Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2010 жылдын 6 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16 июнундагы № 49/3 «Экобанк» ААКсынын капиталдын шайкештик стандарттарын сактоосуна карата талаптар жёнъндё токтому; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16 июнундагы № 49/4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 5-мартында 27-07 номеринде каттоодон ёткёрългён № 5/1 “Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, реорганизациялоо жана жоюу жёнъндё” жобо тууралуу” токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16 июнундагы № 49/5 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25 декабрында 118-07 номеринде каттоодон ёткёрългён № 54/1 “Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу” токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё токтому; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/1 “Банктар аралык кредиттик операциялар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоодон ёткёртъъ эрежелерин бекитъъ тууралуу токтому; 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30 июнундагы № 52/4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё” токтому; 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30 июнундагы № 52/5 “Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында, Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё” жобо тууралуу токтому; 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16.0649\3 токтому 

 

"Экобанк" ААКсынын капиталдын шайкештик стандарттарын сактоосуна карата талаптар жёнъндё 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/4 токтому менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча” нускоонун талабы, алгачкы долбоордун алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды ишке ашырган шартта, "Экобанк" ААКсына таркатыла тургандыгы белгиленсин.  

2. Бул токтом 2006-жылдын 16-майындагы Кыргыз Республикасы, Ислам ёнъктъръъ банкы жана «Экобанк» ААКсынын ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жана каржылоо принциптерин колдонууга киргизъъгё тиешелъъ ёз ара тъшънъшъъ Меморандумунун талабын жъзёгё ашыруунун чегинде тъзългён Жетектёёчъ комитетке жёнётълсън. 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 19-мартында 31-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 9/1 «Каржылоонун ислам принциптерине ылайык жъзёгё ашырылган операцияларды эске алуу менен «Экобанк» ачык акционердик коомунун капиталынын шайкештик коэффициенттерин эсептёё ёзгёчёлъктёръ жёнъндё» нускоо тууралуу» токтому къчън жоготту деп таанылсын

4. Токтом 2010 жылдын 1- июлунунан тартып къчънё кирет.  

5. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

6. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо Башкармалыгы ушул токтом менен «Экобанк» ААКсын тааныштырсын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын мъчёсъ, айым С.К.Алыбаевага ыйгарылсын.  

 

Тёрагасынын милдетин аткаруучу Чокоев З.Л. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16.0649\4 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 5-мартында 27-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/1 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, реорганизациялоо жана жоюу жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Улутук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 5-мартында 27-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/1 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, реорганизациялоо жана жоюу жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Токтом ага кол койгон учурдан тартып къчънё кирет. 

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык компанияларды тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Тёрагасынын 

орун басарынын милдетин аткаруучу А.А. Мырзаевге жъктёлсън.  

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Чокоев З.Л. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16.0649\5 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде каттоодон ёткёрългён №54/1 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомуна 

ёзгёртъълёрдъ жёнъндё 

 

Тёлём системалары башкармалыгынын Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жана чыгашаларынын структуралык классификациясына ёзгёртъълёрдъ киргизъъгё тиешелъъ кайрылуусу боюнча маалыматын карап кёръп, улуттук валютадагы нак эмес каражаттар агымына анализдёёлёрдъ жъргъзъъ жана алардын ачык-айкындуулугун камсыз кылуу ъчън кёрсёткъчтёрдъ системага салууну ёркъндётъъ максатында, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7, 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 54/1 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) киргизилсин

2. Тёлём системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусун, республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын

3. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Банктык эсептешъълёр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебинде, Пакеттик клиринг системасында жана Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасында тёлёмдёрдън коддорунун маалымдамасына тиешелъъ ёзгёртъълёрдъ киргизишсин

4. Тёлём системалары башкармалыгы, Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторунун андан ары белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон ёткёртълъшъ ъчън аны Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жёнётсън.  

5. Токтом, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинде мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён 2 жумадан кийин къчънё кирет

6. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Тёрагасынын милдетин аткаруучу З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Чокоев З. Л. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16.06 49\5 токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторуна ёзгёртъълёр.  

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылыдн 30-ноябрындагы №54/1 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторуна тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин:  

1. «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча тёлёмдёр» деп аталган 1-бёлъктън «Кызматкерлердин камсыздандыруу тёлёмдёръ» деп аталган 12110000 тобунун элементтери тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

 

Тёлём коду 

Тёлём багытынын аталышы 

12110000 

Кызматкерлердин камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12110100 

Кызматкерлердин камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12110101 

Мамлекеттик пенсияны топтоо фондусуна негизги карыздар боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12110102 

Мамлекеттик пенсияны топтоо фондусуна мёёнётъндё тёлёнбёгён карыздар боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу тёлёмдёръ  

12110103 

Мамлекеттик пенсияны топтоо фондусуна мурдатан калган карыздар боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу тёлёмдёръ 

 

2. «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча тёлёмдёр» деп аталган 1-бёлъктън «Жумуш беръъчълёрдън камсыздандыруу тёлёмдёръ» деп аталган 12120000 тобунун элементтери тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

 

12120000 

Жумуш беръъчълёрдън камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12120100 

