Кайта келүү

Журнал “Нормативные акты НБКР” 1 за 2010 г.  

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 18- ноябрындагы 46/4 Кыргыз Республикасынын ёнъктъръъ фонду” жабык акционердик коомунун ишин тартипке салуу жёнъндё убактылуу жобо тууралуу токтому

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 16- декабрындагы 49/8 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён 26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё” токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу токтому”

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 16- декабрындагы 49/17 “Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 16-январында 3/3 номериндеги “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё” Улуттук банк Башкармасынын токтомуна толуктоолорду киргизъъ жёнъндё” токтому

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 23- декабрындагы 50/2 “Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын соода-маалымат электрондук системасы аркылуу тооруктарды ёткёръъ эрежелери жёнъндё токтому

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 23- декабрындагы 50/6 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон ёткёрългён 25/3 “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё” жана “Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё” жоболорду бекитъъ тууралуу токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу токтому

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 23- декабрындагы 50/7 “Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу токтому

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 23- декабрындагы 50/17 “Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27 майындагы 25/8 “Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду” ЖЧК сынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ тууралуу” токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу токтому;  

 

Бишкек шаары 

2009-жылдын 18-ноябры N 46/4 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

"Кыргыз Республикасынын ёнъктъръъ фонду

жабык акционердик коомунун ишин тартипке салуу жёнъндё 

убактылуу жобо тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын ёнъктъръъ фондусунун ишин тартипке салуу жёнъндё убактылуу жобо тууралуу долбоорун карап кёръп, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына жана "Кыргыз Республикасынын ёнъктъръъ фонду жёнъндё" мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

1. "Кыргыз Республикасынын ёнъктъръъ фонду" жабык акционердик коомунун ишин тартипке салуу жёнъндё убактылуу жобо бекитилсин (кошо тиркелъъ). 

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет

 

"КР Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары" журналында, N 2010/1 жарыяланды 

 

3. Юридикалык бёлъм бул токтомду расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Адилет министрлигине жёнётсън

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк башкармасынын Тёрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк башкармасынын 

2009-жылдын 18-ноябрындагы 

N 46/4 токтомуна карата 

тиркеме 

 

"Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусу

жабык акционердик коомунун ишин жёнгё салуу жёнъндё

УБАКТЫЛУУ ЖОБО 

 

1. Жалпы жоболор 

2. Фонддун мъмкън болуучу тобокелдиктерин тескёё 

3. Фонд милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон талаптар 

4. Активдерди классификациялоо, Фонддун потенциалдуу 

жоготууларынын жана чыгым тартууларынын ордун жабууга 

кам тъзъъ 

5. Баалуу металлдар менен операциялар 

6. Фонддун ишине карата белгиленген талаптардын 

сакталышына кёзёмёлдък 

7. Фонддун маалыматтарды, мезгил-мезгили менен берилъъчъ 

отчетторду жана башка отчетторду беръъ тартиби жана 

мёёнёттёръ 

1-тиркеме. Кыргыз Республикасынын ёнъктъръъ фондунун 

мезгил-мезгили менен берилъъчу отчету 

2-тиркеме

1-форма. Жаьы берилген кредиттер жёнъндё отчет 

2-форма. Активдъъ операциялар жёнъндё отчет 

3-форма. Кредиттерди тёлёё жёнъндё отчет 

4-форма. Кредит портфелдин абалы жёнъндё отчет 

5-форма. Баалуу кагаздар портфелинин абалы жёнъндё отчет 

6-форма. Чет ёлкё активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Ушул "Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусунун ишин жёнгё салуу жёнъндё" убактылуу жобо (мындан ары - Убактылуу жобо) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё", "Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусу жёнъндё" мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан

1.2. "Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусу" жабык акционердик коому (мындан ары - Фонд) милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон талаптарды белгилёё, ушул Убактылуу жобонун максаты болуп саналат

1.3. Ишин жъзёгё ашырууда Фонд, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген талаптарды бузбастан, тобокелдиктерди тескёё боюнча ички саясатына ылайык, кыйла катуулатылган талаптарды белгилеши мъмкън

 

2. Фонддун мъмкън болуучу тобокелдиктерин тескёё 

 

2.1. Ёз ишине мънёздъъ болгон тобокелдиктерди минимизациялоо максатында Фонд, тобокелдиктерди тескёё жагында аларды камтуу чёйрёсънё, жъргъзълъп жаткан операциялардын канчалык татаал экендигине жараша концепцияларды, саясаттарды, эрежелерди жана жол-жоболорду иштеп чыгуу менен Директорлор кеьешинде бекиттирип алуусу зарыл

2.2. Фонддун тобокелдиктерди тескёё боюнча концепциясында, тёмёндё келтирилген ыкмалардын бири караштырылууга тийиш

- тобокелдиктердин ар бир търъ ъчън ёзънчё саясаттарды иштеп чыгуу жана кабыл алуу

- башка ички саясаттарда (кредиттик жана инвестициялык саясат, активдерди жана пассивдерди тескёё саясаты, ликвиддъълък саясаты же башка саясаттар) тобокелдикти тескёё маселелеринин камтылышын караган бул багытта бирдиктъъ саясаттын иштелип чыгышы

2.3. Фонддун тобокелдиктерди тескёё концепциясында анын иш максаттарына жетишъъгё алгылыксыз таасирин тийгизиши мъмкън болгон бардык тобокелдиктер камтылууга тийиш

2.3.1. Кредиттик тобокелдик, Фонд тарабынан бул тобокелдикке дуушарлануу деьгээли аныкталууга тийиш. Кредиттик тобокелдикти тескёё анын келип чыгуу себептерин четтетъъдён жана ички жана тышкы финансылык рыноктордо байкалган тенденцияларды аныктоодон кёрънъъгё тийиш, аларга ылайык кредиттик тобокелдикти болжолдоого жана аны Фонддун кредит саясатында жана тобокелдикти тескёё концепциясында белгиленген деьгээлден жогору болбогон чекте токтотуп туруу ъчън зарыл чаралар кёрълёт

2.3.2. Каражаттарды активдердин белгилъъ бир търънё, экономиканын белгилъъ бир тармагына же республиканын белгилъъ бир регионуна жайгаштыруу боюнча жъргъзългён иштин натыйжасында келип чыккан концентрациялануу тобокелдиги. Фонд тарабынан жол берилген чектеги ёлчёмън сандык негизде аныктаган концентрациялануу тобокелдигин чектёё системасы белгиленъъгё тийиш

2.3.3. Баалуу кагаздар жана финансы инструменттери менен операцияларды жъргъзъънън натыйжасында, Фонд дуушар болушу ыктымал болгон рыноктук тобокелдик

Фонддун рыноктук тобокелдикти тескёё боюнча саясатында жана жол-жоболорунда баа тобокелдигин, пайыздык чен тобокелдигин, валюта тобокелдигин тескёё чаралары караштырылууга тийиш

2.3.4. Ёлкёлък тобокелдиги Фонддун ишине мънёздъъ болгон операциялардын кёлёмънё жана татаалдыгына жараша трансферт тобокелдигин жана суверендик тобокелдигин камтууга тийиш

2.3.5. Къндёлък негизде жъргъзългён операцияларды кошо алганда Фонддун ишинин бардык търлёръндё жана продуктыларында орун алышы мъмкън болгон операциялык тобокелдик

2.3.6. Фонд ёзънё алган милдеттенмелерди аткаруусу ъчън ликвиддъъ активдердин жетишсиздигинин натыйжасында келип чыккан, ликвиддъълъктъ жоготуу тобокелдиги

2.3.7. Фонддун ишинде орун алышы мъмкън болгон абройду жоготуу тобокелдиги, бул тобокелдикти тескёё ъчън натыйжалуу жёнгё салынган корпоративдик башкаруу системасынын, ылайык келъънън комплекстъъ саясатынын, ички контролдуктун, ички аудиттин болушу зарыл жана башкаруу маалымат системасынын артыкчылыктары пайдаланылууга тийиш

2.3.8. Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарын, Улуттук банк тарабынан белгиленген эрежелердин же жоболордун, ички саясаттардын жана жол-жоболордун же этикалык нормалардын шарттарын бузууга жол берген учурда келип чыгышы ыктымал болгон, ылайык келбёё тобокелдиги

2.3.9. Баалуу кагаздарды жана башка мълктёрдъ ишеним боюнча тескёёгё алуу тобокелдиги, Фонд ушул тобокелдикти минимумга жеткиръъ максатында, ээлери мамлекеттик кызматкерлер, ошондой эле Фонддун жетекчилери жана кызматкерлери болбогон баалуу кагаздарды ж.б. мълктёрдъ ишеним боюнча тескёёгё алууну караштырууга тийиш

