Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2009 жылдын 1 саны 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 

31-декабрында каттоодон өткөн. Каттоо номери 157-08 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 26-ноябры N 42/3 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

"Милдеттүү камдар (резервдер) жөнүндө" жобонун 

жаңы редакциясы тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 22-статьяларына ылайык иштелип чыккан "Милдеттүү камдар (резервдер) жөнүндө" жобонун жаңы редакциясынын долбоорун карап көрүү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган "Милдеттүү камдар (резервдер) жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Экономика башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсыл күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

5. Бул токтом күчүнө кирген учурдан тартып, төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 2-февралындагы N 4/3 "Милдеттүү резервдик (камдык) талаптарды эсептөөдө валюталык депозиттерди конвертирлөө үчүн колдонулган АКШ долларынын алмашуу курсу жөнүндө" токтомунун 3, 4-пункттары; 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 27-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-октябрында 108-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 22/4 "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтом; 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 14-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 19-мартында 29-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 7/4 "Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизүү боюнча алгачкы (пилоттук) долбоорду жүзөгө ашыруунун чегинде "Экобанк" ААКсы үчүн милдеттүү камдар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтом; 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 30-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 6-ноябрында 134-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 36/4 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-февралындагы N 7/4 "Ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизүү боюнча алгачкы (пилоттук) долбоорду жүзөгө ашыруунун чегинде "Экобанк" ААКсы үчүн милдеттүү камдар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом; 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 18-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 15-декабрында 156-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 34/1 "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтом; 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 14-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 23-мартында 33-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 22/4 "Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 14-февралындагы N 7/1 токтому менен бекитилген "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтом. 

6. Экономика башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк башкармалыгынын төрагасы М.Алапаев 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 

31-декабрында каттоодон өткөн. Каттоо номери 157-08 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 26-ноябрындагы 

N 42/3 токтому менен 

бекитилген 

 

"Милдеттүү камдар (резервдер) жөнүндө

ЖОБО 

 

1. Жалпы жоболор 

2. Милдеттүү камдарды эсептөө тартиби 

3. Милдеттүү камдарды Улуттук банкта депондоштургандыгы үчүн коммерциялык банктарга төлөнүүчү төлөмдөрдүн өлчөмүн эсептөө жана төлөө тартиби 

4. Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн төлөмдөрдү эсептөө жана аларды өндүрүү тартиби 

1-тиркеме. Милдеттүү камдарды эсептөө 

2-тиркеме. Милдеттүү камдарды Улуттук банкка депондоштуруу үчүн төлөмдөрдүн өлчөмүн эсептөө мисалдары 

3-тиркеме. Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн төлөмдөрдү эсептөө мисалдары 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамына ылайык иштелип чыккан жана анда коммерциялык банктарга карата милдеттүү камдарды Улуттук банкта депондоштуруу боюнча талаптар белгиленип, милдеттүү камдардын өлчөмү, аларды сактоо тартиби жана милдеттүү камдардын ченемдерин сактабагандык үчүн санкциялар аныкталган. 

1.2. Милдеттүү камдар - бул, коммерциялык банктар Улуттук банк тарабынан белгиленген шарттарда анда депондоштурууга милдеттүү болгон акча каражаттарынын суммасы. 

Милдеттүү камдык талаптар (мындан ары - МКТ) - бул, Улуттук банкта милдеттүү камдарды депондоштуруу боюнча коммерциялык банктарга карата коюлган талаптар. 

Эсептөө базасы - бул, коммерциялык банктын депозиттик жана башка эсептеринде эске алынуучу анын сом түрүндөгү жана валюталык милдеттенмелери. Эсептөө базасына кирген милдеттенмелердин тизмеги Улуттук банк Башкармасы тарабынан бекитилет. 

1.3. МКТ акчакредит саясатынын инструменттеринин бири болуп саналат жана Улуттук банк тарабынан акча агрегаттарынын, банктык кредиттердин көлөмүн жана ликвиддүүлүккө суроо-талапты жөнгө салуу каражаты катары колдонулат. 

1.4. Милдеттүү камдардын өлчөмү Улуттук банк Башкармасы тарабынан эсептөө базасынан пайыздарда белгиленет. Эсептөө базасынын курамына кирген милдеттенмелердин ар башка категориясы үчүн ар кандай пайыздык маанилер белгилениши мүмкүн. Милдеттүү камдардын өлчөмү акчакредит саясатынын максаттарында өзгөртүлүшү ыктымал. 

1.5. Милдеттүү камдарды депондоштуруу коммерциялык банктар тарабынан Улуттук банктагы корреспонденттик эсепте акча каражаттарын жайгаштыруу түрүндө жүзөгө ашырылат. 

1.6. Коммерциялык банктар ушул жобонун 4.5-пунктунда каралган учурларды эске албаганда, банктык операцияларды жүргүзүүгө лицензия колдонулуп турган мезгил ичинде МКТны аткарууга милдеттүү

1.7. МКТны сактабагандыгы үчүн коммерциялык банктан Улуттук банк тарабынан белгиленген өлчөмдө төлөм кармалат. 

 

2. Милдеттүү камдарды эсептөө тартиби 

 

2.1. Милдеттүү камдар жума сайын, жуманын алгачкы иш күнүндө эсептелинет жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген милдеттүү камдардын өлчөмүнө ылайык, өткөн жума үчүн орточо күндүк эсептөө базасынан пайыздарда аныкталат. Эсептөө мааниси өтүп жаткан иш жумасынын аралыгында колдонулат. 

2.2. Эсептөө базасы Улуттук банктагы четөлкө валютасындагы депозиттик эсепке коммерциялык банк тарабынан которулган каражаттардын суммасына азайтылат. Эсептөө базасынын курамына кирген валюталык милдеттенмелердин сом түрүндөгү эквиваленти Улуттук банк Башкармасы белгилеген катталган курс боюнча эсептелинет. 

2.3. Милдеттүү камдарды эсептөө 1-тиркемеге ылайык формада жүргүзүлөт. Коммерциялык банктын жетекчисинин колтамгасы менен күбөлөндүрүлгөн эсептөөлөр жума сайын, жуманын биринчи иш күнүндө саат 12.00го чейин Улуттук банкка берилет. Эгерде "Милдеттүү камдарды эсептөөлөр" өз убагында берилбесе, же болбосо такталбаган маалыматтардын берилиши учурунда коммерциялык банк Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат. 

2.4. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында расмий белгиленген демалыш жана майрам күндөрү эсептөөдө эске алынбайт. 

 

3. Милдеттүү камдарды Улуттук банкта депондоштургандыгы 

үчүн коммерциялык банктарга төлөнүүчү төлөмдөрдүн өлчөмүн 

эсептөө жана төлөө тартиби 

 

3.1. Милдеттүү камдарды Улуттук банкта депондоштургандыгы үчүн төлөмдөрдүн өлчөмү Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет. 

3.2. Коммерциялык банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги акча каражаттарынын калдыгынын суммасы милдеттүү камдардан ашып кеткен же ага барабар болгон күндөр үчүн гана төлөмдөр эсептелинет, мында Улуттук банктан "овернайт" кредиттерин алган күндөр эске алынбайт

3.3 Төлөмдөрдү которуу базалык мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен жүргүзүлүүгө тийиш. Милдеттүү камдарды Улуттук банкта депондоштургандыгы үчүн төлөмдөрдүн суммасын эсептөө мисалдары 2-тиркемеде келтирилген. 

 

4. Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн 

төлөмдөрдү эсептөө жана аларды өндүрүү тартиби 

 

4.1. МКТ аткарылышына контролдук эки жумалык базалык мезгилдин бүтүшү боюнча ишке ашырылат. Эгерде коммерциялык банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги акча каражаттарынын калдыгы менен милдеттүү камдардын өлчөмү ортосундагы базалык мезгил ичиндеги суммардык айырма оң 

 

Эскертүү

Токтомдун тексти түп нускага ылайык берилди. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 26-ноябрындагы 

N 42/3 токтому менен 

бекитилген 

"Милдеттүү камдар жөнүндө

Жобого карата 

1-тиркеме 

 

______ дан ________________ чейинки мезгил үчүн 

милдеттүү камдарды эсептөө 

 

_________________________________________________ 

(коммерциялык банктын аталышы) 

 

┌──┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┐ 

Милдеттери Жуманын ар бир күнү Жума ичинде│ 

│үчүн отчет боюнча сумма орточо │ 

├────┬────┬────┬────┬────┼───────────┤ 

Дш шш шр Бш Жм │ 

├──┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤ 

1 Эсептешүүүндөлүк) эсептер │ 

2 Талап боюнча төлөнүүчү │ 

депозиттер │ 

3 Мөөнөттүү депозиттер │ 

4 Кыргыз Республикасынын │ 

│Өкмөтүнүн жана жергиликтүү │ 

бийлик органдарынын эсептери │ 

жана депозиттери │ 

5 Бардыгы (1+2+3+4) │ 

├──┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤ 

6 Улуттук банктагы депозиттик │ 

эсептердеги четөлкө │ 

валютасындагы каражаттар │ 

├──┼────────────────────────┬────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤ 