Жумуш беръъчълёрдън камсыздандыруу тёлёмдёръ 

12120101 

Жумуш беръъчълёрдън жана жумушчулардын негизги карыз боюнча камсыздандыруу тёлёмдёръ (Мамлекеттик пенсияны топтоо фондусунан тышкары) 

12120102 

Жумуш беръъчълёрдън жана жумушчулардын мёёнётъндё тёлёнбёгён карыздары боюнча камсыздандыруу тёлёмдёръ (Мамлекеттик пенсияны топтоо фондусунан тышкары)) 

12120103 

Жумуш беръъчълёрдън жана жумушчулардын мурдатан калган карыздары боюнча камсыздандыруу тёлёмдёръ (Мамлекеттик пенсияны топтоо фондусунан тышкары) 

 

3. «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча тёлёмдёр» деп аталган 

1- бёлъктън «Башка тёлёмдёр/чегеръълёр» деп аталган 12230000 тобунун элементтери тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

 

12230000 

Башка тёлёмдёр/чегеръълёр 

12230100 

Башка тёлёмдёр/чегеръълёр 

12230101 

Негизги карыз боюнча айыптык санкциялар 

12230102 

Мёёнётъндё тёлёнбёгён карыздар боюнча айыптык санкциялар 

12230103 

Мурдатан калган карыздар боюнча айыптык санкциялар 

 

 

4. «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча тёлёмдёр» деп аталган  

1- бёлъктън «Социалдык фонддун башка тёлёмдёръ» деп аталган 1230000 тобунун элементтери тёмёнкъ редакцияда: 

 

12300000 

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310000 

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310100 

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310101 

Капиталдаштырылуучу суммалар боюнча тёлёёлёр 

12310102 

Регресстик доолор боюнча тёлёёлёр 

12310103 

Мёёнётън кийинкиге жылдыргандык ъчън пайыздар 

 

 

5. «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар жана тёлёмдёр» деп аталган 2-бёлъктън «Социалдык жёлёкпулдар жана тёлёёлёр» деп аталган 27000000 тобунун элементтери тёмёнкъ редакцияда берилсин 

 

27000000 

Социалдык жёлёкпулдар жана тёлёёлёр 

27100000 

Социалдык камсыздоо боюнча жёлёк пулдар 

27110000 

Социалдык камсыздоо боюнча жёлёк пулдар 

27111000 

Социалдык камсыздоо боюнча жёлёк пулдар 

27111100 

Калкты социалдык камсыздандыруу бюнча пенсиялар 

27111101 

Мамлекеттик пенсияны топтоо фондусу боюнча пенсиялар жана тёлёёлёр 

 

 

Бишкек шаары 

2010-жылдын 30-июну N 52/1 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Банктар аралык кредиттик операциялар боюнча 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу 

жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар 

търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоодон 

ёткёртъъ эрежелерин бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7- жана 43-статьяларына жана Кыргыз Республикасынын "Кърёё жёнъндё" мыйзам талабына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоодон ёткёртъъ эрежелерин (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Улуттук банк Башкармасынын 1997-жылдын 24-декабрындагы N 26/17 "Мамлекеттик казына векселдери търъндёгъ кърёёлък камсыздоону Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон ёткёртъънън убактылуу эрежелери жёнъндё" токтому къчън жоготту деп таанылсын. 

3. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

 

"КР Улуттук банкынын ченемдик актылары" журналында, N 2010/6 жарыяланды 

 

4. Юридикалык бёлъм бул токтомду расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жъктёлсън. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын Тёрагасынын 

милдетин аткаруучу З.Чокоев 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2010 03.06 52\1 

токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоо эрежелери 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Бул Эрежелер Кыргыз Республикасынын «Кърёё жёнъндё» жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан

2. Бул Эрежелер, Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу жана Улуттук банктагы депозитарийде эсепке алынган Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън мамлекеттик баалуу кагаздары жана Улуттук банктын ноталары кърёё предметинен болгон кърёё жёнъндё келишимди Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында (мындан ары текст боюнча - Улуттук банк) каттоодон ёткёръъ процессин, ошондой эле кърёё менен камсыз кылынган милдеттенмелер аткарылган же аткарылбаган шартта кърёёлък мълккё карата кёрългён аракеттерди жёнгё салуу максатында иштеп чыккан. 

2. Ушул Эрежелерде колдонулган терминдер 

Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар (МБК) бул, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън атынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан чыгарылган, Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар жана Улуттук банктын ноталары. 

МБК депозитарийи бул, МБКларды депозитардык эсепке алууну жана сактоону, МБКга менчик укугунун ётъшън каттоодон ёткёръънъ жана аны тастыктоону жъзёгё ашырган Улуттук банк

Депо-эсеби ар бир МБК ъчън аларды эсепке алуу жана сактоо максатында ишке ашырылган жазуулар (же жазуулардын жыйындысы). 

«Депо» эсебинин кърёёлък субэсеби бул, Биринчилик дилердин же финансы-кредит мекемесинин МБК депозитарийиндеги «депо» эсебинин бёлъгъ, ал мыйзамга же келишимге негизденген МБКга карата укукка жъктёлгён кърёёлък милдеттенмени эсепке алуу ъчън каралган.  

