Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2009 жылдын 2 саны 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 10 декабрдагы № 45\7 «Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №38/11 « Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 08 январындагы № 5-09 номеринде каттоодон ёткён) 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 17 декабрындагы № 47\3 «Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 32/2 «Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин алгачкы (пилоттук) долбоордуналкагында жъзёгё ашыруу жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёрду жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 26 январындагы № 9-09 номеринде каттоодон ёткён) 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 22 декабрындагы № 48\3 „Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 26 январындагы№8 -09 регистрациялык номеринде каттоодон ёткён) 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 23 декабрындагы № 49\5 „Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы № 19/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде ёлкёлък тобокелдигин тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

(Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 26 январындагы № 11-09 номеринде каттоодон ёткён) 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 23 декабрындагы № 49\6 «Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы № 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

(Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2009-жылдын 26 январындагы № 10-09 номеринде каттоодон ёткён) 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

8-январында каттоодон өткөн. Каттоо номери 5-09 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 10-декабры N 45/7 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда 

кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон 

өткөртүлгөн N 38/11 "Кыргыз Республикасында майда чекене 

жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасында 

төлөмдөрдү өткөрүү тартиби жөнүндө" нускоо тууралуу" 

токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 38/11 "Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасында төлөмдөрдү өткөрүү тартиби жөнүндө" нускоо тууралуу" токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү карап көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 38/11 "Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасында төлөмдөрдү өткөрүү тартиби жөнүндө" нускоо тууралуу" токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлүп, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

5. Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк башкармасынын төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 10-декабрындагы 

N 45/7 токтому менен 

бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда 

кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон 

өткөртүлгөн N 38/11 "Кыргыз Республикасында майда 

чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг 

системасында төлөмдөрдү өткөрүү тартиби 

жөнүндө" нускоо тууралуу" токтомуна 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 38/11 "Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасында төлөмдөрдү өткөрүү тартиби жөнүндө" нускоо тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. 2.2-пункттун 9-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"Дебеттик таза позицияга акча каражаттарынын резерви (мындан ары резерв) - катышуучу тарабынан күн сайын өз корреспонденттик эсебиндеги, пакеттик клиринг системасында клиринг сессиясынын жыйынтыгы боюнча дебеттик таза позицияны жыйынтыктап эсептөө үчүн зарыл болгон каражаттардын бөлүгүн резервге коюу аркылуу белгиленет". 

2. 2.2-пункттун 10-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"Дебеттик таза позицияга эсептөө лимити (мындан ары - эсептөө лимити) - күн сайын айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасынан пакеттик клиринг системасына, өткөн чейрек үчүн статистикалык маалыматтардын негизинде эсептелинген катышуучунун дебеттик таза позициясына акча каражаттарынын максималдуу резерви өлчөмүндө файлдарды берүү аркылуу, клиринг сессиясын ачуудан киийн белгиленет". 

3. Бүтүндөй текст боюнча "ЛДЧП1" деген сөздөр "резерв" деген сөздөргө тиешелүү жөндөмөлөрдө алмаштырылсын. 

4. Бүтүндөй текст боюнча "ЛДЧП2" деген сөздөр "эсептик лимит" деген сөздөргө тиешелүү жөндөмөлөрдө алмаштырылсын. 

5. 6.3.12-пункт төмөнкү редакциядагы сүйлөм менен толукталсын: "Катышуучу пакеттик клиринг системасынан берилген маалыматтарга көз салып турууга жана бул системада клиринг сессиясынын бүтүшүнүн жыйынтыгы боюнча ДЧПны жыйынтыктап эсептөөнү жүргүзүү үчүн зарыл болгон өлчөмдөгү, өз корреспонденттик эсебиндеги каражаттардын бөлүгүн, өз учурунда резервге коюуга милдеттүү". 

6. 6.5-пункт төмөнкү мазмундагы 6.5.6-пунктча менен толукталсын: 

"Эгерде кандайдыр бир себептерден улам, өткөн мезгил аралыгы узартылган болсо, анда "Клиринг мезгилинин" узактыгы системанын ошол учурдагы функцияларды аткарышы үчүн жетиштүү болгон убакытты эске алуу менен кыскартылышы мүмкүн". 