Жыйынтыгында - эсептөө │ 

базасы (5-6) │ 

├──┼────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤ 

Милдеттүү камдар │ 

└──┴────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────┘ 

 

Коммерциялык банктын жетекчисинин колтамгасы 

Мөөрү 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 26-ноябрындагы 

N 42/3 токтому менен 

бекитилген 

Милдеттүү камдар жөнүндө Жобого 

2-тиркеме 

 

Милдеттүү камдарды Улуттук банкка депондоштуруу үчүн 

төлөмдөрдүн өлчөмүн эсептөө мисалдары 

 

( ) 

┌──────────┬────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐ 

Отчеттук Улуттук банктагыМилдеттүү Милдеттүү Улуттук Компен-│ 

мезгил корреспонденттик камдар камдардан банктын сациялар│ 

эсеп четтөөлөр "овернайт" │ 

кредиттери │ 

├──────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤ 

1 2 3 4 5 6 │ 

├──────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤ 

08.01.07 13873105 19435737 -5562632 │ 

09.01.07 32377056 19435737 12941319 3000000 │ 

10.01.07 16838544 19435737 -2597193 │ 

11.01.07 26924740 19435737 7489004 1209 │ 

12.01.07 16853540 19435737 -2582196 │ 

├──────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤ 

15.01.07 18066714 19435737 -1369023 │ 

16.01.07 16420419 15620143 800276 972 │ 

17.01.07 15923809 15620143 303666 972 │ 

18.01.07 26443532 15620143 10823390 5000000 │ 

19.01.07 15449238 15620143 -170904 │ 

├──────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤ 

20075706 3153 │ 

└──────────┴────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘ 

 

Милдеттүү камдардан четтөөлөрдү эсептөө формуласы: 

О=К-Р, 

мында 0,10 

К - корреспонденттик эсеп 

Р - милдеттүү камдар 

Камдык талаптарды сактагандыгы үчүн компенсацияларды эсептөө формуласы: 

= */100/360, мында 

- милдеттүү камдар 

С - иштеп жаткан коммерциялык банктардагы депозиттер боюнча айдын баш жагына карата алынган, бардык банктар үчүн бирдей орточо салмактанып алынган пайыздык чен 

Маалымат 

үчүн: 

2007-жылдын 1-январына карата депозиттер боюнча орточо 

салмактанып алынган чен. (%%) 2,24 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 26-ноябрындагы 

N 42/3 токтому менен 

бекитилген 

Милдеттүү камдар жөнүндө Жобого 

3-тиркеме 

 

Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн 

төлөмдөрдү эсептөө мисалдары 

 

(сом) 

┌──────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐ 

Отчеттук Улуттук Милдеттүү камдар Милдеттүү камдардан │ 

мезгил банктагы четтөөлөр │ 

корреспон- │ 

денттик эсеп │ 

├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ 

1 2 3 4 │ 

├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ 

24.01.2002 5937176 7430549 -1493373 │ 

25.01.2002 6434832 7430549 -995717 │ 

26.01.2002 7060832 7430549 -369717 │ 

27.01.2002 7060832 7430549 -369717 │ 

28.01.2002 5156920 7430549 -2273629 │ 

├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ 

31.01.2002 8735084 7642784 1092300 │ 

01.02.2002 8668152 7642784 1025368 │ 

02.02.2002 8582829 7642784 940045 │ 

03.02.2002 9630548 7642784 1987764 │ 

04.02.2002 7896305 7642784 253521 │ 

├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ 

Жыйынтыгында: -203154 │ 

├──────────────┴─────────────┴──────────────────┼─────────────────────┤ 

Орточо күндүк четтөөлөр -20315 │ 

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 

МКТны сактабагандыгы үчүн төлөм 110 │ 

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ 

 

Милдеттүү камдардан четтөөлөрдү эсептөө формуласы: 

О=К-Р, 

мында 

К - корреспонденттик эсеп 

Р - милдеттүү камдар 

МКТны сактабагандыгы үчүн төлөмдөрдү эсептөө формуласы: 

П=ОС*У*3/100/360*Д, 

мында 

ОС - камдык активдердин милдеттүү камдардан орточо күндүк четтөөлөрү 

У - Улуттук банктын базалык мезгилдеги эсептик чени, орточо алгандагы 

Д - базалык мезгилдеги иш күндөрүнүн саны (кароого алынып жаткан учурда 10 күн.) 

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банктын базалык мезгилдеги эсептик чени, 

орточо алгандагы (%%) 6,50 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 

26-декабрында каттоодон өткөн. Каттоо номери N 150-08 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 26-ноябры N 42/4 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына облигацияларын 

Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, 

кошумча жайгаштыруу, кайта сатып алуу жана алар 

менен эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу тартиби 

жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-октябрындагы N 556 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна жана ошондой эле "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 5, 7, 20, 21 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына облигацияларын Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайта сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө" жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Акчакредиттик операциялар башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөндөн кийин расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин Сүеркул мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 26-ноябрындагы 

N 42/4 токтому менен 

бекитилген 

 

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына облигацияларын 

Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, 

кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар 

менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө

ЖОБО 

 

I. Жободо колдонулган терминдер жана аныктамалар 

II. Жалпы жоболор 

III. МКОну жайгаштыруу жана кошумча сунуштоону ишке ашыруу шарттары жана тартиби 

IV. МКОну кошумча жайгаштыруу шарттары жана аны ишке ашыруу тартиби 

V. МКОнун кайтара сатып алуу шарттары жана тартиби 

VI. Эсептөөлөр 

N 1 тиркеме. МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукционго катышууга билдирме 

N 2 тиркеме. МКОлорду кошумча жайгаштырууга билдирме 

N 3 тиркеме. МКОлорду кайтара сатып алууга катышууга билдирме 

N 4 тиркеме. Квитанция 

 

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-октябрындагы N 556 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобого ылайык иштелип чыккан жана анда Финансы министрлиги тарабынан чыгарылуучу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына облигацияларынын (мындан ары - МКО) Улуттук банк аркылуу Кыргыз Республикасынын аймагында жайгаштырылышынын, кайталап сунушталышынын, кошумча жайгаштырылышынын, кайтара сатылып алынышынын жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби аныкталат. 

 

I. Жободо колдонулган терминдер 

жана аныктамалар 

 

Ушул Жобонун максаттарында төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат: 

Аукцион - МКО сатуу формасы, мында билдирмелерди канааттандыруу атаандаштык негизде ишке ашырылат. 

Купон боюнча төлөө - купон боюнча төлөмдөрдү МКО ээлеринин эсебине чегерүү

Мамлекеттик казына облигациялары (мындан ары - МКО) - пайыздык кирешеге (купонго) ээ узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар. 

МКОну кошумча аукциондон тышкары жайгаштыруу (кошумча жайгаштыруу - МКОну атаандашсыз сатуу. 

Атаандаштык негизде сатуу - көрсөтүлгөн (билдирилген) баа боюнча сатылып алынган МКОнун баасын жана санын көрсөтүү менен сатуу. 

Купон - МКОго чегерилүүчү пайыздык киреше. 

Атаандашсыз сатуу - МКОну аукциондо түптөлгөн орточо салмактанып алынган баа боюнча сатуу. 

Кыйыр катышуучу - МКОну сатып алууга билдирмени Улуттук банктын биринчилик дилерлери аркылуу беришкен, аукционго түздөн-түз катышуучу болуп саналышпаган жеке адамдар жана юридикалык жактар. 

Кайтара сатып алуу - Эмитент тарабынан жүгүртүүдөгү МКОну сатып алуу боюнча ишке ашырылган операция. 

Чыгаруу параметрлери - МКОнун чыгарылышы жөнүндө маалыматтар: купондун номери, датасы, чени, купондор боюнча төлөөнүн мезгил аралыгы, чыгаруу көлөмү, төлөө күнү, аукцион өткөрүлүүчү күн жана МКОну мүнөздөгөн башка маалыматтар. 

Биринчилик дилер - Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунда иш алып барган жана биринчилик дилер катары иштөөгө Улуттук банк менен келишим түзгөн финансылык институт. 

МКОну төлөө - МКОну каттоочунун эсебине анын жайгаштыруу наркын которуу. 

МКОну кайталап сунуштоо - МКОну атаандаштык негизде кайталап сунуштоо. 

Тике катышуучу - Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунда иш алып барууга Улуттук банк менен тиешелүү келишим түзүшкөн анын биринчилик дилерлери, финансы-кредит мекемелери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусу, Депозиттерди коргоо боюнча Агенттик. 

