Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2010 жылдын 10 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 18 ноябрындагы № 85/2 Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» №5/7 токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010 жылдын 18 ноябрындагы № 85/3 Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №26/5 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомго толуктоолорду киргизүү тууралуу токтому; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010 жылдын 26 ноябрындагы № 88/2 “КыргызРеспубликасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу токтому; 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 18.11 № 85\2 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын  

7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» №5/7 токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё” мыйзамынын 7 жана 43-статьяларынын талабын жъзёгё ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» Жобону бекитъъ тууралуу» №5/7 токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Юридикалык бёлъм токтомду расмий жарыялангандан кийин Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасарынын милдетин аткаруучу Мырзаев А. А. мырзага жъктёлсън. 

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б. Ж. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын 2010-жылдын 18.11.  

№ 85\2 токтому менен бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

 

1. Жобонун 1-главасынын 1.16-пункту «ёрт коопсуздугу» деген сёздън алдында «, банк менен ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органдын ортосунда тиешелъъ актылар тъзълъъгё тийиш болгон» деген сёздёр менен толукталсын. 

 

2. Жобонун 3-главасынын 3.4-пунктунун 14) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«14) ушул Жобонун IV бёлъгънё ылайык, Банк Башкармасынын Тёрагасынын, Башкарманын Тёрагасынын орун басарларынын, Башкарма мъчёлёрънън, башкы бухгалтердин, банктын ички аудит кызматынын (бёлъмънън) жетекчисинин, банктын кредиттик ишине жооп берген тъзъмдък бёлъмдёрдън жетекчисинин, банктын активдеринин жана пассивдеринин тескёёгё алынышына жооп берген тъзъмдък бёлъмдън жетекчисинин (же болбосо ёз функционалдык милдеттери менен ага теьештирилген адамдын) кызмат ордуна талапкерлер жёнъндё маалыматтар;». 

 

3. Жобонун 3-главасынын 3.6-пункту тёмёнкъ мазмундагы 8) пунктча менен толукталсын: 

«банк ишин тескёёгё алууга ыйгарым укук чегерилген органдын ислам терезесинин жетекчисин, ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген тъзъмъдък бёлъмдън жетекчисин дайындоо жёнъндё чечими». 

 

4. Жобонун 1-бёлъгънън 5-главасынын аталышы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Банкты тъзъъ учурунда уставдык капиталды тъзъъ тартиби жана кийинчерээк анын ёлчёмън ёзгёртъъ». 

 

5. Жобонун 5-главасынын 5.6-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«5.6. Банктын уюштуруучулары (акционерлери) уставдык капиталдын алгачкы тъзълъшъндё сыяктуу эле, анын ёлчёмън кийинчерээк ёзгёртъъдё да, уставдык капиталга каражаттарды накталай эмес формада, банктык эсептерден которуу жолу менен, ал эми акционердин каражаттарынын карыз алуу келишиминин алкагында (кредит же ага теьештирилген каражаттар) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары келип тъшъъсъ Standard and Poor's (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган "ВВВ" категориясынан тёмён эмес узак мёёнёттъъ кредиттик рейтингдеги же Moody's Investors Service (АКШ) боюнча "Ваа" категориясынан тёмён эмес узак мёёнёттъъ кредиттик рейтингдеги же Fitch-IBCA (АКШ) боюнча "ВВВ" категориясынан тёмён эмес узак мёёнёттъъ кредиттик рейтингдеги же Capital Intelligence, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), Rating & Investment Information (R&I) рейтингдик агенттиктери тарабынан ыйгарылган мааниси бирдей кредиттик рейтингдеги банктардан которуу жолу менен каражаттарды Кыргыз Республикасына киргизе алышат.   

Уставдык капиталдын алгачкы тъзълъшъндё сыяктуу эле, кийинчерээк анын ёлчёмъ ёзгёртългён учурда да, ага багытталган акча каражаттардын уюштуруучулар (акционерлер) ъчън ъчънчъ жактар тарабынан киргизилшине жол берилбейт.». 

 

6. Жобонун 5-главасынын 5.8-пунктунда «, зарылчылыгына жараша уставдык капиталдын тёлёнгёндъгън тастыктоо ъчън суроо-талаптар жёнётълёт» деген сёздёр алынып салынсын».  

 

7. Жобонун 5-главасынын 5.10-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«5.10. Банктын бардык катышуучуларынын (акционерлеринин) юридикалык иштери жана банкты тъзъъ учурунда уставдык капиталды тъзъъ боюнча жана кийинчерээк уставдык капиталдын (тёлём документтерин, уставдык капиталды ёзгёртъъгё тиешелъъ чечимдерди жана башкаларды кошо алганда) ёлчёмън жана банктын акционерлеринин курамын ёзгёртъъдёгъ алгачкы документтер банк тарабынан ёзънчё номенклатуралык номер ыйгарылган ёзънчё папкаларда сакталууга жана алар туруктуу сактоо мёёнётънё ээ болууга тийиш. Банк, бул папкалардын тиешелъъ търдё тъзълъшънё жана сакталышына жоопкерчиликтъъ адамды аныктоосу зарыл.  

Банктын уставдык капиталынын кеминде бир пайызына ээлик кылуу ълъшъ менен акционерлердин юридикалык иштери жок эле дегенде тёмёнкъ маалыматтарды камтууга тийиш: 

жеке адамдар боюнча паспорттогу маалыматтарды; 

юридикалык жактар боюнча юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон ёткёндъгън тастыктаган къбёлък же документ.  

Банктын уставдык капиталынын бир же андан кёбърёёк пайызына ээлик кылган акционерлердин юридикалык иштери байланыштуу, караштуу, туунду, аффилирленген жактар жана компаниялар/банктар, ошондой эле инсайдерлер боюнча ушул Жобого кошо тиркелген 14- (жеке адамдар ъчън), 15- (юридикалык жактар ъчън) жана 16- (чет ёлё банктары ъчън) тиркемелердеги формалар боюнча маалыматтарды камтууга тийиш.  

 

8. Жобонун 8-главасынын 8.7-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«8.7. Банктык лицензияларга жана аларга карата чектёё баракчаларына Улуттук банктын Тёрагасынын банктык кёзёмёлдък жана лицензиялоо маселелерин тъздён-тъз жеткчиликке алган орун басары ъч нускада (бир нускасы типографиядан басылып чыккан бланкада жана эки нускасы А4 форматындагы ксерокс кагазында) кол коёт. Типографиядан басылып чыккан бланкадагы лицензиянын жана ага карата чектёё баракчасынын бир нускасы банктын Директорлор кеьешинин Тёрагасына же Банк Башкармасынын Тёрагасына ёзгёчё учурларда берилген ишеним катка ылайык, Улуттук банкка макулдашуу менен башка ыйгарым укук чегерилген адамга берилет. Жаьы тъзългён банкка лицензия жана ага карата чектёё баракчасы Уставга, лицензия беръъ кънъндё тъзългён банктын уюштуруучулары тарабынан кол коюлган уюштуруу документтерине Банк Башкармасынын Тёрагасы кол койгондон (парафирациялоо) кийин берилет. А4 форматында ксерокс кагазына басылып чыгарылган лицензиянын эки нускасы жана ага карата чектёё баракчалары, ошондой эле банк тарабынан берилген бардык документтер Улуттук банкта сакталат.».  

 

9. Жобонун 8-главасынын 8.13-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «8.13. Банктын талабы боюнча, лицензиялардын жана ага карата чектёё баракчаларынын тастыкталган кёчърмёлёръ, «кёчърмёсъ анык» деген жазуу менен банк-корреспонденттерге сунуштоо ъчън беш жумуш кънъ ичинде берилет.». 

 

10. Жобонун 8-главасынын 8.14-пунктунун 1-абзацы «берилген банктык лицензиялардын Реестрин» деген сёздён кийин «электрондук търдё» деген сёз менен, ошондой эле пункттун аягы тёмёнкъ съйлём менен толукталсын: «Реестр календардык жылдын акырында белгиленген тартипте кагаз жъзъндё архивделет». 

 

11. Жобонун 10-главасынын 10.1-пунктунун биринчи абзацы «башка жактар менен» деген сёздён кийин «, анын ичинде акционердин-жеке адамдын ёлъмънён улам же анын сот тарабынан ёлдъ деп таанылгандыгына байланыштуу акцияларды мураска алуу тартибинде» деген сёздёр менен толукталсын.». 

