъъ: 

· иш кънъ саат 9.00дон 16.30 га чейин БСС АСта белгиленген форма боюнча толтурулган «овернайт» кредитин алууга электрондук билдирмени беръъгё

· «овернайт» кредитин камсыз кылуу ъчън жетиштъъ болгон мамлекеттик баалуу кагаздардын санын, Банктын Депозитарийдеги «депо» субэсебиндеги камдык (кърёёлък) эсебине БСС АС аркылуу камга коюуну жъзёгё ашырууга, ЭЦК АПКны колдонуу менен электрондук документке кол коюуга. 

3.5. Банк БСС АСтин ишинде техникалык ъзгълтъктёр келип чыккан учурда, «овернайт» кредитин алууга билдирмени документ търъндё бере алат, бул ъчън иш кънъ саат 9.00дон 16.00га чейин «овернайт» кредитин алууга белгиленген формада толтурулган (ушул Жобонун 2- тиркемеси), банкттын ыйгарым укуктуу адамы кол койгон жана анын мёёръ менен къбёлёндърългён билдирмени, Улуттук банкка берет. 

3.6. «Овернайт» кредити Банк тарабынан бир къндък кредит боюнча милдеттенмелери аткарылбаган учурда таризделиши мъмкън. Улуттук банк тёлёнбёгён бир къндък кредитти «овернайт» кредитине Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё ченемдик -укуктук актыларына жана Банк менен бир къндък кредит жёнъндё тъзългён Генералдык келишимге ылайык, кайра тариздейт. 

3.7. «Овернайт» кредити боюнча пайыздардын суммасын эсептёё бул Жобонун 4.2. пунктунун шарттарына ылайык жъргъзълёт. 

3.8. «Овернайт» кредитин беръъ, Улуттук банк тарабынан берилъъчъ «овернайт» кредитинин суммасын Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине которуу жолу менен жъргъзълёт.  

3.9. Ушул Жобонун 3.4. жана 3.5. пунктарына ылайык, «овернайт» кредитин алууга, Улуттук банкка берилген билдирменин негизинде Банк, «овернайт» кредити боюнча Улуттук банк алдындагы ёз милдеттенмелерин тааныйт. 

3.10. Банк ушул Жобонун 3.2. пунктундагы талаптарга ылайык келбесе, ал Банкка «овернайт» кредитин беръъдён баш тартуунун негизи болуп саналат. «Овернайт» кредитин беръъдён баш тартылган учурда, Улуттук банк Банктын БСС АСда «овернайт» кредитин алуу ъчън билдирмесин, себептерин кёрсётъъ менен четке кагат. Банк ушул Жобонун 3.2. пунктундагы талаптарга ылайык келбеген шартта, «овернайт» кредитин алууга билдирмени документ търъндё берсе, Улуттук банк кийинки иш кънънён кечиктирбей, баш тарткандыгынын себебин чагылдырган кат жъзъндё билдиръънъ ага жёнётёт. 

IV. «Овернайт» кредити боюнча пайыздардын суммасын эсептёё. 

4.1 Банкка «овернайт» кредити боюнча чендердин ёлчёмъ Улуттук банктын электрондук тоорук системасы аркылуу маалымдалат жана Улуттук банктын web -баракчасында жарыяланат. 

4.2. «Овернайт» кредитинин суммасына пайыздарды чегеръъ, бул кредитти иш жъзъндё пайдаланган мезгил ичинде, жёнёкёй пайыздардын формуласында, жылдагы 360 календарлык къндън санына жараша, тёмёнкъдёй формула боюнча жъргъзълёт: 

Р = (С х I х Т) /360/100, мында

Р кошуп эсептелинген пайыздар; 

С- «овернайт» кредитинин суммасы (сом); 

I «овернайт» чени (жылдык %); 

Т берилъъчъ кредиттин мёёнётъ (къндёр менен

4.3. Банк «овернайт» кредити пайдаланылган айкын календарлык къндёрдън санын эсептёёдё, аларга мыйзамдарда белгиленген же болбосо Кыргыз Республикасынын Ёкмётъ тарабынан жарыяланган демалыш жана майрам къндёръ катары жарыяланган къндёр да камтылат. 

V. «Овернайт» кредитин камсыздоо 

5.1. Бул Жобонун 2.4.- пунктарына ылайык, Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген камсыздоонун търъ боюнча талаптарга кошумча «овернайт» кредитин камсыздоого берилип жаткан мамлекеттик баалуу кагаздар, Депозитарийдеги «депо» эсебинин инвестициялык субэсебинен «депо» эсебинин камдык (кърёёлък) субэсебине которгон учурда, тёмёнкъдёй талаптарга жооп беръъгё тийиш

· менчикке укук негизинде Банкка таандык болууга тийиш

· Банкттын Депозитарийдеги «депо» эсебинин инвестициялык субэсебинде сакталууга жана эсепке алынууга

· башка милдеттенмелер жъктёлбёшъ керек. 

5.2. Кърёёлък камсыздоонун Улуттук банк тарабынан камсыздоого карата коюлган талаптарга ылайык келбёёсъ, Банк ётънъп жаткан бир къндък кредиттин суммасын беръъдён баш тартуу ъчън негиз болуп саналат. 

5.3. Улуттук банк «овернайт» кредитин Банкка берген учурдан баштап, заклад търъндёгъ кърёёнън предмети, Улуттун банктын ээлигине Банк тарабынан ёткёрълъп берилген катары саналат. 

VI. Кредиттин ордун жабуу тартиби 

6.1 «Овернайт» кредитинин негизги суммасын жана ага кошуп эсептелинген пайыздарды тёлёё, кредит берилген къндён кийинки иш кънъ, операциялык къндън акырына чейинки мёёнёттё тёмёнкъчё жъзёгё ашырылат

· эгер «овернайт» кредити БСС АС аркылуу алынса, «овернайт» кредитинин негизги суммасын жана ага кошуп эсептелинген пайыздарды тёлёё, Банк тарабынан БСС АС аркылуу жъргъзълёт; 

· эгер «овернайт» кредити Банк тарабынан берилген «овернайт» кредитин алууга кагаз жъзъндёгъ Билдирменин негизинде алынса, кредиттин негизги суммасын жана ага кошуп эсептелинген пайыздарды тёлёё, электрондук тёлём документинин негизинде жъзёгё ашырылат. 

6.2. «Овернайт» кредитин БСС АС аркылуу техникалык себептерден улам тёлёё мъмкън болбогон учурда, Банк «овернайт» кредитин жана ага кошуп эсептелинген пайыздарды Электрондук тёлём документинин негизинде тёлёёгё тийиш.  

6.3. Орду жабылбаган бир къндък кредиттин мёёнётън узартуунун натыйжасында таризделген «овернайт» кредити, ушул Жобого жана «овернайт» кредити тууралуу Генералдык келишимге ылайык тёлёнёт. 

6.4. «Овернайт» кредити жана ага кошуп эсептелинген пайыздар толугу менен тёлёнъшъ керек, бёлъп-бёлъп тёлёёгё жол берилбейт. 