Чектөө баасы - билдирмелерди канааттандыруу менен аяктаган баа. 

Эмитент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан иш алып барган Финансы министрлиги. 

 

II. Жалпы жоболор 

 

2.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-октябрындагы N 556 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобого жана ушул Жобого ылайык, Эмитент менен түзүлгөн келишимдин негизинде Улуттук банк МКОлорду жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча (аукциондон тышкары жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү операцияларын жүзөгө ашырат. 

2.2. МКОну жайгаштыруу жана кошумча сунуштоо Улуттук банк тарабынан аукциондук негизде ишке ашырылат. Аукцион, анын шартында билдирмелер катталган купондук ченде, аларда көрсөтүлгөн баа боюнча канааттандырылган ыкмада жүргүзүлөт. 

2.3. Аукцион электрондук тоорук системасын пайдалануу менен өткөрүлөт. Электрондук тоорук системасын пайдалануу мүмкүн эмес болсо, ал аукцион өткөрүүгө шарт түзгөн кайсыл болбосун башка каражаттар (маалыматтарды колго иштеп чыгуу) аркылуу ишке ашырылат. 

2.4. МКОну кошумча (аукциондон тышкары жайгаштыруу (мындан ары жайгаштыруу) - бул, Улуттук банк тарабынан атаандашсыз негизде ишке ашырылуучу МКОнун жарыяланган чыгарылышынан үстөк МКОну жайгаштыруу болуп саналат. Кошумча жайгаштыруу Эмитент тарабынан жарыяланган кошумча жайгаштыруунун көлөмүнүн чегинде, катталган купондук чен боюнча, тиешелүү мөөнөттүүлүктөгү МКОну жайгаштыруу боюнча акыркы өткөрүлгөн аукциондо түптөлгөн орточо салмактанып алынган баада ишке ашырылат. 

2.5. МКОлорду кайтара сатып алуу Улуттук банк тарабынан ишке ашырылат жана Эмитент тарабынан жарыяланган кайтара сатып алуу көлөмүнүн чегинде ал белгилеген баада жүзөгө ашырылат. 

 

III. МКОну жайгаштыруу жана кошумча сунуштоону 

ишке ашыруу шарттары жана тартиби 

 

3.1. МКОну чыгаруу параметрлери Эмитент тарабынан анын веб-сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Улуттук банк МКОну чыгаруу параметрлерин Улуттук банктын веб-сайтында жана электрондук тоорук системасында жарыялайт. 

3.2. Тике катышуучулар аукционго катышуу укугуна ээ. Ал эми кыйыр катышуучулар биринчилик дилерлер аркылуу билдирмелерди берүү менен аукционго катыша алышат. 

3.3. МКОну жайгаштыруу боюнча аукционго катышууга билдирмелер тике катышуучу тарабынан Улуттук банкка, ушул Жобого карата 1-тиркемеде келтирилген формага документ жүзүндө берилет. Билдирмелер сыртынан көрүнбөгөн катуу конвертке салынып берилүүгө тийиш. Тике катышуучу аукционго бир гана билдирме бере алат. Эгерде тике катышуучудан бир аукционго бирден көп билдирме берилген болсо, ага ошол аукционго катышууга тыюу салынып, ал берген билдирмелердин бардыгы анык эмес катары таанылат. 

3.4. Документ түрүндөгү билдирмелер, Улуттук банктын Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча жайгашкан имаратынын биринчи кабатындагы Жалпы бөлүмдүн бөлмөсүндөгү "МБК аукциондоруна билдирмелер үчүн" деген ящикке салынууга тийиш. Тике катышуучу билдирме бергендиги фактысын билдирмелерди каттоо журналында чагылдырышы зарыл. 

3.5. Билдирме Улуттук банкка аукцион өткөрүлүүчү күнү саат 12.00 чейин берилүүгө тийиш. Берилген билдирмелер кайтарылып берилбейт. 

3.6. Билдирменин ар бир бети ыйгарым укуктуу адамдын колтамгасы жана тике катышуучунун мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Билдирмеде тике катышуучунун расмий аталышы, билдирме берилген күн, аукцион өткөрүлүүчү күн, жайгаштырылуучу чыгарылыштын номери сатылып алынуучу баалуу кагаздардын саны, баасы жана сатып алуу наркы көрсөтүлөт. 

3.7. Биринчилик дилердин билдирмеси өз атынан (өздүк) берилген билдирме сыяктуу эле, кардарларынын - кыйыр катышуучулардын атынан (кардарлардын билдирмеси) берилген билдирмени да камтышы мүмкүн. Биринчилик дилер болуп саналбаган тике катышуучунун билдирмеси өзүнүн гана билдирмесинен турууга тийиш. 

3.8. Биринчилик дилер өз билдирмесин атаандашсыз сунушу менен бере албайт. 

3.9. Тике катышуучунун атаандаштык сунушу менен өздүк билдирмеси төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

- лоттордун саны - 5 ашпай; 

- лоттордун жайгашуусу - сатып алуу баасынын кемип олтурушу тартибинде; 

- ар бир лот боюнча баалуу кагаздардын саны - 100-гө калдыксыз бөлүнүүгө тийиш; 

- бир лоттогу баалуу кагаздардын минималдуу саны - кеминде 1000 даана, ал эми жарыяланган эмиссия көлөмү 100000 сомдон аз болсо, анда кеминде 100 даана. 

3.10. Тике катышуучунун атаандашсыз сунушу менен өздүк билдирмесиндеги баалуу кагаздардын минималдуу саны тиешелүү талаптарга жооп берүүгө тийиш - кеминде 100 даана; жана 10-го калдыксыз бөлүнүүгө тийиш. 

3.11. Тике катышуучунун атаандаша алган жана атаандашсыз бөлүктөрүн кошо алганда, өздүк билдирмесиндеги баалуу кагаздардын жалпы саны жайгаштырылып жаткан баалуу кагаздардын санынан ашпоого тийиш, б.а. өздүк билдирмелердин номиналы боюнча суммардык көлөмү чыгарылыштын жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш. 

3.12. Атаандаша алган сунушу менен кардарлардын билдирмеси төмөнкү талаптарга жооп бериши зарыл: 

- лоттордун жайгашуусу - сатып алуу баасынын кемип олтурушу тартибинде; 

- ар бир лот боюнча баалуу кагаздардын саны - 10-го калдыксыз бөлүнүүгө тийиш; 

- бир лоттогу баалуу кагаздардын минималду саны - кеминде 100 даана. 

3.13. Бир кардардан келип түшкөн атаандашсыз сунушу менен билдирмелердин минималдуу көлөмүнө чек коюлбайт. 

3.14. Бир кардардан атаандаша алган жана атаандашсыз бөлүгүн кошо алганда, келип түшкөн билдирменин максималдуу көлөмү, чыгарылыштын жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш. 

3.15. Сатып алуу баасы жана сатып алуу наркы 1 (бир) тыйынга чейин так чагылдыруу менен көрсөтүлүүгө тийиш. 

3.16. Тариздетүү тартибин бузуу менен толтурулган билдирмелер анык эмес катары таанылат жана аукционго катыштырылбайт. Мында, тариздетүү тартибин бузуу өздүк билдирмелер боюнча катталган болсо, кардарлардын билдирмесине аукционго катышууга уруксат берилет. 

3.17. Улуттук банк билдирмелери аукционго катышуудан четтетилген тике катышуучуларга, анын себептерин көрсөтүү менен аукциондон кийинки эки күндөн кечиктирбестен билдирет. 

3.18. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте маалыматтарды ачып көрсөтүү учурларын эске албаганда, Улуттук банк аукциондун катышуучусунун билдирмесинде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш. 

3.19. Атаандашсыз сунушу менен билдирмелер биринчи кезекте канааттандырылат. Канааттандыруунун максималдуу чеги номиналдык наркы боюнча чыгарылыштын көлөмүнүн 30% түзөт. Эгерде атаандаша албаган сунушу менен билдирмелердин суммардык көлөмү номиналдык нарк боюнча чыгаруу көлөмүнүн 30% ашса, алар пропорционалдык негизде канааттандырылат. 

3.20. Атаандашсыз сунушу менен билдирмелер канааттандырылгандан кийин калган чыгарылыштын көлөмү атаандаша алган сунушу менен билдирмелер ортосунда бөлүштүрүлөт. Билдирмелердин лоттору сатып алуу баасы боюнча, алардын кемип олтурушу тартибинде, максималдуу баа көрсөтүлгөн лоттон тартып андан ары чектөө баасына чейин улам кемип олтуруу жолу менен ишке ашырылат. Эгерде чектөө баасы боюнча бирден көп билдирме берилген болсо, анда баалуу кагаздарды ошол билдирмелердин ортосунда бөлүштүрүү пропорционалдуу негизде ишке ашырылат. 