 

12. Жобонун 10-главасы тёмёнкъ мазмундагы 10.11. 10.16-пункттар менен толукталсын: 

«10.11. Жекече же башка адамдар менен биргеликте, анын ичинде банктын акционеринин жеке адамдын ёлъмънё же анын сот тарабынан ёлдъ деп таанылгандыгына байланыштуу акцияларды мураска алуу тартибинде банктын акцияларынын бирден он пайызга чейинкисине ээ болууга ниеттенген кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак акцияларды сатып алган учурдан тартып 30 къндън ичинде Улуттук банкка билдиръъ беръъгё тийиш, анда кеминде тёмёнкъ маалыматтар камтылууга тийиш: 

- акцияларды сатып алган жеке адамдын аты-жёнъ же юридикалык жактын толук аталышы; 

- акцияларды сатып алган жеке адамдын жашаган жеринин дареги же юридикалык жактын жайгашкан жери; 

- акцияларды сатып алган жактын жарандыгы/резиденттиги; 

- акцияларды сатып алуунун негизи (сатуу, белеке беръъ, мураска алуу ж.б.); 

- сатылып алынган акциялардын жалпы саны; 

- сатылып алынган акциялардын баасы; 

- акциялдарды сатып алышкан жактар менен байланыштуу жана/же аффилирленген жеке адамдардын аты-жёнъ же болбосо юридикалык жактардын толук аталышы; 

- эгерде, акцияларды сатып алган жак банктык топко же банктын холдингдик компаниясына кирген юридикалык жак/банк болуп саналган шартта, бул банктык топко же банктын холдингдик компанияга кирген бардык юридикалык жак/банктардын толук аталышы берилет.  

Банктын акционеринин -жеке адамдын ёлъмънё же анын сот тарабынан ёлдъ деп таанылгандыгына байланыштуу акциялар мураска алынган шартта, мураска алуу укугу жёнъндё къбёлъктън тиешелъъ негизде тастыкталган кёчърмёсъ билдирмеге кошо тиркелет.  

10.12. Эгерде, кайсы бир жак банктын акцияларынын бирден онго чейинки пайызын сатып алса жана ушул Жобонун 10.11-пунктунда белгиленген мёёнёттё бул тууралуу Улуттук банкка билдирбесе, мындай бътъм майнапсыз болуп саналат.  

10.13. Ушул Жобонун 10.5.10.7-пункттарынын талаптары банктын акцияларынын бирден онго чейинки пайызына ээлик кылган адамдарга да таркатылат.  

10.14. Банктын бирден он пайызга чейинки акцияларын кърёёгё коюу шартында, бътъм келишилген къндён тартып отуз кън ичинде, бул тууралуу Улуттук банкка билдиръъ зарыл.  

10.15. Банктын бирден он пайызга чейинки акцияларына жекече же биргелешип ээлик кылуу укугун кайсы болбосун жеке адамга же юридикалык жакка ёткёръп беръъгё ниеттенген акционер тарабынан, тиешелъъ бътъм келишилген къндён тартып 20 кън ичинде, Улуттук банкка билдиръъ берилип, анда ушул Жобонун 10.11-пунктунда кёрсётългён маалыматтар камтылууга тийиш.  

10.16. Банктын акционеринин-жеке адамдын ёлъмънё же анын сот тарабынан ёлдъ деп таанылгандыгына байланыштуу, банктын бирден он пайызга чейинки акцияларына мураска алуу тартибинде жекече же башка адамдар менен биргелешип ээлик кылууну ниеттенген кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак, мураска алуу укугу чегерилгенден тартып, ушул Жобонун 11.2-пунктунда кёрсётългён документтерди тиркёё менен Улуттук банкка билдиръъ беръъгё тийиш.». 

 

13. Жобонун 11-главасынын 11.2-пункту тёмёнкъ мазмундагы 6) пункт менен толукталсын:  

«6) Банктын акционеринин - жеке адамдын ёлъмънё же анын сот тарабынан ёлдъ деп таанылгандыгына байланыштуу акцияларды мураска алган шартта, ётънъч ээси мураска алуу укугу чегерилген къндён тартып 10 календардык кън ичинде, мураска алуу укугу жёнъндё къбёлъктън тиешелъъ негизде тастыкталган кёчърмёсън Улуттук банкка берет.». 

 

14. Жобонун 13-главасынын 13.7-пунктунун биринчи абзацындагы «10» деген сан «20» деген санга алмаштырылсын. 

 

15. Жобонун 19-главасынын 19.5-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«19.5. Тиешелъъ негизде тариздетилген документтерди алган къндён тартып он жумуш кънъ ичинде Улуттук банк, юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органга Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган Улуттук банктын Тёрагасынын орун басарынын/Башкарма мъчёсънън колу коюлган макулдашуу катын жёнётёт ал, филиалды мыйзамдарда белгиленген тартипте каттоо ъчън негиз болуп саналат.». 

 

16. Жобонун 19-главасынын 19.8-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«Улуттук банк электрондук търдё резидент банктардын филиалдарынын реестрин жъргъзёт, анда кеминде тёмёнкъ маалыматтар камтылууга тийиш: 

1) филиалдын толук аталышы; 

2) юридикалык дареги; 

3) банктын мамлекеттик каттоодон ёткёртългён кънъ жана юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик орган тарабынан ыйгарылган каттоо номери; 

4) банктык идентификаицялык кодунун номери (БИК); 

5) филиалдын иши токтотулган кън жана анын ишин токтотуу ъчън негиздер банктын ыйгарым укук чегерилген органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

6) филиалдын иши калыбына келтирилген кън жана аны калыбына келтиръъ ъчън негиздер- банктын ыйгарым укук чегерилген органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

7) филиал жабылган кън жана аны жабуунун негиздери - банктын ыйгарым укук чегерилген органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

8) филиалдын жетекчисиинин жана башкы бухгалтеринин аты-жёнъ; 

9) ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органдын филиалды жайгаштыруу ъчън жайдын техникалык жактан жабдылышы белгиленген талаптарга ылайык келе тургандыгы тууралуу корутундусунун бар экендиги жёнъндё белгилёёсъ. 

Реестр календардык жылдын акырында, кагаз жъзъндё белгиленген тартипте кошумча архивделет.». 

 

17. Жобонун 21-главасынын 21.5 пункту тёмёнкъ мазмундагы текст менен толукталсын: 

«Улуттук банк электрондук търдё банктардын ёкълчълъктёрънън реестрин жъргъзёт, анда кеминде тёмёнкъ маалыматтар камтылууга тийиш: 

1) ёкълчълъгън ачкан банктын толук аталышы; 

2) юридикалык дареги; 

3) телефонунун жана факсынын номери; 

4) банктын мамлекеттик каттоодон ёткёртългён кънъ жана юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик орган тарабынан ыйгарылган каттоо номери; 

5) ачылган кънъ; 

6) ёклъчълък жабылган кън жана аны жабуунун негиздери банктын ыйгарым укук чегерилген органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

7) ёкълчълъктън жетекчилигинин аты-жёнъ. 

Реестр календарлык жылдын акырында, кагаз жъзъндё белгиленген тартипте кошумча архивделет.». 

 

18. Жобонун 22-главасынын 22.1-пунктунун ъчънчъ абзацы «жъзёгё ашырган банктын» деген сёздён кийин «башкы офиске же» деген сёздёр менен толукталсын, ошондой эле бул пункт тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын»: 

«Улуттук банк электрондук търдё банктардын аманат жана кёчмё кассаларынын реестрин жъргъзёт, анда кеминде тёмёнкъ мааалыматтар камтылууга тийиш: 

1) каттоо номери; 

2) юридикалык дареги; 

3) катталган кънъ; 

4) аманат/кёчмё кассасынын иши токтотулган кън жана анын ишин токтотууга негиз банктын ыйгарым укук чегерилген органынын чечиминин номерин жана кънъ кёрсётъъ; 

5) аманат/кёчмё кассасынын ишин калыбына келтиръъ жана анын ишин калыбына келтиръъгё негиз банктын ыйгарым укук чегерилген органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

6) аманат/кёчмё кассасы жабылган кън жана аны жабуунун негизи - банктын ыйгарым укук чегерилген органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

7) аманат кассасынын жетекчисинин/ кёчмё кассасынын кассиринин аты-жёнъ; 

8) ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органдын филиалды жайгаштыруу ъчън жайдын техникалык жактан жабдылышы белгиленген талаптарга ылайык келе тургандыгы тууралуу корутундусунун бар экендиги жёнъндё белгилёёсъ. 

Реестр календарлык жылдын акырында кагаз жъзъндё белгиленген тартипте кошумча архивделет.». 

 

19. Жобонун 22-главасынын 22.2-пунктундагы «150 000,00 (жъз элъъ миь)» деген сандар жана сёздёр «1 000 000, 00 (бир миллион сом) деген сёздёргё алмаштырылсын». 