2.3.10. Тобокелдиктердин башка търлёръ, бул жагдайлар келип чыккан шартта, Фонддун Директорлор кеьеши аларды тобокелдиктерди тескёё концепциясында камтуу менен ошол тобокелдиктерди тескёё боюнча саясаттарды бекитъъгё тийиш

Тобокелдиктерди аныктоо, ёлчёё, аларга мониторингди жана контролдукту жъргъзъъ боюнча минималдуу талаптар Фонддун ишинде келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктердин башка търлёрънё да таркатылууга тийиш

2.4. Тобокелдиктерди тескёё тёмёнкълёрдъ кошо алганда, Фонддун ишинин бардык деьгээлинде ар тараптуу негизде жана бир эле учурда жъзёгё ашырылууга тийиш

1. Фонддун ишине мънёздъъ болгон тобокелдиктерди тескёё жагында анын Директорлор кеьешинин жана Башкармасынын жоопкерчиликтерин жана ыйгарым укуктарын караган стратегиялык деьгээл

2. Тобокелдиктер боюнча маалыматтарды, баяндамаларды даярдоого байланыштуу орто звенонун жана функционалдык бёлъмдёрдън жетекчилеринин тобокелдикти тескёё жагында ишин камтыган, Фонддун структуралык бёлъмдёрънън функциясын чагылдырган макродеьгээл

3. Фонддун атынан тобокелдикти ёзънё алган адамдардын функцияларын жана ыйгарым укуктарын кошо алганда, операциялык жол-жоболор, ички контролдук жол-жоболор жана Фонддун жетекчилиги тарабынан белгиленген башка жол-жоболор менен чектелген микродеьгээл

2.5. Фонддун тобокелдикти тескёё жагындагы концепциясында орун алган тобокелдиктерди кароого алуу жана баа беръъ ошондой эле, тёмёнкъ аракеттерди кошо алганда, Фонддун ишин жъзёгё ашырууда келип чыккан тобокелдиктерди тескёё боюнча ёз ара аракеттердин топтому караштырылышы зарыл

2.5.1. Тобокелдиктерди аныктоо, аларды иликтеп табууга, б.а. идентификациялоого багытталууга тийиш болгон туруктуу негизде жъзёгё ашырылган процесс

2.5.2. Фонддун ишинин тышкы жана ички шарттарын эске алуу менен жъргъзълъъгё тийиш болгон тобокелдиктерди ёлчёё процесси. Фонд тарабынан колдонулган тобокелдиктерди ёлчёё жагындагы инструменттерде орун алган тобокелдиктин татаалдыгы жана деьгээли чагылдырылууга тийиш. Фонд тобокелдикке ёлчёёлёрдъ жъргъзъъ боюнча колдонулган инструменттерге баа беръънъ мезгил-мезгили менен ишке ашырып турушу зарыл

2.5.3. Тобокелдикке контролдук. Фонд иштеп чыккан саясаттарында, эрежелеринде жана жол-жоболорунда тобокелдикти тескёё ишине катышкан ёз кызматкерлеринин жоопкерчиликтерин жана алардын укуктарын, жоопкерчиликтерин чектеген лимиттерди караштырууга жана белгилёёгё тийиш. Ошондой эле, Фонд тарабынан белгиленген тартипке ылайык эпке кёнъъгё баруу мъмкънчълъктёрън же кёрсётългён талаптарга ёзгёртъълёрдъ киргизъъ зарылчылыгы караштырылууга тийиш

2.5.4. Фонддун тобокелдик деьгээлин ёз убагында аныктоону камсыз кылуу ъчън тобокелдиктердин мониторинги. Тобокелдиктерге мониторинг боюнча отчеттор мезгил-мезгили менен даярдалып, так маалыматтарды камтып, ёз учурунда тиешелъъ чаралардын кабыл алынышы ъчън Фонддун Директорлор кеьешине берилип турууга тийиш

2.6. Фонддун тобокелдиктерине ёз учурунда кёз карандысыз контролдукту жъргъзъъ ъчън Директорлор кеьеши Фонддун тобокелдиктерди тескёё боюнча саясатын жъзёгё ашыруу ъчън жоопкерчиликтъъ болгон тобокелдик-менеджерин дайындайт, ал Фонддун ишине мънёздъъ болгон тобокелдиктерге баа беръънъ туруктуу негизде жъзёгё ашырып турууга тийиш

2.7. Директорлор кеьеши тобокелдик-менеджеринин укуктарын, милдеттерин, анын Фонддун башкармасы менен ёз ара иш алып баруу тартибин аныктайт

2.8. Тобокелдик-менеджери ар айлык негизде Директорлор кеьешине отчет берип турат. Къндёлък ишин аткарып, чечимдерди оперативдъъ кабыл алуу ъчън тобокелдик-менеджери, Фонддо орун алган тобокелдиктердин жёнгё салынып, тескёёгё алынышы ъчън жооп берген, анын аткаруу органынын ёкълъ менен кызматташтыкта иш алып барат

2.9. Тобокелдик-менеджеринин иши Директорлор кеьеши тарабынан белгиленген текшеръълёрдън мезгил аралыгына жараша, Фонддун ички аудит кызматы тарабынан текшерилип турууга тийиш

 

3. Фонд милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон талаптар 

 

3.1. Капиталдын жетиштъълъгънё карата талаптар

3.1.1. Ёз ишин баштаган экинчи финансы жылынан тартып Фонд, биринчи деьгээлдеги накта капиталынын маанисин ёзънън тёлёнгён уставдык капиталынын ёлчёмънён тёмён болбогон деьгээлде колдоп турууга тийиш

Фонддун жёнгё салуу максаттарында эсептелинген биринчи деьгээлдеги накта капиталында тёмёнкълёр камтылат

- жёнёкёй акциялар - Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген шарттарды канааттандырган, Фонд тарабынан чыгарылган жана толук тёлёнгён жёнёкёй акциялар

- артыкчылыктуу акциялар - Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарын канааттандырган, Фонд тарабынан чыгарылган жана толук тёлёнгён артыкчылыктуу акциялар

- номиналдан ъстёк салынган капитал - жёнёкёй жана артыкчылыктуу акциялардын сатуу баасы менен аларды алгачкы чыгарууда номиналдык наркынын ортосундагы айырма

- кошумча капитал - Фонддун тёлёнгён уставдык капиталынан ъстёк салынган акча каражаттары. Бул каражаттар Фонддун колунда кайтарылып алынгыс (кандай болбосун жагдайда), салынган каражаттардын мёёнётсъздъгъ, ошондой эле Фонд банкроттук абалында калган учурда ошол каражаттар боюнча талаптар Фонддун акционерлеринин кезегинде эле канааттандырыла тургандыгы шартында, анын акцияларын сатып алуу эсебинен каражаттарды салуу жёнъндё келишим болгон шартта гана жёнгё салуу максаттарында накта капиталды эсептёёдё эске алынат

- Фонддун болочок керектёёлёръ ъчън камдар- алдыда турган жана/же кътъъсъз жагдайларга, салык алуудан кийинки пайдадан тъзългён камдар

- Ёткён жылдардын бёлъштърълбёгён пайдасы (чыгымы) - ёткён жылдардын жарыяланган дивиденддерди эсептёёдён жана башка капиталдык эсептерге бёлъштъръъдён соь, салык алуудан кийинки таза пайдасынын (чыгымынын) калдыгы

- ётъп жаткан жылдын чыгымы (минус) - Фонддун ётъп жаткан жылдагы чыгымдары

3.1.2. Биринчи деьгээлдеги накта капиталдын (ЧКПУ) минималдуу ёлчёмъ тёмёнкъ формула боюнча аныкталат

 

ЧК / УК * 100 >= 100%, мында

 

ЧКПУ - Фонддун биринчи деьгээлдеги накта капиталы

УК - Фонддун тёлёнгён уставдык капиталы

3.2. Чектъъ сумма жана ар жылдык инвестициялардын шарттары

3.2.1. Фонд Улуттук банк менен бирдикте республиканын экономикасына Фонддун ар жылдык инвестицияларынын, анын ичинде экономиканын реалдуу секторунда ёздёштърълъъчъ долбоорлорду жъзёгё ашыруу боюнча инвестициялардын (экономиканын реалдуу секторун кредиттёёгё багытталган каражаттар) жана башка инвестициялардын (баалуу кагаздар, коммерциялык банктардагы депозиттер, чет ёлкё валютасы, башка активдерди сатып алуулар) чектик суммаларын жана аларды сунуштоо шарттарын аныктайт