3.21. Эгерде чектөө баасы боюнча биринчилик дилердин өздүк билдирмеси сыяктуу эле анын кардарларынын билдирмелери берилген болсо, анда биринчилик дилер баалуу кагаздарды ошол билдирмелер ортосунда пропорционалдуу негизде бөлүштүрөт. 

3.22. Атаандаша алган сунушу менен берилген билдирмелер боюнча коюлган лоттор, лоттордо көрсөтүлгөн баалар чектөө баасынан төмөн болбосо, канааттандырылат. 

3.23. Атаандашсыз билдирме орточо салмактанып алынган баада канааттандырылат. 

3.24. Аукционго катышууга уруксат берилген билдирмелерди иштеп чыгуу аукцион өткөрүлгөн күнү саат 13.00-дөн саат 15.00-гө чейин жүргүзүлөт. Аукцион өткөрүлгөн күндүн саат 15.00-нөн кечиктирилбестен, аукциондун алдын ала жыйынтыктары чечим кабыл алуу үчүн факсимиль байланышы аркылуу Эмитентке жөнөтүлөт. 

3.23. Эмитент төмөнкүлөрдүн бирин: аукциондун жыйынтыгын бекитүү же аукционду өткөрүлбөгөн катары таануу чечимин кабыл алат. 

3.24. Эмитент аукциондун жыйынтыгын төмөнкү чектерде бекитет: 

- билдирмелерди максималдуу канааттандыруу, чыгаруу көлөмүнөн 25%га ашуу менен чектелет; 

- билдирмелерди минималдуу канааттандыруу МБКнын чыгаруу көлөмүнүн 25%ы менен чектелет (3.27-пунктта аныкталган учурларды эске албаганда). 

3.27. Эмитент төмөнкү учурларда аукционду өткөрүлбөгөн катары таанууга укуктуу: 

- аукционго катышуучулардын саны үчкө жетпесе; 

- эгерде кабыл алынган билдирмелердин орточо алынган кирешелүүлүгү акыркы аукциондо түптөлгөн орточо алынган кирешелүүлүктөн 15%га ашкан болсо. 

3.28. Улуттук банк, аукцион өткөрүлгөн күндүн саат 16.00-нөн кечиктирбестен аукциондун катышуучуларына анын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. Эгерде Эмитент тарабынан аукциондун жыйынтыгы бекитилсе, тике катышуучуларга аукциондун акыркы жыйынтыгы маалымдалат: суроо-талап жана жайгаштыруу көлөмү, орточо алынган баа, билдирмелердин максималдуу баасы жана чектөө баасы, аукциондун катышуучуларынын саны; аукционго катышуунун жыйынтыгы боюнча ал жана анын кардарлары сатып алган МКОнун саны жана наркы тууралуу ар бир тике катышуучуга өз-өзүнчө билдирилет. 

3.29. Аукциондун акыркы жыйынтыгы Улуттук банктын мезгилдүү басылмаларында жана веб-сайтында жарыяланат. 

3.30. МКОну кайталап сунуштоо параметрлери Эмитент тарабынан анын веб-сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат, Улуттук банк кайталап сунуштоо параметрлерин өз веб-сайтында жана электрондук тоорук системасында жарыялайт. 

3.31. Билдирмелерди толтуруу шарттары жана берүү тартиби, ошондой эле МКОну кайталап сунуштоо боюнча аукцион өткөрүү жана анын жыйынтыгын аныктоо тартиби МКОну жайгаштыруу боюнча билдирмелерди толтуруу, аларды берүү жана аукцион өткөрүү, анын жыйынтыгын чыгаруу тартибине окшош. 

 

IV. МКОну кошумча жайгаштыруу шарттары жана 

аны ишке ашыруу тартиби 

 

4.1. МКОну кошумча жайгаштыруу параметрлери жөнүндө маалыматтан Эмитент тарабынан анын веб-сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Улуттук банк кошумча жайгаштыруу параметрлерин өз веб-сайтында жана электрондук тоорук системасында жарыялайт. 

4.2. Тике катышуучулар кошумча жайгаштырууга катышуу укугуна ээ. Кыйыр катышуучулар Улуттук банктын биринчилик дилерлери аркылуу билдирмелерди берүү менен кошумча жайгаштырууга катыша алышат. 

4.3. МКОну кошумча жайгаштырууга билдирмелер тике катышуучулар тарабынан Улуттук банкка, ушул Жобого карата 2-тиркемеде келтирилген формада документ жүзүндө берилет. Документ сыртынан көрүнбөгөн катуу конвертке салынып берилүүгө тийиш. 

4.4. Билдирмелер Улуттук банкка кошумча жайгаштыруу ишке ашырылган күнү саат 12.00 чейин берилүүгө тийиш. Берилген билдирме кайтарылбайт. 

4.5. Билдирменин ар бир бети ыйгарым укуктуу адамдын колтамгасы жана тике катышуучунун мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Билдирмеде тике катышуучунун расмий аталышы, билдирме берилген күн, кошумча жайгаштыруу ишке ашырылган күн, кошумча жайгаштыруу сунушталган чыгарылыштын номери көрсөтүлөт. 

4.6. Биринчилик дилердин билдирмеси өз атынан (өздүк) берилген билдирме сыяктуу эле, кардарларынын - кыйыр катышуучулардын атынан (кардарлардын билдирмеси) берилген билдирмени да камтышы мүмкүн. Биринчилик дилер болуп саналбаган тике катышуучунун билдирмеси өзүнүн гана билдирмесинен турууга тийиш. 

4.7. Кошумча жайгаштырууга тике катышуучунун өздүк билдирмеси жана же кардарлардын билдирмеси төмөнкү талаптарга жооп бериши зарыл: 

- лоттордун саны - 1-ден ашпайт; 

- ар бир лот боюнча баалуу кагаздардын саны - 10-го калдыксыз бөлүнүүгө тийиш; 

- лот боюнча баалуу кагаздардын минималдуу саны - кеминде 100 даана. 

4.8. Тике катышуучунун өздүк билдирмесиндеги баалуу кагаздардын саны кошумча жайгаштыруунун жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш. 

4.9. Бир кардар берген билдирменин максималдуу көлөмү кошумча жайгаштыруунун жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш. 

4.10. Кошумча жайгаштыруууга билдирмелерди берүү тартиби МКОнун чыгарылышын жайгаштыруу боюнча аукционго билдирмелерди берүү тартибине окшош. 

4.11. Тариздетүү тартибин бузуу менен толтурулган билдирмелер анык эмес катары таанылуу менен аукционго катыштырылбайт. Мында тариздетүү тартибин бузуу өздүк билдирмелер боюнча катталган болсо кардарлардын билдирмесине аукционго катышууга уруксат берилет. 

4.12. Улуттук банк билдирмелери аукционго катыштырылбаган тике катышуучуларга анын себептерин көрсөтүү менен аукциондон кийинки эки күндөн кечиктирбестен билдирет. 

4.13. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте маалыматтарды ачып көрсөтүү учурларын эске албаганда, Улуттук банк аукциондун катышуучусунун билдирмесинде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш. 

4.14. Кошумча жайгаштырууга катышуучулардын билдирмелери аларда көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын саны боюнча аткарылат. Билдирмелердин наркы анда көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын санын тиешелүү мөөнөттүүлүктөгү МКОну жайгаштыруу боюнча акыркы өткөрүлгөн аукциондо түптөлгөн орточо салмактанып алынган баага көбөйтүү жолу менен эсептелинет. Эгерде билдирмелердин суммардык көлөмү МКОнун номиналдык наркы боюнча кошумча жайгаштыруу көлөмүнөн ашып кетсе, анда МКОнун ушул билдирмелер ортосунда бөлүштүрүү пропорционалдык негизде ишке ашырылат. 

4.15. Кошумча жайгаштырууга катышууга уруксат берилген билдирмелерди иштеп чыгуу аукцион өткөрүлгөн күнү саат 13.00-дөн саат 15.00-гө чейин жүргүзүлөт. Аукцион өткөрүлгөн күндүн саат 15.00-нөн кечиктирилбестен аукциондун алдын ала жыйынтыктары чечим кабыл алуу үчүн факсимиль байланышы аркылуу Эмитентке жөнөтүлөт. 

4.16. Улуттук банк, кошумча жайгаштыруу өткөрүлгөн күндүн саат 16.00-нөн кечиктирбестен катышуучуларга анын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. 

4.17. Кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы Улуттук банктын мезгилдүү басылмаларында жана веб-сайтында жарыяланат. 

 

V. МКОнун кайтара сатып алуу шарттары 

жана тартиби 

 

5.1. Кайтара сатып алуу сунушталып жаткан МКОнун кайтара сатып алуу шарттары (сатып алынып жаткан МКОнун баасы, көлөмү жана каттоо номери) жана аны жүргүзүүнүн Эмитент тарабынан анын веб-сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат, ошондой эле Улуттук банк тарабынан өз веб-сайтында жана электрондук торук системасында жарыялайт. 