«Депо» эсебинин инвестициялык субэсеби - бул, Биринчилик дилердин же финансы-кредит мекемесинин МБК депозитарийиндеги «депо» эсебинин бёлъгъ, аларга карата МБКларды которууну жъзёгё ашырууда чектёёлёр белгиленбейт

«Депо» эсебинин жалпы субэсеби бул, Биринчилик дилердин МБК депозитарийиндеги «депо» эсебинин бёлъгъ, ал анын кардарларына МБК ээлерине тиешелъъ чогуу алгандагы МБКларды эсепке алуу ъчън каралган. Бул эсептен МБКны которуулар, алардын ээлеринин тапшыруусу боюнча гана жъргъзълъшъ мъмкън

МБК рыногундагы Биринчилик дилер бул, МБК рыногунда иш жъргъзгён жана Улуттук банк менен биринчилик дилер катары келишим тъзгён финансылык институт.  

Ыйгарым укуктуу адам бул, кърёёлък операцияларга байланыштуу документтерге кол коюуга расмий кат, ишеним кат же билдирме менен тастыкталган ыйгарым укук чегерилген тиешелъъ ыйгарым укуктарга ээ кызматкер.  

Кърёёнъ тескёёчъ бул, МБК депозитарийиндеги «депо» эсебине ээ эмес, Кърёё кармоочунун атынан кърёёнъ тескёёчънън тапшырма- келишиминин негизинде иш алып барган, Кърёё коюучу болуп саналбаган Биринчилик дилер.  

Финансылык институттар бул, Улуттук банктан лицензия алышкан жана/же иши ал тарабынан жёнгё салынган, МБК менен операцияларды жъргъзъъ укугуна ээ коммерциялык банктар, адистештирилген финансы-кредит мекемелер. 

Финансы-кредит мекемелери - бул, МБК рыногунда операцияларды жъзёгё ашырууга Улуттук банк менен келишим тъзгён коммерциялык банктар жана институционалдык инвесторлор (инвестициялык жана пенсиялык фондулар, камсыздандыруу компаниялары жана финансылык мекемелер). 

 

3. Кърёё келишимин каттоо тартиби 

 

3. Биринчилик дилерлер, МБК депозитарийинде «депо» эсебине ээ финансы- 

кредит мекемелеринин ортосунда тъзългён кърёё келишими Улуттук банкта каттоодон ёткёрълёт

4. Кредитор (мындан ары Кърёё кармоочу) мыйзамдарда каралган ёз укуктарынын ушул Эрежелерге ылайык, Улуттук банкта каттоодон ёткёрълбёгён кърёё келишими боюнча, сатып ёткёрълъшън талап кыла албайт.  

5. Тобокелдиктерди басаьдатуу максатында, кърёё келишими акча каражаттары Карыз алуучунун (мындан ары- Кърёё коюучу) эсебине чегерилгенге чейин Улуттук банкта каттоодон ёткёрълёт. 

6. Кърёё келишимин Улуттук банкта каттоодон ёткёръъ ъчън Кърёё коюучу тёмёнкъ документтерди сунуштоого тийиш

- Кърёё коюучунун же Кърёё кармоочунун ыйгарым укуктуу адамдары тарабынан кол коюлган жана алардын мёёръ менен тастыкталган, 3 тъп нускадагы кърёё келишими

- кърёё менен камсыз болгон милдеттенменин (кредиттик келишимдин, макулдашуунун) кёчърмёсъ; 

- ушул Эрежелердин 12-пунктунда кёрсётългён учурларда, Кърёё кармоочу жана Кърёёнъ тескёёчънън ортосундагы тапшырма -келишим;  

- кърёёгё коюлуп жаткан МБКларды МБК депозитарийиндеги инвестициялык субэсептен кърёёлък субэсепке которууга Кърёё коюучунун тапшырмасы (1-тиркеме) 

- кърёё келишиминин Улуттук банкта каттоодон ёткёръъ ъчън тёлёнгёндъгънън тастыктамасынын болушу. 

7. Кърёё жёнъндё келишимде милдеттъъ жоболор камтылууга тийиш, алардын тизмеги Кърёё жёнъндё типтъъ келишимде чагылдырылган (2-тиркеме)

8. Улуттук банк, кърёё келишиминин туура тариздетилгендигин жана депозитарийиндеги Кърёё коюучунун «депо» эсебинде кёрсётългён МБКлардын болушун текшере алат. Каралган талаптарга ылайык, кърёё келишими Кърёёлък операциялар катталган журналда чагылдырылууга тийиш. Кърёё келишиминде Улуттук банктын тиешелъъ бёлъмънън начальнигинин кол тамгасы менен тастыкталган, Кърёёлък операцияларды каттоо журналына келишимдер катталган кън жана алардын номери чагылдырылышы зарыл. Келишимдин бир нускасы Улуттук банкта калат жана 3 жылдык сактоо мёёнётъ менен делого кёктёлёт, ал эми экинчи жана ъчънчъ нускалары тиешелъълъгънё жараша, Кърёё кармоочуга жана Кърёё коюучуга берилет. 