3.2.2. Улуттук банк, Фонддун республиканын экономикасына инвестицияларынын чектик суммаларын чейректик негизде кароого алып турат

 

4. Активдерди классификациялоо

Фонддун потенциалдуу жоготууларынын жана 

чыгым тартууларынын ордун жабууга кам тъзъъ 

 

4.1. Фонд потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун ёз учурунда жабуу максатында, активдердин сапатына анын баасынын тъшъъсъ кёз карашынан баа беръънъ туруктуу негизде жъргъзъъ менен Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын (ФОЭС) талаптарына ылайык, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам (мындан ары - РППУ) тъзъъгё милдеттъъ

4.2. Фонд, РППУну активдер боюнча мъмкън болуучу жоготуулардын ордун жабуу ъчън жетиштъъ деьгээлде колдоп турууга тийиш. Камдын суммасы активдердин сапатына мезгил-мезгили менен баа берип туруунун натыйжасында аныкталат

4.3. Фонд, активдерге анализдёёлёрдъ жъргъзъъ менен классификациялоону, РППУ тъзъъ жана ага чегеръълёр боюнча негизги жоболорду, тёмёнкълёрдъ кошо алып, бирок алар менен гана чектелип калбастан, РППУнун шайкештигине баа беръъ тартибин караган саясаттарды жана жол-жоболорду белгиленген тартипте иштеп чыгууга жана бекитъъгё тийиш

- активдерди сапат категориялары боюнча классификциялоого мъмкъндък берген, активдердин сапатына баа беръънъ жана камдарды тъзъънън кылдат жол-жобосун камтыган кредиттик тобокелдикке баа беръъ системасын

- активдерге баа беръъ тартибин, анын ичинде аларга баа беръъ критерийлерин, ошондой эле активдерге баа беръънън документ жъзъндё тариздетилишинин жана тастыкталышынын тартибин

- шарттуу милдеттенмелерге баа беръъ жана классификациялоо тартибин

- камдарды тъзъъ тартибин жана алардын мезгил аралыгын

- камдарды тъзъъ боюнча чечимдерди кабыл алуу жана аларды аткаруу жол-жобосун

- карыз алуучунун кредиттик делосун тъзъъ жана жъргъзъъ тартибин

- кърёёнън адилет наркын аныктоо тартибин жана аныктоо мезгил аралыгын

- кърёё ликвиддъълъгънё баа беръъ тартибин жана мезгил аралыгын, ошондой эле активдин камсыз кылынышын эске алуу менен камдын ёлчёмън аныктоо тартибин

- Фонд тарабынан актив боюнча камсыздоого укукту сатып ёткёръъгё тиешелъъ аракеттерди кошо алганда, алардан ёндъръънъ жъргъзъъ жагында, аларга карата бардык зарыл чаралар кёрългён активдер боюнча Фонддун чыгашаларын таануу чечимин кабыл алуу жана аны аткаруу жол-жобосун

- башка олуттуу жоболор

4.4. РППУ ёлчёмънън шайкештигине баа беръъдё Фонд, тёмёнкълёрдъ кароого тийиш

- баштапкы жоготууларды

- алар боюнча пайыздарды тёлёё токтотулган милдеттенмелер жана активдер боюнча тёлёбёй коюу тенденциялары. Фонд активдер жана милдеттенмелер боюнча байкалып жаткан жоготуулар, тёлёбёй коюулар жагдайын реалдуу чагылдырган эсепке алууну уюштуруп, отчет тъзъънъ жъргъзъъгё тийиш

- классификацияланган активдердеги тъптёлгён тенденциялар. Буларды Фонддун активдеринин жана капиталынын ёлчёмънё карата катышта кароо зарыл

- экономикалык шарттар, алардын начарлоосу кардарлардын тёлёёгё жёндёмсъздъгънё (кыйынчылыкка дуушар болушуна) алып келип, потенциалдуу жоготуулардын артышына таасирин тийгизет

- активдердин ёнёр жайдын белгилъъ бир секторунда, экономика тармагында же географиялык аймакта топтоштурулушу

- Фонддун пикири боюнча активдердин сапатына таасирин тийгизъъчъ башка факторлор

4.5. Активдер боюнча РППУнун талап кылынган ёлчёмън эсептёё Фонд тарабынан белгиленген чегеръъ номаларына ылайык жъргъзълёт. Камдардын ар бир търъ боюнча аларга талап кылынган чегеръълёр суммаланып, отчеттук мезгилдин акырына карата РППУнун жыйынтык ёлчёмъ аныкталат. РППУнун шайкештигин аныктоо ъчън камдын эсептелинген ёлчёмъ, ёткён классификациялоо учурунда аныкталган камдын ёлчёмънё салыштырылат. Эгерде, баланс боюнча РППУнун ёлчёмъ анын жыйынтык ёлчёмънён аз болуп калса, Фонд камды отчеттук мезгилдин акырына карата эсептелинген ёлчёмгё ылайык келтиръъ максатында, РППУга кошумча чегеръълёрдъ ишке ашыруусу зарыл. Эгерде, баланс боюнча айкын тъптёлгён камдын суммасы РППУнун эсептелинген суммасынан кёбърёёк же ага барабар болуп калса, РППУга кошумча чегеръълёр жъргъзълбёйт

4.6. Карыз алуучунун финансылык абалына баа беръъ ъчън Фонд, колдонулган ыкмаларды, эрежелерди жана жол-жоболорду, ошондой эле мында пайдаланылган маалымат булактарын, Фонддун баа беръънъ жъргъзъъгё катышкан кызматкерлеринин ыйгарым укуктарын чагылдырып кёрсётъъгё тийиш

4.7. Активдерди классификациялоону жъзёгё ашыруу ъчън Фонд, акча каражаттарынын жылышы жёнъндё маалыматтарга кёз салып, аларга анализдёёлёрдъ жъргъзъъ менен кардардын активдин ордун жабуу ъчън жетиштъъ кёлёмдёгъ акча каражаттарын алуу жёндёмдъълъгънё баа берет. Активди беръъ жёнъндё келишимде чейрек сайын берилъъчъ милдеттъъ отчеттордон (баланстык отчеттордон, кирешелер жана чыгашалар отчетторунан) тышкары, кардардын тёлёёгё жёндёмдъълъгънё тиешелъъ маалыматтарды (акча каражаттарынын жылышы жёнъндё маалымат) мезгил-мезгили менен алып турууга Фонддун укугу караштырылууга тийиш

4.8. Активдерди классификациялоо жана РППУну эсептёё Фонд тарабынан ай сайын, айдын акыркы кънън кошо алгандагы абал боюнча жъргъзълъп турушу зарыл. Фонд, активдердин кёлёмънё, ошондой эле РППУнун шайкештигине жараша кредиттерди жана башка активдерди мезгил-мезгили менен текшерип турууну жъргъзъъгё милдеттъъ. РППУнун ёлчёмън туура эмес кёрсётъъ (ашкере жогору баалоо же азайтып коюу) Фонддун финансылык абалынын отчеттордо туура эмес чагылдырылышына алып келъъ менен отчетту бурмалангандык катары бааланат

4.9. Текшеръъ ички аудит бёлъмъ же Фонд тарабынан тартылган аудитордук уюм тарабынан жъргъзълъшъ мъмкън. Мында, текшеръънъ жъргъзгён жак, кредиттёё бёлъмънён кёз карандысыз болууга жана кайсыл болбосун активге баа беръъ учурунда ага толук ёз алдынчалык берилиши, ошондой эле отчетто текшеръънън жъръшъндё аныкталган бардык кемчиликтер айкын чагылдырылышы зарыл

Текшеръъ жёнъндё отчет Фонддун Директорлор кеьешинин жана Башкармасынын Тёрагасынын кароосуна сунушталат

4.10. РППУ Фонддун балансы боюнча тиешелъъ эсепке карата ёзънчё контрактив эсебинде эсепке алынат жана чагылдырылат. Фонддун реалдуу финансылык абалын аныктоо максатында, РППУ алынган кирешелердин ёлчёмънён кёз карандысыз, Фонддун активдеринин сапатына утурумдук баа беръъгё ылайык келген деьгээлде камды колдоп туруу ъчън жетиштъъ суммада, чыгашалардын эсебинен тъзълёт

 

5. Баалуу металлдар менен операциялар 

 