6.5 Банк «Овернайт» кредити жана ага кошуп эсептелинген пайыздар боюнча милдеттенмелерин ёз убагында жана толугу менен аткарган шартта, Улуттук банк заклад търъндё кърёё катары коюлган мамлекеттик баалуу кагаздарды Банктын Депозитарийдеги «депо» камдык (кърёёлък) субэсебинен «депо» эсебинин инвестициялык субэсебине «овернайт» кредити тёлёнгён иш кънънън акырына чейин жъзёгё ашырат

6.6. Ушул Жобонун 6.1. пунктунда кёрсётългён мёёнёттё «овернайт» кредитинин негизги суммасын жана/же ага кошуп эсептелинген пайыздарды кайтаруу боюнча Банк ёз милдеттенмесин аткара албай калган шартта, «овернайт» кредити мёёнётъ ётъп кеткен катары эсептелинет.  

6.7. Эгерде «овернайт» кредитинин мёёнётъ ёткёрълёп жиберилген, тёлёмдёрдъ тёлёё кечиктирилген болсо, Банкка берилген «овернайт» кредитинин суммасынан 1% ёлчёмдё бир жолку айыптык тёлём кармалат. 

6.8. Эгерде ушул Жобого ылайык Банкка берилген «овернайт» кредити мёёнётъндё тёлёнбёсё, Улуттук банк тёмёнкълёрдъ ишке ашырат: 

· Банкттын корреспонденттик эсебинен «овернайт» кредитинин негизги суммасынын, ал боюнча чегерилген пайыздардын жана айыптык тёлёмдън ордун жабуу ъчън жетиштъъ болгон ёлчёмдё, кредитти тёлёёнън эсебине акча каражаттарын акцептсиз тартипте эсептен алып салуу; 

· «овернайт» кредитин, ага кошуп эсептелинген пайыздардын жана айыптык тёлёмдън ордун жабууну Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык кърёё предметинен ёндъръп алууну жъргъзъъ. 

6.9. Кредиттин негизги суммасы, ага кошуп эсептелинген пайыздар жана айыптык тёлём боюнча Банкттын мёёнётъндё тёлёнбёй ёткёрълъп жиберилген милдеттенмелеринин ордун жабуу тартиби «овернайт» кредити тууралуу Генералдык келишим тарабынан аныкталган. 

VII. Корутутунду жоболор 

7.1. Бул Жобого «овернайт» кредитин беръъ боюнча операцияларды жъргъзъънъ ёркъндётъъ максатында ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилиши мъмкън. 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жёнъндё» жобого 

№1 тиркеме 

49\4«23»12 2008 ж

 

«ОВЕРНАЙТ» КРЕДИТИ ЖЁНЪНДЁ ГЕНЕРАЛДЫК КЕЛИШИМ 

№___________________________ 

Бишкек шаары «_____»___________200____ж. 

Мындан ары «Улуттук банк» же «кърёё кармоочу» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, _______________________, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» Мыйзамдын (жана _________№_____ буйругунун) негизинде иш алып баруучу бир тараптан жана мындан ары «Банк» же «кърёё беръъчъ» деп аталуучу __________________________________, Уставдын негизинде иш алып барган _______________ жак экинчи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына (мындар ары текст боюнча «Жобого») ылайык, «овернайт» кредити жёнъндё ушул Генералдык келишимди тъзъштъ (мындан ары «Генералдык келишим»): 

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ 

1.1. Улуттук банк тарабынан Банкка «овернайт» кредитин беръъ шарттарын аныктоо жана мында келип чыккан укуктук мамилелерди жана ушул пайда болгон укуктук мамилелерди жёнгё салуу Генералдык келишимдин предмети болуп саналат. 

2. «ОВЕРНАЙТ» КРЕДИТИН БЕРЪЪ, ЖОЮУ ЖАНА МЁЁНЁТЪН УЗАРТУУ ШАРТТАРЫ 

2.1. Банк ушул Жобо жана Генералдык келишимге ылайык «овернайт» кредитин алуу укугуна ээ.  

2.2. «Овернайт» кредитин алуу, тёлёё жана мёёнётън узартуу тартиби Жобо жана ушу «овернайт» жёнъндё Генералдык келишим менен жёнгё салынат. 

2.3. Банк «овернайт» кредитин алуу ъчън Жобонун 3.2. пунктарынын талаптарына ылайык келъъгё жана «овернайт» кредитин алууга БСС АСтеги электрондук документтерге кол коюуга ыйгарым укуктуу жоопкерчиликтъъ адамдардын (ушул Генералдык келишимге карата 1- тиркеме) тизмесин беръъгё жана мамлекеттик баалуу кагаздарды камга коюуну ишке ашырууга тийиш. 

2.4. «Овернайт» кредити Банктын кыска мёёнёттъъ ликвиддъълъгън колдоо максатында, улуттук валютада кредит берилген къндён кийинки иш кънънён кечиктирбестен, тёлёё мёёнётъ менен катталган пайыздык ченде, заклад търъндёгъ кърёёлък камсыздоо алдында, чейректин акыркы иш кънънён тышкары кайсыл болбосун иш кънъ берилет.  

2.5. «Овернайт» кредити боюнча пайыздык чендин ёлчёмъ Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленип, Банкка Улуттук банктын электрондук тоорук системалары аркылуу жеткирилет жана Улуттук банктын web- баракчасында жайгаштырылат. 

2.6. «Овернайт» кредитин алууга Билдирмеге, Жобого жана ушул Генералдык келишимге ылайык Улуттук банк, Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарын ёз убагында жана толук кёлёмдё которууга милдеттенет

2.7. Банк «овернайт» кредити боюнча жъргъзългён операциялардын натыйжалары боюнча маалыматтарды жана документтерди Жобого жана ушул Генералдык келишимге ылайык алууга укуктуу. 

4. «ОВЕРНАЙТ» КРЕДИТИН КАМСЫЗДОО 

3.1. «Овернайт» кредитин кайтарып беръъ боюнча Банктын милдеттенмеси заклад търъндёгъ кърёё менен камсыз болот. Заклад търъндёгъ кърёё Жободо аныкталган талаптарга жооп бериши зарыл. 

3.2. Улуттук банк Банкка «овернайт» кредитин берген учурдан тартып, заклад търъндёгъ кърёёнън предмети Банк тарабынан, Улуттук банктын ээлигине берилди деп саналат. 

3.3. Кърёё кармоочу кърёё предметин камсыздандырбайт. Кърёё предметин анын наркынын ёлчёмъндё камсыздандырууну кърёё беръъчъ ёз эсебинен жъзёгё ашырат  

5. «ОВЕРНАЙТ» КРЕДИТИН ТЁЛЁЁ ШАРТТАРЫ 

4.1. «Овернайт» кредитинин негизги суммасын, ага кошуп эсептелинген пайыздарды тёлёё Жобонун 6.1. жана 6.2.- пунктарына ылайык ишке ашырылат.  