5.2. МКОну кайтара сатып алуу тике катышуучулар арасында ишке ашырылат, кыйыр катышуучулар Улуттук банктын биринчилик дилерлери аркылуу билдирмелерин берүү менен катыша алышат. 

5.5. МКОну кайтара сатып алууга катышууга билдирмелер тике катышуучу тарабынан Улуттук банкка, ушул Жобого карата 3-тиркемеде келтирилген формага ылайык, документ жүзүндө берилет. Билдирмелер сыртынан көрүнбөгөн катуу конвертке салынып берилүүгө тийиш. Тике катышуучу аукционго бир гана билдирме бере алат. Эгерде тике катышуу бирден көп билдирме берген болсо, ага кайтара сатып алууга катышууга тыюу салынып, ал берген билдирмелердин бардыгы анык эмес катары таанылат. 

5.4. Документ түрүндөгү билдирмелер, Улуттук банктын Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча жайгашкан имаратынын биринчи кабатындагы Жалпы бөлүмдүн бөлмөсүндөгү "МБК аукциондоруна билдирмелер үчүн" деген ящикке салынууга тийиш. Тике катышуучу билдирме бергендиги фактысын билдирмелерди каттоо журналында чагылдырышы зарыл. 

5.5. Билдирме Улуттук банкка кайтара сатып өткөрүлүүчү күнү саат 12.00-гө чейин берилүүгө тийиш. Берилген билдирмелер кайтарылып берилбейт. 

5.6. Билдирменин ар бир бети ыйгарым укуктуу адамдын колтамгасы жана тике катышуучунун мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Билдирмеде тике катышуучунун расмий аталышы, билдирме берилген күн, кайтара сатып алуу ишке ашырылган күн, сатылып алынган МКОнун каттоо номери көрсөтүлөт. 

5.7. Биринчилик дилердин билдирмеси өз атынан (өздүк) берилген билдирме сыяктуу эле, кардарларынын - кыйыр катышуучулардын атынан (кардарлардын билдирмеси) берилген билдирмени да камтышы мүмкүн. Биринчилик дилер болуп саналбаган тике катышуучунун билдирмеси өзүнүн гана билдирмесинен турууга тийиш. 

5.8. Тике катышуучунун кайтара сатып алууга өздүк билдирмесиндеги баалуу кагаздардын минималдуу саны тиешелүү талаптарга жооп берүүгө тийиш - кеминде 100 даана; жана 10-го калдыксыз бөлүнүүгө тийиш. 

5.9. Тике катышуучунун билдирмесиндеги баалуу кагаздардын саны кайтара сатылып алынып жаткан баалуу кагаздардын санынан, б.а. өздүк билдирмелердин көлөмү номиналы боюнча кайтара сатып алуунун жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш. 

5.10. Бир кардардан берилген баалуу кагаздардын минималдуу саны тиешелүү талапка жооп берүүгө тийиш - кеминде 10 даана; жана 10-го калдыксыз бөлүнүүгө тийиш. 

5.11. Бир кардардан берилген баалуу кагаздардын саны кайтара сатып алуунун жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш. 

5.12. Тариздетүү тартибин бузуу менен толтурулган билдирмелер анык эмес катары таанылуу менен кайтара сатып алууга катыштырылбайт. Мында, тариздетүү тартибин бузуу өздүк билдирмелер боюнча катталган болсо, кардарлардын билдирмесине кайтара сатып алууга катышууга уруксат берилет. 

5.13. Улуттук банк билдирмелери кайтара сатып алууга катышуудан четтетилген тике катышуучуларга, анын себептерин көрсөтүү менен кайтара сатып алуу өткөрүлгөн күндөн кийинки эки күндөн кечиктирбестен билдирет. 

5.14. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте маалыматтарды ачык көрсөтүү учурларын эске албаганда Улуттук банк аукциондун катышуучусунун билдирмесинде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш. 

5.15. Кайтара сатып алуунун катышуучуларынын билдирмелери аларда көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын саны боюнча аткарылат. Билдирмелердин наркы анда көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын санын Эмитент тарабынан белгиленген баага көбөйтүү жолу менен эсептелинет. Кайтара сатып алуу сунушу менен келип түшкөн билдирмелердин суммардык көлөмү Эмитент тарабынан белгиленген номиналдык наркы боюнча кайтара сатып алуу көлөмүнөн ашса, анда аларды канааттандыруу пропорционалдуу негизде ишке ашырылат. 

5.16. Кайтара сатып алуу уруксат берилген билдирмелерди иштеп чыгуу аукцион өткөрүлгөн күнү саат 13.00-дөн саат 15.00-гө чейин жүргүзүлөт. Аукцион өткөрүлгөн күндүн саат 15.00-дөн кечиктирилбестен кайтара сатып алуу жыйынтыктары чечим кабыл алуу үчүн факсимиль байланышы аркылуу Эмитентке жөнөтүлөт. 

5.17. Улуттук банк, кайтара сатып алуу өткөрүлгөн күндүн саат 16.00-нөн кечиктирбестен аукциондун катышуучуларына анын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. 

5.18. Кайтара сатып алуунун жыйынтыгы Улуттук банктын мезгилдүү басылмаларында жана веб-сайтында жарыяланат. 

 

VI. Эсептөөлөр 

 

6.1. Жайгаштыруу жана кошумча жайгаштырууга тиешелүү аукциондун жыйынтыгы боюнча эсептөөлөр МКО чыгаруу күнүнө карата ишке ашырылат, кайталап сунуштоо жана кайтара сатып алуу кийинки жумуш күнү, купондук төлөмдөрдү төлөө жана МКОну жабуу МКОну чыгаруу шарттарына ылайык ишке ашырылат. 

6.2. Тике катышуучулар МКОну чыгаруу күнүндө жайгаштыруу жана кошумча жайгаштыруу боюнча аукционго катышууга берилген билдирмеге ылайык, МКОнун сатылып алынган санына төлөө үчүн акча каражаттарынын жетиштүү көлөмүн камсыз кылат. 

6.3. Тике катышуучулар кайталап сунуштоо ишке ашырылгандан кийинки иш күнү кайталап сунуштоо боюнча аукционго катышууга берилген билдирмеге ылайык, МКОнун сатылып алынган санына төлөө үчүн акча каражаттарынын жетиштүү көлөмүн камсыз кылат. 

6.4. Кайталап сатып алуу ишке ашырылган күндөн кийинки иш күнү Эмитент кайтара сатып алууну сунуштоо боюнча аукционго катышууга берилген билдирмеге ылайык, МКОнун сатылып алынган санына төлөө үчүн акча каражаттарынын жетиштүү көлөмүн камсыз кылат. 

6.5. Сатылып алынган МКОлорго бөлүп төлөөгө жол берилбейт. Эгерде тике катышуучунун сатылып алынган МКОлорго төлөө үчүн жетиштүү каражаты жок болсо, анда анын билдирмеси жокко чыгарылат. Бул учурда аукциондун тике катышуучусу Эмитентке сатылып алынган МКОнун номиналдык наркынан бир пайыз өлчөмүндө бирок аукциондун тике катышуучусунун төлөнгөн уставдык капиталынын бир пайызынан ашпаган өлчөмдө неустойка төлөп берет. Неустойканы төлөгөнгө чейин тике катышуучуга кийинки аукциондорго катышууга жол берилбейт. 

6.6. Жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу боюнча аукциондордун жыйынтыгына ылайык эсептөөлөр аяктагандан кийин Улуттуук банк аукциондун тике катышуучусуна сатылып алынган. Мындай укукту тастыктаган документти (4-тиркеме) берет. 

6.7. Улуттук банк Эмитенттин тапшыруусунун негизинде МКО боюнча купондук төлөмдөрдү төлөөнү жана МКОлорду чыгаруу шарттарына ылайык, Эмитент тарабынан аныкталган күнгө карата МКОнун ордун жабууну жүзөгө ашырат. 

6.8. Эмитент МКОну чыгаруу шарттарына ылайык МКО боюнча купондук төлөмдөрдү төлөөгө жана Эмитент тарабынан аныкталган күнгө карата МКОнун ордун жабууга жетиштүү көлөмдөгү акча каражаттары менен камсыз кылат. 