5.1. Фонд, стандарттык жана чен ёлчёмдък куймалардагы алтын, стандарттык жана чен ёлчёмдък куймалардагы къмъш - стандарттык жана чен ёлчёмдък куймалардагы платина търъндёгъ баалуу металлдарды ёз атынан сатуу-сатып алуу операцияларын баалуу металлдар менен операцияларды жъргъзъънън эл аралык тажрыйбасына ылайык жъргъзё алат

5.1.2. Баалуу металлдардын стандарттык куймалары - баалуу металлдардан жасалган жана маркировкаланган, баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясы тарабынан кабыл алынган, Сапаттын эл аралык стандарттарына жооп берген куймалар

5.1.3. Баалуу металлдардын чен ёлчёмдък куймалары - баалуу металлдардан жасалган жана маркировкаланган, 1000 г жана ага жетпеген массадан турган куйма, куйманын лигатурдук массасы кеминде 99,99% химиялык таза металлды камтыйт

5.1.4. Алтын менен жъргъзългён операциялар металлдын таза массасынын сандык бирдиктеринде, ал эми платина жана къмъш менен операциялар металлдын лигатурдук массасынын сандык бирдиктеринде жъргъзълёт

5.2. Фонддун баалуу металлдар менен жъзёгё ашырган операциялары тёмёндёгъдёй талаптарга ылайык келъъсъ зарыл

- London good delivery сапатынын эл аралык стандарттарына ылайык келъъгё жана баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясынын листингинен ёткён аффинаждоочу ишканаларда даярдалууга тийиш

- келишим шарттарында кёрсётългён салмакка жеткиръъ ъчън стандарттык куймаларга кошумча тараза ташы катары колдонулган, чен ёлчём куйма търъндё даярдалууга тийиш

5.3. Фонд стандарттык жана чен ёлчём куймалары търъндё баалуу металлдар менен операцияларды жъзёгё ашыруу ъчън Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарына ылайык тастыкталган салмак ёлчёёчъ приборлорго жана тараза таштарына ээ болууга (эгерде булар жок болсо, анда кёрсётългён талаптарга канааттандыраарлык ар търдъъ салмак ёлчёёчъ приборлору жана тараза таштары кёрсётългён талаптарга жооп берген башка уюмдардын бул багыттагы кызмат кёрсётъълёрънён пайдалануу) ошондой эле, коопсуздуктун мыйзам актыларында каралган талаптарын сактоо менен баалуу металлдарды сактоону жана ташып жеткиръънъ жъзёгё ашырууга тийиш

 

6. Фонддун ишине карата белгиленген 

талаптардын сакталышына кёзёмёлдък 

 

6.1. Инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъънъ кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптардын Фонд тарабынан аткарылышына кёзёмёлдъктъ Улуттук банктын ыйгарым укуктуу структуралык бёлъмъ жъзёгё ашырат

Фонддун талаптарды аткарып жаткандыгына текшеръъ ал тарабынан мезгил-мезгили менен берилип турган регулятивдик отчеттордун ж.б. маалыматтардын негизинде, кайсыл кънгё карата болбосун абал боюнча ишке ашырылышы мъмкън

6.2. Фонддун ишинен аныкталган мыйзам бузуулар, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына, анын ичинде Улуттук банктын токтомдоруна, буйруктарына, буйрууларына, нускоолоруна, жазма буйруктар ж.б. документтерине жана талаптарына каршы келген аракеттер же аракеттенбей коюулар катары эсептелинет

6.3. Фонд тарабынан ушул убактылуу жободо белгиленген талаптардын аткарылбай жатышы, такталбаган маалыматтардын берилиши (же маалыматтардын берилбегендиги), ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларын бузууга жол берилгендиги аныкталган учурда, Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарына ылайык, Фондго карата таасир этъъ чараларын колдонууга укуктуу

 

7. Фонддун маалыматтарды, мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ отчетторду жана башка отчетторду 

беръъ тартиби жана мёёнёттёръ 

 

7.1. Фонддун ишинин шайкеш жёнгё салынышын камсыз кылуу максатында ал, Улуттук банктын талаптарына ылайык отчетторду берип турууга тийиш

7.1.1. Фонд тарабынан берилген отчеттордо тёмёнкълёр камтылууга тийиш

- Директорлор кеьешинин жана Башкарманын мъчёлёръ жёнъндё маалыматтар (жылдык жана ёзгёртъълёр киргизилген учурда); 

- аткаруучу кызмат адамдары жёнъндё маалыматтар (жылдык жана ёзгёртъълёр киргизилген учурда); 

- базалык маалыматтар (жылдык жана ёзгёртъълёр киргизилген учурда); 

- 1-бёлък. Баланстык отчет (ай сайын); 

- 2-бёлък. Кирешелер жана чыгашалар жёнъндё отчет (ай сайын); 

- 3-бёлък. Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёртъълёр (ай сайын); 

- 4-бёлък. Бёлъштърълбёгён пайдадагы ёзгёртъълёр (ай сайын); 

- 5-бёлък. Баалуу кагаздар портфели (ай сайын); 

- 6-бёлък. Мёёнётъндё тёлёнбёгён активдер жёнъндё маалыматтар (ай сайын); 

- 7-бёлък. Активдерди жана баланстык милдеттенмелерди тобокелдиктин деьгээли боюнча классификациялоо (ай сайын); 

- 8-бёлък. РППУдагы ёзгёртъълёр (ай сайын); 

- 9-бёлък. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин ёзгёръшънё жана аларды тёлёё мёёнёттёрънё карата ийкемдъълъгънё анализдёёлёр (ай сайын); 

- 10-бёлък. Капиталдын жетиштъълъгънё карата талаптарды сактоо жёнъндё маалыматтар (ай сайын); 

- 11-бёлък. Жана башка маалыматтар (А. Активдердин жана милдеттенмелердин орточо мааниси, Б. Фонддун иши жёнъндё, В. Фонддун персоналы жёнъндё, Г. Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматына билдиръълёрдън саны жана суммасы жёнъндё маалыматтар) (ай сайын). 

7.1.2. Ай сайын жана чейрек сайын сунушталуучу отчеттор жана маалыматтар отчеттук мезгилден кийинки айдын 12синен кечиктирбестен Улуттук банкка берилъъгё тийиш; Фонддун отчету ушул Убактылуу жобого карата 1-тиркемеге ылайык берилъъсъ зарыл

7.1.3. Фонддун мезгил-мезгили менен берилъъчъ жылдык отчету отчеттук жылдан кийинки жылдын 15-февралынан кечиктирбестен, Улуттук банкка берилиши зарыл

7.2. Ёлкёнън экономикасына инвестицияланган финансы ресурстарынын мониторингин камсыз кылуу максатында Фонд, ушул Убактылуу жобонун 2-тиркемесине ылайык, тёмёнкълёрдъ камтыган отчетту, отчеттук мезгилден кийинки айдын 20 кънънён кечиктирбестен беръъгё тийиш

- 1-форманы. Берилген кредиттер жёнъндё отчет (ай сайын); 

- 2-форманы. Активдъъ операциялар жёнъндё отчет (ай сайын); 

- 3-форманы. Кредиттерди тёлёё жёнъндё отчет (ай сайын); 

- 4-форманы. Кредиттик портфелдин абалы жёнъндё отчет (ай сайын); 

- 5-форманы. Баалуу кагаздар портфелинин абалы жёнъндё отчет (ай сайын); 

- 6-форманы. Чет ёлкё активдери жана милдеттенмелери (чейрек сайын). 