9. Улуттук банк тёмёнкъ учурларда келишимди каттоодон баш тартышы мъмкън

- тъзългён келишимдер Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында жана ушул Эрежелерде каралган талаптарга ылайык келбесе

- Кърёё коюучунун МБК депозитарийиндеги «депо» эсебинде кърёё келишиминде жана Кърёё коюучунун тапшырмасында кёрсётългён МБКлар жок болсо.  

10. Кърёёгё коюлган МБКны толук же жарым-жартылай бошотуп алуу, Кърёё кармоочунун белгиленген формада берилген билдирмеси боюнча Улуттук банк тарабынан ишке ашырылат (3-тиркеме). 

11. Улуттук банк, кърёёдё турган МБКны башка эмиссиядагы МБКга алмаштырууну Кърёё коюучу менен Кърёё кармоочунун ортосунда тъзългён, ушул Эрежеде белгиленген тартипте каттоодон ёткёрългён, кърёё жёнъндё жаьы келишимдин негизинде ишке ашырат. 

Мында, кърёёгё коюлган МБКнын жаьы чыгарылган МБКга алмаштыруу, алардын эмиссиясы кънъ ишке ашырылбайт.  

12. Эгерде камсыз кылынган милдеттенмелердин суммасы тёмёнкъчё болсо, кърёё келишимин каттоо ъчън Улуттук банкта жыйымдардын тёмёнкъдёй ёлчёмдёръ белгиленет

1 000 минималдуу эсептик кёрсёткъчкё чейин - 1 минималдуу эсептик кёрсёткъч

1 000 минималдуу эсептик кёрсёткъчтён жогору - 2 минималдуу эсептик кёрсёткъч; 

10 000 минималдуу эсептик кёрсёткъчтён жогору - 3 минималдуу эсептик кёрсёткъч. 

 

4. Кърёё келишимин каттоонун айрым ёзгёчёлъктёръ 

 

13. Кърёё кармоочу (юридикалык жак - резидент/резидент эмес) МБК депозитарийинде депо-эсебине ээ эмес болгон шартта Улуттук банк, Кърёё кармоочу Биринчилик дилерлеринин бири (Кърёё коюучу болуп саналбаган) менен Кърёёнъ тескёёчъ болууга макул экендигин билдирген макулдук тапшырмасын тъзгён шартта гана кърёё келишимин каттоодон ёткёртёт. Макулдук- тапшырмасында кърёёлък операцияларга байланыштуу документтерге анын атынан кол коюуга укугун Кърёё кармоочу ушул Эрежелерге ылайык Кърёёнъ тескёёчъгё ыйгара тургандыгы каралууга тийиш. 

Кърёё кармоочу менен Кърёёнъ тескёёчънън ортосунда кол коюлган макулдук- тапшырмасынын тъп нускасы, ушул Эреженин 6-пунктунда кёрсётългён документтер менен бирге Улуттук банка сунушталат. 

14. Кърёё коюучунун кърёёлък субэсебинде турган МБКларды Кърёё кармоочунун инвестициялык субэсебине же болбосо Кърёёнъ тескёёчънън МБК депозитарийиндеги жалпы субэсебине которуу, Кърёё кармоочунун же Кърёё тескёёчънън тапшырмасы боюнча Улуттук банк тарабынан ишке ашырылышы мъмкън (4-тиркеме). 

Улуттук банк, Кърёё кармоочунун Кърёё коюучуга макулдашылган тапшырмасынын негизинде кърёёгё коюлган МБКларды Кърёё кармоочунун инвестициялык субэсебине же Кърёёнъ тескёёчънън МБК депозитарийиндеги жалпы субэсебине, ал келип тъшкён кънъ которот.  

15. Кърёё коюучу Кърёё кармоочу алдындагы милдеттенмелерин аткарбаган шартта, кърёёгё коюлган МБКдан соттук же соттук эмес тартипте ёндъръънън жъргъзълъшъ ыктымал.  

16. Кърёё кармоочу тарабынан кърёёгё коюлган МБКдан соттук тартипте ёндъръънъ жъргъзъъ Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык, Улуттук банк кърёёгё коюлган МБКларды Кърёё кармоочунун инвестициялык субэсебине же Кърёёнъ тескёёчънън МБК депозитарийиндеги жалпы субэсебине которууну ишке ашырган, соттун Кърёё кармоочунун доосун канаттандыруу боюнча къчънё кирген чечимин сунуштоо аркылуу жъзёгё ашырылат.  

17. Кърёё кармоочу тарабынан кърёёгё коюлган МБКдан соттук эмес тартипте ёндъръънъ жъргъзъъ, Кърёё кармоочу менен Кърёё коюучунун ортосунда тъзългён, кърёё предметинен соттук эмес тартипте ёндъръънъ жъргъзъъ тартиби жёнъндё нотариалдык жактан тастыкталган келишимдин негизинде, Кыргыз Республикасынын «Кърёё жёнъндё» мыйзамына ылайык жъзёгё ашырылат. Кърёё коюучу Кърёё кармоочу алдындагы милдеттенмесин аткара албай калган шартта, Кърёё кармоочу кърёё предметинен соттук эмес тартипте ёндъръънъ жъргъзъъгё Кърёё кармоочунун укугун аныктаган, нотариустун колтамгасы менен тастыкталган кърёё предметинен соттук эмес тартипте ёндъръънъ жъргъзъъ тартиби тууралуу келишимди Улуттук банкка беръъгё тийиш. Ал эми Улуттук банк, Кърёё кармоочу тарабынан сунушталган документтердин негизинде кърёёгё коюлган МБКларды Кърёё кармоочунун инвестициялык субэсебине же Кърёёнъ тескёёчънън МБК депозитарийиндеги жалпы субэсебине которууну ишке ашырат. 