 

 

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына 

облигацияларын Улуттук банк аркылуу 

жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, 

кошумча жайгаштыруу, кайтара 

сатып алуу жана алар менен 

эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн 

тартиби жөнүндө

жобого карата 

N 1 тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы 

 

МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукционго катышууга 

БИЛДИРМЕ 

 

Мындан ары "Катышуучу" деп аталуучу (аукциондун тике катышуучусунун аталышы), ушул аркылуу өткөрүлүп жаткан аукциондо (аукционду өткөрүү күнү) _______ каттоо номериндеги МКОну төмөнкү шарттарда сатып алууга даяр экендигин билдирет: 

 

Өз атынан: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Жеке билдирме │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

Атаандаша алган билдирме │ 

├────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┤ 

Лот N Сатып алуу баасыМКОлордун саныСатып алуу наркы│ 

(сом) (даана) (сом) │ 

├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

1 2 3 4 = 2 * 3 │ 

├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│ 

├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│ 

├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│ 

├────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┤ 

Атаандаштык билдирме(1) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

МКОлордун саны (даана) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Өз кардарларынын атынан(2): 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Кардарлардын билдирмеси │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

Атаандаша алган билдирме │ 

├────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┤ 

Лот N Сатып алуу баасыМКОлордун саныСатып алуу наркы│ 

(сом) (даана) (сом) │ 

├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

1 2 3 4 = 2 * 3 │ 

├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│ 

├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│ 

├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┤ 

│ 

├────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┤ 

Атаандашсыз билдирме │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

МКОлордун саны (даана) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Катышуучу аукцион өткөрүү эрежелери менен таанышты жана ошодон улам келип чыгуучу бардык милдеттенмелерди өзүнө алат. 

______________________ _____________________ _____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (аты-жөнү

 

датасы М.О. 

 

Аткаруучунун аты-жөнү 

тел.: 

_____________________ 

 

Эскертүү

(1) Улуттук банктын биринчилик дилери болуп саналган Катышуучу тарабынан гана толтурулат. 

(2) Кардарлардын билдирмеси болгон шартта, Улуттук банктын биринчилик дилери болуп саналган Катышуучу тарабынан гана толтурулат. 

 

 

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына 

облигацияларын Улуттук банк аркылуу 

жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, 

кошумча жайгаштыруу, кайтара 

сатып алуу жана алар менен 

эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн 

тартиби жөнүндө

жобого карата 

N 2 тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы 

 

МКОлорду кошумча жайгаштырууга 

БИЛДИРМЕ 

 

Мындан ары "Катышуучу" деп аталуучу (аукциондун тике катышуучусунун аталышы), ушул аркылуу өткөрүлүп жаткан кошумча жайгаштырууда (кошумча жайгаштырууну өткөрүү күнү) _________ каттоо номериндеги МКОну төмөнкү шарттарда, орточо салмактанып алынган баада (ХХХХ сом) сатып алууга даяр экендигин билдирет: 

 

өз атынан: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Жеке билдирме │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

МКОлордун саны (даана) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

өз кардарларынын атынан(1): 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Кардарлардын билдирмеси │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

МКОлордун саны (даана) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Катышуучу аукцион өткөрүү эрежелери менен таанышты жана ошодон улам келип чыгуучу бардык милдеттенмелерди өзүнө алат. 

______________________ _____________________ _____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (аты-жөнү

 

датасы М.О. 

 

Аткаруучунун аты-жөнү 

тел.: 

_____________________ 

 

Эскертүү

(1) Кардарлардын билдирмеси болгон шартта Улуттук банктын биринчилик дилери болуп саналган Катышуучу тарабынан толтурулат. 

 

 

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына 

облигацияларын Улуттук банк аркылуу 

жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, 

кошумча жайгаштыруу, кайтара 

сатып алуу жана алар менен 

эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн 

тартиби жөнүндө

жобого карата 

N 3 тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы 

 

МКОлорду кайтара сатып алууга катышууга 

БИЛДИРМЕ 

 

Мындан ары "Катышуучу" деп аталуучу (кайтара сатып алуунун тике катышуучусунун аталышы), ушул аркылуу өткөрүлүп жаткан кайтара сатып алууга (кайтара сатып алуу күнү) _________ каттоо номериндеги МКОну төмөнкү шарттарда, орточо салмактанып алынган баада (ХХХХ сом) сатып алууга даяр экендигин билдирет: 

 

Өз атынан: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Жеке билдирме │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

МКОлордун саны (даана) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Кардарлардын атынан(1): 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Кардарлардын билдирмеси │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

МКОлордун саны (даана) │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Катышуучу аукцион өткөрүү эрежелери менен таанышты жана ошодон улам келип чыгуучу бардык милдеттенмелерди өзүнө алат. 

______________________ _____________________ _____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (аты-жөнү

 

датасы М.О. 

 

Аткаруучунун аты-жөнү 

тел.: 

_____________________ 

 

Эскертүү

(1) Кардарлардын билдирмеси болгон шартта Улуттук банктын биринчилик дилери болуп саналган Катышуучу тарабынан толтурулат. 

 

 

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына 

облигацияларын Улуттук банк аркылуу 

жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, 

кошумча жайгаштыруу, кайтара 

сатып алуу жана алар менен 

эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн 

тартиби жөнүндө

жобого карата 

N 4 тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул аркылуу болуп өткөн (жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу боюнча аукциондун) жыйынтыгы боюнча (өткөрүлгөн күн) төмөнкү чыгарылыштагы МКОлордун ээси катары таанылат: 

┌─────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────┬────────┐ 

МКО МКОлордун саны Сумма (сом) КупондукКупонго │ 

чыгарылышынын (даана) чен берүү │ 

каттоо номери├─────┬────────────┼─────┬────────────┤ шарттары│ 

│ӨздүкКардарлардын│ӨздүкКардарлардын өлөө │ 

мезгил │ 

аралыгы)│ 

├─────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┤ 

│ 

├─────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┤ 

│ 

└─────────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┴────────┴────────┘ 

 

Начальник _____________________ _____________________ 

(колтамгасы) (аты-жөнү

 

Аткаруучунун аты-жөнү 

тел.: 

_____________________ 

банкынын Башкармасынын төрагасы М.Алапаев 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

8-январында каттоодон өткөн. Каттоо номери 1-09 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 10-декабры N 45/6 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында 

кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн 

N 37/8 "Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук 

төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы жөнүндө" жобо 

тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүү жөнүндө 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 37/8 "Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду карап көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 37/8 "Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлүп, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

5. Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Банк башкармасынын төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 10-декабрындагы 

N 45/6 токтому менен 

бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында 

кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон 

өткөртүлгөн N 37/8 "Кыргыз Республикасында майда чекене 

жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы 

жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 37/8 "Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. 6-бөлүк төмөнкү мазмундагы 6.5-пункт менен толукталсын: 

"Системанын атайы катышуучусу болуп, Улуттук банкта корреспонденттик эсепке ээ болбогон, системага түздөн-түз кошулган катышуучу саналат.". 

2. 6.5 жана 6.6-пункттар, тиешелүүлүгүнө жараша 6.6 жана 6.7-пункттар катары эсептелинсин. 

3. 7.13-пункттун үчүнчү сүйлөмүндөгү "жыйынтыктап" деген сөз "дебеттик" деген сөз менен алмаштырылсын. 

4. 9.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

"9.3. Системада катышуучулардын таза дебеттик позициясына лимиттердин эки түрү белгиленет: 

"Дебеттик таза позицияга эсептөө лимити (мындан ары - эсептөө лимити) - күн сайын айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасынан пакеттик клиринг системасына, өткөн чейрек үчүн статистикалык маалыматтардын негизинде эсептелинген катышуучунун дебеттик таза позициясына акча каражаттарынын максималдуу резерви өлчөмүндө файлдарды берүү аркылуу клиринг сессиясын ачуудан кийин белгиленет". 

"Дебеттик таза позицияга акча каражаттарынын резерви (мындан ары резерв) - катышуучу тарабынан күн сайын өз корреспонденттик эсебиндеги, пакеттик клиринг системасында клиринг сессиясынын жыйынтыгы боюнча дебеттик таза позицияны жыйынтыктап эсептөө үчүн зарыл болгон каражаттардын бөлүгүн резервге коюу аркылуу белгиленет". 

5. 9.4 жана 9.5-пункттар алынып салынсын. 

6. 9.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

"9.6. Лимиттердин эки түрү тең системада анын айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы менен өз ара аракеттенүүсү учурунда жана системанын катышуучулары жыйынтыктап эсептешүүлөрдү жүргүзүү учурунда катышуучулардын дебеттик позицияларынын ордун жабуу үчүн каралган Камсыздандыруу Фондусун түзүүдө колдонулушу мүмкүн.". 

7. 9.13-пункт алынып салынсын. 