4.2. Банк «Овернайт» кредитинин негизги суммасы жана ага кошуп эсептелинген пайыздар боюнча милдеттенмелерин ёз убагында жана толугу менен аткарган шартта, Улуттук банк заклад търъндё кърёё катары коюлган мамлекеттик баалуу кагаздарды Банктын Депозитарийдеги «депо» камдык (кърёёлък) субэсебинен «депо» эсебинин инвестициялык субэсебине, «овернайт» кредити боюнча милдеттенменин орду жабылган иш кънънън акырына чейин жъзёгё ашырат. 

4.3. Банк «овернайт» кредитинин негизги суммасы жана ага кошуп эсептелинген пайыздар боюнча ёз милдеттенмелерин Жобонун 6.1. пунктунда кёрсётългён мёёнёттё аткара албай калган шартта, милдеттенмелерди аткарбай коюу башталган учурдан тартып, «овернайт» кредитинин негизги суммасын, ал боюнча чегерилген пайыздардын жана айыптык тёлёмдън ордун жабуу ъчън зарыл болгон суммадагы каражаттарды, ёзънън Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен акцептсиз тартипте эсептен алууга Улуттук банкка дароо укукту чегерет. Мында, Улуттук банк Банктын андагы корреспонденттик эсебинен алынып салынган сумманын чегиндеги, кърёё предметин бошотууга милдеттъъ

4.4. «Овернайт» кредитинин негизги суммасы, ага кошуп эсептелинген пайыздар жана айыптык тёлём Банктын корреспонденттк эсебиндеги каражаттар жетишсиздигинен улам тёлёнбёй калган шартта, милдеттенмелерди аткаруу мёёнётъ келип жеткен учурдан тартып, «овернайт» кредитин камсыздоо катары заклад търъндёгъ кърёё предметинен акцептсиз негизде ёндъръънъ жъргъзъънън эсебиненен, Банк «овернайт» кредити боюнча аткарылбай калган милдеттенмелеринин ордун жабууну жъзёгё ашыруу боюнча Улуттук банктын укугуна макул болот. Мында Улуттук банк «овернайт» кредити боюнча милдеттенмелер белгиленген мёёнёттё аткарылбагандыгы жана заклад търъндёгъ кърёёнън предметинен ёндъръъ ишке ашырыла тургандыгы тууралуу Банкка алдын ала кат жъзъндё билдирет.  

4.5. «Овернайт» кредити боюнча ёз милдеттенмелерин аткара албай калган Банк, кърёёнън предмети болуп саналган мамлекеттик баалуу кагаздардын экинчилик рыногунда Улуттук банктын токтоосуз сатуусуна же алардын чыгаруу шарттарына ылайык тёлёнъшънё чейин Улуттук банкта кармалып туруусуна каршы болбойт.  

4.6. Кърёё предметин сатып ёткёръънън эсебинен, биринчи кезекте, Банкттын «овернайт» кредитинин негизги суммасы боюнча Улуттук банктын алдындагы карызынын орду, андан кийин ага кошуп эсептелинген пайыздар жана айыптардын орду жабылат.  

4.7. Кърёё предметин сатуунун натыйжасында алынган, Улуттук банкттын бардык талаптарын канааттандыргандан кийин калган пайданын суммасы Банкттын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерилет

 

6. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ 

5.1. Банк «овернайт» кредити боюнча ёз милдеттенмелерине «овернайт» кредитин алуу ъчън Билдирмеге, Жобого жана ушул Генералдык келишимге ылайык толугу менен жоопкерчилик тартат. 

5.2. Банк «Овернайт» кредити боюнча ёз милдеттенмелерин убагында аткарбаган шартта «овернайт» кредитинин суммасынан 1% ёлчёмъндё бир жолку айып тёлёйт. 

5.3. Улуттук банк Банк тарабынан Жобонун жана ушул Генералдык келишимдин талаптарын бузууга жол берилишинен улам ага келтирилген зыяндар ъчън жоопкерчилик тартпайт. 

5.4. Тараптар «овернайт» кредитин алуу, тёлёё жана пролонгациялоо боюнча операцияларды жъргъзъъгё байланыштуу алардын адамдарынын иш аракеттеринин тууралыгы, ёз убагында атккарылгандыгы жана купуялуулуктун сакталгандыгы ъчън Жобого жана ушул Генералдык келишимге ылайык толугу менен жоопкерчилик тартышат. 

5.5. Банк, Улуттук банк анын милдетин аткарган тастыктоочу борбор тарабынан Банкттын жоопкерчиликтъъ адамына берилген жабык ачкыч жана кол тамгалар ачкычынын сертификаттары менен иштёё учурунда коопсуздук жана купуялуулук шарттарынын сакталышы, ошондой эле аларды сактоо жана колдонуу эрежелеринин сакталышы ъчън толугу менен жоопкерчилик тартат.  

7. МААЛЫМАТТАРДЫ САКТОО 

6.1. Тараптар, «овернайт» кредитин алууга Банк тарабынан жёнётългён жана алынган, бардык билдирмелёрдин электрондук формадагы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мурда белгиленген мёёнёттёрдън чегинде, ЭЦКда камтылып турган (электрондук документтерди, мындан ары «ЭД») архивин жъргъзъъгё милдеттъъ

8. ТЕХНИКАЛЫК ЪЗГЪЛТЪКТЁР 

7.1. Банктын иш ордунда техникалык ъзгълтъктёр келип чыккан учурда электрондук документтерди даярдоого мъмкън болбосо, Банк техникалык ъзгълтъктёр жёнъндё Улуттук банкка ёз учурунда билдиръъгё жана программалык камсыздоонун резервдик кёчърмёсъ менен иш орунун иштёёгё жёндёмдъълъгън калыбына келтиръъгё тийиш. 

7.2. Улуттук банктагы ЭЦК АПКда техникалык ъзгълтъктёр келип чыкса жана анын натыйжасында электрондук документтерди иштеп чыгуу мъмкън болсо, Улуттук банктын Тёрагасынын орун басарынын буйругу менен Улуттук банк ЭЦК АПК иштёё жёндёмдъълъгъ калыбына келтирилгенге чейинки мезгилде «овернайт» кредититерин беръънъ токтотушу мъмкън же кредит беръънъ Банк тарабынан «овернайт» кредити алуу ъчън кагаз жъзъндё берилген билдирменин негизинде жъргъзё алат. 

9. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧЪЪ 

8.1. Бул Генералдык келишимдин талаптарын аткаруунун негизинде келип чыккан талаш маселелер жана кайчы пикирлер, ёз ара алгылыктуу чечимдерди иштеп чыгуу максатында Тараптар ортосунда съйлёшъълёр жолу менен жёнгё салынат. 

8.2. Жёнгё салынбаган талаш маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана анын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте чечилиши зарыл. 

10. БАШКА ШАРТТАР 

9.1. Бул Генералдык келишимге Тараптардын биргелешкен макулдугу боюнча ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилиши мъмкън. 

9.2. Бул Генералдык келишимге карата бардык ёзгёртъълёр, толуктоолор жана сунуштар жазуу търъндё тъзълъп, ага эки тарап кол койгон учурда анык болуп саналат. 

9.3. Бул Генералдык келишим орус тилинде Тараптардын ар бирине бирден, 2 (эки) нускада тъзългён, эки нускасы теь бирдей юридикалык къчкё ээ. 