7. 6.6-пункт төмөнкү мазмундагы 6.6.6-пунктча менен толукталсын: 

"Эгерде кандайдыр бир себептерден улам, өткөн мезгил аралыгы узартылган болсо, анда "Клиринг мезгилинин" узактыгы системанын ошол учурдагы функцияларды аткарышы үчүн жетиштүү болгон убакытты эске алуу менен кыскартылышы мүмкүн". 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

26-январында каттоодон өткөн. Каттоо номери 9-09 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 17-декабры N 47/3 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 

30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет 

министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде 

каттоодон өткөртүлгөн N 32/2 "Кыргыз Республикасында ислам 

каржылоо принциптерин алгачкы (пилоттук) долбоордун 

алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" 

токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 32/2 "Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин алгачкы (пилоттук) долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду карап көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-статьясына, Кыргыз Республикасы, Ислам өнүктүрүү банкы жана "Экобанк" ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо принциптерин колдонууга киргизүүгө тиешелүү 2006-жылдын 16-майында келишилген, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 12-июлундагы N 373 "Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин киргизүүнүн алгачкы (пилоттук) долбоору жөнүндө" жарлыгы менен ратификацияланган өзара түшүнүшүү Меморандумунун жоболоруна таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 32/2 "Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин алгачкы (пилоттук) долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндө" жобо тууралуу" токтомго ушул токтомдун тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин. 

2. Бул токтом Кыргыз Республикасы, Ислам өнүктүрүү банкы жана "Экобанк" ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо принциптерин колдонууга киргизүүгө тиешелүү 2006-жылдын 16-майында келишилген өзара түшүнүшүү жөнүндөгү Меморандумдун талабын жүзөгө ашыруунун чегинде түзүлгөн Жетектөөчү комитетке жөнөтүлсүн. 

3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтсүн. 

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк башкармасынын төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 17-декабрындагы 

N 47/3 токтомуна 

тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 

30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын 

Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 

номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 32/2 "Кыргыз 

Республикасында ислам каржылоо принциптерин алгачкы 

(пилоттук) долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндө

жобо тууралуу" токтомго карата 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 30-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 32/2 "Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин алгачкы (пилоттук) долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндө" жобо тууралуу" токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун "Ислам принциптери боюнча бүтүмдөрдүн түрлөрү жана аларды жүзөгө ашыруу тартиби" деп аталган 2-бөлүктүн жана "Банк ишин ислам принциптери боюнча уюштуруу" деп аталган 4-бөлүктүн аталыштарындагы "принциптери" деген сөздөрдөн мурда "каржылоо" деген сөздөр кошулсун. 

2. Жобонун 2.1-главасынын аталышындагы "мудараба" деген сөздөн кийин "бүтүм" деген сөз кошулсун. 

3. Жобонун 2.1-главасынын 1-пунктундагы "келишимдин негизинде ал боюнча" деген сөздөр "анын шарттарына ылайык, келишимдин негизинде түзүлгөн" деген сөздөр менен алмаштырылсын. 

4. Жобонун 2.1-главасынын 2-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"Чектелген мудараба - анын шарттарына ылайык инвестор активдердин же ишкер тарабынан инвестициялануучу объекттердин тизмеги белгилеген мудараба бүтүмү, мында инвестициялоонун ар бир объектисине ишкер жана инвестор менен өзүнчө келишим түзүлөт. Бул учурда инвестор ар бир бүтүм боюнча, өзүнчө келишимде аныкталган каражаттарды пайдалануудан алынган пайданын бөлүгүн алууну болжолдоого укуктуу.". 

5. Жобонун 2.1-главасынын 11-пунктунун биринчи абзацындагы "Мудараба" деген сөз "мудараба келишими" деген сөз менен алмаштырылсын. 

6. Жобонун 2.1-главасынын 11-пунктунун "ж" пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"ж) Мудараба келишиминин чектелген же чектелбеген түрүнө жараша кардардын пайдасынын үлүшү эсептелинет. Эгерде келишимдер чектелген мудараба болсо, кардардын пайдасынын үлүшү белгилүү бир долбоорго инвестициялоодон алынган пайдага, кардар тарабынан салынган каражаттардын үлүшүнө жана келишимде белгиленген бөлүштүрүү пропорциясына жараша эсептелинет. Эгерде келишимдер чектелбеген мудараба болсо, кардардын пайдасынын үлүшү, банк тарабынан ислам каржылоо принциптери (мудараба, истиснаа, шарика, салам, иджара ж.б.) боюнча жүзөгө ашырылган активдүү операцияларга тартылган каражаттарга жайгаштыруудан, банктык келишимде көрсөтүлгөн айкын мезгил ичинде алган пайдасына жараша, тараптардын салымына пропорционалдуу эсептелинет"; 