7.3. Фонд тарабынан жъзёгё ашырылган ири операциялар жёнъндё маалыматтар, ошол операциялар аяктаган кънъ Улуттук банкка берилъъгё тийиш. Фонддун 20 жана андан ашык пайыздагы таза суммардык капиталынын ёлчёмъндёгъ суммада жъргъзългён кайсы болбосун операция, ири операция болуп саналат

7.4. Улуттук банкка берилген бардык отчетторго белгиленген тартипте Фонддун кызмат адамдарынын колу коюулууга жана тариздетилъъгё тийиш

7.5. Фонддун финансылык отчету, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёртългён N 36/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетторду тъзъъсънё жана маалыматтарды беръъсънё карата талаптар жёнъндё" жобонун талаптарына ылайык, Улуттук банкка берилет

7.6. Эгерде, маалыматтар ушул Убактылуу жободо белгиленген мёёнёттё берилбеген, ошондой эле так эмес маалыматтар берилген шартта, Фондго карата Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген таасир этъъ чаралары колдонулушу мъмкън

7.7. Улуттук банк зарылчылык келип чыккан шартта, Фонддун ишине тиешелъъ кошумча маалыматтарды да талап кылышы мъмкън

 

 

"Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

фондусунун ишин жёнгё салуу 

жёнъндё" убактылуу жобого карата 

1-тиркеме 

 

Толтурулушу боюнча Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын 

коммерциялык банктык эмес Улуттук банк Башкармасынын 

купуялуу мекемелердин ишине 2009-жылдын 18-ноябрындагы кёзёмёл башкармалыгы токтому менен бекитилген 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЁНЪКТЪРЪЪ 

ФОНДУНУН МЕЗГИЛ-МЕЗГИЛИ МЕНЕН БЕРИЛЪЪЧЪ 

ОТЧЕТУ 

 

____________________________ N ___________________________________ 

(берилген кънъ) (катталган, чыгыш

 

Карата абал боюнча: _________________ Тъзългён ___________________ 

(кънъ, айы, жылы) (кънъ, айы, жылы

 

Мезгилдъълъгъ: - айлык; -чейректик; - жылдык; - корректировка

Отчеттун аныктыгы тастыкталган: _____ ички текшеръъ менен 

_____ аудит тарабынан корутундусуз 

_____ аудит тарабынан корутунду 

беръъ менен 

Отчет берген мекеме: _____________________________________________ _______________________________________________________________________ 

(аталышы ири басма тамгалар менен кёрсётълсън

Банктын тышкы аудитору ___________________________________________ _______________________________________________________________________ 

(N жана келишим тъзългён кънгё карата шилтеме

 

КОЛТАМГА ЖАНА ТАСТЫКТАМА 

 

Биз, тёмёндё кол койгондор, ушул отчет жана ага кошо тиркелген тиркемелер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына ылайык даярдыгын ырастайбыз. Ошондой эле, бул отчет текшерилген жана Фонддун отчеттук кънгё карата абалын так чагылдырат деп тастыктайбыз

1. Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун Директорлор кеьешинин 

тёрагасы же анын жоктугу учурунда _____________ ______________ 

(колтамгасы) (аты-жёнъ

2. Башкарманын Тёрагасы _____________ ______________ 

(колтамгасы) (аты-жёнъ

3. Башкы бухгалтер _____________ ______________ 

(колтамгасы) (аты-жёнъ

4. Отчетту даярдоо боюнча ишти 

кёзёмёлдёгён Башкарманын мъчёсъ _____________ ______________ 

(колтамгасы) (аты-жёнъ

Фонддун отчетту тъзъъ 

жана беръъ ъчън жооп 

берген кызматкери: _______________________________________________ 

(кызматы, аты-жёнъ, колтамгасы телефону

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

 

АЙРЫМ КЫЗМАТ АДАМДАРЫ ЖЁНЪНДЁ 

МААЛЫМАТТАР 

 

1. Башкы бухгалтер 

 

а) аты-жёнъ ______________________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) кол тамгасынын ългъсъ _________________________________________ 

 

2. Ликвиддъълъктъ тескёё ъчън жооп берген кызмат адамы 

 

а) аты-жёнъ ______________________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) кол тамгасынын ългъсъ _________________________________________ 

 

3. Бюджет ъчън жооп берген кызмат адамы 

 

а) аты-жёнъ ______________________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) кол тамгасынын ългъсъ _________________________________________ 

 

4. Кредиттик иштер ъчън жооп берген кызмат адамы 

 

а) аты-жёнъ ______________________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) кол тамгасынын ългъсъ _________________________________________ 

 

5. Аудит боюнча комитеттин Тёрагасы 

 

а) аты-жёнъ ______________________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) кол тамгасынын ългъсъ _________________________________________ 

 

6. Ички аудит кызматынын/бёлъмънън жетекчиси 

 

а) аты-жёнъ ______________________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) кол тамгасынын ългъсъ _________________________________________ 

 

7. Чет ёлкё валютасындагы операциялар ъчън жооп берген кызмат адамы 

 

а) аты-жёнъ ______________________________________________________ 

б) кызматы _______________________________________________________ 

в) телефону ______________________________________________________ 

г) кол тамгасынын ългъсъ _________________________________________ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

ДИРЕКТОРЛОР КЕЬЕШИНИН МЪЧЁЛЁРЪ ЖЁНЪНДЁ 

МААЛЫМАТТАР 

 

Аты-жёнъ Иштеген жери Кызматы Телефону Колтамга ългъсъ 

1. ___________ ______________ __________ ________ _______________ 

2. ___________ ______________ __________ ________ _______________ 

3. ___________ ______________ __________ ________ _______________ 

4. ___________ ______________ __________ ________ _______________ 

5. ___________ ______________ __________ ________ _______________ 

6. ___________ ______________ __________ ________ _______________ 

7. ___________ ______________ __________ ________ _______________ 

8. ___________ ______________ __________ ________ _______________ 

9. ___________ ______________ __________ ________ _______________ 

10. ___________ ______________ __________ ________ _______________ 

 

БАШКАРМАНЫН МЪЧЁЛЁРЪ ЖЁНЪНДЁ 

МААЛЫМАТТАР 

 

Аты-жёнъ Кызматы Телефону Колтамга ългъсъ 

1. _______________ ____________________ __________ _______________ 

2. _______________ ____________________ __________ _______________ 

3. _______________ ____________________ __________ _______________ 

4. _______________ ____________________ __________ _______________ 

5. _______________ ____________________ __________ _______________ 

6. _______________ ____________________ __________ _______________ 

7. _______________ ____________________ __________ _______________ 

8. _______________ ____________________ __________ _______________ 

9. _______________ ____________________ __________ _______________ 

10. ______________ ____________________ __________ _______________ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ 

 

1. Отчет берген фонддун толук аталышы ____________________________ 

2. Эгерде ал башкача болсо, эл аралык операциялар ъчън аталыш ____ _______________________________________________________________________ 

3. Дареги

а) шаар __________________________________________________________ 

б) кёчёсъ, ъй номери _____________________________________________ 

в) почталык дареги _______________________________________________ 

4. Расмий реквизиттери

а) телефону ______________________________________________________ 

б) факсы _________________________________________________________ 

в) телекси _______________________________________________________ 

г) электрондук почтасы ___________________________________________ 

5. Банктын Интернеттеги веб-баракчасы ____________________________ 

6. Уставдык (акционердик) капиталдын суммасы

а) жарыяланган ___________________________________________________ 

б) иш жъзъндё киргизилген ________________________________________ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

1-БЁЛЪК 

БАЛАНСТЫК ОТЧЕТ 

 

А. Баланстык отчет 

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐ 

Статьянын атылышы БардыгыЧет ёлкё│ 

валюта │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

А. Активдер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

1. Акча каражаттарын │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) улуттук валютада │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) КМШ жана Балтия ёлкёлёрънън валюталарында │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) ОЭСР ёлкёлёрънън валютасында │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г) башка валюталарда │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсеп │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

3. башка банктардагы эсептер │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) улуттук валютадагы │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) КМШ жана Балтия ёлкёлёрънън валюталарында │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) ОЭСР ёлкёлёрънън валютасында │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г) башка валюталарда │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

4. Башка банктардагы депозиттер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

5. Баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

6. Кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

Репо-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу │ 

кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

8. Финансы-кредит мекемелерге кредиттер жана │ 

финансылык ижара │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

9. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

10. Кредиттер жана финансылык ижара боюнча атайын │ 

РППУ │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

11. Таза кредиттер жана финансылык ижара │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

12. Негизги каражаттар │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) жер жана имараттар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) бъткёрълбёгён курулуш │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) башка негизги каражаттар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

13. Ссуда карыз алуучунун активди тёлёёгё кабыл │ 

алынган кыймылсыз мълкъ │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

14. Ссуда карыз алуучунун активди тёлёёгё кабыл │ 

алынган башка менчиги │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

15. Консолидацияланбаган компанияларга инвестициялар │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) банктар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) башка финансы-кредит мекемелери │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) финансылык эмес уюмдар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

16. Жана башка активдер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

17. Бардыгы болуп, активдер │ 

└────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘ 

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐ 

Б. Милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

18. Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

19. Кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

20. Репо келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

21. Алынган кредиттер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) банктардан │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) эл аралыктарды кошо алганда, башка │ 

финансы-кредиттик мекемелерден │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) ёкмёттён │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

22. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

23. Жана башка милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

24. Бардыгы болуп милдеттенмелер │ 

└────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘ 

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐ 

В. Капитал │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

31. Акционердик капитал │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) жёнёкёй акциялар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) артыкчылыктуу акциялар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) акционерлер тарабынан киргизилген кошумча │ 