9.4. Генералдык келишимге карата 1- тиркемеси анын ажырагыс бёлъгъ болуп саналат. 

11. КЕЛИШИМДИН АРКЕТТЕНЪЪ МЁЁНЁТЪ ЖАНА АНЫ ТОКТОТУУ ТАРТИБИ 

10.1. Бул Генералдык келишим эки Тарап теь кол койгондон кийин къчънё кирет жана бир жыл ичинде колдонууда болот. Генералдык келишимдин ишинин токтошу Банкттын ага чейин алынган «овернайт» кредиттерин кайтаруу жана ушул Генералдык келишимде каралган заклад търъндё кърёёгё коюу шарттары боюнча милдеттенмелерин токтотпойт. Ушул Генералдык келишим колдонууга берилгенден тартып, Тараптар тарабынан «____» ______ ____жылы тъзългён №______ Генералдык келишим деп эсептелинет. 

10.2. Эгерде Тараптардын бири ушул Генералдык келишимдин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёнгё чейин бир календарлык ай ичинде, кат жъзъндё аны токтотуу жёнъндё ёз ниетин билдирбесе, Генералдык келишим ар бир кийинки календарлык жылга узартылган деп эсептелет. 

10.3. Улуттук банк Банктын алдын ала Банкка билдиръъсъз эле бир тараптуу негизде, тёмёнкъ учурларда бул Генералдык келишимди токтотуу укугуна ээ: 

· Банк тарабынан тиешелъъ жобонун жана бул Генералдык келишимдин шарттарын бузууга жол берилсе

· банкттын Улуттук банк тарабынан банк операцияларын жъргъзъъ укугуна берилген лицензиясын жокко чыгарса; 

· Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык юридикалык жак катары кърёёгё коюучу Банкттын ишин токтотуу. 

· Кърёёгё коюучу Банкттын банкроттугу жёнъндё билдиръъ; 

· ушул Генералдык келишимдин 2.3. пунктунун шарттары Банк тарабынан сакталбаса

 

12. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ 

«Улуттук банк «Банк» 

__________________ ___________________ 

(Почтолук индекси, дареги) (Почтолук индекси, дареги)  

___________________ ____________________ 

(кызматы) (кызматы)  

___________________ ____________________ 

(Ф.А.Ж.) МО (Ф.А.Ж.) МО 

 

 

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жёнъндё» жобого 

2- тиркеме 

49\4 23.12.2008 ж. 

 

 

«ОВЕРНАЙТ» КРЕДИТИН АЛУУГА  

200__-ЖЫЛДЫН «_____»________ №______ БИЛДИРМЕ 

 

Банк карыз алуучу _________________________________________________ 

(банк карыз алуучунун аталышы) 

 

1. _______________________________________________________________сом 

(сумма цифра менен жана кашаанын ичиндежазуу търъндё) 

Суммасындагы «овернайт» кредитин беръъьъздъ ётънём. 

«овернайт» кредити боюнча чен:______ % жылдык 

Берилген кънъ: 

Жоюлган кънъ:  

 

2. «Овернайт» кредити боюнча пайыздардын суммасы ________________________  

__________________________________________________________________сом. 

(сумма цифра жана жазуу търъндё) 

3. Кредитти камсыздоосу катары мамлекеттик баалуу кагаз търъндёгъ ___________________________сом суммасында кърёёгё берилет, анын ичинде: 

 

№ 

МБК търъ 

Эмиссия  

Жоюлган кънъ 

Саны (даана) 

Аталма боюнча сумма (сом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы: 

 

 

 

 

 

4. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги каражат жетишсиз болгон учурда, Банк Улуттук банкка заклад менен камсыз кылынган милдеттенмелерди аткаруу мёёнётъ келээр менен акцептсиз тартипте, бул ётънмёнън 3-пунктунда кёрсётългён закладдын предметине ёндъръъ укугун берет. 

 

(Банк карыз алуучунун аталышы)  

(кызматы)  

________________________ 

(колу)  

МО 

 

23.12. 2008 ж. №49\4 «овернайт» кредитин алуу ъчън Генералдык келишимге №1 тиркеме 

 

«овернайт» кредитин электрондук формада алуу ъчън банктын билдирмесине кол коюуга укугу бар 

 

БАНКТТЫН ЖООПТУУ АДАМДАРЫНЫН ТИЗМЕСИ 

 

«_____»_________200______ж. Бишкек шаары 

 

 

Ушул аркылуу ______________________________________________________ банк

(банкттын аталышы

____________________________________________________________ негизинде иш  

 

алып баруучу ______________________________________________________ атынан 

(кызматы, Ф.А.Ж.) 

 

Банктын «овернайт» кредитин электрондук формада алууга билдирмесине, электрондук цифралык кол тамга коюуга тёмёнкъ адамдарга ыйгарым укуктарды чегерет: 

 

Банктын аталышы 

 

 

№ 

Банк бёлъмдёръ 

Банктын жооптуу адамдарынын  

Аты-жёнъ 

Банктын жооптуу адамдарынын электрондук почтасынын дареги 

Банктын жооптуу адамдарынын кызматтык телефону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кандайдыр бир ёзгёртъълёр жъргён шартта, Банк бир къндък кредитти электрондук формада алууга билдирмеге кол коюуга укугу бар жоопкерчиликтъъ адамдарынын жаьыртылган тизмесин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына дароо берет. 

2. Бир къндък кредитти электрондук формада алуу ъчън банктын билдирмесине кол коюуга укуктуу банктын жооптуу адамдарынын ыйгарым укуктары, бир къндък кредитти электрондук формада алуу ъчън банктын билдирмесине кол коюуга укугу бар банктын жооптуу адамдарынын жаьы тизмесин беръъ аркылуу алмаштырган учурда тастыкталат. 

 

Кызматы  

 

Аты- жёнъ ____________________ 

(колу) МО 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11.027\11 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2009-жылдын 24.02 

22-09 регистрациялык номери 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 5 жана 28-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Акча кредиттик операциялар башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет. 

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

5. Бул токтом къчънё кирген учурдан тартып, тёмёнкълёр къчтёрън жоготту деп таанылсын: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 27-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 19-августунда 103-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №24/1 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё» жобонун долбоору тууралуу“ токтом; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы №37/2 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё» токтому. 

- Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 23-декабрындагы №49/3 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё“ жобонун жаьы редакциясы тууралуу“ токтому 

6. Акча кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2009-жылдын 11.02 7\11 токтому менен бекитилген 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё» 

жобо 

 

Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё» бул жободо (мындан ары текст боюнча «Жобо») Улуттук банктан (мындан ары «Улуттук банк») лицензия алышкан коммерциялык банктарга (мындан ары текст боюнча «Банк / Банктар») Улуттук банктын бир къндък кредитинин берилишинин жалпы шарттары жана тартиби аныкталган.  

 

I. Жободо колдонулган терминдер жана тъшънъктёр 

 

Бир къндък кредит- Кыргыз Республикасынын тёлём системасында тёлёмдёрдън ёз убагында жана ъзгълтъксъз ётъшън камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын (мындар ары «МБК») кърёёгё алуу алдында Улуттук банк тарабынан Банкка улуттук валютада берилъъчъ кредит. 