7. Жобонун 2.3-главасынын 1-пунктунун алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"Мурабаха келишими кат жүзүндө жөнөкөй же нотариалдык формада түзүлөт. Товарга менчикке укук, эгерде келишим шарттарында башкасы белгиленбесе, баасы толук төлөнгөндөн кийин өтөт. Эгерде мүлккө менчикке укук мамлекеттик каттоодон өткөртүлүүгө тийиш болсо, алуучу менчикке укукка аны каттоо учурунан тартып ээ болот. Эгерде мүлктү ажыратуу тууралуу келишим мамлекеттик каттоодон өткөртүлүүгө тийиш болсо, алуучу менчикке укукка аны каттоо учурунан тартып ээ болот."; 

8. Жобонун 2.4-главасынын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

2.4-глава. "Иджара жана иджара мунтахийя биттамлик бүтүмдөрү". 

9. Жобонун 2.5-главасынын 1-пунктунун 1-абзацындагы "ал боюнча" деген сөздөр "анын шарттарына ылайык" деген сөздөр менен алмаштырылсын. 

10. Жобонун 2.12-главасынын "Вади'а йад дамана бүтүмдөрү" деп аталган 2-пунктунун 2.3-пуктчасындагы "сый акы" деген сөз "хиба" деген сөз менен толукталсын. 

11. Жобонун "Ислам принциптери боюнча бүтүмдөрдүн түрлөрү жана аларды жүзөгө ашыруу тартиби" деп аталган 2-бөлүгү, төмөнкү мазмундагы 2.13-глава менен толукталсын: 

"2.13-глава 

Хиба сыйакысы 

 

Хиба сыйакысы - кард-хасан, вади'а йад дамана жана пайызсыз негиздеги башка депозиттик (аманаттык) операциялар шарттарында акча каражаттарын жайгаштырган банктын кардарларына төлөнүүчү материалдык колдоо. 

Кард-хасан, вади'а йад дамана жана башка пайызсыз негиздеги башка депозиттер (аманаттар) келишимдеринде гарантияланган кирешелүүлүк каралбагандыгынан улам, хиба сыйакысын төлөө, банк ишинин натыйжасына жараша, анын эрки боюнча жүргүзүлөт. 

Банк акчалай түрүндө сыяктуу эле, белектер, жеңилдиктер жана банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча тарифтерге жеңилдиктер түрүндөгү башка формада хиба сыйакысын төлөп бериши мүмкүн. 

Кард-хасан, вади'а йад дамана жана пайызсыз негиздеги башка депозиттер (аманаттар) келишимдери боюнча ислам аманаттарын (депозиттерин) кабыл алууга тиешелүү маалыматтарды жайгаштырууда банк, ислам аманаттарын (депозиттерин) кабыл алуу жөнүндө банк менен кардардын ортосунда түзүлгөн келишимдерде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, иште алгылыктуу натыйжага жетишилген шартта, аманатчыларга алар салган аманаттын (депозиттин) өлчөмүнө көзкарандысыз хиба сыйакысын колдоо түрүндө төлөп бериши мүмкүндүгүн потенциалдуу кардарларына (аманатчыларына) маалымдоого милдеттүү.". 

12. Жобонун "Тобокелдиктерди тескөө" деп аталган 3-бөлүгүнүн бүтүндөй тексти боюнча "принциби (тери)" деген сөздөрдүн алдына "каржылоо" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдө кошулсун. 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

26-январында каттоодон өткөн. Каттоо номери N 8-09 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 22-декабры N 48/3 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 

25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын 

Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 

132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/5 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 

ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомго 

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомго сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү карап көрүп, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамдын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомго, ушул токтомдун тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин. 

2. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготту деп таанылсын: 

- 1995-жылдын 4-ноябрындагы N 28/8 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын бир ай ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр боюнча отчет түзүүсүнө карата усулдук көрсөтмөлөрдү бекитүү тууралуу" токтому; 

- 1996-жылдын 1-июнундагы N 19/4 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын бир ай ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр боюнча отчет түзүүсүнө карата усулдук көрсөтмөлөргө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому; 

- 1999-жылдын 24-июнундагы N 47/8 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын бир ай ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр боюнча отчет түзүүсүнө карата усулдук көрсөтмөлөргө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому; 

- 1995-жылдын 4-ноябрындагы N 28/8 Улуттук банк Башкармасы тарабынан бекитилген, 2003-жылдын 20-ноябрындагы N 32/4 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын бир ай ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр боюнча отчет түзүүсүнө карата усулдук көрсөтмөлөргө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому; 

- 1995-жылдын 9-августундагы N 19/4 "Кыргыз Республикасынын банк мекемелеринин кассалык жүгүртүүлөр жөнүндө отчету" тууралуу. 

3. Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтүшсүн. 

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлүп, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

6. Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк башкармасынын төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 22-декабрындагы 

N 48/3 токтомуна 

тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 

25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын 

Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 

номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/5 "Кыргыз 

Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 

укуктук актылары жөнүндө" токтомго карата 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтому менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

Жобонун "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет" деп аталган 2-тиркемесинин 33 жана 34-бөлүктөрү төмөнкү редакцияда берилсин

33-БӨЛҮК 

БИР АЙ ИЧИНДЕГИ КАССАЛЫК ЖҮГҮРТҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

(айы) ________ (жылы) ________ 

 

(миң сом) 

┌──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┐ 

Келип түшкөн акчалар берилгени Кошумча │ 

символдор│ 

├────────┬─────┬────────┬──────┼────────┬─────┬────────┬────┼─────────┤ 

12 13 Жый-34(*) 35Баланс43 44(*) Жый-69(*) 70Ба- 95 │ 

14, 30 ынты-36(*) 37 45(*) 46ынты-71(*) 72ланс │ 

31 33 гында38(*) 47 50 48гында73(*) │ 

32(*) 49 51 52 │ 

39(*) 54 53(*) │ 

40(*) 55(*) │ 

56(*) │ 

57(*) 58 │ 

59 60 61 │ 

62 63 64 │ 

65 │ 

└────────┴─────┴────────┴──────┴────────┴─────┴────────┴────┴─────────┘ 

 

Кызматы колтамгасы фамилиясы, аты-жөнү 

___________________ _______________ ____________________________ 

 

34-БӨЛҮК 

ЖУМА ИЧИНДЕГИ КАССАЛЫК ЖҮГҮРТҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

"_____" дан "_____" га чейин 

 

(миң сом) 

┌─────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ 

Банк- Банктын, Нак акчалардын түшүүсү │ 

тын филиал- (12+13+14+30+31+33+32(*)+39(*)+40(*) │ 

коду дардын ├────────────────────────────────────────────────────┤ 

аталышы Жума ичиндеги күндөр │ 

├───────┬─────┬─────┬────┬────┬───────┬────────┬─────┤ 

Дүйшөм- Шей- Шар-Бей-ЖумаИшемби Жекшемби Бар-│ 

бү шембишембишем- (иш (иш күнү│ дыгы│ 

би күнү деп │ 

деп жарыя- │ 

жарыя- ланса) │ 

лан- │ 

са) │ 

└─────┴──────────┴───────┴─────┴─────┴────┴────┴───────┴────────┴─────┘ 

┌─────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ 

Банк- Банктын, Берилген нак акча │ 

тын филиал- (43+44(*)+45(*)+46+47+50+48+49+51+52+54+ │ 

коду дардын 53(*)+55(*)+56(*)+57(*)+58+59+60+61+62+63+64+65) │ 

аталышы ├────────────────────────────────────────────────────┤ 

Жума ичиндеги күндөр │ 

├───────┬─────┬─────┬────┬────┬───────┬────────┬─────┤ 

Дүйшөм- Шей- Шар-Бей-ЖумаИшемби Жекшемби Бар-│ 

бү шембишембишем- (иш (иш күнү│ дыгы│ 

би күнү деп │ 

деп жарыя- │ 

жарыя- ланса) │ 

лан- │ 

са) │ 

└─────┴──────────┴───────┴─────┴─────┴────┴────┴───────┴────────┴─────┘ 

┌─────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ 

Банк- Банктын, Улуттук бактын Борбордук жүгүртүү кассасындагы │ 

тын филиал- жана областтык башкармалыктардын жүгүртүү │ 

коду дардын кассаларындагы күндүн акырына карата нак │ 

аталышы акчалардын калдыгы │ 

├────────────────────────────────────────────────────┤ 

Жума ичиндеги күндөр │ 

├───────┬─────┬─────┬────┬────┬───────┬────────┬─────┤ 

Дүйшөм- Шей- Шар-Бей-ЖумаИшемби Жекшемби Бар-│ 

бү шембишембишем- (иш (иш күнү│ дыгы│ 

би күнү деп │ 

деп жарыя- │ 

жарыя- ланса) │ 

лан- │ 

са) │ 

└─────┴──────────┴───────┴─────┴─────┴────┴────┴───────┴────────┴─────┘ 

 

