Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2010 жылдын 9 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 15 сентябрындагы № 73/3 “Милдеттъъ резервдерди эсептёё ъчън колдонулган милдеттенмелердин тизмегин бекитъъ тууралуу токтому; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29 сентябрындагы № 75/14 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон ёткёрългён № 4/2 “Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелери жёнъндё” токтомго ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу токтому; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 13 октябрындагы № 79/4 “Аманатчыларга компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашыруу ъчън банк-агентке карата талаптарды бекитъъ жёнъндё токтому”  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 15.0973\3 токтому 

Милдеттъъ резервдерди эсептёё ъчън колдонулган милдеттенмелердин тизмегин бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларынын талабына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Милдеттъъ резервдерди эсептёё ъчън колдонулган милдеттенмелердин тизмеги (кошо тиркелет) бекитилсин

1. Тёмёнкълёр къчън жоготту деп таанылсын

- Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 10-декабрындагы 45/2 «Милдеттъъ резервдерди эсептёё ъчън колдонулган милдеттенмелердин тизмегин бекитъъ тууралуу» токтому

- Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 10-декабрындагы 45/2 «Милдеттъъ резервдерди эсептёё ъчън колдонулган милдеттенмелердин тизмегин бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген, Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/15 «Милдеттъъ резервдерди эсептёё ъчън милдеттенмелердин тизмегинин жаьы редакциясы жёнъндё» токтому;  

1. Токтом 2010-жылдын 1-ноябрынан тартып къчънё кирет

1. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън

1. Экономика башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын структуралык бёлъмдёрън жана коммерциялык банктарды тааныштырсын

1. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жъктёлсън

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2010-жылдын 15.09 

73\3 токтому менен бекитилген 

 

 

Милдеттъъ резервдерди эсептёё ъчън колдонулган милдеттенмелердин тизмеги 

 

№ 

Депозиттердин търлёръ 

ПРБОнун 36-бёлъгънън статьялары 

 

 

Эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

2011 Башка финансы-кредит мекемелеринин эсептешъъ (къндёлък) эсептери (Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусунан тышкары); 

2012 Коммерциялык уюмдардын эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

2013 Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

2014 Жеке адамдардын эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

2016 Кардарлардын-резидент эместердин эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

2017 Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусунун эсептешъъ (къндёлък) эсептери 

2018 Башка финансы-кредит мекемелердин-резидент эместердин эсептешъъ эсептери 

Талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер  

2022 Башка финансы-кредит мекемелеринин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери (Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусунан тышкары); 

2023 Коммерциялык уюмдардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

2024 Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

2025 Жеке адамдардын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

2027 Кардарлардын-резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

2028 Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусунун талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

2029 Башка финансы-кредит мекемелердин-резидент эместердин талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттери 

Мёёнёттъъ депозиттер 

2032 Башка финансы-кредит мекемелеринин мёёнёттъъ депозиттери (Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусунан тышкары); 

2033 Коммерциялык уюмдардын мёёнёттъъ депозиттери 

2034 Коммерциялык эмес уюмдардын мёёнёттъъ депозиттери 

2035 Жеке адамдардын жана жеке-ишкерлердин мёёнёттъъ депозиттери 

2037 Кардарлардын-резидент эместердин мёёнёттъъ депозиттери 

2038 Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусунун мёёнёттъъ депозиттери 

2039 Башка финансы-кредит мекемелердин-резидент эместердин мёёнёттъъ депозиттери 

Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън, Социалдык фондусунун жана жергиликтъъ бийлик органдарынын эсептери жана депозиттери 

2041 Кыргыз Республикасынын Казналыгынын эсеби 

2042 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун эсептери 

2043 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун 

депозиттери 

2044 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин депозиттери 

2045 Жергиликтъъ бийлик органдарынын депозиттери 

2046 Ёкмёттък башка мекемелердин депозиттери 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29.0975\14 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын  

25-мартында 29-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелери жёнъндё» токтомго ёзгёртъъ киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелери жёнъндё» токтомго сунуш кылынган тёмёнкъдёй ёзгёртъъ бекитилсин

- 2-главанын 2.4.1-пунктундагы «ёз ишин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын же къбёлъгън негизинде жъзёгё ашырган» деген сёздёр алынып салынсын.  

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык компанияларды тааныштырсын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу А.А.Мырзаев мырзага жъктёлсън

 

Улуттук банктын Тёрагасынын 

милдетин аткаруучу Жээнбаева Б. Ж. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 13.1079\4 токтому 

 

 

Аманатчыларга компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашыруу ъчън 

банк-агентке карата талаптарды бекитъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына, «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамынын 7-статьясынын 8-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Аманатчыларга компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашыруу ъчън банк-агентке карата талаптар (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигине караштуу Аманаттарды коргоо агенттигин жана коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Тёрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу А.А.Мырзаевге жъктёлсън. 

 

Тёрага ъчън 

Улуттук банктын Тёрагасынын 

милдетин аткаруучу Чокоев З.Л. 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2010-жылдын «13»октябрындагы 

N 79\4 токтому менен бекитилген 

 

 

Компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашыруу ъчън банк-агентке карата талаптар 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашыруу ъчън банк-агентке карата талаптар (мындан ары-Талаптар) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» жана «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан. 