 

ЭЦК АПК - «Электрондук цифралык кол тамга» аппараттык программалык комплекси. 

 

ЭТД - Электрондук тёлём документи электрондук формада тъзългён, эсептешъълёрдъ ишке ашыруу ъчън зарыл маалыматтарды камтыган жана электрондук цифралык кол тамга менен тастыкталган тёлём документинин търъ. 

 

БТС АС - «Бирдиктъъ тоорук системасы» автоматташтырылган системасы бир къндък жана «овернайт» кредиттерин беръъ боюнча операцияларды жъргъзъъ ъчън каралган Улуттук банктын программалык техникалык комплекс. 

 

Депозитарий Кыргыз Республикасынын мамлекттик баалуу кагаздарын эсепке алууну, сактоону жана колдон-колго ётъшън каттоону жана мамлекеттик баалуу кагазга менчикке укукту тастыктоону жъзёгё ашырган юридикалык жак.  

 

«Депо» эсебинин инвестициялык субэсеби Банка тиешелъъ болгон баалуу кагаздарды эсепке алуу жана сактоо максатында Банктын Депозитарийде ачылган субэсеби. 

«Депо» эсебинин камдык (кърёёлък) субэсеби Банк кредит алууда кърёё катары берилъъчъ баалуу кагаздарды эсепке алуу жана сактоо ъчън Банктын Депозитарийде ачылган субэсеби. 

 

Улуттук банктын операциялык кънъ Улуттук банктын операциялык кън боюнча регламентине ылайык ар бир иш кънънънън 8.30 дан 16.30 чейинки убакыт аралыгы. 

 

II. Жалпы жоболор 

 

2.1 Бир къндък кредит Улуттук банк тарабынан Банкка «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» Мыйзамдын 5- жана 28- статьяларына, бул Жобого жана Банк менен Улуттук банктын ортосунда тъзългён бир къндък кредит жёнъндё Генералдык келишимге (мындан ары «Генералдык келишим») ылайык, Улуттук банктан берилет. Генералдык келишимдин типтъъ формасы ушул Жобого карата 1- тиркемеде берилген. 

 

2.2 Бир къндък кредит Банкка Кыргыз Республикасынын тёлём системасынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында берилет. 

 

2.3 Бир къндък кредитти беръъ улуттук валютада пайызсыз негизде, заклад (кърёё) търъндё кърёёлък камсыздоо алдында, чейректин акыркы иш кънънён тышкары, кайсыл болбосун иш кънъ берилет.  

 

2.4 Орду жабылбаган бир къндък кредит кайра тариздетъъ кънънё карата «Овернайт» кредитин пайдалангандык ъчън белгиленген пайыздык чендеги «овернайт» кредитине кайрадан таризделъъ менен кийинки иш кънънё чейин автоматтуу търдё пролонгацияланат. Кредитти пролонгациялоо бир гана жолу ишке ашырылат. 

 

III. Бир къндък кредитти беръънън шарттары жана тартиби.  

 

3.1 Бир къндък кредитти алуу ъчън Банк тёмёнкъдёй талаптарга жооп беръъгё тийиш:  

· банк операцияларын жъргъзъъ укугуна Улуттук банктын лицензиясынын болушу; 

 

· банкты башкаруу боюнча убактылуу жетекчилик же консервация режиминде болбошу; 

 

· Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинин болушу; 

 

· Улуттук банк менен кол коюлган Генералдык келишиминин жана «овернайт» кредити жёнъндё Генералдык келишиминин болушу; 

 

· Улуттук банктын алдында «овернайт» кредиттери жана алар боюнча тёлёё бир къндък кредитти алууга билдирме берилген къндё жъзёгё ашырылган пайыздар боюнча тёлёнбёгён акчалай милдеттенмелердин болбошу; 

 

· Улуттук банк алдында башка кредиттер жана алардын пайыздары боюнча мёёнётъ ётъп кеткен акчалай милдеттенмелердин болбошу; 

 

· Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп берген жетиштъъ кърёёлък камсыздоонун болушу; 

 

· банктар аралык коммуникациялык тъйънгё кошулуусу; 

 

· ишке жёндёмдъъ ЭЦК АПКнын болушу; 

 

· бир къндък кредитти алууга жана мамлекеттик баалуу кагаздарды камга (резервге) коюуга БСС АСтеги электрондук документтерге банктын атынан кол коюуга ыйгарым укуктуу Банктын жоопкерчиликтъъ адамдарынын тизмесин Улуттук банкка беръъ.  

 

3.2 Улуттук банк БСС АС программалык техникалык комплексин бир къндък кредитти беръънън негизги ыкмасы катары колдонот. 

 

3.3 БСС АС аркылуу бир къндък кредит алуу ъчън Банк тёмёнкълёрдъ аткарууга милдеттъъ: 

 

· операциялык кън ичинде саат 9.00дон 15.30га чейин БСС АСта белгиленген форма боюнча толтурулган бир къндък кредитти алууга электрондук билдирмени беръъ; 

 

· бир къндък кредитти камсыз кылуу ъчън мамлекеттик баалуу кагаздардын санын, Депозитарийдеги камдык (кърёёлък) «депо» субэсебинде БСС АС аркылуу камга коюуну ишке ашыруу, ЭЦК АПКны колдонуу менен электрондук документке кол коюу. 

 

3.4 Банк БСС АСтин ишинде техникалык ъзъгълтъктёр келип чыккан учурда, бир къндък кредитти алууга билдирмени документ търъндё бере алат, бул ъчън банк операциялык къндън 9.00дон 14.30га чейинки аралыгында бир къндък кредитти алууга белгиленген формада толтурулган (ушул Жобонун 2- тиркемеси), банкттын ыйгарым укуктуу адамы кол койгон жана анын мёёръ менен къбёлёндърългён билдирмени Улуттук банкка берет. 

 

3.5 Бир къндък кредитти беръъ Улуттук банк тарабынан берилип жаткан бир къндък кредиттин суммасын Банкттын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегеръъ аркылуу жъзёгё ашырылат. 

 

3.6 Банк бир къндък кредит боюнча Улуттук банк алдындагы ёз милдеттенмелерин Ушул Жобонун 3.3 жана 3.4-пунктарына ылайык, Улуттук банк тарабынан берилген бир къндък кредитти алууга ёз билдирмесинин негизинде тааныйт. 

 

3.7 Банктын ушул Жобонун 3.1 пунктундагы талаптарга ылайык келбеши, ал Банкка бир къндък кредит беръъдён баш тартуунун негизи болуп саналат. Бир къндък кредитти беръъдён баш тарткан учурда, Улуттук банк Банкттын БСС АСте бир къндък кредитти алууга билдирмесин, себептерин кёрсётъъ менен четке кагат. Банктын ушул Жобонун 3.1 пунктундагы талаптарга ылайык келбеши шартында, анын бир къндък кредитти алууга билдирмени документ жъзъндё бериши учурунда, Улуттук банк баш тарткандыктын себебин кёрсётъъ менен кат жъзъндёгъ билдирмени кийинки иш кънънён кечиктирбестен Банкка жёнётёт. 