 

20. Жобонун 22-главасынын 22.4-пунктунун 1-пунктчасы тёмёнкъ мазмундагы з) жана и) деген абзацтар менен толукталсын: «з) алынган кредиттерди тёлёёнън эсебине банктын кардарларынан тёлёмдёрдъ кабыл алуу; 

и) банктын башкы офисинде же филиалдарында бекитилген кредиттер боюнча акча каражаттарынын берилиши.». 

 

21. Жобонун 22-главасынын 22.4-пунктунун 3-пунктчасы «кредиттерди беръъ боюнча» деген сёздён кийин «(ислам принциптерине ылайык каржылоо)» деген сёздёр менен толукталсын. 

 

22. Жобонун 22-главасынын 22.5-пунктунун 1-пунктчасы тёмёнкъ мазмундагы ж) абзацы менен толукталсын: 

«ж) банктын башкы офисинде же филиалдарында бекитилген кредиттер боюнча акча каражаттарынын ушул Жобонун 22.2-пунктунда белгиленген жалпы лимиттин чегинде берилиши.». 

 

23. Жобонун 22-главасындагы 22.7-пунктунун биринчи абзацындагы «ъч» деген сёз «он» деген сёзгё алмаштырылсын. 

 

24. Жобонун 23-главасынын 23.2-пункту тёмёнкъ мазмундагы текст менен толукталсын: 

«Улуттук банк электрондук търдё банктардын алмашуу пункттарынын реестрин жъргъзёт, анда кеминде тёмёнкъ маалыматтар камтылууга тийиш: 

1) каттоо номери; 

2) юридикалык дареги; 

3) катталган кънъ; 

4) алмашуу пунктунун иши токтотулган кън жана анын ишин токтотуу ъчън негиз банктын ыйгарым укук чегерилген органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

5) алмашуу пунктунун ишин калыбына келтирген кън жана анын ишин калыбына келтиръъ ъчън негиз банктын ыйгарым укук чегерилген органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

6) алмашуу пункту жабылган кън жана аны жабуунун негизи банктын ыйгарым укук чегерилген органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

7) жетекчинин аты-жёнъ; 

 

25. Жобонун 24-главасынын 24.1-пункту «банктын жайгашкан жерин ёзгёртъъ менен» деген сёздён кийин «филиалдарды каттоо/кайра каттоо» деген сёздёр менен толукталсын.  

 

26. Жобонун 25-главасынын 25.3-пунктунун 2) пунктчасы жана 26-главасынын 26.6-пунктунун 3) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«уставга ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун кёчърмёсънън уставга карата тиркемелер търъндёгъ ъч нускасы же уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органдын мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё белги коюлган жаьы редакциясынын нотариалдык жактан тастыкталган ъч нускасы». 

 

27. Жобонун VI бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 28-1- глава менен толукталсын:  

«28-1 -глава Банктын филиалынын жобосуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ. 

 

28-1.1. Банк, филиал жёнъндё жобого киргизилген ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду макулдашуу ъчън Директорлор кеьеши тарабынан тиешелъъ чечим кабыл алынгандан тартып беш календардык кън ичинде, Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди жёнётёт: 

1) филиал жёнъндё жобого киргизилген ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду же болбосо жаьы редакциясын кароого алуу жёнъндё ётънъч кат; 

2) филиал жёнъндё жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё чечимди камтыган, Директорлор кеьешинин отурумунан толтурулган, тиешелъъ негизде тастыкталган протокол же протоколдон алынган кёчърмё (3 нускада); 

3) киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор менен филиал жёнъндё жобо (3 нускада); 

28-1.2. Улуттук банк он жумуш кънъ ичинде сунушталган документтерди кароого алат эгерде, алар ушул Жободогу талаптарга жана «Юридикалык жактарды, филиалдарды (ёкълчълъктёрдъ) мамлекеттик каттоо жёнъндё» мыйзам талаптарына ылайык келбеши, филиалды кайра каттоо ъчън негиз болуп саналат жана юридикалык жактарды каттоо боюнча мамлекеттик органга банктын филиалын кайра каттоодон ёткёртъъгё макул экендиги жёнъндё кат жёнётёт. 

28-1.3. Филиал жёнъндёгъ жобого сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор тёмёнкъ учурларда Улуттук банк тарабынан жактырылбашы мъмкън: 

1) сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор мыйзам талаптарына ылайык келбеген шартта; 

2) банк Улуттук банктын филиал жёнъндё жобого сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор боюнча сын-пикирлерди четтетъъ жёнъндё жазма буйругун аткаруудан баш тарткан шартта; 

3) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, мыйзамдарда каралган башка учурларда. 

28-1.4. Филиалды мамлекеттик кайра каттоодон ёткёргёндён кийинки беш жумуш кънъ ичинде банк, Улуттук банкка тёмёнкълёрдъ беръъгё милдеттъъ: 

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоо/каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън тиешелъъ търдё тастыкталган ъч нускасы ; 

2) Жобого кошо тиркелген тиркеме търъндё, Жобого сунушталган ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун кёчърмёсънън ъч нускасы же банк тарабынан тиешелъъ търдё тастыкталган Жобонун жаьы редакциясынын кёчърмёсънън ъч нускасы;» 

28-1.5. Филиал жёнъндё Жобого киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор анын ажыратып алынгыс бёлъгъ болуп саналат. Филиал жёнъндё жобого киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор же анын жаьы редакциясы банктын Директорлор кеьеши тарабынан бекитилгенден кийин жана Улуттук банкка кат жъзъндё макулдашылгандан кийин къчънё кирет, Улуттук банк банктын дарегине бул тууралуу тиешелъъ билдиръъ катын жёнётёт.».  

 

28. Жобого карата кошо тиркелген 18-тиркеменин 2-бёлъгъндёгъ «Сиз менен жалпы кызыкчылыкка ээ болгон кайсы болбосун жак тууралуу маалыматтар» деп аталган 3) пункт тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

 

3) Сиз менен жалпы кызыкчылыкка ээ болгон кайсы болбосун жак тууралуу маалыматтар: 

 

а) караштуу компаниялар: 

 

Юридикалык жактардын толук аталышы 

Тиешелъъ болгон акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы ълъшъ 

Иштин негизги търъ (търлёръ) 

Эскертъъ 

 

 

 

 

 

б) Сиз контролдукту жъзёгё ашыруучу юридикалык жактар: 

 

Юридикалык жактардын толук аталышы 

Тиешелъъ болгон акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы ълъшъ 

Иштин негизги търъ (търлёръ) 

Эскертъъ 

 

 

 

 

 

 

в) Сиз олуттуу катышуучу болуп саналган, компаниялар: 

 

Юридикалык жактардын толук аталышы 

Тиешелъъ болгон акциялардын саны же башкаруунун формасы (келишим, же башкача кёрсётълсън) 

Уставдык капиталдагы ълъшъ 

Иштин негизги търъ (търлёръ) 

Эскертъъ 

 

 

 

 

 

 

г) Сиз Директорлор Кеьешинин (байкоо органынын) мъчёсъ, башкарма мъчёсъ (аткаруу органынын) же башка кызмат адамы болуп саналган компаниялар 

 

Юридикалык жактардын толук аталышы 

Ээлеген кызматы 

Бул кызматка тандалган (дайындалган) кън 

Эскертъъ 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 18.11 № 85\3 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё” токтомго толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7-жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё” токтомго сунуш кылынган толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Тёрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу А.А.Мырзаевге жъктёлсън. 

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 18.11 № 85\3 токтому менен бекитилген.  

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндётоктомуна толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет жёнъндё” жобого тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

 

1. Жобонун “«Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчеттун курамы” деп аталган 1-тиркемесинин 13-пункту тёмёнкъ мазмундагы «Г. Банкты тейлёёгё алган брокер/дилер/депозитарий жёнъндё маалымат», «Д. Корпоративдик баалуу кагаздар менен операциялар тууралуу маалымат», «Е.Банктын корпоративдик баалуу кагаздар портфели” жана “Ж. Кардарлардын корпоративдик баалуу кагаздар портфели” пунктчалары менен толукталсын: 

“ 

Бёлък 

Аталышы 

Мезгил аралыгы 

Кароого сунуштоо мёёнёттёръ 

Эскертъълёр жана ЧУА шилтемелер 

13 

9-бёлък 

Г. Банкты тейлёёгё алган брокер

дилер/депозитарий жёнъндё маалымат 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бъткёндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

 

 

Д. Корпоративдик баалуу кагаздар менен операциялар тууралуу маалымат 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бъткёндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

 

 

Е.Банктын корпоративдик баалуу кагаздар портфели 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бъткёндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

 

 

Ж. Кардарлардын корпоративдик баалуу кагаздар портфели 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бъткёндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

 

2. Жобонун «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет» деп аталган 2-тиркемесинин 9-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы «9.Г. Банкты тейлёёгё алган брокер/дилер/депозитарий жёнъндё маалымат», «9.Д. Корпоративдик баалуу кагаздар менен операциялар жёнъндё маалымат», «9.Е.Банктын корпоративдик баалуу кагаздар портфели” жана “9.Ж. Кардарлардын корпоративдик баалуу кагаздар портфели” пунктчалар менен толукталсын.  