капиталды кошо алганда, номиналдын ъстънё кошулган │ 

капитал │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г) бёлъштърълбёгён пайда, │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г1) ёткён жылдардын пайдасы │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г2) ётъп жаткан жылдагы пайда │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г3) болочок муктаждыктар ъчън камдар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

32) Жалпы камдар, │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) сатууга жарактуу баалуу кагаздарды кайра баалоо │ 

боюнча камдар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) кредиттер жана финансы ижарасы боюнча жалпы РППУ │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г) башка активдер боюнча жалпы РППУ │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

д) башка жалпы камдар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

33. Бардыгы болуп капитал │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

34. Бардыгы болуп милдеттенмелер жана капитал │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

Алар боюнча пайыздар алынуучу активдердин бир ай │ 

ичиндеги орточо мааниси (эсептешъъ кън сайын │ 

жъргъзълёт) │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

Алар боюнча пайыздык тёлёмдёр тёлёнгён │ 

милдеттенмелердин бир ай ичиндеги орточо мааниси │ 

(эсептешъъ кън сайын жъргъзълёт) │ 

└────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘ 

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐ 

Г. Баланстык тышкары милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

35. Кредит беръъгё милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

36. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу │ 

милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

37. Аккредитивдер, │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) стендбай │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) документардык │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) жана башкалар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

38. Валюта операциялары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) спот-операциялар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

- сатып алуу │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

- сатуу │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) форварддык операциялар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

- сатып алуу │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

- сатуу │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

39. Активдерди сатуу боюнча милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

40. Жана башка баланстык тышкары милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

41. Бардыгы болуп баланстык тышкары милдеттенмелер │ 

└────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘ 

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐ 

Д. Жана башка активдердин жана милдеттенмелердин │ 

чечмелениши │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

1. Жана башка активдер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) алууга карата кошуп эсептелген пайыздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) алдын-ала тёлёнгён тёлём │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) аныкталбаган дебитордук сумма │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г) баалуу металлдар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

д) башка жана башка активдер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

2. Жана башка активдерге атайын РППУ │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

3. Таза жана башка активдер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

4. Жана башка милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) тёлёёгё карата кошуп эсептелген пайыздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) тёлёёгё карата салыктар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) аныкталбаган кредитордук карыз │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г) тёлёёгё карата дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

д) башка жана башка милдеттенмелер │ 

└────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘ 

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐ 

Е. Улуттук банктын алдындагы милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

Статьялардын аталышы │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

1. Овернайт │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

2. Акыркы инстанция кредити │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

3. Реконструкциялоо жана ёнъгъънън Европа банкынын │ 

кредиттери │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

4. МАР кредиттери │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

5. Улуттук банктын алдындагы жана башка кредиттер │ 

жана милдеттенмелер │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

6. Бардыгы болуп │ 

└────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

Ж. Активдерди жайгаштыруу 

 

(миь сом

┌──────────────────┬───────┬────┬──────┬──────┬──────┬────┬────┬──────┐ 

Баланстык Кыргыз Ка- РоссияКМШнынЭконо-Офф-Баш-Жыйын-│ 

статьялары Респуб-зак- башка мика- шор-ка- тыгы │ 

ликасы стан ёлкё- лык дук лар │ 

лёръ ёнъгъъай- │ 

жана мак- │ 

кыз- тар │ 

мат- │ 

таштык │ 

уюму- │ 

на │ 

кирген │ 

ёлкё- │ 

лёр │ 

(ОЭСР) │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

1. Акча │ 

каражаттары │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

2. Улуттук │ 

банктагы эсеп │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

3. Башка │ 

банктардагы эсеп │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

4. Башка │ 

банктардагы │ 

депозиттер │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

5. Баалуу кагаздар │ 

портфели │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

6. Кыска мёёнёттъъ │ 

жайгаштыруулар │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

7. РЕПО-келишими │ 

боюнча сатылып │ 

алынган баалуу │ 

кагаздар │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

8. ФКМдерге │ 

кредиттер жана │ 

финансы ижарасы │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

9. Кардарларга │ 

кредиттер жана │ 

финансы ижарасы │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

10. Негизги │ 

каражаттар │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

11. Ссуда карыз │ 

алуучунун активди │ 

тёлёёгё кабыл │ 

алынган кыймылсыз │ 

мълкъ │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

12. Ссуда карыз │ 

алуучунун активди │ 

тёлёёгё кабыл │ 

алынган жана башка │ 

менчиги │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

13. Консолидация- │ 

ланбаган │ 

компанияларга │ 

инвестициялар │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

14. Башка активдер │ 

├──────────────────┼───────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┤ 

15. Бардыгы болуп │ 

активдер │ 

└──────────────────┴───────┴────┴──────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┘ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

З. Кыргыз Республикасынын областтарынын чегинде тармактар боюнча 

кредиттердин кёлёмъ 

 

(миь сом

┌─────────────────┬────┬──────┬─────┬─────┬──┬─────┬───┬──────┬───────┐ 

Бат-Жалал-Ысык-НарынОшТаласЧъйБишкекБардыгы│ 

кен абат кёл ш. болуп │ 

├─────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──┼─────┼───┼──────┼───────┤ 

Башка кардарларга │ 

кредиттер жана │ 

финансы ижарасы │ 

├─────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──┼─────┼───┼──────┼───────┤ 

а) ёнёр жай │ 

├─────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──┼─────┼───┼──────┼───────┤ 

б) айыл чарбасы │ 

├─────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──┼─────┼───┼──────┼───────┤ 

в) даярдоо жана │ 

кайра иштетъъ │ 

├─────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──┼─────┼───┼──────┼───────┤ 

г) соода жана │ 

коммерциялык │ 

операциялар │ 

├─────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──┼─────┼───┼──────┼───────┤ 

д) кызмат │ 

кёрсётъълёр │ 

├─────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──┼─────┼───┼──────┼───────┤ 

е) транспорт │ 

├─────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──┼─────┼───┼──────┼───────┤ 

ж) байланыш │ 

├─────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──┼─────┼───┼──────┼───────┤ 

з) курулуш жана │ 

ипотека │ 

└─────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──┴─────┴───┴──────┴───────┘ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

2-БЁЛЪК 

ПАЙДАЛАР ЖАНА ЧЫГЫМДАР ЖЁНЪНДЁ 

ОТЧЕТ 

 

(миь сом

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ 

А. Пайыздык кирешелер ётъп жатканжыл башынан│ 

мезгил тартып │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

1. Коммерциялык банктардагы депозиттер жана │ 

эсептер боюнча пайыздык кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

2. Улуттук банктагы эсеп боюнча пайыздык │ 

кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

3. Тоорук баалуу кагаздар боюнча пайыздык │ 

кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

4. Сатууга жарактуу баалуу кагаздар боюнча │ 

пайыздык кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

5. Тёлёёгё чейин кармалуучу баалуу кагаздар │ 

боюнча пайыздык кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

6. Кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар боюнча │ 

пайыздык кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

7. Финансы-кредит мекемелерине кредиттер жана │ 

финансылык ижарасы боюнча пайыздык кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

8. Башка кардарларга кредиттер жана │ 

финансылык ижарасы боюнча пайыздык кирешелер, │ 

анын ичинде: │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

а) ёнёр-жай │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

б) айыл чарбасы жана кайра иштетъъ │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

в) соода жана коммерциялык операциялар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

г) курулуш, ипотекадан тышкары │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

д) ипотека │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

е) жеке адамдар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

ж) жана башкалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

9. Репо-келишимдери боюнча сатып алынган │ 

баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

10. Жана башка пайыздык кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

11. Бардыгы болуп, пайыздык кирешелер │ 

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘ 

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ 

Б. Пайыздык чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

12. Кыска мёёнёттъъ жайгаштыруулар боюнча │ 

пайыздык чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

13. Улуттук банктан кредиттер боюнча пайыздык │ 

чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

14. РЕПО келишими боюнча сатылган баалуу │ 

кагаздар боюнча пайыздык чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

15. Алынган кредиттер боюнча пайыздык │ 

чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

16. Субординацияланган карыздык │ 

милдеттенмелер боюнча пайыздык чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

17. Жана башка пайыздык чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

18. Бардыгы болуп, пайыздык чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