 

IV. Бир къндък кредитти тёлёё жана пролонгациялоо тартиби 

 

4.1 Банк бир къндък кредитти кайтарып беръъ боюнча ёз милдеттенмелерин ал берилген къндън саат 16.00го чейин аткарууга тийиш. 

 

4.2 Бир къндък кредит толук кёлёмдё тёлёнъъгё тийиш, бир къндък кредитти бёлъп- бёлъп тёлёёгё жол берилбейт.  

 

4.3 Бир къндък кредитти тёлёё тёмёнкъдёй жол менен ишке ашырылат: 

 

4.3.1 эгер бир къндък кредит БСС АС аркылуу алынса, бир къндък кредитти тёлёё Банк тарабынан БСС АС аркылуу жъргъзълёт; 

 

4.3.2 эгер бир къндък кредит Банк тарабынан алууга кагаз жъзъндёгъ Билдирменин негизинде алынган болсо, бир къндък кредитти тёлёё Банк тарабынан ЭТДнын негизинде жъргъзълёт. 

 

4.4 Бир къндък кредитти техникалык себептерге улам БСС АС аркылуу тёлёёгё мъмкън болбогон учурда, Банк бир къндък кредитти ЭТДнын негизинде тёлёёгё тийиш. 

 

4.5 Бир къндък кредит боюнча Банк ёз милдеттенмелерин ёз убагында, толугу менен аткарган учурда, Улуттук банк Банктын «депо» эсебинин камдык (кърёёлък) субэсебинен заклад търъндё кърёёгё берилген МБКны Банктын Депозитарийдеги «депо» эсебинен инвестициялык субэсебине бир къндък кредитти жоюу кънънън акырына чейин которууну ишке ашырат. 

 

4.6 Ушул Жобонун 4.1 пунктунда кёрсётългён мёёнёттё бир къндък кредитти кайтаруу боюнча Банк ёз милдеттенмелерин аткарбаган учурда, бир къндък кредит тёлёнбёгён болуп саналат. Тёлёнбёгён бир къндък кредит ушул Жобонун 2.5 пунктуна ылайык автоматтык търдё мёёнётъ узартылат. Мында Банктын бир къндък кредит тёлёё боюнча милдеттенмеси токтотулат, кредиттин кърёёлък камсыздоосу «овернайт» кредитине кайра тариздетилген, мёёнётъ узартылган кредитти камсыз кылуу болуп калат. 

 

4.7 Тёлёнбёгён бир къндък кредитти «овернайт» кредитине кайра тариздегенден кийин Улуттук банк менен Банктын ортосунда келип чыккан укуктук мамилелер андан ары Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 23-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрилигинде 2009-жылдын 3-февралында 19/09 номеринде каттоодон ёткёртългён №49/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Овернайт» кредити жёнъндё» жобонун негизинде жёнгё салынат.  

 

V. Кредитти камсыздоо. 

 

5.1 Бир къндък кредитти кайтаруу боюнча Банкттын милдеттенмеси заклад търъндёгъ кърёё менен камсыз кылынат. Заклад търъндёгъ кърёёнън предмети болуп, Банктын «депо» эсебинин камдык субэсебинде эсепке алынуучу жана сакталуучу Мамлекеттик баалуу кагаздар саналат. анын търънё карата талаптар, Улуттук банк башкармасы тарабынан белгиленет. Улуттук банкка кърёёгё берилген мамлекетиик баалуу кагаздар кърёёгё коюлушу же ъчънчъ жакка кайрадан кърёё кайталап кърёёгё коюулушу мъмкън эмес. 

 

5.2 Заклад търъндёгъ кърёёнън предмети, Улуттук банк Банкка кредит берген учурдан тартып, Улуттук банктын ээлигине ёткёрълъп берилген болуп эсептелинет.  

 

5.3 Бир къндък кредиттин камсыздоосу катары берилген, ушул Жобонун 5.1.-пунктуна ылайык, Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген камсыздоонун жетиштъълъгънън кёлёмънё, търънё карата талаптар кошумча дагы «депо» эсебинин инвестициялык субэсебинен «депо» эсебинин камдык эсебине которуу учурунда алар тёмёнкъ талаптарга жооп бериъъгё тийиш: 

 

· Банкка менчик укугуна таандык болууга тийиш; 

 

· Банктын Депозитарийдеги «депо» эсебинин инвестициялык субэсебинде сакталууга жана эсепке алынууга тийиш; 

 

· башка милдеттенмелер жъктёлбёёгё тийиш. 

 

5.4 Кърёёлък камсыздоолордун Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келбеши, Банк ётънъп жаткан бир къндък кредиттин суммасын беръъдён баш тартуу ъчън негиз болуп саналат.  

 

5.5 «Овернайт» кредитине кайра тариздёё жолу менен бир къндък кредитти пролонгациялоо учурунда, Банк тарабынан Улуттук банктын ээлигине ёткёрълъп берилген заклад търъндёгъ кърёёнън предмети, «овернайт» кредитине кайра таризделген пролонгацияланган бир къндък кредитти камсыздоо болуп калат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредити жёнъндё» жобого 

1- тиркеме 

 

№_______ «___»______200____ж

 

 

БИР КЪНДЪК КРЕДИТ ЖЁНЪНДЁ ГЕНЕРАЛДЫК КЕЛИШИМ 

№___________________________ 

 

Бишкек шаары «_____»___________200____ж. 

 

Мындан ары «Улуттук банк» же «Кърёё кармоочу» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, ______________________, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» Мыйзамдын (жана _________№_____ буйругунун) негизинде иш алып баруучу бир тараптан жана мындан ары «Банк» же «кърёё беръъчъ» деп аталуучу __________________________________, Уставдын негизинде иш алып барган _______________ жак экинчи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар, Улуттук банк Башкармалыгынын 200__ жылдын _________№_____ токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын бир къндък кредит жёнъндё Жобосуна баш ийип (мындар ары «Жобо»), тёмёнкълёр тууралуу бир къндък кредит жёнъндё ушул Генералдык келишимди тъзъштъ (мындан ары «Генералдык келишим»): 

 

13. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ 

 

1.1. Улуттук банк тарабынан берилген Банкка бир къндък кредитти беръъ шарттарын аныктоо жана мында келип чыккан укуктук мамилелерди жана ушул пайда болгон укуктук мамилелерди жёнгё салуу Генералдык келишимдин предмети болуп саналат. 

 

14. БИР КЪНДЪК КРЕДИТТИ БЕРЪЪ, ТЁЛЁЁ ЖАНА МЁЁНЁТЪН УЗАРТУУ ШАРТТАРЫ 

 

Банк ушул Жобо жана Генералдык келишимге ылайык, бир къндък кредит алуу укугуна ээ.  

 

Бир къндък кредитти алуу, тёлёё жана мёёнётън узартуу тартиби Жобо менен жёнгё салынат. 