 

 

“_________________Банктын аталышы 

________мезгил аралыгындагы Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет  

9-БЁЛЪК.Г. БАНКТЫ ТЕЙЛЁЁГЁ АЛГАН БРОКЕР/ДИЛЕР/ДЕПОЗИТАРИЙ ЖЁНЪНДЁ МААЛЫМАТ 

 

 

 

№ 

Компаниянын търъ  

(брокер/дилер/депозитарий) 

Компаниянын аталышы  

Компаниянын 

дареги 

Лицензиясынын № жана алган кънъ 

Ыйгарылган рейтинг 

Рейтингдик агенттиктин аталышы 

Рейтинг ыйгарылган кън 

Компания менен контракт тъзългён кън 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

   

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

, Кол тамгалар : ____________________ _________________ ______________________ 

 

 

 

 

“_________________ 

________мезгил аралыгындагы Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет  

Банктын аталышы 

 

 

 

 

 

9-БЁЛЪК. Д. КОРПОРАТИВДИК БААЛУУ КАГАЗДАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Компаниянын аталышы 

(брокер/дилер/депозитарий) 

Операциянын търлёръ  

Операциялардын суммасы 

Валюта 

Операция башталган кън 

Операция аяктаган кън 

Эскертъълёр 

 

 

1.

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  

  

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

, Кол тамгалар : ____________________ _________________ ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“_______________ 

 

 

________мезгил аралыгындагы Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет  

 

 

 

 

Банктын аталышы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-БЁЛЪК Е. БАНКТЫН КОРПОРАТИВДИК БААЛУУ КАГАЗДАР ПОРТФЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Баалуу кагаздын търъ 

Баалуу кагаздын номери 

Эмитенттин аталышы 

Эмитенттин резиденттъълъгънън белгилери  

Эмитенттин ёлкёсъ 

Сатылып алынган кън 

Тёлёнгён кън (карыздык баалуу кагаздар ъчън гана) 

Баалуу кагаздардын саны (даана) 

Валютасы 

Бир баалуу кагаздын баасы (негизги валюта бирдигинде

  

Баалуу кагаздар топтомунун жалпы наркы (негизги валюта бирдигинде

  

Баалуу кагаздарды сактоону, эсепке алууну жана каттоону жъзёгё ашырган уюм (уюмдун аталышы, жайгашкан орду, жетекчисинин аты-жёнъ, лицензиясынын №)  

Кла-ссификация - РППУ 

Баалуу кагаздынстатусу (тёлёнгён, сатылган, кърёёгё коюлган ж.б.)  

номиналдык 

рыноктук 

номиналдык 9* 11 

рыноктук 9* 12 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол тамгалар : ____________________ _________________ ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“_______________ 

 

 

________мезгил аралыгындагы Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банктын аталышы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-БЁЛЪК Ж. КАРДАРЛАРДЫН КОРПОРАТИВДИК БААЛУУ КАГАЗДАР ПОРТФЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Баалуу кагаздын търъ 

Баалуу кагаздын номери 

Эмитенттин аталышы 

Эмитенттин резиденттъълъгънън белгилери  

Эмитенттин ёлкёсъ 

Сатылып алынган кън 

Тёлёнгён кън (карыздык баалуу кагаздар ъчън гана

Баалуу кагаздардын саны (даана) 

Валютасы 

Бир баалуу кагаздын баасы (негизги валюта бирдигинде

  

Баалуу кагаздар топтомунун жалпы наркы (негизги валюта бирдигинде

  

Баалуу кагаздарды сактоону, эсепке алууну жана каттоону жъзёгё ашырган уюм (уюмдун аталышы, жайгашкан орду, жетекчисинин аты-жёнъ, лицензиясынын №)  

Кла-ссификация -РППУ 

Баалуу кагаздынстатусу (тёлёнгён, сатылган, кърёёгё коюлган ж.б.)  

номиналдык 

рыноктук 

номиналдык 9* 11 

рыноктук  

9* 12 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол тамгалар: ____________________ _________________ ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26.11 № 88\2 токтому 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валютасында  

депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобону  

бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 26 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валютасындагы депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндёжобо (кошо тиркелет) бекитилсин

1. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы коммерциялык банктар менен мурда тъзългён жана учурда колдонулуп жаткан «Чет ёлкё валютасындагы депозиттик эсептерди ачуу жана тейлёё жёнъндё» келишимдерди токтотуу боюнча тиешелъъ чараларды 2011-жылдын 1-январына чейин кёръшсън

1. Токтом 2011-жылдын 1-январынан тартып къчънё кирет.  

1. Юридикалык бёлъм бул токтомду расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

1. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын

1. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жъктёлсън

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2010-жылдын 26.11 № 88\2 

токтому менен бекитилген 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валютасында депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобо 

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары-Улуттук банк) чет ёлкё валютасында депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё» бул жободо (мындан ары-Жобо) Улуттук банктын Кыргыз Республикасынын аймагында ёлкёнън коммерциялык банктары (мындан ары-банк) менен чет ёлкё валютасында депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби аныкталат.  

2. Улуттук банк чет ёлкё валютасында депозиттик операцияларды Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ылайык жъзёгё ашырат. 

3. Чет ёлкё валютасында депозиттик операциялар (мындан ары-депозиттик операциялар) банктар тарабынан милдеттъъ камдардын эсептик базасын Улуттук банктагы депозиттик эсептерде турган чет ёлкё валютасындагы каражаттардын суммасына азайтуу ъчън колдонулат.  

4. Улуттук банк депозиттик операцияларды кайтарымдуулук, мёёнёттъълък шарттарында жана пайызсыз негизде жъзёгё ашырат

5. Улуттук банк депозиттик операцияларды АКШ долларында жана евродо (мындан ары- чет ёлкё валютасы) 7 кън жана андан ашык, бирок 7ге калдыксыз бёлънъъчъ мёёнёттё жъзёгё ашырат.  

6. Улуттук банк бир тараптан жана ушул Жобонун 12-пунктунун талаптарына жооп берген банктар экинчи тараптан, депозиттик операциялардын катышуучуларынан болуп саналышат. 

7. Банктын Улуттук банк менен депозиттик операциялар боюнча ёз ара мамилеси ушул Жобого жана ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык, Улуттук банк менен банктын ортосунда чет ёлкё валютасында депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё тиешелъъ эки тараптуу Келишим аркылуу (мындан ары-Келишим) жёнгё салынат.  

2. АНЫКТАМАЛАР ЖАНА ТЕРМИНДЕР  

Жобонун максаттарында тёмёнкъ терминдер жана аныктамалар колдонулат: 

8. Чет ёлкё валютасындагы депозит бул, АКШ долларындагы же евродогу акча каражаттарынын суммасы, ал банк тарабынан «Милдеттъъ камдар жёнъндё» жобонун талабына ылайык милдеттъъ камдарды эсептёё ъчън колдонулган, Улуттук банктагы чет ёлкё валютасында ачылган тиешелъъ пайызсыз мёёнёттъъ депозит эсебине чегерилет. 

9. Депозиттик операциялар ишке ашырылган кън бул, банк тарабынан Улуттук банктагы чет ёлкё валютасында пайызсыз мёёнёттъъ депозит эсебине акча каражаттары айкын чегерилген кън.  

10. Депозиттик операциялар аяктаган кън чет ёлкё валютасындагы депозиттин суммасы банкка кайтарылып берилген кън.  

11. Чет ёлкё валютасындагы депозиттик операциялардын мёёнётъ календардык къндёрдё туюндурулган жана депозиттик операциялар ишке ашырылган къндён кийинки къндён тартып, депозиттик операциялар аяктаган къндъ кошо алгандагы убакытка чейинки мезгил аралыгы.  