19. Таза пайыздык киреше │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

20. Потенциалдуу жоготууларды жана кредиттер │ 

боюнча чыгым тартуулардын ордун жабууга камга │ 

чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

21. РППУга чегерилгенден кийинки таза │ 

пайыздык киреше │ 

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘ 

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ 

В. Пайыздык эмес кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

22. Кызмат кёрсётъълёр жана комиссиялык │ 

жыйымдар ъчън тёлёмдёр │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

23. Баалуу кагаздар менен операциялардан │ 

кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

24. Чет ёлкё валютасы менен операциялардан │ 

кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

25. Туунду жана ассоциацияланган │ 

компанияларды кошо алганда акцияларга жана │ 

пайларга салымдардан киреше/дивиденддер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

26. Жана башка пайыздык эмес кирешелер │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

27. Бардыгы болуп пайыздык эмес кирешелер │ 

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘ 

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ 

Г. Пайыздык чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

28. Банктык кызмат кёрсётъълёргё жана │ 

комиссиялык жыйымдарга тёлёё боюнча чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

29. Баалуу кагаздар менен операциялардан │ 

чыгымдар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

30. Чет ёлкё валютасы менен операциялардан │ 

чыгымдар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

31. Жана башка пайыздык эмес чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

32. Бардыгы болуп пайыздык эмес чыгашалар │ 

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘ 

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ 

Д. Башка операциялык жана административдик │ 

чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

33. Персоналга чыгашалар, │ 

анын ичинде: │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

а) эмгек акысы жана сыйакылар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

б) жана башка компенсациялар жана субсидиялар │ 

(башка тёлёмдёр) │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

в) Социалдык фондго тёлёмдёр │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

34. Банктын Директорлор кеьешинин мъчёлёрънё │ 

гонорарлар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

35. Менчикке салыкты кошо алганда, негизги │ 

каражаттарга башка чыгашалар, │ 

анын ичинде: │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

а) ижара тёлёмъ │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

б) коммуналдык кызмат кёрсётъълёр │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

в) амортизациялоого чыгашалар │ 

36. Салыктар жана камсыздандыруу │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

37. Жана башка операциялык жана │ 

административдик чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

38. Бардыгы болуп башка операциялык жана │ 

административдик чыгашалар │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

39. Таза операциялык киреше (чыгым тартуу) │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

40. Жоготуулардын жана чыгым тартуулардын │ 

ордун жабууга камга чыгашалар (кредиттик │ 

операциялардан эмес) │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

41. РППУга чегергенден кийинки таза киреше │ 

(чыгым) │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

42. Пайдага салык │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ 

43. Таза пайда (чыгым) │ 

└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

3-БЁЛЪК 

 

А. Капиталдын структурасы 

 

(миь сом

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ 

1. Ёткён календардык жыл ъчън отчетто кёрсётългён корутунду │ 

капитал │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

2. Ёткён жылдагы отчетто кёрсётълбёй калган капитал │ 

эсептерин корректировкалоо │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

3. Корректировкаларды эске алуу менен ёткён жылдын акырына │ 

карата капитал │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

4. Жыл башынан тартып пайда (чыгым) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

5. Ётъп жаткан жылы номиналдан ъстёк тёлёнгён капитал │ 

(нетто) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

6. Ётъп жаткан жылдагы резервдердеги ёзгёръълёръ (нетто) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

а) негизги каражаттарды кайрадан баалоо боюнча кам │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

б) сатууга жарактуу баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча │ 

кам │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

в) жана башка жалпы камдар │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

г) Фонддун болочок муктаждыгы ъчън камдар │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

7. Минус: жёнёкёй акциялар боюнча жарыяланган акчалай │ 

дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

8. Минус: артыкчылыктуу акциялар боюнча жарыяланган акчалай │ 

дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

9. Ёткён жылдагы капиталдагы жана башка корректировкалар, │ 

нетто │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

10. Отчеттук мезгилдин акырына карата жыйынтыгында капитал │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 

 

Б. Фонддун акциялары жана башка баалуу кагаздары жёнъндё маалыматтар  

(миь сом

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┐ 

Баланстын статьялары ата мекендикчет ёлкё│ 

капитал капиталы│ 

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤ 

1 2 3 │ 

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤ 

1. Жарыяланган уставдык капитал │ 

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤ 

2. Бардыгы болуп, тёлёнгён уставдык капитал │ 

алардын ичинен: │ 

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤ 

а) жёнёкёй акциялар │ 

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤ 

б) артыкчылыктуу акциялар │ 

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤ 

3. Мамлекеттик тёлёнгён уставдык капиталдагы │ 

ълъшъ │ 

└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┘ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

4-БЁЛЪК 

БЁЛЪШТЪРЪЛБЁГЁН ПАЙДАДАГЫ ЁЗГЁРТЪЪЛЁР 

 

(миь сом

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ 

1. Ёткён жыл ъчън отчетто кёрсётългён бёлъштърълбёгён пайда │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

2. Ёткён жылдын акырында кёрсётълбёгён бёлъштърълбёгён │ 

пайдадагы корректировкалар │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

3. Корректировкаларды эске алганда, ёткён жылдын акырына │ 

карата бёлъштърълбёгён пайда │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

4. Жыл башынан тартып пайда (чыгым) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

5. Ётъп жаткан жылда фонддун болочок муктаждыгы ъчън │ 

камдардагы ёзгёръълёр (нетто) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

6. Ётъп жаткан жылда башка камдардагы бёлъштърълбёгён │ 

пайдага таасирин тийгизген ёзгёръълёр (нетто) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

7. Минус: жёнёкёй акциялар боюнча жарыяланган акчалай │ 

дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

8. Минус: артыкчылыктуу акциялар боюнча жарыяланган акчалай │ 

дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

9. Минус: жёнёкёй акциялар боюнча жарыяланган, фонддун │ 

акциялары търъндёгъ дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

10. Минус: артыкчылыктуу акциялар боюнча жарыяланган, │ 

фонддун акциялары търъндёгъ дивиденддер │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

11. Бёлъштърълбёгён пайданын ётъп жаткан жылдагы жана башка │ 

корректирокалары (нетто) │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

12. Отчеттук жылдын акырына карата бёлъштърълбёгён │ 

жыйынтыгында пайда │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

5-БЁЛЪК 

БААЛУУ КАГАЗДАР ПОРТФЕЛИ 

 

(миь сом

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐ 

Статьяларын атылышы БардыгыЧет ёлкё│ 

валютасы│ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

1 2 3 │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

1. Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган │ 

соодалык карыздык баалуу кагаздар, │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън мамлекеттик │ 

казна векселдери жана башка мамлекеттик баалуу │ 

кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) Улуттук банктан чыгарылган карыздык баалуу │ 

кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) жергиликтъъ бийлик органдары тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г) КМШ жана Балтика ёкмёттёръ тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

д) ОЭСР ёлкёлёрънън ёкмёттёръ тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

е) башка ёлкёлёрдън ёкмёттёръ тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

2. Башка карыздык соодалык баалуу кагаздар, │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) жергиликтъъ компаниялардын карыздык баалуу │ 

кагаздары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) чет ёлкё компанияларынын карыздык баалуу │ 

кагаздары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

3. Капиталдык соодалык баалуу кагаздар, │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) жергиликтъъ компаниялардын карыздык баалуу │ 

кагаздары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) чет ёлкё компанияларынын карыздык баалуу │ 

кагаздары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

4. Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган, │ 

сатууга жарактуу карыздык баалуу кагаздар, │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън мамлекеттик │ 

казына векселдери жана башка мамлекеттик баалуу │ 

кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) Улуттук банктан чыгарылган карыздык баалуу │ 

кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) жергиликтъъ бийлик органдары тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г) КМШ жана Балтика ёкмёттёръ тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

д) ОЭСР ёлкёлёрънън ёкмёттёръ тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

е) башка ёлкёлёрдън ёкмёттёръ тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

5. Сатууга жарактуу башка карыздык баалуу кагаздар, │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) жергиликтъъ компаниялардын карыздык баалуу │ 

кагаздары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) чет ёлкё компанияларынын карыздык баалуу │ 

кагаздары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

6. Сатууга жарактуу капиталдык баалуу кагаздар, │ 

анын ичинде │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) жергиликтъъ компаниялардын капиталдык баалуу │ 

кагаздары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) Чет ёлкё компанияларынын капиталдык баалуу │ 

кагаздары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

7. Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган, │ 

тёлёёгё чейин кармалган карыздык баалуу кагаздар, │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън мамлекеттик │ 

казна векселдери жана башка мамлекеттик баалуу │ 

кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) Улуттук банктан чыгарылган карыздык баалуу │ 

кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в) жергиликтъъ бийлик органдары тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

г) КМШ жана Балтика ёкмёттёръ тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