 

Бир къндък кредитти алуу ъчън Банк Жобонун 3.1 пунктарынын талаптарына ылайык келъъгё жана Улуттук банкка бир къндък кредит алууга, БСС АСтеги электрондук документтерге кол коюуга ыйгарым укуктуу жоопкерчиликтъъ адамдардын (ушул Генералдык келишимге карата 1-тиркеме) тизмесин беръъгё жана мамлекеттик баалуу кагаздарды камга коюуну ишке ашырууга тийиш.  

 

Бир къндък кредитти беръъ чейректин акыркы иш кънънён башка кайсы кън болбосун, Кыргыз Республикасынын тёлём системасынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында заклад търъндёгъ кърёёлък камсыздоо аркылуу, пайызсыз негизде улуттук валютада жъргъзълёт. 

 

2.5. Бир къндък кредитти алууга Билдирмеге, Жобого жана ушул Генералдык келишимге ылайык Улуттук банк, Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарын ёз убагында жана толук кёлёмдё которууга милдеттенет. 

 

2.6. Бир къндък кредитти тёлёё ал берилген къндън саат 16.00го чейин жъргъзълёт. 

 

2.7. Банк бир къндък кредит боюнча милдеттенмелерин ёз убагында жана толугу менен аткарган шартта, Улуттук банк заклад търъндёгъ кърёёгё коюлган мамлекттик баалуу кагаздарды Банкттын Депозитарийдеги «депо» эсебинин камдык (кърёёлък) субэсебинен инвестициялык субэсебине бир къндък кредитти тёлёё ишке ашырылган иш кънънън акырына чейин которууга тийиш. 

 

2.8. Бир къндък кредитти ушул Генералдык келишимдин 2.6. пунктунда кёрсётългён мёёнёттё кайтаруу боюнча ёз милдеттенмесин Банк аткара албай калган учурда, Улуттук банк убагында тёлёнбёгён бир къндък кредитти, кайра тариздетъъ кънънё карата «овернайт» кредитин пайдалангандык ъчън белгиленген пайыздык ченде, «овернайт» кредитине кайра тариздёё менен кийинки иш кънънё чейин пролонгациялоо укугуна ээ. 

 

2.9. Банк бир къндък кредит боюнча жъргъзългён операциялардын жыйынтыктары боюнча маалыматтарды жана документтерди Жобого жана ушул Генералдык келишимге ылайык алууга укуктуу. 

 

15. КЪРЁЁЛЪК КАМСЫЗДОО 

 

3.1. Бир къндък кредитти кайтарып беръъ боюнча Банкттын милдеттенмеси заклад търъндёгъ кърёё менен камсыз кылынат. Заклад търъндёгъ кърёё Жободо аныкталган талаптарга жооп бериши зарыл. 

 

3.2. Банктын бир къндък кредитти алууга билдирмесине ылайык, Улуттук банк ага бир къндък кредитти берген учурдан тартып, заклад търъндёгъ кърёёнън предмети Банк тарабынан Улуттук банктын ээлигине берилди деп саналат. 

 

3.3. Кърёё кармоочу кърёё предметин камсыздандырбайт. Кърёё предметин анын наркынын ёлчёмъндё камсыздандырууну кърёё беръъчъ ёз эсебинен жъзёгё ашыра алат. 

 

3.4. Тёлёнбёгён бир къндък кредитти камсыздоочу болуп саналган заклад търъндёгъ кърёё предмети, анын мёёнётън узартууда жана «овернайт» кредитине кайра тариздёёдё, таризделген «овернайт» кредитинин камсыздоосу болуп калат. 

 

16. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ 

 

4.1. Банк бир къндък кредит боюнча ёз милдеттенмелерине бир къндък кредитти алууга Билдирмеге, Жобого жана ушул Генералдык келишимге ылайык толук жоопкерчилик тартат. 

 

4.2 Улуттук банк Банк тарабынан Жобонун жана ушул Генералдык келишимдин талаптарын бузууга жол берилишинен улам ага келтирилген зыяндар ъчън жоопкерчилик тартпайт. 

 

4.3. Тараптар бир къндък кредитти алуу, тёлёё жана пролонгациялоо боюнча операцияларды жъргъзъъгё байланыштуу алардын адамдарынын иш аркеттеринин тууралыгы, ёз убагында аткарылгандыгы жана купуялуулуктун сакталгандыгы ъчън Жобого жана ушул Генералдык келишимге ылайык толугу менен жоопкерчилик тартышат. 

 

4.4. Банк, Улуттук банк анын милдетин аткарган тастыктоочу борбор тарабынан Банктын жоопкерчиликтъъ адамына берилген жабык ачкыч жана кол тамгалар ачкычынын сертификаттары менен иштёё учурунда коопсуздук жана купуялуулук шарттарынын сакталышы, ошондой эле аларды сактоо жана колдонуу эрежелеринин сакталышы ъчън толугу менен жоопкерчилик тартат. 

 

17. МААЛЫМАТТАРДЫ САКТОО 

 

Тараптар, бир къндък кредитти алууга Банк тарабынан жёнётългён жана алынган, бардык билдирмелердин электрондук формадагы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мурда белгиленген мёёнёттёрдън чегинде ЭЦКда камтылып турган (электрондук документтерди, мындан ары «ЭД») архивин жъргъзъъгё милдеттъъ. 

 

18. ТЕХНИКАЛЫК ЪЗГЪЛТЪКТЁР 

 

Банктын иш ордунда техникалык ъзгълтъктёр келип чыккан учурда электрондук документтерди даярдоого мъмкън болбосо, Банк техникалык ъзгълтъктёр жёнъндё Улутттук банкка ёз учурунда билдиръъгё жана программалык камсыздоонун резервдик кёчърмёсъ менен иш орунунун иштёёгё жёндёмдъълъгън калыбына келтиръъгё тийиш. 

 

Улуттук банктагы ЭЦК АПКда техникалык ъзгълтъктёр келип чыкса жана анын натыйжасында электрондук документтерди иштеп чыгуу мъмкън эмес болсо, Улуттук банктын Тёрагасынын ушул иш багытын тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарынын чечими менен Улуттук банк ЭЦК АПК иштёё жёндёмдъълъгъ калыбына келтирилгенге чейинки мезгилде бир къндък кредитти беръънъ токтотушу мъмкън же кредит беръънъ Банк тарабынан бир къндък кредит алуу ъчън кагаз жъзъндё берилген билдирменин негизинде жъргъзё алат. 

 

19. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧЪЪ 

 

7.1. Бул Генералдык келишимдин талаптарын аткаруунун негизнде келип чыккан талаш маселелер жана кайчы пикирлер, ёз ара алгылыктуу чечимдерди иштеп чыгуу максатында Тараптар ортосунда съйлёшъълёр жолу менен жёнгё салынат. 

 

7.2. Жёнгё салынбаган талаш маселелер Кыргыз Республикасынын ченемдик уктук актыларында белгиленген тартипте чечилет

 

20. БАШКА ШАРТТАР 

 

8.1.Бул Генералдык келишимге Тараптардын макулдугу боюнча ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилиши мъмкън. 

 

8.2. Бул Генералдык келишимге карата бардык ёзгёртъълёр жана толуктоолор жазуу търъндё тъзълъп, ага эки тарап кол койгон учурда анык болуп саналат. 