 

3. ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖЪРГЪЗЪЪ ТАРТИБИ  

12. Депозиттик операциялар жъргъзългён кънгё карата тёмёнкъ талаптарга жооп берген банктарга депозиттик операцияларга катышууга жол берилет: 

· ёздък же ёз атынан тартылган каражаттарды жайгаштырууга чектёёлёрсъз, чет ёлкё валютасында банк операцияларын жъргъзъъгё Улуттук банктын лицензиясына ээ болуу; 

· Улуттук банк менен тъзългён Келишимге ээ болуу;  

· колтамга ългълёръ жана мёёрдън оттискасы тъшърългён нотариалдык жактан къбёлёндърългён банктык карточканы сунуштоо;  

· Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жёнъндё» мыйзамында каралган процесстерди жана/же жол-жоболорду (консервациялоо, санациялоо, реабилитациялоо, ёз эрки менен жана мажбурлап жоюу, тъзъмън ёзгёртъъ жана кайра ёзгёртъп тъзъъ) башынан кечирбеген болсо; 

· чет ёлкё валютасындагы депозиттик операцияларды жъргъзъъгё Улуттук банк тарабынан чектёёлёр белгиленбесе. 

13. Банк дилери, Улуттук банктын соода-маалыматтык электрондук системасынын съйлёшъълёрдъ жъргъзъъ системасы аркылуу депозиттик операцияларды ишке ашыруу, пролонгациялоо же мёёнётънён мурда бъткёръъ ниети тууралуу, операциялардын шарттарын кёрсётъъ менен Улуттук банктын дилерине алдын-ала маалымдайт.  

14. Банк тарабынан депозиттик операциялар ишке ашырылган кънъ саат 16-00 дон кечиктирбестен, чет ёлкё валютасындагы депозиттик операциялар жёнъндё билдирме катты (мындан ары-Билдирме-кат) Келишимге карата 1-тиркемеге ылайык Улуттук банкка берилиши, депозиттик операцияларды ишке ашыруу ъчън негиз болуп саналат. 

15. Банк тарабынан Улуттук банкта чет ёлкё валютасында тиешелъъ пайызсыз мёёнёттъъ депозиттик эсепке жайгаштырылган чет ёлкё валютасындагы депозиттин суммасына чек коюлбайт. 

16. Депозиттик операциялардын мёёнётъ, Келишимге кошо тиркелген 1-тиркемеге ылайык тиешелъъ саптарды толтуруу аркылуу, банк сунуштаган Билдирме-каттын негизинде, ушул Жобонун 12-пунктунда кёрсётългён талаптар банк тарабынан канааттандырылган шартта, ушул Жобонун 5-пунктуна ылайык мёёнёткё бир жолу пролонгацияланышы мъмкън. Пролонгациялоого Билдирмекат депозиттик операциялар аяктаган кънгё чейинки кеминде 2 жумуш кънъ мурда сунушталууга тийиш.  

17. Депозиттик операцияларды мёёнётънён мурда аяктоо, Келишимдин 7.4-пунктуна ылайык Улуттук банктын пайдасына тиешелъъ тёлёмдъ алдын-ала тёлёё менен депозиттик операцияларды болжолдонуп жаткан мёёнётънён мурда бъткёръъгё чейинки кеминде 2 жумуш кънъ мурда, Келишимге карата 1-тиркемеге ылайык, тиешелъъ саптарды толтуруу аркылуу банктын сунуштаган Билдирме-катынын негизинде ишке ашырылат.  

18. Депозиттик операцияларды депозиттин баштапкы суммасынан айырмаланган суммада пролонгациялоого, мёёнётънён мурда аяктоого жана жыйынтыктоого жол берилбейт.  

19. Милдеттъъ камдардын эсептик базасын Улуттук банктагы депозиттик эсептердеги чет ёлкё валютасындагы каражаттардын суммасына азайтуу, Билдирме-катта кёрсётългён мезгилде ишке ашырылат.  

20. Улуттук банк, ишке ашырылган депозиттик операциялар тууралуу маалыматтарды веб-сайтында жайгаштырып турат. 

 

4. ЭСЕПТЕШЪЪЛЁРДЪ ЖЪРГЪЗЪЪ ТАРТИБИ 

21. Депозиттик операциялар ишке ашырылган кънъ банк, чет ёлкё валютасындагы депозиттин суммасын Улуттук банктын нускоолорунун талаптарына ылайык, ёзънън Башкы банктагы чет ёлкё валютасындагы пайызсыз мёёнёттъъ депозит эсебин кёрсётъъ менен Улуттук банктын чет ёлкё банк - корреспондентиндеги тиешелъъ ностро-эсебине ёз алдынча чегерет.  

22. Депозиттик операциялар ишке ашырылган кънъ, SWIFT MT202 системасы боюнча банк тарабынан сунушталган тёлём нускоосунун же тёлём тапшырмасынын негизинде Улуттук банк, чет ёлкё валютасындагы депозиттин суммасын банктын банк-корреспонденттеги чет ёлкё валютасындагы корреспонденттик эсебине чегерет.  

5. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР 

23. Ушул Жобонун 14-пунктуна ылайык Билдирме кат берилгенден кийин банк, депозиттик операцияларды ишке ашыруудан баш тарткан болсо, ал Улуттук банкка Келишимдин 7.4-пунктуна ылайык чет ёлкё валютасындагы депозиттин суммасынан 0,05% ёлчёмдёгъ тёлёмдъ (неустойканы) тёлёйт. 

24. Улуттук банктын депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби ушул Жобо аркылуу жёнгё салынат.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

чет ёлкё валютасында депозиттик 

операцияларды жъргъзъъ тартиби 

жёнъндё Жобого карата 1-тиркеме  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен (коммерциялык банктын расмий аталышы) ортосундагы чет ёлкё валютасында депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё келишим 

 

 

Бишкек ш. 20__ж. «___» __________№ _______ 

 

 

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан, _________________________________ негизинде иш алып баруучу ______________________бир тараптан жана мындан ары «Банк» деп аталуучу __________________ негизинде иш алып барган _________________________________ _______________ жак экинчи тараптан, мындан ары биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар, Улуттук банк Башкармасынын 20__ жылдын _________№_____ токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валютасында депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобонун негизинде (мындан ары Жобо), тёмёнкълёр боюнча чет ёлкё валютасындагы депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё ушул келишимди (мындан ары Келишим) тъзъштъ: 

 

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ 

1.1. Улуттук банк менен Банктын ортосунда чет ёлкё валютасында депозиттик операцияларды жъргъзъъ учурунда келип чыккан укуктук мамилелерди, эсептешъълёрдъ жана эсепке алууларды жёнгё салуу шарттарын аныктоо, ушул Келишимдин предмети болуп саналат. 

1.2. Бул Келишимде Жободо аныкталган аныктамалардай жана терминдердей эле аныктамалар жана терминдер колдонулат.  

1.3. Депозиттик операциялар боюнча эсептешъълёр Банктын Улуттук банктагы чет ёлкё валютасындагы тиешелъъ пайызсыз мёёнёттъъ депозиттик эсеби боюнча жъзёгё ашырылат жана депозитти жайгаштырууда Улуттук банктын банк-корреспонденттеги чет ёлкё валютасындагы ностро-эсебине жана депозит тъгёнгён шартта, Банктын банк-корреспондентте ачылган анын чет ёлкё валютасындагы корреспонденттик эсебине да тиешелъъ болот. 

2. ЖАЛПЫ ШАРТТАР 

2.1. Депозиттик операциялар кайтарымдуулук, мёёнёттъълък шарттарында жана пайызсыз негизде жъргъзълёт. 

2.2. Депозиттик операциялар 7 же андан ашык кънгё, бирок 7ге калдыксыз бёлънъъчъ мёёнёткё АКШ долларында жана евродо жъргъзълёт.  

2.3. Банк дилери, Улуттук банктын соода-маалыматтык электрондук системасынын съйлёшъълёрдъ жъргъзъъ системасы аркылуу Улуттук банкка Билдирме-катты сунуштаганга чейин депозиттик операциялар ишке ашырылган кънъ депозиттик операцияларды ишке ашырууга, пролонгациялоого же мёёнётънён мурда аяктоого ниетин операциялардын тёмёнкъ шарттарын кёрсётъъ менен Улуттук банктын дилерине маалымдайт: суммасы, валютасы, депозиттин мёёнётъ, депозиттин ишке ашырылган жана аяктаган кънъ; жаьы шарттардан тышкары, пролонгацияланган жана мёёнётънён мурда аяктаган учурда депозиттик операциялардын баштапкы шарттарын кёрсётъъ зарыл.  

2.4. Банк, депозиттик операцияларды ишке ашыруу, пролонгациялоо жана мёёнётънён мурда аяктоого ъчън ушул Келишимге карата 1-тиркемеге ылайык, Банктын биринчи аткаруу органынын кол коюу укугуна ээ жетекчисинин колу коюлган жана Банктын герб тъшърългён мёёръ менен къбёлёндърългён Билдирме-катты Улуттук банкка сунуштайт. 