д) ОЭСР ёлкёлёрънън ёкмёттёръ тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

е) башка ёлкёлёрдън ёкмёттёръ тарабынан чыгарылган │ 

карыздык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

8. Тёлёёгё чейин кармалган, башка карыздык баалуу │ 

кагаздар, │ 

анын ичинде │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а) жергиликтъъ компаниялардын карыздык баалуу │ 

кагаздары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б) чет ёлкё компанияларынын карыздык баалуу │ 

кагаздары │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

9. Баалуу кагаздарга жалпы РППУ │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

10. Баалуу кагаздарга атайын РППУ │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

11. Баалуу кагаздардын таза наркы │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

Маалымат ъчън: ёткён мезгилге салыштырганда баалуу │ 

кагаздардын наркынын ёзгёръъсъ, │ 

анын ичинде: │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

а. Соодалык баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

б. Сатууга жарактуу баалуу кагаздар │ 

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ 

в. Тёлёёгё чейин кармалуучу баалуу кагаздар │ 

└────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

6 А-БЁЛЪК 

МЁЁНЁТЪНДЁ ЁТКЁРЪЛГЁН АКТИВДЕР ЖЁНЪНДЁ 

(сом търъндёгъ

 

(миь сом

┌───────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────┬────┬────┬───────┐ 

Статьялардын Барды-Утурум-Пролон-БардыгыКън-Кън-Кън- Кошуп │ 

аталышы гы дуу гация- болуп дёръдёръдёръ эсеп- │ 

болуп актив- ланган мёёнётъ телбе-│ 

(Мамы-дер кредит-ёткё- ген │ 

чалар-(мёёнё-тер рългён статус-│ 

дын тъ (3-ма- актив- ка │ 

сумма-ёткё- мычада)дер кирген │ 

сы 3 рълбё- бардыгы│ 

жана гён) болуп │ 

5) кредит-│ 

тер │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

1. Кредиттер │ 

жана │ 

финансы-кредит │ 

мекемелер менен │ 

башка │ 

операциялар │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

а) кредиттер, │ 

банктар жана │ 

финансы-кредит │ 

мекемелер менен │ 

РЕПО-операция- │ 

лары жана кыска │ 

мёёнёттъъ │ 

операциялар │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

б) башка │ 

банктардагы │ 

эсептер │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

в) башка │ 

банктардагы │ 

депозиттер │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

2. Башка │ 

кардарларга │ 

кредиттер жана │ 

финансылык │ 

ижарасы │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

а) ёнёр-жайы │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

б) айыл чарбасы │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

в) даярдоо жана │ 

кайра иштетъъ │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

г) соода жана │ 

коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

д) кызмат │ 

кёрсётъълёр │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

е) транспорт │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

ж) байланыш │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

з) курулуш жана │ 

ипотека │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

3) Баалуу │ 

кагаздарга │ 

жана/же │ 

капиталга │ 

инвестициялар │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

4. Жана башка │ 

активдер │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

5. Жыйынтыгын- │ 

да, активдер │ 

Маалымат ъчън: │ 

бардыгы болуп, │ 

реструктуриза- │ 

цияланган │ 

кредиттер │ 

└───────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────┴────┴────┴───────┘ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

6 Б-БЁЛЪК 

МЁЁНЁТЪНДЁ ЁТКЁРЪЛГЁН АКТИВДЕР ЖЁНЪНДЁ 

(чет ёлкё валютасында

 

┌───────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────┬────┬────┬───────┐ 

Статьялардын Барды-Утурум-Пролон-БардыгыКън-Кън-Кън- Кошуп │ 

аталышы гы дуу гация- болуп дёръдёръдёръ эсеп- │ 

болуп актив- ланган мёёнётъ телбе-│ 

Мамы- дер кредит-ёткё- ген │ 

чалар-(мёёнё-тер рългён статус-│ 

дын тъ (3-ма- актив- ка │ 

сумма-ёткё- мычада)дер кирген │ 

сы 3 рълбё- бардыгы│ 

жана гён) болуп │ 

5 кредит-│ 

тер │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

1. Кредиттер │ 

жана │ 

финансы-кредит │ 

мекемелер менен │ 

башка │ 

операциялар │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

а) кредиттер, │ 

банктар жана │ 

финансы-кредит │ 

мекемелер менен │ 

РЕПО-операция- │ 

лары жана кыска │ 

мёёнёттъъ │ 

операциялар │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

б) башка │ 

банктардагы │ 

эсептер │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

в) башка │ 

банктардагы │ 

депозиттер │ 

2. Кардарларга │ 

кредиттер жана │ 

финансылык │ 

ижарасы: │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

а) ёнёр-жайы │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

б) айыл чарбасы │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

в) даярдоо жана │ 

кайра иштетъъ │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

г) соода жана │ 

коммерциялык │ 

операциялар │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

д) кызмат │ 

кёрсётъълёр │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

е) транспорт │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

ж) байланыш │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

з) курулуш жана │ 

ипотека │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

3. Баалуу │ 

кагаздарга │ 

жана/же │ 

капиталга │ 

инвестициялар │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

4. Жана башка │ 

активдер │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

5. Жыйынтыгын- │ 

да, активдер │ 

├───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼───────┤ 

Маалымат ъчън: │ 

Бардыгы болуп, │ 

реструктуриза- │ 

цияланган │ 

кредиттер │ 

└───────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────┴────┴────┴───────┘ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

7-БЁЛЪК 

ТОБОКЕЛДИК ДАРАЖАСЫ БОЮНЧА АКТИВДЕРДИН 

ЖАНА БАЛАНСТЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 

 

(миь сом

┌────────────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┬──── ┬───┬───┬───┬─────┬─────┐ 

Статьялардынбар-Дис-бар-Кр-Кр-Кр-"Жал-Кр-Кр-Кр-"ата-Маа- │ 

аталышы дыгыконтдыгыед-ед-ед-пы" ед-ед-ед-йын" лымат│ 

бо- бо- ит-ит-ит-кам- ит-ит-ит-кам- ъчън:│ 

луп луп-тертертердар тертертердар кре- │ 

кам- дит- │ 

дар тер- │ 

дин │ 

саны │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

1. Кредит- │ 

тер жана │ 

финансы- │ 

кредит │ 

мекемелер │ 

менен башка │ 

операциялар: │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

а) кредит- │ 

тер, банктар │ 

жана │ 

финансы- │ 

кредит │ 

мекемелер │ 

менен РЕПО- │ 

операциялары │ 

жана кыска │ 

мёёнёттъъ │ 

операциялар │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

б) башка │ 

банктардагы │ 

эсептер │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

в) башка │ 

банктардагы │ 

депозиттер │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

2. Башка │ 

кардарларга │ 

кредиттер │ 

жана финансы │ 

ижарасы: │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

а) ёнёр-жайы │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

б) айыл │ 

чарбасы │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

в) даярдоо │ 

жана кайра │ 

иштетъъ │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

г) соода │ 

жана │ 

коммерциялык │ 

операциялар │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

д) кызмат │ 

кёрсётъълёр │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

е) транспорт │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

ж) байланыш │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

з) курулуш │ 

жана ипотека │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

3. Бардыгы │ 

болуп │ 

кредиттер │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

4. Баалуу │ 

кагаздарга │ 

жана/же │ 

капиталга │ 

инвестиция- │ 

лар │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

5. Фонддун │ 

активди │ 

тёлёёгё │ 

кабыл │ 

алынган жана │ 

башка │ 

менчиги │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

6. Жана │ 

башка │ 

активдер │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

7. Бардыгы │ 

болуп │ 

классифика- │ 

циялануучу │ 

активдер │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

8. Баланстык │ 

милдеттенме- │ 

лер │ 

├────────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┤ 

9. Бардыгы │ 

болуп │ 

классифика- │ 

циялануучу │ 

бардыгы │ 

болуп │ 

активдер │ 

жана │ 

милдеттенме- │ 

лер │ 

└────────────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴─────┴─────┘ 

 

Кызматы: _____________ аты-жёнъ: _____________ колтамгасы: _______ 

 

________ карата абал боюнча 

Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ 

Фондунун мезгил-мезгили менен 

берилъъчъ регулятивдъъ отчету 

 

8-БЁЛЪК 

РППУДАГЫ ЁЗГЁРТЪЪЛЁР 

 

А. Рппунун эсебинен алынган жана кайтарылып берилген (мурда 

алынган) активдер жана баланстык милдеттенмелер жёнъндё 

маалыматтар 

 

(миь сом

┌────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐ 

Статья Алып салуу