 

8.3. Тараптар кайра ёзгёртъп тъзългён же жоюлган шартта алардын ушул Генералдык келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттери алардын укугу ёткёндёргё ёткёрълъп берилет. 

 

8.4. Бул Генералдык келишим орус тилинде Тараптардын ар бирине бирден 2 (эки) нускада тъзългён жана эки нуска теь бирдей юридикалык къчкё ээ. 

 

21. КЕЛИШИМДИН АРАКЕТТЕНЪЪ МЁЁНЁТЪ ЖАНА АНЫ ТОКТОТУУ ТАРТИБИ 

 

9.1. Бул Генералдык келишим эки Тарап теь кол койгондон кийин къчънё кирет жана бир календарлык жыл ичинде колдонууда болот. 

 

9.2. Эгерде Тараптардын бири ушул Генералдык келишимдин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёнгё чейин бир календарлык ай ичинде, кат жъзъндё аны токтотуу жёнъндё ёз ниетин билдирбесе, Генералдык келишим ар бир кийинки календарлык жылга узартылган деп эсептелет. Генералдык келишимди токтотуу ага чейин алынган бир къндък кредиттер жана ага байланыштуу кърёёлък камсыздоолор боюнча бакттын милдеттенмелерин токтотпойт. 

 

9.3. Тараптар бир календарлык ай ичинде алдын ала маалымдоо менен бул Генералдык келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укутуу. 

 

9.4. Улуттук банк алдын ала Банкка билдиръъсъз эле бир тараптуу негизде, тёмёнкъ учурларда бул Генералдык келищимди токтотуу укугуна ээ:  

· Банк тарабынан тиешелъъ жобонун жана бул Генералдык келишимдин шарттарын бузууга жол берилсе; 

 

· Жобонун 3.1-пунктунун шарттары Банк тарабынан сакталбаса; 

 

· Банкттын Улуттук банк тарабынан банк операцияларын жъргъзъъ укугуна берилген лицензиясы кайтарылып алынган болсо;  

 

· Кърёёгё коюучу Банкттын банкроттугу жёнъндё жарыяланса; 

 

· Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык юридикалык жак катары Банктын карыз алуучунун иши токтотулса. 

 

 

22. Тараптардын юридикалык даректери жана реквизиттери 

 

«Улуттук банк» «Банк» 

__________________ ___________________ 

(Почта индекси, дареги) (Почта индекси, дареги)  

 

___________________ ____________________ 

(кызматы) (кызматы)  

___________________ ____________________ 

(аты- жёнъ) (аты- жёнъ) 

МО МО 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредитти беръъ жёнъндё Генералдык келишимге карата 1- тиркеме 

№_____ «____»_______200_ж. 

 

Банктын бир къндък кредитти алуу жана мамлекеттик баалуу кагаздарды камга коюуга (резервге) БСС АС электрондук документтерине Банктын атынан кол коюуга ыйгарым укуктуу анын 

ЖООПКЕРЧИЛИКТЪЪ АДАМДАРЫНЫН ТИЗМЕСИ 

 

«_____»_________200______ж.  

 

Бишкек шаары 

 

Ушул аркылуу_________________________________________________банк, 

(банкттын аталышы) 

 

_____________________________________________________негизинде иш  

 

алып баруучу___________________________________________атынан  

(кызматы, аты -жёнъ) 

 

банктын бир къндък кредитти электрондук формада алууга билдирмесине,  

электрондук цифралык кол тамга коюуга тёмёнкъ адамдарга ыйгарым укуктарды чегерет:  

 

Банктын аталышы 

 

 

 

№ 

Банк бёлъмдёръ 

Банктын жоопкерчиликтъъ адамдарынын  

аты- жёнъ 

Банктын жоокер адамдарынын 

электрондук почтасынын дареги 

Банктын жоопкерчиликтъъ адамдарынын иш телефону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кандайдыр бир ёзгёртъълёр жъргён шартта, Банк бир къндък кредитти электрондук формада алууга билдирмеге кол коюуга укугу бар жоопкерчиликтъъ адамдарынын жаьыртылган тизмесин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына дароо берет. 

4. Бир къндък кредитти электрондук формада алуу ъчън банктын билдирмесине кол коюуга укуктуу банктын жооптуу адамдарынын ыйгарым укуктары, бир къндък кредитти электрондук формада алуу ъчън банктын билдирмесине кол коюуга укугу бар банктын жооптуу адамдарынын жаьы тизмесин беръъ аркылуу алмаштырган учурда тастыкталат. 

 

Кызматы  

 

Аты-жёнъ Колу МО 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир къндък кредитин беръъ жёнъндё  

200__-жылдын ________ №____ Генералдык келишимге карата  

1- тиркеме  

БИР КЪНДЪК КРЕДИТТИ АЛУУГА 200__-ЖЫЛДЫН «_____»_________№_____БИЛДИРМЕ 

 

Банк - карыз алуучу__________________________________________________ 

(Банк - карыз алуучунун аталышы) 

1. _________________________________________________________________ 

(сумма сан менен жана кашаа ичинде жазуу търъндё) 

______________________сом суммасындагы бир къндък кредит беръънъ ётънёт. 

Бир къндък кредит боюнча чен: жылдык 0% 

Берилген кънъ: дд.мм.гггг. 

Тёлёнгён кънъ: операциялык къндън дд.мм.гггг чейин 

2. Бир къндък кредитти камсыздоосу катары заклад търъндёгъ _______________________ сом суммасында мамлекеттик баалуу кагаздар кърёёгё берилет, анын ичинде: 

 

№ 

МБК търъ 

Эмиссия 

Тёлёнгён кънъ 

Саны (даана) 

номиналы боюнча сумма (сом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________сом жалпы суммасындагы кърёё 

(сумма цифра менен жана жазуу търъндё) 

5. Бир къндък кредитти кайтарып беръъ боюнча милдеттенмесин аткара  

албай калган учурда, бир къндък кредиттин суммасын аны «овернайт» кредитине кайра тариздёё менен ал берилген къндён кийинки иш кънънё чейин автоматтык търдё пролонгациялоону ётънёт. 

«Овернайт» кредити боюнча чен: жылдык _____% 

Берилген кънъ: дд.мм.гггг. 

Тёлёнгён кънъ: дд.мм.гггг. 

6. «Овернайт» кредитине кайра таризделген пролонгацияланган бир къндък кредитти камсыздоосу катары, ушул Билдирменин 2-пунктунда кёрсётългён бир къндък кредитти камсыздоого берилген кърёёлък камсыздоо эсептелсин деп ётънёт. 

Бир къндък кредитти «овернайт» кредитине кайра тариздёё учурунан баштап, аны толугу менен тёлёгёнгё чейинки Улуттук банктын кийинки аракеттерин Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 23-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрилигинде 2009-жылдын 3-февралында 19/09 номеринде каттоодон ёткёртългён №49/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Овернайт» кредити жёнъндё» жобого ылайык жъзёгё ашырышын ётънёт. 

 

7. (Банк- карыз алуучунун аталышы) 

 

(кызматы) ________________________ 

(колу)  

МО