18. Кърёё коюучунун кърёё эсебиндеги МБКлардын ордун жабуу мёёнётъ тёмёнкълёргё байланыштуу келип жеткен учурларда; 1) соттук же соттук эмес териштиръълёрдън создуктурулуп кетишинен улам; 2) Кърёё коюучу жана/же Кърёё кармоочу же болбосо Кърёёнъ тескёёчъ кърёёгё карата эч кандай аракеттерди кёрбёсё Улуттук банк, алардын номиналдык наркын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук казыналыктын эсебинен, кърёё келишиминде кёрсётългён банктын корреспонденттик эсебине которот.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу, мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоо эрежелерине 

карата 1-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

___________________Башкармалыгы 

 

 

Кърёё коюучунун  

ТАПШЫРМАСЫ

 

_______________________________________________________ менен  

(Кърёё кармоочунун аталышы)  

20___жылдын «___»________ №____ кърёё келишимине ылайык, тёмёнкъ эмиссиядагы _____________________ инвестициялык субэсептен 

(МБКнын търъ кёрсётълсън)  

МБК депозитарийиндеги кърёёлък субэсепке которууну ётънём  

 

МБК каттоо номери 

МБКнын саны (даана

Номиналдык наркы (сом) 

 

 

 

Жыйынтыгында

 

 

 

 

М.О

_________________________ _______________ ____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (Аты-жёнъ) 

 

Операция жъргъзългён кън _________________________________________ 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу, мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоо  

эрежелерине карата 2-тиркеме 

 

 

Кърёё жёнъндё 

ТИПТЪЪ КЕЛИШИМ 

 

____________________________негизинде иш алып барган, мындан ары Кърёё коюучу деп аталуучу____________________________атынан____________________ бир тараптан жана _________________________________________ негизинде иш алып барган, мындан ары Кърёё кармоочу деп аталуучу ______________________________атынан ______________________________экинчи тараптан биргелешип, «Тараптар» деп аталуучулар тёмёнкълёр жёнъндё макулдашышты

1. 20___жылдын «____»________ ________________________________ боюнча милдеттенменин камсыздоосу катары Кърёё коюучу анын менчик укугуна тиешелъъ болгон тёмёнкъ эмиссиялардагы жана тёмёнкъдёй кёлёмдёгъ(дёрдёгъ) мамлекеттик баалуу кагаздарды (мындан ары-МБК), Кърёё кармоочуга кърёёгё ёткёръп берет: 

 

МБКнын каттоо номери 

МБКнын саны 

(даана

Номиналдык наркы (сом

 

 

 

Жыйынтыгында

 

 

 

2. Кърёё коюучу кърёё менен камсыз болгон милдеттенмесин мёёнётънён мурда толугу менен же жарымжартылай аткарган шартта, _________________________________________ 

(Кърёё кармоочу/Кърёё тескёёчъ)  

Кърёёгё коюлган МБКнын толугу менен же жарым-жартылай кърёёдён бошотулгандыгы жёнъндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына ёз учурунда маалымдоого милдеттенет

3. Кърёё кармоочу ушул келишимге ылайык кърёёгё коюлган МБКга ёз укугун жъзёгё ашыруу ъчън ёкъл катары (банктын аталышы) Кърёёнъ тескёёчъ кылып дайындайт

4. Кърёё менен камсыз болгон милдеттенме аткарылбаган шартта, Кърёё кармоочу кърёёгё коюлган МБКны Улуттук банктагы МБК депозитарийиндеги ёзънън инвестициялык субэсебине (же болбосо Кърёё тескёёчънън жалпы субэсебине) которууну талап кыла алат. 

5. Тараптар ортосунда кърёё менен камсыз болгон милдеттенменин аткарылышы жагында пикир келишпестиктер келип чыккан жана ушул келишимге ылайык кърёёгё коюлган МБКга укукка тиешелъъ макулдашууга жетишъъгё мъмкън эмес болгон шартта, Тараптар маселени чечип алуу ъчън арбитраждык сотко же башка сот органдарына кайрылышат

Пикир келишпестиктер жёнгё салынганга жана/же сот органынын чечими Улуттук банкка берилгенге чейин кърёёгё коюлган МБК Кърёё коючунун Улуттук банктагы МБК депозитарийиндеги кърёёлък субэсебинде сакталып турат

6. Кърёё коючунун МБК депозитарийиндеги кърёёлък субэсептеги МБКнын ордун жабуу мёёнётъ келип жеткен учурда, Тараптар алардын номиналдык наркын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук казыналыктын эсебинен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы (банктын аталышы) корреспонденттик эсебине которууга Улуттук банкка ыйгарым укук чегеришет

7. Тараптар ушул келишимдин Кыргыз Республикасында Улуттук банкында каттоодон ёткёртъъ ъчън тёлёмдёр _____________________________________  

(Кърёё коючу/Кърёё кармоочу

тарабынан тёлёнё тургандагына макулдашышты 

8. Тараптар кърёёгё коюлган МБКны Кърёё коюучуга тиешелъъ, башка эмиссиядагы МБКга алмаштыруу мъмкънчълъгънё келишишти жана бул учурда алар кърёё жёнъндё жаьы келишим тъзъъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан каттоодон ёткёртъп, ал ъчън тёлёёнън да анда жъргъзълъшънё макулдашышты. 