2. Аманатчыларга компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашыруу Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Депозиттерди коргоо агенттиги тарабынан (мындан ары-Агенттик), Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамына ылайык, бир же бир нече банктарды-агенттерди тандоо аркылуу жъзёгё ашырылат. 

3. Бул Талаптар аркылуу гарантиялык учур келип жеткен шартта, аманатчыларга компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашыруу ъчън банк-агентти тандоо боюнча кошумча критерийлерди белгиленет жана ал депозиттерди коргоо системасынын бардык катышуучу банктарына (мындан ары - банктар) таркатылат. 

4. Бул Талаптарда Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамында камтылган аныктамалар колдонулат. 

 

2. Банк-агентке карата талаптар 

 

5. Аманатчыларга компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашыруу ъчън банк агент Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамынын 7-статьясынын 6-пунктунда белгиленген негизги талаптарга жооп беръъгё тийиш.  

6. Компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашырууга талапкер банк, банк-агент ъчън белгиленген негизги талаптардан тышкары, тёмёнкъ кошумча талаптарга жооп беръъгё тийиш: 

1) банктын алгылыксыз ишкердик абройго ээ экендигин тастыктаган маалыматтардын жоктугу шартында, банктык кызмат кёрсётъълёр рыногунда кеминде 2 жылдык иш тажрыйбасы; 

2) Улуттук банк тарабынан банкка CAMELS системасы боюнча ыйгарылган жыйынтыктоочу рейтинг «2»ден тёмён болбоого тийиш;  

3) билдирме берген учурга карата чыгашасыз иштёёсъ, ёткён 2 жылдагы иши тууралуу маалыматтарды жана банкты келечекте ёнъктъръънън реалдуу планы (кеминде бир жылга стратегиялык планы); 

4) ёткён эки отчеттук мезгил ъчън тышкы аудитордун алгылыктуу корутундусуна ээ болу;  

5) банк, компенсациялык тёлёёлёрдъ натыйжалуу жъзёгё ашыруусу ъчън программалык камсыздоого, операциялык системаларга, тиешелъъ квалификацияга ээ сандагы кызматкерлерге, ошондой эле кътълъп жаткан компенсациялык тёлёёлёрдън кёлёмънё жана масштабына шайкеш келген тиешелъъ шарттарга ээ болууга тийиш

6) Аманаттар боюнча акча каражаттарын которуу учурунда банк Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди бузбайт. 

7. Банк жетекчилиги, компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашырууга банктын катышуусу, анын негизги ишине терс таасирин тийгизбей тургандыгына ынануусу зарыл. Мында банк, биринчи кезекте ага карата гарантиялык учур келип жеткен банктын кардарларын тейлёёгё даярдыгын тастыктоого тийиш.  

8. Банк тёмёнкъ учурларда банк-агент катары иш алып бара албайт: 

1) ушул талаптардын 5, 6, 7-пункттарда кёрсётългён талаптардын кайсы бирине болбосун банктын ылайык келбёёсъ; 

2) Депозиттерди коргоо фондусуна салымдар боюнча жана салык органдарына ошондой эле Социалдык фондго башка милдеттъъ тёлёмдёр боюнча карызы болгон болсо. 

9. Банк-агентти тандоодо ёткёндё банк-агенттин функциясын ийгиликтъъ жъзёгё ашырган банкка, ошондой эле банктын капиталында бардык башка бирдей шарттарда мамлекет катышкан банкка артыкчылык берилиши мъмкън. 

10. Эгерде, аманаттар боюнча компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашырган банк-агенттин CAMELS системасы боюнча рейтинги начарлаган, же ишинин башка кёрсёткъчтёръндё алгылыксыз тенденциялар орун алган шартта, Улуттук банктын сунушу боюнча Банк-агентти тандоо боюнча Сынак комиссиясы тарабынан компенсацияларды тёлёё милдетин башка банкка ёткёръп беръъ маселеси каралышы мъмкън.  

 

3. Корутунду жоболор 

 

11. Банк-агент, Депозиттерди коргоо фонду тарабынан банк-агенттин тескёёсънё компенсациялык тёлёёлёрдъ жъзёгё ашыруу ъчън ёткёрълъп берилген акча каражаттардын максаттуу пайдаланышы, ошондой эле банктын аларга карата гарантиялык учур келип жеткен аманатчыларын сапаттуу тейлёёгё алынышы ъчън жооп берет. Милдеттенмелерин талаптагыдай аткарбаган учурда, банк-агент Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.  

12. Ушул Талаптарда каралбаган жоболор Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында жёнгё салынат.  

13. Эгерде, банктардын бири дагы банк-агентке карата коюлган талаптарга жооп бербесе, Аманаттарды коргоо агенттиги компенсацияларды Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамына ылайык мъмкън болгон башка ыкмалар боюнча тёлёёсъ мъмкън.  

14. Банк тутумунда тъптёлгён жагдайга жараша, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Ёкмётънё макулдашуу менен банк-агенттерге карата башка кошумча талаптарды белгилеши мъмкън.