2.5. Билдирме-кат, депозиттик операциялар ишке ашырылган кънъ саат 16-00 дён кечиктирбестен же депозиттик операциялар болжолдонуп жаткан мёёнётънён мурда аяктоо кънънё чейин кеминде эки жумуш кънъ мурда жана депозиттик операциялардын мёёнётъ пролонгацияланган шартта, операциялар аяктаган кънгё чейинки кеминде эки жумуш кънъ мурда Банк тарабынан Улуттук банкка берилъъгё тийиш. Билдирме-кат калыь конвертке салынып, чапталган търъндё берилъъгё жана «Чет ёлкё валютасындагы депозиттик операциялар боюнча билдиръълёрдъ каттоо журналында» катталууга тийиш.  

2.6. Билдирме-катты сунуштоо, Банктын депозиттик операцияларды ишке ашырууга, пролонгациялоого жана мёёнётънён мурда аяктоого Банктын макулдугун билдирет. 

2.7. Депозиттик операцияларды пролонгациялоо жана мёёнётънён мурда аяктоо ушул Жобонун 16 жана 17-пункттарына ылайык жъргъзълёт. 

2.8. Эгерде, депозиттик операцияларды Билдирме-катта кёрсётългён ишке ашыруу кънъ иш кънъ болбосо, (Кыргыз Республикасында жана/же банк-корреспондент жайгашкан ёлкёдё) анда депозиттик операцияларды аткаруу кийинки жумуш кънъ ишке ашырылат. Мында, депозиттик операцияларды аяктоо кънъ кийинкиге жылдырылбайт.  

2.9. Эгерде, депозиттик операцияларды Билдирме-катта кёрсётългён аяктоо кънъ иш кънъ болбосо (Кыргыз Республикасында жана/же банк-корреспондент жайгашкан ёлкёдё), операцияларды аткаруу кийинки жумуш кънъ ишке ашырылат.  

2.10. Улуттук банктын же Банктын банк-корреспондент жайгашкан ёлкёлёрдё майрам же башка иштебеген къндёръ Банктан алынган каражаттарды которууга тапшырма майрамдан (иштебеген къндён) кийинки биринчи иш кънъ аткарылат. 

2.11. Депозиттик операциялар боюнча эсептешъълёр SWIFT эл аралык стандарттарына ылайык SWIFT каналы боюнча (МТ 202 форматы) берилген, банктын сунушталган тапшырмасына ылайык, тёлёмдън негизин жана белгиленишин милдеттъъ търдё толук жана туура кёрсётъъ менен жъзёгё ашырылат. Эгерде, Банктта SWIFT системасы жёнгё салынбаган болсо, эсептешъълёр ушул Келишимдин 5.1-пунктуна ылайык банктык кёчърмёлёрдъ жана тёлём тапшырмаларын алууга жооптуу болгон адам аркылуу берилген, ушул Келишимге карата 2-тиркемеге ылайык тёлём тапшырмасы боюнча жъзёгё ашырылат. Банктын тёлём тапшырмасы SWIFT системасы аркылуу же ушул келишимге карата 2-тиркемеге ылайык Улуттук банкка жёнётългёндён кийин, банк-корреспонденттин реквизиттерин ёзгёртъъгё жол берилбейт.  

2.12. Ушул Келишимдин 2.11-пунктунда кёрсётългён шарттарга ылайык, депозиттик операциялардын аяктоосу менен Улуттук банкка саат 12-00гё чейин келип тъшкён тёлём тапшырмалары валюталоо кънъ аткарылат, ал эми саат 12-00дён кийин Улуттук банкка келип тъшкён тёлём тапшырмалары кийинки валюталоо кънънён кечиктирбестен аткарылат.  

2.13. Валюта эсептеринин реквизиттери ёзгёртългён шартта Улуттук банк жана Банк, каражаттарды тескёёгё ыйгарым укук чегерилген кызмат адамынын колтамгасы коюлган депозиттик операциялар боюнча акыркы эсептешъълёргё чейинки бир жумуш кънънён кечиктирбестен, бул тууралуу бири-бирине кат жъзъндё токтоосуз билдиръъгё милдеттенишет. 

2.14. Депозиттик операцияларды жъргъзъъ учурунда чет ёлкё валютасындагы депозиттин толук эмес суммасын чегеръъгё жол берилбейт.  

 

3. ЭСЕПТЕРДИН БАГЫТЫ, ЖЪРГЪЗЪЛЪШЪ ЖАНА АТКАРЫЛЫШЫ ТАРТИБИ 

3.1. Улуттук банк, Банкты ушул Келишимге ылайык тейлёёгё алуу ъчън ага АКШ долларында жана евродо пайызсыз мёёнёттъъ депозиттик эсептерди ачат.  

3.2. Эсептерде калган калдыкка пайыз чегерилбейт. 

3.3. Эсептердин аталышы: ___________________(Банктын аталышы) АКШ долларында жана евродо ачылган пайызсыз мёёнёттъъ депозиттик эсеп.  

АКШ долларындагы пайызсыз мёёнёттъъ депозиттик эсептин №______________ 

Евродогу пайызсыз мёёнёттъъ депозиттик эсептин №______________ 

3.4. Эсептер багыты: Банктын чет ёлкё валютасындагы депозиттик операциялары боюнча акча каражаттарынын эсебин жъргъзъъ. 

 

4. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

4.1. Тараптар, депозиттик операцияларды ушул Жобонун жана ушул Келишимдин талаптарына ылайык гана жъзёгё ашырууга укуктуу. 

4.2. Тараптар, депозиттик операцияларды жъргъзъънън ушул Жободо жана ушул Келишимде кёрсётългён шарттарына макул жана бири-биринин алдындагы ёз милдеттенмелерин таанышат. 

 

5. БАНК ТЁМЁНКЪЛЁРГЁ МИЛДЕТТЕНЕТ 

5.1. Депозиттик операцияларды жъргъзъънън ушул Жободо жана ушул Келишимде белгиленген шарттарын сактоого жана Улуттук банк алдындагы ёз милдеттенмелерин таанууга. Банктын атынан банктык кёчърмёлёрдъ, Банктык тёлём тапшырмаларды жана башка документтерди алууга жоопкерчиликтъъ болгон адамга ишеним катты Улуттук банкка беръъгё.  

5.2. Банктын эсептеринде турган каражаттарды тескёёгё ыйгарым укук чегерилген адамдардын колтамгаларынын ългълёръ тъшърългён, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык нотариус тарабынан къбёлёндърългён эки карточканы Улуттук банкка беръъгё. 

5.3. Депозиттик операциялар ишке ашырылган кънъ Билдирме-катта кёрсётългён чет ёлкё валютасындагы депозиттин суммасын Улуттук банктын банк-корреспонденттеги тиешелъъ ностро-эсебине, ал тарабынан сунушталган реквизиттерге ылайык, Башкы банктагы ёзънън пайызсыз мёёнёттъъ чет ёлкё валютасындагы депозиттик эсептерин кёрсётъъ менен толук кёлёмдё чегеръъгё.  

5.4. Депозиттик операциялар аяктаган кънъ SWIFT системасы боюнча тёлём нускоосун же тёлём тапшырмасын Улуттук банкка беръъгё. Эгерде Банк, депозиттик операциялар аяктаган кънъ SWIFT системасы боюнча тёлём тапшырмасын бербеген болсо, Билдирме-катта кёрсётългён депозиттик операциялар аяктаган къндён кийинки мезгил ичинде милдеттъъ камдардын эсептик базасын азайтуу ишке ашырылбайт.  

5.5. Тёлём документинде кёрсётългён реквизиттердин тууралыгына жана маалыматтардын аныктыгына жооп беръъгё. Реквизиттердин туура эмес жана так эмес кёрсётълъшънё байланыштуу келип чыккан чыгымдардын ордун жабууга. 

5.6. Эсептерден каражаттардын чегерилишине жана алынып салынышына жана эсептердин багытына ылайык алардын максаттуу пайдаланылышына контролдукту камсыз кылууга. 

5.7. Улуттук банктын кат жъзъндё талабы боюнча эсептердеги калдыктардын суммасын тастыктоого жана жылдык негизде, ар бир жылдын акырында эсептер боюнча ёз ара такташууну ишке ашырууга. 

5.8. Ёзънън юридикалык дарегинин жана телефон номерлеринин ёзгёргёндъгъ жёнъндё маалыматты 2 календардык кън ичинде кат жъзъндё ёз убагында беръъгё.  

5.9. Улуттук банктын банк-корреспонденттеринин которуулары ъчън чыгашаларды, ошондой эле Улуттук банк тарабынан кызмат кёрсётъълёргё тёлёёлёр, комиссиялык тёлёмдёр жана ушул Келишим талаптарын аткарууга байланыштуу ъчънчъ жактардын башка талаптары боюнча айкын чыгашалардын ордун, Улуттук банкка жогоруда белгиленген чыгашаларды анын банк-корреспондентинин кёчърмёсъндё кёрсётългён, валюталоо кънънё карата расмий курс боюнча корреспонденттик эсептен талашсыз алып салуу аркылуу ордун жабууну кошо алганда, Банктын тёлёмдёрънън жокко чыгарылышы же ал боюнча иликтёёлёрдън жъргъзълъшъ ъчън бардык чыгашаларды тёлёп беръъгё.  