9. Келишим бирдей юридикалык къчкё ээ 3 тъп нускада тъзългён. Кърёё жёнъндё келишимдин бир нускасы Улуттук банкта калат, ал эми экинчиси тиешелъълъгънё жараша Кърёё коюучуга жана Кърёё кармоочуга берилет.  

 

 

Тараптардын реквизиттери

Кърёё коюучу ъчън Кърёё кармоочу ъчън 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ ______________________ ______________________  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон ёткёртългён 

20___ жылдын "___" ____________ N _____ 

_______________ ______________ ____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (аты-жёнъ) 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу, мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоо  

эрежелерине карата 3-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

___________________Башкармалыгы 

 

 

БИЛДИРМЕ

(20___ «___»_______№____ кърёё келишимине карата

 

___________________________ __________________________ байланыштуу 

(Кърёё кармоочунун аты-жёнъ) (себеби кёрсётълёт) 

_________________________________Кърёё коюучу тарабынан кърёё коюлган МБКны кърёёдён бошотууну ётънёт 

 

МБКны каттоо номери 

МБКнын саны (даана

МБКнын орду жабылган кън 

 

 

 

Жыйынтыгында

 

 

 

М.О

_________________________ _______________ ____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (аты-жёнъ

_________________________ 

(кънъ

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылган МБК търъндёгъ 

кърёёлък камсыздоону каттоо  

эрежелерине карата 4-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

___________________Башкармалыгы 

 

ТАПШЫРМА 

_______________________________________________ 

(Кърёё кармоочунун/Кърёё тескёёчънън аты-жёнъ (аталышы)

 

__________________________________менен __________________________ 

(Кърёё коючунун аты-жёнъ) (Кърёё кармоочунун аты-жёнъ) 

ортосунда тъзългён, Улуттук банкта 20___жылдын «__»_____ ___ номеринде каттоодон ёткёртългён келишимге ылайык жана _________________________________________улам, Кърёё кармоочунун  

укугунда __________________________________________________ 

(себеби кёрсётълсън)  

_______________________________________кърёёлък эсебинен 

(МБКнын търъ) 

_________________________________ депо-эсебинин инвестициялык субэсебине же  

_____________________________МБК депозитарийиндеги жалпы субэсебине 

(Кърёёнъ тескёёчънън атылышы) 

 

келишимде кёрсётългён кърёёгё коюлган МБКларды которууну ётънём  

 

МБКны каттоо номери 

МБКнын саны (даана

Номиналдык наркы (сом) 

 

 

 

Жыйынтыгында

 

 

 

М.О

_________________________ _______________ ____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (Аты-жёнъ.) 

_________________________ 

(кънъ

 

Макулдашылды: (Кърёё коюучу

М.О

_________________________ _______________ ____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (Аты-жёнъ) 

_________________________ 

(кънъ

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30.0652\4 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 95-04 номеринде каттоодон ёткёртългён 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё» жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин.  

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 3-июнунда 69-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 12/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттёё жёнъндёжобону бекитъъ тууралуу» токтом къчън жоготту деп таанылсын. 

1. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

1. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

1. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, кредиттик союздарды колдоо жана #нъктъръъ боюнча Финансы компаниясын жана м##н#ттъъ депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларды тааныштырсын

1. Ушул токтомдун аткарылышына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ, айым  

С.К. Алыбаевага ыйгарылсын

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Чокоев З.Л.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 

Башкармасынын 2010-жылдын  

30.06 52\4 

токтому менен бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 95-04 номеринде каттоодон ёткёртългён 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё» жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 95-04 номеринде каттоодон ёткёртългён 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё» жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуутоктом менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

- жобонун 1-бёлъгънън 1.1-пунктундагыЭсептешъъ-Сактык Компаниясы, Кыргыз айылчарба Финансы Корпорациясыдеген сёздёр алынып салынсын

- жобонун 1-бёлъгънън 1.7-пунктундагы “-лизингдер;” деген абзацтан кийин “-факторинг аркылуу алынган карыздык милдеттенмелер;” деген абзац менен толукталсын

- жобонун 1-бёлъгънън 1.7-пунктундагы “-лизингдер;” деген абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

- лизингдин натыйжасында алынган активдер;”; 

- жобонун 2-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 2.3-1- пункт менен толукталсын

“2.3-1. Факторинг дегенден улам, акчалай талапты ыйгарып беръъ алдында каржылоону тъшънъъ зарыл, мында бир тарап (финансылык агент) акча каражаттарын башка бир тарапка (кардарга) кардардын товарларды сунуштоосунан, иштерди аткаруусунан же ъчънчъ жакка кызмат кёрсётъълёрънён улам келип чыккан, анын (кредитордун) ъчънчъ жакка (карызгерге) карата акчалай талаптарынын эсебине ёткёръп берет же ёткёръп беръъгё милдеттенет, ал эми кардар ошол ъчънчъ жакка акчалай талабын финансылык агентке ыйгарып берет же ыйгарып беръъгё милдеттенет”; 