8. 9.6-9.14-пункттар тиешелүүлүгүнө жараша 9.3 жана 9.11-пункттар катары эсептелинсин. 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

8-январында каттоодон өткөн. Каттоо номери 2-09 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 22-декабры N 48/6 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 

2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын 

Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 

номеринде каттоодон өткөрүлгөн N 26/5 Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө

токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөрүлгөн N 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомго Төлөм системалары башкармалыгы тарабынан сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү карап көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомго өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Төлөм системалары башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

5. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банкынын Төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасын 

2008-жылдын 22-декабрындагы 

N 48/6 токтому менен 

бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 

тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 

16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн 

N 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 

ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомго 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтом менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1. "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет түзүмү" деп аталган 1-тиркеменин 21-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: " 

┌──┬──────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┐ 

2521-бө-Төлөмдөр Чейрек сайын Отчеттук │ 

лүк жөнүндө чейректен │ 

маалымат кийинки айдын │ 

А. Кардарлардын 10 чейин │ 

филиалдар │ 

ичиндеги чыгыш │ 

төлөмдөрү │ 

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

Б. Банк Чейрек сайын Отчеттук │ 

ичиндеги филиал чейректен │ 

аралык төлөмдөр кийинки айдын │ 

10 чейин │ 

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

В. Банктын Чейрек сайын Отчеттук │ 

филиалдар чейректен │ 

боюнча банктар кийинки айдын │ 

аралык 10 чейин │ 

төлөмдөрү │ 

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

Г. Төлөм Чейрек сайын,Чейрек сайын │ 

каражаттарынын ай сайын - отчеттук │ 

түрлөрү боюнча чейректен │ 

төлөмдөр кийинки айдын │ 

10 чейин, │ 

ай сайын - │ 

отчеттук │ 

айдан кийинки │ 

айдын 15 │ 

чейин │ 

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

Д. Мамлекеттер Чейрек сайын Отчеттук │ 

аралык чейректен │ 

системанын кийинки айдын │ 

түрлөрү боюнча 10 чейин │ 

чегара аркылуу │ 

акча которуулар │ 

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

Е. Областтар Чейрек сайын Отчеттук │ 

жана Бишкек чейректен │ 

шаары аралык кийинки айдын │ 

системалардын 10 чейин │ 

түрлөрү боюнча │ 

чегара аркылуу │ 

акча которуулар │ 

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

Ж. Өлкөлөр жанаЧейрек сайын Отчеттук │ 

системалардын чейректен │ 

түрлөрү боюнча кийинки айдын │ 

чегара аркылуу 10 чейин │ 

│өтүүчү төлөмдөр │ 

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

З. Төлөм Ай сайын Отчеттук │ 

системасындагы айдан кийинки │ 

төлөмдөрдүн айдын 15 │ 

(которуулардын) чейин │ 

саны жана │ 

көлөмү жөнүндө │ 

отчет │ 

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

И. Иштеп Ай сайын Отчеттук │ 

чыгууга кабыл айдан кийинки │ 

алынбаган айдын 15 чейи │ 

төлөмдөрдүн │ 

(которуулардын) │ 

саны жана │ 

көлөмү жөнүндө │ 

отчет │ 

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

К. Системада Чейрек сайын Отчеттук │ 

иштин чейректен │ 

│үзгүлтүккө кийинки айдын │ 

учурашына 10 чейин │ 

байланыштуу │ 

келип чыккан │ 

│өзгөчө │ 

кырдаалдар │ 

боюнча отчет │ 

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

Л. Системада Ай сайын Отчеттук │ 

алдамчылыкка айдан кийинки │ 

баруу менен айдын 10 │ 

ишке ашырылган чейин │ 

транзакциялар │ 

жөнүндө отчет │ 

20___-жылдын │ 

______ айы үчүн │ 

└──┴──────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘ 

". 

2. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет деп аталган 2-тиркеменин "Төлөмдөр жөнүндө маалыматтар" деп аталган 21-бөлүгү төмөнкү мазмундагы "К. Системада иштин үзгүлтүккө учурашына байланыштуу келип чыккан өзгөчө кырдаалдар боюнча отчет"" пункту менен толукталсын: 

"К. Системада иштин үзгүлтүккө учурашына байланыштуу келип чыккан өзгөчө кырдаалдар боюнча отчет 

Системанын аталышы: ______________________________________________ 

Төлөм системасынын операторунун аталышы: _________________________ 

Отчеттук мезгил: _________________________________________________ 

┌─┬─────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬───────────────┐ 

NИш үзгүлтүккө│ Үзгүлтүк Үзгүл- Үзгүлтүктүн Үзгүлтүккө │ 

учураган күн четтетилген түктүн себептери (ПК, жол берилген │ 

жана убакыт күн жана мүнөз- аппараттык убакыт (мин) │ 

(минута/саат) убакты дөмөсү камсыздоо │ 

(минута/саат) ж.б.) │ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

├─┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┤ 

1 2 3 4 5 6 │ 

├─┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┤ 

├─┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┤ 

└─┴─────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴───────────────┘ 

┌────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬────────┐ 

Үзгүлтүктүн Үзгүлтүктү Техникалык Техникалык Эскер- │ 

мүнөзү (олуттуу/ четтетүү мүнөздөгү иш мүнөздөгү иш түүлөр │ 

анчалык маанилүү│ боюнча үзгүлтүгүнүн үзгүлтүгүнүн │ 

эмес, системанын көрүлгөн финансылык кесепети │ 

жарым-жартылай чаралар тобокелдиктин (айыптык │ 

же толук токтоп келип санкциялар │ 

калуусу) чыгышына түрүндө │ 

тийгизген чыгымдардын │ 

таасири келип чыгышы) │ 

(бар/жок) │ 

├────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────┤ 

7 8 9 10 11 │ 

├────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────┤ 

├────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────┤ 

└────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴────────┘ 

 

Жетекчи _________________ _______________________________ 

(колтамга) (аты-жөнү

Аткаруучу _________________ _______________________ ____________ 

(колтамга) (аты-жөнү) (тел.)". 

3. "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет" деп аталган 2-тиркеменин "Төлөмдөр жөнүндө маалыматтар" деп аталган 21-бөлүгү төмөнкү мазмундагы "Л. Системада алдамчылыкка баруу менен ишке ашырылган транзакциялар жөнүндө отчет " пункту менен толукталсын: 

"Л. Системада алдамчылыкка баруу менен ишке ашырылган транзакциялар жөнүндө отчет 20___-жылдын __________ айы үчүн 

Төлөм системасынын түрү __________________________________________ 

Төлөм системасынын оператору _____________________________________ 

Ситеманын катышуучусу: ___________________________________________ 

┌─┬───────────────┬───────┬───────────┬───────┬────────────┬──────────┐ 

NСоода-сервистикССИ иш Система- Карт N Система- Транзакция│ 

ишкананын (ССИ)багыты нын-экваер- нын-эмитент- валютасы │ 

аталышы жана дин тин катышуу- │ 

терминалдын N катышуучу- чусунун │ 

сунун аталышы │ 

аталышы │ 

├─┼───────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼──────────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 │ 

├─┼───────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼──────────┤ 

├─┼───────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼──────────┤ 

└─┴───────────────┴───────┴───────────┴───────┴────────────┴──────────┘ 

┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐ 

ТранзакцияТранзакцияТранзакция Транзак- Ушул ССИ Алдамчылыкка │ 

суммасы датасы түрү циянын боюнча баруу менен │ 

жана мүнөздө- транзак- ишке ашырылган│ 

убактысы мөсү циялардын транзакциялар-│ 

жалпы саны дын жалпы │ 

санга карата │ 

%ти │ 

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤ 

8 9 10 11 12 13 │ 

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤ 

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤ 

└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘ 

 

Жетекчи _________________ _______________________________ 

(колтамга) (аты-жөнү

Аткаруучу _________________ _______________________ ____________ 

(колтамга) (аты-жөнү) (тел.)". 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

8-январында каттоодон өткөн. Каттоо номери 4-09 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 10-декабры N 45/10 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 19-сентябрындагы 

N 42/4 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион өткөрүүнүн 

тартиби жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 19-сентябрындагы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-октябрындагы N 556 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна, ошондой эле Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык келтирилген "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион өткөрүүнүн тартиби жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы тууралуу" N 42/4 токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун долбоорун карап көрүү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 19-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 26-октябрында 102-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 42/4 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион өткөрүүнүн тартиби жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы тууралуу" токтомго сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Акчакредиттик операциялар башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлүп, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Бул токтом күчүнө кирген учурдан тартып, Улуттук банк Башкармасынын 1996-жылдын 6-июнундагы N 20/2 "МКВларды Улуттук банк аркылуу жеке адамдарга атаандашсыз сатуунун тартибин бекитүү жөнүндө" токтому күчүн жоготту деп таанылсын. 

5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Банк башкармасынын төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 10-декабрындагы 

N 45/10 токтому менен 

бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 19-сентябрындагы 

N 42/4 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион өткөрүүнүн 

тартиби жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы тууралуу" токтомуна 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 26-октябрында 102-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 42/4 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион өткөрүүнүн тартиби жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы тууралуу" токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион өткөрүүнүн тартиби жөнүндө" жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун "Терминдер жана аныктамалар" деп аталган бөлүгүнүн 3-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"МКВ - кыска мөөнөттүү, пайызсыз (дисконттук) мамлекеттик баалуу кагаз (жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин, жетиге бөлүнгөн, 28 күндөн 1 айга чейин жана 364 күндөн 12 айга чейин) Бир МКВнын номиналдык наркы 100 сомго барабар. 