5.10. Улуттук банк, тёлём тапшырмалары туура эмес таризделген жана эсептердин реквизиттери туура эмес кёрсётългён учурда, Банктын тёлём тапшырмаларын аткаруудан баш тарткан болсо, талап койбоого, Банкка бул тууралуу туура эмес таризделген тёлём документтерин алгандан кийинки жумуш кънънён кечиктирбестен телефон аркылуу билдирилет. 

5.11. Улуттук банкта чет ёлкё валютасындагы депозиттик эсептерде жайгаштырылган, чет ёлкё валютасындагы акча каражаттарын талап кылуу укугун ъчънчъ жактарга ыйгарып бербёёгё. 

 

6. УЛУТТУК БАНК ТЁМЁНКЪЛЁРГЁ МИЛДЕТТЕНЕТ  

6.1. Ушул Келишимдин негизинде Банктын АКШ долларында жана евродо пайызсыз мёёнёттъъ депозиттик эсебин ачууга.  

6.2. Жободо жана ушул Келишимде белгиленген депозиттик операцияларды жъргъзъъ шарттарын так сактоого жана Банк алдындагы ёз милдеттенмелерин таанууга. 

6.3. Банк тарабынан берилген SWIFT каналы боюнча (МТ 202 форматы) тёлём нускоосунун же тёлём тапшырмасынын негизинде чет ёлкё валютасындагы депозиттин суммасын Банктын банк-корреспонденттеги чет ёлкё валютасындагы анын корреспонденттик эсебине депозиттик операциялар аяктаган кънъ чегеръъгё. 

6.4. Тёлёмдёр ёткёрългёндён кийинки 2 (эки) жумуш кънънён кечиктирбестен, эсептер боюнча кёчърмёнъ Банктын банктык кёчърмёлёрдъ, тёлём тапшырмаларын жана башка документтерди алууга жооп берген адамына ушул Келишимдин 5.1-пунктуна ылайык беръъгё. 

6.5. Банктын кат жъзъндёгъ талабы боюнча эсептердеги калдыктардын суммасын тастыктоого жана жылдык негизде, ар бир жылдын акырында эсептер боюнча ёз ара такташууларды ишке ашырууга. 

 

7. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ 

7.1. Тараптар ушул Келишимге ылайык, депозиттик операциялар боюнча ёз милдеттенмелери ъчън толук жоопкерчилик тартышат. 

7.2. Тараптар ушул Келишимге ылайык, алардын жооптуу адамдары жана кызматкерлери тарабынан аткарылган, депозиттик операцияларды жъргъзъъгё байланыштуу аракеттеринин тууралыгына, ёз убагында аткарылышына жана купуялуулугунун сакталышы ъчън толук жоопкерчилик тартышат. 

7.3. Улуттук банк, Банк тарабынан тёлём тапшырмаларынын туура эмес таризделишинен жана /же эсептердин реквизиттеринин туура эмес кёрсётълъшънён улам, чет ёлкё валютасындагы акча каражаттарынын тъшпёй калышына же кечигип тъшкёндъгъ ъчън жооп бербейт.  

7.4. Депозиттик операциялар мёёнётънён мурда аяктаган же ушул Жобонун 14-пунктуна ылайык Билдирме-кат берилгенден кийин депозиттик операцияларды ишке ашыруудан Банк баш тарткан учурда ал, чет ёлкё валютасындагы депозиттин суммасынан 0,05% ёлчёмдё тёлёмдъ (неустойканы) Улуттук банкка тёлёп берет. Тёлём (неустойка) депозиттин чет ёлкё валютасында же кыргыз сомунда тёлёё кънънё карата расмий курс боюнча, бирок Банк тарабынан Билдирме-каттын негизинде Жобонун 17-пунктуна ылайык депозиттик операциялар мёёнётънён мурда аяктагандыгы тууралуу расмий билдирилгенден кийинки бир иш кънънён кечиктирбестен жана Жобонун 14-пунктуна ылайык чет ёлкё валютасындагы депозиттик операциялар ишке ашырылгандыгы тууралуу Билдирме-кат берилгенден кийинки иш кънънён кечиктирбестен тёлёнёт. Тёлёмдън (неустойканын) суммасын тёлёё расмий билдирилгенден кийинки 1 банк кънънён ашыгыраакка кечиктирилген шартта, Улуттук банк кыргыз сомундагы тёлёмдън (неустойканын) суммасын Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен талашсыз тартипте эсептеп алып салууга укуктуу. 

7.5. Тёлём (неустойка) тёлёё, Тараптарды ушул келишим боюнча милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт. 

7.6. Улуттук банк, ушул Келишим шарттары банк тарабынан бузууга жол берилгендигинен улам, Банкка келтирилген чыгымдар ъчън жооп бербейт.  

 

8. ФОРС МАЖОР 

8.1. Тараптар: жаратылыш жана техногендик кырсыктар, табигый кырсыктар, согуштук жаьжалдар, кётёрълъштёр, элдик толкундоолор, революциялар, мыйзамдык жана аткаруу бийлигинин органдары тарабынан кабыл алынган ченемдик-укуктук актылар жана ушул Келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылышынын мъмкън эместигине алып келген башка кътъъсъз жагдайлар орун алган шартта, Келишим боюнча милдеттерин толугу менен же жарым жартылай аткарбай койгондугу ъчън жоопкерчиликтен бошотулушат. Жогоруда аталган жагдайлар ушул Келишим тъзългён учурдан тартып келип чыккан жана Тараптардын эркине баш ийбеген ёзгёчё, кътъъсъз жана алдын-алууга болбой турган мънёздё болууга тийиш.  

8.2. Ёзгёчё жагдайлар орун алган шартта, Тараптар эки къндък мёёнёт ичинде бул тууралуу бири-бирине кат жъзъндё билдиръъгё тийиш. Билдиръъдё жагдайдын мънёзъ жёнъндё маалыматтар, ошондой эле мъмкънчълъккё жараша, ушул Келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылышына алардын таасир этъълёрънё баа беръълёр жана мидеттенмелерди аткаруу мёёнётъ чагылдырылышы зарыл.  

8.3. Форс-мажордук жагдайлар орун алган шартта, Тараптардын ушул келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруу мёёнётъ мындай жагдайлар жана алардын кесепеттери орун алып турган убакыт аралыгына жылдырылат. 

8.4. Эгерде форс-мажордук жагдайлар жана алардын кесепеттери он календардык къндён ашыгыраакка же андан-ары да созулуп кете турган болсо Тараптар, ушул Келишимди аткаруунун эки Тарапка теь ыьгайлуу болгон альтернативдъъ ыкмаларын табуу жана тиешелъъ макулдашуга жетишъъ максатында кыска мёёнёттън ичинде съйлёшъълёрдъ жъргъзъшъ мъмкън. 

8.5. Форсмажордук жагдайлардын келип чыгышы, Тараптарды ошол учурга карата ишке ашырылып жаткан чет ёлкё валютасындагы депозиттик операциялар боюнча милдеттенмелерден бошотпойт.  

 

9. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИН ЧЕЧИЛИШИ 

9.1. Ушул Келишим талаптарын аткаруу процессинде келип чыккан Тараптардын ортосундагы талаш маселелер, ёз ара алгылыктуу чечимдерди кабыл алуу максатында Тараптардын ёз ара съйлёшъълёръ аркылуу жёнгё салынууга тийиш. 

9.2. Эгерде, Тараптардын ортосунда келип чыккан талаш маселелер алардын ёз ара съйлёшъълёръ аркылуу макулдашууга жетишилбеген болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык жёнгё салынууга тийиш. 

 

10. ЖАНА БАШКА ШАРТТАР 

10.1. Келишимге ёзгёртъълёр жана/же толуктоолор Тараптардын ёз ара макулдашуулары боюнча киргизилиши мъмкън. 

10.2. Ушул Келишимге карата бардык ёзгёртъълёр жана толуктоолор жазуу жъзъндё ишке ашырылып, Тараптардын экёёсънън теь колу коюлган шартта жарактуу деп саналат.  

10.3. Тараптар кайра ёзгёртъп тъзългён же жоюлган шартта, алардын ушул Келишим боюнча укуктары жана милдеттери Тараптардын укугу ёткёндёргё ётёт. 