- жобонун 3-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 3.6-1-пункт менен толукталсын

“3.6-1. Банктык топтун бир эле карыз алуучуга же карыз алуучулар менен байланыштуу топко сунушталган активдерин классификациялоону жъргъзъъдё, ошол активдердин банктык топтун ар бир катышуучусу тарабынан жъргъзългён классификацияланышын эске алуу менен ал активдерди банктык топтун ар бир катышуучусу тарабынан жъргъзългён классификациялоонун категорияларынын эь тёмёнкъсъ (начары) боюнча классификациялоо зарыл.”; 

- жобонун 12-бёлъгънън 12.1-пунктунун бътъндёй тексти боюнчакредитдеген сёздёрдён кийин ар кандай жёндёмёлёрдёфакторинг аркылуу алынган карыздык милдеттенмелердеген сёз менен толукталсын. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30.0652\5 токтому 

 

„Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё“ жобону бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё“ мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кароого сунушталган Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында, Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё“ жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёлдък башкармалыгы ушул токтом менен алмашуу бюролорун, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасынын мъч#съ С.К.Алыбаева айымга жъкт#лсън. 

 

Тёраганын милдетин аткаруучу. Чокоев З.Л. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2010-жылдын 30.06  

52\5 токтому менен бекитилген 

 

«Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында, Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо 

 

1 - глава  

Жалпы жоболор 

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё», «Чет ёлкё валютасындагы операциялар жёнъндё» жана «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого каршы аракеттер жёнъндё» мыйзамдарга ылайык иштелип чыккан. 

2. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого каршы аракеттенъъ максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) лицензиясына ээ алмашуу бюролорунда ички контролдукту уюштуруу боюнча минималдуу талаптарды аныктоо, бул Жобонун максаты болуп саналат.  

3. Улуттук банк терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында ички контролдукту уюштуруу ъчън алмашуу бюролорунун ишине инспекциялоону жъргъзъп, алардын жыйынтыгы боюнча маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо боюнча Мамлекеттик кызматына (мындан ары - ФЧМК) белгиленген тартипте жёнётёт. 

4. Ушул Жобонун максаттарында тёмёнкъдёй тъшънъктёр колдонулат

Милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон операциялар (бътъмдёр) бул, Кыргыз Республикасынын «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё» мыйзамынын 6-статьясында каралган акча каражаттары же мълк менен жъргъзългён операциялар (бътъмдёр).  

Шектъъ операция (бътъм) бул, Кыргыз Республикасынын «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё» мыйзамына ылайык шектъъ операциялардын (бътъмдёрдън) белгилери байкалган операция (бътъм), башкача айтканда, айкын экономикалык же так мыйзамдык максаттарды кёздёбёгён, ФЧКМ тарабынан бекитилген шектъъ операциялардын белгилеринин тизмегине ылайык, ошол юридикалык жактын же жеке адамдардын ишине мънёздъъ болбогон акча каражаттары же башка мълк менен ишке ашырылган операциялар (бътъмдёр)

Ички контролдук бул, милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон операцияларды жана шектъъ операцияларды (бътъмдёрдъ) аныктап табуу, ошондой эле терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) тъздён-тъз байланыштуу болгон акча каражаттары же мълк менен ишке ашырылган башка операцияларга (бътъмдёргё) бёгёт коюу жагында кёрългён чаралардын жыйындысы.  

Идентификациялоо (тастыктоо) бул, жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан берилген документтердин тъп нускаларынын же белгиленген тартипте къбёлёндърългён алардын кёчърмёлёрънън негизинде, ошол жеке адамдар жана юридикалык жактарга тиешелъъ маалыматтарды «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё» мыйзамга ылайык аныктоо.  

Милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон операцияларды аныктоо бул, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында ички контролдуктуу уюштуруу баскычы, анда Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген критерийлердин жана белгилердин негизинде, милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон операцияларды аныктоо иши камтылат.  

Катталган сумма бул, Улуттук банктын операция (бътъм) ишке ашырылган кънгё карата эсептик курсу боюнча 50 000 сом ёлчёмъндёгъ кёрсёткъч (чет ёлкё валютасындагы эквивалентте).  

2 - глава 

Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ боюнча ички контролдук эрежелери 

 

5. Нак чет ёлкё валютасы менен операцияларды жъзёгё ашырууда алмашуу бюролорунун кызматкерлери тёмёнкъ иш-чараларды аткарууга тийиш

1) кардарды идентификациялоо, кардардын жеке адамдын ким экендигин аныктоо: аты-жёнън, жашаган жерин, туулган жылын, жарандыгын, инсандыгын тастыктаган (паспорттогу) жана чет ёлкё жаранынын жана жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документти, жашаган (катталган) жеринин же турган жеринин дарегин, салык тёлёёчънън идентификациялык номерин (болгон болсо) же социалдык коргоо къбёлъгънън номерин, акча каражаттарын же мълктъ тескёёгё ыйгарым укуктарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык талап кылынган башка маалыматтарды

Кардарды идентификациялоо эгерде, ишке ашырылган операциялардын (бътъмдёрдън) суммасы, катталган суммага барабар же андан ашкан учурда, ошондой эле ошол операцияларда (бътъмдёрдё) шектъъ операциялардын (бътъмдёрдън) белгилери камтылгандыгы аныкталган шартта гана ишке ашырылат. 