(*) Улуттук банктын символдору 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

26-январында каттоодон өткөн. Каттоо номери 11-09 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 23-декабры N 49/5 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы N 19/3 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан 

коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик 

мекемелерде өлкөлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу 

талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 28-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 4-августунда 86-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 19/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде өлкөлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду карап көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 28-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 4-августунда 86-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 19/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде өлкөлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго, ушул токтомдун тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин. 

2. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо Башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Коммерциялык банктар өлкөлүк тобокелдигин тескөө боюнча ички ченемдик документтерин, ал күчүнө киргенден кийин, 2009-жылдын 1-июнуна чейин ушул токтомго ылайык келтиришсин. 

5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк башкармасынын төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 23-декабрындагы 

N 49/5 токтомуна карата 

тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 28-июнунда 

кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2006-жылдын 4-августунда 86-06 номеринде каттоодон 

өткөртүлгөн N 19/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан 

лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка 

финансы-кредиттик мекемелерде өлкөлүк тобокелдигин 

тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө

жобону бекитүү тууралуу" токтомго 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 28-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 4-августунда 86-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 19/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде өлкөлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. I бөлүктүн 1.2-пунктундагы ", ААК "Эсептешүү-Сактык компаниясында" жана ЖАК "Кыргыз айыл чарба финансы корпорациясында" деген сөздөр алынып салынсын. 

2. III бөлүктүн 3.3.7-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"3.3.7. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервди түзүүдө өлкөлүк тобокелдигине баа берүү тартиби". 

3. IV бөлүктүн 4.2-пунктундагы "кеминде жылына бир жолу" деген сөздөр "же өлкөлүк тобокелдигинин артышы боюнча кооптонуу орун алса, бат-бат" деген сөздөр менен толукталсын. 

4. V бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"V. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге чегерүүлөр". 

5. V бөлүктүн 5.1, 5.3, 5.4-пункттары төмөнкү редакцияда берилсин: 

- "5.1. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камды (РППУ) түзүүдө банк тарабынан карыз алуучунун ишине, активдердин жайгаштырылышына жана алар боюнча чет мамлекеттердеги күрөөлүк камсыздоолорго байланыштуу тобокелдиктерге (кыйыр тобокелдиктерге кошо) баа берилүүгө тийиш". 

- "5.3. Чет мамлекеттерде жайгаштырылган активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдар өлкөлөрдү тобокелдиктердин төмөнкү категориялары боюнча классификациялоону эске алуу менен жана тиешелүү диапазондордун чегинде түзүлөт: 

1) тобокелдиги аз өлкөлөр үчүн - 0дөн 2 пайызга чейин; 

2) тобокелдиги орточо өлкөлөр үчүн - 2 көбүрөөк 5 пайызга чейин; 

3) тобокелдиги жогору болгон өлкөлөр үчүн - 5 көбүрөөк 25 пайызга чейин. 

Банк чет мамлекеттерде жайгаштырылган, "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобого ылайык нормалдуу катары классификацияланган, активдер боюнча кам түзбөй коюуга укуктуу". 

- "5.4. Банкка анын аймагында активдүү операцияларды жүргүзүүгө жол берилбеген өлкөлөрдү кошо алганда, тобокелдик категориялары боюнча классификацияланган өлкөлөрдүн тизмеси банктын Директорлор кеңеши тарабынан бекитилүүгө тийиш. Бул тизме зарылчылыкка жараша, бирок чейрегинде бир жолудан кем эмес кайрадан каралып турууга тийиш". 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 23.1249\6 токтому 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2009-жылдын 26.01 

10-09 регистрациялык номери 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы № 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду карап кёръп, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё», «Терроризмди каржылоого жана мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё», «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» Кыргыз Республикасынын мыйзамына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго, ушул токтомдун тиркемесине ылайык ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин. 

2. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

4. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы кънъ жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 23.12  

№ 49\6 токтомуна карата тиркеме  

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёр  

жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 16/2 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуутоктом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

1. «Жалпы жоболор» деп аталган бёлъктън биринчи абзацындагы «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё» деген сёздёр «, Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» деген сёздёр менен толукталсын

1. «Жалпы жоболор» деп аталган бёлъктън экинчи абзацындагы, «“Эсептешъъ-сактык компаниясыАКсы» жана «КАФК» деген сёздёр «жанаКыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясыЖЧКсы» деген сёздёр менен алмаштырылсын

1. «Жалпы жоболор» деп аталган бёлъктън 5-абзацындагы «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё» деген сёздёрБанктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё“ деген сёздёр менен толукталсын

1. 1-бёлъктън 1.1-пунктундагы «тобокелдигин тёмёндётъъ» деген сёздёрдён мурда «банктын аманатчыларынын жана башка кредиторлорунун» деген сёздёр кошулсун.  

1. 6.10.1-пунктун 2)-пунктчасындагы «ченемдик актылардын» деген сёздёрдён мурда «банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо боюнча же» деген сёздёр кошулсун.  

1. 6.13-пунктун 6.13.2-пунктчасындагы:  

- «мыйзамдын» деген сёз «мыйзамдардын» деген сёз менен алмаштырылсын

- «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё» деген сёздёрдён кийинБанктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё“ деген сёздёр менен толукталсын

1. 7-бёлък тёмёнкъ мазмундагы 7.3-7.4-пунктар менен толукталсын:  

«7.3. Банктын кызмат адамдарына жана аффилирленген жактарына айыптык тёлёмдёр административдик жоопкерчиликке тиешелъъ мыйзамдарга ылайык белгиленет

7.4. Банктарга акчалай айыптарды салуу жёнъндё чечимди Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети кабыл алат. Акчалай айыптарды салуу жёнъндё чечим Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин токтому менен таризделинет, анда айыптык санкцияларды колдонуу ъчън негиздер, айыптык тёлёмдън ёлчёмъ жана аны тёлёё мёёнёттёръ кёрсётълёт.».  

1. 7-бёлъктън 7.3.-7.4-пунктары, тиешелъълъгънё жараша, 7.5.-7.6-пунктар катары эсептелинсин

1. 7.3 пункт тёмёнкъ редакцияда берилсин

«7.5. Банкка айыптык тёлёмдёр анын тёлёнгён уставдык капиталынын бир пайызынан ашпаган ёлчёмдё, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга жол берген ар бир учур ъчън белгиленет.».  

1. 7.5-пункттагы

- биринчи съйлём алынып салынсын

- экинчи съйлёмдёгъ «Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин 2004-жылдын 23-августундагы 93-04 номериндеги» деген сёздёр «Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин 2005-жылдын 1-февралындагы 16-05 номериндеги» деген сёздёр менен алмаштырылсын

1. 7-бёлък тёмёнкъ мазмундагы 7.8. пункт менен толукталсын

«7.8. Камдык талаптарды сактабагандык ъчън айыптык тёлёмдёр, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 27-августунда кабыл алынган, Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-октябрында 108-04 номеринде каттоодон ёткёртългён 22/4 токтом менен бекитилген «Милдеттъъ камдар жёнъндё» жобого ылайык белгиленет.». 

1. 7-бёлъктън 7.8-пункту, 7.9-пункту катары эсептелинсин

1. 1-тиркеме боюнча

- 1-пункттагы «кёзёмёл» деген сёз «контролдук» деген сёз менен алмаштырылсын

- 1-эскертъъ алынып салынсын

- 2-эскертъъ тёмёнкъ редакцияда берилсин

«(1) «Банктын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё» нускоого ылайык. (Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон ёткёртългён 34/10 токтом менен бекитилген).»;  

1. 2-тиркеме боюнча

- кириш сёздёгъ «Кыргыз Республикасынын Административдик кодексинин» деген сёздёр «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» деген сёздёр менен алмаштырылсын

- «Сунуш кылынган акчалай айыптык тёлём» графасындагы акчалай айыптык тёлёмдёрдъ колдонуу матрицасынын 2-бёлъгъндёгъ «10 минималдуу эмгек акы» жана «20 минималдуу эмгек акы» деген сёздёр «10 эсептик кёрсёткъч» жана «20 эсептик кёрсёткъч» деген сёздёр менен алмаштырылсын.