10.4. Ушул Келишим Тараптардын ар бири ъчън экиден, мамлекеттик тилде 2 (эки) нускада жана расмий тилде 2 нускада тъзългён, алардын ар бири бирдей юридикалык къчкё ээ жана __________барактан турат. Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта сакталат, ал эми эки нускасы Банкка берилет. 

10.5. Келишимге карата 1 жана 2-тиркемелер анын ажырагыс бёлъгъ болуп саналат. 

 

11. КЕЛИШИМДИН АРАКЕТТЕНЪЪ МЁЁНЁТЪ ЖАНА АНЫ ТОКТОТУУ ТАРТИБИ 

11.1. Ушул Келишим ага эки Тараптын колу коюлган учурдан тартып къчънё кирет.  

11.2. Келишим бир календардык жыл ичинде колдонууда болот жана Келишимдин колдонуудагы мёёнётъ бъткёнгё чейинки бир календардык ай ичинде Тараптардын бири дагы анын талаптарын бузуу тууралуу ниетин кат жъзъндё билдирбеген шартта, келишим кийинки календардык жылга узартылган болуп саналат. Келишим талаптарынын бузулушу Тараптардын буга чейин эле ишке ашырылган депозиттик операциялары боюнча милдеттенмелерин токтотпойт. 

11.3. Тараптар, экинчи бир тарапка кеминде бир календардык ай ичинде, бирок ишке ашырылган депозиттик операциялар боюнча эсептешъълёр аяктагандан эрте эмес мёёнёттё алдын-ала билдиръъ менен ушул Келишим шарттарын бир тараптуу тартипте бузууга укуктуу. 

11.4. Улуттук банк, тёмёнкъ учурларда Банкка алдын-ала билдиръъсъз эле бир тараптуу тартипте, ушул Келишим шарттарын бузууга укуктуу: 

§ Банк тарабынан ушул Келишим шарттарын бузууга жол берилсе; 

§ Банкка Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо» мыйзамында каралган процесстер жана жол-жоболор (консервациялоо, санациялоо, реабилитациялоо, ёз эрки менен же мажбурлап жоюу, тъзъмън ёзгёртъъ жана кайра ёзгёртъп тъзъъ) киргизилсе; банкта Улуттук банк тарабынан дайындалган тике банктык кёзёмёлдък же убактылуу жетекчилик режими киргизилсе

§ Улуттук банк тарабынан берилген банктык операцияларды жъргъзъъгё лицензия кайтарылып алынса; 

§ Банктын юридикалык жак катары иши Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык токтотулса; 

§ чет ёлкё валютасындагы операцияларды жъргъзъъгё, ёздък каражаттарды тартууга жана аларды ёз атынан жайгаштырууга чектёёлёр коюлса; 

§ ушул Келишимдин шарттарын кайра карап чыгуу ъчън негиз болуп саналган, чет ёлкё валютасында депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартибин аныктаган ченемдик укуктук документтер белгиленген тартипте ёзгёртългён шартта. 

 

12. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ 

 

Кыргыз Республикасынын Банктын аталышы 

Улуттук банкы  

___________________________________ 

(почта индекси, дареги) 

___________________________________ 

(кызматы) 

___________________________________ 

(Аты-жёнъ) 

___________________________________  

(колтамасы) 

___________________________________ 

(почта индекси, дареги) 

___________________________________ 

(кызматы) 

___________________________________ 

(Аты-жёнъ) 

___________________________________  

(колтамасы) 

SWIFT BIC:  

Телекс:  

USDдагы эсептин реквизиттери

SWIFT BIC:  

Эсептин №: 

 

EURдагы эсептин реквизиттери

SWIFT BIC:  

Эсептин №: 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен  

(коммерциялык банктын расмий аталышы

ортосундагы чет ёлкё валютасында депозиттик 

операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё 

келишимге карата 1-тиркеме  

 

Чет ёлкё валютасындагы депозиттик операциялар жёнъндё  

Билдирме - кат 

 

20__ «____»____________ 

 

   (Банктын расмий аталышы)  ушул билдиръъ каты менен (АКШ долларындагы/ евродогу) депозиттик операциялардын тёмёнкъ шарттарда (ишке ашырылгандыгын/пролонгациялангандыгын/мёёнётънён мурда аяктагандыгын) билдирет: 

 

 

Депозиттик операциялардын шарттары 

Пролонгациялоо* 

Мёёнётънён мурда аяктоо* 

Депозиттин суммасы 

(чет ёлкё валютасынын бирдиги) 

______ 

______ 

Чегерилген кънъ 

(дд.мм.гггг) 

______ 

______ 

Депозиттин мёёнётъ 

(къндёрдън саны) 

(къндёрдън саны) 

______ 

Аяктаган кънъ 

(дд.мм.гггг) 

(дд.мм.гггг) 

(дд.мм.гггг) 

 

 

МО.           __________________      __________________     ________________________ 

                        кызматы             колтамгасы                                 Аты-жёнъ 

                   

__________________     ___________________     _________________________ 

Башкы бухгалтер                колтамгасы                                 Аты-жёнъ 

 

 

*Депозиттик операциялар пролонгацияланган жана мёёнётънён мурда аяктаган учурда гана депозиттик операциялардын алгачкы шарттарын милдеттъъ търдё кёрсётъъ менен толтурулат  

_________________________________________________________________________________________ 

(Улуттук банк тарабынан толтурулат) 

 

Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын Дилинг операциялары бёлъмънън дилери 

Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын Дилинг операциялары бёлъмънън дилеринин текшеръъчъсъ 

 

 

Банктык эсептешъълёр башкармалыгынын Финансы рынокторундагы бътъмдёр боюнча эсептешъълёр бёлъмънън текшеръъчъсъ  

Банктык эсептешъълёр башкармалыгынын Финансы рынокторундагы бътъмдёр боюнча эсептешъълёр бёлъмънън начальниги 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен  

(коммерциялык банктын расмий аталышы

ортосундагы чет ёлкё валютасында депозиттик 

операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё  

келишимге карата 2-тиркеме  

Чет ёлкё валютасындагы №_____ тёлём тапшырмасы 

201____ “_____” __________________  

52:Финансы уюму-тапшырык беръъчъ /Ordering Institution 

________________________________________________________________ 

(банктын аталышы) 

32:Валюталоо кънъ, Валютанын Коду жана Суммасы (сан менен жана жазуу търъндё) / Value date, Currency Code and Amount 

Кыргыз сомунда ордун жабуу суммасы талап кылынабы (сан менен жана жазуу жъзъндё) 

Ооба Жок  

53: Жёнётъъчънън корреспонденти /Senders Correspondent 

SWIFT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аталышы/Name 

 

Эсептин номери/Account* (Коммерциялык банктын Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсебинин номери (USD же EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54: Алуучунун корреспонденти /Recivers Correspondent 

SWIFT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аталышы/Name 

 

56:Ортомчу / Intermediary 

SWIFT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аталышы/Name 

 

57:Бенефициардын банкы (account with institution) / Beneficiary bank 

SWIFT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эсептин№/account№  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аталышы/Name 

 

Дареги/ Address 

 

58:Финансы уюму-бенефициар (эсеби, ёлкёсъ, шаары) Beneficiary Institution (a/c, city, country) 

SWIFT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эсептин№/account№  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аталышы/Name 

 

Дареги/ Address 

 

72: Жёнётъъчънън алуучуга маалыматы/Sender to Reciver Information 

 

Тёлёмдън негизи (документтин номери жана кънъ) Reason payment 

201___жылдын «____»________№_____келишим, билдиръъ каты (Келишимге карата 1-тиркеме) 

Тёлёмдъ дайындоо (алуучу ъчън маалымат) / Purpose of payment, remarks 

 

Билдиръъчъ тарабынан толтурулат /Filled in by declarant 

Билдиръъчъ реквизиттердин тууралыгы ъчън жооптуу болот

Жооптуу адамдардын колтамгалары: 

__________________ __________________ __________________________ 

Кызматы (Банк Башкармасынын Тёрагасы) колтамгасы аты-жёнъ 

__________________ __________________ __________________________ 

Башкы бухгалтер колтамгасы аты-жёнъ МЁЁР 

__________________ __________________ __________________________ 

Кызматы (аткаруучу) колтамгасы аты-жёнъ 

Телефону 

факсы 

 

Улуттук банктын белгилёёлёръ/For NBKR use only 

Валюталоо кънъ 

201__« ____ » ______________  

 

Банк-корреспондент/ Senders correspondent 

Fedres UBS DBTC DBB Tokyo Mits. RBA 

DB (account __________________) BIS (account __________________) 

жана башка/other __________________________________________ 

 

УБР: 

Аткаруучу Back-office_________ Текшеръъчъ Back-office _________ Начальник Back-office___________