2) эгерде ишке ашырылган операциялардын (бътъмдёрдън) суммасы, катталган суммага барабар же андан ашкан учурда, ошондой эле ошол операцияларда шектъъ операциялардын (бътъмдёрдън) белгилери камтылса, Кардарлар менен ишке ашырылган операциялар жёнъндё маалыматтарды каттоо журналында (мындан ары-Журнал) чет ёлкё валютасы менен алмашуу операциялары тууралуу маалыматтарды каттоо. Журнал номерленген, кёктёлгён жана ага юридикалык жактын же жеке ишкердин мёёръ басылууга тийиш; 

3) кардарды идентификациялоого тиешелъъ документтердин жана жазуулардын кёчърмёлёръ жана чет ёлкё валютасы менен жъргъзългён алмашуу операциялары боюнча маалыматтар, алмашуу бюролору менен кардардын ортосунда бътъм келишилгенден кийинки кеминде беш жыл аралыгында сакталышы зарыл;  

4) милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон жана шектъъ операциялардын (бътъмдёрдън) белгилери камтылган, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерге тартылуу тобокелдигине дуушар болгон операцияларды (бътъмдёрдъ) аныктоо жана табуу;  

Алмашуу бюролорунун иш ёзгёчёлъгън эске алуу менен ФЧМКнын ченемдик укуктук актыларына ылайык, шектъъ операциялардын белгилеринин жана алардын критерийлеринин жалпы тизмегинин негизинде, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерге тартылуу тобокелдигине дуушарланган шектъъ операциялардын белгилеринин жана критерийлеринин тёмёнкъдёй тизмеги аныкталган

талап кылынган маалыматтарды (аты-жёнъ, катталган жана жашаган жери, туулган жылы, паспорттук маалыматтарын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык талап кылынган башка маалыматтарды) беръъдён кардардын себепсиз баш тартуусу; 

жъзёгё ашырылып жаткан операциялардын куруялуулугунун кардар тарабынан сакталышына шектенъъ орун алса

нак чет ёлкё валютасын сатып алуу/сатуу боюнча операциялардын бир ай ичинде бир эле адам (жак) тарабынан 14 же андан кёп жолу ишке ашырылышы

операцияны ишке ашырууда кардардын негизсиз эле, ашкере тынчсыздануусу

наркы тёмён банкнотторго алмашуу же тескерисинче аларды алмаштыруу.  

5) айдын 1 жана 16сына карата абал боюнча, айына эки жолу журналда катталган маалыматты, алмашуу бюросунун коштомо каты менен электрондук документ търъндё ФЧМКга беръъ. Алмашуу бюросунун жетекчиси кол коюп, анын мёёръ (штампы) менен къбёлёндърългён коштомо катта, алар тууралуу маалыматтар ФЧМКга берилип жаткан кардарлардын саны камтылууга тийиш. 

Башка учурларда ФЧМКга макулдашуу боюнча журналда катталган маалыматтар, алмашуу бюросу тарабынан анын жетекчисинин колу коюлуп, мёёръ (штампы) менен къбёлёндърългён кагаз жъзъндёгъ документ търъндё жёнётълёт. 

Маалыматты кагаз жъзъндё сунуштоону макулдашуу ъчън алмашуу бюросу, тиешелъъ катты макулдашуу баракчасы менен кошо ФЧМКга жёнётёт, анда маалыматты электрондук документ търъндё сунуштоо мъмкънчълъгънън жоктугунун себеби да кёрсётълъъгё тийиш.  

6) эгерде нак чет ёлкё валютасы менен операциялардын суммасы 1 000 000 сомго барабар болсо же андан ашып кетсе (чет ёлкё валютасындагы эквивалентте), ошондой эле операцияга тиешелъъ маалыматтар шектъъ операциялардын белгилерин камтыса, анда ошол операциялар тууралуу маалыматты ал ишке ашырылган къндён кийинки жумуш кънънён кечиктирбестен, ФЧМК белгилеген тартипке ылайык ага жёнётълъшъ зарыл

7) ФЧМКга берилген бардык билдиръълёрдън (отчеттордун) кёчърмёлёръ отчет (билдиръъ) тъзългён къндён кийинки кеминде беш жыл сакталып турат

6. Алмашуу бюросу маалыматтардын ФЧМКга берилгендиги тууралуу «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё» мыйзамына ылайык, кардарларга жана башка жактарга маалымдоого укугу жок. 

7. Алмашуу бюросу кардарды идентификациялоо жана нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операциялары боюнча маалыматтардын купуялуулугунун сакталышын камсыз кылууга тийиш.  

8. Алмашуу бюросу ушул Жобону кошо алганда, жогоруда аталган мыйзам талаптарын бузууга жол бергендиги ъчън Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган тартипте жоопкерчилик тартышат.