2. Жобонун "Терминдер жана аныктамалар" деп аталган бөлүгүнүн 8-абзацындагы "финансы-кредит мекемеси ("ЭСК" ААКсы) деген сөздөр алынып салынсын. 

3. Жобонун "Терминдер жана аныктамалар" деп аталган бөлүгүнүн 9-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"Аукциондун тике катышуучусу - биринчилик дилер Улуттук банк жана Улуттук банк менен ал аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунда иш алып баруу үчүн тиешелүү келишим түзүшкөн Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча Агенттиги". 

4. Жобонун 1-бөлүгүнүн 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"1.1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-октябрындагы N 556 токтомуна ылайык иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан биринчилик рыногунда Кыргыз Республикасынын казына векселдеринин жайгаштырылышынын (сатылышынын) тартибин аныктайт". 

5. Жобонун 1-бөлүгүнүн 1.2-пунктундагы "2006-жылдын 12-декабрындагы N 845" деген сөздөр "2008-жылдын 2-октябрындагы N 556" деген сөздөр менен алмаштырылсын. 

6. Жобонун 1-бөлүгүнүн 1.8-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"1.8. Аукцион Эмитент тарабынан төмөнкү учурларда өткөрүлбөгөн, ал эми эмиссия жайгаштырылбаган катары таанылышы мүмкүн: 

- аукционго катышуучулардын саны үчтөн аз болуп калса; 

- кабыл алынган билдирмелердин орточо алынган кирешелүүлүгү мурдагы аукциондо түптөлгөн орточо салмактанып алынган кирешеден 15% ашкан болсо". 

7. Жобонун 1-бөлүгүнүн 1.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"1.9. Эмитент жарыяланган эмиссиянын көлөмүн төмөнкү чектерде кыскартууга же көбөйтүүгө укуктуу: 

- билдирмелерди максималдуу канааттандыруу МКВны чыгаруу көлөмүн 25% арттыруу менен чектелет; 

- билдирмелерди минималдуу канааттандыруу МКВны чыгаруу көлөмүн 25% төмөндөтүү менен чектелет". 

8. Жобонун 1-бөлүгүнүн 1.10-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"1.10. Эмитент эмиссиянын жарыяланган көлөмүнөн үстөк МКВны кошумча (аукциондон тышкары) жайгаштырууну жүзөгө ашырууга укуктуу. МКВны кошумча (аукциондон тышкары) жайгаштыруу тартиби Эмитент тарабынан Улуттук банк менен биргелешип аныкталат". 

9. Жобонун 1-бөлүгүнүн 1.11-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"1.11. Өткөрүлгөн аукциондо МКВнын жарыяланган чыгарылышы толук эмес жайгаштырылган учурда, Эмитент чыгарылыштын жарыяланган көлөмүнүн жайгаштырылбаган бөлүгүн кийинки аукционго, алдыда турган тоорукта чыгарылыштын мурда жарыяланган көлөмүн өткөрүлгөн тоорукта жайгаштырылбаган эмиссия көлөмүнө көбөйтүү аркылуу кайрадан сунуштоого укуктуу". 

10. Жобонун 1-бөлүгүнүн 1.11-пункту жана 1.12-пункттары, тиешелүүлүгүнө жараша 1.12 жана 1.13 пункттар деп эсептелинсин. 

11. Жобонун 2-бөлүгүнүн 2.7-пункт төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: 

"Биринчилик дилер атаандаша албаган сунушу менен өз билдирмесин бере албайт". 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

8-январында каттоодон өткөн. Каттоо номери 3-09 

 

Бишкек шаары 

2008-жылдын 10-декабры N 45/11 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 25-апрелиндеги N 18/4 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, 

жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобонун 

жаңы редакциясы тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү 

жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 25-апрелиндеги, Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30-июлундагы N 30/9 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында мамлекеттик баалуу кагаздарга каттоо номерин ыйгаруу жана мамлекеттик баалуу кагаздардын реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобого, ошондой эле Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 5, 7, 20, 21 жана 43-статьяларына ылайык келтирилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы тууралуу" N 18/4 токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун долбоорун карап көрүү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 25-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 28-майында 32-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 18/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы тууралуу" токтомго сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Акчакредиттик операциялар башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнөтүшсүн. 

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөртүлүп, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине маалымдасын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жүктөлсүн. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Банк башкармасынын төрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2008-жылдын 10-декабрындагы 

N 45/11 токтому менен 

бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 25-апрелиндеги N 18/4 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, 

жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобонун 

жаңы редакциясы тууралуу" токтомуна 

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 25-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 28-майында 32-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 18/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы тууралуу" токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун 2-бөлүгүнүн 7-абзацындагы "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча Агенттиги" деген сөздөр менен толукталсын". 

2. Жобонун 3.4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"3.4. Улуттук банктын ноталары кагазсыз формада чыгарылат. Ноталардын ар бир чыгарылышы Улуттук банк тарабынан ыйгарылган каттоо номерине ээ. Каттоо номери 11 символдон турат жана төмөнкүчө түзүлөт: 

- номердин биринчи символу эмитенттин - Улуттук банктын кодун түшүндүргөн латын алфавитинин "В" тамгасы; 

- номердин экинчи символу баалуу кагаздын түрүн аныктайт: D - дисконттук баалуу кагаз; 

- номердин үчтөн бешке чейинки символдору жумаларда туюндурулган баштапкы жүгүртүү мөөнөтүн билдирет, мисалы Улуттук банктын жүгүртүү мөөнөтү 28 күндүк ноталары үчүн 4 жумалык жүгүртүү мөөнөтү шартында, 004 символ болуп саналат; 

- номердин төрттөн он биринчиге чейинки символдору ГГММДД сандык форматындагы чыгарылыштын төлөө күнүн чагылдырат мисалы, 2008-жылдын 5-ноябры төлөө датасы катары көрсөтүлгөн чыгарылыш үчүн 081105 символ болуп саналат. 

Мисал: ВD004081105 - Улуттук банк тарабынан чыгарылган, жүгүртүү мөөнөтү 28 күндүк, төлөө күнү 2008-жылдын 5-ноябрына туура келген дисконттук баалуу кагаз". 

3. Жобонун 6.5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"6.5. Тике катышуучулар - коммерциялык банктар өз билдирмелерин сыяктуу эле, кардарлардын билдирмелерин бере алышат. Тике катышуучулар - "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча Агенттиги өздөрүнүн гана билдирмелерин берише алышат". 

4. Жобонун 8.8-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"8.8. Тике катышуучулар - коммерциялык банктар өз билдирмелерин сыяктуу эле, кардарлардын билдирмелерин бере алышат. Тике катышуучулар - "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча Агенттиги өздөрүнүн гана билдирмелерин берише алышат". 

5. Жобонун 10.3-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду" деген сөздөр "жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча Агенттиги" деген сөздөр менен толукталсын". 

6. Жобонун 13.3-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча Агенттиги жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча Агенттигинин" деген сөздөр менен толукталсын". 

7. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобого карата 1-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү 

жана төлөө жөнүндө" жобого карата 

1-тиркеме 

 

20__ жылдын "___" _____________ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

ноталарын сатып алууга 

БИЛДИРМЕ(*) 

 

(тике катышуучунун расмий аталышы) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарынын 200__-жылдын "___" __________ өтө турган аукционуна(доруна) төмөнкү шарттарда катышууга даяр экендигин билдирет: 

 

_________________ 

(эмиссия N) 

┌─────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────────────┐ 

П/П 1 нотанын сатып Ноталардын саны Сатып алуу наркы │ 

номери алуу баасы (сом) (даана) (сом) │ 

├─────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────┤ 

Өздүк билдирме │ 

├─────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────────────┤ 

├─────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────┤ 

Кардарлардын билдирмеси │ 

├─────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────────────┤ 

└─────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘ 

Билдирме _______ баракта тариздетилген. 

 

МО(**) Жетекчи: ________________ _____________________ 

(колтамга) (аты-жөнү

 

Башкы бухгалтер: ________________ _____________________ 

(колтамга) (аты-жөнү

 

Атк. _______________________ 

тел:. ______________________ 

 

___________________ 

(*) - Улуттук банктын мөөнөттүүлүктүн ар бир категориясы боюнча ноталарына билдирмелер тариздетилет 

(**) - ыйгарым укуктуу жактын мөөрү жана колтамгасы билдирменин ар бир барагына коюлууга тийиш"